27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/8 KENTVAŞAM 30 HAZİRAN 1990 IR MEKTUP Yolumuz asfaltlansın • Gangoren, Gençosman mahallesı Ayazraa Caddesı, Mehmetçık Sokak'ta oturmaktayım Sokağımızda yaklaşık 1500 kışının yaşadığı bır sıte de olmasına karşın bugune kadar toprak yolumuz asfaltlanmadı llgıhler tum başvurulannruza ılgısız kaldılar Sonınumuza kısa surede çözum getınlmesııu beklıyoruz AYŞE OÖJL MALTEPE'DEN Sokaklar sistemli kazılsın • Serap Caddesı'nde asfaltlama çalışmaları yaklaşık uç aydır süniyor Bır yandan asfaltlama surerken dığer yandan doğalgaz ıçın yolun kazılmasuu elestıren semt sakınlerı sistemli ve duzenlı çalışümasını ıstıyorlar Belediye meclisine sorugturma • tSTANBUL (AA) — Fatıh Belediye Meclıs toplantısında, 1. dönem meclıs çalışmaları hakkında Cumhunyet Savcüığı'na başvurulması karan alındı Belediye meclısının dun yapılan 2 dönem 2 yılı olağan toplantısında, Araştırma ve Inceleme Komısyonu raporlan göruşüldü. Toplantıda, 25 mart 1984 - 26 Mart 1989 tanhlerı arasında görev yapan 1 donem Belediye Meclısı'nın Balat, Çukurbostan, Ayvansaray ve Iskenderpaşa daımı pazarlanndakı dukkanlann dağıtımına ıhşkın kararlannda yolsuzluk yapıldığı gerekçesıyle, ılgıli dosyalann Fauh Cumhunyet Savcılığı'na sevk edılmesıne karar venldı Kurban atıklan uyansı • lstanbal Haber Servisi — tstanbul Buyukşehır Beledıyesı Sağhk Daıre Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada kurban atıklannın açıkta bırakılmaması ıstendı Sağlık Daıre Başkanı Beyzade Özkahraman kurbanlık satışlarının başlaması uzerıne duzenledığı basın toplantısında kurban atıklannın açıkta bırakılması durumunda sıneklerın ureyeceğını ve bu nedenle sağlıksız bır ortamın oluşacağını vurguladı. özkahraman aynca vatandaşlara kurban atıklannın yeterlı dennlıkte kazılmış çukurlara atılarak uzerlerının kapatılması gerektığını hatırlattı Çocuk trafik sahası • tstanbul Haber Servisi — Kadıköy Beledıyesı ıle Dalyan Lıoness Kulubu'nun ortaklaşa gerçekleştırdıklerı "Çocuk Trafik Sahası" açıldı Fenerbahçe Burnu'ndakı çocuk trafik sahasının açılışı nedenıyle duzenlenen törene Kadıköy Beledıyesı yetkılılerı, Dalyan Lıoness Kulübü üyelerı ıle çevre halkı katıldı. Kadıköy Beledıyesı'nm 150 mılyon lıra değenndekı altyapı gerçekleştırdığı, Dalyan Lıoness Kulubu'nun önculüğunü yaptığı trafik eğıtım sahasının araçlarmı ve trafik ışaretlerını Mobıl şırketı hazırladı. Trafik sahasında çevre çocuklarına trafik eğıtımı verüeceğı belırrHdı. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği raponc Marmara fosseptik çukuruREMZİ GÖKDAĞ Marmara Bölgesı'ne her gün artarak suren nufus akını, bolge- dekı 171 belediye ıçın çözülmez çevre sorunlan yaratıyor Başta tstanbul olmak uzere özellıkle Marmara Denızı çevresındekı be- ledıyelerın çevre sorunlarını ınce- leyen Marmara ve Boğazları Be- lediyeler Bırlığı'run hazırladığı son raporda, bölgedekı su ve de- nız kırlılığımn çok önemlı boyut- lara vardığı vurgulanarak "Bir iç deniz nıtelığındekı Marmara De- nizi adeta buyuk bir fosseplık çu- kuru ışlevı gormektedir" denılı- yor Özellıkle tunstık kentlerde gı- derek artan denız kırhlığının, be- rabennde büyuk sorunlar getıre- ceğı bıldınlen raporda, çevre so- runlarımn önlenmesınde yerel yönetımlenn bırhkte hareket et- melen gerektığı belıruhyor Bır- lığın hazırladığı raporda tehlıke yaratan çevre sorunlan 13 başlık altında toplandı Çevre sorunla- nrun ortaya çıkmasına yol açan temel faktörun çevrenın alabılır- lık kapasıtesının gıderek sınırlan- ması ve yok olması olduğu belır- tılen raporda, beledıyelenn çevre konusunda ızlemesı gereken stra- tejıler şu şekılde sıralandı • Çevresd kaüte suuriannın be- lirienmesı. • Atıklann denetun altına alın- ması olanaklannın belırlenmesi. • Çe>re uzennde muhtemel et- kıde bulunan faaliyetlerin, once- den degeriendınlmesı ve en az za- rar veren seçenegin belırlenerek uygulama alanına konulması. • Kırlenmış bolgelerde kırlilik- lerin gıdenlmesı ve yeoıden kirten- menın onune geçihnesi. Çevresel yönetımm güçlendınl- mesının ılk koşulunun örgütlen- me olduğunun belırtıldığı calışma- da örgütlenmeyı ızleyen safhada uzman kadrolann sağlanarak, en kısa zamanda atanmalannın te- mın edılmesı, daha sonra da ölç- me ve ızleme şebekdennın ve ana- lız laboratuarlarmın kurularak hava, su, toprak ve gürultü kırlı- bklennın beürlenmesı ıle bunlann kalıtelenrun belırlenmesi gerektığı bıldınlryor Çevre kırlılığıne ne- den olan kışı ve kuruluşlara, "kir- lelen oder", "esld haline getir- me", "tşyeri kapama" ve "para cezası" gıbı yaptırımların uygu- lanması gerektığı bıldınldı Bırhğın hazırladığı ve 13 başbk altında topladığı çevre sorunlann- dan bazılan şunlar: • Hava kirliliği - Bölgede hava kırlıhğı açısından en kntık yerle- n tstanbul, Bursa, tzmıt, Balıke- sır ve.Edırne kentlen oluştunıyor. Hızlı ve çarpık kentleşme ve sa- Barışkent Marmara Ereglısı Şereflı Mevkıı nde Tekırdaga18 [stanbul a 118 km mesafede.Buyuk Demırkaya Tatıl evlerının yanında Fırsat yine Demirkaya'dan! 995.000 TL takşitle Villa Daireleri DEMİRKAYA İIİSMTD€MIRKAYA İNŞAAT <e TIC A Ş S1yfila5Soku1.N0 IZ'D Meodıyekoy ÎSTANBUL Teleior 166 66 27 174 46 46 172 86 78 174 04 96 Marmara Ereğl sı Şereflı Mevtu TelSfOn 91854 7244 Telelon 91854 / 7245 I STANBUL 1990 Dünya Kupası finali ödüllü yarışmalarıyla.,. Dunya kupası fınal maçları The Pub'da butun heyecanıyla suru>or 8 Temmuz'daki final maçı içın düzenlediğimiı özel lotoTCyanşmaya katılın.; • 1 odul Ikı kısılık yemek • 2 odul Yıyecek sepetı • 3 odul Çeşıtlı şaraplar • Aynca kazanan takımın tarafur'arına bedava bıra Gelm ve bu keyn The Pub'da çıkaıın Türkiye'nın en güzel duğün salonlan | NİŞANTAŞI 1 RtSTAURANT Düğün Salonlan 150 kişı ıpn YemekB 1 785 000 Yemekh rnezeB 2 175 000 Rez 147 62 39-147 74 40 • Sakmlanmız kbnahchr • KİRALIK YAZLIK Sılıvrı Semızkum Basınkent 4'te 55 m2 dubleks daıre kıralıktır Tel: 346 26 41 - 361 36 97 AYDIN SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NDEN 15.2 1990 tanhınde gıda mad- delen tuzüğfine muhalefet suçun- dan saruk Ramazan ve Hun'den olma 1935 D lu Denızlı dı Senn hısar ılçesı Yatağan köyü nüfu- suna kayıtlı ve halen Aydın ılı Kurtuluş Mahallesı Garaj Cad- desı No 7/B'de oturur Ulvı Ka- raca hakkında Aydın Sulh Ceza Mahkeraesı'nın 23 5 1990 gıln ve 1990/305 esas ve 1990/606 karar sayüı üamı üe TKC'run 396,398, 59/2, 402, 402 ve 72 ve 647 S K "run 4 raaddesı gereğınce netıceden sekız yüz on altı bın al- u yuz altnuş altı lıra ağır para ce- zası ıle teczıyesıne, altıa> tnud- detle curme vasıta kıldığı meslek ve sanatının tatıhne, ondört gun muddetle ıs yerırun kapatılması- na karar verüdıgı ılan olunur 7 6 1990 Basın 28292 RAPORDAN Bölgede su ve deniz kirliliği önemli boyutlar kazandı. Çevresel örgütlenmeye gidilerek kısa zamanda, uzman kadrolar sağlanmalı ve atamaları yapılmalı. Ölçme ve analiz laboratuvarları kurulmalı. Çevre kirliliğine neden olan kişi ve kuruluşlara 'kirleten öder', 'eski haline getirme', 'işyeri kapama' gibi yaptırımlar uygulanmalı. nayıleşme hava kırlılığıne neden oluyor özellıkle düşuk kalıtede lınyıt kullanımı havaya onemlı oranda kırletıcı madde kanşma- sına neden oluyor • Deniz kirliliği - Evsel ve en- dustrıyel atıklar, fosseptık çukur ve tanklardan dökulen atıklar, ıç- me ve kullanma suyuna karışan yabancı maddeler denız kırlılığı- ne neden oluyor Bunun dışında denızlerde petrol atıklan, gemıler- den ve tanklardan dökulen ve atı- lan dığer atıklar da deruzlenn lor- lenmesınde onemlı bır etkenı oluş- turuyor. • Toprak kirliliği - Taş ve kö- mur ocaklan toprağm fizıksel ola- rak kırlenmesıne neden oluyor Bunun dışında kadmıyum, kur- şun, arsenık, ava, bakır gıbı ağır metaller, maden cevherlen, beurh hmıtler uzenne çıktığmda topra- ğı kırletıyor Kentsel atıklar, sa- nayı atıklan, kımyasal gübreler ve tarım ılaçlan da toprağı kirleten dığer unsurlar • Gurultu ve ütreşım kirliliği - Başta motorlu araçlar olmak uze- re fabnkalar, ınşaat ve baymdır- lık ışlen gurultuye neden oluyor Uçaklar, trenler, muzık aletlen ve metrolar da ınsanları rahatsız eden gurultu ve tıtreşımlere neden oluyor ISTANBUL TABIP ODASI: SSK çalışanları aldatıldıtstanbul Tabıp Odası'nca yapılan açıklamada, SSK çalışanlarının 26 hazıranda başlattıklan yemek boykotunun desteklendığı kaydedıldı. tstanbul Haber Servisi — îstanbul Tabıp Odası. lstanbul'dakı tum SSK hastanelerınde öncekı gun yapılan yemek boykotunu destek- ledığını açıkladı îstanbul Tabıp Odası'nca dun yapılan açık- lamada, şöyle denıldı "1990 vılı başından itıbaren gerek kamuo- vuna gerek sağlık çalışanlanna yapılan duju- rularda, ek odeme voluvla SSK calışanlannın ekonomık sorunlannı çozmek uzere ucretler- de ynzde 100 oranda iyılestırme vapdacağı va- at edilmıştı. Bu raatler 11.4.1990 larıh ve 20489 sayılı Resmı Gazete'de vavımlanan 415 sayılı kanun hukmdnde kararname ile somut- laşımşür. Oysa SSK Genel Mudurluğu'nun 20.6.1990 tarıh ve 031/471322 sayılı genelge- siyle gerek kamuoyu ve gerek SSK çalışanla- nnın aldatılmış oldugu anlaşıldı. 415 sayüı ka- nun hukmunde kararnamede getırilen yuzde 100luk tavan, soz konusu genelgede, yuzc 1 ; 10-40 oranında ve bu da ucretlere 10 bin-350 bin lıra arasında yansımıstır." Îstanbul Tabıp Odası ısteklennı de şöyle sı- raladı "1 Temmuz 1990 tarihi itibarivle bir doktonın eline gececek en dusuk ucretın 2.5 milyon lira olması, dıger sağlık çalışanlarının da bu duzenlemeden paralel olarak vararlan- dınlması. ıkramıyelenn bır ayda hekıraın eli- ne geçen tam ucretin goz onunde bulunduru- larak saptanması, nobet ucretlennın hafta ıçı gunler ıçın yuzde 50, hafta sonu ıçın yuzde 100, yılbaşı-bayram taülleri ıçın yuzde 200 ola- rak odenmesı, hastane-dıspanser çalışma ko- şullarının yenıden gozden gecırılmesı ve çağ- daş hasta bakım standartlannı saglavacak on- lemlerin bır an once alınması." Açıklamanın sonunda şu göruşlere >er ve- nldı "Îstanbul Tabip Odası, SSK Genel Mudur- luğu'nun elındekı kavnaklan sağlık hızmetle- nnı yurutenler lehınde kullanmayı tercıh edene dek bu taleplennde ısrarlı olan SSK çalışan- lannı ve bu doğrultuda 28.6.1990 tanhınde İs- tanbul'dakı tum SSK hastanelennde tam ka- tılımla gerçekleştirdıklen yemek yememe e>- lemlerinı yurekten destekler." Îstanbul Dışhekımlerı Odası'nca yapılan açıklamada da kamu hastanelen, pohklınık ve dıspanserlerde hızmet veren dışhekımlerı- nın ucret, kadro ve ıstıhdam açıklarından en alt basamaklarda değerlendınlmemesı gerek- tığı belırtıldı Açıklamada, protez ve tedavı merkezlenn- de dışhekımlennın en nıtelıklı hızmetlerın yo ğun bıçımde venlmesıne ve hastane döner ser- mayesıne buyük katkıda bulunmasma karşın en az pa> alan grup olduğu öne surüldu Sözen, Bonn'da 'Yeniden seçilirim' BONN — tstanbul Büytikşe- hır Belediye Başkanı NurerÜB Sozen, "Eger bukumet, MecUs seçimienni erken bdedrye seçim- leriue bağh olarak kabul ederse, biz buna hazınz. tstanbul Bele- diye Başkanlıgı'na yenıden seçi- lirim. Hnkumete Hodri Meydao' diyonım" dedı Bonn'dakı Türkıye Araştınna- lar Merkezı'mn davetbsı olarak RAlmanya'da bulunan Nurettin Sozen, duzenlenen bır konfe- ransta konuştu. Sözen AT- Türkıye üışkılenne değımrken, Çekoslovakya, Polonya ve Ma- canstan gıbı ülkelere üyehk ko- nusunda öncelık tanıma eğüımi olduğunu savunarak, "Turkiye, beOi bir demokrasi geieneğine sahip olan ve piyasa ekouomi- sınde ıvi gelişmder gostereo bir ulke durumuadadır" dıye ko- nuştu. Sözen, AA'ya verdığı demeç- te de Uyum Kooperatıfı vıllala- rı konusunda, "Uyum'un apart- manlannda sorun yok. Villala- nn olduğu bohunde sorun v»r" dedı Evrenbakım odasını hizmete açtı İstanbul Haber Servisi — Üç gündur tstanbul'da bulunan es- kı cumhurbaşkanlanndan Ke- nan Evren, dün Zeynep Kâmıl Hastanesı 1 Cerrahı Klınığı'nde yaptırılan amelıyat sonrası ba- kım odasını hizmete açtı Evren'ı ışadamı Sadık Sefayi- mn maddı katkılan ıle Göztepe Lıoness Kulubu'nun "Turk ka- dını layık oldugu yerde doğam yapmalıdır" sloganıyla 50 mıl- yon uraya yaptırılan odanın açı- lış törenıne, Göztepe Lıoness Kulubu'nun davet ettığı bıldınl- dı. Açıhştan sonra Başhekım Dr. Vahıt Gedıkoğlu'ndan bılgı alan Kenan Evren, refakatçılann has- tane düzemnı bozduklannı ve hastanelerde refakatçı olayının kaldırılması gerektığını söyledı. Evren, "Hastanelerde refakatp bulundurmak jenne hemşıre kadrolanmn çogalülıp, 24 saat hizmet verecek kapasiteye geti- rilmesi gerekır" dedı Evren daha sonra hastaneyı yaptıran Prenses Zeynep Haoım, Kâmil Paşa ve evlatlıklannın hastane ıçınde yer alan turbele- nm zıyaret ettı Hizmete açılan amelıyat son- rası bakım odasında, her yıl bü- yuk amelıyat gerektırecek faiur Uç hastanın müdahalesı parasa olarak yapılacak SINEMA • TIYATRO • GÖSTERİ PERA 146 97 38-132 64 26 FİLMCİLİK A Ş DANIEL DAY LEVVIS En l)i Erkek Chuncu Odûhı BRENDA FRICKER tn l\ı )ardımcı Kadın _____ O\ uncu Odulu YÖN: JİM SHERİDAN 1990 YIUNIN İKİ OSCAR'lı FİLMİ mımvcût g (SOL AYAGIM) = Bcytrglu FtTı\$ 149 01 66-1200-14 15-16.30-18.45-21 15, * * • b t ı k i y M00* 337 01 78-11 00-1300-15 E5-17 30-19 30-?l 30 BakırtaT RARYA 542 11 72 11 0O-13 0O15 15-17 30-19.30 21 30 Ankırı ETI Saui Mırkuı 229 62 B0-I2 1^14 30-1645-19.00-2115 KISKANÇ HANtMLAR, GOZÜ DONMÜŞ BEYLER. Bu fılmı ızledıkjen lonra lehlıkelı ıltfkılerınızı çozden gtçtreteksımz' j MERVL STREEP • ROSEANNE BARR BrrH*" SUNT* (14S 33B1I 12 00-M 15-16J0-U45-21M KaMtr UUHKOT {337 74 00) 11 0013 1S-IS I M 7 3 a 113021 30 M ı r ı KIZIUflMAK 1125 53 83] • IZair C1NAR |I4 48 61) EN BÜ1ÜI MUTLULUK SİZİ BEKLİYO1 İİJESSICA TANDY«DON AMECHİ Yon: RON HOVVARD 2. HAFTA 9h*> $İTEO"69 47) U M 13 1S 1S3Ö Ç im ŞAFAK 1 [516 26 M) 11JJO-1* 15 16 30 1HS-Î1 00 KSM K»d*Öy Koltur S»ıı< M (346 0142» 16 30-19-00-21 15 *nWnO£flYA Ktrftuf ŞlMt U 1229 9» 1H 1S 45-19 90 21 15 • BARIŞ İÇİN GELDİM* Alışılmadık bır heyecan fılmı DOLPH LUNDGREI Yon CRAIG RBAXLEY SEVIMLIPATILER143 70 T l 11 »I2.IS-I4.IS Ija MıUy 34« 01 42 10 1S l?0C 14 15 KHan Km 229 M II 10 30 12 1^1430 MARK HARM0N 5.HARA"" Yon WILL MACKENZ1E ÇİMGENEL£RZAMANI( Yia EMİR KUSTURİCA • HAFTA TIME OF THE GVPSIES Ç lot 5«AX 3 (516 2S 00) • 2KM 5 00-1 > 00-21X IU6y KMCAN (337 80 82) 11 OO-14,0(M7.0O-21 ^ KARANLIK MELEK to»«(|lu ATUS (143 7576) 1?0O-14 15-16 30-18-45-21 00 Olur boyle vakalarNewyork polısı yakalar alır goturur ^ ^ ^ H e rezıl olursun herkese oma tsrac OzBriM 1 HATTA 9VHAFTA/ 2 w E t ı s Kım Basınger Mıckey Rourke Y8n An*ıan L)tw Beyofllu BEVOSlU 1 5 1 3 2 4 0 1 2 O M 4 1W6J(M»İXM1 1S Lfleyınce uçabilır, bir datnla suda boğulabilir, çakıl taşının altında ezilebilirlerdi... 2 HAFTA EYVAH! •• •• •• KUCULDU OHHKO^ kl LTli MEHkrYI I) ÖK T IEMMUZ B08.NON1HIF01KTROFJIÜ 1300 1430 1800 2115 DEREBOYU CAD NO 110 ORTAKÖY TEL158 69 87 liMtn Pek hj\a v m SaJece i S avlıpm L > lcnmı Kırsoe Aüey Jen ftulu^umu Joha Tnvolta dan ae^ımı Bruce Wıllıs Jen almtşım Şımdı keniıcne \&nk hır haba bulnulıvnn " İ BAKŞU KOHUŞANA! 5. HAFTA Bt»o»u FT»ş !«01 • IÎ0O-14 5 - « J H * ! l 15 a f t » J » « e 003»15(»'-0019 9eSJ«ajUST1Kia»B 11 aO-1ÎOO-'S(»-17 06-19 00-71 15 ftniura WT1 1 1111323 12 ^$-1430-1645-1400^115 Esfas» «uıçoeLL ıa»3 zmtunsa BEIEUVE IÎI» Gazıanlep aUIUK I1M "Honey I Shrunk tne K as Beyojlu EMEK 144 84 39 12 X 1415-1630-18 45-2115 Kadıköy REKS33D01 12 1200-14 15 16301845-2115 Bak rköy RENK 572 18 93 11 00-1300-1500 r00-1900-21 00 Topkapı SUR523 67 12 1 30-13 X 15 30 17 30-1930-2115 Fındlkzade NILGUL 58S12 96 1100-1300-1500-17 30-19 30-21 X Artcara AKÜN IZ7 76 S6 1İ15-14 30-16 45-1900 21 15 lımıı IZnlfl 214 261 1215-14 30-16 45-19 00-2115 Balıkesır ŞAN 11050 1215 14 15-16 13-21 15 Adana ARI 143802 ü Adaletın acımasız eK StalkMie-Kobra' Gerçek bır kobra yılanı kadar tehlikelı, hızlı, can alıeı STALLOMB KOBRA SYLVESTER BMGnrt NELSEN STALLONE ^ , 6/7/1990 Tarihinden itibaren Bcyoglu FITAŞ BqiktM MISTIK BtkııUr R£HK Fımtıkza* HİLGDL HnknUTI 149 01 56 160 25 25 572 18 63 586 12 96 523 67 12 118 83 23 Işte şehrin en sert ıki polisi. K-9 bırının kod Dığerınden tek farkı kulaklan... f JAMES BELUSHI İÜ9 \WMMK REKUM FİLMİ OAfilTIMINDA FÎBfl Fîim149 50 33 Sınema-Tıyatro-Gosteri Duyurulanrnz Içın 146 97 38-132 64 26
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle