18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 OCAK 1990 HABERLER CUMHURİYET/ll P A R T 1 L E R D E N HP y örgutü Ürnranıye'de açıldı. Açılış dolayısıyla duzenlenen törende konuşan Halk Partisi Genel Başkanı Selahattin Bingöl, 1980 yılında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olduldarını söyledi. Bingöl, "Biz, sağın ya da soiun partisi defil, halkın partisiyiz" dedi. Açılışta, Halk Partisi kurucu uyeleri de hazır buJundu. (Iç Politika Servisi) UJJT U C l l U l l C l g C Başkanvekilleri Köksai Toptan ve Vefa Tanır, siyasi iktidann, Türkiye'nın çevresinde biiyuk boyutlar kazanacağı belli gelişmelere kayıtsız kaldığı, ulkenin geleceği konusunda herkeste endişe ve teredddut uyandıran tutum yarattıgı iddiasıyla TBMM'de genel göruşme açılmasını ıstediler. Toptan ve Tanır'ın, dun TBMM Başkanlığı'na verdikleri dnergede, dış politikada yıllarca inanç ve ısrarlılık içinde yürütulen ve hükümetlerin değişmesine rağmen ozünde sapma olmayan politikanın, 1983 kasımında işbaşına gelen bugünkü siyasi iktidarın geçen altı yıllık uygulaması ile önemli ölçüde zedelendiği ileri öne sürüJdıi. (Ankara AA) İşkenceye ceza • ORDU (AA) — Ordu'nun Efirli Cezaevi'nde görev yapan Orhan Şengül adlı astsubay hakkında, Ulubey ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Husnü, Ibrahim ve Muzaffer özkan adh kişilere elektrik vererek işkence yaptığı iddiasıyla açılan dava dün sonuçiandı. Orhan Şengün, 9 ay hapis ve 9 ay memuriyetten men cezasına çarptınİdı. Ceza, daha sonra paraya çevrilerek tecil edildi. , TCS'den kınama • ISTANBÜL (AA) — TGS îstanbul Şubesi'nde duzenienen basın toplantısında, Beyazıt Camisi'nin önunde önceki gün basın mensuplanna yapıian saldırı ve olaylarda polisin tutumu kınandı. Olaylar sırasında saldırıya uğrayan Milliyet'ten Cem Yorulmaz, Günaydın'dan Nebil Özgentiirk, polisin olaylara seyirci kaldığını ve gazetecilerin göstericilerce karşı taraf olarak görüldüğünü ifade ettiler. TGS Îstanbul Şubesi'nin bildirisinde de ilgili kuruluslar, gazetecilere yönelik saldırılara karşı aktif tavır almaya çağnldı. Açıklamada, Ekonomik Panorama Dergisi'nde çalışan 21 kişinin işten çıkanldığı da kaydedilerek, sendikal örgütlenmenin bulunmadığı Gelişim Yayınlan'nda yaşanan bu olayın, örgütsüz basın emekçilerinin çaJışma güvencesinin, "pamuk ipliğine bağlı" oldugunu bir kez daha gözler önüne serdiği görüşü savunuldu. KlSA KISA • Dergije toplatma Aylık olarak yayımlanan "Devrimci Gençük" Dergısı'nin son sayısının, toplatüdığı bildırildi. • Açlık grevi Demokratik kitle örgütu temsıkılerinden olujan 35 kişinin açlık grevi sürerken, yapıian açıklamada, dilekçe vermek ilzere TBMM'ye girışlerinin engellenmesi kınandı. • Gcnç'in oaerisi SHP Tunceli Milletvelcili Kamer Genç'in, milletvekıllerinin görev yaptıkları sürece emeklilık maaşı almamalarına ılışkin yasa önerisi, SHP Grup VOnetim Kuruly'nun 29 ocakta yapılacak toplantısında ele alınacak. • Bdedire başkanın* tuminıt 12 EylUl 1980*den sonra Gaziantep Beiedıye Başkanlığı vapan Ahmet Turan ile 9 encflmen Oyesi, "bdedıye maJına zarar vermek" suçundan 33 milyon 416 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edıldiler. • Sabah» bomba ihban — Sabah Gazetesi'nin merkez binasına dün gece bomba konuJdugu yolunda ihbar yaptldı. Gazetenin Meridiyeköy'dekı binasını saat 23.00 sıralannda arayan bir kışi, bombanın 24.00'te patlayacağmı, kımlikierini eylemden sonra açıklayacaklarım öne sürdu. Yapıian aramada ihbarın asıisız oldugu anlajıldı. • İnsana saygı guno tnsan Hakları Dernegı Izmir Şubesi Bajkanı Alpaslan Berktay, işkenceye Karşı Avrupa Sozleşmesi'nın yürürlüğe girişinin yıldönümU olan 1 şubafın "Insana Saygı Gtinıi" tian edilmesıni istedi. ANAP'ın 9 ilçe kongresinden 8'inigenel merkezyanlıları kazandı Kongrelere Genel Merkez kuşatmasıHasan Celal Güzel'in ağırlık verdiği Bakırköy ilçesinde seçimi genel merkez adayı kazandı. Güzel, kongrelerin 'adalet ve eşitliğe uyulmadan yapıJdığını' Öne surdii. Trabzon'un 8 ilçesinden sadece Arşin'de Güzel yanhsı kazanabildi. tDRİS AKYÜZ FARUK BİLDİRİCİ tSTANBUL / TRABZON — ANAP'ın, dün yapıian 9 olağa- nüstü ilçe kongresinde Hasan Ce- lal Gıizd yanüları, seçimleri farklı kaybetti. Bakırköy ve Trabzon'un 8 ilçesinde yapıian kongrelerde ge- nel merkez yanlısı listeler kazanır- ken, sadece Arşin'de Güzel yanlı- sı aday basarılı olabildi. Bakırköy kongresine katılan Hasan Celal Güzei, kongrelerin, adalet ve eşit- liğe uyulmadan yapıldığını öne sürdü. Guzel, "ANAP, kunıMu- gundan btri tek 'sefle yonelili- yor" dedi. Divan başkanhğını Adalet Ba- kanı Mabmul Oltan Sııngurlu- nun yaptığı Bakırköy kongresine, çok sayıda milletvekılinin yanı sıra genel başkan adayı Hasan Cdal Guzei de katıldı. Genel merkez BAKIRKÖY KONGRESİ — Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun divan Başkanlığı yapüğı kongre>e H. Celal Güzel de katıldı. yanlısı ve Güzel taraftarı delege- ler kongre salonunda ayn bolüm- lere oturdular. Başkanlık divanı- nın oluşmasından sonra ilçe baş- kan adayları Güzel yanlısı Ham- di inanç ile genel merkez yanlısı Kadir Ramazan Coşkun birer ko- nuşma yaptılar. Ramazan Kadir Coskun'un konusması sırasında "Başka illerin ve bölgelerjn mil- lelvekilleri Bakırköy'den dinizi çekin" biçimindeki sözleri bir an- da havayı elektriklendirdi. Güzel yanlısı delegelerin tepkisine neden olan bu sözlere karşın, tstanbul Milletvekili Adnan Vıidız, ayağa kalkıp divan baskanı Sungurlu 1 ya "Biz mille(>ekili\iz ve misafi- riz, diğer arkada^lar da ojlc, sjı- >ın ada> sozlerini geri alsın" diye sesiendi. Daha sonra Guzel ve ar- kadaslannın oturduğu bolume ge- len ilçe başkan adayı Coşkun, "Sozlerinin yanlış anlaşıldığını, millelvekillerini istemiyoruz de- mek istemediğini" soyledi. Seçimlere geçilmeden once, kongre salonunda gazetecilerin sorulanm yanıtlayan Hasan Celal Güzel, "Bu kongre ve Trabzon'da- ki kongreler, maalesef, hakka, hu- kuka, adalele ve eşitliğe hiçbir şe- kiJde riayet edibneden .vapılmıştır" dedi. Oltan .Sungurlu'nun başkan- lık divanına, genel merkez tarafın- dan "adefa emrivaki vapar gibi gönderildiğini" söyleyen Güzel, Bakanlar Kurulu'nun yarısının, Bakırköy delegelerini "tek tek" te- lefonla arayarak baskı yaptıklannı öne surdü. Guzel daha sonra şoyle konuştu: "Araa sonuç ne olursa olsun, bundan sonra da bi/im parti için- E1VERJİ VE lABfl KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURTCJN DEĞERLENPİRMESİ _ ^ _ _ 6 ANAPkan kanserineyakalanmıştır'panlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: "Parti içi mubalefetin çeşitleri vardır. Eğer ajnı düşünce sahip- leri makam ve me*zi ijgal erraek amacıyla muhalefet yapı\orlarsa . • • • - . 1 , ı j ,, bu duşüncelerin sövlenmesinden partınm içinde duramayacaklardır' f a r k l l Jı r . ANAP-., seçmene. ho- "Parti içi muhalefet yapanlar ANAP'a muhalefetten daha fazla zarar veriyor" diyen Fahrettin Kurt, "Bu işten vazgeçmedikleri takdirde bir gün ister istemez Fıhrento Kort dedi. FARUK BİLDtRİCt TRABZON — Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanı Fahrettin Knrt, "Parti içi mahalefet yapanlar ANAP'a. manalefetten daha fazla zarar veriyor. Bu işten vazgeçme- dikleri takdirde bir gün ister iste- mez partinin içinde duramaya- caklardır" dedi. Trabzon il ve il- çe kongrderinde muhalefetin ba- şanlı olamaması için yoğun çaba harcayan Kurt, "ANAP'ın 26 Mart'ta kan kanserine yakalandı- ğını" söyledi. Kurt, Azerbaycan olayını da "Rusyı'yı karşımıza alarak mescleyi çözemeyiz" diye degerlendirdi. Kurt bu konuda, "havaj konusulmaması" ve "$o- venbt duygularl* yaklasılmama- sı" gerektiğini söyledi. Fahrettin Kun, gazetecilerin ANAP'a ilişkin sorularını yanıt- larken bu yıl ara seçim olmayaca- ğını söyledi. Mart ayından itiba- ren ANAP'ta canianma başlaya- cağını savunan Kurt, "Kongreye kısa zaraanda gidip kongreden çı- kan bir lider başkanlığında top- lanmamız lazım. Kongreden çıkan genel başkan güçlii olarak gelir" dedi. ANAP'ın 26 Mart seçımle- rinde "kan kanserine yakalan- dıgım" belirten Kun, bu hastalık- tan kurtulma umudunun da bu- lunduğunu kaydetti. ANAP'ın gerilemesinin parti içi çekişmeler- den kaynaklandığını vurgulayan Kurt, ANAP içinde muhalefet ya- mojen bir parti olarak sunmalıyız. Parti içi muhalefet yapanlar ANAFa, muhalefetten daha fazla zarar veriyor. Çunku muhalefet söylese kimse in»nma>acak. An» içimizden biri soylejince inandı- ncı oluyor. Bu >-anlı$. Söylenen- ler de doğrn değil. Onlara öneri- miz, bu işten tazgeçmeleridir. Vaz- geçmedikleri takdirde birgun ister istemez partinin içinde duramaya- caklardır." Turgut Özal'ın Cumhurbaşka- nı olmasının ANAP'ın lehinde ol- duğunu dile getiren Kurt, "Zalen Ö/al, başbakanlıktan isler istemez aynlacaktı. Bugüne kadar kimse bu görevde S-* sene dayanama- mış. Bir gün bırakacakti bu işi" dedi. özal'ın aynhnasmın ANAP'ta- ki "hanedan" görüntüsünün orta- dan kaldınlmasında etkili olup ol- madığı sorusuna Kurt, "Kamuo- yunda o intiba olabilir. Çunku de- vamlı işlenmiştir. Aym hadise De- mirel için de vardı, o zaman Naz- miye Hanım'la uğraşılıyordu, bu- gün de Semra Hanım'la uğrasılı- yor. Türk politikasında oynayan- lar ayn, ama oynatan mcrkez aynı" yanıtını verdi. Kurt, Özal- ın hukümet çalışmalarma katıl- madjğını vurgulayarak "Eger bir kişi görevini layıkıyla yapıyorsa o vakit onu tebrik elmek lazım" dedi. Kurt, bu yıl ara seçim olmaya- cağını, ANAP olağan kongresinin kısa süre içerisinde yapıJması ge- rektiğini ve bu kongreden önce se- çim dusunülemeyeceğini vurguia- dı. Kurt, "Önemli olan kongre- den çıkan bir genel başkandır. Bu Akbulut da olabüir bajka biri de. Ama kongreler canlıhk geıirecek- tir" biçiminde konuştu. Azerbaycan'daki olaylardan çok etkilendiğini belirten Kurt, bu konudaki sorulan, "Aslında dış politika benim ihtisas saham de- ğil. Ama maaievef Türkiye'nin çok önemli birçok konuda geçmişten beri bu>uk bir hazırlığı >ok. Ta- bü olaylara oyle şovenist duygu- larla yaklaşmamak lazım" biçi- minde yanıtladı. "Bazt önemli ha- diselerde, gurilük bakış açısı olu- yor. Bunları göriiyor, üziilüyo- rum" diyen Kurt, Cumhurbaşka- nı özal'ın ABD'de bu konuda yaptığı konuşmaların anımsatıl- ması uzerine şunları söyledi: "Yeni biıiakım dengeler doğu- yor. Geleceği hissederken ya da birtakım dengelerle tavır koymak lazım. Mesele NATO'nun güç kaybetmesi meselesi degildir. Bi- zira Batı toplumu içinde yer alma mecburiyetimiz var. Belki ara\a baska bir ticaret paktı, belki AT girecek, ama Balı'yla ittifak de- vam edecektir. Rusya'yı karşıtnıza alarak me- selevi çözemeyiz. Mitingler fayda- lı. Kamuoyunda Türk milletinin reaksiyonunu vurgular. Karşı la- raf vatandaşın tavnm bilmeli." deki demokrasi miicadelemiz mutlaka devam edecektir. Arzu- muz, bu kongreleri almak, ama almasak da bundan sonraki kong- reler için hazırlanınz." ANAP'ın kuruluşundan beri "tek ş e f ile yonetildiğim söyleyen Hasan Celal Güzel, bu yolla, parti içi demokrasınin sağlanamadığı- nı bildirdi. Güzel, "Eğer biz de ba- kanlık kolluklan, genel başkan ve başbakan olma hesaplan yapıp bir koşede bekleseydik, sadece o za- man gokten zerabille, tek kişinin iradesiyle, tek aday indirilseydi, eger benim adaylığım ve ekip ar- kadaşlanmın çalışması olmasay- dı, ANAP'ta bujuk problemler meydana gelirdi. Bizim bu çıkışı- mız, parti) i ayakta tuımaktadır" dedi. Bu sozlerini sadece Başba- kan Akbulul için söylemediğine dikkat çeken Guzel, bunun parti- deki her kademeye yönelik oldu- ğunu belirtti. Bakırköy'deki kongrede yapıian seçimlerde, genel merkez adayı il- çe başkanıKadir Ramazan Coş- kun 164 oyla yeniden seçilirken, Guzel yanlısı aday Hamdi İnanç, 128 oy alabildi. Trabzon'da sonuçlar Trabzon kongrelerınde genel merkez yanlıları ile Guzel yanlıları arasında yoğun çekişme yaşandı. Merkez ilçe seçimınde, Guzel gru- bu, büyuk farkla seçimi kaybetti. Güzelcilerin adayı İlhan Arpaçay 142 oy alırken, şimdiki Ilçe Baş- kanı Osman Aslan 218 oy alarak yeniden seçildı. Seçim sonuçları- nın açıklandıgı sırada, Arpaçay'ı destekleyen milletvekili Eyüp Aşık'ın salonda bulunmaması dikkati çekti. Aşık, daha sonra il merkezıne giderek Osman Aslan'ı kutladı. Tek listeyle seçime girilen ilçe- lerden Vakfıkebir'de ise Tamer Çelik (genel merkezci), Tonya'da Hasan Tonya (genel merkez), Araklı'da Muhsin Çebi (genel merkez), ve Arşin'de Bahattin Gürsoy (Güzeici) seçimi kazandı- lar. Çoğunluk sağlanamadığından, Çaykara ve Of ilçe kongreleri bu- güne kaldı. Maçka ve Sürmene kongreleri ise 4 şubatta yapılacak. Merkez ilçeden sonra en büyük çekişmenın yaşandığı ve Guzel grubunun şanslı gosterıldıği Ak- çaabat ilçe kongresinde de genel merkez yanlıları kazandı. Genel merkez yanlısı Sıtkı Hacısalihoğ- lu 203 oy alırken, GüzeJ yanlısı Ali Çelik 160 oy alabildi. Genel mer- kez yanlısı iki ayn listenin çıktığı Yomra ilçe kongresinde ise Vecdi Eroglu 169 oyla kazanırken Ha- san Cemil Kazana'ya 110 oy ve- rildi. Yetkili Satıcısı'ndan almanız i(in 5 önemli neden. Son zamanlarda ülkemizde BMVV Otomobiflerine gösterilen büyük ilgi nedenıyie. Borusan Oto dışında bazı kişi ve kuruluşlar da BMVV Otomobillerini ithal eîmektedır. Ancak, bu Otomobillerde zamanla bazı sorunlar ortaya çıkmakta, BMVV kullanıcılarının yakınmalarına neden olmaktadır. Bu konuda kamuoyunu bilgilendir- meyi, BMW Türkiye Genel Mümessili olarak bir görev sayıyoruz. minin artmasına ve sonuçta, egzoz supaplarının yanmasına neden olabil- mektedir. Daha da önemlısi, katalizatör petekleri çıkanlsa bile, elektronık olarak çalışan ateşleme sisteminin (Motronic III) yeniden programlanması gerekmektedir. 1• Borusan Oto'nun ithal ettJğ! BMW1erin motorian ve egzozslstem- leri Türkiye'de kullanılan "kurşunlu benzin"e göre ayarianmıştır. Borusan Oto dışında ithal edılen BMVV'ler ise, Avrupa'da kullanılan "kurşunsuz benzin'e ayarlı olduğundan, üfkemizdeki "kurşunlu benzin'le kullanılmaları, kata- lizatör peteklerinin tıkanmasına ve eri- mesıne yol açmaktadır. Bu da, egzoz, manifold ve çıkış çatallarında deformas- yon ve çatlamalara, dolayısıyla motor performansının düşmesine, yakrt tüketi- Borusan Oto'nun ithal ettiği BMW Ofomoblller Tarkiye'nin sıcak ve rutubetii iklimine uygun "tropikal donanımia flretllmektedir. Borusan Oto dışında itha! edilen BMVVIer ise, Türkiye'nin iklım koşuüanna göre üretilmediginden, Türkiye ikliminde tam randıman veremez, hatta arızalanabilir. Borusan Oto'nun ithal ettiğl BMVVIer, motor ve elektrik aksamı için en az 1 yıl, boya ve kaporta için 6 yıl garanti kapsarmnda olup, bütün yedek parçalan Borusan Oto ve Yet- kW Servislerinde haardır. Borusan Oto dışında ithal edilen, Türkiye koşullarına uygun "tropıkal donanım"!a üretilmemiş ve motorları "kurşunlu ben- zin"e göre ayarlanmamış BMVVIerin, bunlardan doğan arızaları garanti kap- samında değildır. Ayrıca, bu tür arızalar- da yurt dışından yedek parça getirilmesi gerekmekte ve bu da uzun süre bekle- meye neden olmaktadır. 4 . Borusan Oto'nun ithal ettiği BMVVIer, Almanya-Türiciye yolcu- luğunu özel TIRIarla ya da trenle yaparlar ve gerçek t)" kilometre olarak satışa sunuiurlar. Borusan Oto dışında ithai edilen BMVV'ler ıse, genellikfe karayolundan Türkiye'ye gelmekte ve sahibine ulaşıncaya kadar yaklaşık 3.000 km yol yapmakîadır. (Ay- rıca, karayoluyla gelişte Yugoslavya ve Bulgaristan'dan alınan kurşunlu benzin, yukarıda belirtilen arızalara neden olabil- mektedir.) 3 a Borusan Oto'nun ithal ettiği BMVVIerin fiyatına TÜrtciye için özel olarak hazııianan "paketaksesuarlar" da dahildir. Borusan Oto dışında ithal edilen BMVV'ler- de, söz konusu "paket aksesuarlar" bulunmamaktadır. Alınmak istendigınde ıse, ancak bazıîarı sağlanabilmekte ve bu da çok daha pahalıya mal olmaktadır. Üstelik, Borusan Oto ya da Yetkili Satıcısı'ndan aldıgmız BMVV'yı rengin- den aksesuanna kadar zevkınıze göre seçebılır.. bir başkasının zevkıne uygun bir BMVV yerine, "size özel" bir BMVV'ye sahip olursunuz Borusan Oto'nun ithal ettiği BMVVIerin KDV dahıl fiyatları, DM olarak belirlenir ve fatura tarihindekı Merkez Bankası döviz satış kurundan TL'na çevrılir Tüm Borusan Oto Yetkili Satıcılan aynı sıstemı uygularlar. BMVV'nizı alırken. yukarıda belirttigi- miz hususlara dikkat etmenizi bir kez daha önemle hatırlatırız. BMVV Türkiye Genel Mümessili Borusan Oto ve Yetkili Satıcılan size daha ayrıntılı bılgı vermekten mutluluk duyacaklardır Borusan Oto Yetkili Satıcılan: Borusan Oto Servis ve Ticaret AŞ BMVV Turkıye Gene* Mümessili Meclısı Mebusan Caööesı 85 Salıpazan-lstanöul Tel 152 44 05 (5 hatı (Ankara tel 128 25 69) • Araç Ticaret ve Sanayf AŞ Barbaros Bulvan 131 /4 Beşıkîaş-lstanbul Tel 166 06 96 Mersın Şubesi Gazı Mustafa Kemal Bulvan 255/16 Tel 502 06 Baran Otomobildlik Ltd. Şö. toıspetıye Caddesı, Çalıkusu Sokak 7 Levent-lstanbul Tel 169 59 83. 169 59 84 Baspınarlar Otomotiv San. veTic. AŞ Abıde-ı Hurnyet Caddesı Seyfı Demırsoy Apt A Blok No 1 Mecıdıyekoy-lstanbul Tel 166 78 37 Ege Servis Motorlu Araçlar Tic. ve San. Ltd. Ştl. Gaaosmanpaşa Bulvan 1 /E (B Efes aelı altı) Alsancak- Izmir Tel 25 37 86 Kosffler Oto Servis ve Ticaret AŞ Bagdat Caddesı 242/5 Çıftehavuzlar-lstanbul Tel 358 81 43, 356 14 05 Autorium Motorlu Araçlar Servte ve Tfcarel AŞ (Yai'mda hızp-ete gırecektır' Kennedy Caddesı 25 Bakırkoy-İstanbul
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle