23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/18 SPOR 5 HAZİRAN 1990 DünyaKupası maçları başlamadan masa başındaşampiyon belli oldu Bilgisayara göre HollandaDünya Kupası ile ilgili tüm verileri eğerlendiren bir bilgisayar firması, final maçmda Hollanda'nın evsahibi İtalya'yı Van Basten ve Wouters'in golleriyle 2-1 yenip mutlu sona ulaşacağını açıkladı. Oyunculann form durumlarınır değerlendiren bilgisayar firmasının uzmanları bu kupada Hollandalı Van Basten'in gol kralı olacağını, İtalyan Carnavale'nin ise 8 gol atacağını belirledi. 20 ülkede sokaktaki adam ile 'anket yapan bir araştırma grubunun ' sonucuna göre evsahibi İtalya 'şampiyon olacak. Bu ankette gökmavililere % 22, Brezilya'ya % 17, Arjantin'e ise °/o 10 şans verildi. ^ y so: Tşam CUMHUR CANBAZOĞLU ROMA — Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala ki- min şampiyon olacağı konusun- da çeşitli görüşler ortaya aührken ttalya'nın unlü Image Studios bil- gisayar firması tüm verileri değer- lendirerek Hollanda'yı 1990 Dün- ya Kupası şampiyonu yaptı. Bilgisayar uzmanlannın takım- ların oyuncu ve form durumları- nı, şampiyonada uygulayacakla- n taktikleri değerlendirmesinden sonra ortaya ilginç tablo ve so- nuçlar çıktı. Buna gore finalde, Hollanda İtalya'yı 2-1 yenerek kupanın sahibi olacak. Bilgisayar sadece şampiyonu belirlemekle kalmadı. Bu maçın gollerini ki- min atacağını da bildirdi. Final maçındaki goller 18. dakikada Wouters, 61. dakikada Van Bas- ten ve 74. dakikada Vialli tarafın- dan atılacak. Bilgisayara göre İtalya ilk yarıyı da 1-0 yenik ka- patacak. Verileri bilimsel yontem- le değerlendiren tmage Studios bilgisayarları uçüncülük maçının F. Almanya Yugoslavya arasında oynanacağını saptadı. Bu maçta F. Almanya rakibini 3-1 yenecek. Yine bilgisayara göre Van Basten rakip fileleri 10 kez havalandıra- rak dünya şampiyonasının gol kralı olacak. Gol krallığında ikin- ci sırada ttalyan Carnavale yer alacak. ttalyan futbolcunun 8 gol atacağını tahmin eden bilgisayar, üçüncü sırada Brezilyalı Romari- o'ya yer verdi. Bilgisayar değerlendirmesi ttal- yan ve yabancı basında büyük il- gi gördü. Otoritelerin favori ola- rak gösterdiği Arjantin'e şans ta- nımayan bilgisayar bu ülkenin Brezilya ile birlikte, ancak yarı fi- nale kadar yukselebileceğinı belir- ledi. Unlü futbolcu Maradona bil- gisayar verilerine göre pek parlak bir kupa dönetni geçirmeyecek. Arjantinli futbolcu sadece SSCB'ye bir gol atabilecek. Bilgisayara göre en gollu geçe- cek maçlar içinde Uruguay-G.Ko- re: 6-1, Hollanda-Mısır: 8-1 (Van Basten 4 gol atacak) ilk sırayı alı- yor. Italya'da pek çok araştırma şir- keti çeşitli anketler yaparak ital- ya 90*m gelecek günlerindeki şampiyonu ortaya çıkarmaya ça- lışıyor. Dünyaca ünlü araştırma grubu Gallup bu konuda büyük bir araştırma yaptı. 24 ülkeden 20'sinde "Sokaktaki adam" adı ile yapılan anket sonucunda İtal- ya şampiyon olarak gösterildi. Sı- ralama şöyle oldu: İtalya %22, Brezilya %17, Arjantin ^<>10, F. Almanya %9, Hollanda "!tf>, In- giltere %3. FIFA doping konusunda bu- yük duyarlık gösterirken yapıla- cak kontrollerde kanında alkol çı- kan futbolculann cezalandırılma- yacağını açıkladı. Kurul tarafın- dan yapılan açıklamaya göre sa- haya sarhoş çıkan futbolcular FI- FA'dan hiçbir tepki görmeyecek. Bu duyuru çeşitli kafıleler içinde esprilere neden oldu. öte yandan yine FIFA yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre futbol- culann idrarlanndaki kafein mik- tarmın 12 mikrogramı aşamaya- cağı bildirildı. Başka bir deyişle 25 bardak kahveyi aşan futbolcu do- ping yaprnış sayılacak. OMA'DAN NOTLAR Futboldan önce doğa ve çevreciier Dünya Kupası hazırlığındaki başkent Roma'da haftanın konusu futbol değildi. Pazar *ünü yapılan "Av, barut ve İmyasal madde kullanmaya karşı referandum"a tam 41 milyon İtalyan katıldı ve hafta sonu boyunca Roma sokaklarına "Yeşil Yıllar, Doğal Federasyon, Çevre İçin Birlik" yazılı pankartlar asıldı. METİN TÜKENMEZ ROMA — Roma'da geçen haf- tanın en önemli konusu dünya şampiyonasıdeğil.Butunhafta bo- yecanı az da olsa kendini göster- Diğer taraftan hafta başında futbol ile ilgili hiçbir görüntü ve hazırlık olmamasına karşın haf- ta sonuna doğru İtalya 90'ın he- yunca tek bir propaganda vardı. Pazar gunü yapılan "Ava, banıta ve kimyasal maddeler kul- lanmaya karşı referandunT'da tam 41 milyon İtalyan vatandaşı oy kullandı. Bu referandum için bütün hafta boyunca bildiriler dağıtıldı ve duvarlara hayvanla- nn avlanmasını kınayan afişler asıldı. "Yeşil Yıllar". "Dogal Fe- derasyon", "Çevre İçin Birlik", "Bizim İtalya" gibi gruplar da- ğıttıklan bildirilerde "Referandıı- ma evet diyenler yüryiı*unun dostlan olacaklar. Her yıl dün- yada mil>onlarca hayvan oldurü- lüyor. Doğa zedelenip yok edili- yor. Hayvanlann oldurulroesi do- ğanın dengesini bozuyor. Niçin avlanılıyor? Yalnızca hoşça za- man geçirmek ve eğlenmck için" şeklinde uyarı yaptılar. Roma so- kaklarını süsleyen bir duvar afi- şinde ise yavrusunu emziren cey- lan insanlara sesleniyor: "Non ho parolo per dirti grazie" (Sana yal- nız teşekkur edebilirim). Referandum sonuçlarının salı günü açıklanması bekleniyor. Ba- kaJım İtalyan çevrecilerin, avcüık ve tarımda kimyasal maddeler kullanımına karşı açtıklan muca- dele nasıl bir sonuç verecek? Pa- zar günkü referandum İtalya'mn Cumhuriyet Bayıamı ile aynı gu- ne rasgeldi. Cumhuriyet Bayramı olmasına karşın Roma sokakla- n boştu. Sadece resmi araçlara bayraklar asılmıştL Referandum- da oy kullanan bir kısım Roma- h, pazar tatillerini Tiber Nehri boylarında ve yenidan açıldığı gün Papa tarafından kutsanan Olimpik Stat'ı ziyaretle geçirdiler. meye başladı. Sokaklarda İtalyan oayraklarını görmek artık olası. Roma grubunda olan takırnlar bugunden- başlayarak kentteki kamp yerlerine gelirken İngilız ve İskoçların yandaşları da kalaba- lık gruplar halinde Roma sokak- larında boy gostermeye başladı- lar. Bu arada İtalyan televizyonu, İtalya kampından naklen yaym yaparak ulusal takımına 'hos geldin' dedi. İtalya 90'a katılacak takımlar da son hazırlık maçlannı tamam- lamak uzereler. Yugosla\ r ya'nın Zagreb kentinde karşılaşan Hol- landa ile Yugoslavya, izleyicilere futbol ziyafeti çektiler. İtalyan te- levizyonunun banttan verdiği maç teknik açıdan mükemmeldi. İki takımın kalecileri, Ivkoviç ve Van Brukelen sahanın yıldızlarıy- dı. Yaptıklan mükemmel kurta- rışlarla maçın çok gollü geçme- sıne engel oldular. Ancak Yugos- lavya kalecisi Jvkoviç birinci gol- de çok büyük ">-an pas" hatası yaptı. Futbol alanının diğer bir yıldızı da, Yugoslavların orta alandaki beyni Stojkoviç*ti. Ma- çı anlatan italyan spiker, Yugos- lavların orta alandaki super ada- mı Stojkoviç'ten "Yugoslavlann Maradonası" diye söz ediyordu. Takım olarak Yugoslavya'run da- ha iyi göründüğü maçta Hollan- da, yıldız futbolcularının ceza alanı içindeki becerisi ile maçı 2-0 kazandı. Sakatlıktan yeni çıkan Gullit, eski formunu yakalama konusunda önemli bir gelişme gosterdi. Savunmada ise Koeman çok büyük hatalar yaptı. Yugos- lav akınlan ise genellikle ağır kal- dı. rö-kiisvii *Hi Arjanün Milli Takıım'nın askanadan Maradona İtalya'>a aiksi ile birlikte geldi. Roma'dan 60 km. uzakta bir O p i I C U g U ^ m p l a maçlara hazırianan Arjantin milli takımı kupayı almak için çok sıkı bir biçimde calısıyor. Maradona ise her antrenmana çıkmadan önce kuçuk kızı Dalma')ı operek uğur aldığını belirtiyor. (Fotograf: Reuters) Saçma, bıyığma bahisROMA (CumhuriyeU— Sovyet Futbol Federasyonu Başkanı Viaceslav Koloskov, ilk kez bir kupadan önce geleneği bozarak şampi- yonluk pnmını açıkladı: 75 milyon. Mılyon- larca Sov> ı et futbolseverin, takımlannın form- suzluğundan son derece rahatsız olduğu bil- diriliyor. Sovyetler Birliği'nde yalnız Kuznet- zov'unşampiyonayahazır olduğu söylenıyor. • Yugoslavya maçı öncesi ağırlığını koyup Vanenburg'u ilk ll'den çıkarttıran Gullil, Zag- reb'dekı karşılaşmada sahada basmadık yer bı- rakmayarak en azından fıziki açıdan kupaya hazır olduğunu gosterdi. Hollanda bu galibi- yetle hem Teknik Direktör Benn Hakker'e yo- neltilen suçlamalara son verdi hem de müşte- rek bahisçilerin umutlarını kırdı. • Adidas, İtalya '9O'ı izleyen gazeteciler ve televizyoncular arasında bir yarışma duzeııle- di. Yarışmada basın mensuplarına hangi ta- kımların final oynayacağı ve kupayı kimin ka- zanacağı, final maçının skoru soruluyor. Bi- rinciye 1500 mark, ikinciye 1200 mark, üçun- cüye 900 mark ödül verilecek. Ayrıca Adidas, 1990 Dunya Kupası'nın en başarılı üç oyun- cusunu seçmek için de gazeteciler arasında bir anket yapıyor. • Yeniden ışıklandırılan Roma Olimpiyat Stadı'na alışabilmek için perşembe akşamı antrenman yapabilmek üzere FIFA'ya başvu- ran İtalya'mn bu isteği kabul edilmedi. 9 ha- ziranda aynı statta Avusturya ile karşılaşacak olan İtalya, kurallar gereği ancak maçtan 24 saat önce Olimpik Stat'ı kullanabUecek. Gök- Mavililer, Arjantin ile Kamerun'un Milano 1 da açılış maçını oynadığı sıralarda Roma'da Takımlannın şampiyon olacağına inanan italyan futbolcu Giannini ile F. Almanya'nın golcü futbolcusu piyon olursa Voeller bıyıklarını kesecek. Ku- payı F.Almanya alırsa, Giannini saçlannı ka- zıtacak. • Cagliari'deki pansiyondan çarşaf çalan üç lngiliz hooligan tutuklandı. Lee Forster, Ard- reer Brockwam, Robert Neiil adlı gençler bu- gün hırsızlık ve zarar verme suçlarından hâ- kim önüne çıkartılıyorlar. Öte yandan şeker komasına giren îngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Richard Wragg, doktorların tavsiye- si üzerine Cagliari'den Londra'ya gönderildi. • İtalyan televizyonu RA1UNO düzenlediği anketle milyonlarca izleyicisine Gök-Mavilileri Rudl yOeller llgmç bir İddİaya sahada hangi kadro ile görmek istediklerini girdi. îtalya'nın şampiyonluğu halinde Voeller bıyığını, Almanya'nın şampiyonluğunda ise Giannini saçlannı kesecek. antrenman yapmak zorunda kalacaklar. • Kupanın favori ülkelerı arasında gizli bir çekışme sürerken, futbolcular verdikleri de- meçlerle kupayı ısıtıyorlar. Roma takımında beraber forma giydikleri İtalyan futbolcu Gi- anniai'nin F.Almanya'yı kuçümsemesine sinir- lenen Voeller, onunla bahse girdi. İtalya şam- sordu. İşte İtalyan futbolseverlerin ideal on bi- ri: Zenga — Bergomi, de Agostini, Baresi, Vi- erchewod — Ancelotti. Baggio, Marocchi — Schillaci, Giannini, Vialli. • Tunus beraberliği İngiliz Teknik Direktör Robson'ı çok sinirlendirdi. Dünden itibaren antrenmanlarda takımın canını çıkartan Rob- son tüm sosyal faaliyetleri yasakladı. Gazete- cileri ve TV kameramanlarını antrenmana sokmayan Robson, butun haftayı taktik ça- lışması ile geçireceklerini açıkladı. • Dunya Kupası büyuk transerlere sahne olu- yor. Avusturya'nın golcü futbolcusu Rodax, 5 milyar Türk Lirası alarak İspanya'nın Atle- tico Madrid takımına transfer oldu. Paşabahçe'den Ömer'i, Beslenspor'dan EroVu aldılar G.Saray baskette transferi kapattı Pota altı transferde Çukurova, coach Rıza Erverdi ile anlaşırken Beslenli Murat Evliyaoğlu ve G. Saray Kölnlü Ömer Büyükaycan'ı renklerine bağladı. Spor Servisi — Futboldaki mil- yarlık transfeılerin hızı basketbola da sıçradı. Birçok basketbolcu, li- gin bitmesinin hemen ardından önümuzdeki sezon için yeni ta- kımlarla anlaştılar bile. Geçen yılın şampiyonu G. S«- ray, bu yıl kadrosunu bozmama niyetinde. Sadece sözleşmesi biten Lütfi ile tekrar anlaşmaya varan San-Kırmızılı ekip, dış transferde de Fenerbahçe'nin talip olduğu Beslenli Erol'u aldı. Ayrıca G. Sa- ray, Çukurova ile görüşmelerini sürdüren ve play-off maçlarında çok başarılı olan Paşabahçeli Ömer Saybır'i de renklerine kat- tı. Sarı-Kjrmızılı yöneticileı yeni sezonda başka transfer yapmaya- caklarını belirttiler. Basketbolda yeni sezonun diğer iddialı ekibi ise Çukurova. Mer- sin ekibi coaçhiığâ Rıza Erverdi'yi getirmesinin ardından, Fenerbah- çe ile görüşen Beslenli Murat Ev- liyaoğlu ve daha önce ABD'de Lo- yola ve Almanya'da G. Saray - Köln takımında mücadele eden Ömer Büyükaycan ile sözleşme imzaladı. Çukurova ayrıca iç transferde Murat ile anlaşırken iyi bir de yabancı oyuncu getirmek Tenis okullannda sömürüye doğru ZİYA IŞIKÜSTÜN Tenis, ülkemizde her gun biraz daha yayılan bir spor. Bu, tenisin bir kitle sporu olmasından kay- naklanıyor. 7 yaşından 70 yaşına kadar, cinsiyet farkı oimadan herkese açık, sağlıkh yaşam açı- sından ise ideal. Bunun yanı sıra sosyal yaşam biçimi olarak da ienis kulüpleri bütün dünyada ön sırada yer alıyor. Böyle olunca da, bir çok ai- le çocuğunun tenise başlamasını arzu etmekte- dir. Bunun için de ilk açılacak kapı tenis okulla- rıdır. Ve son yıllarda ülkemizde tenis okulları mantar gibi çoğalmaktadır. Ne var ki bu sayısal artış, niteliksiz, arzu edilmeyen bir ortam yarat- mış bulunuyor. Üzucu bir durum, ama tenise olan ilgi bir sömürüye yol açtı. Amaç, çok çocuğu te- nisçi yetıştirmek değıl, çok çocuktan çok para ka- zanmak oldu. Bu işi gerçekten iyi niyetle yapan, iyi koşullar hazırlayan bir iki kulübün dışında gerçek anlam- da bir tenis okulundan bahsedilemez. Ne yapı- yor tenis tacirleri? Önce haftayı ikiye, uçe bölü- yorlar. BÖylece öğıencı sayısı ikiye katlanıyor. Bu da yetmiyor. Tenis okulları için ayırdıkları yarım gunu de ikiye böluyorlar. Böylece öğrenci sayısı dörde kaılanmış oluyor. Sonuçta, tenis okuluna yazılmış bir çocuk için hafıalık çalışma saati 4 vcya b olü>or. W yo^uK bu 4 saatı yuz civarında arkadaşı ile paylaşmak zorunda. Düşünün, bir kortun içinde 40-50 çocuk... Baş- larında, tenisi bildiği şüpheli bir raonitör. Ve bu oğrenci bir kurs gunünde topa beş-on defa vu- rup tenis öğrenecek... Olmaz bö^le şey... Çocuk- lara yazık, ailelere yazık ve tenise yazık... Bu işe spor örgutunun, dolayısı ile Tenis Federasyonu- nun kesinlikle el koymasınm zamanı çoktan ge- lip geçmiş bulunuyor. Tenis okulunun nasıl ol- ması gerektiği tespit edilmeli ve bunun şartları- na uymayanlara okul açma izni kesin olarak ve- rilmemelidir. Vicdanımız vc mantığımızın sesine uyarak bu yazıyı yazarken, gerçekçilik duygumuz ise bize gülüyor ve "Bu federasyon mu bunu ya- pacak?" diyor... Veliler dikkat!.. Çocuklanm tenis okuluna yaz- dıracak velileıe bir iki noktayı kısaca hatırlatmak istiyoruz. • Başlangıç için pahalı raketler almaya gerek yoktur. Raketletden gümrük kalktığı için "Junior" tipi yabancı raketleri 50.000-100.000 lira arasında alabilirsiniz. Keza pahalı top almayın. 10.000 lira civarında bir kuk top uzun zaman gi- der. Pahalı tenis kıyafetlerine ise hiç mi hiç ge- rek yoktur. • En önemlisi, uzun sureli ve haftanın bütun günlerini kapsayan okulları tercih edin. için araştırmalarını sürdürüyor. Efes Pilsen ise Aydan Siyavjş 1 un Karşıyaka'ya gitmesinden son- ra yeni sezon için Halil Üner ile anlaştı. Efes Pilsen, geçen yılki ABD'lisi Lowell Hamilton ile an- laşamayıp bu oyuncunun ülkesi- ne dönmesi üzerine İtalya A-2'de Toeremetour takımında oynayan eski ÇukurovaL Darryl Middleton iie anlasma yolunda. Transfere sessiz giren Fenerbah- sen'in kaptanı Levent ile bir yıllı- ğına 300 milyon karşıhğı anlaşan F. Bahçe, şimdı uzun oyuncu ara- yışı içerisinde. F.Bahçelilerle goru- şen Karşıyakalı Cenk'in, Vestel ile anlaşması ve diğer uzun oyuncu- lann da l'er yıl sözleşmelerinin buîıinması San-Lacivertli yöneti- cileri kara kara düşündürüyor. Fe- nerbahçeli yöneticiler son olarak, Tofaş'ta sözleşmesi biten Efe ile bir görüşme yaptılar. Dinçer Kocaelispor'la anlaştı İZMTT (Cumhuriyet) — Ko- caelispor, Teknik Direktör Ad- nan Dinçer ve beş futbolcu ile sözleşme imzaladı. 1990-91 sezonuna şampiyon- luk parolasıyla girmek isteyen Kocaelispor, Emlakbank Eyup- spor'dan Mehmet, Murat, Kar- talspor'dan Ergun. Erol ve Bu- lancakspor'dan da Ercan'ı renklerine bağladı. Kocaeli- spor, teknik direktör sorununu da Adnan Dinçer ile bir yıllık mukavele imzalayarak çözüm- ledi. FADIL VOKRİ — 500 bin dolar htiyor Fenerbahçede imzalar atüdı Popa'nın transferinden vazgeçen Sarı Lacivertli yöneticiler İstanbul'a gelen Fadıl Vokri ile masaya oturdular. Fenerbahçe Romen futbolcu Popa'nın transferinden vazgeçti. Romanya'da Popa'nın iki maçı- nı izleyen Genel Sekreter Aziz Yılmaz ile transfer komitesi üyesi Ergun Öztuna bu futbolcu hak- kında Başkan Vletin Aştk'a Spor Servisi — Fenerbahçe, dış transferde sekiz futbolcuyla yak- laşık 7 milyar 200 milyon liraya iki yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, Asbaşkan Vefa Ku- çük, yöneticiler Aziz Yılmaz, Yu- olumsuz rapor verdi. Bunun üze- suf Duru, Aziz Yıldınm, Sait rine yöneticiler Popa'nın trans- T O T O T A H M I N İ Tandoğan, Mehnıet özbek, Eral Pars, Köksal Özbek, dün kulup Stileyman Seba hastanede • Spor Servisi — Kalp damarlarında daralma bulunması nedeniyle Haydarpaşa Göğüs Hastanesi'ne yatınlan Beşikta^ Kulübü Başkanı Süleyman Seba'nın, ameliyat olup olmayacağı cuma gunü belli olacak. Haydarpaşa Göğüs Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Onur Acerkan, Süleyman Seba'nın kardiyoloji servisinde yattığını ve yarın (bugün) yapılacak testten sonra, 6 haziran çarşamba günü taburcu olacağını söyledi. Dr. Acerkan, Seba'nın bu aşamada acil bir durumunun olmadığını, hastaneye sadece kontrol amacıyla yatırıldığını ve çekilecek filmlerin incelenmesinden sonra da gerek görülen tedavinin uygulanacağını belirtti. 3, lige 7 takım daha • Spor Servisi — Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri yaptığı basın toplantısında Malatyaspor'un verdiği şike iddialarını içeren dosyanın Federasyon'un Tahkik Kurulu'na verildiğini, bu kurulun incelemesini 18 haziranda bitirerek sonucunu açıklığa kavuşacağını açıkladı. Ayrıca futbolun ülke çapında gelişmesi için Türkiye profesyonel liglerinde kulüpleri bulunmayan illerin ve ilçelerin verilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 3. lige ahnacağı açıklandı. Bu doğrultuda Türkiye liglerinde takımı olmayan Burdur, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Sinop, Kaman, Şırnak'ın bir yıllığına 3. lige misafir olarak ahndığına ve kendilerine bu kriterleri yerine getirmek için 1 yıllık süre verildiği açıklandı. 3. lige uygunluk kriterleri şu şekilde açıklandı: En az 2500 kişilik çim stadı, antrenman sahası, takımlar ve hakemler için soyunma odası, gerekli güvenlik önlemleri, kendi veya 2 yıllık kira sözleşmeli merkez bina, yıllık 600 milyon liralık gelir, hakem, gözlemci ve görevlilere ödenek yapmak için 25 milyon liralık banka teminatı ve ilk ll'de en az 4 profesyonel futbolcu bulunması. Bu kriterleri yerine getiren her takımın incelemeye alınarak 3. lige alınacağını ve bu yıl 3. ligden düşen 9 takımın bu kriterlere uygunluğu halinde bu takımların da tekrar 3. lige ahnmasına karar verildiğini açıkladı. Milli takım adayları açıklandı • Spor Servisi — (A) ve Ümit Milli Futbol lakımları aday kadrosu, 10-15 temmuz tarihleri arasında hazırlık kampına girecekler. (A) Milli Takım'da kampa davet edilen futbolcular şunlar: Engin, Gökhan, Rıza, Mehmet, Feyyaz, Metin (Beşiktaş), Oğuz, Aykut, Erdi, Rıdvan (Fenerbahçe), Hayrettin, Tanju, B.Savas, Tugay, Mustafa (G.Saray), Hami, Ogün, Lemi, Kemaj (Trabzonspor), Ümit (Altay), Hamit (Ankaragucü), Ülken (Karşı>'aİca), Ünal (Malatyaspor). Ûmit Milli Takımı: Muharrem (Bursaspor), A.Müslum (Polathspor), Fethi (Karşıyaka), Kemalettin (Rizespor), Burhanettin (Gençlerbirliği), İsa (Trabzonspor), Mutlu (Inegölspor), Hamdi (Sarıyer), A.Nail (Bursaspor), Bülent, Orhan (Adanaspor), Hakan (Sakaryaspor), Salih (Orduspor), Ahmet (Ankaragucü), Faruk (Aydınspor), Emin (Bigaspor), Abdullah (Yeni Çarşı), Aykut (Petrolofisi), Hakan (Isparta), Yaşar (Şekerspor). Camataru? nun işi hemen hemen • Spor Servisi — Beşiktaş Camataru'nun işini hemen hemen bitirdi. Düsseldorfta bulunan teknik direktör Gordon Milne, yönetici Tevfik Yamantürk ve Futbol Şubesi Sorumlusu Şirin Kuru dün Camataru'nun menajeri ile uzun suren bir görüşme yaptılar. Görüşmede fıyat konusunda anlaşamayan yöneticiler, kulübü arayarak istenen fiyat için bilgi verdiler. Bunun üzerine dün gece toplanan Beşiktaş yönetim kurulu durumu görüştü. Yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen yöneticiler, bu futbolcu için istenen fiyatı kabul ettiler. Toplantı sonrast telefonla Şirin Kuru'yu arayan basın sözcüsü Arif Ertunga, "Bu futbolcunun işini hemen bitirin" talimatını verdi. Siyah-Beyazlı yöneticilerin bugün büyük bir olasılıkla Camataru'nun menajeri ile kesin anlaşmaya varması bekleniyor. Mariboro Adventure 90'da • Spor Servisi — 13-28 temmuz tarihleri arasında Amerika'run guney-batı e>aletleri Colorado, Utah, New Mexico ve Arizona'da yapılacak Mariboro Adventure Team 90 yarışmasında Türkiye'yi Sıtkı Erkek ve Cengiz Cennetoğlu temsil edecekler. Bu çiftin rakipleri 5 Alman takımı ile Belçika ve Yunanistan ekipleri olacak. Camel Trophy ekibi gitti • Spor Servisi — Camel firmasınca 1980'den bu yana duzenlenen Camel Trophy 90'a katılacak Türk ekibi dün Sovyetler Birliği'ne gitti. Sovyetler Birliği'nin Baykal bolgesinde yapılacak yarışlarda Türkiye'yi Cengiz Nomer - Cem Kitapçı ikilisi temsil edecek. 1987 yılından itibaren Camel Trophy'e katılan Türk ekibinin bu yıl da amacı 1988 yılında elde edilen şampiyonluğu tekrar yakalamak. Futbol turnuvası • Spor Servisi — Reklam şirketleri arasında duzenlenen futbol turnuvasında yarı finalistler belli oldu. İTÜ Sahasında oynanan maçlarda bu hafta sonu Atölye Reklam - Güzel Sanatlar, Devekuşu - Rota karşı karşıya .gelecekler. ^Avni Atabek birinci ANKARA — Ankara'da Atlı Spor Kulübü'nde yapılan Yüksek Sınıf Bolge Şampiyonasfna Serra Dural'ın Bosfor Benji isimli atıyla katılan Teğmen Avni Atabek, 1.40 metreyi sıfır kötü puanla atlayarak birinci oldu. Ankara Atlı Spor Kulübü'nde iki gün suren yarışlarda birinciliği alan Bosfor Benji, Serra Dural'a ait Hollanda kanı ve 7 yaşında İkinciliği ise 8 ceza puanıyla Hulki Karagülle'nin Good Luck isimli atı, Üçüncülüğü Dumlupınar'Ia Adnan Başel, dördünculüğü ise Demirku^n'la Yüzbaşı Mustafa Yollu kazandı. Yurtseven başkan • Spor Servisi — Beylerbeyi Kulübü'nün yıllık olağan kongresi yapıldı ve başkanlığa Dr. Niyazi Yurtse\ r en yeniden seçildi. Yönetimde göre\ r yapacak üyeler şunlar: Fahri başkan: Kemal Ulusu, başkanvekili: Nuri Eğin, teknik başkan: Ahmet Köksalan, Mali işler: Cmit Poray, idari asbaşkan: Sinan Vardar, genel sekreter: Mehmet Yağcı, sayman: Kenan Çetin, kulüp müdürü: Haluk Ergunt, genel kaptan: Bilal İbpal. ferinden vazgeçti. Fenerbahçe, Galatasaray'ın biı binasında bir araya gelerek Kadı- süreden beri peşinde koştuğu Yu- köy tkinci Noteri Ahmet Dur- goslav futbolcu Fadıl Vokri ile maz'ın yanında, Galatasaraylı Se- dün bir görüşme yaptı. mih, Bursasporlu Ahmet Suphi, istanbul'a dün menajeriyle ge- Ankaragüculü Gökhan, Samsun- ien Yugoslav futbolcu Fadıl Vok- sporlu K.Ercan, Sanyerli Yaşar, ri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Erzurumsporlu Hayrettin, F.A1- Metin Aşık, yöneticiler YusufDu- manya'nın Münih Türkgücü'- ru ve Erol Pars ile sosyal tesisler- nden İmdat ve A.Demirspor'da de göruştu. kiralık olarak oynayan eski fut- 500 bin dolar isteyen Vokri ile bolcuları Hasan ile ikişer yıllık bugun bir görüşme daha ya- sözleşme imzaladılar. pılacak. 1 ACn Sağiık S -Artvin Borçka S 2 Erz Amt S-Kars Köy Ho S 3 Erz P Döken S-Eron Tek E S 4 Eran Sûmer S -Gumş Torut S 5 Eran Doğusan S.-Erz Köy H S 6 Gûmş S Ant-Erz Ter 17 Şut> S 7 Artvın Kalespof-Ağn Poksgûcû 8 Kars Ard S -Erz. Şekeı S 9 Ağrı Kov Hız S -Art Koy HB S 10 Erz OoOu PTT S -Kars El-Bal S 11 Erz YolS Ant-Bayburt Kıt S 12 Eran S Anıt -Gumuş Köy Hız 13 Eran Köy H K S-Erz Id 0 S 14 GOmüş Kelkıt G B -Bayburt S A 15 Artvın K Paşa S -Ağn Şeto S 16 Kars K)dır S -Erz 3 Tetn Be; S 1-0 0-1 1 1 1-0 1-0 0-2 1-0 1 10 1 1 1-0 1-0 2-0 13 ve 13 artı 1 bilen çıkmadı • ANKARA (AA) — Spor Toto'nun 38. haftasında 13 artı 1 ve 13 bilen çıkmadı. 12 bilen 12 kişi 3 milyon 132 bin 344 lira ikramiye almaya hak kazandı. 13 artı l'in ikramıyesi 45 milyon 352 bin 917 lira ile 13'ün ikramiyesi 37 milvon 588 bin 29 lira devretti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle