26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Sah bı Cumhur veı Ma[baacılıW \c Gazetecıhk Turk Anonım Şırkeu adına Nadır Nadı 0 Gene! \a\m Mudu^u Hasan Ccmal. Muessese Muduru Emıar l şaklıgıl \az îşlerı Viuduru Okat Gonensm £ Habe Merkez Muduru Valçın Bner Sa\fa Duzenı \onttmenı Alı Var • Temak-ıler \.\KARA Maoct Tan İZMİR Hıkrort Çtonkavu. k Pollllka CcM BaMangıç. D15 Haberler tıyvm Batcı Ekonomı Ccngiz Taıtu. lş Smdıka Şnfcran K ı v m Kllltur ClU L E£um Gera> 5«*1aft. Haber Araşurma ismrt Berkın. ^oıi Haberjer Nccdd Doftan, Spor Daıu$manj AbdafltAdir \ı Dm \znt2i ktrra (^&hşk*n Vasurma Şahın \Jp*t Duarltrre \bduflah V u a 0 kooniinaıör Ahmei Komtea 0 Maij Işlc- Erol Eıtan. C Muhascbe BUIKII Vratr # Buwe Planlan'.a y » p Osmanbcfeothı 9 RrkUm Ayjr Tonın, # Ek Yavınlar Horyı Unol • ldart Hmryuı Gmw • iitamc Oodtr Çdik. • Büg. Iskm Nul Inl # Pcnond Scvp Jaaı-i w tmvı Cumhumrt siaibaaolık vr Casrecüık T 4.Ş. Tüık Ocajj Cjd 34 «I ı 343M la PK 2a6-Isanbul Td 5!2 0^ W (20 hatl Teto. 22246 Fax_ (II 526 60 72 0 Bumiar Aakm. Zıva Gökalp Bh Inkılap S No 19 4 Te] 133 II 41-4" Tetex. 423*4 Fo: (4) 133 0İ 6< # lımr H Zı>a Bh 1352 S.13 Tel 13 12 Kl "feta. '2359 FM. (51) 19 53 60 : lnOou Cad 1İ9 İ N o Kaı Td 19 i1 52 |4 haıı TdoL 6215' Fax. O) I» 3"1 52 TAKVIM 16 OCAK 1990 Imsak 5 49 Guneş 7 19 Oğle 12 18 Ikındı 14.45 Akşam 17 08 Yatsı. 18 32 Kanakaryu mozaikleri için sözlü savunma KKTC sınırları içindeki Kanakarya Kilisesi'nden çalınan 4 Bizans mozayiği ile ilgili davanın temyizdeki sozlü savunmasına bugun Chicago'da başlanıyor. ÖZGEN ACAR NE\* YORK — KKTC sınır- ları ıçındekı Kanakarya Kilise- si'nden kaçınlan ve değerı 20 mıl yon dolar (yaklaşık 46 mılyar lı- ra) olduğu soylenen dört ender Bizans mozaığı ıle ılgılı davanın temyizdeki sözlu savunmasına bugun Chicago'da başlanıyor Indıanapohs Federai Mahke- mesı Yargıcı James Noland, da- vulcu ve eskı eser kaçakçısı Ay- dın Dikmen'den 1 08 mılyon do- lara satın alan sanat eserlerı tuc- carı Bayan Peg Goldberg'ın bu mozaikleri, "gerçek y«sal sahıbi olan Kıbns Oftodoks Kıiisesı ile Rnm yonetimine ıade etmesi gerektiğine" karar \ermıştı Bayan Goldberg'ın avukalı Joe C Emerson. "CumhunyeCe yap- tığı açıklamada, "Indıanapolis davasında one surdugumuz bazı savunma ıddıalanmızı terayiz aşamasında de yıneledik, ancak bu kez uluslararası hakuktan ya- rarianarak yenı >e onemlı bir sa- vı mahkemeye sunduk" dedı Emerson'un ekım ayında tem- yız dılekçesınde ortaya attığı ve- nı sav özetle şoyle "1974te Kıbns'ın fiili olarak ikiye bolunraesınden >e kuzevde federai bir devlet kunılduktan sonra 1977 yılında Londra'da He- sperides Holels Ltd. adlı bir şir- ket, Girne'deki otelinin Aegean Turkish Holidays Ltd. adlı bir başka şırket tarafından kullanıl- masını onlemek amacıyla bir da- va açmıştı. Gerek tngiliz mahke- mesı ve gerek daha sonra ilk mahkemenin karannı benimse- jen tngiliz Vargıtay'ı, 'Her ne ka- dar bu federai devlet, uluslararası alanda hukuken tanınmamış da- hi olsa fiilen vardır ve dolayısıy- la bu olayda federai devletin sı- nırlan ıçındekj rasa geçertidır' bi- çiminde bir karar alarak Hespe- rides Hotels Ltd. adlı şırketın başvurusunu reddelmişti." Bayan Goldberg'ın avukatlan bu uluslararası emsal karannı mahkemeye sunarak, KKTC sı- nırları ıçındekı Kanakarva Kılı- sesı'nden çalınan mozaıklenn sa- hıbının artık Rum yönetımı ıle Ortodoks Kılısesı'nın olmadığı savını yedıncı bolge temyız mah- kemesıne sunmuş oldular Bu savı yazılı olarak yanıtlayan Rum taratının avukatlan ıse Iıı- gıltere'dekı da\aya konu olan gavrımenkulun Kıbrıs'ta bulun- duğunu, Ingıltere'de olmadığını, oysa mozaıklerın şu anda ABD- de bir kasada guvenlık altında bulunduğunu soyleyerek bu em- salın bu dava ıçın geçerlı olama- yacağını öne surdüler Davaı.ı avukatlar, ayrıca kutsal bir yapı- >a aıt bu mozaıklerın "Savas al- tında dahı olsa başkalannca ik- tisap edilente>ecegıne üişkın 1954 tarıhlı Lahe> sozleşraesinin bulunduğunu" da ek bir göruş olarak mahkemeve bıldırdıler İstanbul'da hava kirliliğinde artış var Ankara, 55 yıldır böyle sis görmedi Hava kirliliğinin azalması uzerine başkent dün biraz soluk aldı. İstanbul'da 1 metrekup havadaki kukurtdioksit oranı ortalama 840 mikrograma ulaştı. Belediye 9 ilçede önlemlere uyulup uyulmadığını denetliyor. Haber Merkezi — Ankara son 55 yılın en sıslı gunlennı yaşar- ken hava kırlıugı oranlannda ön- cekı gunlere gore azalma görul- du Sısle bırlıkte görulen ha\a kırhlığı nedemyle Ankara'da dun ılk ve orta dcrecelı okullar ıle kreşler bir gun kapah kaldı Esenboğa Havaalanf nda sıs ne- demyle vapılamayan ınış ve kal- kışlar da ancak akşam saatlenn- den ıtıbaren vapılmaya başlandı Ankara dun bıraz olsun rahatlar- ken hava kırhlığı bu kez Bursa, Erzurum \e Kaysen'de etkıh olu- yor Bursa'da öncekı gun alınan 1 kademe önlemlere dun de de- vam edıldı Ka>sen'de yapılan son ölçum- lerde kukurtdioksit oranının 445'lerden 741 4'e, duman mık tarının 180'den 318 2've çıktığı belırlendı tzmıt'te de hava kır- lılığının yenıden artmaya başla- dığı gozlendı Kentte 1 kademe önlemlerın uygulanmasına de- vam edıldığı bıldırıldı Yoğun sıs, Doğu bölgelenmız- de de etkılı olmaya başladı Sıs- le bırlıkte Erzurum'da hava kır- lilığınde artış oldu. Ataturk Unı- versıtesı Çevre Sorunlan Araştır- ma Merkezi ekıplerı tarafından yapılan ölçumlere göre 1 metre- kup ha\ adakı kukurtdioksit ora- nının 670 mikrograma çıktığı be- lirlendı Elvenşsız hava şartları nedemyle Erzurum, Erzıncan, Kars, Ağrı ve Muş'ta tatıl edılen ılk ve orta derecelı okullarda dun derslere yenıden başlandı Mete- orolojı Bölge Mudurluğu yetkı- lılen, sıs ve soğuk havanın onu- muzdekı gunlerde de etkılı ola- cağını bıldırdıler öte yandan sı- sın etkısıyle göruş mesafesının 150 metrenın altına duşmesı uze- nne Erzurum, Erzıncan, Kars ve Ağrı havaalanlarında uçak ınış ve kalkışlarına dun ızın venlme- dı Ankara bağlantıh Erzurum- tstanbul uçak sefen de ıptal edıl- dı Devlet Meteorolojı Işlen Ge- nel Muduru Faysal Geyık, Anka- ra'da son 55 yıldır böyle sıs gö- rülmedığını belırttı Faysal Ge- yik, Ankara'dakı sıslı gunler or- talamasımn yaklaşık 6 olduğunu bu yıl ıse ocak ayının ılk 15 gu- nunun 8'ınde voğun sıs göruldu- ğunu söyledı Bu arada Ankara'da hava kır- hlığı ve nem oranında öncekı gu- ne gore azalma kaydedıldı Ba$- kentte ılk ve orta derecelı okul- larla tum ana okulu ve kreşlerde dun ara verılen öğretıme bugun yenıden başlanacak Ankara Valısı Saffet Ankan Beduk başkanhğında dun akşam toplanan tl Hıfzıssıhha Kurulu, hava kırhlığı ve yoğun sıste goz- lenen azalma nedemyle ılk ve or- ta derecelı okullarla, ana okulu ve kreşlerde gıdılen tatıl uygula- masına son verıhnesını karar- laştırdı. Ankara'da yapılan son olçum- lerde kukurtdioksit oranı kent ortalaması metrekupte 541, du- man mıktarı ıse 435 mıkrogram olarak belırlendı Istanbul'da ıse hava kırhlığı, artış gozlendı tstanbul Vahlığı'nden venlen bılgıye go- re yapılan son ölçumlerde 1 met- rekup havadaki kukurt dıoksıt oranı ortalama 840 mikrograma ulaştı Istanbul Belediye ekıple- rı Fatıh. Gazıosmanpaşa, Bakır- köy, Şışlı, Bevoglu, Zeytınburnu, Eyup, Emınönu ve Kadıköy'de hava kırlılığıne karşı alınan ön- lemlere uvulup uyulmadığını de- netliyor Bu ılçelerde soba ve ka- lorıferlerın gunde yalmz ıkı de- fa ve 8 saatı geçmemek uzere ya- kılması ongoruluyor Türklerin kullandığı 'B'plakalı arabalar trafıkten ahkonuluyor Mavi plakalı taşıt avıİstanbul'da Trafik Denetleme Şube Mudürlüğü'ne bağlı ekipler, 4 ocaktan itibaren 100'e yakın mavi plakalı taşıtı Türklerin kullandığı gerekçesiyle Karaköy Yolcu Salonu Gumrük Müdürlüğü'ne teslim ettiler. Taşıtlar 200 bin lira para cezası ile 'uyarı'dan sonra gerçek sahiplerine veriliyor. TURİNG Otomobil Kurumu Başkanı Çelik Gülersoy, "Denetim doğru bir karar. Ancak hiç kimseyi ehliyet almaya zorlayamazsınız. Surücüsü varsa o kullanabilir. Bu olay trafik izni değildir. Gümrük hattından geçirir, istediğine kullandırır. Mavi plaka bir gumruk iznidir, trafik ruhsatı değildir" dedi. ESAT PALA Turkıye'de oturma iznı bulunan yabancılara aıt "B-roavi" plakalı taşıtların bir bölumunün son za- manlarda Turkler tarafından kul- lanıldığının belırlenmesı uzerine, ozellıkle buyuk kentlerde yoğun bir denetıme başlandığı belırtıldı Malıye ve Gumruk Bakanlığı'nın ısteğı uzerine îçışlen Bakanlığı Emnıyet Genel Mudurluğu'nce tum ıllere gönderılen yazıyla de- netımlenn sıklaştınlarak Turkle- rın kullandığı "B" plakalı taşıtla- rın alıkonulması ıstendı tstaıı- bul'da 4 ocak gunu başlatılan "mavi plaka denetirai" sırasında 100'e yakın taşıtın Karaköv Yolcu SaJonu Gumruk Mudurluğu yet- kılılerınce gerçek sahıbının araş- tınlması ıçın otoparklarda bekle- tıldığı öğrenıldı İstanbul'da bulu- nan bazı konsolosluk ve yabancı kuruluş velkılılen ıse, mavi plakalı taşıtlan çoğunlukla uzenne kayıtlı kışılerın yerıne başka suruculerın kullandığını, bunun yasak olma- sı nedemyle guç durumda kaldık- larını söyluyorlar Tunstık kolaylıklardan yararla- nılarak gumrukten geçış karnesı, trıptık ve mulkıyet belgelenne da- yanarak yurtdışından getınlen ve- ya Turkıye'de satın alınan mavi plakalı taşıtlarla ılgılı olarak Em- nıyet Genel Mudurluğu 27 9 1989 tanhınde bütun ıl emruyet mudür- luklenne bir yazı gonderdı Bu tur taşıt sahiplerine ve kullananlaıa karşı "duyarlı" olunması gereken 3 madde şöyle a) Taşıtlannın çalındığını bıldı- ren muracaatçılar uzennde hassa- sıyetle durularak detaylı araştırma yapıldıktan sonra çalıntı belgele- nnın verılmesı ve mulkı ıdare amırlenmn konuya gereken öne- mı vermesı, b) Trafik ekıplennın eğıtım ve semınerlennde tnptık belge konu- sunda gerekh bılgı venlmek üze- re, Malıye ve Gumruk Bakanlığı Kontrol Genel Mudürluğu'nden konuya vakıf eleman ıstenmesı, c) Trafik kontrollerı sırasında trıptık belgesı geçmış araç görul- duğunde derhal gumruk ıdarele- rıne teslımının sağlanması Gum- ruk Kanunu'nun 119/13-b ve yo- netmelığın 1356 ıle muteakıp maddelerı uyannca "B" plakalı taşıtların yabancı taşıtların geçıcı gınş karnesı geçerlılık suresının sona erdığı veya bu taşıtların baş- kaları tarafından kullanıldığının görulmesı halınde, taşıtın derhal parka çekılerek adı geçen bakan- lığa bıldırılmesı istanbul'da Trafik E>enetleme Şube Mudurluğu'ne bağlı ekıple- nn, 100'e yakın mavi plakalı taşı tı Turklenn kullandığı gerekçesiy- le, Karaköy Yolcu Salonu Gumruk Mudurluğu'ne teslim ettıklen bıl- dırıldı Yetkılıler, otoparklarda bekletılen taşıtların 200 bın lıra para cezası ıle "uyarT'dan sonra gerçek sahiplerine teslim edıldık- lerını soyledıler Kış ayları için sıcak modeller Dış Haberler Servisi — Bılınçlı modacılar mı tuketıcılen yönlendırdı, yoksa bılınçlı tuketıcıler mı modacıları zorladı bılınmez, ama artık modacılar, daha rahat ve sağlıklı modeller yaratıyorlar. Iç çamaşırlarındakı bol dantellı, naylonlu modellenn yerını, daha sade ve sağlıklı urunler aldı Ingiltere'de yayınlanan The Independent gazetesının haberıne göre tuketıcıler tarafından buyuk ılgıyle karşılanan bu ıç çamaşırları >ıımuşacık ve bedenı ıkıncı bır den gıbı sımsıkı sararak sıcacık tutuyor Çamaşırlar her keseye uygun Kaşmırden ya da ıpekten yapılanları olduğu gıbı, pamuklu ve yunlulerı de mevcut Uretıcıler, çamaşırlann nem tutmadığım, böylelıkle vucudu mantar gıbı hastalıklardan da koruduğunu sövluyorlar. Bunun sırrı, ermolaktıl denen bır maddede yatıyor Şu nda Ingıltere'dekı ıç gıyım pıyasasım elınde bulunduran Daman, sağlıklı ıç çamaşırı modasının öncüluğunu Prenses Dıana'nın yaptığım ve yalmzca geçen yıl ıçmde Ingıltere'de beş mılyon parça çamaşır sattığını söyluyor ve memnunıyetını şu sözlerle dıle getınyor: Tanrı Prenses Dıana'dan razı olsun. Istanbul Karaköy Yolcu Salonu Gumruk Muduru Ruhı Beyazıt, "mavi plaka"nın Gumruk Kanu- nu'nun "turisrjk kolajlıklar" bo- lumunde kışıye venlmış bır hak olduğunu belırterek şunları söyle- dı "Mavi plaka Turkiye'de oturma ve çalışma izni olan v-abanalara 2 yıllığjna verilir. Suresı doldufun- da taşıtın yurtdısına çıkanlması veya bakanlıgın verecegı bir izin- le suresinin uzatılraası gerekir. Ancak, son zamanlarda bu bak- kın istısmar edıldığı ortaya çıktı. Ozellikle yabancı ogrenciler, kap- kaçcılar aracılıgıvla mavi plaka al- ma hakkını bunlara devredıyor. Orneğin bir tranlı ogrencınin uze- rine olan haklara, kanunı gerek- lerini yenne getirerek fakat boş- lnktan fa>dalanarak sahip oluyor- lar. Elinden bir vekâlet alıyorlar, başka bir patron kullanıyor son- ra arabavı. Araba kimın uzeriney- se onun şofonıyum diyor. Bakan- lık, kişıye venlen hakkı koruyup onun dışındakıfere onlem almayı kararlaştırdı. Bekletilen arabalar gereklı işlemlen yapıldıktan son- ra sahibine teslim ediliyor." Istanbul Trafik Denetleme Şu- be Mudurluğu yetkılılerı ıse, 4 ocaktan ıtıbaren kent genehnde yoğun denetımlere başladıklarını belırterek yaklaşık 3 bın mavi pla- kalı taşıtın kontrolunu sağlamaya çalıştıklarını kaydedıyorlar Yetkj- lıler şunları söyledı "Maliye ve Guınrnk Bakanlığı, konuyu İçışleri Bakanlıgı'na bil- dirmiş. Bakanlıgımız da il emni- yet muduriuklenne gonderdilüe- ri yazıyla, Turklenn kullandığı mavi plakalı taşıtların denetlen- mesi ve incelenmek uzere alıko- nulmasını bıldirdı. Türklerin kul- landıklan arabalar, gnranık yet- kılılenne teslim edfliyor. lşlemi de «nlar yapıjor." Kımsemn ehlıyet almaya zorla- namayacağını söyleyen TURlNG Otomobil Kurumu Başkanı Çdik Gülersoy, plakayı alan kışının aı- lesımn de taşıtı kullanabılmesı ge- rektığını vurguladı Gülersoy şöyle konuştu "Denetim dogru bir karar. An- cak, hic kimseyi de ehliyu alma- ya zorlayamazsınız. Surucnsu var- sa o kullanabilir. Otomobil sahı- bi veya şirket arabayı isterse suru- cuye tullandınr, adaro kıralar, ye- ler kı kendı istıfadesinde kalsın. Bu olay trafik izni degil cunku. Gumruk hattından gecırir, istedi- ğine kullandınr. Mavi plaka bir gumruk iznidir, trafik ruhsatı de- ğildir^ Eşleri de kullanıyor F.Alman Konsolosluğu'nda go- revlı Dr Berthold Johannes, ma- vi plaka denetımlennın son gun- lerde onemlı bır sorun olduğunu belırttı. Konsolosluğa aıt çok sa- yıda mavi plakalı taşıt bulundu- ğunu kaydeden Johannes, "Kon- soloslukta gorevli arkadaşlar ve eşleri her gun kent içınde araba kullanıyoriar. Ancak, bu taşıtla- rın çoğunluğunu suruculer kulla- nıyor. konsolosluğun ozel surucu- leri var. Bu yuzden, son gunlerde- ki denetimler nedeniyle guç du- rumda kaldık. Konsoloslukta go- revli arkadaşlar veya yetkıliier, bir yere gıderken mutlaka kendileri mi kullanacak arabayı. Va da bu gorevlilenn eslen alışvenşe çıkok- lannda, mavi plakalı taşıt yerine (aksıyle mi dolaşacaklar?" dedı 3-4 bin mavi plaka var Yabancı bır kurulus olan Fried- rich Ebert Vakfı yetkılilerınden Ayhan Kuri, yerlı arabaya mavi plaka takmaları nedemyle ük ola- rak bu taşıtların toplandığına de- ğındı Kun şunları sövledı. "Bakanlıktan yazı gonderOmis. Turkler larafından kullanılan ma- vi plakalı araba gonılduğunde alı- konulmasını ıstemışler. Bizim ara- balanmızı da yerlı otomobil diye hemen topladüar. Karaköy Volcu Salonu Gumruk Mudurluğu ile Trafik Şube Mudurluğu arasında gunlerce ugraşarak çıkartabıldik. istanbul'da en az 3-4 bin tane ma- vi plakalı araba var. Bu kadar da surucu. Eğer yasak devam ederse bu insanlar işsiz kalacalüar." 'Istanbullu fahişeler'den tepki, Sosyalist PartVden genel grev çağrısı Tecavüzün haklısı olamazSultanahmet Adliyesi'nde dün toplanan bir grup kadın tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kararı eleştirdi. Sosyalist Parti il yoneticileri kararı protesto etmek için tüm fahişeleri bir günluk genel greve çağırdı. Bir grup sanatçı da imza kampanyası başlattı. tstanbul Haber Servisi — Ana- yasa Mahkemesı'mn fahışelere te- cavuze daha az ceza verılmesı yo- lundakı karanna tepküer suruyor Sosyalist Partı tstanbul ıl yönetı- cılen, karan protesto etmek ıçın tum fahışelerı bır gunluk "genel grev"e çağırdı Sultanahmet Ad- lıvesı önunde toplanan bır grup kadın tarafından yapılan açıkla- mada soz konusu kararın tecavu- zu teşvık ettığı, ırza geçmeyı suç olmaktan çıkarıp yasanın caydı- rıcılığını ortadan kaldırdığı one suruldu "İstanbullu fahışeler" adına yapılan açıklamada da ka- muoyuna, kararı protesto etme çağrısında bulunuldu Sosyalist Partı Istanbul ıl yönetıcılen, Sır- kecı Buyuk Postane onunde dün duzenledıklerı basın toplantısın- da, Anayasa Mahkemesı kararı- nı protesto ettiler Partı yönetıcı- len, fahışelere tecavuzde ceza ın- dırımı öngören karara karşı, tum fahışelerı bır günluk "genel grev"e çağırdılar istanbul'da bır grup sanatçı da karan protesto ıçın ımza kampan- yası başlattı Bır ay surecek kampanya sonunda toplanacak ımzalar, TBMM'ye ve Turk Ka- dmını Guçlendırme Vakfı'na yol- lanacak "İstanbullu fahişeler" adına ya- pılan açıklamada da kamuoyuna, kararı protesto etme çağrısında bulunuldu Kendılerını, "Bedenimiz bizim- dir, cinsel tacize hayır" kampan- vasını yuruten kadmlar olarak ta- nıtan bır grup kadın, dün Sulta- nahmet Adlıyesı gırışınde duzen- ledıklerı basın toplantısıyla Ana- yasa Mahkemesı'nm fahışelerle ıl- gılı karannı protesto ettı. Avukat Selma Atabek tarafından okunan ortak açıklamada, uyelerırun ta- mamı erkek olan bır yargı kuru- lunda alınan bu kararm erkek ege- menhğının butun yasalardan bas- kın olduğunun göstergesı olduğu bıldırıldı. Bu kararla kadınlann ıffetlı-ıffetsız dıye ayrıma tabı tu- tulduğu belırtılen açıklamada şöy- le denıldr "Erkeklenn ve devletin, kadınla- n cınsıyetçı değerlere gore sınıf- landırmaya hakkı olamaz. Bu ay- nmı yasallastıran ve sozde iffetli kadınlan konıma amacı taşıyan bu karann alındıgı andan itibaren butun kadınlar, tecavuze uğrama- lan halinde şiddete maruz kaldık- lannı değil, iffetli olup olmadık- lannı ıspat etmek dunımunda kal- mışlardır. Bu karar, kadın bede- nine yonelik şiddctin ve kadın be- denine el koymanın en kaba biçi- mi olan lecavuzu teşvık etmekte. ırza gecmeyi suç olmaktan çıka- np yasanın caydıncdıgııu ortadan kaldırmakta, suçluyu değıl, şidde- te maruz kalanı cezalandırma bi- çimınde bır anlavışı meşru ve va- sal kılmaktadır. Bu yasa var oldu- ğu surece, bır kadına tecavuz eden her erkek, 'görunuşu fahışeye ben- zıyordu, gece sokaktavdı' gibi ge- rekcelerie tecavuzunu haklı goster- meye çalışacaktır. Haklı tecavuz olamaz." Fahışelığın devlet tarafından meblek olarak kabul edıldığı \e vergı alındıgı vurgulanan açıkla- mada, dığer meslekler gıbı fahışe- lığın de devlet tarafından guven- ceye alınması gerektığıne dıkkat çekıldı Söz konusu kararla dev- letin fahışelerı cezalandırdığı öne surulen açıklamada, "Bizler, er- keklerin bizi ıffetli-ıffetsiz bici- mınde sınıflamasını reddedıyor, bu karan alan yargıçlan bu utan- a temizlemeye ve ıstifaya çağınyo- ruz" denıldı. Daha sonra İstanbullu fahışeler adına basın mensuplanna dağıtı- lan açıklamada da Anayasa Mah- kemesı'mn onayladığı TCK'nın 438 maddesımn, görunuşte fahı- şeler aleyhınde olsa da butun ka dınları ılgılendırdığı belırtıldı. öte yandan SHP Grup Yöne- tım Kurulu, Edırne Mılletvekılı Erdal Kalkan'ın fahışelere tecavuz halınde ceza ındırımının kaldınl- masına ılışkın vasa önerısını be- nımsedı Kardelene kıırtuhış şansı • ADANA (AA) — Çukurova Unıversitesı Zıraat Fakultesı Peyzaj Mımarısı Bölumu'nde bılınçsız tuketım nedemyle neslı tukenme tehhkesı bulunan kardelen, yabaıu orkıde gıbı yumrulu, soğanlı ve rızomlu bıtkılerın kurtanlması amacıyla bır proje uzennde çalışılıyor Zıraat Fakultesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tekınel, peyzaj mımarısı tarafından hazırlanan projeyle yumrulu, soğanlı ve rızomlu bıtkılerın Guneydoğu Anadolu Projesi içınde kultur-teknık yöntemıyle çoğaltılarak yetıştınlmesımn amaçlandığını söyledi. C vitamini nasıl alınmalı? • ANKARA (ANKA) — Nezle ve grıp enfeksıyonlannda etkılı olduğu kanıtlanan C vıtamınının ağızdan ya da damar yoiuyla (enjeksıyon olarak) değıl de burundan enfiye gıbı cekılmesinin daha etkılı olduğu ıddia edıldı Lıteratur adlı tıp dergısınde yayımlanan dünyanın önde gelen tıp dergılerınden The Lancet kaynaklı bır yazıda, bazı hastalann bu konudaki 'kişısel gozlemlerıne 1 yer verıldı. Yazıda, soğuk algınlığı belırtılerının ılk ortaya çıktığı saatlerde C vıtamını tozlannın burun dehklerınden enfiye gıbı cekılmesinin dığer tedavi yöntemlerıne göre daha etkılı olduğu öne surüldu. Doğu'ya 92 hin yabancı turist • ERZURUM (AA) — Tarıhı ve doğal güzellıklere sahıp Erzurum, Kars ve Ağrı ıllenne geçen yıl 92 bın yabancı tunstın geldığı bıldırıldı. Turızm Mudurluğu yetkılılerı, 1989 turızm sezonunda bölgeye gelen turist sayısının 1988 yılına göre yuzde 15 dolayında arttığım söyledıler Geçen yıl Erzurum'u 33 bın, Ağn'yı 29 bin, Kars'ı ıse 30 bın turistın zıyaret ettığıni hatırlatan yetkilıler, bölgeye gelen tunstler arasında ılk sırayı Alman, tngiliz ve Fransızların aldığını kaydettiler. 'Akbulut' Meydanı • BAYRAMİÇ (AA) — Çanakkale'nın Bayramıç ılçesının en buyük meydanı olan "Cumhunyet Meydanı"nın adı "Akbulut Meydanı" olarak değıştınldı Bayramıç'ın DYP'h Belediye Başkanı Zekı Şımşek, Başbakan Yıldınm Akbulut'un eşının Bayramıçılı olduğunu hatırlatarak, "Enıştemızin hangi partiden olduğu önemli değıl" dedi. İlk-San yardımı arttı • ANKARA (ANKA) — Ilkokul Oğretmenlen Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (Ilk-San), öğretmenlere yapacağı yardımlann mıktannı yüzde 100 Ue 600 oranında arttırdı. llk-San'ın yeni yıldan itibaren öğretmenlere vereceği emeklihk yardımı 450 bin liradan 2 milyon 650 bm lıraya çıkarıldı. Malulen emeklı olan öğretmenlere yapılacak yardım ıse 500 bın liradan 3 mılyon lıraya yükseltıldı. öğretmenlerın ölumunde ıse 3 milyon lira ölum yardımı verilecek. İlk- San, uye ilkokul oğretmenlerine vereceği borç ıle evlenme yardımı mıktarlarını da yuzde 100 arttırdı. AtinaVla çöp sorunu • ATİNA (AA) — Yunanıstan'da temızlık ışçılerınm grevı nedeniyle dört gundur toplanamayan çopler Atına'da buyuk sorun yaratmaya başladı. Tonlarca çöp sokaklarda duzensız bır şekılde bırıkırken, temızhk ışçileri adına konuşan bır sözcu, grevı beş gun daha uzattıklannı belırttı. Yetkilıler ıse toplanmayan çöplerın sağlık açısından buyuk sorun yarattığını belırterek, grevın uzaması halınde konunun daha cıddı boyutlar alacağını kaydettiler Sozleşmelı olarak çalışan temızlık ışçılen kadrolu yapılmaları ısteğıvle grev yapıyorlar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle