25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/10 HABERLER 5 HAZÎRAN 1990 P A B T İ L E B D E N SHP'den 22. maddelerini değiştiren ve baa maddeler ekJeyen yasanın iptali için Anayasa Mahketnesi'ne başvurdu. SHP Grup Başkanvekili Hasan Fehmi Güneş, konuyla s Ugili TBMM'de bir basm toplantısı îsJlüzenleyerek, başvuru gerekçelerini açıkladı. lljGüneş, yasanın 1, 3, 5 ve 6. maddelerinin /anayasanın 155. maddesine aykırı olduğunu savundu. Güneş, getirilen yasa ile Danıştay'm verdiği kararlann temyii edilmesi imkânı sağlandığım, ancak, terayız kuruluna kararı veren dairenin katılmamasımn öngörüldüğunü anımsattı. Güneş, bu durumun, anayasada belirtilen "Danıştay'm ilk ve son derece mahkemesi" olma tanımı ve anlayışına aykırı olduğunu bildirdi. S H P P a r t i Meclisi 9 haziran günü toplanacak. Toplantıda Güneydoğu Raporu'nun yanı sıra parti içi af ve 51 beldede alınan seçim sonucu da değerlendirilecek. SHP Genel Başkanı Erdal Jnönü'nün Güneydoğu gezisi sonrasında yeniden gündeme gelen "parti içi af" tartışmaları, 9 haziranda yapılacak parti meclisi toplantısının ana gündem maddesini oluşturacak. f\nf*TO(*\f*ri Ankara Bağımsız MUletvekili u ı ı c ı g c ı c ı ı T e v f i k Koçak "FederalAlmanya'nın Türkiye üzerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne denizaltı ve yedek parça sattığına" ilişkin iddiaların doğru oiup olmadığını sordu. Koçak, Başbakan Yıldınm Akbulut tarafından yanıtlanması ıstemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, böyle bir durumun Turkiye'yi uluslararası düzeyde zor durumda bırakacağını kaydetti. SHP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş de, Başbakan Akbulut'a yönelik soru önergesinde, Cumhurbaşkanı özal'ın eşi Semra Özal'ın son Japonya gezisine "sosyete berberi Hakkı"yı da götürüp götürrnediğinin açıklanmasıra istedi. Ateş, Berber Hakkı'nın masrafların ne kadar olduğunu ve nereden karşılanacağmı da sordu. (ANKARA AA) Gensoru önergesi E^SÎ,,Bnku birleşiminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında verilen gensoru önergesi ele alınacak. SHP Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve arkadaşları tarafından "Aliağa'da kurulacak termik santralla" ilgili olarak Bakan Kurt hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. P A R L A E N T 0D A N Çocuklara kelepçe yargılanan suçlu çocuklardaki yaş sınırımn, 15'ten 18'e çıkarılması istendi. lzmir Bağımsız Milletvekili Akın Gönen tarafından bu konuda hazırlanan yasa onerisi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir madde eklenmesi yolundaki yasa önerisi aynen benimsenirse, suçlu çocuklara kelepçe vurulamayacak, benzeri şeyler takılamayacak. DYP GenelBaşkanı, "çalıp oynamaya gerekyok" dedi 'Yüreği yeten seçime gider'Başbakan Yıldınm Akbulut seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Muhalefet istedi diye erken seçim olmaz. Onlar ömürlerinin büyük bölümünü erken seçim teraneleri ile geçirdiler" dedi. lç Politika Servisi — Seçim so- nuçlarının alınmasıyla birlikte ANAP'ta yaşanmaya başlayan 'davullu-zurnair sevinç dün de sürdü. ANAP Başkanhk Divanı- nın toplantısına gelişinde davul ve zurnayla karşılanan Başbakan Yıl- dınm Akbulut, 'erken seçim'le il- gili olarak, "Muhalefet istedi di- ye olmaz. Onlar ömürierinin bü- yük bölümünü erken seçim tera- ıteleri ile geçirdiler" dedi. Seçim sonuçları ANAP yöneticileri ara- sında "partiye ve Akbulut'a güven" biçiminde yorumlandı. SHP Genel Başkanı Eıdal Inö- nü, seçim sonuçlarını değerlendi- rirken daha önce yapılan benzeri seçimlere göre ANAP'ın oyların- da düşme olduğunu belirterek "fktidann demokratik anlayışa uymayan bir politika uyguladıgı- nı" söyledi. Inonü, ANAP'ın se- çim kutlamalarını geminin battı- ğından haberi olmayanlann ka- maralarda şenlik yapmalarına benzetti. DYP Genel Başkanı Sii- leyman Demirel ise "Çalıp oyna- maya gerek yok, yüregi yeten son- baharda seçime gider" dedi. DSP lıderı Bülent Ecevit, yerel ara se- çimlerde kendi panisi ile DYP'yi engellemek amacıyla ANAP ile SHP'nin işbirliği yaptığının "sezildiğini" öne sürdü. RP ve MÇP yöneticileri de seçim sonuç- ferını değerlendirirken iktidarın, "siyasi tehdil ve siyasi riişvet" kul- landığını savladılar. ANAP'ta sevinç Dün ANAP Başkanlık Divanı- nın toplantısına katılmak üzere parti genel merkezine gelen Baş- bakan Akbulut, davul-zurna ile karşılandı. Erken seçime ilişkin olarak gazetecilerin sorularını ya- nıtlayan Akbulut, muhalefet iste- di diye erken seçimin olamayaca- ğını söyledi. Akbulut, tstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda SHP Genel Başkanı Inönü, "İktidar demokratik anlayışa sığmayan bir politika uyguladı" diye seçim sonuçlarını değerlendirdi. DYP lideri Demirel de, "Halkın vicdanı üzerinde baskı kuruldu" dedi. dirirken 1986 ve 87 yıllarında ben- ne oynamaya gerek var. Yüregi ye- zeri seçimlerin yapıldığını ve ten sonbaharda genel seçi«ıe basın mensuplanna 51 beldedeki seçim sonuçlannı değerlendirirken de "ANAP'ın ileriri, reformcu bir parti" olduğunu söyledi. Partisi- nin 26 Mart sonuçlarma göre 9 be- lediye başkanlığı kazanması ge- rektiğini söyleyen Akbulut, "Oy- sa, oy oranımızı yüzde 37'ye çıka- rarak 29 beldeyi kazandık. SHP, seçim kazandıgı yerlerde diger partiterte işbirliği yaptı. Yoksa bu kadar da oy alamazdı" diye ko- nuştu. Akbulut, "ANAP'ın devlet olanaklannı kullanarak bu sonu- cu aldıgı" iddialanna karşılık da "Yenilen hiçbir zaman doymaz. Ülkeyi yenilenler değil, kazanan idare eder. Bunlar, ancak muha- lefet olacak anlayışa sahiptirler, söylediklerinin hiçbir manası yok- tur. Taraftarlanna cesaret verme- ye çalışıyoriar" dedi. Bir saatlik başkanlık divam top- lantısından sonra Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere, gaze- tecilerin sorularını yanıtlarken "Toplantı dünkü seçimin kutlan- ması seklinde geçti" dedi. DYP ve SHP'nin halkın özlemlerine yanıt verecek programlarla ortaya çıka- madıklannı belirten Gürdere, "Biz Demirel'in, DYP'nin başından ay- nlmasım istemeyiz. Eger DYP'nin başına genç bir kadro gelirse bizi zor duruma sokar" dedi. ANAP Genel Başkan yardım- cılarından Devlet Bakanı tbrahim Özdemir de dün düzenlediği ba- sın toplantısında seçim sonuçları- nı değerltndirirken 3 Haziran se- çimlerinin 26 Mart seçim sonuç- ları üzerindeki drtüyü tamamen kaldırdığıru savundu. özdemir, "3 Haziran seçimlerinde hem Başba- kan Akbulut'a hem ANAP'a gn- venoyu verilmişür. ANAP'ın bu- gün bir genel başkanlık sorunu yoktur. Ama OYP Genel Başka- nı Süleyman Demirel bitmiştir. DYP kendine yeni bir genel baş- kan aramalıdır" diye konuştu. ANAP'ta genel başkan adayla- rından Hasan Celal Güzel de "so- nucun son derece başarılı oldugunu" belirterek şu değerlen- dirmeyi yaptı: "Bir partili ve milletvekili ola- rak bu sonuçtan çok memnun ol- dum. Genel başkanlık için yaptı- ğımız mücadele ve parti içinde bu mücadele sayesinde ortaya çıkan dinamizm, canlılık ve hareketlilik partimizi yıpratmanıış, aksine ber zaman iddia ettiğimiz gibi parli yaranna sonuçlar vermiştir. Bu so- nuçlar da bu gerçegi bir kez daha ortaya koymuştur. Partiyi daha da ileri noktalara goturme konusun- daki mücadelemiz devam edecek- tir." SHP Genel Başkanı Erdal tnö- nü de seçim sonuçlannı değerlen- ANAP'ın yüzde 42-45 oranlarııı- da oy aldığını anımsatarak o se- çimlerden sonra ANAP'ın oyları- nın yüzde 21'Iere düştüğünü, ilk yapılacak genel seçimlerde ANAP'ın yüzde 13 oy alacağını öne sürdü. Inönü, iktidann oy karşılığı yol, telefon ve santral yapmasını da eleştirerek durumu, "deraokrasi- ye sığmaz, ama bunlar yaptılar" diye değerlendirdi. Atatürk Hava- alanı'nda bu değeriendirmeyi yap- tıktan sonra Ankara'ya giden SHP lideri İnönü, Esenboğa Havaala- nı'nda gazetecilerin sonılarını ya- nıtlarken de "ANAP *vatandaş bi- zi destekledi' diye şenlik yapıyor. Ama bu şenlik geminin battıgın- dan haberi olmayan insanlann ge- minin içindeki kamaralarda yap- tığı şenlige benzer. Şenlik yapmayı bıraksınlar. ulkenin sorunlannı bir an evvel Meclise getirsinler" dedi. DYP lideri Süleyman Demirel, "Eğer 51 beldede iktidar partisi- nin aldıgı sonuç hükümele bir gii- vense 26 Mart 1989 sonuçlannı da azil saymak gerekir. Ne çaimaya gider" dedi. Seçimlerde, "halkın vicdanı üzerinde baskı kurutdugunu" öne süren Demirel, 19 ağustostaki se- çimleri boykot edip etmeyecekle- rine ilişkin bir sonıya, "OlabiHr. Bunu yetkili organlarda görüştük- ten sonra düşünürüz" karşılığını verdi. AA'run haberine göre partisinin belde seçimleriyle 27 mayıstaki kurultay nedeniyle gereği gibi il- gilenemediğini belirten Ecevit, ANAP ve SHP'yi suçladığı açık- lamasında şu görüşlere yer verdi: "Dünkü ve daha önceki seçim sonuçları karşılaştmldığında DYFnin güçlu oklugu bazı yerler- de DYP'yi, DSP'nin güçlü oldu- gu bazı yerlerde de DSP'yi engel- lemek için ANAP ile SHP'nin iş- birliği yapbklan sezinlenmektedir. Bu belde seçimleri ANAP ile SHP'nin oy gücünü gerçekte oMn- ğundan çok fazla, DSP'nin oy gü- cünü de gerçektekinden çok az göstermektedir." TBMM Başkanı, Inönü ve Demirel'i ziyaret etti Erdeırfin muhalefet turuANKARA (Cumhuriyet Biiro- su) — TBMM Başkanı Kaya Er- dem dün SHP Genel Başkanı Er- dal Inonü ile DYP lideri Süley- man Demirel'i ziyaret ederek Meclis çalışmaları konusunda gö- rüş alışverişinde bulundu. Erdem dün öğie saatlerinde ilk olarak DYP Genel Başkanı Süley- man Demirel'le bir araya geldi. Meclis gundeminde bulunan ko- nular hakkında görüş almak iste- diğini kaydeden Erdem, bu tür görüşmelerin sürdürülmesinde ya- rar gördüğünü söyledi. Demirel de kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) yasama görevinin hükümete devredilme- sini eleştirerek, Güneydoğu ile il- gili KHK görüşulmeden parla- mentonun tatile girmemesi gerek- tiğini vurguladı. Meclis gunde- minde 530 sözlü soru ile 33 araş- tırma önergesi bulunduğunu anımsatan Demirel, böyle bir gündemle tatile giren TBMM'nin •'denetim görevini yapmamış ve yasama yetkisini kullanmamış" olacağını savundu. Demirel şöy- le konuştu: "Meclisin fiili olarak hüküme- tin bir dairesi olarak fonksiyon yapmaması veya hükümelin bir dairesi gibi düşünülmemesi bakı- British Ainvays ile "21"Amerika Anchorage Atlanta Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Angeles Miami Montreal New York Orlando Philadelphia Pittsburgh San Diego San Francisco Seattle Tampa Toronto Vancouvcr Washington British Airways,benzersiz bir ayrıcalık sunuyor. Ankara ve Istanbul'dan, Kuzey Amerika'da belli başlı 21 mcrkeze direkt uçma imkanı veriyor. Bundan böyle Kuzey Amerika'ya uçarken British Airvvays'ı scçin, gerisini dünyanın gözde havayoluna bırakın. BRITISH AIRVVAYS mından bu iki kararnamenin mut- laka konuşulması lazımdır. Bun- lar konuşulmadan Meclisin dagıl- ması fevkalade yanhş olur. Zaten Türkiye'de rejim üzerinde çeşitli spekülasyonlar vardır. Henüz re- jim çarpıklıktan kurtulmuş değil- dir. Yani rejimin en büyük mues- sesesi olan TBMM'nin yasa yap- ma yetkisini hükümete devretmiş gibi bir durumdan çıkarılması bence zarurettir." "TRT'nin Meclis faaliyetlerini aktarmadaki başansızh'^ı, Mecli- sin yerine hak arama bakısından başka şeyleri ikâme eder hale getirmişlir" diyen Demirel TV ya- yınlarını eleştirdi. Demirel TBMM çahşmalarına TV'de da- ha fazla yer verilmesi konusunda gösterdiği çabalardan dolayı Er- dem'i kutladı. Erdem öğleden sonra da parla- mentodaki odasında SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü ziyaret etti. Erdem görüşmeden önce ga- zetecilere yaptığı açıklamada, ey- lül ayından itibaren başlayacak yeni dönem çalışmalar konusun- da duşüncelerini iletmek ve tavsi- yelerini almak uzere Inönü'yle bir araya geldiğini söyledi. SHP Grup Başkan Vekilleri Hasan Fehmi Güneş ve Onur Kumbaraeıbaşı'nın da hazır bu- ANAP'lı Karaman kazada öldü A D A N A (AA) — ANAP Hatay Milletve- kili Kamnran Karaman, trafîk kazasında öldü. Kâmuran Ka- raman'ın bulun- _ duğu ve Tacetün Yılmaz yönetT- mindeki 34 BLC 06 plakalı oto- mobil, Osmaniye'den Adana yö- nünde seyrederken saat 14.30 sı- ralannda Abdullah Köroğlu yone- timindeki 42 D 1889 plakalı kam- yona arkadan çarptı. Toprakkale mevkiinde meyda- na gelen kazada, otomobilde bu- lunan ANAP Hatay Milletvekili Kâmuran Karaman (62) olay ye- rinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Tacettin Yılmaz ise ya- ralandı. Sürücü Tacettin Yılmaz, Osma- niyfe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yetkililer, olaydan sonra kacan kamyon sürücüsünün arandığını ve kaza ile ilgili soruş- turmarun sürdürüldüğünü bildir- diler. Geçirdiği trafık kazası sonucu dün vefat eden Hatay Milletveki- li Kâmuran Karaman, 1928 yılın- da Antakya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik FakUltesi mezunu olan Karaman, elektrik yüksek mühen- disi ve öğretim uyeliği görev lerin- de bulundu. 16. ve 17. dönemler- de de ANAP Hatay Milletvekili olarak paıiamentoda bulunan Ka- raman, evli idi. Karaman'ın ölümünden sonra TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle: ANAP: 279, SHP: 80, DYP: 55, DMP: 2, Bağımsız: 26, Boş: 8. lunduğu görüşmeden önce bir açıklama yapan tnönü de Er- dem'e teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: "Millet Meclisi'nin daha etkin çalışması yönünde başkan olarak sorumluiuk taşıyorsunuz. Bu ko- nudaki iyi niyetlerinize inanıyo- rum. Bugüne kadarki gayretleri- nizden tam sonuç alınaraadıgını görüyorum. Ama asıl işin içinde olan iktidar partisi yelkililerinin bugunkünden başka bir yaklaşım göslermcleri sonucu olacak bir ge- lişmedir bu." Bir saatten fazla süren görüş- meden sonra gazetecilere bir açık- lama yapan SHP Genel Başkanı Inönü, Erdem'e içtüzük ve KHK'lann görüşulmeden Mecli- sin tatile girmesine karşı oldukla- rını bildirdiğini söyledi. "Bir de- fa içtüzük hâlâ çıkmış değil, bu yüzden yeni ihtiyaçlar karşısında çaresiz kalınıyor. KHK'lar da gö- rüşülemiyor. özellikle son KHK'ların yayımından hemen sonra Meclisin onayına sunulması gerekirdi. Kaldı ki bu yapılmadı. Eski tüzükte yoktu, yeni tuzttk de çıkmadı demek olmaz. Bunu ka- bul etmiyonız" diyen Inönü bu konuda anayasa hükümlerinin uygulanmasını istedi. tçtuzük çalışmalannda son aşa- maya gelindiğini, fakat ANAP temsilcilerinin son toplantılara katılmaması nedeniyle sonuca bağlanamadığını belirten Inönü, "Butün bunlar sonuca bağlanma- dan Meclisin tatile girmesini ka- bul etmiyoruz. Önce içtüzük bi- tirilmeli ve KHK'lar görüşülme- lidir" seklinde konuştu. Inönü Meclis çalışmalannda, gecikmeden güncel konulara yer verilmesi ve görüşülmesi için de içtüzüğün kısa zamanda çıkması gerektiğini söyledi. Dünyanın gözde havayolu. YEŞtLYTRT TLRİZM A.Ş. 31.12.1989 ÖZET BİL.4NÇOSL (1.000^ TL) \kTIF|VARLIKLARl B Mfnkui knmnlef ıNETt ( KııaVad T ı o n Ma^aklaılNETI D Dıter kaa Vad AlacakUı INETI E SlokkMNET! I S4a4ılar 2. VnOTfcn Sıparı» Avaı»bn II DLRA.NVARLIKLAR A Uiun Vadch Tıcan Abcaklv a Dıjtr Unın Vaddı .'Uacaklaı C Fınanal DUIM Vırtıkbr D Nlsldı Duran Vjrt,kUr (NET) 1 BınaJar. Ana ve Aıudc^ 2 MakmeTfiuteCıhjuUr 3 DIJCT Duun Vari.klar 4 Bmktrm Amomunaniart-, 5 \a{Mtmak[a Olan Yaımmlar 6 Verilen Sıpsfu AvansJan E 1 (70-093,1 1961, ?1469!> I : 184 >:.<- \ Fııuntai Bor<lar 1105 » 2 , B. Tkarı B«fU! 2JJ23, C DıJerKısaVad Bordar 2 5.U, a Aiınn Sıpan; Aıaruljn E BorcrC.J^Ki.-sıbilir II UZIVVAMLIBORÇLAR />}] 5*9- A Fııaniat Boıvlar '.843 104 B Ttaıı Bur.ljr (SET) C Dı|n Lzun VadeH Borcte D Al:ıunSıf»rı« Avutslan T 000.000, E Bon >c G«fc- Kamlıklan 843 104, I11OZSERMAYE A Srnnaye R ierma>« Taalıhuıler! (•) c Emsvoti Pıımı D Yemden Dcjcrk-nt De^er \r.:,t 1 Dunuı Var OJer Vlıs. 2 IfKraklenle Deger Anıjı E. Yedekkı I 10 512. «1S23, F D.JtT Dunm Vjtd AKTIFIVARllkLARlTOPLAMI 4 Ola|aru«-Vrfrt F Na Doıenı Kan G DonemZaranı-l H Cecniı; Ydlaj- Zararian İ-) 12 990037, PASIFIKAİ'NAKLARITOPLAMI I I ! 973- 64.3)9- 246 311, 10.307.934, 1H973- 310.650- DIPNOTLAR I ka>ıılı Serma>r Sı«em g ^ j 2-Sıaktıırimız Vokıur. jreonBiMn uahn bâkıyeıef LtHjJu5}cgoıca>nlniakiddıı 3- .\ku(deicrler u/mnde ıpotri ^c ıcmına! >okıur 4- AkitftkterlennıoptoıiMgoruıuıan 1*6000000-TL'dır S Pıafte yer almavan laahbuttenmız >oktur 6- Isnrakıjnı? mCHekılih Tıca'n veSanavı AŞ **2< TARIH I UC yılda >vpıUn >miden drfrrtemeknn tanh tvtuurlan- TLTARI1M0 TL) 3112J9B7 31.111988 3112J989 8- Yı! ıçıı«kvalı>an pcrsooelın Yıl ıcmdc EDptam olarak 5 kıja 14-1- 518- 118 30»- ooalamasayıs YGŞtUTRT Tl RtZM A^. (01.01.1989-31.12.1989 DÖMîMİ) AYRIM1U GEÜR T4BLOSH (1.000, TL.) V D*r Indınmfcr , -1 t r*ALr>ErG!DEMSM - l I- Ijünlıfcııten I n » j 2-L/««V , FAAIIYETkÂtU 2 Ooakı D0M*n üeto \* ÜMUn ' ot * Sfc I OONEM kAU >cr> /.ALUU DENETÇİ RAaPORU Tnrizm Aaonim Genel Kuruluna — Onaklı&n LiMtıı Mcrkezı Sfrmayesı Faalı>« Konusu — Ocnct^ı ^ ^ 3 Dcncı t^HCfin Ac^ı Gore* leri uirrlcrı \e>-a Şırkctm personelı olup ^y Tunzm A İstanbul : 10JKT.934 00RTL Turîzni AhdüİUh Yuzgen - . 1 Yıl — Kaıılınan YûfKtım Kurulu v? ya- pılan Detıctkmt kumlu loptantıiarı — Onskbk H«sapl«n. Deftcr * Bdgdc n azermdr yapjMnmctknıaıiB kapsamı, hangs lantdcrtle inctfcme »pıkfağı w va- nbnsoniK : . Oruk — TTK'nm 353 ınaddesmın 1 hkrasının 4 Dumaıab bendı sercgıiKe yapıbn ıncek- ı.tLanhfcfîvçsomjçlan Ş ccknrmj, ınvefcmede tenku edıkcrt bir tumuya nsıianmamiflır Aytaııuıac«leıneknndekıyıneıi]?«-rafcın d — Intıkal edrn jıkâvrt ve «olfuzhıkUr v tHjnİar hakkında yapılan ıskmler iemierını I ır* L **-••' r*n— r - Herhangı bîr jıkâjo ve yofcuzluk mpa ılr«ewl jnıUn dCtneme m fM&ya soaudamı gcTçc#c uygun vc ıtfK ü>gun bulunmaktadtf. Bdanconun ^ getır labtosunun ocuytanııusuu vc Yooaım Kurulunun akUanu- t d Hl RAMPI AK M R KADtRA&A
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle