03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET/10 HABERLER 16 OCAK 1990 Ka.Qinla.ra. PARLAMENTODA BUGUN TBMM Genel Kurulu'nda, SHP Izmir Milletvekili Ahraet Ersin ile arkadaşlannın süper emeklilik ile ilgili eski Çaiışma Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu Ue Çalışma Bakanı Imren Aykut hakkında Meclis sorusturması açılmasına ilişkin önergesi okunacak. Bu önerge ile ilgili goriışmeler 23 ocak günü yapılacak. SHP'li Ömer Türkçakal ve arkadaşlannın SEKA grevi ile ilgili Meclis araştırması önergesi ise bugun görüşulecek. (Ankara / Cumhuriyet Bürosu) P A R T İ L E R D E N İnönü'nün gezisi Ş PKK tarafından basıldığı öne surulen Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı tkiyaka köyune yapacağı gezi kötü hava koşulları nedeniyle ikinci kez ertelendi. 1989 yılının kasım ayında basılarak 28 kişinin öldurulduğu tkiyaka köyüne ikinci kez dün gitmek isteyen Inönü, Olağanustu Hal Bölge Valiliği'nin Hakkâri ve yöresinde hava koşullarının uygun olduğunu ve kendilerine helikopter sağlanacağını bildırmesine karşın, 11.35'te yapılması gereken THY'nin Ankara-Van uçak seferi olumsuz hava koşullan nedeniyle iptal edilince gezisini ertelemek zorunda kaldı. Inönü, 1 Aralık 1989'da da Ikiyaka köyune gitmek istemiş, Van'a değin ulaşmastna karşın, beraberinde Genel • Sayman Fikri Ünlu, SHP MYK üyesi ve Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin olduğu halde bindiği helikopter 1.5 saat havada dolaşmış, ancak kar fırtınası nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı. (Ankara/Cumhuriyet Bürosu) . Başkanhğî'nm^düzenlediği "Turk Kadınının Siyasetteki Yeri" konulu panel dün yapıldı. Panelde konuşan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Meclis'te kadınlara belli bir kota uygulamasının anayasanın eşıtlik ilkesini bozacağı gerekçesiyle kabul edilemeyeceğini söyledi. Keçeciler, "Ancak, Meclis'te kadınların temsil edilmesi için yapılacak her turlü çalışmaya tam destek vereceğiz" dedi. ANAP Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu, Sosyalist Enternasyonal'in kadınlara Meclis'te yuzde 30 kontenjan tanınmasına ilişkin şartını eleştirerek, "Türkiye'de kadın erkekle yarı yarıyadır" dedi. SHP Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve arkadaşlan, otoyol yapımını üstlenen yabancı firmalara fiyat farkı verilmesi nedeniyle Baymdırhk ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya hakkında gensoru önergesi hazırladılar. Gensoru önergesi SHP Grup Yönetim Kurulu'nun bugunkü toplantısında benimsendi. önerge bu hafta içerisinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yönetim kurulu ayrıca Hatay Milletvekili Ali Uyar ve arkadaşlannın 1402'likler konusunda hazırladıklan Meclis araştırması önergesini de kabul etti. Sağ kesimde "Diriliş Partisi" adıyla ye n j (,jr partinin kurulması çalışmalanna hız verildiği öğrenili. Partiyi kurma çalışmalannı şair Sezai Karakoç'un surdurdüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, merkez olarak tstanbul'da yurütülen partileşrne çalısmalarında son aşamaya gelindi. Şair Sezai Karakoç tarafından "Diriliş" Dergisi çerçevesinde yürütulen partileşme çalışmalannın sonuna yaklaşılması nedeniyle Ankara'da Menekşe Sokak'ta genel merkez olacak bir daire tutuldu. Dairenin döşenme çalışmaları sürdurülüyor. Bakanlarından Istanbul Milletvekili Adnan Kahveci, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın, hükümet işlerine kendisinden önceki cumhurbaşkanı Kenan Evren'den daha az karıştığını öne sürdu. Kahveci, "Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın hükumet işlerine kanşması" tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Curahurbaşkanı Turgut özal'ın hükumet işlerine çok kanştığı iddialarının doğru olmadığım belirtti. Kahveci, "Aslında iyi bir araştırma yapılırsa bu iddialann gerçek olmadığı görülür. Sayın Evren Cumhurbaşkanı olduğu dönemde yaptığı yurt gezilerine bakanlan, burokıatları da gotürürdü. Bakanlan tek tek ve gruplar halinde çağırır konuşurdu. Çeşitli konuJarda brifingler isterdi" dedi. (Ankara/ANKA) SHP'den gensoru; \J<XL t l A v a i l V tV/l Mille SHP GenelMerkezi ve îstanbul örgütleriyalanladı: 6 bîn îstifa olayı gerçek dışıSHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Çevikçe, istifaların 'abartılı rakamlar' olduğunu söyledi. İstanbul'daki bazı ilçe başkanlan 'istifalarla' ilgili açıklamanın yapıldığı toplantıda konuşan Gürkan'ı sert bir dille eleştirdiler. İDRİS AKYÜZ SHP parti içi muhalefetin, "ts- (anbul örgütânden 6 bin 18 iiye- nin islifa eltiği" yolundaki açık- laması doğnılanmadı. SHP Îstan- bul il ve ilçe örgüt yöneticileri, "istifa" haberlerini yayanların çok yanlış bir yöntem uyguladıklarını belirterek, "Bu açıklamalann ger- çekle nzaktan yakından ilgisi yok- tur ve son derece ıizünhi vericidir" dediler. SHP Genel Sekreter Yar- dımcısı Erol Çevikçe de istifalann "abartılı rakamlar" olduğunu söy- ledi. Bu arada bazı ilçe başkanla- n, "istifalaria" ilgili açıklamanın yapıldığı toplantıda konuşan eski kurucu Genel Başkan Aydın Gıi- ven Gürkan'ı sert bir dille eleştir- diler. Önceki gün Beşiktaş Mısbk Sineması'nda yapılan ve parti içi muhalefet yanlılan ile SHP'den ayrılan bazı milletvekiUerinin ka- tıldığı toplantıda, İstanbul il ör- gutünden 6 bin 18 u> ı enin istifa et- tiği öne sürülmüştü. Toplantıda konuşan SHP kurucu Genel Baş- kanlanndan Aydın Güven Giirkan da "yeni oluşıun"a yönelik parti kurma çalısmalarında "SHP ta- banının kendilerini yalnız bırakmayacağını" söylemişti. Toplantıda, eski Beyoğlu îlçe Başkanı Münir Aydın'ın SHP'den "6 bin 18" uyenin-istifa ettiği yo- lundaki açıklaması ise İstanbul örgûtunde tepkiyle karşüandı. Kendileri ile göruştuğumüz yöne- ticiler, istifalann doğru olmadığım ve bu gibi söylentilerin "uzücn" olduğunu dile getirdiler. SHP tstanbul II Sekreteri Beb- liil Ablak, kendilerine herhangi bir istifa dilekcesinin ulaşmadığını söyledi. 1200 üyenin istifa ettiği öne sürülen Bakırkoy'de "Kesiu- likle, sözlü ya da yazılı istifa baş- >unısu almadığını" belırten İlçe Başkanı tbrahim Yener, bu haber- lerin asılsız olduğunu bıldirdi. Be- şiktaş İlçe Başkanı Mustafa Tosun ise sadece bir istifa başvurusu ol- duğunu, bunun da devlet memur- luğuna giren bir üye tarafından yapıldığını söyledi. Tosun. "Çok şişiriyorlar. çoğunun partili olma- dığı insanlann duz^nlediği bir top- lantıda konuşan Gürkan, kendi kendini tatmin etmiştir. Gurkan, önce Elazığ'dan milletvekili seçil- sın. Bu gibi soylentiler çok uzuciı oluyor" dıye konuştu. Yapılan açıklamaya göre 478 istifanın ol- duğu öne sürülen Şişli ilçesinde bu konuda düne kadar 16 başvuru ol- duğu belirtildi. İlçe Başkanı Fik- ri. Yümaz, "Ancak bu başvuranla- nn partiye kayıtlı uye olmadıkla- nnı saptadık. Bizde istifa değil, her gun toplu halde kayıt oluyor" dedi. Kadıkoy ilçe saymanı Garip Kimverdi de "26 Mart seçtmlerin- den beri hiçbir istifa başvurusu almadıklanm" vurguladı. Kâğıthane tlçe Başkanı Zeynel Öztüric ise "Öne stiriildügıi gibi il- çe örgûtıinden 350 uyenin istifa etmedigini" belirtti. Öztürk, ken- disinin de parti içi muhalefette yer aldığına dikkat çekerek, "Sorun insanlar olmamalı. PartUer insan- larla ozdeş degildir. Bu gibi yön- tem ve açıkiamalar çok üzöcö ohjyor" dedi. 3-6 arasuıda uyenin istifasırun söz konusu olduğunu söyleyen Zeynel öztürk, "Bunla- nn da kararsız oldoklannı" bildir- di. Üskudar ilçesinde de son bir ay içerisinde toplam 8 üyenin is- tifa ettiği öğrenildi. Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu üyesi Feyzi Keri- moğlu, kendilerine toplu istifa başvurusu olmadığım, ayrılan 8 kişinin de "Vfeşiller Partisi"ne git- tiğini söyledi. Kuçukçekmece ilçe- sinde de istifa başvurusu olmadı- ğı açıklandı. İlçe Başkanı Celal Gül, "Nolerle saptayabilirsiniz. bizden hiç kimse istifa etmedi. BUDU yapıJnuş gibi gösiermek, çok üzücb ve duşündürucudur" diye konuştu. Bu arada kendıleriy- le görüştüğümüz Umraniye, San- yer, Beyoğlu, Eminönü ve Zeytin- burnu SHP ilçe yöneticileri de "toplu istifa" haberlerinin gerçe- ği yansıtmadığını, sadece bazı şah- si aynlmalar olduğunu belirttiler. Bu arada SHP Genel Sekreter Yardımcısı Erol Çevikçe isıifalar konusunda sorulan sorulan yanıt- larken il ve ilçeler duzeyinde yap- tıkları incelemede "toplu" başvu- rular olmadığının anlaşıldığını be- lirtti. Çevikçe, açıklanan rakam- lann "•bartdı" olduğunu söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Tnfan Dofu da "istifa olayının" kendi- leri için sadece gazete haberi ol- duğunu bildirdi. Güneydoğu'da yaşamak zor Uluderelilerin en yakıcı sorunlarından biri karanhk çökünce tek bir komşuya, iki sokak ötedeki akrabalarına gidememek. Birdiğeri de bağlı oldukları Hakkâri'ye bir türlü ulaşamamaları. CELAL BAŞLANGIÇ ULUDERE — Jandarma pan- zerinin çelik paleti döndükçe, Uludere vadisini çevreleyen dağ- lardan dalga dalga yankılanan motor uğultusu, erken basan bır kış karanlığını daha da urkütücu yapıyordu. Panzerin üzerindeki projektör, Uludere ilçesinin ana caddesi üzerinde bulunan ve dağ- lara doğru merdiven gibi tırma- nan evleri birer birer taramaya başladı. Projektörün hemen di- bindeki makineli tüfek yuvasın- dan uzanan iki namlunun ardııı- daki eller tetıkte olmalıydı. Pan- zerdeki gözler ufacık bir kıpırtı arıyordu. Geceleri, Güneydoğu'daki pek çok yerleşim biriminin insanı te- dırgin eden, ama olağan görüntü- süydu bu. Bu aylarda "akşaın er- ken iniyor" Güneydoğu'ya. Bir tek benzin istasyonu olan Ulude- re gibi yerleşim birimlerinde ara- cınıza akaryakıt almak için saat 17.30'dabilegitseniz, benzin ver- mek için istasyonun pompacısı ye- rine, binanın dibine pusu kuran askerler çıkar, sorgulamak ûze- re... Uluderelüer, iki ay oncesine ka- dar ilçe kaymakamlığından "Sa- at 18.00'den sonra sokağa çıkan- lann sorumluluğunu kabul etmi- yoruz" gibısınden duyurular ya- pıldığını, karanhk çöktü mu, tek bir komşuya, ıiçedeki akrabaları- Uludere'de bîr kış geçirmek Sabah günün ilk ışıklan vuran Lluderf'nin sıvasız taş yaptlannı geceleri jandarma panzerinin projektöıü aydıolatıyor. na, iki sokak ötedeki tanışlanna gidememekten yakjnıyorlar. Ulu- derelilerin en yakıcı sorunlan bu. Bir diğeri de bağlı oldukları kent Hakkâri'ye bir türlü ulaşamama- ları. Yolda, kahvede, bir ev söy- leşisinde konu hemen gündeme geliyor. Hakkâri ile Uludere ara- sı 130 kilometre, ama o batıdaki bildiğimiz 130 kilometrelerden de- ğil. Baharda dağlardan akan su- larla yer yer yanlan, yazın tozdan soluk alınmayan, son baharda ve kış aylarında bir turlü açılamayan toprak bir yol... Yılın en az sekiz ayı kapalı olan yolu, açık olduğu zaman da altı yedi saatten asağı almak olanaksız. Uludereliler, ilçede ağırcezaJık suçtan tutuklananlann malıkeme- ye göturülmek için bazen günler- ce, aylarca bekletildiklerini, oysa kent merkezindeki ağırceza mah- kemesine çıkanlır çıkanlmaz, iç- lerinde serbest bırakılabilecekler olduğunu anlatıyorlar. Yol açık olsa bile aynı gün Hakkâri'ye gi- dıp dönmek olanaksız. Kent mer- kezinde kuçucük bir işi olaniar bi- le en az iki günü göze almak zo- rundalar. Bu yaz yol açıkken dol- muş taksiler kişi başına 40 bin li- raya gidiyorlarmış Hakkâri'ye. Dönüş de 40 bin... Etti 80 bin li- ra. Bu sadece gidiş geliş parası. akrabası olmayanlar ki, genellikle bir akrabaları mutlaka vardır, us- tüne bir de otel ve yemek parası ödüyorlar. Elbet, "Devleüe işlerini" uza- tan salt yol sorunu değil. Hani bü- rokrasi kalkmıştı da bir haftada pasaport alınıyordu ya, işte bü- rokrasinin bu kalkmış durumu henüz Hakkâri'ye ulaşmış değil. Bulunduğunuz her toplulukta, altı aydır pasaport alamadığını anla- tacak bir kişi vardır mutlaka, 12 Eylül'den bu yana "tezgâhtan" gecmemiş Uludereli neredeyse yok gibi. Kimi gözaltından serbest bı- rakılmış, kimi tutuklanıp bırakıl- nuş, kimi de beraat etmış. Ama binbir zorlukla gittiğimiz Hakkâ- ri'de görevli sizden "Git beraal karannı getir" isteminde buluna- caktır. Bunu getirdiğinizde yeni bir iş buyuracaktır: "Diyarba- kır'a git, bu karara iriraz olmadı- ğına dair Sıkıyönetim ona>ını ge- Ör... " Uludereliler bu sıkuıtılanm an- latırken televizyonda eğer Linda Hopkins'in nefis konseri yayım- lanmaya başlarsa, başka bir sorun hemen gündeme geliverir: "BHB- lar iyi güzel de hani bizim müzi- gimiz?" Çoğu zaman, yanıt veril- tup yazsaydınz, bir tekfon etsey- diniz bari. Ben hemen gelirdim. Siz de bana yalancıktan bir ilgi gösterirdiniz. "Reis buyur otur, sana bir de çay söyleyelim" der- diniz icinizden gdmese de... O za- man sizi daha çok sevmez miy- dim, devlete daha çok vardımcı olmaz mıydım? Yanıtı güç bu soru üzerine kar- - sjndaki, "Valla sen de haklısıa" dedikten sonra "Çıkartın bunu dışan" emrini veriyor ve serbest bırakılıyor 1leri... tlçe merkezinden köylere doğ- ru gittikçe, koşullar değişmiyor. Hatta daha da ağırlaşıyor. örne- ğin Şırnak - Uludere karayolun- dan ayrılan yedi kilometrelik top- rak yoldan ulaştığımz HılaJ Kö- yu'nde yaşayanlar, karakol ko- mutamnm kendilerine nasıl taş ta- şıma cezası verdiğini anlatırlar. Bunu yazsanız, bölge valılığince, "Rica nzerine köyliiler gereken nezaketi gösterip taş taşıma jes- tini yapreışUr" diye yalanlanabi- lirsiniz. Hilal köyluleri size kom- şu köyü basan koruculann köy halkım nasıl dayaktan geçırdiği- ni anlatırlar. Bir de "Güneydo- go'nun ölümsnz koruculan" di- mesi çok güç sorular sorar Ulu- dereliler; 12 Eylül öncesinde iki donem beledıye başkanlığı yapmış Hüscyin tleri gibi... 1987 seçim- leri öncesi gözaltına alınmış, yaşı 70'i aşan tleri. Doğruca Hakkâ- ye teksirle çoğaltıunış bildiri gös- ri'deki tugaya götürülmüş. 30 gun terirler. Uludere ilçe merkezinden 30 ki-arayan, sorgulayan olmamış. So- nunda "gel bakalım" deyip göz- leri bâğlı biçimde bir odaya sok- muşlar. Saç sakal birbirine kanş- mış tleri'nin, 30gündür yıkanmı- yor bile. Karşısındaki tok ses bi- raz kırgın bir tonla sormuş: — Bak sen iki dönem belediye başkanlığı da yapmışsın, niye dev- letine vardıma olmuyorsun? Gözlen bağlı olan İleri, karan- lık boşluğa doğru başka bir sonıy- la yanıtlamış: — Niye olmayayım? Ama ma- dem iki donem başkanlık yapbğı- mı biliyorsunuz, öylejse bir mek- lometre uzakta, Irak sınınnın sı- fır noktasında bir köye gitseniz, köylüler size "Nasıl hain damga- sı yedik" diye, PKK'nın yaptığı baskıyı, buna karşılık güvenlik güçlerinin "korBcu ol" dayatma- sını, köyden göçmekle korucu ol- mak ikilemi arasında sıkıştıklan- nı anlatırlar. Bir kış zamanıH Gü- neydoğu'da bir ilçe merkezini iki koyu görünce bile insan, Şair'in dizesini değiştirerek söylemekten alamıyor kendini: "Güneydoğn da yaşamak şim..." zor şey be karde- TURKIYE UZAY ÇAGINA GIRIYOR EUROSTAR Avrupa Yıldızı TÜRKSAT Projesi için. Avrupa"nın en büyük havacıiık ve uzay gurubu olan BRITISH AEROSPACE'in önermiş olduğu. EUROSTAR. "Avrupa Yıldızı" Çağımızın en ileri teknoloji ve modem haberleşme uydu dizaynını kapsar. EUROSTAR sisteminin İNGİLTERE'nin yanısıra. FRANSIZ ve İSPANYOL PTTIeri. AMERİKAN Milli ve Uluslararası Haberleşme Kurumu ve NATO tarafından seçilmesi. BRITISH AEROSPACE yapımı uydulann 2000 li yıllann gerektirdiği yüksek performans ve güvencenin kanıtıdır. ^r,,jşk British Aerospace (Space Şystems) Ltd. British Aerospace'in liderliğindeki Avrupa Konsorsiyumu, uydu maliyetinin önemli bir kısmının Türk Lirası olarak karşılanmasını önermekte, böylece uluslararası pazarlarda Türk Lira'sının konvertabıl olmasına önderlik etmektedir. TÜRKSAT uydusunun yapımında, Türk Sanayi ve iş gücünün katılması. gerekli uydu teknolojisi ve bilgi birikiminin Türkiye ye gelmesini sağlıyarak, Türk Endüstrisini gelecekteki Milli ve Uluslararası uydu projelerinde söz sahibi yapacaktır. i
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle