24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sahıbı Cumhuriyet Maıbaacılık \e Gazrtecılık Turk *nonim Şırketı adına Nwlir Nadi • Genel Yayın Muduru: H«san Ccmal. Mueoese Muduru Emine Uşakbgil. Yazı tşlerı Muduru. Ot»y Goneaan. • Haber Merkuı Muduru Yalçın Bjr.tr. Sayfa Duzenı Yonelmenı Alı Kcx. 0 Temsılaler •VNKARA. Ahmel Tuı, IZMtR Hiknm Çttmkra. \DA.NA. Çtam Yıgenoglıı U Polnıka Cdal Bt^angıç. Dıs Haberler Efpnı Balci. Ekonomı Ceagiz Tıırina. !; Sendıka Şukraıı Krtrnci. kulmr Cctal Isttr Eğmnv Genc» Şa)lan. Haber Ara$[ırma. tsmet BcrVajı. Yurt Haberlen Necdel Dogan. Spor Danışmaru AMıükadır VucefanBn. Dın \azıtar Kfrem ÇahşLan. Vaşurma ŞaMıı Alp». Duzeltme AMnlah VUKI 9 koorciınatör Ahmet Konılsan. % Mah tşler EroJ Effcul, 0 Muhasebe Bukst taıcr 0 Bulce Pıardama Sevgj Osnuuıbeşeo£lu 0 Rekarr V>< Tonjn. 0 Ek >a\ınlar Hulya \kyol # Idare Husevın Gurer, 0 Ijleıme Ondrr Çttık. # B ,g: I5 «n Vıııl Iraü 0 Perw<K> !v>fi Bostanoogıı. Basar, ve towrn Cutnhun^l Matbaaalık vt Gazeuahk TA^. Türk Oc^ı Cad. 39. H3M Is Pk 246.İ3anbul Td 512 05 05 (20 haO. IUCL 22246 F»x (1) 5» 60 T2 # Burvtar \nkaim: Zıva GCUp Btv UıluUp S. No: 19/4. Td 133 11 41-47. Teta- 42344 Fu. (4) 13] 05 6< • l™ir H Zı>a Blv 1352 İ2/3. « . 13 12 30, -BOL 52359 Fıt (51) 1» 53 <0 Inonu Cad 119 S No 1 Kül I. Tel 19 37 52 (4 tm). Tücı 62155, FUL (71) 19 31 52 TAKVlM: 5 HAZİRAN 1990 tmsak: 3.29 Guneş: 5.26 Ö|le: 13.07 Jkındi: 17.06 Akşam: 20.38 Yatsı: 22.27 YeşillerPartisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çevreyi başarıyla kirletenlere ödül veriyor Kirlilik ödülü Bakan Kurt'unÇEVRE GÜNÜ Resmi kutlamaHaber Merkezi — 5 Haziran Dunya Çevre Gunıi, kirliliğin protesto edildiği etkinliklerle bugün butun dunyada ve Türkiye'de kutlanıyor. Türkiye'de ilk kez, Çevreden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın talimatıyla valüikler de düzenJeyecekleri etkinliklerle Çevre Gunü'ne resmen katılıyorlar. Gönullü çevreci kuruluşlar, belediyeler ve Yeşiller Partisi örgütlerinin, bugünden başlayacak etkinliklerinde çevre kirliliği çeşitli eylemlerle protesto edilecek. Çevre ile ilgili en kapsamlı eylem programı lzmir'de Buyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 1. Çevre Şenliği oldu. Kuşadası Belediyesi ile Yeşiller Partisi Adana II Örgütü'nce ayrı ayrı düzenlenen kampanyalarla da pet şişeler protesto edilecek. Yeşiller Partisi tstanbul ll Örgütu de 10 gün sürecek çevre kirleticilerini protesto kampanyasım bugun başlatıyor. Ayrıca, düzenlenen toplantı, seminer, panel ve konferanslarda da çevre kirliliği konusu tartışılacak. Dun, çevre gunu dolayısıyla açıklama yapan bazı oda, dernek, birlik ve gonüllu çevrecilerin örgutleri, çevre kirliliğini protesto ettiler. Dün Ankara'da bir basın toplantışı yapan Nükleer Savaşın Önlenmesi İçin Hakımler Derneği (NÜSHED) Genel Başkanı Prof. Dr. Leziz Onaran, dunyada kişi başına 4 ton TNT gucünde nukleer silah düştüğünü bildirdi. Onaran, insanlığın nükleer savas ve radyoaktif kirlenmenin tehdidj altında olduğunu söyledı. Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu'nun 1973 yılında aldığı bir kararla, S haziran, 17 yıldır Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Çevre Gunü'nun bu yılki konusunu "çocuk ve çevre" oluturuyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Genel Muduru Dr.Mustafa K.Tolba, dun yaptığı açıklamada, "Eğer çocuklarımıza uygun bir dünya devredeceksek, bizim kuşağımızın çevre ile uyumu gerçekleştirmek gibi acil bir sorumluluğu var" dedi. İzmir'de bugün başlayan 1. Çevre Şenliği 4 gün sürecek. Yeşiller Partisi, Aliağa Termik Santralı'nı savunan Enerji Bakanı Fahrettin Kurt'a ve Japonya'ya kirlilik ödülü verdi. Lozan alanında "çevre yürüyüşü" yapılacak. İZMİR (Cumhuriyel Ege Büro- su) — 5 Haziran Dünya Çevre Gu- nü nedeniyle Anakent Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çevre Şenliği bugun başlıyor. tzmir Ye- şiller Partisi de Dunya Çevre Gu- nü'nde "kirkticilik odülleri" da- ğıttı. "Uluslararası Kirleticilik Ödülü" Japonya'ya, "Ulusal Kir- leticilik Ödülü" de Aliağa Termik Santralı'nı savunan Enerji ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'a verildi. tşadamı Sakıp Sa- bana da "pet şişe üretimindeki üs- tün hizmetlerinden ve bu pet şişe- leri tekrar toplatmak için göster- digi üstün hassasiyetten dolayı 'mansiyon odıilüne' layık buluıı- du." Dört gun sürecek lzmir 1. Çev- re Şenliği etkinlikleri, bugün "Çevre 90 Çevre Teknolojileri- Fuarı"nın açılışıyla başlayacak, daha sonra Konak Alanı'ndan baştayarak Lozan Alaru'nda "Şen- KURT — Türkiye'yi kirletmede birinciliği kimseye kaptırmadı. PORTRE FAHRETTİN KURT Termik tehlike44 yaşındaki Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt, uzun yıllar serbest müteahhitlikle uğraşmış bir inşaat mühendisı. Trabzon milletvekili olan Kurt, bir süre DSl'de baraj başmuhendisliği de yaptı. Kurt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı'na getirilmesinden sonra demeçleriyle de basının ilgisini çektı. Kurt'a gore çevrecilerin "tuzu kuru." Bu değerlendirmeyi yaparken kendisinin de "çe\reci" olduğunu belirtmekten geri durmayan Kurt, Aliağa Termik Santralı için verdiği demeçlerle de dikkat çekti. Kurt, mayıs ayı başında Endonezya gezisi öncesi Esenboğa Havaalanfnda Aliağa Termik Santralı'nın yapımından'vazgeçildiğini açıklamış, daha sonra böyle bir şey olmadığını, projenin süreceğini duyurmuştu. Çelişkili açıklamalanyla kamuoyunun ve çevrecilerin tepkisini çeken Kurt'a göre Aliağa'ya termik santral büyük yararlar getirecek. Çevredeki tarım alanlan hiç etkilenmeyecek, denizde de yeni balık türleri yetişecek. Kurt'un bakanlığı, termik santrallar dizisi kurmayı öngören bir projenin de yürütücusü durumunda. 1946 Trabzon doğumlu Kurt, son ikı donemdir aynı ilden ANAP milletvekili olarak parlamentoya giriyor. lik Yurüyuşü" yapılacak ve Lozan Alanı çevresinde belediye bando- su eşliğınde sevgi halkaları oluş- turulacak. Kulturpark Odalar Bir- liğı Pavyonu önünde "İnsana saygı-güriiltüye son" kampanyası kapsamında açılan yarışmada ön elemeden geçen resımlerin yer al- dığı sergi açılacak. Halk oyunları ekipleri ve çocuk kuluplerı gosterıler yapacak, ge- ce de fuar Kaskatlı havuz çevre- sinde açık hava halk konseri ger- çekleştirilecek. Şenlik suresince piknikler yapılacak, konferanslar verilecek, çop toplama kampan- yaları başlatılacak. 8 haziran gü- nü de İZFAŞ ile TÜRSAB tarafın- dan düzenlenen "Çe>re \e Turizm" konulu panel gerçekleş- tirilecek. Panele SHP Genel Baş- kanı Erdal İnönü ile DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de ka- tılacak. tzmir Yeşiller Partisi de Dunya Çevre Günü'nde geçen yıl verilme- ye başlanan "kirleticilik" odulle- rinin bu yılkı sahiplerini açıkladı. II Başkanı Ayşe Tosuner, "ulusla- rarası kirleticilik" odülunun "Amazonlar'da, Atlas Okyanu- su'nda. Pasifik'te, kısacası dünya- nın her yerinde gösterdiği ustün performans" nedeniyle Japonya'- ya verıldiğinı, Dünya Bankası'na da Japonya'ya ve ulkemizde DSİ 1 ye sağladığı destek nedeniyle man- siyon verildiğıni açıkladı. Aliağa Termik Santralı da bir Japon fir- ması tarafından yapılmak isteni- yor. Tosuner, "ulusal kirleticilik" odulüne de "Gerek yurttaş inisi- vatiflerine karsı göslerdiği saygı, gerekse politik ve çevre kirlenme- sine olan degerli katkılan nedeniyle" Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Fahrettin Kurt'un "layık göriildügonu" söyledi. 'Cennet gibi ülke" olan Türkiye son yıllarda hızla çevre kirlenmesi denen canavarın pençesine düşüyor Deniz ölü, hava kirli, toprak zehirliTürkiye'de kış aylarında hava kirliliği 'normal' standartların çok üstüne çıkıyor. Insan sağlığı tehlikeye giriyor. Marmara gibi bir içdenizi öldürdük, Karadeniz can çekişiyor. Göllerimiz boğulmak üzere. Akarsular ölüm taşıyor. Toprak zehir yutuyor. Ve henüz ' kirliliğin' başındayız. SERDAR KIZIK HAKAN KARA Gelişmiş ülkeler sanayileşmenin bedelini, 'çevre'yle ödediler. Türki- ye ise sanayileşme ve kentlileşme sürecini tamamlayamadan aynı bedeli ödüyor. 5 haziran Dünya Çevre Günü'n- de gözümüzü Türkiye'ye çevirin- ce ne görüyoruz? Kış aylarında hava kirliliği, uluslararası stan- dartlann üzerine çıkarak büyük kentler yaşanmaz hale gelmeye başladı. Denizler, akarsular ve göller çevrelerindeki yerleşim bi- rimlerinin ve sanayi kuruluşları- nın atıklarıyla dolmaya, buraları mesken tutmuş canlılar birer bi- rer yok olmaya basladı. Toplu ba- lık olümleri görüldü. Tarımsal alanlar, ovalar bilinçsiz ilaçlama ve atıklar sonucu çolleşme tehli- kesi ile karşı karşıya kaldı. Kent- lerdeki guriiltu, yönetmeliklerle belırlenen oranları solladı. Havada, suda ve toprakta gide- rek artan kirlilik, gerekli önlem- ler alınmadığı, arıtım ve denetim sistemleri kurulmadığından canlı yaşamını ciddi olçülerde tehdit et- meye, ekolojik dengeyi bozmaya başladı. tşte, Türkiye'de 'tehlike' işareti veren çevre kirüliğinden ör- nekler: Hava kirliliği Hava kirliliği deyince, akla on- ce Ankara geliyordu. Sonra, 'so- luğu kesilen kenüer'in sayısı gide- rek artmaya başladı. Geçen kış, Bnrsa'da Santral Garaj semtinde yapılan ölçümlerde kükürtdioksit oranının 1816 mikrogram/metre- küpe ulaştığı belirlendi. Bir met- reküp havadaki kükürtdioksit LÜTFEN SESSİZLİK — Gürültü kirliliği kent > i aşamının önerali sorunlanndan biri. Aşırı güniltu insanlann ruh sağlığını olduğu kadar fiziksel gûcunüdeolumsuzetkiliyor. Çevreye saygı ve daha sessiz bir kentyaşamı için bugün İzmir'de çeşitli etkinliklerdüzenlenecek. Küçükçevrecilerkirliliğe karşı mücadelede önsaftalar. (Folograf: ÜMİTOTAN) oranı Ankara'da 785, Kayseri'de 491, Erzunım'da 229, tzmir'de 190, Eskişehir'de 224 mikrograma yükseldi. Türkiye'nin de berıimse- diği Avrupa Topluluğu standart- lannın ust değer olarak 40-60 mikrogram/metreküpü kabul et- tiği göz önüne alındığında hava kirliliğinin buyük kentlerde ne ka- dar tehlikeli boyutlarda olduğu görüluyor. Su kirliliği Değişik kuruluşların ve uzman- ların yaptıkları incelemeler, ol- çümler, denizlerimizin ve su kay- naklarımızın endüstriyel ve evsel atıklarla hızla kirlendiğini ortava koyuyor. Bir çok su kenarında 'içilmez', 'ynzulmez', 'avlanılmaz' uyanlarıyla karşılasılıyor. Kirliliği 'gün yüzüne' çıkan göl, akarsu ve denizlerden bazıları şunlar: Manyas GöM (Avrupa Kon- seyi A sınıf diplomalı Türkiye'nin tek kuş cenneti). Çevresindeki 34 yerleşim birimi ve 45 sanayi tesi- sinden gelen atıkla hızla kirleni- yor. Gölün 20 yıl önce 8 metre olan derinliği 2 metreye düştü. lilabat Göla: 2-3 yılda bir oksijensizliğe bağlı alg üremesi nedeniyle suyun ışık geçirme özel- liği kayboluyor. Gölden avlanan ihraç malı deniz üriınleri yok ol- maya başladı. Türkiye'nin kerevit üretiminin yüzde 30'u bu gölden °lde ediliyordu. tznîk Göla: Tarım arazüerin- den gelen ilaçh sularla ve Orhan- ga2İ'nin atıklarıyla kirleniyor. Akşehir «öli: Afyon ve Ak- şehir'in atıklan yuzünden tuzlu- luk oranı giderek artıyor. Eber Gölü: Tuzluluk oranı, burada da kentsel atıklar yuzün- den artıyor. Burdar Gölü: Şehir kanali- zasyonu ile kükürt ve şeker fab- rikalarının atıklan boşaltılıyor. Tnz Gölü: Konya Ovası'nın yuzevsel sularını boşaltmak için açılan tahliye kanalları nedeniyle atık istılasıyla yuz yüze. Vaa Gölü: Tatvan kıyısında kirlilik oranının yuksek duzeyle- re ulaştığı belirtiliyor. Keb«a Barajı: Elazığ'ın atıklan boşaltılıyor. Ağır metal yoğunluğu kabul edilebilir sınır- ların üzerinde. P*rsak Çayı: Kutahya Azot Fabrikası'ndan nitritli atıklar bı- rakılıyor. Sudan yararlanan bol- ge çocuklarında 'siyahlanmalara' rastlandığı öne surüluyor. Mlüfer Çayı: Uzmanlar 'bahçe ve hajvanlan bu kaynak- tan sulamayin' diye uyarıyorlar. Gedlz » h r i : Geçen yıl, 1 to- na yakın balık toplu oldü. Çorla Dere«i: Dereden yal- nız çevresindeki 50'nin uzerinde- ki deri fabrikası ile öteki sanayi te- sislerinin atıklan akıyor. Dere kı- yısındaki bitki örtüsü yok olmuş, dereden sulanan hayvanların top- lu olümleri görüldü. Snsarlnk. Sinıav, Filyos, Marg(«ıl ve Ankara çayla- rı: DPT On İhtisas Komisyonu raporlarında, boşaltılan atıklar yuzünden bu çaylar için "tama- men kirienmiş" diye söz ediliyor. Seyiuua ve Ceyhan nehir- leri: Kentsel atıklar, hastane atıklan, tarımsal ilaçlamalar ve yörede kurulü sanayi tesislerinin atıklan ile âdeıa 'pislik' akıyor. ÇEVRE GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN !... Kuş cenneti kurtulacak mı?Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, Manyas Kuş Cenneti'ne fabrikaların atıklarmı taşıyan Sığırcık deresine arıtma tesisi yapılacağını ve inşaatın bu yıl başlayacağını söyledi. Avrupa A sınıfı diplomalı Kuş Gölü'nün kurtanlması için yoğun çaba harcanıyor. KUTLU ESENDEMİR BANDIRMA — 4. Uluslararası Bandırma (Manyas) Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali sürüyor. 7 haziran gunü sona erecek festi- val çerçevesinde düzenlenen 5. Bandırma Kuşcenneti ve Çevıe Sorunları Sempozyumu dün baş- ladı. Konuşmacılar, Kuş Gölu ve Kuş Cenneti'nin çevre kirliliği nede- niyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirttiler. Bu arada Bandırma Belediye Başka- nı Sedat Pekel. fabrikalann Kuş Gölu'ne atıklarını bıraktıklan Sı- ğırcık Deresi'ne Çevre Müsteşar- lığı tarafından yapılması öngöru- len arıtma tesisınin fizibilite rapo- runun tamamlandığını, tesislerin yapımına bu yıl başlanmasının beklendiğini açıkladı. 4. Uluslararası Bandırma- Kuşcennetı Kultür ve Turizm Fes- tivali nedeniyle buyuk bir kitle ha- va koşullarının olumsuzluğuna karşın etkinlikleri ilgi ile izliyor. Birçok karikatürist, yazar ve sa- natçı, Bandırma Belediyesi'nin kent merkezine astığı pankartla- rın, "Kuşlar ozgürlüğümüzün simgeskiir" sloganımn altında ser- gi açıhşlarını yapıyor, okurlarıy- la söyleşiyorlar. El Ele Çocuk Ti- yatrosu dun Bandırmalı çocukla- ra, "Kuşcenneti" isimli oyunu ser- giledi. Oğleden sonra karikatürist- ler İsmail Gülgeç, Ali Ulvi Ersoy, Avni Odabaşı, Erdoğan Bozok, Necmi Rıza Akça, Orhan Doğnı, Muhittin Köroğlu ve Yurdagün Göker, Kristal Çay Bahçesi'nde Bandırmalılar ile soyleştiler. Ak- şamüstü ise yazar Kemal Anadol, Panayot Abacı kitaplarını imzala- dılar. Bu soyleşinin en onemli ko- nuğu Yunanistan-Pire Yazarlar Birliği Başkaıu, ozan Stelyo Yera- nis idi. Bandırma'nın konuğu, ozan Yeranis olunca konuşulan tek konu, "Türk ve Yunan halk- lannın dostluğu ve kardeşliği" oluyordu doğal olarak... Festival çerçevesinde gerçekleş- tirilen, "5. Kuş Cenneti ve Çevre Sorunlan Sempozyumu"na da ilgi büyüktü. Sempoz>Timun açılışını yapan Bandırma'nın SHP'li Bele- diye Başkanı Sedat Pekel konuş- masında Ataturk'un, "Dogayı ko- nımak aklın gereğidir" sözleriyle başladı, "Bandırma halkı aklın gereği yolunu secmiş ve tam zama- nında çevre korurna eylemini başlatmıştır" dedi. Belediye Baş- kanı Pekel, bir yılda 255 turden yaklaşık 3 milyon kuşu konuk eden, Avrupa Konseyi'nce A sını- fı diploma verilen Kuşcenneti'nin 47 irili ufaklı sanayi kuruluşunun atıklarıyla yok olma noktasına geldiğini vurguladı. Sempozyumda konuşan Ege Üniversitesi Biyoloji Bölumü'nden Prof. Dr. Süleyman Balık alıcı or- tamlann dış etkilere karşı dayan- mak guçlerinın sımrlı olduğunu, kapasiteleri aşıldığında ekosistem- lerin doğal işlevlerini yerine getir- melerinin güçleştiğini ve bir süre sonra insan mudahalesine venik düştüğünü belirtti. Turkiye Çevre Sorunlan Vakfı'n- dan Meral Nazlıoğlu, daha temiz ve duzenli bir çevrede yaşamak için çevre anlayışının tüm karar mekanizmalannda ele alınması ve halkın bilinç'endirilmesi gerekti- ğinı söyledi. Sempozyuma katılan avukat Nevzat Çetin, Kuşcenneti'nin kir- letılmesı ile ilgili Cumhuriyet Baş- savcılığı'na bir suç duyurusunda bulunduklarım bildirdi. Bandırma Beledıye Başkanı Se- dat Pekel, çevre kirliliğinin yoğun- laştığı Kuşcenneti Milli Parkı'na Çevre Musteşarlığı tarafından bir arıtma tesisi yapılacağını açıkla- dı. Seyhan Nehri'nde geçen yıl toplu balık olümleri oldu. ' Yeşilıraak: Yapılan ölçüm- lerde, sınır değerlerinin üzerinde bor kaynaklı atıklara rastlandı. Maraara Deaizi: Çevresin- deki yuzlerce sanayi tesisi ve 10 milyondan fazla insanın yaşadığı çevre kentlerinin atıklan ile kirle- niyor. tstanbul çevresi, boğazlar ve Marmara su yolu aşırı gemi trafı- ğine bağlı atıklarla dolu. Marma- ra'da, ticari değeri olan balık tü- rü sayısı son 30 yılda 125'ten 4'e düştü. tzBiit Körfezi: Türkiye'nin en kirli körfezi. Yaşayan canlı tü- rü yok denecek kadar az. Karadeniz: Orta Avrupa 1 dan Tuna Nehri aracılığıyla gelen civa, kurşun ve öteki ağır metal- lerin tehdidi altında. Ayrıca çev- re ülkelerin henıen tamamımn kentsel ve endüstriyel atıklan da Karadeniz'e boşalıyor. Ege Deaizl ve tzmir Kör- fezi: Ağırlıklı olarak kentsel atık- larla kirleniyor. Körfezde yüksek oranda civa bulunduğu belirtili- yor. Mersia ve Iskeaderan körfezleri: Çevredeki yoğun sanayileşme sonucu hızla kirleni- yor. Akdeniz: Petrol kirliliği teh- dit ediyor. Tüm dunyada bir yıl- da denizlere boşaltılan 4 milyon ton petrolden en büyuk payı Ak- deniz alıyor. Çevre ülkelerin sana- yi tesislerı ile 'kirli akan' sular, Akdeniz'in kirliliğini hızlan- dırıyor. Toprak kirliliği Başta çimento fabrikaları ol- mak üzere sanayi tesislerinin çev- relerindeki alanlarda tanmsal üre- timde düşmeler gorulüyor. Saray- köy ve Gennencik yoresindeki je- otermal tesislerin yarattığı bor kir- liliği, sebze ve meyve uretimini et- kiliyor. Denizli'nin Çardak ilçesin- de kurulu sodyum sulfat tesislerin- den savrulan asitli tozun yörede- ki 80 bin hektarlık araziyi çorak- laştırdığı bildiriliyor. Çukurova, Antalya, Fethiye, Soma, Yatağan, Göktaş, Malatya, Konya, Eskişehir ve Kayseri ova- lannın, toprağın tanmsal ilaçlama ve öteki unsurlar sonucu hızla kir- lendiği belirlendi. Türkiye'de gunde ortalama 50 bın ton çöp üretiliyor. 2 bin dola- yında çoplük dağı var. îlkel koşul- larda topianan çöpler, yine aynı il- kellikle çoplüklere atıhyor. 35 be- lediyenin, çöplerini doğrudan de- nize ya da derelere attığı belirtili- yor. tçlerinde hastane atıklannın da bulunduğu çöplerdan sızan su- lar ve yarattığı koku, çevrelerini yaşamı durduracak ölçüde et- kiliyor. Gürültü kirliliği Son yıllarda gündeme gelen bir başka kirlilik de yoğun gürültü. İngiliz Amerikan ve tsveç stan- dartlanna göre kent sokaklarında- ki gürültunün 40-50 desibeli geç- memesi gerekiyor. Ancak Istan- bul'un çeşitli semtlerinde yapılan ölçümlerde gurültu düzeyi 90 de- sibele, Ankara'da yapılan ölçüm- lerde bina içlerine yansıyan gürül- tunün 70 desibele, sokak gürültu- lerinin ortalama 60-90 desibele, İzmir'de 55-75, Adana'da 65-80 desibele ulaştığı belirlendi. Uz- manlara göre 30 desibellik gurül- tu konsantrasyonda güçlük, kız- gınlık ve stres gibi etkilere yol açı- yor. Gürültü düzeyi arttıkça kalp atışı ve solunum hızlanması ile kan basıncı artıyor (65-90), işitme organlannda bozukluk ve yoğun başağrısı meydana geliyor (90-120) ve ciddi beyin tahribalı ortaya çı- kıyor (140 ve yukarısı). Yeşû Bıırsa çorakla^ıyor • BURSA (AA) — HızJı sanayileşme ve çarpık yapılaşma nedeniyle Bursa'daki yeşil alan miktarmın her geçen gün biraz daha azaldığı bildirildi. Yapılan bir araştırmaya göre Bursa'da kişi başma 4 metrekare yeşil alan düşüyor. Buyükşehir ve ilçe belediyelerin başlıca amacının yeşil alan miktannı arttırmak olduğunu anlatan Bursa Buyükşehir Belediyesi Başkanı Teoman Özalp, "Şehrimize 'yeşil' unvanını yeniden kazandırmak için park, bahçe ve boş alanların yeşil alan olarak düzenlenmesi çabşmaları sürüyor" dedi. Kaplumbağa semineri • Haber Merkezi — :!-12 haziran tarihleri arasında denizkaplumbağalannı konu alan "Deniz Kaplumbağası Yaşam Ortamlannm Korunması ve Kıyı Planlaması - Yönetimi Uluslararası Semineri" yapılacak. Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenecek seminer Ankara Milli Kütuphane'de saat 08.00'de başlayacak. Denizler radyasyon dolu • MOSKOVA (AA) — Sx>vyetler Birliği'nin, Kuzey Kutbu yakınlarındaki beyaz deniz kıyılarında iki hafta önce meydana gelen çevre felaketinin radyoaktif kirlenmeden kaynaklandığı belirlenirken, Karadeniz'in kuzeyindeki Azak denizinde 'çok yuksek oranlı radyoaktif kirlenme' belirlendi. Sovyet televizyonunun haberine göre yapılan incelemeler sonucunda, Azak denizinde yalnızca sanayi artıklannın değil, radyasyonun da belirgin bir biçimde artması yuzünden, bölgedeki tüm sayfiye yerleri, yerel Sovyet'in (Belediye Meclisi) kararıyla ikâmete kapatıldı. Televizyon haberinde, Azak denizi kıyısı boyunca çeşitli yerlerde yapılan ölçümlerde, yer yer saatte 500 röntgenlik bir radyoaktivitenin varlığının belirlendiği kavdedildi. Okullarda son hafta • ANKARA (AA) — Şehir ve kasabalardaki ilk ve orta dereceli okullarda 1989-1990 öğretim yılı bu hafta sona erecek. tlk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık 11 milyon öğrenci 8 haziran cuma günü "derse paydos" diyecek. Yaklaşık 400 bin oğretmenin tatili ise 29 haziranda başlayacak. 1989-1990 öğretim yılında ilk ve orta dereceli 60 bin 831 okula 10 milyon 875 bin 214 öğrenci devam etti. Bu okullarda 384 bin 55 öğretmen görev yaptı. Yaygın ve yükseköğretim ile birlikte bu öğretim yılı, 64 bin 820 okulda 12 milyon 646 bin 877 öğrenci ve 435 bin 926 öğretmen ile yürütüldü. Biga'da protesto • BURSA (Cumhuriyet Bıirosu) — Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından yapılan ve uygulamaya konulan imar planı Bigalılann bazılaruıca tepkiyle karşılandı. Yaklaşık 80 kadar vatandaşın bugün sessiz bir protesto yürüyüşü yapacaklan öğrenildi.- Dün, Biga'da hoparlörlü bir araç ilçeyi dolaşarak vatandaşları düzenlenecek yürüyüşe katılmaya çağırdı. Bu arada, Biga'nın SHP'li Belediye Başkanı Şükrü Kemerli, toplam 2.500 vatandaşa tapu dağıttıklarını, her tapu dağıtımı sonrasında memnun olmayanların bulunabileceğini söyledi. Kemerli, konunun ANAP ve DSP tarafından abartılarak politika malzeme'îi yapıldığını da one sürdu.-Daha önce de 70-80 kişilik bir grubun Bursa İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma talebinde bulunduklarım, ancak mahkemenin bu talebi reddettiğini anlatan Belediye Başkanı Kemerli, asıl amacın imar yetkisinin belediyenin elinden alınması olduğu göruşünü savundu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle