27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZÎRAN 1990 HABERLER CUMHURİYET/9 Aclliyeye kanlı baskın GALERİ •ATÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 tstanbnl Haber Servisi — Ga- zeteci Sami Başaran'ı öldürmek, Abmet Alünkava'yı yaralamaktan yargılanan Ccmal Sincar ın duruş- masını izJemeye gelen yakınlan, Jstanbul Adliyesi'nden çıkarlcen silahla tarandılar. Saldında Kâzua özkul adlı bir kişi ölurken, çofu Sincar'ın yakını 13 kişi de çeşitfi yerlerinden yaralandı. Üç kişi ol- duklan sanılan saldırganlar, Is- tanbul Adliyesi önünde büyük bir paniğe neden olurken, çıkan kar- gaşalıktan yararlanarak kullan- dıklan silahlaıdan 2 KalaşnikoPu olay yerinde, tabancayı Keçeciza- de Camii avlusuna atarak Can- kurtaran yönüne doğru bir oto- mobille kaçtılar. Mardin kökenli Sincar Aşireti mensuplan saJchnya bir anlam ve- remediklerini söylerlerken, bu ko- nuda çeşitli varsayımlar ileri SL rfildü. Bu varsayuıilardan biri oL. yın Cemai Sincar'ın kardeşi Mu rat Sincar'ın 1983 yılında Lalel de öldürdüğti "San Nerir" olarak bilinen Mehmet Nezir'in yakınla- nnca intikam almak için gerçek- leştirildiği yolunda. Diğer bir var- sayım ise Sincar'ın Karslı bir PKK militanının ölfimüne neden oldu- ğu, örgütün intikam amacıyla böyle bir saJdınya giriştiği biçi- minde. Emniyet yetkilileri ise ola- yın meydana geliş biçinunden ha- reketle «pudk yanülarak Sinau* ın kaçmhnak fetendigi" görüşün- de. Yapılan değerlendirmeler ara- sında, uzak bir olasılık olmakla birlikte gazeteci Sami Başaran'ın intikamını almak amaayla yapı- lan bir saldın olduğu da yer alı yor. Olayda kullanılan Şahin mar- ka otomobil bulunamazken balis- tik incdemesi yapılan silahlarda da parmak izine rastlanmadı. îstanbul 3. Ağır Ceza Mahke- mesi'nde dün gazeteci Sami Başa- ran'ı öldürmek ve Ahmet Altmka- ya'yı yaralamaktan yargılanan Ce- mal Sincar'ın duruşmasını kalaba- lık bir topluluk izledi. Duruşmada Savcı Gnltekin Şobverdl Sincar'ın olayı "ağır tah- rik altında işlediğini" kaydederek Gazete gazetesinın olaydan önce Sincar hakkmda, "Sincar Aşireti Ntzo'yn begendi", " N a a n Şoray göröcfiye çıktı'' gibi yazılar yayım- ladığtnı belirterek bu yayınlann Sincar'ın "ailesini ve Irişiligini kü- çük düşöriicD" nitdikte olduğunu bildirdi. Savcı Şahverdi, Cemal Sincar- ın bu tOr vayımlardan rahatsızlık duyduğu için basın toplantısı yap- tığînı ve gazetecilerden bir daha böyle yazılar yazmamalannı iste- diğini söyledi. Ancak, Gazete ga- zetesinin bu basın toplantısından kısa bir süre sonra, Sincar'ın ağ- zmdan "Oya Aydogan içkime ilaç koyaımk bana sahip okhı" başüklı bir yazı yayımladığını belirtti. Bunun uzenne Cemal Sincar- ın Gazete'yi arayarak, bu yazıyı tekzip etmelerini istediğini anla- tan savcı, Gazete'nin kendisine muhabir göndenneyi teklif etme- sini kabul ederek, muhabirleri Aksaray'daki bilrosuna çağırdığı- nı kaydetti. Daha sonra görüşme- ye gelen muhabirleri bürosunun girişinde öperek karşılayan Sin- car'ın, öldürme ve yaralama ola- ymı neden gerçekleştirdiğinin tam olarak anlaşüamadığını savunan savcı, Sincar'ın duruşmalarda tam olarak açık olmasa da muhabir- lerin kendisine hakaret etmeleri uzerine ateş ettiğini, Ahmet Altın- kaya'nın ise hicbir konuşma olma- dan Sincar'ın kendilerine silah çektigini ifade ettiginı bildirdi. Savcı, Cemal Sincar'm öldürme ve yaralama olayını "agır tahrik" altında işledigı göruşünü savuna- rak, sanığın, "kasten adam öldünnek" suçundan 30, adam öldürmeye tam teşebbus suçundan 20, "ruhsatsız silah bulundunna" suçundan da 5 yıla kadar hapisle cezalandmlmasını talep etti. Du- nışma, savunmalann hazırlanma- sı amacıyla ileri bir tarihe bı- rakıldı. Duruşmarun savunma için er- telenmesinden sonra, mahkemeyi TURlSTTEN Y\ftDl\l — Saldırıda şaralananlara turistlerin de yardımettigi gözlendi. izlemeye gelen 25-30 kişilik kala- balık Îstanbul Adliyesi'nden dışa- nya çıktı. Kalababğın Sultanah- met'tekı adlıyeden ayrılacağı sıra- da saat 12.15'te, hemen karşıdaki duvar setinin üstunden uç kişi ol- duklan sanılan saldırganlarca oto- matik silahlarla yaylım ateşi açıl- dı. Bir anda ana baba gunune dö- nen adliye binası önünden tesadü- fen geçmekte olan Niğde doğum- lu Kâzım özkul (35) adh hamal vurularak can verdi. Çoğu Cemal Sincar'm yakını olan 13 kişi de çe- şitli yerlerinden yaralandı. , Edinilen bilgiye göre, saktırgan- lardan bıri elindeki Kalaşnikof marka silahla set ustüne çıkarak, diğer ikisi ise bordo renkli Şahin marka 34 BNV 24 plakalı otomo- bilden Kalaşnikof ve yine 16'lık otomatik bir silahla iki kez aralıklı olarak ateş etti. Saldırganlar, Îs- tanbul Adliyesi önundeki kalaba- hğa yaylım ateşi açtıktan sonra büyük bir hıVla Cankurtaran yö- nüne doğru kaçtılar. Olayın ardından güvenlik güç- lennin çevrede yaptığı aramada, 9 milımetre çapında 46 boş kovan, set üstünde aülmış 2 Kalaşnikof marka otomatik silah ile Keçeci- zade Camii avlusuna atılmış Browning marka otomatik silah ve iki adet şarjör bulundu. Saldında yaralananların adla- rı şöyle: Haseki Hastanesi: Ynsnf Konı- man (ağır), Mesnt Ülger, Öraer Sincar, Ahmel Uysal, Sebahattin Evrensel, lbrahim Keskinogla, Mebmet Omar. Cerrahpaşa Hastanesi: Seyfo Çetiner SSK Samatya Hastanesi: Abdti- laziz Sinanoğln, Murat Sinanog- ID. Vatan Hastanesi: Abdiükadir SiBcar, tbrahim Sincar ve Bedri Sincar. Yaralılann götürüldüğü hasta- nelerde ise Sincar Aşireti uyeleri ile gazeteciler arasında sert tartış- malar meydana geldi. Aşiret Oye- leri, gazetecilerin fotoğraf çekme- sini engelleyerek makinelerinı kır- makla tehdit ettiler. Bu arada, ya- ralıların yakınlarının hastanelere koştuğu ve ölen Kazım Özkul'un kardeşi lsmail özkul'un Haseki Hastanesi'nde sinir krizleri geçir- diği gözlendi. Adını açıklamayan Sincar Aşi- reti'nden bir kişi olayla ilgib ola- rak şunlan söyledi: "DeU mi bu adam? Bötün Mar- dinlüer, ber aşiretten adamlar var- ken nasıl boyle bir şey >apabüir- ler? Bu iş artık bitmcz. Kim yapn bilmiyonız." Görgü tanıklanna göre saldır- ganlardan biri 30 yaşlannda, sa- kallı, kot pantolon, mavi tisörtlü, esmer ve 1.70 santimetre boylann- d^ Soruşturma çok yönlti Cemal Sincar'm yakınlannm Îs- tanbul Adliyesi çıkışında taranma- sı sonucu 1 kişinin hayatını yiti- rip 13 kişinin yaralanması olayı Îs- tanbul Cumhuriyet Savalığı, Siya- si Şube ve Asayış Şube Müdürlü- ğü'ne bağlı ekiplerce çok yönlü olarak soruştunıluyor. Polis, saJ- dırganlan yakalayabılmek için el- deki butün ipuçlannı değerlendi- riyor. Îstanbul Emniyet Müdürluğu yetkilileri, saldırganlann olaydan sonra attıklan silahlann ilk balis- tik incelemelerinin yapıldığını kaydettiler. Incdemede, saldırgan- lann büyük olasüıkla eldiven kul- landıkları ve bu yüzden silahlar üzennde parmak izinin bulunma- dığı belirtildi. Yetküiler, saldırganlann eldiven takıp silah kullandıklannı ve öğ- le saatlerinde kentin göbeginden rahatlıkla kaçabilecek kadır "profesyond" oiduklarına değin- diler. Görgü tamklan ne diyor? Sibel Bostana (Gazeteci): Ce- mal Sincar'ın mahkemesi bitmiş- ti. Duruşmayı izleyen ve mahke- me salonunun dışında bekleyen yakınlan adliyeden dışarıya doğ- ru çıkıyordu. Ben de adliye karşı- sındaki duvarın altındaki traflk levhalanrun yanındaydım. Birden, büyük bir gürültuyie adliye önun- deki kalabalık taranmaya başlan- dı. Kendimi yere attım. Herkes bir yere kaçışıyordu. Bu arada yara- lananlar yerlerdeydi. tki kez üst llste tarama oldu. Ancak kimlerin ve nasıl ateş etüklerini görraedim. Silah sesleri karşıdaki setin uzerin- den geliyordu. Silah sesleri kesi- lip saldırganlar geçtikten bir süre sonra çevredeki insanlar kendine gekbildi. Yaralılar yerlerde kan re- van içinde yatıyordu. Ağır yaralı olan Kâzım Özkul da zamanında ambülans yetişmediği için olay ye- rinde öldü. Yaralıları polis otola- rıyla ve taksilerle hastanelere ta- şıdılar. Saldırganlar çok sayıda kurşun sıktılar. Ömer Sincar (Cemal Sincar'ın yeğeni, yaralı): Duruşma sonrasm- da adliyeden arkadaşlarla birlik- te çıkıyorduk. Hiçbir şeyin farkı- na varamadık. Duvarın olduğu yönden ateş açılmaya başlandı. Çok sayıda kurşun sıkılıyordu. Yaralanıp yere düştüpmu biliyo- rum. Ateş açanlan göremedim. Yosaf Konıman (yaralı): Cemal Sincar'ın duruşmasım izlemeye gelmiştim. Mahkeme sonrasında işyerine gidecektim. Kapıda ateş açülar. Ne olduğunu anlamadım. Ahmet Uysal (yaralı): Adliye- den çıkıp Cankurtaran yönüne doğru gidiyordum. Adliyeden bi- raz uzaklaştım. Silah sesleri duy- dum. Çok sayıda kurşun sıkılma- ya başlandı. İnsanlar sağa sola ka- çışıyordu. Kimileri ise bağjnş ve çığlıklarla yere yatıyorlardı. Ar- kam dönük olduğu için ateş eden- leri göremedim. Ancak silah ses- leri duvar üstündeki setten geli- yordu. Yaralanıp yere duştüm. Be- nim gibi yerde yatan birçok insan vardı. Silah sesleri bir süre devam etti. İnsanlar bağu-ıyordu. Saldırganlann ateşi sırasında, adliyeye ait 34 EBY 87 plakalı bir minibüs de hasar gördü. Avukatlar SiUeyman Temd ve Su- at Yıldınm: Adliyeden bir kalaba- lık çıktıktan hemen sonra seri hal- de silah sesleri duyduk. Tahminen 50 el, iki bölüm halinde ateş edil- di. Birbirine yakın iki ayn yerden silah sesleri geliyordu. ük atesten kısa bir süre sonra yeniden yaylım ateşi geldi. Adliye duvannın yanı- na insanlar yığılıyordu. Ateş, yo- lun karşısındaki set üstunden edi- liyordu. Ateş edenleri görmedik. MİLLJ PİYANGO ÇEKİLDİ 2 milyarıAnkara-îstanbul paylaştı Habcr Merkezi — Milli Piyan- go'nun 29 hazıran çekillşi Safran- bolu'da yapıldı. Çekilis sonunda ikramiye kazanan numaralar sunlar: 2MÜ.YARLİRA 694291 (Ankara-lstanbul) 500 MİLYON LtRA 754787 (Ankara - Adapazan - An- kara - tstanbul 777307 (Sakarya - Aydın - Ankara - Îstanbul) 100 MİLYON LtRA 491675 (Bandırma - Mersin - An- kara - Ankara) 511471 (Van - Aydın - Bursa - Îs- tanbul) 708508 (Antalya - Ankara) 50 MİLYON LtRA 051948 054838 502425 597902 10 MİLYON LİRA 178159 208791 337219 359255 407764 554440 626260 767250 813487 948114 5 MİLYON LtRA 025367 072385 074743 096044 102002 217282 227269 243013 303923 316811 317312 386345 464964 497368 521991 528069 612576 685991 706018 710162 747977 784034 807812 821816 830363 849535 855272 882529 923997 987706 2 MİLYON LİRA 002762 023645 046139 073312 078223 100382 103398 116321 152083 216164 221615 225299 244316 263072 296330 310502 315808 331120 336176 368846 378918 395656 409260 422893 460892 497878 499679 508730 540596 590419 594771 595552 606163 608103 610925 615635 622032 649802 655180 666530 681878 695832 697646 715047 734942 737561 759004 767195 773242 782168 784872 843425 856126 863367 881773 884396 904969 921012 931526 957261 1 MtLYON LtRA 004021 008568 012975 015963 017099 019222 026828 027567 029356 030196 030470 030626 031171 034532 037169 037996 047407 049799 053969 056255 056840 060666 065238 067684 071391 071517 078479 081902 083908 085075 086423 089832 094244 094912 095539 095914 099837 101887 104459 114585 115699 116659 117719 120583 124301 133010 135091 147462 151175 158269 159277 161939 164573 165410 178066 182089 185556 186863 189975 190448 193636 195437 195514 198297 198791 199486 20535i 207434 213507 215321 216548 229523 235855 237060 256743 262824 263056 265430 266845 268338 268558 276346 277747 278887 283090 286510 289079 289382 296912 318591 323295 324575 335948 336236 337283 338262 339455 347647 347771 349282 349607 352217 357500 358079 358249 360581 360684 360964 363284 364564 370620 371254 373501 379460 380100 388774 391632 395300 397442 399258 403174 404757 405899 409220 411914 413556 414204 422692 424211 434982 437796 438717 443355 444427 444814 445506 445969 459337 480131 491605 515133 523423 531305 545567 552365 556502 561179 568792 581617 590443 596746 608901 614007 632641 645457 663422ı 683631 690923 711696 728020 752950 766376 776996 789548 798669 804701 448660 460107 484329 492081 519506 525242 537580 546163 553827 557490 563755 570024 581718 592942 601287 609777 621692 634108 649935 663874 685025 698041 715165 729101 754161 768753 777276 792169 799148 805877 449575 465r52 487314 497483 521271 525946 539079 551062 555690 558508 564814 572567 581783 596538 604297 611726 623989 639734 656202 666907 685795 706384 716603 731872 757617 772701 780172 793369 799361 808365 455017 474145 488602 512868 522257 529029 540907 551436 556435 559850 566711 576694 588759 596644 607450 613541 627837 642548 659581 680468 689545 708377 724571 743530 757790 775628 781406 793405 800597 816505 821249 822613 822896 825945 835288 837566 838560 842596 854624 858903 859883 861796 869490 871022 874865 877169 879114 879736 891092 896905 898702 906367 912477 913846 915217 915267 916603 920741 922366 92670i 940114 945489 953320 955038 970773 978043 983106 986368 986722 988262 991407 992111 992354 999127 400 BİN LİRA 02875 08790 14812 16061 17054 22688 24954 25700 27446 33754 35574 39687 45163 48695 50863 52257 52649 54677 57003 58072 62239 67628 68124 69047 69514 72085 77678 80391 85702 87012 200 BİN LİRA 0748 0837 1230 2049 2609 3670 4772 5339 5534 5703 6214 6283 7129 7469 7609 8128 9005 9645 9708 9709 100 BİN LtRA 088 205 284 318 355 725 40 BİN LİRA 18 22 24 37 68 70 20 BİN LtRA 27 HUKUKSUZ DEMOKRASİ HalitÇelenk 3. bası 5000 lira (KD V içinde) Çağdaş YaymUtn Turkocağı Cad. 39-41 Cağatoğlu-lstanbut Ödemeli gonderilmez. YAZMAK YAŞAMAK Oktay Akba) 2000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-hlanbul Ödemeli gonderilmez. T.C KÜLTUR BAKANLlGl TLRK. VE ISLAM ESERLERI ML'ZESI B A L K A N NACİ İSLİMYELİ 18 HAZIRAN - J0 TEMMUZ 1990 ı= 5 K.URULUŞ V1LINDA V E S T E L l S DEGERL! KATML\RHLA GÜNÜMÜZ SANATÇILARI 1 1 . î s t a n b u l S e r g i s i 22 Hazlran - 31 Ağustos Dolmabahçe Sarayı I Harekât Köşkü 159 47 39 Sergı P lesı-Perş günlerı dışında saat 10 00 17 OOarası 9eztlebılır larma GALLERY BOOKSTORE TARIH • ANI FELSEFE SEYAHAT • MÜZİK SAHAF Her dilde kıtap_. Nırnnlı Htfi Istiklrf C*. 390/4|lsvt( Btıktnulnluju B m 151 44 68 C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ İŞBİRLİĞİ KİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KİTAP • M Z A BUGÜN G 30 Ü N L E Haziran Cumartesi R • 16.00-18.30 İLHAN SELÇUK OKTAY AKBAL Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski tskele yanı Tüm Kıtap okurlarına açıktır. Ûyelere ındınm. C U M H U R İ Y E T KİTAP KULÜBÜ K A D I K Ö Y B E L E D İ Y E S İ — İŞBİRLİĞİ İĞİKİTAP ŞENLİĞİ 120 YAYINEVI 5000 KITAP i M Z • A YARIN G 1 0 N L Temmuz Pazar E R 15.00-18.00 HAYATİ ASLLYAZICI BUKET UZUNER METİN CENGİZ Her gün 11.00-19.30 arası Yer: Kadıköy Meydanı, Eski tskele yanı Tüm Kıtap okurlarına açıktır. Üyelere ındınm. K AQKAYBIMIZ Giritli Merhum Refik Sabri ve Merhume Nuriye Özgen'in kızı; Vafi Ailesi'nin gelini ve sevgili yengeleri; Ferruh ve Meserret Özgen'in ablalan; Nural, Yılmaz, Esra ve Melis Murtezaoğlu'nun vefakâr halalan; Oğuz Tanındı, Neslihan ve Sami Eren, Gülsüm Sağlamer, Kerim Benhisavi ve Ali Ihsan Tanındı'nın biricik ve fedakâr anneanneleri; merhum Ekmeİ Vafi'nin eşi; Belma ve Güler Vafi'nin kıymetli anneleri MÜVEDDET VAFİ 29.6.1990 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 30.6.1990 cumartesi günü (bugün) Arnavutköy Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Kuruçeşme Aile Mezarhğı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin. AİLESİ Not: Çelenk gönderılmemesi, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağışta bulunmaları rıca olunur ÇOCUKLAR!.. GÜVENLİ, BAŞARILI . lngıllerc nın as seçlan okuüannda her y»j ıçın gruplır Haftada 20 sa?ı ejıam Sosyal ve sportıf faalıyetler Okul<ia cam pansıyon kooaklama. Rebberlı tam gun gezıler Saghk sıgonası Uçak biletien. transferier Vızehızmetı GB LisMi Okulları Acnılaı Hûjrtv Gtrede Cad. 142/3 »200 TıjvUuj» - İSTANBUL Fax.: 1603710 Tel.:1361868-13613 80
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle