18 Ocak 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
28 OCAK 1990 CUMHURİYET/15 HAVA DURUMU TURKIYEDE BUGÜN flfleleorDiOji Genel Mudürtuğu'nden aıı- n#> bdgıye gore yurdun kuzey kesımlefi parçab bulutlu Marmara'nın OoSusu ıte Karadeniz kıyılan yajmurlu yurciun ıç ke- amleri sabah saatlerınde yoflun ° ™ k ûzere Sö* dığer yerier a2 bulutlu ve acık geçecek HAVAŞICAKUĞI Butunyutta bıraz artaca» RUZGÂR YurOun batı ke- sımlennde güney ve bac, doğu tesimte- ntneöe ıse güney ve doğu yönterden hafrf ara sıra orta kuvvette ku2eybatı bolgele- nmızoe aman zaman kuvvtttıce esecek Derazle"Ti[2de rıcgâ' Karadenız Mar- mara ve Egece gCnOatıs ve lodos Ak- deno'de ıse yıldız ve karayeiden 4-6 Batı Karadenızde 7 ktvvetmcJe saatte 16-27, Bat Karadenız'de 33 denız mtlı htzta ese- cek Oeniz mutedil, Batı Ka'ademz acık- larında kaba dalçalı o: aca- dalga Adapazarı Adıyaman Afyon Ağfi Ankara Antakya Anatya Artvin Ayiln Balikesi' Bılecık Bıngö Bıths Bolu yukseklığı 05-15 yer yer 2 Batı Karadeniz acıklarında yer yer 3 metre Burea dolayında bulunacak \fen Göl'ü nde hava Parçalı bulutlu gececek Ruz- Canakkale gâr guney ve doju yönlerden tıafif ara sıra orta kuvvette esecek Göl Corum kucuk dalgalı olacak gorus uzaklığı 10 km dolayinda bulunacak Denut A 14° 6C DıyarOatar V 13° 5°E<lıme A 10° -2° Erzıncan A 3° -9° Emırum S 3° 12°Eskısehır S 5° -8° Gaaantec 6° yûresjo 6° -4° Manısa 8° 0°KMafaş -3° -12°M«rsın A 14° 2° Gûmushane S S e-H> Hakıdrı A 16° 2°IS3ara S 12° -2° Isanbul B 8° 2°lznw 2° -18°Kars B -4° -8* Kasamonu S S 4°-1?>Kaysen S 11° 1° Kıriaarelı B 13° 7°Konya S 4° •48o Küöhya A 10° -2° Malatya 4° -8° Muç 8° O°Nığde 13° 4°Ordu 2°-1fJ°Rıze 2° 12°Samsun 8° -7» an 13° 4°STOO 15° 3°Sıvas -8° -25°1ekırdaJ 3° -KPTrabron 2° -6° üınceıı 11» 4°Uşak 0°-1T»van 4° -2° Yozga! 1° -6° Zonjuldak A 13° 1° A 9° 2° A 13" 7° A 12° -2° B 3°-5= S 0°-8° Y 14° 4° Y 13° 5° 13° 5° A 5° -4° Y 12° 3° S 2°-12° B 10° 3° Y 12° 4° B 2°-6° A 9° -6° B 0°-14° S 4°-9° Y 12° 4° b u l u l ) u ^K* B-OuMıı G^ûneslı K-kartı S-stslı Y-yagn*ırlu Helsmkı Moskova DÜNYA'DA BUGÛN Amsterdam Amman Atna BaOûal Barcetana Basel Beigrat Berln 8om Bruksel Buoapeste Cenevre Caayır Cıctde Oubayı FranMuıt Gme Helstnk Kahıre Kopenhag Köln Lefkosa B 9° B 19° B 13° B 22° Y 18° B 8° Y 7° B 8° Y 9° B 8° Y 10° B 8° B 16° A 25° B 21° Y 8° B 17° Y 4° A 18° B 7° Y 9° B 16° 4° 5° Y 17° S 4° B 4° K 3° B 5° K 2° B 2° Y 10° Y 10° B 8° 5 5° Y 8° B 17» 6 17° B 11° B 7» S 5° 8 9° Washıng1on B 5° Zûnh B 7» Lemigrad K üandra Y Matnd Mılano Montreal Moskova Mûıah NovVbrt Osk) Pans Pras Rıyad Roma Sotya Sam feA lınus Varsova venerfık Vıyarta ÇMTA KOLSRYASI BULMACA SOLDAN SAĞA: 1/ Bir hareketin aynı- sını iletmekte ya da geotnetrik bir biçimin küçultulmuş ya da büyütülmüş kopyasını çıkarmakta kullanı- lan aygıt. 2/ Tehlike işareti... Tavır, davra- nış. 3/ Turk müziğin- de bir makam... Kır yaşamı içinde aşk ko- nusunu işleyen kısa şi- ir. 4/ Divan şiirinde sevgilinin kirpiğı için kullanılan mazmun... Danimarka, Norveç ve lsveç'in ufak para birimi. 5/ tşaret... Üye... Kalayın simgesi. 6/ Eski dilde yı- lan... Bir renk. 7/ Himalayalar'da ya- şadığına inanılan "Kar Adamı"na ve- rilen ad... Okur. 8/ İspanyollar'ın se- vinç unlerni... Yuksek kıyılarda deniz aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sur- dukçe karanın içine doğru gerileyen yer. 9/ Kişinin kendisine karşı duydu- ğu aşırı hayranlık. VUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Çoksesli muzikte, bir parçanın aynı anda çalınacak ya da soyle- necek bütün partilerini ust uste gösteren nota yazımı. 2/ Belirti- ler... Bir göz rengi. 3/ Kuran'da bir sure... Lolcmanruhu. 4/ En bü- yuk kitle iletişim kuruluşumuzun simgesi... Gösteriş, fiyaka. 5/ Ke- miklerin yuvarlak ucu... Osmanlı devletinin Rumeli'deki eyaletle- rinden biri... Eski ve bilinmeyen biı tarihi anlatmakta kullanılan deyim sözu. 6/ "İrlanda Cumhurıyet Ordusu"... Adale. 7/ Örul- müş bir duvardaki taş ya da tuğla sırası... Endonezya'yı oluşturan adalardan biri. 8/ Bayağı, sıradan... Yunanistan'da bir kent. 9/ İspanyol faşist partisinin rnerkeziyetçi, eşitçi gorunüşlü ve askeri eğilımli öğretisi. 6 0 YIL ÖNCE Cumhuriyet Köprünün nakli 28 OCAK 1930 Ticaret odası azası yarın için fevkalâde bir içtimaa davet edilmişlerdir. Bu mecliste Liman Şirketi miidüru Hamdi Beyin tstanbul lımanının istikbali ve inkişafı hakkında Odaya verdiği mühim bir rapor müzakere edilecektir. Bu raporda Haliç'ten istifade için Karaköy koprüsünun Unkapanı'na nakli tavsiye edilmektedir. Serdedilen noktai nazara gore iki köprünün kat'i bir lüzumu yoktur. Bugün muvasala tek koprüye inhisar etmiş gibidir, faal olan Galata köprüsüdur. Raporda Yenikapı'dan başlıyarak şehzadebaşı ve Unkapanı tarikile Be>oğlu'na çıkacak olan Gazi buJvarınm şehrin en büyuk caddesi olmağa müstenit olduğu ve şehir hareketini daha çok bu cıhete tercih etmek İstanbul şehri için bir zanıret ve inkişaf için de mühim bir vesile olacağı zikredilmektedir. lleride Unkapanı köprüsünün yerine daha modern ve kolaylıkla açılır, kapanır asma bir köprü inşa edilinceye kadar bu tarzın ihtiyan en muvafık olacağı ilâve edılmektedir. Raporda Sirkeci istasyonunun Yenikapı'ya nakli de mevzuu bahsedilmektedir. Bu takdirde liman Unkapanı'na kadar genişlemiş olacak ve Haliç*e tek koprü ile girildiği için burada serbest mıntıka tesis etmek, limanın köraür, mazot depolarını, silolar ve transit antrepolarıru Haliç'te yapmak kabil olacaktır. Galata koprusünün yaptığı hizmete gelince Amsterdam, Roterdam gibi Haliç vaziyetindeki limanlarda oldu|u veçhile bunu, karşıdan karşıya işliyen küçuk feribotlar temin edecektir ki bunun masrafı köprunun tamir ve idarae masrafından daha pahalıya mal olmıyacağı iddia ve isbat olunmaktadır. Bu teklifin Oda hey'eti umumiyesince kabulünden sonra Şehremaneti ve hükûmet nezdinde teşebbüsat yapılacaktır. Sterlinin vaziyeti Ingıliz lirası dün borsada 1031,5'de açılmış ve 1034 kurusta kapanmıştır. Borsa komiserliğinin Izmir'den aldiğı malumata göre, orada fiyat en yukarı 1038 en aşağı 1031'dir. Aldığımız malumata göre bu farkın tevlit ettiği gayritabiilik hukumetçe takip ve tetkik edilmektedir. Dünkü satışların en mühimini Iş Bankası yapmıştır. 7000 tngiliz lirası satmıştır. Ticaret ve Sanayi Bankası 2 bin 500, Selanik Bankası bin, bir tütün şirketi de 3 bin sterlin satmıştır. En fazla alıcı Amerikan Export Bankası'dır. Cereyan eden muamelatın mecmuu 20 bine bali olmuştur. 30 YIL ÖNCE Cumhuriyet TicareTBakanı 28 OCAK 1960 CHP Genel Başkanı Ismet İnöpü'nün son beyanatında Ziraat Bankasında 40 milyon liralık suistimal yapıldığı yolundaki ifadesine bugün Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen cevap vermiştir. Meselenin sadece bir kredi muamelesınden ibaret bulunduğunu bildiren Erkmen, CHP'li milletvekilleri tarafından bu konuda Ha>Tettin Erkmen Meclise tahkikat önergesi verildiğini ve meseleye Meclisin el koyduğunu kaydettikten sonra şöyk demiştir: "—Neticeyi beklemeden bir suistimal mevcut imiş gibi bir iddiayı hakikat haiine getirmek ve konuşmak muhalefetin takip etmekte olduğu yıkıcı şiddet politikasının yeni bir tezahürü olarak telakki edilmek icap eder. Şurasını da ilave edeyim ki, gerek hesabatı tetkik edilmiş yıllara ve gerekse henüz tetkik ve karar mevzuu edilmemiş yıllara muteallik bulunsun herhangi bir usulsüz ve kanunsuz muamele hakkında hukumete delil ve vesikaya dayanan bir ihbar vaki olmuş değildir. Her hakikat gibi suistimallerin de gizli ve binnetice cezasız kalabilme ihtimalleri bütün memleketin sustunılmuş olduğu ve hadiselerin bir zulmet perdesi arkasına gizlendiği devirlere ait olması lazım gelir" GEÇEN YIL BUGÜN Cumhuriyel Bombalı gün 28 OCAK 1989 Istanbul'daki Iktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türk Amerikan Işadamları Derneği (TABA) ile Ankara'daki Madeni Eşya Saııayicileri Sendikası (MESS) Ankara Bolge Temsilciliği binaları, dun sabah saat 09.00 sıralannda Devrimci Sol adlı yasadışı örgüt militanları tarafından bombalandı. Her üç olayda da ölen veya yaralanan olmadı, ancak binaJarda büyük hasarlar meydana geldi. TARTIŞMA Feminist Partî Cumhuriyetin ilkelefi ile kadın erkek eşitliğinin ve kadın haklarının yeterince savunulabilmesi için kadınlanmızın Mecliste en az %40-50 oranında temsili kaçımlmazdır. Kadın, doğası gereği tutucu değildir. Onu, gerek kendi guçsüzlüğunü ve çağdışılığını giz- lemek ve gerekse sömurmek amacı ile baskı altmda tutan erkektir. Türk kadını seçme ve seçilme hakkıru 1934 yüından çok önce kazan- dığı halde ona bu hakkı kullandırılmamıştır. Halide Edip (Adıvar) Srvas ve Erzunım kong- relerinde Turk kadınını temsil etmiştir. Mus- tafa Kemal 23 Nisan 1920 günü öncesi halk temsilcilerini TBMM'nin açılışına davet eder- ken, temsilcilen seçen ve seçilenlerin erkek ol- ması koşulunu koymamış idi. 1921 Anayasa- sı'nın 4. maddesi, "Büyük Millet Meclisi, vi- layetler halkınca müntahap azadan mürekkeptir" (Büyuk Millet Meclisi, iller hal- kınca seçilen uyelerden oluşur) buynığu ile ka- dın erkek ayrımı yapmayarak kadının siyasi- haklannı tanımış, buna karşın erkek, kadının halkın yarısını oluşturduğunu düşunememiş- tir. Atatürk; devrimleri erkekten çok daha ça- buk benimseyen kadını cumhuriyetin ilkele- rini ve özellikle laıklik ilkesini savunması için Mecliste görmek istemış, onu politikaya özen- dirmek amacı ile anayasal haklunı 1934 yıbnda bir kez de yasa ile vurgulamak gereğini duy- muştur. Politikayı kendi tekelinde bulundur- maya özen gösterdiğinden, erkek için ayrıca bir yasaya gerek olmamış, anayasa hükmü ile yetinilmişür. Ne yazık ki Ataturk'un utkusu gerçeklesememiş, niteliksiz ve tutucu erkek po- litikacının çokluğu sonucu zamanla Meclisteki kadın mületvekili oraru, Atatürk dönemi ora- nının da altına duşmuştür. Mecliste 100 ka- dın milletvekili bulunsaydı, oy uğruna 1950 yı- lından bu yana irticaya ödün verilmez, türban yasası Mechsten çıkamaz, turban yasasının ip- tali için Anayasa Mahkemesi'nde dava açma- yan muhalefet partileri ile kendi parti ilkesi laiklik ilkesini anayasaya koyan partinin de- vamı olduğunu söyle>en, fakat laiklik ilkesi- nin güvencesi 163. maddenin Ceza Yasası'ndan çıkarılmasını öneren parti Mecliste bulunamaz idi. Cumhuriyetin ilkeleri ile kadın erkek eşit- liğinin ve kadin haklarının yeterince savunu- labilmesi için kadınlanmızın Mecliste ez az ^040-50 oranında temsili kaçımlmazdır. Bu temsil oranımn sağlanabilmesi için kadınla- nmızın, kadın dernekleri ve vakıflar yerine yalnız kadınlann üye ve aday olabilecekleri kendi siyasi partilerinde, Feminist Parti'de ör- gütlenmeleri günü gelmiştir. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası, din ve ırk lyrımına dayaJı partilerle bölge ve sınıf par- lüerini yasaklamış, fakat cinsiyet aynmına da- yalı parti kurmayı yasaklamamıştır. Bu konu- da hiçbir yasal engel yoktur, engel çıkarmak anayasa suçu oluşturur. Önculük görevi ka- dın milletvekillerimize düşmektedir. Çünkü onlar kadınlanmızın da vekilidirler. Kadın milletvekillerinin, partilerinden ayrılarak Mec- lis dışındaki her kesimden kadınlarımızla bir- likte Feminist Parti'yi kurmaları en çabuk çö- züm olur. Ege'de bazı hanımlarımız partinin kunıcu üyesi olmak için Ankara'nın girişimi- ni beklemektedirler. Görülecektir ki, parti üye sayısı çığ gibi büyüyecek; parti, cumhuriye- tin ilkelerinden ödun vermeyen erkek taraftar- larının da oyları ile ulke yönetimine ağırlığı- nı koyacaktır. Türkiye, bağımsızlık savaşı verilerek cum- huriyetin kurulduğu, çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında laik devlet düzeninin ge- çerli kılındığı, dünya çocuklanna bir bayram günunün armağan edildiği ilk ülkedir. Türki- ye yalnız kadınlann üye ve aday olabileceği ilk Feminist Parti'yi kuran ve onu iktidara or- tak eden ilk ülke de olabilir. Birçok konuda Batıya ulaşamadık ise de Feminist Parti ile Ba- tıya öncülük edebiliriz. CENGlZ ALATLI Y.Müh.Mimar / Turist Rehberi K.K.T.C. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NE ÖĞRETJM ÜYESİ AUNACAKTIR 1990-91 ÖğretimyılıGüzdönemindeÜniversitemizinaşağıdabe- lirtilen bilim dallarınaöğretim üyesi alınacaktır. DAÜ'de öğretim dili ingilizce olduğu için adayların iyi Ingilizce bilmeleri şarttır. Ücret tatminkârolup, ayrıca lojman tahsis edilecektir. Başvuruların: KKTC Ankara Büyükelçiliği (1460645), istanbul Baş- konsolosluğu (1752990) veyaODTÜRektörlüğünden (42236941) temin edecekleri formu doldurarak özgeçmişleri ile birlikte en geç 28 Mart 1990 tarihine kadar Doğu Akdeniz Üniversitesi Rek- törlüğüne yapılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi DAÜ Genel Sekreterliğinden (53666588) alınabilir. İŞLETME VE EKONOMİ FAKÜLTESİ işletme Bölümü Muhasebe Finansal Yönetim Örgüt ve Yönetim Pazarlama Üretim Yönetimi Ekonomi Bölümü Genel Ekonomi Uluslararası Ekonomi MÜHENDİSLIK FAKÜLTESİ Inşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Analizi Hidrolik Betonarme Zemin Mekaniği Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü Bilgisayar, Donanım, Yazılım, Programlama Makine Mühendisliği Bölümü Makine Dinamiği Termodinamik, Isı Hidrolik Makineler FENVEEDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Genel Matematik Cebirve Analiz Bilgisayar/Programlama Kimya Bölümü Analitik Kimya Organik Kimya inorganik Kimya Fiziko Kimya Fizik Bölümü Parçacık Fiziği Atom ve Molekül Fiziği İstatistiksel Mekanik Yoğun Madde Fiziği Matematiksel Fizik Ingilizce Bölümü Ingiliz Edebiyatı İngilizDili Eğitimi HAZIRLJKOKULU ingilizce okutman MÜLKIYELILER Restaurant/Bar/Lokal Toplantıtar, Özel Yemekler. Dauetler, Töreınler, İş Yemekleri Kokteyl'ler ü.b. için de konferans ue yemek salonlanmız emrinizdedir. • Hn Cal ISÎ A lanıpfme 8OR2O tSTANBl L Td (!)IS7«M (I)I5T«15 Fu 163 3128 Tdn 3 9 » IBD BAR1ŞAOZLEM Prof. Dr. Hüsnü Göksel 2000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39-41 Cağatoğlu-tstanbul Ödcmeii gönderilmez. ACIBADEM'de SATILIK DAİRE Basın Sitesi'nde, yeşile döniik 100 m2 kömür kaloriferli merkezi ısıtma, hidroforlu Tel: 346 19 87-349 02 31 Veliler, ögretmenler, ögrenciler, Sizi bahara götürecek 2 özel tren bekliyor. PAMUKKALE'm.. * Kaikış Haydarpaşa, 4 ve 8 Şubat MM * Yemekli Vagon * Özel kompartıman * Sıcak havuzlu otei * İsteyenkre Afrodisias'a antik gezi * Tren, transfer, konaklanıa ve herşey dahil **hafta sonu: 245.000 TL çocuklara 200.000 TL haftaarası: 285.000 TL çocuklara 225.000 TL' T KAPADOKYA'YA-. Kaikış: Haydarpaşa, 2 Şabat Cumartesi, 22.1K) DÖBâş:5ŞabatPazartesil7J0 * Rehber eşliğinde öcretsiz Crgûp, Göreme, Avanos, Z*l?e, IMara turlan * Tur ücretlerimize tren, transfer, konaklarna ve herşey dahildir. Veli, öğrenci ve ögretmenler için özel fiyatlar belirledik. Daha avTintıb bilgi için biziarayın. 16.02.1990'daı itibaren her cuma trenle Pamukkale turianmız devara edecektir. ABG* Ödeneleriaizi kredi karttanyla da yapakiiirsiııiz. ABC TURIZM VE TİCARET A Ş istiklal Cad Balyoz Sok Yenı fıan 4/1 Beyoğlu-lstantHjl Merkez Tel 151 44 18 151 80 98-99 152 67 86 AINKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Gözümü Açtılar, Komiserle Tanışıyoruz! Yılbaşı gecesi, Merkez Cezaevi'nden gardiyanların geldiğini yazmıştım. L.D., "Öyle değil, efendim diyor, onlar da polisler, yal- nız konuşma biçimlerı, 12 Eylül'den mi kalma, nasıl bilmıyorum, hep 'komutan', 'çavuş', 'onbaşı' diye konuşurlar." — Çavuş, koğuşlara bak! Örneğin "komutan" dedikleri, yanımda oturuyor; başkomiser; sesınden tanıyorum, glysisınden tanıyorum. Çünkü bir gün ön- ce, akşam tesadüfen benımle yüz yüze gelmişti, hiç unutulma- yacak bir sesi var. — Sesinden tanıyorsunuz? — Ama sonra birkaç kez; şimdi onu da açıklayacağım; cumar- tesinden yılbaşını biz aç geçirdik. İnanır mısınız aç aç bakın, o kadar açız ki herkes yılbaşı geçiriyor, ne bulursak yiyeceğiz! Be- reket ki hanımlarımız süt falan göndermişler, çıktık o gardiyan- lara rica ede ede, memur arkadaşlara rica ede ede, çocuklara dağıtmaya çalıştık. Sırayla, "Şuna ver", "şuna ver" zaten gelen sekız-on tane süt! Kendimiz içemedik yani. İnsanlar o kadar aç ki 21-22 kişi vardı orda, o bölümde. Açİık böyle buram bııram... Düşünebiliyor musunuz açlıkla terbiye ediyorlar sizi! Ve gelen o gorevlilerin gözterine bakıyorsunuz, çeyrek ekmeğin içinde altı tane zeytin...,"Acaba diyorsunuz, şöyle yarım ekmek alabılir mi- yım?" diye basitleşebiliyorsunuz açlıktan. Yani adamın gözüne bakıyorsunuz, "fazla varsa alacağım" diye. Diyemiyorsunuz, onu- runuza yedıremiyorsunuz. Dedik: — Yav, şunu yanm ekmek yapın yav! 12 saatte bir veriyortar düşünün... Ve yılbaşından sonra pazartesı günü son banyomu yaptım! Salı günû, o "komutan" dedikleri adamın huzuruna çıkardılar bizi yu- karıya. — Kaç merdiven çıkıyorsunuz? — Bir çıkıyorsun, sağa dönüyorsun, bir daha çıkıyorsun; se- kizerden on altı basamak. Yani o garajın üst duzeni Ama üst kattan koridorla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı. Önden girişi de var yalnız. Şimdi o bölürne gözünüz bağlı çıkıyorsunuz; ama bağı şöyle çektik, her şeyi gördük, yani öğrendik. Yani şey diyorlar örneğin, "Birinci Şube İkinci Tim" diye geçiyor, biraz önce Ho- camın dediği gibi: — Biz diyorlar, devleti korumak zorundayız! Burada devletin belkemiğiyiz. Biz burada, görevi istesek de istemesek de yapı- yoruz. Sanıyorsunuz ki sizden daha az perişanız. Biz burada altı yüz bin lira aylık alıyoruz. Şurada, çoluk çocuğumuzdan uzak, devleti korumak için çalışıyoruz. (L.D., "Demek ki biz bir milyon lira versek, başkalarına da işkence yaparlar" diye düşünür. Çün- kü gerçekten kişilik erozyonu vardır insanlann. Orada çok üzü- lür L.D.) — DGM Savcılığı'ndan aldıkları talimatla mı yapıyorlar? — DGM Savcılığı'ndan aldıkları talimat şu: 7 günlük süreyi 15 güne çıkardılar. DGM, buna isteyereK izin veriyor. Biliyor as- lında orada DGM, neler yapıldığını. . — Biliyor,. değil mi? — Biliyor, kesin biliyor! Bilmese; o kadar süreyi... Peki, DGM şunu söylese, madem soruşturma yapılıyor orada, madem ya- salara uygun, niye savunmanlarımızı almıyorlar yanımıza? — Savunmanla görüşebildiniz mi? — Kesinlikle! — Savunmanınız var mıydı? — Vardı, başvurduk, Adalet Bakanlığı'na başvurduk, hatta SHP Milletvekili Fuat Atalay soru önergesi verdi Meclise. İçişleri Ba- kanlığı'na, Başbakan'a başvuruldu, alınan yanıt şu: "Soruştur- manın gizliliği açısından kesinlikle görüşturülmesi yasaktır." Savunmanların basvurusu reddedıldi DGM tarafından. Daha son- ra şunu görüyoruz bakın: Görüşme söz konusu olunca, soruş- turmanın gizliliği gündeme geliyor. Şunu diyorduk biz: Birleşmiş Milletler insan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışız. Başbakanın haberi var, 'İşkence yok! 1 diyorlar. Peki, diyoruz polislere, 'nasıl işkence yok!' diyebilirler, bilmiyorlar mı?" — Yahu Hoca, herkes biliyor! Sen de biliyorsun, ben de bili- yorum, o da biliyor. Ama devletin bekası açısından bu geçerli! Ben diyorum ki: — Yarın 141-142 kalkınca, nasıl suratımıza bakacaksınız? Hiç utanmayacak mısınız? Size "Biz öğretmeniz" diyoruz, "öğret- men!" Sizi biz okuttuk. "Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi oluruz" diyorsunuz, elinize düştük, elli kere sopa vurdunuz! Odasında- yım, böyle saldırıyorum. Karşılıklı sohbet ediyoruz. — Göz bağlı? — Yok açık! Gözümü açtılar, tanışıyoruz komiserle artık. Ko- nuşuyoruz; sorguda beraber, her yerde beraber. "Ben size bir şey söyleyeyim mi Hoca, diyor, sen onurunu korudun, namusu- nu korudun. Böyle direnen adamlara can kurban!" Bakış açısı bu... — Yahu diyorum, ben direnmedim. Olmayan bir şeyi sana ve- remem! E.B. — Sen orada direndin. Sana orada kabul ettirilmeye ça- lışılan şeyi kabul etmedin. Aslında birçok insan zayıflık yapıyor, olmayan şeyleri kabul etmek zorunda kalıyor. Ve bu hem seni, hem başka insanlan güç durumda bırakıyor... L.D. — Direnmedim, derken şu anlamda söyledim ben: Ör- neğin, ben bir şey var da saklamadım, anlamında söylüyorum. Olmayan bir şeyi kabul etmeme konusunda canımı dişime tak- tım ben. Dünyanın acısına katlandım, aşağılanmasına katlandım. Dünyanın çirkinliğini yaşadım. Düşünün, eşinizin, çocuğunuzun getirilmesini göze alıyorsunuz, affedersiniz, on dakika kadar cin- sel organıma sopa yedim! Sırtımdan, belimden... Dünyanın acı- sına katlanıyorsunuz; şimdi düşünüyorum da ben, en aşağılık bir yaratık için bile olmaz. İnsana yakışmayan. insan onuruyla bağdaşmayan aşağılık bir haceketler... Ajansımtz'da görevlendirilmek üzere aşağıdaki elemanlar alınacaktır. ART DIREKTOR METİN YAZARLARI MUŞTERI TEMSİLCİLERİ GRAFİKERLER Yemek ve temizlik işlerine bakacak bayanlar Adayların fotoğraflı, özgeçmişlehni belirten bir yazıyla şahsen başvurmaları rica olunur. HAS REKLAM PAZARLAMA ARAŞTIRMA A.Ş. Gümüşsuyu Miralay Şefik Bey Sok. No: 19 80090 Taksim MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (Nihad Sayar Yayın ve Yardım Vakfı) BAHAR DÖNEMİ İNGİLİZCE KURSLARI Kış dönemi kurslartnı tamamlamak uiere olan fakultemız Bahar Dönemi Kurslarının kayıtlanna başlamıştır. Hatta ıçı akşam ve hafta sonu gundüz saatlerınde aşağıdaki programlarda yapılacak kurslar 10 hafta surecektır ve genel katılıma açıktır Son kayıt tarıhı: 18 mart. PROGRAMLAR Genel İngilizce Çevıri (iyısat-lştetme-Malıye-Bankacılık) Ticaret ingılızcesı Conversatnn Kursta başanlı olanlara "Sertifıka" venlecektır. Ayrıntılı Bılgı ve Başvuru İkiısadı ve Idarı Bılımler Fakultesı DekanliK Sekretertiğı ADRES: Ressam Namık Ismaıl Sokak No. 1 Bahçeiıevler/IST TELEFON: 575 16 58 BAŞVURU SAATLERI: HAFTA IÇI 09 00-20 00 HAFTA SONU 09 00-13 00
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle