01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 OCAK 1990 KENTYAŞAM CUMHURÎYET/9 UGUN • Genç Işadamlan Demeğı'nin "İatanburun sorunlan ve attemattf çözümler" konulu topiantısı saat 10.00'da Sheraton Otelı Balo Salonu'nda. • TQrk Kadınlar Bırlığı Beşiktaş Şubesi'nce düzenlenen "Atatürk fltotefiveKadm" konulu korrferans saat 12 OO'de Mûlkıyelıler Bırlığı lokalinde. • btanbulYüksekTicaretve İküsadı ve İdarı Bılimler Fakültesi'nin 107 kuruluşyılı batosu Pulman Etap Marmara Otelı Bak> Salonu'nda yapılacak K. CEKMECE Yanmayan sokak lambalan • Kiiçükçekroece'nin Yenimahalle semtinde sık sık kesilen elektrikler ve yanmayan sokak lambalan, mahaJle sakinleri tarafından sürekli sikayet konusu oluyor. TEK'e üettiklerini, ancak hiçbir çalışmanın yapılmadığuu belirterek, "TEK'in bu ilçrnin de tstanbul'a baglı oldugunu bilmesini istiyornz" dıyor. BîRMEKTUP Kazhçeşme zehir saçıyor • Hava kirliliğıne önem veren ve dogayı konımayı amaçlayan bazı çevreler neden hâlâ Kazlıçeşme'nin çevTeye zehir saçan deri fabrikalannın kaldınlması içın hiçbir çalışma yapmıyor. Senelerdir Marmara Denizi'ni ve bölgeyi kirletmeye devam eden bu fabrikalann artık buradan taşmmalannm zamanı geldi. Sahil yolundan geçerken bumumuzu kapayıp nefesımizi tutmak istemiyoruz. NECLA DEMtR tBRAHİM KESKİNKILIÇ KISA • Sempozynm Basın meslek ilkelerinin 6. ve 7. maddeleri 18 ocak perşembe günu lstanbul Reklam Salonu'nda düzenlenecek sempozyumda tartışılacak. • Vabancı basın Dış Basın Demeğı'nin yarın Basın MOzesi'nde düzenleyeceği topiantıda vabancı basının sorunlan ele ahnacak. • Çeyre Saglıgı Fatıh Belediyesi'nce düzenlenen "Çevre Sıghgı vc Temizlgi" konulu panelde çevre sağlığı ve temizliği konusunda başanya ulasabılmek içın yenı yasa ve yönetmenlıklerin çıkanlması gerektığı bıldirıldi. • ToleyisBışkanıTürkiyeOtel, Lokanta ve Eğlence Yerleri Işçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Aras, sendikanın malı sekreteri Yaşar Darakçıgil tarafmdan bıçaklayaralar.dı. • Denizc sçtu Cınayet Masası Komiserı Baki Arslantürk, kullandığı 34 E 9389 plakalı ekip otosuyla denize uçtu Aslanturk kazadan hafif yaralıolarak kurrutdu. • Katalltiksobalstanbul'da katalitık tupgaz sobasından dün 4 kışı oidu, bır kışı de hastanede tedavialtınaahndı. • Aeıbadem Kosuyolu Köprusü üzerindeki kazada Hüseyin Epçim, Yakacık E-5 karayolundaki kazada ı$e Rahibe Aydınöldü. • Saldırgan Tarabya Ferahevler'de Dursun Özçolak, tartıstığı Bayram Akyol'u bıçakla ağır yaraladı. Akyol, Şışli Etfal Hastanesi'nde tedaviye alındı. Elı bıçakb saldırgan yakalandt. • Alibeyköy Karadolap mahallesi Ikbal Sokak 8 numarada aılesiyle bırlıkte oturan Kemal Dal (17) dün 12.00 sıralannda kendini evin tavanına asarak yaşamına son verdi. _ # GALERİ •ATÖLYE PERA 146 97 38-132 64 26 YAPITLAIU VE SANATI — Türluye Yazariar Sendikası, 'Nânm Hikmet'io Yapıtlan ve Sanatı' başlıklı bir panel duzenledi. Bu arada TYS Başkanı Oktaj Akbal, SSCB Ankara Buyukelçisi Çernişev'e, Gorbaçov'a iletil- mek uzere "Nâzım'ın Moskova'daki evinin bir muze haline getirilmesine Uişkin" bir oneri mektubu sundu. Ünlü ozanın doğum yıldönümü kutlandı Nâzam'la 88 yıL..S a ğ l a r Değerlerimize sahip çıkmadıkça yeni değerler yaratamayacağımız açıktır. K u r d a k a l Nâzım, kavgacı bir tavırla girmiştir şüre. İnkâr değilse bile tepki şiiridir onunki. E r d n r a n BUtün oyunlannın ortak yanı şudur: Büyuk bir sevgi rüzgârı eser. C e y h n n Nâzım, benim için Türkçe demek. Türkçe ile özdeş. C o ş k u n Yurttaşlık hakkı konusunda önemli olan hükümetin tavrı değil, aydınların tavndır. Kiıltür Servisi — Nftzını Hik- Hikmet'in tanıtılmadığı, yeterin- met'in doğumunun 88. yıldönü- rau dün Mülkiyeliler Birliği'nde verilen bir kokteylle kutlandı. Nâ- zım'ın kızkardeşi Samiye Yalünm tarafından düzenlenen, anneleri Celile Hanım'ın resimlerinden oluşan serginin açılışı ile birlikte verilen kokteylden önce "Nâzım Hikmet'in Yapıtlan ve Sanad" başlıklı bir de panel gerçekleştiril- di. Bu arada Türkiye Yazariar Sendikası Başkanı Oktay Akbal dün SSCB Ankara Buyukelçisi Çernijev'e"Nâzım'ın Moskova'- daki evinin bir müze haline getirilmesine" ilişkin öneri mek- tubunu, Gorbaçov'a iletilmek üzere sundu. Türkiye Yazariar Sendikası'run düzenlediği "Nâzıın Hikmet'in Yapıtlan ve Sanatı" başlıklı pa- neli TYS Genel Sekreteri Atilla Birkiye yönetti. Panelde Şukran Kurdakul, Refik Erduran, Demir- taş Ceyhun ve Atilla Coşkun ko- nuşmacı olarak yer aldılar. Ko- nuşmacılardan önce söz alan tçel Milletvekili Fikri Saglar ise Nâzım ce anlatılmadığı bir neslin çocu- ğu olduğunu belirterek, "Değer- lerimize sahip çıkmadıkça yeni de- gerler yaratamayacağımız açıktır" dedi. Bir sure önce Mos- kova'da olduğunu anlatan Saglar, Nâzım'ın mezannın surekli taze çiçeklerle dolu olduğunu, kendi- sine Nâzım'ın Sovyetler Birliği'n- deki Türk milliyetçiliğinın âdeta bir sembolü haline geldiğinin an- latıldığını da söyledi. Panelde konuşan Şükran Kur- dakul Nâzım Hikmet'in şiirinin serüveruni, kendi dönemi içinde- ki şiir savaşımını anlattı. Kurda- kul, Nâzım'uı şiirinin iç yapı özel- lilderini ve dünya görüşünü, çeşitli dönemleriyle belirlerken, onun "dnnyalı" bir şair olduğunu da vurguladı. "Nâzıın kavgacı bir ta- vırla girmiştir şüre. Inkâr değilse bile tepki şiiridir onunki" dıyen Şukran Kurdakul sözlerini "Ta- bana en yakın insanlann, yeni ku- nılmakta olan proleterin şairi ol- dugu için değil jalnız, dilimirin en büyük şairlerinden biri olduğu için seviyoruz" diyerek noktaladı. Refik Erduran ise Nâzım Hik- met'in "ayaklan havada bir şair" değil, "şaşılacak kadar metodlu, Türkiye gerceginin farkında" bir insan olduğunu söyledi. Erduran sözlerini şöyle sürdurdu: "Bütun oyunlannın ortak yanı şudur: Bü- yük bir se>gi ruzgân eser. Bugiın 90'lann diinyasında her kıtadan her ülkeden insanlara çıluş yolu- nn gosteren bir sevgi..." Refik Er- duran konuşmasında Nâzım Hik- met'in sanatı ve edebiyatı, lüm dünya görüşlerinin ötesinde nes- nel bir gerçekçilikle algüandığını da sık sık vurguladı. TYS Ikinci Başkanı Demirtaş Ceyhun TYS'nin, Nâzım'ın evi- nin müze haline dönüştürmeye Uişkin girişimini anlatırken günün birinde mezannın da müzesinin de Türkiye'ye getirileceğini belirtti. "Nâzım benim için Türkçe de- mek. Türkçe ile özdeş" diyen Ceyhun onun da tıpkı Yunus Em- re gibı bir değil birçok mezarı ol- rnası gerektiğini söyledi. Avukat Atilla Coşkun ise "Nâ- nm Hikmet'e yurttaşlık hakkı" başvurusu uzerine açıklamalar ya- parak şunları söyledi: "Nftâm Hikmet meselesi bir anlayışın açı- ğa çıkmasın ayarayan bir mihenk taşıdır. Nâzım'ın mahkûmiyetle- ri hiçbir hukuksal yönu olmayan mahkûmiyetlerdir. Yurttaşlık hakkı konusunda onemli olan hii- kumetin tavn değil aydınlann tav- ndır." Gol»rtmtt p a s * hsrlç htrgOn 1 \ 00-1» 00 anm oçıklır G A L E R İ BEYTEM BEYTEM RESIM KOLEKSIYONUNDAN U n ı atylım ht Btyim HŞ. kıınjtusıftjr BOyCkdere Cod teflem Han 23 00 AEDPA AMTekstilbank Saı Sanatl Galerisi AU DEMİR 3 Ocak-22 Ocak Husrev Gerede Cad 126 Tesvikiye Meydanı 136 12 79 VİNCj OKTAY ANILANMERT Resim Sergisi 4 Ocak-20 Ocak mı otkası) Ihlomur Yolu GûncA /Kpt tel 133 06 19-160 30 77 • TEM SANAT GALERİSİ HEYKEL VE DESEN RAHMI AKSUNCUR TAMERBAŞOĞLU SALİHCOSKIJN SEIAM GÛRBÛZ AYTAÇKAT1 ZÛHTÛ MUKİDOĞIU KuyUuüosaı S M * No- *İI2 l*m« Apt M i |l|U70eSS 147 97 56 YURDAER ALTINTAŞYURDAERİN MELEKLERİ 21 Aralık-16 Ocak 132 59 59 SANFA SANAT GALERİSİ NEŞ'E KOSAL Sevgı Resimleri 20Arolık 89-16 Ocak 90 EJMAÇKA SANAT GALERISI Göndermeler: Canan Beykal, Ayşe Erkmen SerhatKiraz, Füsun Onur 160cak-25Şubat1990 NHl M •S PUMffPUMia 99W MUZAYEDE İÇİN ANTİKALAR ARANIYOR Osmanlı gümüşler, Kur'anlar, Hat levhalan, Tabtolar, tesbhler, Halılar, Çıni-Seramik eşyalar, Edıme ışlerı, Mobıiyaiar, îttıuha îtlcutt A N T I K A C I L I K A S Bronz Sok Başan Ap No 1 MAÇKA-ISTANBUL 141 18 69 - 140 47 15 •Resim • SanatTarihi •Stilistlik • Modelistlik •îçMimari • Mankenlik •AirBrush • Grafik •Fotoğraf •Seramik •Vitray • Batik •Gitar •Çocuklarla Resim- Satranç • CIZGI'deGÜNDÜZ, HAFTA SO^fU VE GECE KURS KAYTTLARI, •CIZGI'DE GCZEL SANATL^RA HAZIRLIK KLTIS KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR. BagdatCad 333/3-7-» MuratogluAp* Kantarcı/Erenköy 360 6910-385 68 33 CİZGİ ADNAN VARIIMCA (30 yağlıboya) Resim Sergisi 1 3 Ocak-31 Ocak Cevdet Paşa Cad. 384 Bebek 165 74 96 y ATİLLA EKŞİNOZLUGIL AntlkacKaı Corjm Hortio< Kifik luiumba Sc* No 13'49-50-51-52 Fatıh 34260 M 524 35 92 Şair Ressamlar HULKİ AKTUNÇ METİN ELOĞLU MUZAFFER ERDOST B.RAHMİ EYÛBOĞLU TUR6AY GftNENÇ AYDIN HATİPOĞLU ÖZDEMİR İNCE OKTAY RIFAT AFŞAR TİMUÇİN Sergisi 15 Ocak-10 Şubat KufdlllOd OeragadnoSok No 4 KMKkftf 336 04 H M 5 40 30 SHLIST OLMAK İSTEYENLER resim yetenek smavı ile öğrenci ahnacak Ön kayıt: 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarihi: 12 Şubat 1990 istasyon sanat evi IÇMIMAR OLMAK İSTEYENLER resim yetenek smavı ile öğrenci ahnacak Ön kayıt: 15 Ocak-10 Şubat 1990 Sınav tarihi 12 Şubat 1990 istasyon sanat evi AAI.MEI.EKJ ANKARALI RESSAMLAR SERGİSÎ 2-24 Ocak Msptli;* AyUt CMd Ml Apt 24 '6 Leveol 169 S0 14 BM HALİL. AKDENIZ Resim Sergisi 17 Ocak-5 Şubat Akknak Sok. No: 1/1 N,|«ntıj, 131 10 23 Cemal Süreya'nın masasmda... ERENKÖY SANAT KÖŞKÜ 38-5 4131-32 I ERENKÖY SANAT KÖŞKÜ 385 4131-32 TESVİKİYE 130 66 17-140 06 r>0 I TESVİKİYE 1:^0 66 17-140 56 50 ıt sanat galerisi KARMA RESİM SERGİSİ 11 Ocak 31 Ocak 199O Sülûn Sok. No. 14 Levent 170 03 62 Kültür Servisi—Geçen hafta yi tirdiğimiz şair Cemal Siireya, her pazartesi uğradığı Gazeteciler Ce- miyeti Lokali'nde anıldı. Muzaffer Buynıkçu, Necdel Ökmen. Osman Şahin. Özdemir lnce, Suna Akın. Hulki Aktunç, Öner Ciravoglu, Ramazan Üren ve Dr. HalU tbrahim Bahar'ın katüdı- ğı topiantıda, şair Süreya'nın her zaman oturduğu masada arular la- zelendi. Toplanoya katılanlar Cemal Sü- reya'ya ait mektup, belge ve fotoğ- rafların yer alacağı bir arşivin ku- rulması için çeşitli önerilerde bu- lundular. Bu arada Gazeteciler Ce- miyeti Lokali'nde şaırin her zaman oturduğu köşeye Süreya'nın büyük bir portresinin asılması da önerildi. A 500 room Luxury Hotel presently under construction is urgently seeking appropriate candidates for the follovving positions: DIRECTOR OF FINANCE Who will be responsible for — Preparation of monthly fınancial statements, annual profit budget and any other relevant financial data as required, — Training, motivation and supervision of the employees of the accounting department, — Implementation of Policy and Procedures of swissötel, — Internal control of financial matters. Who should: — Be a Turkish national, — Have a degree in accountancy, — Have a minimum two years of work experience in an tnternational hotel in Turkey or abroad, — Be familiar with the Uniform System of Accounts of the American Hotel and Motel Association, — Have EDP/PC experience. DIRECTOR OF SALES AND MARKETING Who will be responsible for: — Hiring and training a dynamic sales and marketing team, — Formulating and preparation marketing plans and relevant budgets, — Coordinating sales strategies and customer promotions, — Training, motivation and supervision of sales personnel. Who should: — Have minimum two years of work experience in an International hotel in Turkey or abroad in a simtlar position, — Be a university graduate with a degree in Business administration or Marketing. EXECUTIVE SECRETARY She vvill have: — Professional knovvledge of shorthand, typing and other secretarial duties, — VVorking experience with word processor and/or PC, — Minimum five years of work experience in a similar position. Candidates for these three positions must have excellent command of English. Knovvledge of French and/or German vvill be an asset. Male applicants should have completed military service. All applications vvill be kept strictly confidential. The candidates with the above qualifications should send their C.V. with salary requirements and vvith a recent photograph to: ANADOLU-JAPAN TURIZM A.S. Attention: Svvissötel Mete Caddesi No: 26/9, Taksim 80090, lstanbul R O S A p ı a n o b a r ördünüz mü, duydunuz mu, yaşadmiz wıi, Kosa bar farkıw>~ Atmoşfer, yemek ve canü müzik l r Ba|arası Sok. 2/A Bebek Tel: 165 13 73 (Akbank ve Yapı Kredı Bankası Sokağı) H^IUERE'ot TURSEM'M REHBCRUİINC>E L0NDRA. CKFtTBD, CAHBRIDiîE B0URKEM0UTH,BWQHT0N, DE YADA BurüN YIUNÛIUZCE 06R.EN1U 12TAKSİTTE ÖDEME EDİYÛfc/ KUESLAK•6£NaVEHIZLANDİR »TICMll İNGİUZa • TUR.IZM INGILIZCES1 .BANKACIL1KINÛİUZCE5I •5INAV KURSLARI: Cambrıdge •Fırst Certıfıcatc, Profıotncy, •TOEFLjAR.tLS(S'oz\u) tursem İNGİLİZÜSANOKULLARI DANIŞMAMERKEZİ Cumhı,n,et Cad 1 73ı4-B Elmaaag 80230 lstanbul Hıllon Otelı Kar^ısj Tel 148 39 77 - 1 « 79 43 -148 28 49 Fax 132 97 29 Tlx 27498 tusm tr ADRES VE TELEFON DEĞlŞİKLİĞt AHMET YENER Y.MİMAR D.G.SA. MİMARLIK BÜROSU & BİTKİ GALERİSİ CEVDET PAŞA SOKAK ÇAMIIAPT. NO: 1 DAİRE 2 TEŞVtKtYE, TEL 148 19 67 DUYURU Özel Bora motorlu taşıt sürücüleri kursu, kursumuzun 1990 yılı ders yılı saat ücretleri: B sınıfı için: 6.908 TL C sınıfı için: 7.353 TL E sınıfı için: 7.942 TL olarak belirlenmiştir. ÖZEL BORA SÜRÛCÛ KURSU KUÇUKYALI'DA DERSHANE SATILIK veya KİRALIK Tel: 353 30 84 336 63 86 592% 1 nolu ehliyetimi ve Cide kayıtlı nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. AHMET GÜRTEN Askeri hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür. NURA Y ÜNVER Tel: 165 36 85 GRAFIKER ÖZEL BORA SURÜCU KURSU DERSHANE OSKÜDAR KOZYATAĞI MALTEPE TARABYA ÇAİLAYAN 343 67 82 362 47 33 352 21 21 162 08 18 146 88 30 Tercihinizi yaparken lütfen pistleri yerinde inceleyiniz. Hüviyetimi kaybettim, geçersizdir. AYTENGÜL İ.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME tKTİŞADI ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜGÜ HÂFTA SONU PROFESYONEL SATIŞÇILIK SEMİNERLERİNİ BAŞLATIYOR SEMtNERÎN AMACI: Seminerin amacı, satışçı adayını profes- yonel satışçıhğa hazırlamak ve mevcut satışçılann profilini geliştir- mektir. SEMİNERİN SÜRESt: Seminer, 3 Şubat 1990 - 18 Şubat 1990 ta- rihleri arasında üç hafta sonu Cumartesi - Pazar gunleri 9.0O- 15.00 saaıleri arasında toplam otuz saatlik bir sürede uygulanacaktır. SEMİNERE KATILIMCI SAYISI: Seminer en az 20, en çok 40 katılımcı ile yurutülecektir. SEMİNER PROGRAM1: Seminerde aşagıdaki program izlenecek- tir: I- Saaş ve Pazarlama Kavramı, II- Tüketici ve Muşteri DavTaruşı ve Uyum, III- Pazarlama ve Satış Programırun özellikleri ve Rekabetçi Üs- tflnlükler, IV- Saüş ve Satışçı Türleri ve Satışçı Profîli, V- Sanş Noktasında ve Müşteri Noktasında Satış, VI- Satışçı Faaliyetlerinin Planlanması, Satış Fırsaüan ve Satış En- gellerinin Asılması, VII- Satış Formülü ve Saüş Görüşmesi Kurallan, VIII- Alternatif Satış Teknik ve Taktikleri, IX- Haberleşme ve Satış Sonrası Hizmet, X- Satışçı Etkinliği ve Değerlemesi, XI- Vak'alar, XII- Role-Playing. ÖCRETİM KADROSU: Semineri I.Ü. Işletme Fakültesi ögretim Üyesi Prof. Dr. Muhıttin KARABULUT yürütecekür. SEMİNERE KATILACAKLARDA ARANAN ÖZELÜKLER ve KAYIT KOŞULLAR1: 1) En az lise mezunu olmak, 2) tyi bir fiziki görunüme sahip olmak, 3- Türkçeyi iyi konuşmak ve yazmak, 4) Seyahate engel bir durumu bulunmamak, 5) Seminere hafta içi 9.00-22.00, hafta sonları 9.00-14.00 saatleri arasında kayıt yaptınlabilir. Bilgi için: t.U. tşletme Fakültesi tşletme tktisadı Enstitüsü Avalar - İSTANBUL Telf: 590 14 27 / 301-325 Tel 165 36 85 METİN YAZARI «SEZAR'ın hakkı SEZAR'a» Bir maestro Efanadağ-ISTANBUL 141 28 27 ristorante ROSA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle