18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 OCAK 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 Atina'da şiddet • ATİNA (AA) — Yunanıstan'da 4,5 yıl once bır gösterı sırasında 15 yaşındakı bır anarşıst öğrencıyı ölduren Atanasıos Melıstas ısımlı polısın, yargılandığı mahkemede beraat etmesı buyük tepkılere ve olaylara yol açtı Beraat kararını protesto eden Yunan Öğrencı Bırlığı'nın öncekı akşam duzenledığı yuruyuşten sonra gosterıcı bır grup, polıs ıle çatıştı Çatışmada 7 polıs yaralandı, çok savıda otomobıl ve ışyerı ateşe venldı Kosova'da olay: 5 ölti • PRİŞTtNE (AA) — Yugoslavvada Arnavutların çoğunlukta olduğu Kosova özerk bolgesmde Arnavut gösterıcılerle polıs arasında çıkan çatışmalarda beş Arnavutun oldurulduğu haber verılıyor Başkent Prıştıne'>e ulaşan haberlere göre, Kosova'nm çeşıtlı kentlerınde dun duzenlenen gostenler sırasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kışı de yaralandı Polonya'da gösteriler • VARŞOVA (AA) — Polonya'da Komunıst Partı'nın son kongresı, delegelerın buyuk çoğunluğunun oylarıvla askıva alındı KP venne Yenı Sosval Demokrat Partı'nın kongresı ıçın çalışmalara derhal başlanması da kararlaştınldı Dışarıda gosterı \apan grupla guvenlık gorevlılerı arasında çıkan çatışmalarda yaralananlar olduğu bıldınldı KP'ye yeni sınırlama • Dış Haberler Ser\ısı — Bulgarıstan'da sılahlı kuvvetler uzerındekı Komunıst Partı kontrolu kaldınldı Bulgarıstan teleMzyonundan hukumet ve ordu adına yapılan açıklamada, askerı bırlıkler, polıs \e dığer unrformah, sılahlı tnnmler uzerınde Komunlst' Partı'nın hıçbır "tasarrufunun" kalmadığı bıldınldı Nikolay Çavuşesku'nun 4 üst düzeydekiyardımcısıyargı önünde Romaııyada hesaplaşmaBUKREŞ (Ajanslar) — Ro- manya'da kanlı halk ayaklanma- sı sırasında kurşuna dıalerek ol- durulen dıktator Nikolay Çavuşes- ku dönemının 4 ust duzey yönetı- cının davasına dun Bukreş Aske- rı Akademısı'nde başlandı Romanya KP'sırun 3 numaralı adamı ve Çavuşesku çıftının en yakın danışmanlanndan Emil Bo- bu, eskı lçışlerı Bakaru Tndor Pas- tetnıcu, Pohtbüro uyesı Ion Dın- ca ve Dervlet Konseyı Başkan Var- dımcısı Manea Manescu, "katlı- ama kanşmak suçu" ıle mahkeme onune çıktılar ve "katlıama kanştıklarını" ıtıraf ettıler Bukreş'te askerı mahkemede dun başlayan davanın ılk bölu munde "katliama kanşmakla" suçlanan KP'nın 3 numaralı ada mı ve Çavuşesku çıftının en vakın danışmanlanndan Emil Bobu, es kı lçışlerı Bakanı Tudor Pastelnı- m, Pohtbüro uyesı Ion Dınca ve Devlet Konseyı Başkan Yardımcı- sı Manea Manescu hakkında ıd dıaname okundu İddıanamede, suçluların, 17 ve 21 aralıkta, göstenalere karşı kuv vet kullanılmasının kararlaştınldı ğı K.P sıyası buro toplantılanna, katıldıkları belırtıldı katlıama kanşmakla suçlanan eskı Pohtbüro uyesı Ion Dınca, ıfade verırken, "korkaklık yaptı- gını ve dıktatore karşı gelmedı- gını" söyledı Duruşmada ılk ıfadeyı veren 61 yaşındakı Dınca, dıktator Çavu şesku nun emırlenne karşı çık maktan korktuğunu, ancak aksı şekılde davransaydı o anda oldu- rulmuş olacağınl söyledı Dınca, Çavuşesku'nun gösten- len kanlı bıçımde bastırma kara rı karşısında sessız kahnasının bu- na katıldığı anlamına geldığıru ıfa de ederek, "Buna karşı gelsevdım o anda oldunılurdum, ancak tum ulusu kurtarnuş olurdum" dedı Ion Dınca, "Rumen halkı dık- tatore başkaldırmakta haklıydı" dıye konuştu Llusal Kurtuluş Cephesi'nın 20 mayısta yapılacak seçımlere katıl ma karan almasırun yol açtığı hu zursuzluk yoğunlaşırken gösten- ler bırbırını ızhyor Dun Bükreş' te UKC aleyhtarı ızınsız bır gös ten yapıldı Gösterıcıler, UKC'nın komunıstlenn kontrolunde oldu- ğunu behrterek, "UKC dışan", "Hur seçımler ıstiyonız" slogan- ları attılar Bukreş'te bugun de bu yuk bır mıtıng yapılacağı bıldırıl dı AA'nın Reuters'e davanarak bıldırdığıne göre, UKC öncekı ge ce "duzenin ve guvenligın" guçlen- dırmesıne vönelık kararlar aldı UKC Konaeyı'nın televızyoıı- dan yayımlanan kararında, gu venlığı sağlamakla görevlı Rumen ordusu ve polısıne karşı şıddete gı nşmekle suçlanan kışılenn bun dan boyle 1-10 yıl arasında hapıs cezasına çarptınlacaklan belırtıl dı Ordu ve polıse karşı şiddet ey lemlerıne gınşme ve kanşıklık ya- ratmak suçlarına da 10 yıl hapıs cezası venlecek Bu önlemlere kar- şın gösterıler süruyor Öncekı ge- ce 600 kışının Başkent Bukreş'te gosterı yaptığı bıldınldı KORKAGlM — Katliama kanşmakla suçlanan eskı polilburo uyesı Dınca, ıfade >enrken, 'korkaklık yaptığını ve dıktatore karşı gelmedıgim' so>ledi. (Fotograf: AP) Gümülcine'de Türk azınlık liderlerinin tutuklanmasına tepki Yunanistarfa protesto Turgut Kazan: Turkıye, Dr. Sadık Ahmet ıle Ibrahım Şerıfe hapıs cezası venlmesı ve sıyası haklardan uç yıl sureyle mahkûm edılmelerı uzerıne Yunanıstan'ı protesto ettı Haber Merkezı — Turkıye, Batı Trakva Turk azınlık lıderlen Dr Sadık Ahmet ıle tbrahım Şenfın 1 5 >ıl hapıs ve uç yıl sureyle sıya sı haklarından men edılme karan ıçın Yunanıstan'ı protesto ettı Dışışlen Bakanlığı Musteşan Buyukelçı Tuga> Ozçeri tarafın- dan bakanlığa çağrılan Yunanıs- tan'ın Ankara Buyukelçısı Oımıt- rıs Markıs'e, Dr Sadık Ahmet ıle Ibrahım Şenfın ınsan haklanyla bağdaşma>an tutuklanmalarının, ıkı ulke arasında oluşturulmaya çalışılan guven ortamını zedeleye ceğı bıldınldı Siyasi komplo Dışışlen çevrelerı, bu kararla hazıran seçımlennde parlamento- ya gıren Sadık Ahmet'e karşı "si- yası komplo" duzenlendığını bıl- dırdıler Bu komplonun, Dr Alı- met'ın nısan a>ında yapılması planlanan genel seçımlere gırme- sını engellemeyı amaçladığını be- hrttıler Cıddı bır ınsan haklan ıh- lalı olan bu gelışmdere, sadece Yu- nanıstan'ın ıç ışı olarak bakılama yacağını büdıren bu çevreler, şu anda gozlenn Avrupa uzennde ol- duğunu kaydettıler Dıplomatık gözlemcıler Tur kıye'nın YBnanıstan'ı AvrupS In- san Haklan Dıvaıu'na göturebıle ceğı gıbı, Bulgarıstan olavında ol duğu gıbı Yunanıstan'a karşı "AGİK ınsam boyut" mekanızma- sını da ısletebıleceğıne dıkkat çek tıler Dr Sadık Ahmet ıie Ibrahım ŞerıPın Yunanıstan'da 1 5 vıl ha- pıs cezasına varptırılmasına tep- kiler suru>or Guraulcıne Bıda>et Mahkemesı'nın karanna, Dr Sa- dık Ahmet ve Ibrahım Şerıfın salı gunu ıtıraz etmelerı beklenıyor Alınan bılgıye gore ıkı Turk lıder salı gunu avukatlarıyla goruşebı- lecek ve ıtıraz ıçın gereklı gırışım- lerde bulunabılecekler Samaris'in cevabı Bu arada, Dışışlerı Bakanı Me sut Yılmaz'ın mahkûmıyet karar- lan hakkındakı "Karar Vunan adaletının degıl, Yunan devlebnın kararıdır" sözlerıne Yunanıstan Dışışlen Bakanı Andonıs Sama- ns cevap \erme ıhtı>acım du>du Samarıs açıklamasında, "Sadık Ahmel ve Ibrahım Şenf Vunan va- tandaşıdır Vasaları cıgnedıklen içın mahkûm edildiler" dedı Batı Trakya Turk Azınlığı Y uk sek Kurulu dün oğleden sonra toplanarak, azınlık lıderlerınden Dr Sadık Ahmet ıle Ibrahım Şe rıf ın tutuklanmaları ve sonrasın- da mevdana gelen gelışmelerı go- ruştu Ikı azınlık lıdennın tutuklan- malarını protesto amacı>la kuru- la getınlen önerıler arasında, bu- yuk bır protesto yuruyuşu yapıl- ması, pazartesı ve salı gunlerı Turk dukkânlannın avılmaması okulların suresız bovkot edılme- sı, Atina'da parlamento önunde gosterı yapılması, tum Turk duk- kân ve e\ lenne sıyah bayrak asıl ması, unıversıte ınşa edıleceğı ge- rekçesıyle kamulastırılan yaka tar laları çevresınde ıkı gun ıkı gece oturma eylemı yapılması bulunu- >or Kurul, ajTica "hurnyet olmayan >erde cuma namazı kılınmaz" ıl- kesınden hareket ederek Sadık Ahmet ve tbrahım Şenf serbest bı rakıhncaya kadar cuma namazı kılınmaması \e Yunan Cumhur- başkanı, Başbakanı, bakanları, partı lıderlen, Uluslararası Af Or- gutu, Avrupa Insan Haklan Ko- mısyonu, Yunanıstan Barolar Bır lığı'ne, Gümulcme Bıda\et Mah kemesı'nın kararını protesto ama- cıvla, telgraflar çekılmesı onerıle rını de goruştu tstanbul Haber Servbı — Dr Sadık Ahmet \e tbrahım Şerifın Gümulcıne'dekı mahkemesını ız le>en lstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, "Bu davada adale- tın degıl, kın ve nefret duygulan- nın tescıl edıldıgını gorduk. Savcı hınç doluydu. Mahkeme u>elen kınle bagınp, çagınyor, salonda- kı amıgolar bazen savcıyı bazen yargıçlan çılgınca alkışlıyordu" dedı Karann ınsan haklan ıle Turk - Yunan dostluğu açısından son derece duşundurucü olduğu- nu söyleyen Kazan, ızlenımlerını ve yapılan haksızlıkları Uluslara- rası Af Orgutu \e Helsınkı Komı- telerıne aktaracaklarını kavdettı Kazan, dun duzenledığı basın toplantısında, Gümulcme Bıdayet Mahkemesı'nde yaşanan "hukuk ve insanlık" dışı olaylan anlattı Kazan, mahkemenın peşın hu- kumlu olduğunu ve davada ada let adına cınayet ışlendığını belırt- tj Tepkiler DSP Genel Başkanı Bulent Ece- vıt, kararı kınayarak Turkıve'nın ne gıbı gırışımlerde bulunacağının açıklanmasını ıstedı Bulent \kar- calı ve Muammer Aksoj da kara- rı •'yuzkarası" olarak nıtetedıler Ikı Turk lıderın tutuklanma ka rarı, dunku Yunan gazetelerınde bırıncı sayfalarda yer aldı Gaze teler, haberı çarpıtarak Yunan res mı goruşu doğrultusunda verdıler DUNYADA BUGUN AUSIRMEN Kunıltaydan İzlenimler ANKARA — Selım Sırrı Tarcan Spor Salonu lebaleb dolu, ıçerı gırebılmek kadar dışan çıkabılmek de sorun Durum kurultaya duyulan ılgıden mı kaynaklanıyor yoksa salonun kuçuklüğun- den mı? Bır ara kendımı Alman Sosyal Demokratlar'ın kurultayında sa- nıyorum Gınş bolumune yerlestırılmış uç tarjp Jacobs Cofe ma- kınesı uyandınyor bu ızlenımı Şımdılık ıkı sosyal demokrat ku- ruluşun kurultayları arasındakı tek benzerlık bununla sınırlı ka- lıyor Kurultay kalabalık ama coşkulu değıl Kulısler hızlı, ama Ge- nel Başkan ıle Genel Sekreter arasında varılmış olduğu söyle- nen uzlaşma kulısın yoğunluğunu azaltmış Yenılıkçıler grubu varılan anlaşmadan fazla hoşnut gorunmuyor Erdal Inönu açış konuşmasında kendıne özgu bıçemı ıle ko- nuştu Laıklık konusuna, Kurt sorununa dış polıtıka konularına degındı ve SHP'nın kaçınılmaz erken seçıme hazırlıklı olmasını ıstedı Secımı Turkiye'de sosyal demokrat ıktıdarın kurulması- nm başlangıcı oJarakgorduktennı belırten Inonü, delegelere Ben bu kurultayda, partıdekı farklı goruşlerın dengelı bır bıçımde yan- sıdığı yonetımın seçılmesı gerektığı ınancındayım" dıye seslen- dı Genel Başkanın konuşmasında 7 mılletvekılının partıden uzak- laştırılmasını "talıhsız ıhraç karan ' oiarak nıtelemesı de dıkkatı çektı Ama kuruttayın sonük havası Inönu'nün konuşması ıie bıle da- ğılmadı Kurultayda en dıkkatı çeken nokta, kadınların çokluğu, yoğun bır etkınhk ıçınde olmalarıydı Hıc kuşku yok kı bu kurultay ara- dan zaman geçıp ılk tepkiler kaybolduktan sonra, Turkıye de ka- dınların sıyasal yaşama yoğun bıçımde katılmalarının sımgesı olaylardan bın olarak geçecektır Polıtıkanın sosyal demokrat Tarzanları sosyal demokrat Ja- nelerıne kaçınılmaz gelışmenın kapılannı araladılar Bakalım sos- yal demokrat Janeler, bugune kadarkı senaryoyu tersıne çevı- rıp bu kez Tarzanları kurtarabılecekler mı'' Kurultayın ılk gününde Genel Başkan ıle Genel Sekreterın an- laşmtş olduklarının soylenmesıne karşın, belırsızlık suruyordu Şu anda beklenen gelışme 11 kadın uyenın yanı sıra Inönü'nün lıstesınden gırecek 9 kışı ıle Baykalcı grubun bu akşam saat 1900da hazırlayacakları orgut lıstesı'nden belırlenecek 24 'bahrıyeh"mn yenı partı meclısını oluşturması Başka bır deyış- le partı meclısıne yenı adlar gırecek, ama Baykal ın ağırlığı da surecek Inonü lıstesınden gırmesı beklenen adlardan bın de "garaj kovboyu" Alı Topuz lstanbul dan seçılme olanağı bıle kuş- kulu olan Topuz'un yonetıme gırmesı polıtık pazarlıktakı ustalı- ğının urünu olarak görüiüyor Coşkusuz kurultay ögleden sonra 1600 sıralarında Ertuğrul Günay'ın kürsüye çıkmasıyla bırden değıştı Yenılıkçı sosyal de- mokratların önde gelenlerınden Gunay ıçerıklı konuşmasıyia sa- londa eksık olan coşku oğesını getırıverdı Genel sekreterı, go- revden alma yontemını eleştıren, ama partıde ona ıhtıyaç duy- duklarını siyleyen Gunay, "Bız ayrı partı değılız Bız bu partının ozuyüz Bu durumda bırtıktelık nasıl koalısyon dıye nıtelenebılır" dedı Ertuğrul Gunay ın konusmasından sonra salonda bulu- nanlar tarafından ayakta alkıslanması bunların arasında Bay- kalcı dıye adlandınlan delegelerın de bulunması dıkkatı çektı Şımdı ılgıyle beklenen bu alkış ve destegın oylamaya ne dere- ce yansıyacağı Bu konudakı gelışmeler kımı delegeler hakkın- dakı 'asker' nıtelemesının dogru olup olmadığını da belırleye- cek Inönu'nün konusmasından sonra Ankara buroya donerken bın- dığımız taksıde, Neşe Karaböcek alaturkadan bozma arabesk şarkısını soyluyordu ' Derdım çok dermanım yok Canan çok cananım yok " VEFAT Remzıye Aktay ve Buyukelçı Alı Haydar Aktay'ın kızı, Necdet Akıav ın kızkardeşı, Sedat Nun llerı \e Semıne Evranos - Gelenbe'nın gelını, ağabeyım Harıcıvecı Alı Refik Uen'nın eşı, Semıne Nıron ve Alt Havdar tlen nın sevgıh annelerı Serhan Nıron'un anneannesı, EMELİLERryi kaybettık Acımız buyüktur Cenazesı 28 ocak pazar gunu ögle namazından sonra Teşvıkıye Camıı'nden kaldırılıp Edırnekapı Mezarlığı'na defnedılecektır Allah rahmet eylesın RASIH NURİ ILERI-BED1A ILERİ-LEYL4-SLPHI NLRİ-MEHMET-YlAHMLRE-EsEV İLERI Azerboycanlı lider Abbas Abdulhh: "Perestroıka'ya bızde yenıden kurma dıyelerdı Yenıden kurma yok, artık yenıden kırma dıyeler Mılletı kırma" Tûrgut Ozal'ın sözlen bır devlet adamının konusmasından çok, aşırı dındar bır adamın konuşmasına benzıyor Ben saymadım bunu " AZERBAYCAN DOSYASI Dün neydi, yann ne olaaık? Çarlık Rusyası'ndan, Sovyetlere, Osmanlı'dan IngılızJere ve yenıden Sovyeöer'e Uç yılda beş kez el değıştıren Azerbaycan'ın dünü, bugünü, yannı Goriıi'nin yeni stratejisi Gorbaçov'un, Sovyetler Bırtığrnı dağılmaktan kurtarmak ıçın hazırladığı, ekım ayında Komunıst Partı'ye sunulacak yenı stratejısı UZAYA TAPANIARTürkiye'den ingiltere ve ABD'ye, yeni bir "din" Intemsilclleri, Merih ûzerimteR koztnik iietişJmle yazdınlan kutsal kitaplar... Nokta, tapınaklanna girip ayinlerina katıldı ve "peygamber"le konuştu. Tûrkiye'deM UFO dininin "Altn Kitap"ınd»n: "Isa bir tüp bebekU. Yani, bir tûp bebek olarak doğdu, ışınlanarak goçtû..." "Kuran 1999 yılına kadar olan ve olacak tûm hadiseieri içinde toplamıştar. Ve soo peygamber, ifik dostumuz Muhammet Mıtstafa'ya yazdırtlmiftır..." Holrywood'taW peygamber Slr George King: "Tanrı DûRyalılarla doğrudan değil, ancak Merihliler aracılıgıyta görûşûyor. Merihliler ûstün nlteliMI melek gibl yarabklardır." Generalleri cezakntdırma yetkisi Mıllı Savunma Bakanı Safa Gıray, okumadan ımzaladığı yasa tasarısı yüzünden, asken hıyerarşının en tepesındekı kendısıne aıt ceza yetkısını az daha yıttnyordu • Ecevit: "Kıbnrtan vazgeçmak, AT kapdannı açmaz." • lDrUyrtte Ilk kazl "Ifkeneaye" u g l m nporu veren doklot, hûkâm givdi. • Burcunuza göre cinsal ysfamına Kh« Uminle, narede, nasıl?.. • Bayoglu'nda ysnfden traımaylı gûnlK " . . . Haflc idn, halka rağmen 27 Mayıs darbesınden 30 yıl sonra Mıllı Bıriık Komıtesı tutanaklanndan Emır komuta zıncınndekı hükûmet tasansından.ıscılere sıyaset yasajjına ıhölalctter.tartışıyor ti HAFTALIK HABER DER6İSİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle