09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 OCAK 1990 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3 1Irak'tan ABD'ye eleştiri • BAĞDAT (AA) — Irak, ABD Başkanı George Bush'un Libya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımlann süresini uzatma yönündeki kararını eleştirdi. Iktidardaki Baas Partisi'nin yayın organı El Tavra, Libya'ya uygulanan yaptmmları, "Güçsüz bir ülkeye bir super gücün iradesinin empoze edümesi yönünde hatalı ve zararlı bir girişim" olarak niteledi. İslamcı Grup dağıtıldı • RABAT (AA) — Fas yetkililerinin, ülkenin en önemli radikal İslamcı Grubu Adl ve El-lhsan'ın (adalet ve ihsan) dağıtılması emri verdikleri ve gnıbun önde gelen liderlerini tutukladıkları bildirildi. Gnıbun sözcüsü tarafından önceki gün yapılan açıklamada, grup yönetim bürosunun 6 önde gelen üyesinin Rabat yakınlanndaki Sale'de tutuklandıkları, ülkenin çeşitli kesimlerinde de yüzlerce Uyenin tutuklandığı kaydedildi. Gnıbun lideri Abid Assalam Yasin, 30 arahkta evinde göz hapsine ahnmıştı. Uyuşturucuya ortak cephe • SANTA CRUZ (AA) — ABD ile Latin Amerika'nın kokain üreten ülkeleri, Kolombiya, Peru, Boliv> r a arasında, "uyuşturucu kaçakçıhğıyla savaşta ortak bir strateji" saptandığı bildirildi. Bolivya'nın doğusundaki Santa Cruz'da biraraya gelerek hazırlık çalışmalan yapan 4 ülkeden heyetlerin, uyuşturucu kaçakçıhğıyla mücadelede silahlı kuvvetlerin daha fazla devreye sokulması ve Washington'un daha fazla fon sağlaması konularında anlaştıklan kaydedildi. Şamir:Siyonizm kazandı • TEL AVtV (AA) — Israil Başbakanı tzak Şamir, işgal altındaki Filistin topraklanm, Sovyetler'den beklenen büyük Yahudi göçü için ellerinde tutmaları gerektiğini savundu. Likud bloğu üyelerine yaptığı konuşmada, Arapların Siyonizmin zaferini gördüklerini ve buna bir yamtlan bulunmadığını kaydeden Şamir, "Bizim bir cevabımız var, araa bu elbette ki Filistin devleti değil. Bu büyük göç için Israil toprağını elimizde tutmahyız. Onun için savaşmalıyız" dedi. Darbe lideri yakalandı • MANİLA (AA) — Filipinler Devlet Başkanı Corazon Aquino'yu devirmek amacıyla aralık ayında düzenlenen darbe girişiminin liderlerinden yarbay Billy Bibit'in önceki gün yakaJandığı bildirildi. Filipinler hükfimeti, Bibit'in yakalanmasına yardıma olacak bilgiyi vererüere 22.222 dolar para ödülü vaadetmişti. Aralık ayında düzenlenen ve 119 kişinin ölmesine, 400'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle 2 general 19 subayın askeri mahkemede yargılanması bekleniyor. Bangladeş'te nehir kazası • DAKKA (AA) — Bangladeş'in başkenti Dakka'nın yakınlarından geçen Dalesvari Nehri'nde, bir feribotun batması sonucu kaybolan 100 kişinin yaşamından endişe ediliyor. Musiganj kasabası civarında batan feribotta, 150 yolcunun butunduğunu bildiren yetkililer, bunların 50'sinin yüzerek kıyıya çıktığmı bildirdiler. Kararüığın çökmesi üzerine, kurtarma çâlışmalanru yürütemediklerini kaydeden yetkililer, "feribottaki diğer yolculara ne olduğunu bilemiyoruz" diye konuştular. Japonya Başbakanı Toşiki Kaifu, Polonya'dan Macaristan'a geçti D.Avrupa'ya Japon atağıBUDAPEŞTE (AA) — Dünya- nın en büyük fînans gücu haliue gelen Japonya'mn Başbakanı To- şiki Kaifu, Avrupa tumesinin son durağı olarak dün akşam Polon- ya'dan Macaristan'a geçti. Kaifu'nun Doğu Avrupa ülke- lerine siyasi ve ekonomik alanlar- da açılma yolunda ülkesinin aldıgı tarihi karar çerçevesinde cıktığı ge- zi süresince F. Almanya, Belçika, Fransa, Ingiltere, ttalya ve Polon- ya'da yaptığı gibi Budapeşte"de de özgürlük rüzgârlarıyla sarsılan Doğu Avrupa'ya ekonomik yön- den yardıma hazır olduğunu yine- lemesi bekleniyor. Japonya Başbakanı, Doğu Av- rupa'daki komünist rejimlerin de- mokratikleşmesi sürecinde öncü rol oynayan Polonya ile Macaris- tan'a toplam 1.8S milyar dolar yardımda bulunacaklarını daha önce açıklamıştı. Budapeşte'deki gözlemciler, Po- lonya Dış Ticaret Bakanı'nın "Varşova'nın Japon kapiulinia Avrupa'ya yönelişinde gerçek bir Dünyanın en büyük finans güçlerinden biri olan Japonya, birbirinin ardı sıra reformların gerçekleştiği Doğu Avrupa ülkelerinde ekonomik işbirliği ve yardım projeleri hamlesi başlattı. Japonya Başbakanı Toşiki Kaifu, ekonomik görüşmelerde bulunduğu Polonya'dan sonra, Macaristan'da da ekonomik yardım anlaşmalan imzalayacak. köprü başı olabileceği" yolunda- ki görüşunun Macaristan için de aynı oranda gecerli olacağıru sa- vunuyorlar. Macar basınındaki yetkili kay- naklar daha da ileri giderek, Tok- yo'nun Macaristan'ı Doğu Avru- pa'daki "guçlü kaJesi" haline ge- tirmeye karar verdiğini öne sürü- yorlar. AT, Doğu Avrupa'daki pazan- na Japonya'nın "Truva aü" gibi girmesini henüz eleştirmiyor, an- cak Asya'daki ülkelere yalnızca 1988 yılında 9 milyar dolar verdi- ğini hatırlatarak Polonya ile Ma- caristan'a 3 yılda 1.8S milyar do- lar verilmesiıy az buluyor. Budapeşte'deki Japon diploma- tik kaynaklan ise bunun henüz bir başlangıç olduğunu vurguluyorlar ve hera uzak hem de bilinmezler- le dolu Doğu Avrupa'ya yardım- da bulunulmasının gerekli olduğu konusunda Japon kamuoyunun ikna edilmesinin zaman alacağı- nı vurguluyorlar. Kaifu, pazar ekonomisini be- nimsemeleri \e yabancı yatınmcı- lan himaye etmeleri şartıyla diğer Doğu Avrupa ülkelerine de yar- dım vaadinde bulundu. Kaifu, Macar Haber Ajansı'na verdiği demeçte de Budapeşte ge- zisrsırasında Japon yatınmlarının korunması konusunda bir anlaş- ma imzalamayı umduğunu söyle- mişti. Bu isteği Budapeşte'deki hü- kümetin kabul etmesi bekleniyor. Macaristan'ın bu tavnndan kuşku duymayan Suzuki fırması, Kaifu'nun ziyaretini bile bekleme- den cumartesi günü yılda 100.000 otomobil üretmeye yönelik bir montaj fabrikası kurulması için 140 milyon do'arhk bir kontrat imzaladı. Aynı gün Amerikan Ge- neral Motors da yılda 25.000 oto- mobil ve 100.000 motor üretim ka- pasiteli bir başka anlaşma imza- ladı. Kaifu, Japonya'dan aynlmadan yaptığı açıklamada da bu ülkenin serbest piyasa ekonomisine geçme çabalanna katkıda bulunmak için daha fazla yardımda bulunacak- lannj söyledi. Kaifu, Polonya ile 150 milyon dolarlık bir kredi an- laşması imzaladı. Kaifu aynca ser- best piyasa ekonomisine geçme katkılanna yardımcı olmak ama- cıyla 850 milyon dolara ulaşacak kredi garantisinin Varşova'ya ve- rilmesi konusunu gözden geçire- ceklerini söyledi. Kaifu, akşam yemeğmde de Da- yanışma Sendikası lideri Lech Wa- lesa ile bir araya geldi. Toşiki Ka- ifu'nun Polonya'daki temaslan ya- nn da sürecek. Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi dün toplandı Kampuçya biınakmı BM'de Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin dün ele aldıklan Avustralya barış planında, Kampuçya'da serbest seçimler yapıhncaya kadar ülkenin BM yönetimi altına konması öngörülüyor. Avustralya planı ABD, tngiltere ve Fransa tarafından destekleniyor. SSCBveÇin'inde, Kampuçya bunalımında BM'nin 'önemli rol oynaması' konusunda anlaştıklan bildirildi. Dış Haberter Servisi — Kam- puçya'da Kızıl Kmerler'in iler- lemesi sürerken, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, SSCB, Çin, tngiltere, Fransa) dün toplanarak bölgede uygulanabile- cek bir barış planı konusunu gö- rüştüler. Kızal Kmer gerillalannın son günlerde cephede kazandığı başarılar Batılı ülkelerin giderek daha-çok kaygüanmalarına yol açryor.' AP'ye göre Güvenlik Konseyi üyeleri dünkü toplantıda Avust- ralya planı üzerinde durdular. Avustralya planı, Kampuçya'da serbest seçimler yapıhncaya kadar ülkenin geçici olarak BM yöneti- minin altına konmasını öngörü- yor. BM'ye Pnom Penh yönetimi- nin bürokratları da yardım ede- cek. Yaklaştk 40 bia geriM*dan,olufa« Kızıl Kmerter'in c*pfced» *»a naaaianU kazamUklan fcaşanlar biyftk devtetleri k Sovyetler Brrliği Dısişleri Bakarr "olumta bfr adım" olduğufiü be- Yardımcısı Igor Robacbev geçen lirtiyorlar. Fransa, Ingiltere ve cuma yaptığı açıklamada, SSCB ile Çin Halk Cumhuriyeti'niu, Kampuçya bunalımjnın cözürnün- de BM'nin "çok önemli bir rol oynaması" konusunda anlaştıkla- rını bildirdi. Siyasal gözlemciler, Sovyetler'le Çin'in anlaşmasının bunalımın çözülmesi yolunda ABD'nin de Avustralya planını destekledikleri bildiriliyor. Ancak yaklaşık 40 bin gerilla olan Kızıl Kmerler'in planı kabul edip etmeyecekleri bilinmiyor. Son haftalarda saldınlarını yo- ğunlaştıran Kızıl Kmerler 5 ocakta başkent Pnom Penh'i bombaladı- lar. Kampuçya'da Kıztl Kmerler de, iktidara Kızıl Kmerler'in g'e- eski Devlet Başkanı Prens Noro- leceğine kesin gözü ile bakıhyor. Böylece 1975-1979 döneminde ik- tidarda iken yaklaşık 1 milyon in- sanı öldüren Kızıl Kmerler, 10 yü sonra tekrar iktidara gelmiş ola- caklar. Kızıl Kmerler Çin tarafın- dan destekleniyor. Pnom Penh yönetimi ise Sovyetler Birliği ile dom Sibanuk ve eski Başbakan Son Sann'a bağh gerillalardan olusan ittifak, Vietnam yanhsı Pnom Penh hükümetine karşı çar- pışıyor. Yönetim karşıtı gerilla grupları arasında en güçlüsü Kı- zıl Kmerler olduğundan Pnom Penh hükümeti devrildiği takdir- Vietnam'ın destegine sahip. i Avrupa içinTspanyol modelT M İ N E SAULNIER MADRıD — Tüm dünyanın dikkatle izlediği Sovyetler Birli- ği'ndeki yeni gelişmelerin sonuç- lan ne olursa olsun, Gorbaçov ve politikası yalnız Doğu'da değil Ba- tı'da da geri dönuşu olmayan bir ' perestroyka (yeniden yapılanma) başlatmış bulunuyor. Ekonomik, sosyal ve askeri alanında pozis- yonlanm bugüne kadar hep Sov- yet nüfuz alanlannda yer alan mevzUere göre ayarlayan Batı Av- rupa ve genelinde Batı'yı bugün- leıide en çok düşündüren ve "•!- çak sesle" konuşturan konu, NA- TO'nun geleceği. ABD Devlet Başkanı George Bush, "NATO çerçevesinde birieşik Almanya!' lardan" söz edeliberi başta Fran- sa ve lspanya olmak üzere AT üye- si Batılılar şu sorulan sormakta- lar: "Hangi NATO çerçevesinde? Polonya sımrına dayanan NATO çercevesindejse, NATO'nun silah- lan kime karşı caydıncı olacak? SSCB ve Dogu Bloku birincil he- def olmaktan çıkıyorsa o zaman Knzey AUantik Paktı'mn temel amaa ne olacak?" Aynca, iki Al- manya birleşirse halen Federal Al- manya tarafında bulunan istihba- rat istasyonlan ile radarların ne- BAŞBAKAN GONZALEZ — Madrid sesini duyuruyor. reye konulacağı sorusu, Almanlar tarafından yanıtsız bırakılmakta. Oysa şimdiki tanımlamasıyla "gözetleyici", ilerdeki adıyla "gözlemci" olacak bu istasyonlar, Doğu Bloku'nun demokrasiye ge- çiş sürecinde oyunun kurallanna ne derece uyduklannı saptamak açısından bir, silahsızlanma dene- timinde iki, büyük önem kazana- caklar. lspanya Dısişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik ve Silahsızlanma Dairesi Genel Müdürü Carlos Mi- randa, orta vadede Varşova Paktı İspanyol Dısişleri Bakanlığı'na bağlı Silahsızlandırma Dairesi Müdürü Carlos Miranda'ya göre tspanya'nın önerisi şöyle: SSCB, Macaristan'dan çekilecek. Polonya ve Çefcoslovakya'da ise Sovyet büiikleri kalacak. Macaristan, "tspanyol modelini" Varşova Paktı'ndan uzaklaşmak için uygulamak istiyor. için şöyle bir değişim öngörüyor: SSCB kuvvetleri MacarisUn'dan çekilecekler. Fakat iki Almanya- nın birlesmesinden rahatsız olan Polonya ve Çekoslovakya'daki SSCB kuvvetleri kalacak. Carlos Miranda, Batı ve Doğu Almanya- nın birleşmelerini, Doğu Alman- ya'nın silahlardan arındınlarak ta- rafsız bölge ilanı ile mumkün gö- rüyor. Miranda'nın kanısına göre SSCB, kendisine Polonya ve Çe- koslovakya'da kalma olanağı sağ- landığı ve Federal Almanya NA- TO'da kaldığı takdirde, iki Al- manya'nın birleşmesine ve Ame- rikan güçleri bölgede kahrken kendisinin Doğu Ahtıan> < a'dan çe- kilraesine razı olacak. Çekişme Geçen yaz, ABD ile özellikle lspanya ve Fransa, gerilimi yük- sek çekişmeler yaşadı. Bu tansiyon hâlâ düşmüş değil. Bu iki ülke, ABD'nin NATO aracıhğı ve Viya- na görüşmelerinden çıkan anlaş- malar^ dayanarak Avrupa'daki si- lah sanayiine uygulamak istediği "sıkı göıaitı"yı kabul etmediler. Çünkü uygulanmak istenen söz konusu denetim, tspanya ve Fran- sa'nın elden kaçırmak istemediği ve "Üçiincü Diinya')^ yönelik" hızlı askeri manevTa yetenegini de kapsıyordu. Oysa; bu yü sonların- da bitmesi beklenen Viyana kon- vansiyonel silahları azaltma gö- rüşmeleri, aşağı yukarı 40.000 ka- lemlik madde içerecek. Bunlara uyulup uyulmadığını denetlemek için binlerce görevli Avrupa'yı dört dönecek. "Open Skies" (sı- nırsız hava sahası) operasyonu da- hilinde yüzlerce havadan gözetle- me uçağı uçacak. tşte, NATO'nun bundan sonraki görevlerinden bi- ri; daha geniş denetime gerek yok görüşü hâkim. İspanyol Güvenlik ve Silahsızlanma Genel Müdürü Carlos Miranda'ya göre, "Atlan- tik tttifakı'nın sünnesi kötü de- ğil." Ancak gelecekteki işlev ve yetki saptaması iyi yapılmalı. İspanyol diplomasisi NATO'nun yeni çehresini daha klasik kesim- li "tspanyol modeb*" üyeligın yay- gınlaştırılması olarak görmek is- tiyor. Bilindiği gibi tspanya, NA- TO'nun askeri kanadına "sınıriı" bir destek vermekte. Kayıtsız ko- şulsuz bir hareket birlikteliği yok. İspanyol modeli ile en çok ilgi- lenen ülke ise Macaristan. Ancak Macaristan, İspanyol modelini NATO'ya girmek için değil, Var- şova Paktı ile arasındaki mesafe- yi koparmadan açmak amacıyla kullanmayı planhyor. Fakat gerek lspanya, gerekse as- keri kanatta hiç yer ahnayan Fran- sa ve tam üye diğer müttefikler, Avrupa'da NATO kurumunun varbğını sürdürmesinden yana. Bunun üç nedeni var: 1. ABD ile Atlantik ötesi ilişkiyi sürdürmek ve ABD vurucu gücünü Avrupa 1 da bulundurmak, 2. SSCB'de ile- riye dönük olacakların belirsizli- ği ve dev Kızıl Ordu'dan duyulan korku, 3. Büyük ve birleşik bir Al- manya'ya karşı süren çekince. Amerikan AP ajansının iddiası: Suriye'den su protestosu Türkiye'nin Atatürk Barajı'nı doldurmak için Fırat Nehri'nin suyunu kesmesi, Suriye tarafından protesto edildi. Irak ise 'oranlı su' istiyor. ŞAM / ANKARA (Cumhuri- yet) — Suriye'nin, Atatürk Ba- rajı'nı doldurmak amaayla Fırat Nehri'nin suyunu kesmesinden dolayı Türkiye'yi dün resmen protesto ettiği öne sürüldü. AP'nin, adlannın sakh kal- raasını isteyen Suriye yetkilileri- ne dayanarak dün verdiği haber- de, Türkiye'nin Suriye Büyükel- çisi Erhan Tuncel'in Suriye Dı- sişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve protesto notasının verildiği bildi- rildi. AP'ye göre protesto nota- sında, Türkiye'nin söz konusu uygulamasıyla uluslararası sula- nn kullarumıyla ilgili uluslararası yasaları ihlal ettiği kaydedildi. Ankara'da Dısişleri Bakanlığı yetkilileri, "Şimdi>e kadar ken- dilerine bir bilgi ulaşmadıfını" söylediler. AA ise dün Şam kaynaklı ha- berinde Suriye Dısişleri Bakan Yardımcısı Yusuf Şakkur'un, Türkiye ile Suriye arasında su konusunda herhangi bir sorun olmadığını söylediği kaydedildi. Şakkur, bu sözleri, Şam'da gö- revli bazı Arap diplomatları ka- bulü sırasında yaptı. Ankara Büromuzun haberine göre, Irak, bölgesel suların pay- laşunı konusunun Türkiye, Suri- ye ve kendisi arasında "orana baglanmasını" istiyor. Irak Dev- let Başkanı Saddam Huseyin'in bu talebi ıçerdiği bildirilen mesa- jını Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a getiren Irak Petrol Bakanı lsam Abdürrahim El-Çelebi, "GAP'ın Türkiye'nin kendi ya- ranna oldugu kadar komşu ülke- lerin çıkarianna da uygun olaca- gındın eminiz" dedi. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, Saddam Hüseyin, Cumhurbaşkanı özal'a gönder- diği mesajda, ülkesinin Türkiye ile ilişkilere verdiği önemden söz ederek, "Dış basında vazılanlanB yanhş anlamlara yol açmaması gerektiğini" belirtti. Saddam Hüseyin aynca, Türkiye ile sular konusunda bir sorunlan bulunmadığım, ancak ortak suların paylaşımı konusu- nun Türkiye, Suriye ve Irak ara- sında bir "oran"a bağlanmasım istediklerini belirtti. Bunun, ülke- ler arasında kurulu üçlü komite- de ele alınabileceğini kaydetti. Türk tarafı ise bu talebi şimdilik "dinteyip not etmekle" yetindi. Bu arada Irak'ta yayımlanan Ba- as Partisi yayın organı El Tıvra Gazetesi'nde yer alan 'Vıni ko- nusunda üçlü bir anlaşma bnlun- mamasının sorumlolugunun Türkiye'ye ait oldugu" görüşunü Suriye'nin de paylaştığı belirtili- yor. AA'nın haberine göre, Suri- yeli iyi haber olan kaynaklar bu değerlendirmeyi doğruladılar. Ote yandan, aynı zamanda Türk-Irak Karma Ekonomik Ko- misyonu eş başkanı olan El- Çelebi ile Maliye Başkanı Ekrem Pakdemirli dün bir görüşme yap- tılar. El-Çelebi, görüşme öncesin- de yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri "dostane" ve "mükemmel" ola- rak nitelendirdi. El-Çelebi, Cum- hurbaşkanı Özal ile yaptığı gö- ruşmeye ilişkin olarak da "Türk- iye'nin Fırat politikası konusun- da daha önce aldığumz giivenceyi pekiştirdik. Cumhurbaşkaoı Tur- gut Özal ile görüşmemiz miikem- meldi. Cevabi mesajını, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e iletecegim" dedi. El-Çelebi ile Pakdemirli ara- sında yapılan görüşmelerde, Irak'a 300 milyon dolar tutann- da ihracat kredisi açüması karar- laştırıldı. ARNAVUTLUK Aüa: Ülkemde Arnavutluk lideri Ramiz Alia, Yugoslavya'yı ülkesinde huzursuzluk yaratmaya çalışmakla suçladı. VtYANA (AA) — Arnavutluk ve sosyalizm yolundan cevirmek lideri Ramiz Alla, ülkede çatış- amacıyla yürütülen kötü niyetli malar olduğu yolundaki haber- kampanyalardan etkilenmediğini leri yalanlayarak, Yugoslavya'yı kaydetti. ülkede huzursuzluk yaratmaya Arnavutluk'ta çatışmalar çık- çahşmakla suçlandı. uğı yolundaki haberiere ilişkin ilk Alia, Arnavutluk haber ajan- kez bir konuşma yapan Alia, sı ATA tarafından yayımlanan "Arnavutluk, sosyalizm yolunda konuşmasında, Slavlann Yugos- ilerlemeye kararlıdır" dedi. lavya'daki Arnavutlann kötü du- Yugoslavya, geçen hafta verdi- rumundan dikkatleri başka yöne ği haberlerde, Arnavutluk'un ku- çekebilmek amacıyla Arnavut- zeyindeki tşkodra kasabasında luk'ta çatışmalar çıktığı yolunda olağanüstü durum ilan edildiği- •söylentiler yaydıklarını öne ni ve Arnavutluk yöneticilerinin sürdü. evlerinin çevresindeki güvenliğin Tiran'daki bir araba ve kam- arttırıldığını bildirmişti. yon fabrikasında işçilere hitaben Öte yandan Uç Arnavut suur bir konuşma yapan Ramiz Alia, koruma görevlisinin Yugoslavya 1 "Yugoslavlara, Arnavutluk'un ya kaçtıklan bildirildi. Yugoslav- hiçbir yerinde gösteriler, ölüm ya'da yayımlanan Vecenıje No- olayları ya da olağanüstü duru- vosti Gazetesi dün verdiği haber- mun olmadığını soylüyoruz" de- de, Yugoslavya'ya kaçan Arnavut di. sınır koruma görevlilerinden iki- Alia, Arnavutlarm son 45 yıl- sinin, Batılı bir Avrupa ülkesine dır ülkenin devrim, bağımsızlık gitmek istediklerini yazdı. SAY! CIKTI • Dünya Devriminin öncülüğü Türkiye Proletaryasına Geçmiştir / k. Turan • Sivil Toplumculuk Üzerine / S. KuTay • Romanya: Revizyonizmin Kanlı Darbesi / T. Onol 9 Devrimin ve Sosyalizmin Bayrağı Savaşmadan El Değiştirmeyecektir / F. Castro • Devrimci Aydm Nedir? / Dr. H. Kıvılcunlı 9 "Bir Anarşistin Raslantı Sonucu ölümünün Düşündürdükleri / A.E. Mesçi • "Hey Benim Kara Sevdam Kalleş. Kaderim!" / N. Behram devnm icm savasmavana sosvalist denmeı Eski devlet başkanına vatana ihanet iddiası Honecker'e ağır suçlamaD.Almanya Başsavcısı, eski Devlet Başkanı Honecker ile güvenlik polisinin eski şefi Eric Mielke'yi aynca yolsuzlukla da suçladı. DOGU BERLİN (AA) — De- mokratik Almanya'nın eski Dev- let Başkanı ve KP lideri Erich HoMcker ile Güvenlik Polisi'nin eski Şefi Erich Mietke vatana ihanet ile suçlandı. Başsavcı Hans-Juergen Jo- Mpfa, hükümet ile muhalefet ara- sında yapılan yuvarlak masa top- lantılarmda, dün yaptığı açıkla- mada, iki eski lider hakkında anayasal olmayan örgüt kurmak- tan da soruşturma açılacağını be- lirtti. Başsavcılık görevine geçen hafta getirilen Joseph, "Bognn, Honecker ve Mielke'ye karşı ce- za yasasının 96. ve 107. madde- lerine göre işlemlere başladık" dedi. D.Almanya Ceza Yasası'nın 96 ve 107. maddeleri, vatana iha- net ve yasal olmayan örgüt kur- mak suçlarını içeriyor. D.Almanya'da ölüm cezası 1987'de kaldırümıştı. Bu ülkede, suçlu bulunmaları durumunda, vatana ihanetten hüküm giyenie- re ömürboyu, yasadışı örgüt ku- ranlara da 12 yıl hapis cezası ve- riliyor. Honecker ve yakın arkadaşlan aynca, yolsuzluk ve görevlerini kötüye kullanmak ile de suçlanı- yorlar. Kanser teşhisi ile geçen hafta ameliyat edilen Honecker'in dev- let başkanhğı ve KP liderliği gö- revlerine ekira ayında son veril- mişti. Mielke ise gözaltmda tu- tuluyor. Demokratik Almanya'nuı baş- savcısı Hans-Jürgen Joseph tara- fından dün vatana ihanet ve ana- yasal olmayan örgut kurmakla suçlanan, eski Devlet Başkanı ve KP lideri Erich Honecker, yıkı- lan Berlin Duvarı'run miman olarak biliniyor. Komünist Parti Merkez Komi- tesi tarafından, ekim ayında bü- tun görevlerinden alınan reform karşıtı Honecker, 1971 yüında selefi Walter Ulbricbt'in yerine KP lideri olmuş, 1976'da da dev- let başkanı seçilmişti. 1961'de inşa edilen Berlin Du- varı'nın miman Honecker, 1987'da Federal Almanya'ya ilk "tarihsd" ziyaretini yapmıştı. Honecker, 14 yaşında Genç Komünistler Birliği'ne kaulmış, I929'da da partiye girmisti. 1935'te Gestapo tarafından tu- tuklanan ve 10 yü hapse mah- kûm olan Honecker, 1945'te ha- pisten çıkmış ve bir yıl sonra Ko- münist Partisi Merkez Komitesi'- ne girmisti. 1950'de Politbüro üyesi seçilen Honecker, 1958'de MK sekreter- liğine getirilnüş, iki yıl sonra Ulusai Savunma Konseyi'ne üye olmuştu. TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tHALE DUYURUSU Aşağıda özelükleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yontemindeki ihale ile ilgilenenler, ihale dos- yasını İSKİ Genel Müdürluğil Ticaret Işleri Daire Başkanlığı'nda görebilir ve dosya bedelini İSKİ Ge- nel Müdürlüğü merkez veznesine yatırarak alabilirler. lsteklilerin şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplannı ihale tarihinde saat 11.00'e kadar aşağıda beürtilen adreste Genel Evrak Müdürluğü'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşıüğında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarflan saat 14.00'te İhale Komisyon Baş- kanlığı'nca açılacakur. İSKİ no: Işin adı: Keşif bedeli thale tarihi Geçici Cemin. Dos>a bedeli T.7O03 Pohetüen Boru T.7001 Nipel, rakor, rediksiyon T.6997 Sayaç rakorlan 750.000.000 30.1.1990 22.5O0.OOOTL 225.OOOTL 96.475.000 31.1.1990 2.894.250 TL 30.000 TL 305.700.000 1.2.1990 9.171.000 TL 100.000 TL Not: 1. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 2. İSKİ 2886 sayüı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği- ne kısmen veya tamamen yaproakta, uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Aksaray Meyefonı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL : 588 38 00 (35Hat) TELEX : 23923 ISU-tr FAX : 588 38 83 Basın: 15552
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle