25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/16 HABERLER 5 HAZİRAN 1990 tKİSt DEIRAK UÇACl — Atatörk HavaUmanında dün büyük bir facia atlahldı. Ikisi de Irak Havayollan'na ait uçaklar 1.5 saat aray- la inerken pistten çıkıp topraga çakıldı. Havalimanı 2.5 saat süre>le trafiğe kapatıldı. \eşilköy'de heyecantstanbul Haber Servisi — Irak Havayolları'nın Bağdat-İstanbul seferini yapan iki yolcu uçağı, dun yaklaşık 1.5 saat arayla Acaturk Havalimam'na inerken pistten çı- kjp toprağa çakıldı. 5 yolcunun hafîf yaralandığı kazalar nedeniy- le Atatürk Havalimanı 2.5 saat süreyle trafiğe kapatıldı. llk kaza 09.30'da meydana gel- di. Irak Havayolları'nın Bağdat'- tan gelen 241 sefer sayılı Boeing 727 uçağı, iniş yaptığı 18-36 pis- tinden çıkarak toprağa saplandı. 155 yolcu acil çıkış kapılanndan hava yastıklarıyla dışarı alınırken, 5'inin iniş sırasmda hafif yaralan- dığı bildirildi. Bu olaydan tam 1 saat 20 dakika sonra yine aynı ha- vayollarına ait bir başka Boeing 727 uçağı da hız kesemeyip pist sonunda toprağa çakıldı. Uçakta- ki 58 yolcu ve mürettebat acil çı- kış kapılanndan dışarı alındılar. Facia olabilirdi De\ let Hava Meydanları tşlet- mesi yetkilileri, özellikle ikinci Boeing 727 uçağının yanlış iniş yaptığını ve hız kesemediği için büyük tehlike atlattığını söyledi- ler Yetkililer, pilotun paniğe ka- pılıp "pisti pas geçme karan ver- mesi halinde" buyük bir facia ya- şanacağını ve uçağın buyük bir olasıhkla denize düşeceğini bildir- diler. tki uçak kazasından sonra gü- \enlik nedeniyle 06-24 ve 18-36 numaralı pistler kapatıldı. İki pis- tin devre dışı kaldığı Atatürk Ha- valimanı 2.5 saat sureyle trafiğe kapatıldı. Saat 12.00'den itibaren tek pistten seferlere başlandı. İki uçağın peş peşe piste çakıl- masmın ilk belirlemelere göre pi- lotaj hatasından kaynaklanmış olabileceği bildirildi. Devlet Ha- va Meydanları Işletmesi Başmü- durü Turgut Kaya kaza nedenlerinin incelenen "kara ku- tıT'ların çözulmesinden sonra or- taya çıkacağını söyledi. İkinci kazaya Boeing 727 pilotunun piste geç tekerlek koymasının neden ol- duğunu belirten Kaya, olayda pi- lotaj hatası ihtimalinin ağır bastığını bıldirdi. Kaya, "Zemi- nin yumnşak olması bir facia>ı onledi" dedi. Kazadan sonra Boeinglerden bi- rinin piste çekilme çalışmalannın surduğunu belirten Kaya, ikinci uçağı kurtarma çalışmalarına muhıemelen bugün başlanacağı- nı soyledi. Bu arada havalimanı yetkilile- nnden aldığımız bilgilere gore her iki uçağın da frenlerinde anza saptandı. Aynı şirkete ait iki uçağın kısa arahklarla aynı tür kaza yapma- sının ha\acıhk tanhinde ender go- rulen bir olay olduğu bfldirildi. Trafik can aldı: 16 ölüÇankaya İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis aracı, Kuğulu Park önünde 11 araca çarptı. Aracın frenlerinin patladığı öğrenildi. Öğrenciler, Numune ve Hacettepe hastanelerinde tedavi gördü. Haber Merkezi — Yurdun çeşit- li yerlerinde meydana gelen trafik kazalannda çoğu cocuk ve kadın 16 kişi hayatını kaybetti. Ankara Kavaklıdere'de öğrenci taşıyan bir midibüsun freninin patlaması so- nucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada üçü ağır 30 kişi ya- ralandı. AA'nın haberine gore Manisa- nın Saruhanh ilçesinde hasta bir bebeği hastaneye göturmek ıçin aşırı hız yapan otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada 6 aylık hasta bebek Döndtt Tuncay ile Göksel Tancay öldu. Izmit'in Derince mevkii ile Gebze*de meydana ge- len kazada da Havva Selvi, Mu- ammer Aksu ve Emine Aksu öl- düler. Konya'mn Huyuk ilçesi Ki- reli kasabasmda Ereğli'nin Çak- maklı köyünde ve Çumra çıkışın- da meydana gelen kazalarda da MnsUfa Pariar, Ali Klavnz, Fatih Karagöz ve Ferfaat Küçükyılmaz adlı vatandaşlar hayatlarını kay- bettiler. Antalya'nın Korkuteli il- çesi Söğütçük köyü, Kumluca ve Serik ilçeleriyle Ağn'nın Doğube- yazıt ilçesi ve Gaziantep'te meyda- DURUMLARIİYİ — Trafik kazasını kuçuk si) rıktarla atlatan ögrenolerin dunımu iyi. (Fotograf: AA) na gelen kazalarda da Hasan ADI- gan. Kemal Çeün, Mustafa Gül- dür, Tnran Kuşçu, Pınar Karataş ve Ali Isık öldüler. Çankaya İlkokulu öğrencilerini taşıyan ve Atatürk Bulvarı'ndan aşağı doğru seyreden Kadir Kuru yonetimindeki midibüs saat 08.00 sıralannda freni patlayarak kırmı- zı ışıkta beklemekte olan bir tak- siye daha sonra da bir polis aracı ile iki otomobile çarparak Kavak- lıdere kavşağında devrildi. Kaza- da 25 ilkokul oğrencisi, bir oğret- men, midibus ve taksi şoförleri ile takside bulunan iki yolcunun ya- ralandığı öğrenildi. Istanbul'da da Ankara Millet- vekili Arif Sağ'ın eşı Yıldız Sağ, Yavuz Çalışır adlı bir çocuğa çar parak ölumune neden oldu. Genelkurmay: Uçak kazaları son iki yılda azaldı Genelkurmay'dan yapılan a£iklamada, "uçak kazalannda son iki yılda Batı standartlannm çok altında bir nispet elde edildiği"belirtildi. ANKARA (AA) — Uçak kazalannda son iki yılda Ba- tı standartlannın çok altında bir nispet elde edildiği bildi- rildi. Son gunlerde basın organ- lannda, "Her yıl bir uçak fi- losu kaybediyoruz" veya "hava kuvvetlerinde ayda iki nçak düşüyor" şeklınde ha- berler çıkması üzenne, Genel- kurmay Başkanlığı'ndan dün bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bu haberlerin 24-25 mayıs tarihlerinde GA- TA'da yapılan Türk Silahlı Kuvvetleri Hava ve Uzay He- kimliği Kongresi"nde doktor- lar tarafından sunulan bildi- rilerde verilen rakamlara da- yandığı belirtilerek " B u kongrede doktorlar tarafın- dan açıklanan veriler 1975-1985 rakamlannı ihtiva etmektedir. Ancflk uçak tek- nolojisinde kaza ve şehit mik- tarian adede gore degil, 100 bin uçak uçuş saati esas alı- narak kıymetlendirilmesi, ak- si takdirde ulaşılan sonuçlann yanlış olacağı, aynca uçak kı- nmı denince uçağın tamamefl eldcn çıkması anlamına gel- meyeceginin bilinmesi gerek- mektedir" denildi. 1985 yılından itibaren alı- nan onlemler, getirilen yeni- likler ve modern uçaklann en- vahtere girmesiyle uçak kaza nispetlerinde büyük bir düşuş meydana geldiği ve son iki yıl- da Batı standartlannın çok al- tında bir nispet elde edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "1984 yılında 100 bin uçak uçuş saati esas ahnarak 25 uçak kazası >e 10 şehit veril- mişken, bu oran 1989 vılında 10 uçak kazasına, 1989-1990 egitim yılının ilk 9 ayında uçak kazası 7'ye, şehit mikta- n ise 2'ye duşürulmüşlur. tdame ve işletme için ayn- lan fonlann arttınlması, bu- aa bağlı olarak uçuş saatleri- nin yükseltilmesi, uçucu ve teknik persondin egitim plan ve programlanna getirilen ye- ni ve modern duzenlemelerle kaza nispetierinin aşagıya ce- kilmesi hızlandınlmış ve alı- nan onlemlerin idamesiyle bu nispetlerin daha da aşağılara inmesi saglanacakbr." Prof. Aksoy Caddesi ANKARA (AA) — Kimli- ği meçhul kişilerce evinin gi- rişinde bir süre once öldüru- len Prof. Muammer Aksoy 1 un ismi, evinin bulunduğu Bahçelievler 6'ncı caddeye \erildi. Ankara Buyukşehir Bdedi- ye Meclisi'nin dun yapılan toplantısında, Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çatak ve bazı SHP'li belediye meclisi üyelerinin önergesi ele alındı. Önergede, Yenimahalle Be- lediyesi'nin bölgesi içinde bu- lunan 25 Man Bulvarı'na Mn- ammer Aksoy ismini verdiği, ancak bunun uygulamaya ay- kırı olduğu belirtildi. Büyük- şehirlerde cadde ve bulvarla- nn buyukşehir belediyesi so- rumluluğu altında bulunduğu bildirilerek Muammer Aksoy isminin evinin bulunduğu caddeye verilmesinın daha an- lamlı olacağı kaydedildi. Daha sonra yapılan oyla- mada, Muammer Aksoy ismi- nin, Aksoy'un evinin bulun- duğu Bahçelievler 6'ncı cad- deye verilmesi oybirliği ile ka- rarlaştırıldı. ; RK ' MÜLKİYELILER > VERGİ SİSTEMİ ve El BİRİNCİGÜN 8 HAZİRAN 1990 CUMA 1<U» İ L » 13.19 ı u o 16JO 16.45 1İ.H \çıu$ Başlun. Nefat Eczacıbaşt A d m n K«hwri Mahvç . e OumrOk Bakanı Ayfeoa Dogon « DYP Mıil<r\ekıiı > HrgeaKclef (SHP Viaien-*fcıİJ> ö t n c r Okaa Çagfar <<\NAP >iıİietveKiH) ÇAY MOLASI fTrı •riıılıfcl Vı ml sinenti w Uyyıtaifutarraka Ekonoıni ^N^fHflmİJf 1 laanbul Eskt I>eftetttan BÜdtaı. F r o t Dr. Scvlm GOrgOn, Isunbul 1 niMîTsıtesj Yarum Dr ÖUbtAkgDç. Bogazıçi t. nsversıtesj Yotum. P n j t Dr. Merih CrfMnn, ODTC ÖGLE YTMEĞ1 Ülkeınfadc Ve*^l Kzyipbuintn Boyutlan İstanbul Tıc-Jret Odası Gentl Sckr«cn BıidınSoç. Dr. Nertat S*y&bogbk. GeJırJtr Genei Müdüriügu Daıre Ra-jkam Yanjm Doç- Dr. KcaiMİ Ç a k m u t . Gazı Craveoıtpı Yonim M e h n x t A k b * r Ba$ Hesap t-zmanı ÇAY MOLASI COkmfcde V e r d YapBuun K^ysak Başkan. E. i b ı a a Özol, TÜStAD Gentrl Sekreien BİkJn: F n r f Dr. Izaettln Öadcr, Isanbul lnı>cn.*esı Yorum Ki***"' Kıln;<İM<>flhı Ochrter Genel Mâdur YafdunciM Yorum. Dr. VeymlSc*%. Ekononus^Yazar BtRÎNd Gl"Nt"N SO^U B İ R SvONC LIĞI İSTANBUL )Mİ ÜZERİNDFKİ El İKİNCİ GÜN 9 HAZIRAN 1990 CUMASTESİ ıaoo 11.30 11.45 13-H 15-00 ı&oo Mtrvcvt Vcfglkrrin, Yükümlülrr ve Te^ebbös Ln»aru Czerindda Etkikri Açısmdan DegertrndlrUınesi Baî-kan Dr. Czcyir Garih Btkim. Yardaknl **p*y T Şije ve Cam Fab A.Ş Teftcj Kdrulu Baskara Yorum Aydkn Aluska, ^eı-ınb MJJI Musav ' V>rum Doç Dr. ZtyKttln BİkUridl C^Y MOLASI Mcvcut Vc«^ UygalamalM^ vr Y«mnli MaH MO««ıİT«k Bu^jn Prot Dr. Oriıan Morgll, viaL>c »-e Gumnık B^onlığı Mûsıe^aı Yarthmcıst Büdn. Dr. l u r h ı n Öz&ntn. îznw Esla Bc*edrw Başkanı Yorum. SeniOnanL Istanbuî Yenunlı Malı Muşavirier Oöaat Geürtet Gervel Mudur YardımcHı ÖGLE \TMEC! pBncl-Dc«erletMİİrııw ve Çözftm YoOan B^kjn Terfik AJtmok. Kos Holdinft Başkan yjjduîicm-Frnansman Pancbstler V o n l A n k u Mafıye ve ûömruk Esfcı Bakam AJuo TUCMI Geiııier Gend MOdûru ProC Dr. Adn«o TCKJ, Mannara l nt^-tfr^MM Pro£ Dr. Ofitaa Şaıcr, .Vfctnrtara L nıversııesı Dr. O u B i a tHagBr, Ekonomı Yasın. Cumhunyei Masum Türker, Vcmınlı Malı Mfişavır ŞUBESİ SEMPOZYl'MA KATILMA l CRF.TI KISI BASINA 25O.OOO.-TI'DIR. Tel- (1) 157 46 34 - 35 Fax (1) 163 31 28 Telex 39306 ııbd YAZ PROGRArtl - BUSINESS ENGUSH - S1NAVLARA HAZIRUK — CONVERSATION BÜTÜM ÖGRETMEMLER İMGİLİZ PROFESYOnEL VE DEMEYİMLİ Genel lngUizce kursları y'azlboyunca devam etmektedir. istanbul: Rumeli Cad. 92/4, OsmanbeyTel. 147 0983-152 82 71 AnRara:SelanikCad. 8. Kat5, KızılayTel. 135 3094-135 23 97 'YENİ OLU§UMCULAR ; EV PARTİSİ HEP kuruluyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — Halkın Emek Partisi (HEP), 7 haziran perşembe günü resmen kuruluyor. Partinin genel başkanlığına g.=tırilmesine kesin gozüyle bakılan Bağımsız Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, "Dokt- rin, lider ve rozet particiliği yeri- ne halkın sorunlannı çozmek için projekr ortaya koyan particilik anlayışı"nın egemen olacağı HEP'in bu yıl Meclis'te grup ku- racağını düşündükJerini açıkladı. İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Erea, Baştürk genel başkanlığı kabul etmediği için gruptan ayrıl- dı. SHP'den ihraç ya da istifa yo- luyla aynlan bazı milletvekilleri- nin öncülüğünde kurulacak par- ti, amblem olarak birbirine kenet- lenmiş ellerin oluşturduğu daire içinde kırmızı gülu seçti. Perşem- be günu kuruluş bildirgesi Içişle- ri Bakanlığı'na verildıkten sonra partinin yönetim organlan da be- lirlenecek. 135 kurucu üyeden oluşacak partinin kuruluşundan sonra ku- rucular Türkiye'ye yayılacaklar ve örgütlenme işlemi tamamlanacak. Hazırlanan program ve tttzük, bölgelerde, illerde tartışıldıktan sonra sonbalıarda düzenlenecek kurultayla zenginleştirilerek son şeklini alacak. Parti genel başkanlığı için dü- şünülen Bağımsız tstanbul Millet- vekili Abdullah Baştürk'ün, sağ- lık nedenlerini öne sürerek genel başkanhk için Fehmi Işıklar'da ıs- rarlı olduğu öğrenildi. Ancak Ba- ğımsız istanbul MUletvekili Meh- met Ali Eren, Baştürk'ün genel başkanlığı kabul etmemesi üzeri- ne gruptan aynldı. Arslan Başer Kafaoflu da önceki gün yapılan toplantıda, partinin kuruluşunu enelemesini önerdi. Soldaki bir- liğin zorlanmasını isteyen Kafaoğ- lu'na toplantıya katılanlar yete- rince gecikildiğini, artık zaman yi- tirilmemesi gerektiğini beürttiler. Bunun uzerine Kafaoğlu da bağış- lanmasını istedi ve arkadaşlanna başanlar dileyerek gruptan aynl- dı. Fehmi Işıklar, kendilerinin de solda geniş birliğe açık oldukla- rını belirterek, '•Partirnizi kura- cagız ve bizimle biriikte olmak is- teyenlere açıgız" dedi. Yenı partide yer alan bağımsız milletvekilleri şunlar: "Fehmi Işıklar, Abdullah Baş- türk, Cüneyt Canver, Kenan Sön- mez, Adnan Ekmen, Ahmel Türk, İsmail Hakkı Önal, Meh- met Kahraman, Salih Sümer, Mahmut Alınak, Arif Sağ, tlha- mi Binici, tbrahim Aksoy." TYS^NtN USTALARLA BİRLİKTE GECESİ Ozlü, ödülünü aldıTYS'nin düzenlediği Ustalarla Birlikte-9 Orhan Kemal'i Anma Gecesi, Beyoğlu Karaca Tiyatro'da yapıldı. Bu yıl 19.'su verilen Orhan Kemal Roman Ödülü'nü 'Bir Yaz Romansı' yapıtıyla kazanan Demir Özlü'ye ödülü verildi. Kültür Servisi — Türkiye Ya- zarlar Sendikası'nın "Ustalarla Birlikte-9 Orhan Kemal'i Anma Gecesi" Beyoğlu Karaca Tiyatro'- da yapıldı. Sunuculuğunu Candan Sabun- cu'nun yaptığı gece, İsa Çelik'in dia gösterisiyle başladı. TYS Ge- nel Sekreteri Hayati Asılyazıcı, Orhan Kemal'in eşi Nuriye Öğüt- çü'ye geleneksel hediye olarak iş- lemeli bakır çanağı sundu. Nuri- ye Öğütçu, bu yıl 19.'su verilen "Orhan Kemal Roman Ödulü'- 'nü, "Bir Yaz Mevsimi Romansı" adlı yapıtıyla kazanan Demir Öz- lü'ye bir plaket verdi. Aynca Or- han Kemal'in ailesi adına torunu tarafından Demir öziü'ye bir bu- ket çiçek sunuldu. Demir özlü yaptığı konuşma- sında, "Önırümün sonuna kadar hiç ıınıılamayacağım Orhan Ke- mal'ia adına duzenlenen ve ka- zandıgım bu öduliı de ömriimün sonuna kadar saklayacagım" de- di. Ozlü, Orhan Kemal'in, dürüs- tün dürüstu, yalansız, pozsüz bir insan olduğunu dile getirdi. Ge- ceye katılan Konur Ertop, özlü'- nün yapıtı hakkında bir değerlen- dirme yaparak özlü'nün Orhan Kemal gibi sindirilememiş bir ya- zar olduğunu söyledi. Orhan Ke- mal'in yakın arkadaşı ve ödül sek- reteri Nurer Uğurlu, ödullerin hep toplumla çelişen yazarlara veril- diğini, içeri girmeyen yazar Orhan Kemal ödülü'nü alamaz esprisi- EŞİ SUNDU — Demir Özlu Orhan Kemal Roman Ödülü'nü, Or- han Kemal'in eşi Nuriye Ögütçü'den aldı. (Fotograf: Muharrem Aydın) nin âdeta gerçeğe dönüştuğünü vurguladı. Uğurlu, ödül alan ya- zarların mücadele eden insanlar olduğunu söyledi. Hakkı Özkan, mahalle arkadaşı Orhan Kernal'i anılarıyla dile getirdi. Daha son- ra söz alan Rıfat Dgaz, asıl adı Mehmet Raşit Ögütçü olan yaza- rın, çıkardıkları Yürüyüş Dergi- si'nde yayımlanan "Babam" ad- lı yapıtıyla ilk kez Orhan Kemal adının kendileri tarafından bulu- nup yayımlanmaya başladığuu ve yazarın daha sonra bu ismiyle ta- nınmaya başlandığını açıkladı. Hayati Asılyazıcı, Vedat Gun- yol, Konur Ertop ve Hikmet Al- tınkaynak'ın katüdıklan panelden sonra, Salih Kalyon, Çetin öner ve Sa\aş Yurttaş yazarın oyunun- dan bölumler sundular. Gece, Or- han Kemal'in yapıtlannı televiz- yon dizisi olarak çeken Ünal Kü- peli'nin konuşmasıyla sona erdi. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TOPLANDI 'Bakanlığagörüşbildirildi'Egitim Servisi — Mimar Sinan Üniversitesi Se- natosu, 1 Haziran Cuma günu Hacettepe Üniver- sitesi'nde yapılan Üniversitelerarası Kurul toplan- tısı ile ilgili gazetelerde çıkan haberler uzerine dun olağanüstü olarak toplandı. Toplantıdan sonra üniversite röktüru Prof. Dr. Giindüz Gökce, Mimar Sinan Universitesi'nin Üni- versitelerarası Kurul temsilcisi Prof. Dr. Esal Su- ner, Prof. Dr. Sami Şekeroglu, Prof. Dr. Beyhan Saldıray, Prof. Dr. Gulçin Çandariıoglu, Prof. Dr. Mete Ünal, Prof. Dr. Belkıs Mutlu, Prof. Dr. Ön- der Küçukerman, Prof. Dr. Murat Eriç, Prof. Dr. Sümer Saldıray, Prof. Dr. thsan Mungan, Doç. Dr. Nuri Dogan, Doç. Dr. Çigdem Yonat ve Sabit Ayasbeyoglu'nun imzaladıklan bir açıklama yapıldı. Açıklama şoyle: "Milli Eğitün Bakanhğı'mn 5.2.1990 tarih ve MD. Bşk. 031. Huk. Şb. Md. 322 sayılı yazısı uzerine, 2547 sayılı kanun hakkındaki üniversitemiz görü- şii, üniversitemizin tüm akademik birimlerinin fi- kirleri de alınarak. senatonun 313.1990 günkü top- lantısında oluşturulmuş, aynı gun incelenip. deger- lendirilerek Milli Egitim Bakanlığı'na iletümek uzere Yüksekögretim Kurulu Başkanhgı'na göııderilmiştir. Üni\ersitemiz Senalosu kanunda yapılan sürek- ü degisikliklerin getirdiği uygulama sakıncalanm ve kanunun olumlu maddelerini gozonunde bulundu- rarak, kanunun tümunun değil. yoneticilerin görev başına gelişinden kaydı silinen ogrencilerin sınavla yeniden oğrenime donebilmesi gibi genel hüküm- İerin yanı sıra universitemize özgü konulara yöne- lik maddelerle, aynı kanuna dayalı bazı yönetme- lik hiikümlerinin degiştirilmesi göriişünü benimse- miştir. Üniversitelerarası Kurul'un sözıi edilen toplantı- sında oy çoklugu ile alınan karar oylanırken oni- versitemiz rektöriı ve temsilcisi tarafından senato- muzca alınan ve Yüksekögretim Kurulu'na yollan- mış bulunan görüş paralelinde davranılmıştır." İLAN KONKORDATO KOMİSERLİĞİ'NDEN 990/297 Bursa Samanlı Köyü Kocaali Caddesi'nde faaliyette bulunan Gul- han Boya Apre ve Empırme Adi Komandit Şirketi Vekili Av. Ali Ab- raş'ın talebi yerinde görülmüş, Bursa 2. tcra Tetkik Mercü Hukuk Hâkimliğj'mn 9.5.1990 tarihli 990/297-329 sayılı karanyla iki ay kon- kordato mehli verilmiş ve ben Bursa Icra Mahkemeleri Adli Yargı Yazı Işleri Müduru Mülazjm Yazıcı da konkordato komiseri tayin edilmiş olmam nedeniyle: 1- Borçlu şirketten alacaklı olanlann, İİK'nun 292'nci maddesi uya- nnca işbu ilanımızın gazetelerde yayıru tarihinden itibaren 20 gun süre ile mesai saatleri dahilinde, iş adresimde alacak kaydı yapılacağın- dan, Bursa Merkez ilçede ikameı edenlerin bizzat kendilerinin veya kanuni vekillerinin, komiserliğe tnüracaat etmeleri, Bursa dışında las- rada ikamet eden alacaklıların bulundukları yer icra hâkimliği ka- nalıyla, alacaklannı kanıtlayan belgelerin asıllarını veya tasdikli su- retlerini dilekçelerine eklemek suretiyle komiserliğimize gönderttir- meleri suretiyle alacak kaydı yaptırmaları, 2- Bu süre içerisinde alacak kaydı yaptırmayanlarla, borçlunun bi- dayette mahkemeye sunduğu bilançosunda yazılı olmayanlann kon- kordato toplantı ve müzakeresine katılmalarımn mümkun olmadı- Ü. 3- Alacakhlar toplantı ve müzakeresinin 9.7.990 pazartesi günu saat 14.00'te Bursa tcra Mahkemeleri Yazı Işleri kalemindekı adreste ya- pılacağı, 4- Alacakhlar toplantısına tekaddum eden 10 gün içerisinde ala- caklıların dosyadaki belgeleri tetkik edebilecekleri, konkordato top- lantı ve müzakeresi neticesinde verilecek karara vaki iltihaklann 10 gün süre ile komiserlikçe aynı adreste mesai saatlen dahilinde kabul edileceği, llan olunur. Basın: 24779 ELEMANLAR ARANIYOR • Olimpia Dizgi • Macintosh Dizgi • Pikaj, tashih elemanlan aranıyor. Tel: 512 93 40 - 512 87 02 GENC BAYANLAR Ingilizceyi bızde ve Ingiltere'de BEDAVA OĞRENIN AU-PAIR'lık bızim işırnızdir. Şehıtmuhlar 37<7 Taksım-IST 155 61 39 You vvill Tınd the tru life, freedom and peace within yourself. Your fate lies in your hands. Free information: UniverseU.es Leben, Abt. 9/12, P.O.Box 56 43, D-8700 Wuerzburg, West-Germany Türkiye'nin en güzel düğün salonlan NtŞANTAŞI 1 RESTAURANT Düğün Salonlan 150 kişi ıçın Yemekb 1 785 000 • Yemeklı mezeli 2 175 000 Rez:147 62 39-147 74 40 • Sahnlanmız klimalıdır *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle