24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5 HAZİRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/15 SP il yöneticilerine soruşturma • tstanbul Haber Servisi — Sosyalist Parti il yöneticileri hakkında tstanbul DGM SavcıhğYnca soruştunna açıldı. tfade vermek üzere DGM'ye çağrılan Emine Sağlam, M. Kemal Koç, Mehmet Akkoç, Hasan Ortatepe, lsmet öğütücü, Halil Alkan'ın tertip komitesi olarak görev aldığı bir gecede kanunsuz davranışlarda bulunulduğu iddia ediliyor. Bu iddialan kabul etmeyen yöneticiler, toplantının izinli olduğunu ve sonuna kadar kanunsuz bir davranışın görülmediğini ifade fttiler. Parti yöneticileri, hükümet komiserinin geceyle ilgili tutanağının da kendi ifadelerine uyduğunu, emniyet görevlilerince sonradan hazırlanan tutanakta ise asılsız iddialar bulunduğunu öne sürdüler. Gardiyanlar serbest bırakıldı • ÎSTANBUL (AA) — Bayrampaşa Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden, bir süre önce 3'ü idama mahkûm 2'si tutuklu 5 kişinin firarıyla ilgili soruşturmada, yeni bir gelişme sağlanamadığı bildirildi. Soruşturmayı adli yönden yürüten Eyüp Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin, haklarında soruşturma açılan 6'sı başgardiyan 22'si gardiyan, 28 kişinin sorgulannda bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Avni Bilgin, olayla ilgili olarak, tutuklu ve hükümlülerin ifadelerinin alınmasına da başlanacağım bildirdi. Araştırmalar sırasında tünel bulunmadığını kaydeden Bilgin, firarların demir parmaklarının kesilmesiyle gerçekleştirildiğinin kesin olduğunu ifade etti. Bu arada, siyasi şubede sorgulanan 28 gardiyan ve başgardiyanın, sorgularından sonra salıverildikleri bildirildi. 'Halk Gerçegi' toplatıldı • Istanbul Haber Servisi — Haftalık "Halk Gerçeği" adlı siyasi gazetenin 6. sayısı tstanbul DGM'ce toplatıldı. Toplatma kararının dergide yer alan "Sözümüz Anlayana" başhklı yazıda "ırk mülahazasıyla bölücülük propagandası" yapıldığı gerekçesiyle alındığı bildirildi. Beyaz eyleme beraat • ANKARA (UBA) — Sağlık çalışanlannın sorunlannı kamuoyuna duyurmak ve bakanhk uygulamalarını protesto amacıyla 1 Haziran 1989'da Sağlık Bakanhğı öniine önlüklerini bırakan doktorlar ve SP Ankara il Başkanı beraat etti. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmaya sanıklardan sadece Sosyalist Parti Ankara tl Başkanı Ali Kalan katıldı. Diğer sanıkları ise avukatlan temsil etti. Mahkeme heyeti 2911 sayıh kanuna aykırı davrandıklan gerekçesiyle haklarında kamu davası açılan sanıklara olayın olduğu gün güvenlik güçlerinin kanunda belirtilen şekilde dağılmaları yönünde ikazda bulunmadıklarının anlaşıldığıru, bu yüzden suç unsurunun oluşmadığını belirterek sanıkların beraatine karar verdi. Hukukçu Kadınlar Dernegi • Haber Merkezi — Türk Hukukçu Kadınlar Derneği'nce "Kadırun Statüsü ve Sorunlan Başkanlığı"na ilişkin hazırlık, TUrkiye'de kadın konusundaki gelişmeleri önleyici nitelikte bulundu. Bu konudaki endişelerini Başbakan Yıldırım Akbulut, SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve bazı bakanlara ulaştıran Türk Hukukçu Kadınlar Derneği, kurulmak istenen başkanlığın hukuk sistemimiz ve Türkiye'nin 1985'te onayladığı "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcıhğın Kaldınlması" hakkmdaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi açısından sakıncalı ve sözleşme hükümlerine aykırı bulunduğunu iddia etti. Galatasaray tiniversitesi • İstanbul Haber Servisi — Galatasaray liselilerin pazar günü yapılan geleneksel pilav gününün ardından yapılan formda "Bir Galatasaray üniversitesinin kurulması" ilke olarak kabul edildi. Gazeteci-yazar Metin Toker'in başkanhk ettiği fonımda, gazeteci-yazar Coşkun Kırca, okul müdürü Prof. Yıldızhan Yayla, Galatasaray mezunu akademisyenler görüş belirttiler. Ankara ve Paris'teki Galatasaraylılar Derneği temsilcileri de konuyla ilgili görüslerini aktardı. Bu arada Galatasaray mezunu, ANAP Sıvas Milletvekili Prof. Yılmaz Altuğ, Forumda yaptığı konuşmada, üniversiteler kurulurken "siyasi manevralann" meydana geldiğini hatırlattı, Altuğ'un "Mesela siz bilir misiniz ki Erzincan'da bir hukuk fakültesi vardır. Akbulut'un memleketi diye oraya bir fakülte kurmuşlar. Başbakan iken değil, Medis Başkanı . iken kurulmuş" detnesi salonda gülüşmelere yol açtı. 'Keşmir için destek istjyoruz' • tSTANBUL (AA) — Keşmir sorununun çözümü konusunda, destek sağlamak amacıyla TUrkiye'de çeşitli temaslarda bulunan Pakistan heyetinin Başkanı Gazi Hussain Ahmed, "Kardeş Türk halkından Keşmir halkının özgürlük mücadelesini desteklemelerini istiyoruz" dedi. Pakistan ile Hindistan arasında uzun yıllardan beri çözülemeyen ve son günlerdeki olaylardan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olan "Keşmir sorunu"yla ilgili olarak, Türkiye'ye gelen 14 kişilik Pakistan heyetinin Başkanı Senatör Gazi Hussain Ahmed, OTİM'de dün bir basın toplantısı düzenledi. Cemaat-ı İslami Partisi Genel Başkanı, olan senatör Gazi Hussain Ahmed, Keşmir'in 1947 yılından beri Pakistan ile Hindistan arasında çözümlenemeyen bir sorun olarak kaldığını söyledi. KlSA KISA • Banka bombalandı Garami Bankası'nın Unkapanı şubesine dun gece 23.30 sıralannda molotof kokteyli atıldı. Saldınyı MLSPB'nin Silahlı Devrim Cephesi adlı bir örgutun ustlendiği bildirildi. • Sadi Irmak'a ameliyat Eski Başbakanlardan Prof. Sadi Irmak'ın cuma gunu İstanbul Universitesi'nde ders verirken kursüden düşmesi sonucu kalça kemiği çatladı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dun ameliyat edilen Irmak'm kalça kemığine çivi konuldu. • Otobüsçuleria eylemi Halk otobusü sahıplerinin scferlere çıkmama eylemine bazılarının uymaması uzerine dün olaylar çıktı. Bir otobüsun caraı taşla kırıldı. DÜZELTME • Gazetemizin dünkü sayısının birlnci sayfasında yer alan "İşbırlıği için tam fırsat" baslıklı haberde Türk-Sovyet ilişkilerinin 70. yılı, 40. yılı olarak geçmiştir. Oüzeltiriz. Boyner: EleştirmekTUSIAD'ın görevi Boyner, TÜSİAD'ın basın ödüllerinin dağıtıldığı törende yaptığı konuşmada, basına sansür konmasını da eleştirdi, "Basının doğru haber vermemesinden endişe ediliyorsa çözüm, basını doğru bilgilendirmektir. Bu lerini dağıtmak üzere yapılan tö- rende konuşan Cem Boyner, ge- çen hafta Cumhurbaşkanı ÖzaT- ın Merkez Bankası'nı ziyareti sı- rasında söylcdiği "Kamu yaran- na kurulmuş dernekler siyasel ys düşünceyle basın üzerinde her türlü kısıtlamayı p a m M İ 'r " b i ç i m i n d e k i s ö z l e r i n i kınadığımızın açıkça bilinmesini isterim" dedi. Ekonomi Servisi — TÜSİAO çok yakından ilgUendirir" dedi. Türkiye'nin bugüne kadar çekti- ği sıkıntıların büyük çoğunluğu- nun gerçekleri gizlemekten ileri geldiğini söyleyen Boyner, basına sansür konmasını kabul etmeleri- nin imkânsız olduğunu belirtti. 1989 yıh TÜStAD basın ödül- Başkanı Cem Boyner, adını ver- meksizin Cumhurbaşkanı Tnrgut Özai'ı yanıtladı ve "TÜStAD ka- mu yaranna kurulmuş bir dernek- tir. Bizler Kanarya Sevenler Der- negi'nin üyeleri değiliz. Tiirkiye'- •in ekonomisi ve siyaseti bizleri dolaylı olarak yanıtladı. Boyner, şöyle dedi: . "TÜStAD gibi kamu yaranna gönüUü kunıluşlar, raeslek kunı- luşlan, odalar, hukümel, kamu ve kamuoyunu aydınlatma amacı ile faaJiyelte bulonurlar. Araştırma ve yayın yapariar. Bu kuruluşlar gerekirse, ekonomi ile ilgili siya- sal kararlan da tarbşabüir ve eleş- tirebilirler. Bu faaüyeti, syasıü fa- aliyet olarak yorumlamak doğru değiMir. ' Cem Boyner, TÜStAD'ın faa- liyetlerini şöyle değerlendirdi: "Yönetkileri, gerek Türkiye ekonomisi, gerek siyaseti ile ilgili kararlanndan ötüni eleştirmek bi- zim asli görevimizdir. Kamu ya- ran için eleştiriyoruz. Siyaset yap- mak için degil. İşadamlan ve sa- nayicilere ülke ekonomisini ilgi- lendiren konularda eleştiri fazla görüJurse.ne serbest piya s» eko- nomisi, ne de demokrasi kalır." Cem Boyner, konuşmasında basının ozgürlüğu konusuna da değindi ve şu görüşlere yer verdi. "Özgürlüğe geniş perspeküften baktıgımuda basına sansür kon- masını kabul etmemiz elbette mümkıin değildir. Basının doğru haber vermemesinden endişe edi- liyorsa, çözüm, basını dogru bil- gilendirraektir. TÜStAD olarak, haberalma> ve yayma özgurlüğü- ne getiıilen kısıtlamalann, önce çok makul. daha ileride belki hiç de makul olmayan noktalara ula- şabileceği, kontrotöan çıkabilece- gi konusunda endişe (aşıraakta- yız. Bu düşünceyle basın uzerin- de her türlu kısıtlamayı kınadığı- mızın aokca bilinmesini isterim." Sıgmmacı sıkıntısı ADANA (Cumhuriyet Güney tUeri Bürosu) — Muş SHP İl Baş- kanı Sırn Sakik, Yenikent Geçici Bannma Merkezi'nde üç gün ön- ce yaşanan olaylar sırasında gü- venlik güçlerince sığınmacılann üzerine ateş açıldığını ve göz ya- şartıcı bomba atıldığını öne sür- dü. Olay günü yaptığı açıklama- da "kesinlikle silah kullanılmadı" diyen Vaii Adil Yazar ise "Peş- mergeler konusunda konuşa- mam" dedi. Güvenlik güçlerinin açtıgı ateş sonucu boğazından ya- ralanarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat olan Dilo- van Tehsin (12) adlı çocuğun te- davi edilmek üzere Ankara 'ya gönderildiği bildirildi. Muş Yenikent Geçici Bannma Merkezi'nde bulunan sığınmacı- lann geçen cumartesi günü 11.00 sıralannda "çaltşma ve serbest dolaşma hakla" verilmesi ama- cıyla düzenledikleri bildirilen yü- ruyüşleri sırasında güvenlik güç- lerince ateş açıldığı ve göz yasar- tıcı bomba kullanıldığı savlandı. Olaylan, Kars Milletvekili Vedat Altnn, İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdogan ve Ankara Mil- letvekili Rıza Ydmaz'la birükte iz- lediklerini belirten SHP Muş tl Başkanı Sırn Sakik "Olayın ne- den kavnaklandıgını heniiz öğre- oemedik, ancak bir askerin peş - mergekızına sarkıntılık etmesin- den çıktıgjnı duyduk" dedi. Olaylardan hemen sonra du- rum hakkında bılgi veren ve ke- sinlikle silah kullanılmadı diyen Muş Valisi Adil Yazar ise dün "Peşmergder konusunda konuşa- mam. Tüm bUgüer olaganiistii hal bolge valiligine iletildi" dedi. Başbakan Yıldınm Akbulut, beraberinde Adalet Bakanı Oltan Sungurlu oldugu halde. dün "GAP" uçağı ile Istan- bul'a geldi ve hasta ann/sini ziyaret etti. Atatürk Havalimanı'nda, tstanbul Valisi Cahit Bayar ve Bü- yükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sozen ile kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Başbakan Akbulut, Göztepe PTT hastanesinde ledavi gören annesi Rabia Akbulut'u ziyaret etti. Akbulut, solu- num yollan enfeksi>onu tanısı ile hastanede yatan annesinin elini öptü ve "gectniş olsun" dedi, hasta- ne başhekimi Dr. Husametlin Kutiu'dan bilgi aldı. (Fotograf: Behzat Şahin) Gözaltma ahnan11 kadın tutuklandı MEHMET AKA MtDYAT — Mardin'in Darge- çit ilçesindeki olaylarla ilgili ola- rak gözaltma alınan on bir kadın dün sevk edildikleri Midyat 2. As- liye Mahkemesi tarafından tutuk- landı. Mahkeme on ikisi kadın ve çocuk on beş kişinin ise salıveril- mesini kararlaştırdı. Tutuklanan sanıklann Diyarbakır DGM'de on yıla kadar hapis istemiyle yargıla- nacaklan bildirildi. Mahkemenın salıverilmelerini kararlaştırdığı on beş kişi, gözal- tında tutuldukları süre içinde iş- kence gördüklerini öne sürdüler. Bu arada Mardin'in Cizre ilçe- sinde Dargeçit'teki gözaltılan.pro- testo ettiklerini bildiren esnaf bir saat kepenk kapattı. Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ndeki açlık grevini desteklemek için kay- makamlık önünde oturma eylemi yaptıklan sırada evlerine düzenle- nen baskınlarda gözaltma alınan 23'ü kadın ve çocuk, 26 kişi dün Midyat Cumhuriyet- Savcılığı'na sevk edildiler. Gözaltındakiler sa- bah 09.00 sıralannda Mardin'den askeri bir otobüsle Midyat hükü- met konağma getirüdiler. Bu sıra- da jandarma ve polis, bina önün- de geniş güvenlik onlemleri aldı. Sanıktardan Nurhan Çelik savcı- lıkta ifadesinin alınması sırasında baygınlık geçirdi. Daha sonra has- taneye gönderilen Çelik, tekrar cumhuriyet savcılığına getirildi. Sanıklann ifadelerinin alınması sırasında Dargeçit'ten gelen yakın- ları hükümet konağı önünde bu- yük bir kalabalık oluşturdular, ancak ANAP ve SHP'Ii parti yet- kililerinin uyansı üzerine dağıldı- lar. Bu sırada polis yetkililerinin dışarda bekleyenleri gazetecilerle konuşmamaları ve fotograf çek- timıemeleri konusunda uyardığı gözlendi. Cumhuriyet savcıhğında alınan ifadelerinin ardından Midyat 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 26 kişiden ll'inin tutuklan- masına, diğer 15'inin ise salıveril- mesine karar verildi. Tutuklanan sanıklann Toplantı '»pösteri Yü- rüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve güvenlik güçlerine mukavemet et- mek suçlarından Diyarbakır DGM'de 3 ile 10 yıl arasında de- ğişen ağır hapis cezası istemiyle yargılanacakları bildirildi. Öte yandan Dargeçit 2. Piyade Taburu'nda gözaltmda tutulan 12 kadının da salıverildiği öğrenildi. Dün çıkarıldıkları mahkemece >l Fiyatlarımıza tesislerde iki kişilik odada kişi basına 7 gece yarım pansiyon konaklama, rehberlik hizmeti dahildir. • Kendi lflks otobüslerimizle uçakla, dilerseniz münferit özgürce seyahat imkânı. Acentemize geün, Ödeme planınızı formalitesiz beraberce saptayalım vade farksız taksitle. AMİRALTATİLKÖYÜ CLUBM CLUBARMONİA T.MT FEYE PINARA CLUB AMAH1SSA SİfcİN OTEL KONOTEL PİNA TATIL K. CLUBAOMIRA GÖZEGİR OTEL CLUBBODRUM PEDESAGARDEN OTEL LA LUNA SELENE OTEL ÇOMÇAMANZARAOTEL MİRAJ OTEL MARMARIS ALTINYUNUSTK MARDTK MAHTI LA PEHU IBER MOR DENI2 BLUE RAINBOVV CLUB ATLANTIK NEROS OTEL KALEMCI OTEL CLUBLORYMA(Oda) 340.000 TL 660.000 TL 495.000 TL 425.000 TL 435.000 TL 415.O0OTL 385.000 TL 365.000 TL 320.000 TL 410.000 TL 345 OOOTL 395 000 TL 330.000 TL. 300 000 TL 350 000 TL 395 000 TL 395.000 TL 840 000 TL 885.000 TL 800 000 TL 540.000 TL 495 000 TL 495 000 TL 495 000 TL 495.000 TL 240.000 TL Bayram fiyatlarmı \acentamtzdan /öğrenebilirsmizT,; CLUB OTEL LETOONIA ÖLÜDENİZTK STEK3ENBERGER FALEZ OTEL ANTALYA PRİNCESS ŞAMPİYON TATİL K. CLUB ALDA IBER ART OTEL HYDROS VİLLAGE HOUDAY CLUB HOLLYVVOOD OTEL GOLD6N LOTUS SARAY REGENCY KAYA OTEL EXCELCIOR OTEL TAYYARBEY OTEL BELINDA OTEL UNDA OTEL BELLA OTEL ALANVA İNCEKUM ALAAOOIN ALANTUR SUNSHİNE OTEL SYDRAPRINCES SAPHIR OTEL ASPERA OTEL DEHAOTEL CLUB OTEL İNCEKUM CLUB SANTANA JASMIN PLA2A ARDE OTEL SERAPSU HOTEL 420 000 TL 685 OOOTL |IBE"SARKÎERMEPARK 'OARDEN BEACH OTEL k *- mavı yolculuk ^ TURBAN AKCAY OTEL ERDEK TORONTO OTEL ACET OTEL TANOVA OTEUTP) ALTINYUNUS T K BOYALIK BEACH 725 OOOTL 850 OOOTL 1 020 000 TL 975 000 TL. 875 000 TL. 395 000 TL. 580.000 TL. 775 000 TL 1 040 000 TL 885 000 TL 590 000 TL 610000 TL 485.000 TL 470000 TL 560 000 TL 555 000 TL 605 000 TL 520 000 TL 495 000 TL 480 000 TL 460 0OOTL 395 000 TL 530 OOOTL 495 0O0TL 440 OOOTL 475 000 TL 260 000 TL Acapuk» Tatil Koyü 845.000.- TL. Salamis Bay 930 000.- TL DomeOtel 1.135.000.-TL 425 000 TL FANTASİA OTEL ONUR OTEL MARTI OTEL 380 000 TL I 325 000 TLJ 345 000 TL.l C L U B WASHINGTON BÜYÜK BERK OTEL CLUB BERK OTEL ZEYTINCI OTEL Grand Rock Dorana Club Guzel Yalı 1 025 000 TL 750 OOOTL 480 000 TL 490 000 TL 420 000 TL 1010.000 TL 630.000 TL. 465 000 TL 525 000 TL 495 000 TL 495 000 TL 495 000 TL 920 000.- TL 780.000 • TL 755.000 - TL J JollyTour \ M n a : Altıyol Onur Işhanı K.5 No 502 Kadıkoy Tel 338 29 39 336 77 25 - 26 HOİ Tur: Şafak Sofc 50/S Osmanbey Tsl 141 11 55- 132 54 28 AORES: VALİKONAĞI CAD. BAŞARAN AP. 33/1 HARBİYE-İSTANBUL / \ T«l: 147 98 11-140 60 03-131 50 18-131 50 19-134 28 88 » ı • ^ / t KlllÇ Tur: Ordu Cad Csylan Sok. Durgunlar işhanı K 2 No 10 Latolı Tsl: 526 18 8041 • 511 92 88 - ı LİON TURİZM Altıyol Onur Işhanı Kat 3 No 309 Kadtköy 338 87 76 • 338 31 91 - 347 25 15 Fax 347 26 15 Şenol Tur: Sdğutiu çe»™ J Cad Kaladar Ap 81/3 Kadıkoy Tel: 338 90 18 • 316 35 98 - 338 86 27 tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne konulan on bir kadının adlan şöy- le: Felek Çelebi, Türkan Asian, Falma Demir, Kadriye Çelebi, Gulbahar Doğan, Kerime Çelebi, Snrcan Dilek, Hanife Kapalıgöz, Saliha Arslan, Bedriye Seyhan, Febirne Seyhan. Mardin'in Cizre ilçesindeki es- nafın Dargeçit'te gözaltma alma olaylarını protesto amacıyla dün bir saat süreyle kepenklerini ka- padıklan bildirildi. Sabah 08.00 sıralannda kepenklerini indiren esnaf uyarılar üzerine eylemleri- ne 09.00 sıralannda son verdi. Özal: Yanlış anlamayın '1 milyon dolara muhtaç günlerimiz geride kaldı' ALt DOĞAN POĞAN ÖNER BOLU/DÜZÇE — Cumhur- başkanı Itargut Özal, "Tiirkiyct nin Luksernburg gibi kiiçiik bir ü'lkeden kredi alma>u utanmadı- gı dönemlerin geride kaldığını" belinerek, "Artık 1 milyon do- lara muhtaç olduğumuz günler geride kaldı. 70 sent demeyim, yanlış anlaşılmasın" dedi. özal, spor tesisleri ve bazı ti- selerin açılışım yapmak üzere Milli Egitim Bakaru Avni Akyol ve Devlet Bakanı tsmet Özarv İM ile birlikte geldiği Bolu'da U- kokul ve ortaokul öğrencileri ta- rafından karşılandı. Şehrin giri- şine getirilen öğrenciler, yakla- şık 3 saat Özai'ı beklediler. Va- lilik binası önünde düzenlenen askeri törenden sonra Cumhur- başkanı Özal, Bolu Valisi Gök- taan Aydıner ile bir süre görüş- tü. özal daha sonra açılışım ya- pacağı tzzet Baysal Endüstri Meslek Lisesi'ne gitti. Tören ala- nına 1 kilometre kala makam arabasından inen özai'ı öğren- ciler ve az sayıda vatandaş yü- rüyerck izledi. Ülkede altyapı, elektrik, tele- fon hizmetlerinin yaygınlastığı- nı kaydeden Özal, şunları söyledi: "Dün arabada gidiyorduk. Beni dışandan aradılar. .Nereden aradılar bili>or musunuz? Ja- ponya'dan. Arabada (elefonla konuştum. Bu imkân birçok ge- lismis ülkede yoktur." Bolu'da görmediği ilgiyi Düz- ce"de gören özal, kaymakanüık- tan Arutpark'a kadar yürüverek geldi. Burada yaptığı konuşma- da 1991 yılında Düzce'nin il ya- pılacağını söyledi. Televizyon ya- yınlannın yakın zamanda altl kanala çıkarılacağını kaydeden özal, Bulgaristan ve Romanya 1 nın 10 sene öncesine kadar Türkiye'den ileri olduğunu belir- terek, "Şimdi biz onlan geçtik. Aramızdaki fark mukayese bile kabul etmez" dedi. Geceyi Abant Köskü'nde ge- çiren özal bugün karayoluyla Ankara'ya dönecek. YILDIZ ÜNİVERSİTESİ İŞGALİ 84 öğrenci tahlîye edildi İstanbul Haber Servisi — Yıl- dız Universitesi'nde geçen mart ayında meydana gelen olaylar ne- deniyle 3 aydır tutuklu bulunan 84 öğrenci tutuksuz yargılanmak üze- re dün DGM'de tahliyc edildi. tstanbul 2 Nolu DGM'deki dünkü duruşmada sanık öğrenci- lerin sorgulan tamamlandı. Daha önce sorgulan yapılan öğrencile- rin katılmadığı duruşmada dinle- nen 31 öğrenci, savcılık iddiana- mesinde belirtilen suçlamalan ka- bul etmediler. "2 Mart 1990 gü- nü görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenledikleri fonıma, polisin saldırdıgını" öne süren öğ- renciler, rektörlük binasına can güvenlik lerini sağlamak için gir- diklerini anlattılar. Savcılık iddi- anamesinde öne sürulduğü gibi öğretim görevlilerini binada zor- la tutmadıklannı belirten öğren- ciler meydana gelen hasarın poli- sin tutumu ve içeri atılan gaz bombalanrun etkisiyle oluştuğu- nu söylediler. Sanık öğrenciler olaylar sırasında görevli bulunan ve kendilerine işkence yaptıklan- nı ileri sürdükleri emniyet güçleri hakkında suç duyurusunda bu- lundular. Savunma avukatlan bu olayda, belirtilen suçlamalann oluşmadı- ğını ve sanıklann öğrenci olduk- lannın dikkate alınması gerektiği- ni belirterek tahliye isteminde bu- lundular. Mahkeme heyeti tutukluluk ha- lini gerektirecek durumun ortadan kalktığı görüşüne vararak 3 aydır tutuklu bulunan 84 öğrencinia tahliyesine karar verdi. Duruşma, incelemelerin tamamlanması için ileri bir tarihe bırakıldı. AÇLIK GREVİ 21. GÜNÜNDE Telgraflı destek Haber Merkezi — Çanakkale Cezaevi'ndeki açlık grevi 21., Bar- tın Cezaevi'ndeki de 15. gününü doldururken Bismil ve Malatya cezaevlerindeki açlık grevleri so- na erdi. Düşünceye özgürlük Ko- ordinasyon Kurulu üyeleri, 16 ma- yıstan beri açlık grevini sürdüren 5 yazı işleri müdürü ve 3 sendika- cıyı ziyaret ettiler. tstanbul'da oluşturulan komite adına açlık grevini sürdüren hü- kümlülerle görüşen Leman Fırtı- na, grevin amacına ulaştıgını, ka- muoyunun yeteri düzeyde duyar- lılık kazandığını belirterek hü- kümlülerden açlık gre%ini bırak- maiannı istedi. Grevçiler adına konuşan Mehmet Özgen ise "amaçlannın duyarsızlığuu sürdü- ren siyasi iktidarı uyarmak olduğunu" söyledi. Öte yandan Bismil Kapalı Ce- zaevi'nde 23 tutuklu ve hükümlü- nün 14 gündür sürdürmekte ol- duklan açlık grevi sona erdi. Ay- nca Malatya'da da Ornan Aydın ve Hasan Karaoğlan adlı hüküm- lülerin başlattığı daha sonra 110 tutuklu ve hükümlünün katıldığı açlık grevinin de önceki gün sona erdiği bildirildi. Dergi temsilcilerinin telgrafı Aylık 11 sosyalist dergi temsil- cisi dün Çanakkale ve Bartın ce- zaevlerindeki gazetecilere çektik- leri telgrafta düşünce ve örgütlen- me özgurlüğüne konulan yasakla- ra karşı başlatılan açlık grevlerini desteklediklerini bildirdiler. Açlık grevindeki gazetecilerin adlarına yollanan telgraflarda, "Başla dü- şünce ve örgutlenme üzerindeki yasaklar olmak üzere tüm anti- demokratik yasalara ve nygulama* daki çifte standarda karşı başlat- tıgınız açlık grevinizi destekliyo- nız" denildi. Cezaevindeki açlık grevlerini desteklediklerini belirtmek için temsilcileri tarafından telgraf çe- kilen dergiler şunlar: Işçiler Poli- tika, Yeni öncü, Siyaset, Sorun, Yeni Demokrasi, Devrimci Müca- dele, Toplumsal Kurtuluş, Deng, Emek, lktidar Yolu ve Sosyalizm. fzmir Otobüs zammına protesto tZMtR (Cumhuriyet Ege Barosn) — Toplusözleşmenin ünzalanmasından hemen son- ra toplu taşım ücretlerine ya- pılan zam tepki yarattı. Me- sai saatinin bitiminden sonra Büyüksehir Beiediyesi'ne ge- len bir grup kadın işçi ayak- • kabılannı çıkararak delikleri gösterdiler ve zammı kınadı- lar. Bu arada, otobüs durak- lannda bulunan yurttaşlar da gdstericilere katıidı. Kalabalık grup "Çakmurdışan", "Bele- diye başkanını isteriz", "Çak- muT istifa" şeklinde sloganlar atarken ANAP ve DYFİİ üye- ler de eylemi destekiediler. Daha sonra belediye binasını saran polisler protestocular- dan dağılmalannı istedikf. Yaklaşık 200 kişilik grup slo- ganlar atarak dağıldı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle