05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 16 OCAK 1990 TV 1 05.59 Açüış 06.00 Açıköğretim Birincı sınıf denleri: Genel Matematik füstel Logaritmik FonksıyonlarJ, tş tdaresme Giriş (lştetmenm Kuruluşu), Genel Muhasebe (Getiştirilmiş Tecrübi Sislemj. 07.00 Gün Başhyor "Ekonomiden Haberler", "Çizgi Film", "Jimnastik", "Sanat Haberleri", "Traftk", "Turkçe Sozlü Hafif Muzik", "Günün Mönûsıi", "Konuklar" ve "Canlı Müzik" programda yer alan bölumler. 09.00 Haberler 09.10 Hanımlar tçin Kadmlarda sık gorülen "Meme Kanseri"nin teşhis ve tedavisindeki yeni yöntemler konusunda Prof. Ayfer Haydaroğlu bilgi veriyor. Bir öğretmen çiftin emekli olduktan sonra hobi olarak yapmaya başiadıklan turîstik bebekler ekrana geıiriliyor. Deniz Adanalt'nm sohbeıı yer alıyor. Çocuk ve sül konusunda bilgiler veriliyor. 09.40 Susam Sokağı -76- Programın hedeflen, kendisiyle ilgili karar verme, işbirliği, alasözleri ve deyımler, el yıkama, "K" harfi, 5 sayısı, keman sözcüğü, ilişki tenmlerı, sınıflama, doğal çevre, diş sağlığı, benzer-farklı kavranu, geomelrik şekıller, duygular, değişik gülme çeşitlen ve sıralama. 10.10 Arkası Yann: Sevme Hakkı Fabrikada çalışan işçıler, Bay Monserrat'ın ûcretlen artırması ve daha tyi çalışma şartları hazıriaması amacıyla Adriano'nun önderliğinde greve giderler. BOylece Adriano, babasına karşı işçilerin yanında yer alır. Rosalia ise Adriano ve Monserrat'ı banştırmaya uğraşır. 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Haberler 15.15 Öğleden Sonra "Köy Doktoru" adlı dramanm 40. bölümü yayımlanıyor. Adnan Acar'ın yOnetmentiğim yapnğı "Nereden Nereye" bölümunde, Gaziantep Müze Evhri ve çeyiz sandıklan tanıtılıyor. Müzik bölümunde, Türk sanat müziği sanatçısı Hilal Çelebt ekrana geliyor. Hatk Oyunlan bölümunde, Akçaabat yöresinin halk oyunlan lantlılıyor. 16.30 Çocuklar tçin Bir Zamanlar Hayat Dizinin bu bölümunde, vucudun dış etkenlere ve mikroplara karşı savunmasınt ûsllenen akyuvarlann meydana gelişi ve sistem içinde nasıl çalıştıklan ele almmaktadır. Haydi Bilgi, beceri ve eğlence ağırlıklı Şifli Maçka tlkokulu öğrencileri ile Bahçelievler Koza tlkokulu öğrencilerinin kalıldıklan yanşma programı yer alıyor. Susam Sokağı -77- Programda stüdyoya Erkan Yolaç konuk olarak kaiıhyor. Programın hedefleri, haklara saygı, lüretilmiş sözcükler, parça-bütün ilişkisi, "L" harfi 6 sayısı, l'den 12'ye sayma, çoklu sınıflama, geomelrik şekıller, ilışki senmleri. yuksek-alçak, doğal çevre, meslek bılgisi, duygular-mutluluk, kendim koruma, beslenme ve kahvaltmm önenu. 18.00 Haberler 18.15 Önce Sağlık Programda içinde bulunduğumuz kif mevsiminde sıklıkla görülen "alt ve usı solunum yolu" hastalıklan işleniyor. Bu hastalıklardan korunma ve ihmalin doğurucağı sonuçlar anlalılıyor. Programa konuk olarak Prof. Dr. Necmettin Akytldtz, ve Prof. Dr. Sumru Beder kalılıyorlar. 18.40 Akşama Dogru 19.20 Dizi: Gençler Kentmde rastladığı bir lngitız kadınma âsık olan Sinan hıç tngilizce bilmediği içın karşılık gûrmemekten umuısuzdur. ölmek istediğini, ancak dünyamızı hangi yoldan terk edeceğini bılemedığim açıklar. Sonunda hıçbir şty yemeyip açlıklan ölmek seçeneğınde karar kılar. O sıroda palavracılığı ve sahte kabadayılığı ile iinlü Mural oraya uğrar, "tarihe geçmiş" kavgaiannı sayıp dökerek böbürlenir. Ferhat bir hikâye uydurur "Sinan'm sevdıği kızm insan azmam bir ağabeyi var. Hesap sormaya bu akşam buraya gelecek." Murat urker. ûlekiler onunla korkutmaca oyunlan oynayarak eğlenirler. Mural bir bahaneyle sıvısır. Yönetıci Nizamettin Bey lorununu matematik dersine çalıslmlması ıçin getirip gençlere bırakır. Bu angarya Zafer^in üstüne yıkılır. Ama ders çalışmaya hiç myeti olmayan yumurcak Zafer'i bunaltır. Açlıktan mıdesi kazınmaya başlayan Sinan'm ıradesı hızla zayıflamakıadır. 20.00 Haberler ve Hava Dunımu 20.45 TV'de Sinema: Romantik Komedi (Ayrmtılı bılgı yandaki suluniarda) 22.40 Müzik: Gökkuşağı (Aynntıh bılgı Bugun köşesınde) 23.35 Günün Sonu 23.50 Kapanış TV 2 09.58 Açılış 10.00 Turizm Eğitimi 11.00 Açıköğretim 12.00 Kapanış 18.10 Açılış 18.12 Dizi: Yalan Rüzgârı Nikki, kocasımn New York'a gideceğini öğrenince yalnız kalmamak için Jack ile bulusur. Victor ise New York'a gitmekten vazgeçmiş ve kent dolaylannda bir yere Viktorya ıçin satın almayı düşündüğu atlan gOrmeye gilmiftir. 19.00 Akşam Bülteni 19.15 Belgesel: Avşar Düğünü Kayseri'nin Tomarza ilçesıne bağlı Emiruşağı Köyu'nde yapüan ve dört gün dört gece suren geleneksel Avşar Düğünü'nün tanıtımı yapılarak, Fidan ve Hıkmet adındakı ıki gencin muraılanna ermeleri belgesel çekimlerle anlalılıyor. Programın bu bölümunde naklen yayın ekibi de gOrev alıyor. Çekimlerde herhangi bir mizansene yer verilmemekte, tamamen gerçeklere dayanılarak düğün anlatılmakladır. 19.45 Fasıl Programın bu hafıaki bölümunde Erzurum Radyosu Türk sanat mûziği sanatçıtarından Oşşak Faslı yer alıyor. 20.10 Edebiyat Uyarlamalan: Kırmızı ve Siyah tlahiyaı okulunun yöneticisi rahip Pirar gorevini bırakıp Paris'e Markiz Dö IM Mol'ün yanına gider. Arkasından Jülyen'i de çağırarak Markiz'in yanında özel sekreteri olarak çalışmasım sağlar. Jülyen Markiz'in oğluyla arkadaş olur. Markiz'in başına buyruk kızı ise çok ilgisini çekmiştir. 21.20 Gönülden Gönüle Programın "Çeşıtlemeler" bölümunde Hasan Esen ve yaylı sazlardan enstnimantal müzik yer alıyor. Türk halk müziği köşesinde, Gürkan özpeker, Şadan Adanalı ekrana geliyor. "Unuıulmayan Sesler bölümunde, Mualla Mukadder ve Hamıyet Yüceses yer alıyor, Gönul Akkor ve Nazan Sıvaa da "Günumüzün Sevilen Şarkılan" bölümtinde ekrana geliyor. 21.55 CNN Dünya Raporu (Orijinal sesı R-4'ten verilecektir.) 22.30 Gece Bülteni ve İngilizce Haberler 23.05 Dizi: Büyük Tuzak Mafıa'nm uğradığı FBI bozgunundan kurtulmayı başaran Aldo Saglia bir gazete haberinden Vinnie'nin Mel Prafitt için çalıştığmı öğrenir. Her şeyden sorumlu tuttuğu Vınnie'yi öldürmeye kararlıdır. Aldo'nun saldırısı Mel Profut'e yönelik gıbi görünürse de bir süre sonra gerçek ortaya çıkacak ve saldın anındaki tavrından ötürü Susan'ın Vmnie'ye olan duygusal bağlılığını lyice anlayan Mel bunalıma gırecektır. 23.55 Kapanış TV 3 19.59 Açılış 20.20 Belgesel: Süper TV (Aynntıh bilgi Bugün köşesinde) 20.45 Dizi: Mavi Kan Lisa Zmder hakkmda bir yazı yazılmıştır. Bunu okuyan Sinclaer Henry'e gelip sigonacı olduğunu ve Zinder'in şirketini otuz milyon dolandırdığını söyleyerek onu bulmasım ister. 21.35 Müzik: Casino 88 22.20 TV'de Sinema: Şantaj (Ayrmtılı bilgi yandaki sutunlarda) 23.50 Kapanış AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN (TV1 05.30) Birinci sınıf dersleri: Temel Hukuk (Haklann Kazanılması ve Kaybedilmesi), İktisada Giriş (Firma Maliyetleri ve Arz), Davranış Bilimlerine Giriş (Eğitim Kuramı), Atatürk llkeleri ve İnkılap Tarihi (Kurtuluş İçin llk Adım, Kongreler Yoluyla Teşkilatlanma). PTT, kablolu yayını genişletiyor Kablolu TV 300 binPTT, uydu yayınlarından alıp güçlendirerek kablolar aracılığıyla dağıtımını yaptığı "Kablolu TV" yaymlarmın alıcılarını genişletiyor. Ankara'da gerçekleştirilen yayından 300 bin lira depozit ve 5 bin lira ayhk kira veren herkes yararlanabilecek. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) — PTT, geçen yıl başladığı "Kablolu TV" yayınını 1990 yüı içinde genişletmeyi planlıyor. Radyo Televizyon Yiiksek Kunı- In'nun "Kablolu TV" ile ilgili ola- rak PTT hakkında suç duyuru- sunda bulunması, ancak konunun "takipsizlik karan" ile sonuçlan- masının ardından, PTT kurumu kablolu TV yayını faaliyetlerine hız verdi. PTT, Radyo ve Televiz- yon Yiiksek Kurulu'nun uyarıları ve suç duyurusu nedeniyle, kab- lolu TV yayımna bir süre ara ver- mişti. PTT yetkilileri, abone olmak is- teyen vatandaşlara "300 bin lira depozit yatınn. ayda 5 bin lira ki- rayla evinize kablolu TV hattı dö- şeyebiliriz" diye öneride bulunu- yor. Kimi vatandaşlann "Radyo Televizyon Yiiksek Kurulu'nun kablolu televizyona izin vermetoe- si bir yasal sornn doğtınıyor mu?" sorusuna ise "O konu anlaşınaya baglandı" yanıtı veriliyor. PTTye topluca başvuranlar ise kısa süre- de kablolu TV yaymını izleme ola- nağına sahip oluyorlar. Radyo Televizyon Yiiksek Ku- rulu, Cumhuriyet Savcılığı'nın "takipsizlik" kararından sonra "olayın peşini bırakmayacagını" belirtmesine karşın, şimdiye kadar herhangi bir girişimde bulunma- dı. Yiiksek Kunıl üyeleri, konuyu henüz hukukçulara incelettikleri- ni söylüyorlar. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun geçen yılın sonlarında yaptığı toplantıda, "PTTnin TRT ile ortak bir şirket kurması durnmunda, kablolu TV yayımna izin verikcegi" belirtil- mişti. PTT'nin bu yıl içerisinde ger- çekleştirmeyi düşündüğü projeler arasında, kablolu TV'den verdiği kanal sayısını 12'ye çıkarmak ve yeni isıasyonîar kurmak bulunu- yor. PTT, halen TRT programları ile CNN, PRO-7, Tele-S ve AFRTS uydu yayınlanndan yayın yapıyor. Bu yayınlar Oran Sitcsi, Çankaya ve Kavaklıdere'nin bir bölümü. Köçükesat, Bahçelievler Yüksek Sitesi ve Yenişehir'e ulaş- tınhyor. Bu yıl içinde PTT, Anka- ra'ya 4 çanak anten daha ilave ederek yayınlannı güçlendirmeyi ve kanaİ sayısını arttırmayı hedef- liyor. Kablolu TV abonesi olmak is- teyenlere PTT çeşitli kolayBklar da sağlıyor. 50 kişinin PTTye baş- vurması durumunda, bir kez ol- mak üzere 300 bin lira depozit ve ayda 5 bin lira kira bedeli alınıyor. Abone olmak isteyenlerin sayıla- rının SO'den fazla olması duru- munda ise depozit tutarı 2S0 bin liraya düşürüliiyor. PTT, kablolu TV ve abone ko- şullan hakkmda başvuranlara yar- dımcı olmak amacıyla bir de ser- vis oluşturdu. 140 50 60 Noiu An- kara telefonuna başvuranlar, Rad- yo Televizyon Yüksek Kurulu'nun yayını durdurmak yolundaki giri- şimine karşın. "Kablolu TVIeri- ne hiçbir şey olmayacagı" garan- tisini alabiliyorlar. PTT'nin kablolu TV yayını ulaştırdığı semtlerden Oran Sitesi TRT yayınları ile Tele-5 yayınları- nı, Kavaklıdere CNN, AFRTS, TRT ve PRO-7 yayınlarım, Bah- çctievier Yiiksek Sitesi TRT, CNN, Tele-5 ve AFRTS yayınlannı, Ye- nişenir Tele-5, PRÖ-7 ve TRT ya- yınlannı, Çankaya da Tele-5, PRO-7, CNN ve TRT yayınlannı izleyebiliyor. TV1 SİNEMA 20.45 'İş'e aşkj girincegRomantik (Romantic Comedy) / Yönetmen: Arthur Hiller / Senaryo: Bernard Slade / Müzik: Marvin Hamlisch / Oyuncular: Dudley Moore, Mary Steenburgen, Frances Sternhagen. / 1983 ABD yapımı / 97 dakika. Kültür Servisi — Broadvvay'de oyunlan sergilenen bir yazarla bir öğretmen, profesyonel anlamda işbirliği yapmaktadırlar; ancak bu işbirliği duygusal bir ilişkiye dö- nüşünce, ortaya sorunlar çıkar. Oyurüanndan alınan birçok fîl- mi TV'de izledüğimiz Neil Simoni ın yapıtlan arasındaki bu film, as- lında başka bir yazarın, Bernard Slade'in bir oyunundan alınmış. Sinemada her türde film yönet- mekle birlikte hiçbir zaman tam bir başanya ulaşamamış olan İLGİNÇ ÇİFT — Hiller'in son filmi Uginç bir oyuncu çiftini, Dud- ley Moore ve Mary Steenburgen'i bir araya getiriyor. 1923 doğumlu ve Kanada köken- li Arthur Hiller'in filmi, çagdaş ve modern bir güldurü olmayı amaç- lamış. "Tobruk Kahramaıılan", "Poppi", "Aşk Hikâyesi", "Has- tane", "Mancalı Adam" gibi füm- lerle tanınan Hiller'in son fîlmle- rinden biri olan "Romantik Komedi" ilginç bir oyuncu çiftini bir araya getiriyor. lngiliz oyuncusu Dudley Moo- re (1935-..) ülkesinde çevirdiği ki- mi fihnlerden sonra 1970'lerde "10", "Arthur", "6 Hafta" gibi fılmlerle ün yapmıştı. Filmin ka- dın oyuncusu Mary Steenburgen ise 1952 doğumlu. Sanatçı "Mel- vin ve Howard" "Rag Time". "Bir Yaz Gecesi Seks Komedisi" gibi fılmlerle tanınmıştı. Filmin müziği ise çalışkan bes- teci Marvin Hamlisch'e ait. TV 1 GÖKKUŞAĞI 22.40 Altınlğne \arışıııası StNA KOLOĞLU Yeni dönemin ilk "Gökkuşağı" programında Aj- da Pekkan'ın yeni parçalarıyla tanışacağız. Pekkan, "iflas ettik- ten sonra" tekrar müziğe döndü. "Variety" müzik türünde anıl- ması gereken bir isim olan Aj- da Pekkan'ın yeni kasedi özenli bir çalışma.Bu türii ve Ajda Pek- kan'ı beğenenler zevkle izleye- cekler. TRT'nin "mnzisyen lislesı ve anlayışı dışında olan" Gök- kuşağı programının bu haftaki konuklanndan biri de Serdar Ataşer. Ataşer'in "Mtttareke Yılları" kasedi her bakımdan il- ginç bir çalışma. Ataşer, "elek- tronik hastası" diyebileceğimiz bir müzisyen. Kendi olanaklany- la gerçekleştirdiği avant-garde bir çalışmasıyla ekrana geliyor. Gökkuşağı'mn Türk Pop Ta- rihi kesidinde bu akşam kimimi- zin çoktan unuttuğu, kimimizin de hiç bilmediği bir yanşmamn birincileri ekrana gelecek: Altın tğne Müzik Yanşması. Türkiye1 de hâlâ piyasada bulunan müzis- yenlerin çoğu, bu ve benzeri ya- rışmalann ürünleri. Altın Mik- rofon, Liselerarası Milliyet Mü- zik Yanşması, Altın İğne, bugü- ne kadar birçok müzisyeni orta- ya çıkardı. "Gökkuşağı" programı ve da- ha önceki "Çakıltaşı" program- lan bize bazı gerçekleri gösteri- yor. Eurovision besteleri, şartna- meler ile bir yere vanlması im- kansız. Yugoslav> ı a Eurovision 1 da başarılı olurken bunu sürek- li üreten, müziğini canh tutan bir ülke olmasına borçlu. IONDEN MAHMUT T. ONGOREN "Filaıfın Baskısı... "Beyazıt'taki öğrenci olaylarını televizyondan vermedik. Çek- medik de zaten." TRT Haber Dairesi Başkanı Ceyhan Baytur'u, 7 Ocak 1990 gün- lü Nokta Dergisi'ne böyle açıkça konuştuğu için kutluyorum. Ama amacım, "habsr değeri" taşıyan her otayı devletin tekelindeki TRT'nin önce çekmek ve elde olmayan nedenlerden ötürü çeke- mese bile yine de vermek zorunda olduğunu belirtmek değil... Sayın Baytur sürdürüyor açıkça konuşmayı: "Versek, bir yer- de teşvik anlamına gelir." Amacım, "TRT verirse, olayları teşvik eder" diye bir görûşün habercilik kitabında buiunmadığını, ama kurulduğu ilk günden başlayarak TRT Haber Merkezi'nin böyie bir anlayışla çalıştığım da vurgularnak değil... Eğer TRT böyle bir görüşün etkisi altın- da kalmayıp gerçek haberciliğe yönelseydi, geçen yılki cezaevi açlık grevleri, işçi eylemleri, Güneydoğu ve Doğu ıllerimizdeki ko lera salgını, yine aynı illerdeki Kürt sorunu, şiddete dönüşen "tür- ban olayı" ve 1 Mayıs olaylarının içyüzü ile ilgili haberleri de rad- yolarımızdan ve televizyonlarımızdan öğrenebılirdik. Gerçekte belirtmek istediğim nokta, Sayın Baytur'un Nokta'ya verdi^i demecin şu tümcesinde yatıyor: "Bu tür olaylara girmi- yoruz o nedenle. Milli Güvenlık Kurulu, Emniyet filan üzerinde duruyorlar çûnkü..." İşte "Milli Güvenlik Kurulu, Emniyet filan"a değindiği için Sayın Baytur'a çok teşekkür ediyorum. Bu açıklamadan anlaşıldtğına göre TRT haberleri, Milli Güvenlik Kurulu'nun, Emniyet'in filan gözetirrtinde veriliyor. Bizler bu nok- tanın yıllardan beri ayırdındayız. 12 Mart döneminden başlaya- rak bu uygulama var. Ama özellikle 12 Eylül'den sonra aynı uy- gulama daha da ağırlaştırılarak sürdürülüyor. TRT, bir türlü ba- ğımsız yayın yapamıyor. TRT'nin bağımsız yayın yapması ve ör- neğin haberleri hiçbir dış etki olmaksızın vermesi istenmiyor. Ama şimdiye dek gelmiş geçmiş tüm TRT Genel Müdürleri ve diğer TRT yetkilileri, "Bize TRT dişından hiçbir müdahale yoktur. Biz haberleri kendimiz seçer, kendimiz hazırlar ve kendimiz yayımlanz" der dururlardı. Şimdi ilk kez bir yetkilinin ağzından bunun böyle olmadığını öğrendik. Acaba salt haberler üzerinde mi duruyor bu TRT dışındaki ku- rumlar? Ya TRT'nin kendi yaptığı ve başkalarına hazırlattığı yerli diziler ve diğer izlenceler? Milli Güvenlik Kurulu ve Emniyet on- ların da mı üzerinde duruyor? Hepsi yayından önce bu kurullar- ca mı inceleniyor? Eğer bu incelemede gözden kaçan bir nokta olursa, "Yorgun Savaşçı" örneğinde gördüğümüz gibi "üzerin- de durulan" filmler bir güzel yakılıyor mu? Ya o "filan"a ne demeli? Sayın Baytur, "Milli Güvenlik Kurulu, Emniyet filan..." diyor. Kim bu "filan?" TRT'yi Aydınlar Ocağı'nın borazanı yapanlar mı, ya da Türk Kadınlar Vakfı'nın sözde ha- berlerinin radyo ve televizyondan verilmesini sağlayanlar mı? Aynı "filan" mı Sayın Cumhurbaşkanı Özal'ın yapay haberlerinin TV 1'in ilk sırasına oturtulmasını sağlıyor? Bir ANAP mılletvekili, bir DYP milletvekilini TBMM koridorunda öldürdüğünde, vurulanın partisini TV haber bülteninde veren TRT niçin aynı büttende vu- ranın partisini gizlemiş ve vermemişti? "Filan" mı vuran millet- vekilinin partisinin açıklanmasını istememişti? Cumhurbaşkan- lığı seçiminin birinci turunu TBMM'den naklen yayımlamaktan TRT son anda vazgeçmişti. Yine "filan"ın mı parmağı vardı bun- da? Sayın özal'ın Cumhurbaşkanlığı'na salt kendi partisince se- çilmesinden sonra TRT, muhalefetin hem TBMM'deki hem de Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki törenlere katılmadığını yayınla- nnda tek sözcükle bile duyurmamıştı. Herhalde yine "filan"ın TRT üzerindeki baskısından ötürü... Hükümet izlencesinin TBMMdeki görüşmelerinin televizyondan naklen yayımı da engellenmişti. "Filan" iyi çalışıyordu doğrusu. TRT ise çalışamıyordu. TRT hâlâ 12 Mart ve 12 Eylül ilkeleri- ne bağlı kalarak yayın yapıyor ve haber veriyor. TRT'nin "sivilleşmesi" için hem bu sıkıyönetim yöntemlerinden hem de bu yöntemleri uygulayan yönetimlerden kurtanlması gerekiyor. Bir de özel TV niçin kurulmuyor diye soranlar var. TRT'yi bu denli baskı altında tutmayı başaran "filanlar", özel televizyona izin ve- rirler mi? Sizi gidi "filanlar" sizi... TV3 SİNEMA 22.20 Hîtchcock'un ilk sesli filmiŞantaj (Blackmail) / Yönetmen: Alfred Hitchcock / Senaryo: Alfred Hitchcock, Benn VV.Levy, Charles Bennett / Oyuncular: Anny Ondra, Sara Allgood, John Longden, Charles Paton, Donald Calthrop, Cyril Ritchard / 1929 yapımı / Siyah-beyaz / 73 dakika. Kültür Servisi — Ingiltere'nin I ünlü polis örgütü Scotland Yard-' da çalışan bir müfettiş, sevdiği genç kızın bir cinayete karıştığını öğrenir. Sinema sanatının büyük ustası Alfred Hitchcock'un (1899-1980) ilk sesli filmi. 1925'ten itibaren yö- netmenliğe başlayan îngiliz sine- maası, sessiz film döneminde 10/a yakın fılm çektikten sonra bu ak- şam izleyeceğimiz "Şantaj" fil- miyle ilk kez sesli.sinemayı dene- mişti. Bir sahne oyunundan alınan film, bugün için oldukça eskimiş gözükmesine karşın yönetmenin kendine özgü damgasından izler taşıyor ve gelecekteki ünlü filmle- rinin en tanınmış bölümlerini ha- berliyor. özellikle finale doğru ki- mi seanslar geleneksel Hitchcock anlatımının görkemli örnekleri. Hitchcock, filmin sonunu iro- nik ve biraz belirsiz bir finalle noktalamak istiyordu. Ancak o yıllann sinema anlayışı içinde bu mttmkün olmamış ve film kaçınıl- maz bir "mutlu son"la noktalan- mıştı. O zamanın oyunculanndan Anny Ondra, Sara Allgood, Char- les Paton ve John Longden'in ya- nı sıra küçük şantajcı rolünde iz- leyeceğimiz Donald Calthrop özellikle dikkat çekiyor. Alfred Hitchcock'un bu ilk sesli filmi, birlikte çalıştığı British In- temational Pictures (BIP) film şir- ketinin ve Ingilteıe'nin de ilk ses- li filmiydi. O güne dek Amerika- run kurduğu tekel karşısında bir çıkış yapamayan tngiliz sineması önce tümüyle "sessiz" olarak çe- kilip daha sonra seslendirilen bu fılmde Amerikalılara filmin afışi- ne yazdıklan "Konuşulması ge- rektigi gibi bir anadille (İngiliz- ce)" yazarak dolaylı yoldan bir de eleştiri yöneltiyorlardı. 60 yülık bu sinema örneği, özel- likle sinemanın geçmişine, gerilim fılmlerine ve de Hitchcock sine- masına meraklı olanlar için paha biçilmez değer taşıyan ilginç bir gösteri. Kaçırmayın. AFtŞt VE BAŞROL OYUNCLSU — Hitchcock'un 1929'daki Uk sesU filmi, aynı zamanda yapımcı şirkel British International Pictures'ın, hatta lngiltere'nin Uk sesli filmiydi. Nitekim. filmin afişine "Konu- şulması gerektigi gibi bir ana dilleü!" yazılmış ve o güne kadar sesli film tekelini elinde bulunduran Amerikan sinemacılanna "tngilizce işte böyle konuşulur" diye laf anlmıştı. Bu "tarihi" filmin başrolü- nü ise Anny Ondra üstlenmişti. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, prograra. 05.00 Haberler. 05.05 Gunaydın (1). 07.00 Bugun (Ku- şak 2). 09.40 Arkası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyız. 11.00 Haberler. 11.05 Reklam- lar. 12.00 Haberler. 12.05 Günu yaşarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Hafıf tnüzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 17.00 Haberler. 17.05 Meddah düiyle halk âsıklarımız. 17.25 Türkçe sözlü hafıf mü- zik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17.55 Haftamn ço- cuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Günden gune. 19.00 Haberler. 19.30 Segah faslı. 20.00 Dün- ya dönüyor. 20.20 Türkçe sözlü hafif mü- zik.20.45 Türküler. 21.00 Haberler. 21.05 Saz eserleri.21.15 Türk ve Islam dunyasından. 21.30Turk halk müziği dinleyici istekleri. 22.00 KUçük konser. 22.30 Solistlerden seçmeler. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenin içinden (3). 00.55 Gü- nün haberlennden özetler. 01.00 Program ve ka- panış. 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve ha- berler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07.30 Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo sarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Çocuk bahçesi. 09J0 Crystal Gak'in "Cage The Songbird" albümü. 10.00 Bir efsanedir Anado- lu. 10J 0 Çağnşını. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 12.00 Türküler ve oyun havalan. 13.00 Haberier. 13.15 Halk çalgılanndan ezgüer. 13.30 Çiçek ve kültür. 13.50 Hafif muzik. 14.00 Ya- bancı dil dersi. 15.00 Haberler. 15.04 Solistler geçidi. 15.30 Arkası yann. 15.50 Sarkılar. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Haberler. 17.05 Sohstler geçidi. 17.30Yurttan sesler erkekler topluluğu. 18.00 Lied dagan. 18.30 Din ve ahlak. 19.00 Ha- berler. 19.30 Yurttan sesleı kadınlar topluluğu. 20.00 Ferahfeza faslı. 20.30 Yabancı dil dersi. 21.30 Hafıf müzik. 22.00 Klasik koro. 22.30 Bir roman / bir hikâye. 22.45 Türküler. 23.00 Ha- berler. 23.15 Solistlerden birer şarkı. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Salı konseri. 00.55 Gunün haber- lerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve ha- berler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sa- bah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Oğleye dogru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafıf müzik. 12.30 Gunün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik tü- neli. 15.00 Perde açılıyor. 15.30 Konser saati. 16.30 Caz sanatı. 17.00 Haberler. 17.15 Okya- nus. 18.00 Unlü sesler. 19.00 Haberler. 19.15 Müzik ve yorumcular. 20.00 Armoni. 20.30 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Gecenin getirdik- leri. 23.00 Doğumunun 150. yılında Çaykovs- ki. 24.00 Gece ve Müzik. 00.55 Günün haberlennden özetler (Türkçe). 00.58 kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program ve ha- berler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07.30 Solistler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarküar. 08.30 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Beraber ve solo şarkılar. 09.30 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Saba- hın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türkü- ler. 11.20 Şarkılar. 11.35 Beraber ve solo türküler. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçe- si. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00Haberler 14.05Solistler geçidi. 14.30 Türküler ve oyun ha- valan. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Ha- berler. 16.05 Yurttan sesler erkekler topluluğu. 16.30 Çeşitli Türk müziği. 17.00 Haberler. 17.05 Ezgı kervanı. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Solistler geçidi. 18.58 kapamş. POLİS İSTANBUL 07 58 ,„„>., program. 08.00 Güne başlarken. 08.45 Sabahın konukları. 09.15 Sevilen melodiler. 10.00 Mü- zik dünyast. 11.00 Kayıp haberleri. 11.05 tşte saz işte söz. Solist: Ihsan Öztürk. 11.30 Bir top- luluk: Violet Femmes. 12.00 İstekler. 13.00 Turkçe sözlü hafif müzik. Solist: Grup Hardal. 13.15 Öğleden sonra. 14.45 Bir sanatçıyla be- raber. Solist: Yüdınm Gürses. 15.10 Karayol- lan Trafik Kanunu. 15.15 Nigar Uluerer'den şarkılar. 15.30 Kayıp haberleri. 15.35 Turkçe sözlü hafif müzik. 16.00 Müzik takvimi. 17.00 Müzik pman-Anılann müziği. 17.30 Gün biter- ken. 18.15 Müzik denince. 19.00 kapanış. POLİS TÜRKİYE ^ Acılı; . program. 07.00 Güne başlarken. 07.45 Enstrü- mental müzik. 08.00 Sabahın konuklan. 08.30 Yol durumu. 08.35 İşte saz işte söz. Solist: Nur- saç Doğaruşık. 09.00 Sabahın getirdikleri. 09J0 Yol durumu. 09.35 Cevdet Bolvadin'den sarkı- lar.09J5 Müzik dünyası. 10^5 KarayoUan Tra- fik Kanunu. 11.00 Bir sanatçıyla beraber: Hulya Sözer. 11.25 Mansur Kaymak'tan türküler. 11.45 Kayıp haberleri. 11.50 Sizin seçtikleriniz. 12.55 Türkçe sözlüjıafif müzik. Solist: Nazan Şoray. 13.15 Öğleden sonra. 14.40 Yol durumu. 14.45 Türküler geçidi.15.15 Metin Everesften şarkılar. 15.35 Müzik pınarı. 16.05 Kayıp ha- berleri. 16.10 Solistler geçidi: Anıların müziği. 16.40 Mihrican Bahar'dan türküler. 17.00 Turk- çe sözlü hafıf muzik. 17.10 Gün biterken. 18.00 Program ve kapanış. Radyoda Tiirk yorumculan • ANKARA <Mak Ajans) — Yeni yayın dönemiyle birlikte pazartesi günleri 22-00-22.30 saatleri arasında Radyo-1'de "Türk Yorumcuları" adıyla yeni bir programın yayımına başlandı. Haftada bir kez 30 dakikalık süreyle yayımlanan programda, Türk sanatçılarımn yorumlanna ve röportajlanna yer veriliyor. Neşe Tartanoğlu'nun hazırladığı programda bugüne dek sanatçılar Ferhunde Erkin, Tahir Sümer ve Türkiye*nin ilk kadın orkestra şefı Inci Özdil yer alddar. Program, önümüzdeki yayın döneminde de devam edecek. Elrdeııı'in ziyaretleri • ANKARA (Mak Ajaas) — TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, parlamentoda grubu olan ve olmayan tüm siyasi parti liderlerine yapogı "nezaket" ziyaretlerini önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Erdem önce E>emokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit'e gidecek. Daha sonra Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı AJparslan Türkeş'i ziyaret edecek olan TRT Genel Müdürü, son olarak Islahatçı Demokrasi Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali üe görüşecek. Kaynaklarda artış • ANKARA (Mak Ajans) — 1990 yılı yeni Reklam Yönetmeligi'ne göre TKT bazı programları para vermeden, uste para alarak hazırlatabilecek. TRT'nin kabul ettiği esaslar çerçevesinde, reklam yapmak isteyen özel ve kamu kunıluşlan, kültür, turizm, sanat, eğitim ve müzik alanlarında en az 10, en fazla 50 dakika süreli programlarını televizyonda yayımlayabilecekler. Müşteriler, program girişi ve bitişinde kendi reklamlannı yapabilecekler. TRT'nin para vermeden, "para alarak" ekrana getireceği bu programlann dakika ücretleri ise şöyle: 10 dakikaya kadar olan programlar 240 bin lira, 20 ' dakikaya kadar 315 bin lira, 30 dakikaya kadar 295 bin lira, 40 dakikaya kadar 275 bin lira, 50 dakikaya kadar programlar ise 250 bin lira. Bu tür programlara bir örnek ise Coca-Cola fırmasının hazırladığı 30 dakikalık müzik programı, "1 Numara!' Televizyon festivali • Kültür Servisi — Monte Carlo 9. Uluslararası Televizyon Festivali 6-8 şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. "Imagina 90" adı altında gerçekleştirilecek olan festivalde 3 gün süresince, toplam 6 bölümde yapılacak olan konferanslarda, "görsel dil", "yaratıalık", "animasyon" başlıklı konularda tartışmalar sürdürülecek. Festival, Avrupa televizyon kanallarını bir araya toplaması açısından büyük önem taşıyor. "tmagina 90", en iyi yönetim dallarında vereceği II ödülün yanı sıra, genç Avrupalı yaratıcüarı da bursla ödüllendirecek. TRT'nin eğitim planı • ANKARA (Mak Ajans) — TRT'nin önümüzdeki beş yıllık dönemde tarafsız ve objektif bir yayıncıhk yapacağı belirtildi. Kurumun Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan "1990 Eğitim Plam'nda 6. Beş Yıllık Kalkmma Planı"mn esas ahnması ve plan çerçevesinde yapılacak hizmet içi eğitimin de 1990-1994 yıllan arasmı kapsaması öngörüldü. Bu amaçla hazırlanan planda, bugüne kadar eğitim etkinliklerinin yıllık planlar halinde ele alındığını, 1990 yılından itibaren bu sistemin değişerek yıllık eğitim planlannın uzun ve orta vadeli eğitim hedeflerine göre gerçekleştirileceği belirtildi. UGUN • Belgesel TV 3 20.20 Hokkaido'daki nehir içinde yaşayan alabalıkların üretme çiftlikleri için nasıl toplandıklanna, yumunlama alışkanhklanna ve yavru balıklarm yaşam mücadelesine yer veıiliyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle