18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 OCAK 1990 EKONOMİ CUMHURİYET/13 PAZAR MOTLARI OSMA\ UIAGAY Bir Başkadır Bizim Borsa...İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) bırıncı pazarın- da ışlem goren hısse senetlen- nın endeksı geçen hafta ortasın- da 3811 puana kadar yukseldı IMKB bırıncı pazar endekstnın 24 ocak günü enştığı bu rakam, bır hafta öncesıne göre yuzde 15, yılbaşına göre yüzde 72 do- layında bır artışı ıfade edıyordu. IMKB bırıncı pazar endeksının 1989 yılında kaydettığı yılık tır- manış ıse yuzde 500 dolayın- daydı. Acaba bu artışlar "normal" sayılabılır mrydı 9 Sağlıklı bır hıs- se senedı borsasında endeksın bır hafta ıçınde yüzde 15, üç hafta ıçınde yuzde 70, bır yıl ıçınde yüzde 500 dolayında art- ması "normal" mıydı'? Dûnya hısse senedı borsalarında böy- le artışlar görülüyor muydu? Yoksa bızım borsamızda henuz aşriamayan "çocukluk hasta- lıklan"nın, yetersız kurumlaş- manın sonucu muydu bu çarpıcı artışlar ve doğal olarak bu artış- lan ızleyen hızlı düşuşler? Gelişmiş borsalarda Bu konuda bır fıkır edınmek ıçtn bellı başlı dunya hısse se- nedı borsalanndakı gelışmelere bakmakta yarar var Gelişmiş hısse senedı borsalarında haf- talık endeks hareketı, olağanüs- tu gelışmelerın yaşanmadığı Hisse senetleri endeksleri 1989 yılında Japonya'da yuzde 16, Fransa'da yüzde 24, ABD'de yuzde 25, îngiltere'de yüzde 32, F. Almanya'da yüzde 33'lük artışlar gösterirken küçük borsaların bulunduğu Avusturya'da yüzde 101'lik, Meksika'da ise yuzde 143'lük artışlar yaşandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endeksinin artışı ise yüzde 493'ü buldu. Bu her bakımdan 'anormal' bir tırmanıştı. normal bır haftada yuzde 1 ıle yüzde 2 arasında kalan yûkse- lış ya da azaltş bıçımınde olu- yor Yüzde 5 mertebesıne varan bır haftalık ınış ya da çıkış "kay- da değer" bır hareket olarak değerlendırılıyor Hatta aylık ra- kamlarda yüzde 5 dolayında bır artış ya da azalış bıle buyuk bor- salarda kayda değer bır hareke- tın gostergesı sayılabılıyor Yıl- lık artışlarda ıse yüzde 25ın üzerınde gerçekleşen endeks artışlan ya da duşuşlerı bır ha- reketlılığın gostergesı kabul edı- lıyor Orneğın 1989 yılında yıl- lık artışlar Japonya'da yuzde 16, ABD'de yuzde 25, Fransa'- da yuzde 24, îngiltere'de yuzde 32, F Almanya'da yüzde 33 do- layında gerçekleşmış bulunu- yor Daha kuçuk borsalarda ıse daha yüksek oranlı fıyat hare- ketlerı görülebılıyor Orneğın hısse senetleri ıçtn genelde 1yı bır yıl olan 1989'da, hısse sene- dı endekslennın Meksika'da yüzde 143, Avusturya'da yüzde 101, Malezya'da yüzde 61, Sırv- gapur'da yuzde 45'lık yuksek DUNYA BORSALARINDA fflSSE SE1VEDİ ENDEKSLERİ S Ocak 1990'ıJa y m i para birimi)rfe % *esi*Jkiik Haftaltk Aytfc YıM Avusturya Dammarka Fmtenöıya Fransa F Almanya frianda lîalya ı Hoiianda [Norvec îlspanya Isveç Isviçre ivrapa +128 + 17 +0 2 + U -01 + 19 +59 +18 •0 8 +6 3 +0 2 +4Î + 19 + 12 + 1.2 +210 + 14 +0 3 + 1 1 + 12 +8 8 +8 0 +5 5 -0 4 +9 8 •18 + 109 + 12 +41 +3.9 + 1014 +fio +285 + J8 +24 0 +33 0 +43 0 + 125 + 18 6 +43 7 +75 +395 +22.2 +318 + 26.9 Avustralya Hong Kong Japonya Malezya YZeianda Smgapur +4 0 +04 -4? +2 5 +2 9 +5 3 +6 6 + 1 4 -18 +9 6 + 18 +73 -18 5 + 17 + 16 2 +612 + 157 +44 7 Kanarfa ABO Mekstka +0 7 -03 + 13 +10 +0 9 T105 +166 +24 7 + 1429 GAfrıka +4 2 -01 +581 +0.5 +21.2 artışlar kaydettığı bır gerçek layarak yabancı alıcıların devre- Meksıka'da enflasyon yuzde yegırmesı, talebın dahadayo- 20'nın altına ınerken ekonomı- ğunlaşmasjna yol açtı de lyımserlığın artması, Avus- • Buna karşılık hısse senedı turya'nın F Almanya ve COME- CON ülkelerıyle çok yakın tıca- rı ılışkıler ıçınde olduğu ıçtn son sıyasal gelışmelerden olumlu etkıleneceğının duşunülmesı, bu ulkelerde hısse senedı fıyat- larının anormal artışlar kaydet- mesının nedenlerı Avusturya'- da lyımser beklentılenn son haf- talarda daha da guçlenmesı, aralık 1989 - ocak 1990 döne- mınde aylık arîışın yüzde 21'ı, 1990ın ılk haftasında haftalık artışın yuzde 13'ü bulmasına yol açmış Ancak bu, kuçuk bır borsada bıle "anormal" sayı- lan ve şartlarda ya da beklentı- lerde anormal öğelerın devreye gırmesıyle ortaya çıkan bır du- rum Çeşıtlı ülkelerın borsalarında 5 Ocak 1989 ıle 5 Ocak 1990 arasındakı borsa endeksı gelış- melen esas aiınarak hazırlan- mış olan tabtoya bakıldığında çeşıtlı ülkelerdekı durum goru- lüyor Bu rakamlar IMKB de ya- şanan gelışımın 'normal" sayı- lamayacağını, uç haftada yuz- de 70'lık ya da yılda yuzde 500'luk endeks tırmanışının "anormal" olduğunu ortaya koyuyor İMKB neden farklı? O halde bu anormallık neden kaynaklanıyor dıye sormak ge- rekıyor Nedenlenn başında IMKB'nın "genç" bır borsa olması ve hıs- se senedı olayının Turkıye'de henüz kurumlaşma aşamasın- da bulunması gelıyor Bu ıfadeyı bıraz açarak satırbaşlarıyla şun- ları soy/eyebılırız: • 1989 başında hisse senedı fıyatları çok düsuk düzeyde ve fıyatlar, bırıncı pazardakı şırket- lerın çoğunun gerçekçı kapıta- lızasyon değerlerını yansıt- mıyordu • 1988 ekımınden ıtıbaren ız- lenen kur polrtıkası dövıze yatı- rımı çekıcı olmaktan çıkartırken 1989 yılında mevduat faıztennın de ınışe geçerek enflasyonun gerısınde kalması, tasarruf sa- hıbı ıçın geçerlı seçenek bırak- madı ve hısse senedının çekıcı- lığını arttırdı • Konvertıbılıte yolunda atılan adımlar ve Turkıye Fonu ıle baş- arzı yetersız kaldı Buyuk ozel gruplar fon yaratmak ıçın borsa- yı kullanmada ısteksız davran- maya devam ederken Kamu Or- taklığı Fonu da taleptekı tırma- nısa uygun bır tempoda mal arzı yapmadı • Bankacı Husnü Özyeğın'ın oncekı gün TÜSIAD Genel Ku- rulu'nda belırttığı gıbı borsada keskın fiyat ınış ve çıkışlarını tor- püleyecek 'market maker'lık ış- levı yeterınce yapılamadı Elın- dekı büyük portfoyle bunu yapa- bılecek konumda olan Kamu Ortaklığı Fonu bu rolu yeterın- ce oynayamadı • Gene Husnu Özyeğın'ın be- lırttığı gıbı halen kullanılan IMKB bırıncı pazar endeksının ışlem Turkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyebilecek olan hisse senedi piyasasmın sağlıklı gelişebilmesi için IMKB'de 'market- maker'lik işlevinin gereğince yerine getirilmesi ve Kamu Ortaklığı Fonu'nun bu görevi ustlenmesi, ayrıca borsa endeksinin işlem ağırlıklı olarak yeniden duzenlenmesi gerekiyor. ağırlıklı olmaması, endekste anormal ınış çıkışlar meydana gelmesını kolaylaştırdı Gelışme yolundakı hısse se- nedı borsası, gerek tasarruf sa- hıplerı açısından gerekse sana- yıcı açısından yenı bır dönemin başlangıcını sımgelıyor Bu ne- denle IMKB'nın daha sağlıklı ve "normal" bır ısleyışe kavuştu- rulması ıçın gereklı onlemlerın bır an önce devreye sokulma- sında yarar var Özellıkle 'market-maker'lık ışlevının acı- len ustlenılmesı ve anormal dal- galanmaları onleyecek onlemle- rın alınması, borsanın geleceğı açısından onemlı görünuyor Işadamını borsa heyecanı sardıEkonomi Servisi — Borsadakı fiyat duzeylen ve ulaşılan ışlem hacmı, sonunda özel sektörun gozunu açtı Geçen hafta once is- tanbul Sanayı Odası'nda sonra TUSİAD'da buyuk sermaye gruplarına halka açılma çağrısı aştığını ve Asrupa'nın 10 borsa- sı haJıne geldığmı aniattı Borsa binncı pazannda işlem gören 50 şırketın pıyasa değennm toplamı- nın 1988 sonu ıtıbarıyla 2 trılyon 332 mılyar lıradan 19 Ocak 1990 52'ye yukseldığıne dıkkat çektı Husnu Özyefın sıhhatli ve den- gelı bir borsanın yatınmları hız- landınp ıstıkrar kazandıracağını, tasarruf sahıbıne enflasyon ve banka mesduat faızının üzerınde tırmeyı başarılı kılacağını, devle- tın ıç borcunu azaltacağım, ya bancı sermave gelışını kolaylaştı- raeağını belırrtı Ozyeğm, sağlık- lı bır borsa ıçın onenlennı de şo> - le sıraladı • Borsa endeksı yanlış dızayn edılmıştır Gunde 20 mılyon ışlem goren bır hısse senedı, endeksi 20 puan arttırmakta veya duşurmek- tedır Bu, borsanın hareketlerını mubalağa eden bır endekstır. nerit^ûSrçlSffaSn Geçen hafta önce İstanbul Sanayi Odacı'nda sonra TUSİAD'da büyük Fmansbank Yonetım Kuruiu Ba>- sermaye gruplarına halka açılma çağrısı yapıidı. TÜSİAD Genel kam Husnu Ozjegin sürekiı yuk- Kurulu'nda konuşan Hüsnu Özyeğin, borsanın sanayiciler için çok önemli bir finans alternatifi olduğunu soyledi.sek kredı faızlennden yakınan sa- nayıcılere borsada halka açılma- ları halınde yuzde 8-15 maJıyetlı çok onemlı bır finans alternatıfı- nın oluştuğunu söyledı Ozyeğm, İstanbul Menkul Kıy- metler Borsası 'nın hacımlerı ıtıba- nyla Atina ve Lizbon borsalarını tarıhınde 23 trılyon 834 mılyar lı- r^ya çıktığını behrten Husnu öz- yeğın, bunun da devlet ıç borçia- nna oranının 1988 sonunda yuz- de 11.5'ten 1990 başında yuzde BORSAOA GEÇEN HAFTA KİSSE SENEDİ Akçımento Alanm Hokfing Anadofu Cam Arçefık aagfas Bolu CımentolBÛ) Bfisa Çelık Halat Çımsa Çukurova Blektnk Oeva Hokjmg Döktaş Eczacıüaşı Yatmm E^e Bıraciiık __ j Eg« 6ubre EnKa Holdıng Ereğlı Oemtr Çelık Good Year Gubre Fabnkalan Guney Bıraciiık HeKtaş Izmır OemSr ÇeSk la)cam Kanonsan Kav Kepez ElektPK Koç Ho'dıng Koç Yatırım Kordsa Koruma Tanm Kâytas Makıne Talcım Maret Mensucat Santral Metas Nasaş CNmuksa Otosan Pınar Sut Rabak Sarkuysaf S-fas Te>etaş T Dermr Oftkûm T Iş Sankası (A) T Iş Bankası (6) T iş aan (CX%758OZ) TişBaı (CH%75B0L) TSiemens TSKB TŞtşeCam Vap Kneöı Bankas) Yasa$ 26 OCAK 1990 Eafete 3294 34 puan (-%2 93) ifton kanvt: 266 097 msiyar TL f-%15 53 İ^m ı H i n : 21 409 txn adet (-%25 22) BU HAFTA l$lem mıktarı (Msaal) 837 470 9 400 85 417 113 325 736 075 6 690 155 687 972 470 122 322 1899 291 84 971 62.541 23 050 103 723 395 237 21 947 5 203 540 68 354 1 404 104 233 342 128 873 310 405 102 944 1449 63; 30 750 127 260 148 577 191 075 310 696 276 133 12800 39 200 66 510 144 999 963150 397 062 115 001 114 285 49 302 475 669 272315 40 800 237 448 420500 800 219210 21360 50 740 14 881 "'7 735 476 515 93 529 393 421 I En düşuk 6500 10 750 1G75G 20 000 7800 46 000 11 500 13 250 15 000 22 500 17250 10 000 15 250 15 750 3900 6 300 12 750 12 250 1 950 7 400 10000 3000 14 000 8500 21500 11 250 25 500 11500 8 700 11 "50 6900 13 000 6400 5S30 3100 5 300 13 500 11250 10 000 8 600 27 500 8100 12^50 9250 265 000 18 500 4 500 3 550 32 500 6 200 10 750 ÎOSOO 5 500 IÇİNOE En yüksek fiyat 8 400 13000 Î3 000 24 000 10000 52 000 14000 17 000 18 750 30 000 21500 11500 18 000 20 500 4 550 8 300 16 000 15 000 2 500 9 400 12250 4 250 17 750 12 000 26 500 15 750j 31000 13 500 11250 15 300 9500 15 750 9200 7600 4 000 7000 16500 13 500 11 750 11500 35 500 10 500 15 750 ,_ 12 250 ^ 5 000] 21 500 5300 4300 40 000 7 500 14 000 12 750 7100 UdKÜHOM AkalTskslN Aksa Aygaz Aymar Çanakkale Cımento Denız ı Cam Eje Eodûstn (8Ö) Iktısat FînansaJ Kıra Gorbon işıf _^ Nel HodSng Netbarık Okan Tekst Pınar Et Pınar Un Pımaş Polylen Santral Holdıng Tezsan 22 700 2 400 700 1000 43 350 37 37» 2300 159100 1200 13 000 88 400 15600 569 300 28 100 7604 6 100 3060 1 000 3950 9000 9000 10 500 6 100 5600 M750 2 100 1850 6800 3 700 2 200 1 750 3 500 4 000 4 400 145 000 6500 4800 9 900 10 000 10 500 6 700 6 500 15 000 2450 2000 7 700 4150 2 300 2 300 4 100 4 450 4 400 150 000 6 500 Kapnç ftyatı 6500 10 750 10 750 20000 7800 46 000 11500 14 750 15 500 25 000 17 250 10000 15 250 15 750 3900 6 900 12 750 12 250 1 950 7 400 10000 3000 15 00G 10 000 21500 13 25C 26 500 11750 8 700 11 750 6900 13 000 6400 5800 3250 6 000 13 500 11 250 10 000 8600 27 500 8100 13 750 9 250 265 000 18 500 4 600 3 550 32 500 5 200 12 250 11250 ı 5500 0EĞİŞİM Hafta 121$ 3 37 10 42 244 13 33 455 213 20 41 508 204 282 4 76 15 28 16 00 602 11 29 10 53 3 92 15 22 13 95 6S8 28 57 345 989 12 24 34 29 392 632 14 71 9 62 3100 714 28 89 2055 14 04 14 29 690 6 25 000 15 69 1129 19 00 14 58 464 000 2 78 4 17 11 25 484 4 62 1667 13 64 6 78 YH (*) 38 30 26 47 39 51 11 11 32 20 50 82 43 75 52 06 34 78 66 67 53 33 16 28 35 56 16.1 77 27 176 00 13 33 49 39 69 57 1C45 36 99 36 36 39 53 36 99 16 22 130 43 43 24 29 12 27 94 2912 1129 34 02 54 22 333 195 45 215 79 25 58 17 19 42 86 10 26 14 58 15 71 49 46 6818 12083 64 44 9167 51 06 58 54 53 09 145 00 268 85 6176 4000 990C 9000 10 500 6 200 5600 Î4 750 2.100 2000 6800 3700, 2 200 2 300 3500 4000 4 400 145 000 6500 476 100 10 000 8 70 11 43 182 484 14 29 — 1053 882 0 00 39 39 000 123 000 6 45 9 72 35.59 1 00 000 8 70 113 79 166 67 104 86 44 83 — 3600 94 74 37 50 206 67 66 67 33 33 538 55 91 58 54 sayın doktor ve eczacılara Lokalantimikotik-antienflamatuvar- antibakteriyel, naftil-allilamin türevi EXODERIL (naftifin) krem % 1 15 g'lık tüpierde tıp kullanımına sunulmuştur. BIOCHEMIE Ges. m.b.H Kundl-Avusturya tarafından geliştiriimiştir. Eczacıbaşı ® Tescıl edılmış marka Buyukdere Cad i85Levent 80710 Istanbul Bankalar ne faiz veriyor? Iş Bankası Akbank Yapı Kredı Osntanlı 6 Garann B TurkbanK Pamukbank ZiraatB EnUâkB Töbank Halkbank Sekerbank Sumerbank Vakıfbank Etıbank OenıAank Dısbank Turk Eko B Iktısat B lay 3a« 6ay 1 »ıl V306İİ rad6ll Vddfill VSNtCIİ 35 35 35 35 33 39 5 39 38 37 40 38 39 4C 37 38 40 35 40 36 46 46 46 47 45 49 5 49 48 47 50 48 49 50 46 50 505 47 49 46 49 49 49 49 50 52 4 53 51 48 53 51 52 53 49 53 54 50 52 48 56 56 56 56 57 59 5 59 58 57 59 58 58 59 55 59 605 56 58 54 PARLAMENTONUN BOYUTLARI Rahmi 3000 Çağdaş Kumaş lıra (KDV ıçınde) Yayınlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-lstanbul Odemeli gonderümez. sureklı rant sağla>acağım, kredı faızlerını duşureceğını, mulkıye- tın yaygınlaşmasını sağlavıp gelır dağılımının daha olumlu olması- na katkıda bulunacağmı, ozelles- • Toplu konutun çaljşmaları şimdi>e kadar başanlıdır ve şim- di de daha genış >elkilerle piyasa yapıcılıgı gorevi ve havıu oluştur- ma ;etkısi vfnlmelıdir. • Yeni Sermaje Piyasısı I Taslagı, ılgili çevrelerce inceitaip tartışılıp borsanın gelişen ihtiyaç- larına cetap verecek duzejde bir kanun olarak mutlaka bu yıl içia- de çıkarıimalıdır. Fmansbank Vönetım Kurulu Başkanı Husnu Ozyeğın sözleri- nı, "Elimize larilıi bir fırsal geç- miştir. Oolayısi}la borsaya kama ve ozel seklor olarak lutfen sablp çıkalım" dıyerek tamamladi. İATIRIMCININHAFTALIKREHBERİ Borsa,6 ne oldu sana?'Geçen haftanın en çok konuşulan yatınm aracı yıne borsa oldu Borsa, oncekı haftanın aksıne geçen hafta fiyat duşuşlerıyle kendınden soz ettırdı Endeks haftayı yuzde 2 93 azalışla 3294 puandan kapadı Isvıçre Frangı yatırımcısma yuzde 1.94 getırı sağlarken, doların getırısı yuzde 0.42'de kaldı Sterlın yuzde 5 38 zarar ettırdı Ata Lıra yuzde 1.90 prım yaparken 22 ayar bılezığın getırısı yuzde 2 3 YKB Hısse Fon'unkı de yuzde 10 96 oldu. Tahtakale'de geçen hafta vıne Isvıçre Frangı başta gıttı Yatırımcısma yüzde 1 94 getırı sağlayan tsvıçre Frangı'nı yuzde 1.3'le mark ızledı Dolar Tahtakale'de vuzde 0 42 prım yaptı Ingılız Sterlın'ı ıse haftanın zarar rekortmenı oldu. Haftayı 3 bın 900 lıradan açan Sterlın 3 bm 690 lıraya duşerek yatırımcısma yuzde 5 38 zarar ettırdı Kapalıçarşı'da Ata Lıra yuzde 1 9, 24 a>ar kulçe yüzde 2.24 22 avar bılezık de yuzde 2 3 prım yaptı. Reşat oncekı hafta fıyatını korudu. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda geçen hafta bırbırı ardına yaşanan oiaylar her yerde borsa konuşuimasına neden oldu Hısse senedı fiyatlannda 1989 vılının son aylarından berı gözlenen artış eğılımı geçen hafta ortasından ıtıbaren tersıne dOndu Borsa bınasına bomba atılmasından sonra, ertesı gunku ışlemlerde, bunun yanı sıra sahie hısse senedı olayının etkısinın >e guvenlık gerekçesıyle yatırımcıların borsa) a alınmamasının fiyatlara pek yansımadığı gozlendı Haftanın son ıkı gunu ıse "Fıyat artışlarının fiktıf" olduğu gerekçesıyle, borsa çevrelerınce her an beklenen duşuşler basladı. Endeks, ıkı günluk duşuşler sonunda, çarşamba gününe göre 515 puan gerıledı. Geçen hafta borsada ışlem gören toplam 73 kâğıttan 46'sı değer yiünrken,2]'ının fı>atı yukseldı Geçen hafta ne oldu? • Turcas Petrolculuk A.Ş'nın yuzde 63 faızlı, 360 gun vadelı. 5 mılyar lıralık finansman bo- noları Saudi Amerikan Bank ve Tıırkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda satışa sunuldu • Çarşamba gunu yapıian Hazine Bonosu ıha- lesınde 9 ay vadelı, 300 mılyar lıra değerındekı bonolar yıllık ortalama yuzde 47 49 faızle alıcı buldu. Geleeek hafta ne olacak? * leklas Kauçuk hanayi ve Ticaret A.Ş.'nın yuzde 70 faızlı, 360 gun vadelı 1.5 mılyar lıra- lık finansman bonolan perşembe gunu Hollanse Bank'ın tstanbul şubesınde satışa sunulacak • Enyap Endustn Yapıştırıcüar Kımya Sanayi A.Ş.'nın yuzde 73 faızlı, 3 yıl vadelı, 300 mıl- yon lıralık tahvıllen salı gununden ıtıbaren Turk Mitsui Bank Menkul Kıymetler Mudurluğu'nde satılacak • Boğaziçi Koprusu B Tertibi, Hasan Uğoriu Barajı A Tertibi senetlerı ıle Petkim A Terlıhi tahvıllerinın gehr payı odemelerı çarşamba gu- nu başlayacak Boğaziçi Köprusu B Tertibi se- netlerının anapara odemesı de aynı tarıhte ya- pılacak. Boğaziçi B Tertibi senetlen, ortaklan- na net yuzde 151 71 gelır payı sağladı Hasan Uğurlu A Tertıbı senetJennden )00 dolarlık ku- pur ıçın 9 bın 155 lıra, 100 marklık kupur ıçın de 5 bın 106 lıra odenecek. Dovıze endekslı Pet- kım tahvıhnde ıse 100 dolarlık kupure 9 bın 236 lıra, 100 marklık kupure de 3 bın 407 lıra öde- me yapılacak. Döviz-altın ne aetirdi? Yıl Hafta Hafta basına Hafta sonu başına Yılbaşı göre başı kapanış göre (TL.) farkH (TL) (TL.) faık H Dolar (T kale) 2320 00 193 2355 002365 00 0 42 Dolar (dövc alış) 2311 37 1 68 2343 30 2350 29 0 29 Dolar (Efk satış) 2322 95 1 68 2355 04 2362 07 0 29 Mark (T kale) 1370 00 2 04 1380 001398 00 130 Mark (dovız alış) 1364 00 1 771371 15 1388 16 1 24 Isvıçre Fr (T kale) 1495 00 5 351545 001575 00 194 Sterlın (T kale) 3780 00 2 38 3900 00 3690 00 5 38 Cumhunyet 204 000 4 90210 000 214 000 190 Reşat 240 000 125 237 000 237 000 0 00 24 ayar kulçe 30 050 5 99 31 150 31 850 2 24 22 ayar bılezık 29 600 5 06 30 400 31 100 2 30 faceki Seçe» KaUsa Yıfba$ı hafta hafta DeüHa M g n l a * «yah flyab flyatt (ytnk) IşYatîrım 1 41778 43 090 43 516 0 99 tşYatınm-2 29 296 30197 30 503 101 ISYatmm-3 11 ı39 11504 11632 111 işYa&rHTM - WQ18 10 098 0 8 0 İnterfon 1 32 762 33 588 33 860 0 8 1 If)terforî2 27816 28607 28846 0 8 4 lnterfon-3 14 442 14 860 14 988 0 86 lrrterfon-4 13 242 13 611 13 728 0 8 6 IMisatYaM 28 861 29 664 29 900 0 83 iklsat Yat-2 24 392 25 067 25 275 0 83 iktısât Orfar For 12 1 48 12 254 12 297 0 35 Ittfsat Mark Fon 11697 11718 11726 0 0 7 ikttsat Aöhm Fon 10 477 10878 ^0991 104 Garanfi Yatınm-1 31 707 32 627 33 015 1 19 Garantı YaUriTi 2 15 189 15 652 15 870 139 EsbankFön-1 32 673 33 569 33 872 0 90 Esbar* Fon-2 10771 11057 11146 0 8 0 YKBYat Fonö 30 850 31937 32 257 1 0 0 YKBSeKIÖfFon 24 608 25 210 25 425 0 8 7 YKB Hısse Fon 32 615 52 781 58 568 10 96 YKB Kamu Fon 24 417 24 967 25 156 0 76 YKBLSotFon 20 830 21294 21451 0 74 YKBKarmaFon 24 691 25 263 25 479 0 86 YKBOövcFon 12261 12388 12487 0 8 0 VakıfFon-1 24 148 24 800 25 021 0 8 9 VâKrfbank Fon-2 64279 65804 66312 0 7 7 Vatafbank Fon-3 11425 11737 11839 0 87 Dişöan« Mavı Fon 22110 22 676 22 869 0 85 Dışûank Beyaz Fon 28696 29477 29 734 0 8 7 Tuîunbaı* Fon 23 412 24 045 24 247 Û.84 Mıtsuı Fon-1 87 845 90 381 91277 0 9 9 MıtsuıFon? 10 870 11152 11247 0.85 Ftnans Fon-f 14 47t 14 865 15 000 0.91 finans Fofi-2 12 298 12630 12 743 0 8 9 Finarts Fon-3 10 570 10 843 10937 0 8 7 ZtraatfOfl 11435 12 339 12 714 3 04 Halk Fon-1 12 548 13 006 13152 1 12 Haik Fon-2 - 10 489 10573 0 8 0 Pafm*Fan - 12110 13 062 7 86 Emiak Fon-1 - - 10053 DüNYA BORSALARINDAN Borsalar aşağı, altın yukarı Uluslararası borsalarda geçen haftanın en onemlı gelışmesı, his- se senedı pıyasalarında hızlı ve anı duşuşlerın kaydedılmesıydı New York Menkul Kıymetler Borsası'nda, Etovv Jones Endeksı geçen hafta başında 77 45 puan bırden kaybederek 13 Ekım 1989'da yaşanan rrunı borsa krı- zınden bu yana en yuksek gunluk puan duşuşunu kaydertı. Dunyanın ıkmcı buyuk menkul kıymetler borsası VVall Street'de Dovs Jones Endek- sı, boylece geçen hafta toplam 118.67 puan kaybederek son al tı ayın en alt duzeyıne, 2.559 23 puana duştu İşlem hacmı bakı- mından dunyanın en buyuk meu- kul kıymetler borsası Tokyo'da, Nıkkeı Dov\ Endeksı geçen hafta toplam sadece 37.33 puan artış kaydederek 36 874 07 puandan kapandı Londra Menkul Kıymet- ler Borsası'nda Fınancıal Tımes-30 Endeksı, geçen hafta toplam 16 5 puan kayıpla 1.851 5 puana gerıledı.• Borsacılar, Dovv Jones Endek- sı'ndekı bu buyuk puan kaybını yatırımcılarvı, "dış para pıyasa- lannda geçerlı faız oranlannın gi- derek yukselmesı karşısında. ABD Merkez Bankası FED'nin, para polıtıkasını gevşetmekten caydıracagı" yollu kaygıiarına bağlıyorlar. Borsacılar, Avrupa ulkelerı ıle Japonya'da, faız oran- CanonFaks'layın... Canon'layın hesmatî BURO MAKINELERITICARET A Ş S Tel (1)151 59 20(9 hatlFaks (1)143 7816 larının gıderek yukselmesı karşı- sında, Wall Street başta olmak uzere uluslararası menkul kıy- metler borsalarında hısşe senedi fıyatlarının duşmeye devam ede- ceğını tahmın edıyorlar. Hısse senedı pıyasalarındaki duşuş ve ABD Doları'nın deger kaybetmesı, altın fıyatlarının ge- çen hafta son 13 ayın en yuksek duzeyıne çıkmasını sağladı. Ulus- lararası borsalarda oncekı hafta- yı 408-410 dolar cıvarında kapa- tan altının onsu, geçen hafta bir ara son 13 ayın en yuksek duze- yıne çıktıktan sonra hafta sonun- da 418-420 doiardan kapandı. Ne» York Borsası'nın cuma gunku kapanışında da altının otu fiyatı 420 10 dolara çıktı ABD ekonomısının, gayri safi mıllı hasıla artışı (GSMH) bazın- da 1989 yılı tamamı buyüme hızı yüzde 2.9, 1989 yılı ekım-aralık donemı buyume hızı da bınde 5 olarak gerçekleştı Uluslararası borsalarda geçen hattaya onemlı para bırımlerinin tumu karşısında değer kazanarak gırıp Alman Markı karşısında 1 72 marka yaklaşan ABD Dda- n, daha sonra gerıledı. Pazartesı gunu Tokyo Borsası'nda 146 42 yen, Londra Borsası'nda da 1 7230markf.au iş- lem goren dolar, cuma gunku ka- panışta, sırasıyla, 143.97 yen ve 1 6935 marka düştü.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle