01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/12 EKONOMİ 30 HAZİRAN 1990 DÖVİZ KURLARI 30HA7JRAM Dövizin Ctısı 1 A80 Doları 1 B.AIman Markı 1 Avustralya Doiarı 1 Avusturya Şifcıı 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonni 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Lıreti 1 Japon Yenı 1 Kuveyt Dınan 1 Stertin 1 S.Arabistan Riyali Döviz Alış 2654.68 1592 97 2107.29 225.89 77.61 419.05 678 60 474.64 1416.43 439.99 1877.83 217.24 17.47 9075 83 4632 95 707 89 Dövız Saüs 2660.00 1596.16 2111.51 226.34 77.77 419.89 679.96 475.59 1419.27 440.87 1881.59 217.68 17.50 9094.02 4642.23 709.31 Efektıf Alış 2652 03 1591.38 2071.47 225.66 76 29 414.86 667.06 474.17 1415.01 435.59 1875.95 213.55 17.29 8921.54 4628.32 695.66 Efektıf Satış 2667 98 1600 95 2117 84 227.02 78 00 421 15 682 00 477 02 1423.53 442.19 1887 23 218.33 17 55 9121 30 4656 16 711.44 ÇAPRAZ KURLAR $ 1.6664 B.AIman Markı S 5.5930 Fransız Frangı $ 1.8742 Hollanda Ftorini $ 1.4136 İsvıçre Frangı S 1221.97 Italyan Lireti $ 152.00 Japon Yenı $ 3.7501 S Arabistan Rıyak £ 1.7451 $ ALTIH SÜMÛŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bıleik 900 ayar gûmûş Vakıfbank AttKiı Ziraat Altını M Bankası 1 Ons S AHş 199.000 235.000 30.100 26.700 420 172.000 171.500 352.02 Satış 202.000 245.000 30.180 29 700 450 173.000 173 000 352.09 TL Inteftenlg Ot Fazı |%ı 63.68 SERBEST PİYASADA DÖVİZ Ahş Satış ABOOolan 6ar Alman Markı İsvıçre Françı Hollanda Flonni Ingıta Sterlinl ! Fransız Frangı j 100 Italyan Lıreti S A Rıyalı 2644 1583 1870 14O0 4600 470 215 700 2648 1588 1875 1405 4650 474 218 705 Dövtz Int. ($) = 2659 BORSADA İŞLEMLER 29HUMIM Akat TBkstH Akçanento Aksa AlartoHoldmg Arpelık Aygaz Bagfaş Botu Çimento Brea ÇanattaleÇım ÇdkHabt Çknsa Ç. EhM* OiMHaMng DaOusan DAktaş E.Başı Yatınm Eczıcıbaşı llaç EgeBfraokk EgeEndûsiri EgaGdbre Emek SıgorU EmaHottng EnfllD.Ç. Good Yeır Gorbon IŞJI GübnsFab GûneyKrac*k HkHekttf Ikfinan.K bn*DÇ bocam Kartonsan K*v KeptzEMdrt KoçHDMng KoçYaknm Kordsa KonjmaTar Kiytaş UrionaTakım Mact Mv.Mart Otd Men. Santral Metış Neaş NetHofciıng OtanTeteM CHmuksa Otosan PEGProBo PmarSûi PmarEntEt PmarSu PmarUn SaMıYaym. SaMHoMing Sariuıysan Sötea Tam Sioorta Tekstılbank Tdetaş T.Garanti B T.tş Ban. (B) T İ5 Ban (C) T. Siernens T. Şışe Cam T SmaıKB T OemirDAk. Vestö Yasa? (BÛ) YaptK Bank Yûnsa Orafcss- ıslopn 6300 5000 20000 35500 18000 19000 15250 14250 7500 8800 8800 8800 26000 5900 8200 18000 22000 53000 35000 26000 9000 7400 4500 8900 11750 6600 13500 13500 10300 2950 13000 14250 2350 23000 2250 25000 6300 28000 17500 20250 13000 6900 12750 29500 28000 6600 5000 9500 1650 3500 3150 5400 1800 610O 19500 14750 8200 1000 2500 8200 6000 78O0 5500 27000 36000 21500 9200 6700 19000 4550 19250 5100 38000 13000 5800 13750 15250 5600 6800 5800 Bugûnkû endşk 6100 4950 19000 37000 17750 20000 15000 13750 7500 9000 8600 8500 26000 5800 8200 17750 22500 52000 35000 25500 8800 7000 4400 8700 11500 6600 13250 12750 10000 2850 12750 14000 2250 21000 2100 24500 6200 28000 17250 21000 13250 6600 12500 29000 27500 6600 4800 10400 1600 3350 3000 5200 1750 6000 19500 14000 7800 975 2400 8000 5800 7600 5400 27000 34500 20000 8700 6600 18500 4500 18500 4900 37500 12250 5600 13250 14250 5300 6700 5600 Bugünioii Bugütto en ytoek' kapanış 6200 5000 19000 38000 18750 20000 15750 14000 8100 9600 8800 9000 26500 6000 8500 18000 23500 54000 35000 26000 9400 7300 4500 9600 12250 6600 13250 13250 10000 2950 13000 14250 2300 22500 2200 25000 6300 29500 17750 22000 14000 6800 13000 30500 28000 7000 5000 10400 1650 3500 3100 5300 1800 6200 20000 14250 8000 975 2500 8O00 6100 7800 5500 28500 35500 20500 9000 6700 18750 4600 19000 5000 37500 12750 5800 14250 15000 5700 7300 5900 6200 5000 19000 37500 18750 20000 15750 13750 8100 9600 8700 8500 26000 6000 8400 17750 23000 54000 35000 25500 9400 7300 4500 9500 12000 6800 13250 13250 10000 2900 12750 14250 2300 22500 2200 25000 6300 29600 17750 '22000 14000 6700 13000 30500 27500 7000 5000 10400 1650 3400 XXX) 5200 1800 6200 19500 14000 8000 975 2500 8000 6100 7800 5408 28500 35500 20000 9000 670O 18750 4600 19000 5000 37500 12750 5800 14250 14250 5700 7300 5900 Işıenı miktan 28000 141613 400 2600 128325 200 271925 11830 79600 23275 74740 40340 76030 24200 57460 37300 21150 5200 27350 10100 7100 479» 119» 14800 348850 9600 18800 6800 2000 100410 8400 56» 70900 4500 66300 2000 127950 77» 15790 119800 96320 4106O 41940 38150 100» 33716 340» 330» 5364» 88900 2800 33050 4100 29050 24800 2900 10250 93900 48300 6400 13825 514» 248» 8435 14101 55» 6000 12400 1800 243650 227» 746» 200 479» 904» 789» 113650 25300 14081» 110100 trı çoksûz yapılan fty 61» 4950 190» 37500 180» 200» 15250 140» 8010 96» 87» 85» 26000 59» 84» 17750 23000 540» 35000 260» 94» 71» 4450 90» 11750 66» 13250 13250 100» 29» 130» 140» 2250 21000 2150 245» 62» 290» 17250 220» 14000 67» 12750 300» 275» 66» 49» 104» 16» 35» 30» 5300 18» 62» 195» 140» 8000 975 25» 8000 60» 77» 55» 270» 35500 20000 9000 67» 18750 45» 18750 5000 375» 12750 5800 140» 14750 56» 72» 57» AgıriıKi ort.fiy. 6131 4973 19000 37576 18304 2»» 15397 13935 7934 9510 8684 8651 26008 5921 8334 17874 23014 53720 350» 25968 9187 7172 4448 9078 11704 13250 13235 10000 2884 12910 14080 2250 214» 2166 24722 6224 17375 21830 13789 6681 12791 29902 27510 6788 4937 10400* 1620 3449 3033 5298 1794 6166 19748 14069 7991 975 2487 80» 5980 7701 5454 27204 35264 20227 8878 6667 18661 4521 18763 4982 37500 12663 5747 13906 14679 5544 7121 5729 •fttan: 5J4ZJO5 frtrtll:. 4132JI (D«M: 4045.73) .4t.7Z7.171.7M YATIRIM FONLARI MHAZhA» Iş Yahnm-1 Iş Yalmm-2 Iş Yabnm-3 Iş Yabnnv4 İş Yahnm-6 lnterfon-1 interfbn-2 lnterton-3 İnterfon-4 Ikfisat Yat-1 iktisat Yat-2 felisat Dotar Forı İküsat Mark Fon Jkfişat Attım Fon Garant Yamin-1 Garant tttnm-2 Garantı Yatmfn-3 Gararti Yatmnv4 EsbankFon-1 Esbankfon-2 YKB Yat. Fonu YKB Sektöffon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB ükıt Fon YKBKarmaFon YKBDMzFon YKB KapHal F. YKB Aküf F Vakıf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vjlaf Fon-3 Vakıf Hsse Fon Vakıf OOnya Fon Vakıf Fon-6 Dıştunk Mavi fon ftşban* Beyaz Fon Dışbank Pembe Fon Tütüfi Fon Mitsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Finans Foo-1 Ftnans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Ziraat Fön-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Fon-3 Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon PamukHisse EmiakFon |mpe< Fon-1 imp» Fon-2 TöbankFon Sûmer Fon Deru Fon Ege Fon KaHonma Fon-1 Dernır Fon Tans Fon 130787 140339 09.1089 1701.90 04Ü&90 190957 M.12B7 27.02.89 07Dft89 1609.87 1(102.89 060259 280259 11.1239 221087 100389 12.0230 30.0530 1611,87 31.1089 02.11.87 07.0338 07.0338 070338 070338 070188 02.0159 190690 090558 24.0439 iaiO39 22 0330 14 06.90 280638 10.0459 28.0650 04J3738 150788 201039 20.0359 2aO739 18.1239 200330 091039 140230 140230 200650 011139 080130 020130 28.0630 22.0130 020230 04 0590 280390 120290 160490 04 05.90 0805.90 070590 110690 10300 2O000 1O000 1O000 1OO00 10661 9360 9359 11200 9.764 9306 9596 9390 10000 9376 1731 «1437 9336 10319 10000 10477 1785 R713 4795 9.693 9328 9.294 10000 9542 1OO00 48.279 10.444 9394 9374 1O000 10057 20558 10011 11021 40000 10000 9346 9356 10428 9358 10100 10000 10800 1O000 11397 10357 10724 10469 10000 10066 9962 10000 10405 10806 100» 10000 10006 10000 52541 35382 13325 12014 10274 40398 34620 18064 16539 34 223 28315 13578 13069 12503 40308 10387 12.446 10264 40960 13505 3&T25 30580 57843 293H 26020 30.472 14364 10101 9309 30177 78.458 14 230 10924 11137 10166 27.451 35339 10011 29185 109350 13427 18108 15434 13113 11013 15228 11592 11566 10139 15602 12 418 15691 10469 12340 11389 10 207 11013 12364 12 29€ 10659 10.679 10534 1Û2O9 52322 36.134 13343 12JB1 10290 40444 34361 18.086 16560 34361 28335 13567 13141 12555 40376 19448 12519 10345 41010 13566 38773 30614 58759 30006 26.052 30504 14372 10.112 9575 30214 78544 14.247 11132 11173 10.2S7 27510 36010 10.022 29.221 109.481 11441 18130 15.453 11128 11.242 15376 11647 11383 10.162 15.657 12512 15.766 10574 12380 12004 10259 11031 12383 12323 10671 10698 10553 10 221 0.15 042 013 014 016 011 012 012 013 Û40 042 •008 055 042 017 031 059 079 012 045 012 011 158 Q11 012 011 006 011 -035 012 011 012 190 032 030 021 020 011 012 012 0^0 012 012 011 2.08 097 047 014 023 035 076 048 100 C32 013 051 016 015 022 011 018 018 012 Memıırıın sendikaeylemigenişliyor Memurlann ücret ve sendikal haklarına ilişkin eylemleri İstanbul ve İzmir'de dün de sürdü. Dünkü eylemleri ağırhklı olarak belediye işçileri ve hastane personeli gerçekleştirdi. lş-Sendika Servisi — Memurlann üc- ret ve sendikal.haklarına ilişkin eylemleri, dün özellikle İstanbul ve Izmir'de büyük ölçüde gelişerek sürdü. Ağırlıkh olarak belediye işçileri ile hastaneler personeli- nin'gerçekleştirdikleri pasif eylemler kap- samında, öğle yemekleri boykot edildi, küçük çapta yürüyüşler yapıldı ve çeşitli protesto gösterileri düzenlendi. Memurlann "insanca yaşama ücreti" ve "grevli toptusözleşraeli sendika hakkı tamnması" isteğiyle başlattıklan eylem- ler dün tstanbul'da daha da etkili olarak gerçekleştirildi. tstanbul Anakent Belediyesi'nde çalı- şan bin dolayında memur, öğle yemeği boykotu yapaıak yemekhanelerinin cam- lanna "Burası Afrika değil, etimiz de var otumuz da ama bangi kannlara", "Sada- ka değil insanca yaşamak için zam isli- yonız", "Vaşasın grevli, toplusözle$me!i hak mücadeleraiz", " t cretlerimizin be- lirlenmesinde söz hakkı istiyoruz" yazılı kartonlar yapıştırdılar. Burada Bem- Der'li memurlar adına yapılan açıklama- da, memurlann, suskunluklarının bede- lini çok ağır ödedikleri belirtildi. "Bugö- ne değin emeğimizi pazarlayamadığımız için riisvete, yoisuzluga itilmemizin, grev- li, toplusozleşmeli sendika bakkına sahip olmamamızin nedeni suskunJugumuz de- gil nri?" diye soruldu. Bordro yaktılar ''Sendika bakkımız, söke söke abnz" şeklinde sloganlar atan memurlar bord- rolannı yakarak aikışlı protestoda bulun- dular. Daha sonra topluca tstanbul Ana- Esentepe'den E-5 karayolu çıkışına kadar jüriiyen 700 dolayında memur, güvenlik kuvvetlerininyola çıkmalannaizin verroe- mesi iizerine halay çekerek protestoda bulundular. (Fotoğraf: Deniz Topaloglu) kent Belediyesi önüne çıkan memurlar, burada çe\-re belediyderden gelen memur ve belediye işçileriyle buluştular. "İşçi- memur el de" ve diğer sloganlarla davul- zurna eşliğinde halay çeken memurlar, belediye binası önündeki caddeyi bir sü- re trafiğe kapadılar. öte yandan Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Beykoz belediyelerinde çalı- şan 700 kadar memur, Esentepe'de kunı- lu belediye araç garajında toplanarak ye- mek boykotu yaptılar. Hükümet yetkili- lerinin, maaş arüş oranlanm "?t 20-25 do- laylannda açıklamalarını alay etmek ola- rak nitelendirdiler. Topluca E-5 Karayo- lu'na, davul zurna eşliğinde halay çeke- rek ve alkışla protesto ederek yürüdüler. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üze- rine karayoluna inemeyen memurlar, pro- testolannı bir süre sürdürerek dağıldılar. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan bir gnıp hemşire ve sağlık personeli de aynı amaçla yemek boykotu eylemi ger- çekleştirdi. Samatya SSK Hasfânesi'nde doktor ve sağlık personelinin onaklaşa eylemleri daha geniş katılımla gerçekleş- tirildi. Bakırköy ve çe\Te belediyelerde çalışan- lar Belediye Memurları Sendikası Yürüt- me Komitesi'nce gerçekleştirilen eylem- lerinde, yemek boykotu yanında toplu olarak Bakırköy özgürluk Alanı'na yü- rüdüler, toplu protesto gösterileri gerçek- leştirdiler. Eylemlere katılan üç kişi po- lis tarafından gözaltına alındı. İzmir'de SSK hastanelerinde çalışan hekim, sağlık personeli ve Buca Beledi- yesi memurları yemek boykotu yaparak istemlerini dile getirdiler. Gebze Beledi- yesi memurları dün de yemek boykotu ey- lemi yaptılar. Dün akşam saatlerinde de bir grup me- mur Sultanahmet Parkı'nda toplanarak, sendika haklannın tamnmasım isteyerek davul zurna eşliğinde halay çektiler. Za- man zaman turistlerin de katıldığı halay sonrasında park çıkışına kadar "Sendf- ka hakkımız söke söke alınz" şeklinde slogan atarak yürüyen memurlar bura- dan sessizce dağıldılar. TMMOB açıklaması TMMOB'ye bağlı 12 odanın tzmir şu- be başkanlan ve sekreterleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye, dün- yada kamu calışanlanna sendika kurma ve örgütlenme özgürlüğü tanımayan beş ölkeden biri olmak ayıbını artık taşıma- mabdır" denildi. Türkiye'de TMMOB'ye bağlı odalara kayıtlı 150 bin mühendis ve mimann bu- lunduğu belirtilen açıklamada, yaşanan sorunlann siyasal iktidann uyguladığı ekonomik poh'tikadan kaynaklandığı be- lirtildi. İzmir'de çeşitli dernek ve oda temsil- cilerince oluşturulan "Kamu Çalışanian Sendikal Haklar Platforrau" tarafından yapılan açıklamada, siyasal iktidann ana- yasayı çiğnediği ve anayasa suçu işlediği öne sürüldü. Anayasanın 49. maddesin- de "Devlet, calışanlann hayat seviyesini yükseltmek, çahşma bayabnı gdiştinnek, çalışanian kornmak için gerekli tedbir- leri alır" biçimindeki 2. paragrafa dikkat çekilen açıklamada, "Kamu çahşanlan- nın 1983 yılındaki fiyatlarla 100 lira olan reel geliri, 1990 yılında 60 lira>n dü^miış- tür. Bu dummda siyasal iktidar anayasa suçu işlemektedir" denildi. Sendikalara 'poüüka 9 suçlaması Ankara'da ilçe belediye başkanları, Belediye- tş'i toplusözleşmeleri imzalamayarak "politik" davranmakla suçluyor. Işçiler grev oylaması için imza topluyor. EGO'da çalışan işçiler işletmelerinde hâlâ toplusözleşme imzalanmamasını protesto için yemek boykotu yaptılar. ANKARA (Cumhuriyel Büro- su) — Ankara ilçe belediyelerin- de çalışan işçiler, Belediye-Iş Sen- dikası'nın almış oiduğu grev ka- rarına karşı grev oylaması isteme girişimleri içine girdiler. Ankara il- çe belediyeleri, Belediye-lş Sendi- kası 2 Nolu Şubesi'nin toplusöz- leşmeleri imzalamayarak politik davrandığını ileri sürdüler. EGO 1 da dün işçiler yemek boykotu yaptılar. Çankaya, Altındağ, Yenimahal- le, Keçiören ve Mamak belediye başkanları, dün Belediye-lş Sen- dikası ile sürdürülen toplusözleş- me görüşmeleri konusunda ortak basın toplantısı düzenlediler. 5 ilçe belediye başkanı adına bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Dogan Taşdelen, Ankara Anakent ve AS- Kt'de sözleşme imzalandığını anımsatarak ilçe belediyelerinin, Anakent Belediyesi'nin çok geri- sinde ekonomik güce sahip olma- lanna karşın anakentin verdiği ekonomik haklann hepsini kendi işçileri için de kabul ettiklerini ifa- de etti. Taşdelen, belediyelerin önerisine göre işçilerin ikraraiye- ler dışında giydirilmiş net ücretle- rinin A grubunda 896 bin 285, B grubunda 942 bin 683, C grubun- da 990 bin 771 lira olacağını, ge- çici işçilerin ücretlerinin de yine gi- yinik net 732 bin 80 liraya çıka- cağını aktardı. Belediye-lş Sendikası ile ücret önerileri konusunda bir uyuşmaz- lık bulunmadığını anımsatan Taş- delen, Belediye-tş Sendikası'mn, geçici işçilerin ücretlerinin düşük olmasına, sözleşme farklanna yal- nızca ücret ve ikramiyeierin eklen- mesine karşı cıkjığını söyledi. Taş- delen, geçici işçilerir büyük bir çoğunluğuna en yakın zamanda kadro çıkacağını ve kadroya geç- miş geçici işçilere, atandıklan ta- rihten başlayarak yeni daimi kad- ro ücreti ödeneceğini ifade etti. Taşdelen, toplusözleşmenin imza- landığı tarihte jevmiye ve ikramiye farklarının ödeneceğini, geçmiş dönemle ilgili olarak da diğer farklarm karşıhğı olarak 1. ve 2. yılda birer ton ithal kömür veri- leceğini bildirdi. Basın toplantısı duzenleyen il- çe belediye başkanları, bu öneri- ler karşısında özellikle Belediye- îş Sendikası 2 Nolu Şubesi'nin di- renmesinin "politik" olduğunu belirterek "Bu direnme, belediye- leri kıskaca almanın degişik bir yoludur" dediler. İlçe belediye başkanlan, işçilerin grev karan karşısında, grev oylamasına gidil- mesi için imza topladıklannı da söylediler. EGO'da çalışan işçiler, anakent- te toplusözleşme imzalanmasına karşın kendi işletmelerinde henüz anlaşmaya vanlamamasını protes- to için dün öğleyin ytmek boyko- tu yaptılar. Belediye-lş Sendikası Genel Başkanı Fuat Alan, EGO- 4a calışanlann ücret gruplannm indirilmek, aldıklan yüzde 20 pri- min kademelendirilmek istendiği- ni dile getirerek kazarulmış hak- lardan dönüş anlamını taşıyan bu istekleri kabul etmelerinin müm- kün olmadığını söyledi. Tekfen'e 2500 işçiden protesto Sagra ŞirketlerTopluluğu'na ait şirketlerde çalışan işçilerin 200'ünün işine sendikalaşma hareketine başladıkları için son verildi. İş-Sendika Servisi — Tarsus - Gaziantep otoyol inşaatında çalı- şan 2500 işçi toplusözleşme farkı- nı odemeyen TEKFEN'i, yemek boykotu yaparak protesto etti. Adana Cumhuriyet Güney îlleri Bürosu'nun haberine göre Türk- Iş'e bağlı Yol-tş Sendikası'na üye 2500 işçi, dün öğleyin TEKFEN- in Şambayat, Tarsus, Cevdetiye, Yılan Kalesi ve Seyhan Viyadük şantiyelerinde yemek yemediler. Yol-lş Sendikası 2 Nolu Şube Baş- kanı Hayri Asutay, 1 Mart 1990'dan geçerli olacak şelcilde ni- san ayında imzalanan toplu iş söz- leşmesinden doğan iki aylık far- kın ödenmediğini, ikramiyenin 1 ay geç verildiğini söyleyerek işve- renin toplusözleşmede sağlanan iyileştirmeleri küçültmek amacıy- la "yüksek ücretli kadroları değiştirdiğini" öne sürdü. Yemek boykotuna katılan TEK- FEN"in Seyhan Viyadüğü şantiye- sindeki işçiler, toplu iş sözleşme- sinde arife günü dahil Kurban Bayramı'nda 5 gün izin verilme- sinin öngöruldüğünü, ancak işve- renin sözlü olarak "Bayramın 3. günü işbaşı yapmayan işten atılır" diye uyanda bulunduğunu söyle- diler. • Ordu-Sagra şirketler toplulu- ğuna ait şirketlerde çalışan işçile- rin iki yüzünün işine sendikalaş- ma hareketlerine başladıklan için son verildiği öne sürüldü. Halen çalışmakta olan işçiler polis ve jandarma kontrolü altında fabri- kaya giriyorlar. Bir süre öncc başlayan sendika- laşma hareketleri sonrası yaklaşık iki aydan bu yana işçilerine maaş odemeyen Sagra, iki yüz çalışanı- m çeşitli gerekçelerle işten çıkar- dj. tki bin dolayında işçinin çalış- tığı Sagra'da işten çıkarma sonrası üç yüze yakın işçi de atılan arka- daşlannı desteklemek için Tek Gıda-tş Sendikası Ordu şubesine gelerek kaydoldular. Sagra'da ge- niş güvenlik önlemleri ahnırken iş- çilerin giriş ve çıkışlan da güven- lik güçleri denetiminde yapılıyor. Öte yandan Ordu Emniyet Mü- dürlüğü Siyasi Şube Ekipleri'nce Tek Gıda-lş Sendikası Ordu şubesi önünde karargâh kuruldu. Siyasi polis kamerayla sendika şubesine giren ve çıkanları görüntülüyor. • Türkiye Gıda Sanayi tşvercn- leri Sendikası, 12 işyerinde lokavt karan aldı. özgıda-lş Sendikası, geçen günlerde 6 bin işçinin çalıştığı TURYAĞ, Ülker Gıda Sanayi, Birlik Pazarlama, Ankara Un Sa- nayi, Royal Çikolata ve Şekerleme Fabrikası, Anadolu Gıda Sanayi, Sağlam Un Sanayi, Yeni Gıda Sa- nayi, Metanat Un Fabrikası, Ba- şaran Un Fabrikası, örnek Un, Ir- mik, Mercimek Fabrikası, Altm- yağ kombinalannda grev karan almıştı. Bunun üzerine aynı işyer- lerinde Türkiye Gıda Sanayi İşve- renleri Sendikası da lokavt uygu- lama karan aldı. özgıda-lş Sen- dikası Genel Sekreteri Salim Us- ln, işveren tarafının banşçıl görüş- melere karşı lokavtla yarut verme- sinin, mücadele azimlerini kırma- yacağını belirtti. • SEK sözteşmesi için Hak-tş ve Özgıda-tş Genel Başkanı Necati Çelik, Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı tmren Aykut ile görüştü. Çelik, Aykut ile yaptığı görüş- mede, Bakanın karamsar olmadı- ğını belirterek "Sayın Bakan bize, gectiğimiz yıl Et-Balık grevinin de ertelendiğini, ancak orada oldukça iyi bir sözleşme yapddığını belirt- ti." • lzmit Belediyesi'nde çalışan 600 dolayında belediye işçisi uzun süredir bazı sosyal haklannı ala- madıklannı belirterek dün sabah 10*dan itibaren iş bırakarak bele- diye binası onünde beklemeye baş- ladılar. İşçiler, lzmit Belediye Baş- kanı Sefa Sirmen'i protesto ettiler. Belediye Başkanı Sefa Sirmen ise 15 aydır işçilerin maaşlarını öde- diklerini, ancak para bulamama- ları nedeniyle sosyal haklannı ödeyemediklerini bildirdi. Önceki gece 400 kadar işçi işverenin teklifini kapı önünde bekledi. Lastik grevi kilitü tşveren Sendikası Kiplas, önceki gece yazıb bir teklif vererek 2 temmuza kadar süre tanıdı. Gece sendika önünde bekleyen 400 dolayında işçi, teklifi kabul etmeyeceklerini belirttiler. AHMET KURT İZMİT — Lastik grevleri için sendikadan sonra işçilerle yapılan görüşmeler de sonuç vermedi. Go- odyear, Pirelli ve Brisa'nın grevdeki toplam 3 bin 735 lastik işçisine önceki gece yazılı ücret teklifı ve- ren işveren sendikası Kiplas, 2 temmuz pazartesi gü- nüne kadar süre tanıdı. Gece yansına kadar sendi- ka binası önünde Kiplas'ın teklifini bekleyen 400 dolayındaki lastik işçileri bu teklifi kabul etmedik- lerini söylediler. İki gün önce işveren sendikası Kiplas'ın çağrısı üzerine başlatılan görüşmelerde Laspetkim-Iş Sen- dikası yöneticilerinin işverenin öncelikle kabul edil- mesini istediği üç şartı kabul etmemesi üzerine gö- rüşmeler ücret maddelerine gecilmeden kesilmişti. Jşveren sendikası Kiplas, işyerlerinde müteahhit iş- çilerinin işverenlerin isteği doğrultusunda calıştırıl- masım, sendikalı olan ustabaşı ve teknkyen kad- rolarının kapsam dışına alınmasını, daha önce yaz sezonunu kapsayan 4 aylık sürede kullanılan yılhk izinlerin 12 aya dağıtılmasını istemişti. Önceki gün Kiplas, ücret maddelerini de içeren son teklifini yazılı olarak Laspetkim-tş Sendikası Genel Merkezi'ne verdi. Kiplas'ın yazılı teklifinde üç şart yine yer alırken, 1. yıl için saat ücretlerine 7 bin 405 lira artış, izin, yakacak ve bayram para- ları için toplam 5 milyon lira önerdi. Kiplas, ikinci yıl için de yüzde 65 oranında zam önerirken enf- lasyon oranının bu rakamın üzerine çıkması halin- de aradaki farkın ekleneceğini bildirdi. Izmit'te çok sayıda esnaf, grevci lastik işçilerinin grev sonrası odenmesi koşuluyla ihtiyaç maddele- rini karşılarken, bazı doktorlar da işçilerin eş ve ço- cuklannı ücretsiz muayene ediyorlar. Grevdeki las- tik işçilerinin aldıklan mallan grev sonrası öden- mesi olanağı sağjayan mağaza ve marketlerin bu ko- nudaki duyurulan Laspetkim-lş Sendikası binasın- daki duvarlarda asılı bulunuyor. Diş Hekimi Erten Okançay ve Cildiye Müteah- sısı Dr. Mustafa Kolaylı, işçilerin eş ve çocuklarını ücretsiz muayene ederlerken, şüphesiz en Uginç teklif Derince'den Nedim Yavuz adındaki hayvan satıa- sından geldi. Derince Sopalı Çiftliği mevkiinde bu- lunan Nedim Yavuz, grevci işçilere grev sonrasında odenmesi koşuluyla kurbanük hayvan satıyor. OECD'den Doğu Avrupa'ya uyarı BONN (AA) — Ekonomik tş- birliği ve Kalkınma örgütü (OECD), Doğu Avrupa ülkeleri- ne, "ekonomik reform yolunda hâlâ büyük engellerin oiduğu" uyarısmda bulundu. OECD tarafından yayımlanan yarıyıl raporunda, Batı'dan yapı- lan milyarlarca dolarlık yardım ve yatırımlann da D. Avrupa ülkele- rinin ekonomik sorunlarının çö- zümü için yeterli oimayacağı be- lirtildi. 24 Batılı ülkenin üye oiduğu OECD'nin D. Avrupa'ya yönelik bu ilk raporunda, bu yıl ve gele- cek yıl Dünya Bankası başta ol- mak üzere pek çok uluslararası mali kuruluştan alınacak toplam 6 milyar dolar dolayındaki kayna- ğın sadece "okyanuslaki bir dam- layı" oluşturacağına işaret edile- rek bu nedenle D. Avrupa ülkele- rinin dış yardımlardan ziyade ken- di kemer sıkma tedbirlerine ve ekonomilerindeki yapısal değişik- liklere bel bağlamalan gerektiği lerini iyi ayarlamalan gerekuği de kaydedildi. bildirildi. Raporda, Batılı özel sektörün yatınmlanrun bölgeye kaymasırun ise zaman alacağı belirtilerek D. Avrupa'nın ekonomik büyümesi- nin gelecekte kendi özel sektörün- den kaynaklanması gerektiğine dikkat çekildi. Raporda uzun vadede, D. Avru- pa'daki tüketicilerin tasarrufa yö- nelerek Batılı urünlere olan talep- Raporda, D. Avrupa ülkeleri arasında F. Almanya ile ekonomik birlik aşamasında olan D. Alman- ya, ekonomisini ijileştirmede, "en kısa zamanda başanlı olabilecek" ülke olarak gosterildi. Diğer D. Avrupa ülkelerinin ise borç yüku ve tüketim mallan kalitesizliği so- runlarıyla bir süre daha baş başa kalacaklan bildirildi. Denizli Cam Fransızlara satılıyor ÖMER YURTSEVER DENİZLİ — İşçi şirketi olarak kurulan, ancak yaşanan ekono- mik kriz sonucu DESlYAB'a (şimdi TKB) satılan 4 milyar ser- mayeli Denizli Cam Sanayi A.Ş.'de grev sonrası şirketin sa- tışı gündeme geldi. Denizli Cam'a Fransızlann talip oiduğu ve satış için ön'görüşmelerin gizlice yapıl- dığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yülık ci- rosu 30 milyar lirayı bulan ve bu yıl 16 milyon dolarlık ihracat he- defleyen Denizli Cam Sanayii A.Ş.'yi satın almak isteyen Fran- sızlann dünyaca ünlü bir fırması Türkiye Kalkınma Bankası'na teklif götürdü. Banka yönetim kurulu, teklifi olumlu karşılayın- ca hemen ön görüşmelere geçildi. Genel Müdür tsmail Emen, Fransız rırmasıyla satışla ilgili ola- rak görüşmelerin yapıldığını doğ- rulayarak "Şu ana kadar bir an- laşma saglayamadık. Ancak Fransızlar fabrikayı almakta çok istekli. Yeni yannmlara yönelmek istiyorlar. Istegimiz şartlarda an- laşma olursa satışlar da gerçek- leşir" dedi. Yaklaşık 900 işçinin çahştığı şirketin kâr eden bir kunıluşa dö- nüşmesine karşın satılmak isten- mesine karşı çıkan Çimse-lş Sen- dikası işvereni protesto etti. Borsadan bayram kutlaması: 4134 Ekonomi Servisi — Borsa, his- se senedi yatınmcılanmn bayramı- nı şimdiden kutladı. Geçen hafta sonunu 3 bin 639 puandan kapa- tan İMKB Endeksi, oldukça hızlı geçen haftadan sonra 4 bin bara- jım yeniden aşarak 4 bin 134 pu- ana yükseldi. Hisse senedi fîyat-- lannın 5 günlük artış oranı yüz- de 13.6'yı buldu. Giderek yoğunlaşan halka arz nedeniyle geçen hafta sonuna ka- dar "dinlenen" hisse senedi fiyat- lan, hafta başında Merkez Ban- kası Başkanı Rüşdii Saracoğlu- nun "Devalüasyon olmayacak" şeklindeki demeci ve yabancı ya- tınmcılann devreye girdiği yolun- daki söylentiler üzerine yeniden drmanmaya başladı. Pazartesi gü- nü işlem görmeye başlayan Ecza- cıbaşı llaç hisselerinin 35 bin lira gibi çok yüksek bir fiyattan satıl- mak istenmesi, bu kâğıdı almak isteyen yatınmcıların gözünü di- ğer kâğıtlara çevirdi. Çarşamba gfinü piyasaya çıkan Vestel'in de beklenilen işlem hacmine ulaşa- maması nedeniyle, hafta ortasın- dan itibaren talep yeniden diğer tahtalara kaydı. Başta Koç Gru- bu'na ait hisseler olmak üzere Er- demir ve Yapı Kredi gibi "ucuz" olarak nitelendirilen hisseler, yo- ğun talep nedeniyle "tutulamaz' hale geldiler. Geçen haftayı 17 bin liradan kapatan Koç Holding his- seleri 5 gün içinde yüzde 29.4 ora- nında prim yaparak 22 bin liraya kadar yükseldi. 9 bin 750 liraya kadar gerileyen Erdemir 12 bin li- raya, 5600 lira kadar gerileyen Ya- pı Kredi ise 7 bin 300 liraya kadar yükseldi. Borsa çevreleri, yükseliş trendi- nin Akbank hisselerinin satışına kadar sUreceğini tahmin ediyorlar.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle