25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 1996 PAZAR 8 PAZAR KONUGU Tarihte desosyalistlerhep bölündü'^ T T1K TT TÇfHABITAT II bağlamında dünyada pek çok sivil toplum i 3 KJ1 V C_/il3 örgütüîstanburageldi;toplantılar, atölye çalışmalan düzen- ledi. Bu arada Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Bölümü de The Marmara Oteli'nde "Yaşanabilir Kentler"le ilgili bir çalışma yaptı. Bizim sosyal demokratlann yanı sıra Avrupa ve dünyadan pek çok sosyal demokrat erkek ve kadın bu toplantıya katıldı. Çalışmayı düzenleyen Sosyalist Enternasyonal Kadmlar Bölümü olmasına karşın katılımcılann büyük kısmının erkek oluşu dikkati çekiyordu. Toplantının beyni ise beş-altı karpuzu tek koltuğunun altına sığdırmayı başaran Belçikalı eski Bakan Anne-Marie Lizin'di. Anne-Marie Lizin, Sosyalist Enternasyonal Kadın Bölümü Başkanı olarak daha önce de uluslararası pek çok toplantı düzenlemiş bir kişiydi. Anne-Marie Lizin'le düzenledikleri toplantının anlamını, dünyada sosya lizmin geleceğinin ne olduğunu, Türkiye'de şeriatçılık tehlikesini ve Refah Partisi yönetimi altındaki istanbuPda HABITAT H'nin yapılmasını konuştuk. SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOGLU ı Geçen hafia Sosyalist Enternasyonal Kadın Bölümü Başkanı olarak Belçika'da il- ginç bir uluslararası kadın toplantısı düzenle- diğinizi öğrenmiştik. Bu toplantıyla ilgili bize ayrıntı verir ınisiniz? - Evet. çok ilginç bir toplantı oldu. Bakın, 1987'de ilk kez tsrailli ve Filistinlt kadınlar ara- sında da bir toplantı düzenlemiştik. Daha o sıra- da iki taraf arasında herhangi bir banş anlaşma- sı filan hazırlanmışdadeğildi. 1987'deki toplan- tıda çok başanlı bir ortam yaratmayı becermiş- tik. Birbirlerıyle hiç konuşmayacakları. birbirle- rinin yiizlerine bakmayacaklan sanılan tsrailli ve Filistinli kadınlar birden kaynaştilar. Bunun üze- rine 1994'te bütün ArapveAkdeniz ülkelerinden kadinlan çağırarak ikinci bir toplantı düzenledik. Bundan sonra da Balkan ülkelerinden yüksek dü- zeyde politikayla ilgilenen ve halk arasından ka- dınlarla bir toplantı yapma kararı aldık. Yugos- lavya'dan bakan düzeyinde büyük bir delegasyon katıldı. Slovenya. Hırvatistan. Makedonya gibi ülkelerden katılım oldu. Bu arada Türk parla- menterlerden. bir heyet gönderip gönderemeye- ceklerini sorduk. Çok başanlı bir heyet gönder- diler. Bu arada Kıbrıs Türk ve Rum taraflanndan da heyet geldi. Rum heyetinin başkanı Bayan Kle- rides'ti. Bayan Klerides. aynı zamanda milletve- kili. Belçika'daki toplantı. işte bu bağlamda ol- du. Kıbnslı Türk. ve Rum kadınlannı. aynı zaman- da Balkan sorunlan dışında da bir araya getırdik. Sorunlarını anlattılar. Bir araya geldiler. Balkan bağlamında bir grup pediyatri uzmanı kadın dok- torda vardı. Saraybosna'dan gelenler. sa\aş sıra- sında kendi bölgelerinde neler yaşandığını, Sır- bistan'dan gelenler de kendi bölgelerinde neler ol- duğunu anlattılar. Bunun üzerine onlara. "Bunu bizlere değil. aslında birbirinize anlatmausınız. Böy lece kendi aranızda konuşmamanın ne kadar aptalca bir şey olduğunu anlayacaksınız" dedik. ^ • • M l Peki, Ktbrıslı Türk ve Rum kadınlar birbirlerine nasıl davrandılar? -Onlart istedikleri gibi davranmakta rahat bı- raktık. Zaten en iyi yol da bu. Avrupa Komis -yo- nu. bildiğiniz gibi Kıbns konusunda büyük du- yarhlık gösteriyor. • • • • Toplantıyı kimfınanse etmişti? LİZlN - Kısmen Avrupa Komisyonu, kısmen de Belçika Dışişleri Bakanlığı. Avrupa Komis - yonu. birkaç toplumun anlaşmazlık içinde yaşa- dığı bölgelcr konusunda çok duyarlı. Ozellikle de taraflann kadın delegasyonlannın bir araya gelip göriişmeler yapmalanna büyük özen gösteriyor. Bilivorsunuz. bir Kudüs projesi vardı. Bunda ts- railli ve Filistinli kadınlar bir araya getirilmiştı. Bu tür projelerin her yerde uygulanabilir olma- ları gerekir. Böyle bir buluşma ilk adım oluyor. Ondan sonra da Avrupa Komisyonu doğrudan de\reye giriyor. Belki Türk ve Yunan kadınlar da böy- le bir proje kapsamında bir araya gelebilirler... -Tabii ki. Neden olmasın? Türkiye önemli bir gelişme sürecini yaşayan bir ülke. Avrupa olarak da biz Türkive'yle üişkilerimizi en fazla \e yük- sek düzeyde tutmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle A\rupa Parlamentosu'nda Türkiye'yle ilgili bil- diğiniz kararçıktı. Ben. Belçika'daki Türkiye Bü- yükelçisi'yle uzun bir görüşme yaptım. Türkiye için bir lobi oluşturma karan aldık. Çok açık bir biçimde Tiirkiye'nin Avrupa'yla Gümrük Birli- ği Anlaşması'nı destekledik. ^ ^ • • B Öyle de, sizce Türkiye'nin AB üyeliği sansı nedir? - Burada bir Yunanistan unsuru olduğunu bili- yorsunuz. Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkileri konu- sunda ne kadar az muhalefetle karşılaşırsak o ka- dar çok başarıya ulaşınz. Biz, buna çalışıyoruz. Kıbns. gelecek için kilit noktadır. Bunun bir an ön- ce çözülmesi gerekiyor. Bunu umuyorum. Her iki tarafın kadınlan daha zeki. daha akıllı, daha bilge. Geleceğin kendilerıne neler getırebileceğini çok iyi biliyorlar. Kadınlar hep geleceği. çocuklarını düşünürler. Erkekler ise yaşadıkları zamanı... • ^ • ^ H HABITAT II bağlamında da İstan- bul'da bir toplantı diizenlediniz— - Evet. Bu bizim için çok önemliydi. Hep "kü- resellesen bir dünyada yaşadığunızı" söylüyoruz. Ama dünya. ancak kentlenn birbirleriyle bağlan- tısı kurulduğu zaman gerçek bir küresel köy hali- ne gelecektir. Devletlerarası bağlantı, bağlantı ola- rak kalır. Ama kentler arası bağlantıda insanlann gerçekleriyle ilgili siyaset kişilerini karşınızda bu- Prof. Anne-Marie Lizin Belçika Parlamentosu 'nda senatör. Bir önceki Belçika hükümetinde Avrupa tşleri Bakanlığı yaptı. Avnıpa Komisyonu iivesi. Belçika da Hııv kenti belediye başkanı. Avnı zamanda da Sosyalist Enternasyonal Kadınlar Bölümü Başkanı. Bütün bu görev- lerinin yanı sıra Liege Üniversitesi 'nde Uluslararası tlişkiler Profesörliiğü yapıyor. biliyor mu? Buna bakmak lazım. Biz burada bir hafta gibi kısa bir süre için bulunduğumuzdan yaşanabilir ya da yaşanamaz diye bir karar ver- memiz çok güç. Fakat İstanbul'un çok güzel bir kent olduğu kuşku götürmez bir gerçek. Öylesi- ne inanılmaz tarihi, doğal güzellikleri var ki... Siz Sosyalist Enternasyonal'in en üst düzeylerinde olan bir kadın olarak dünyada sosyalizmin geleceğini nasıl görüyorsunuz? - Sosyalizm tarih boyunca dünyada pek çok yönde kullanıldı. Sosyalizm kisvesi altında ko- münizm, diktatörlük uygulanabilir. Sosyalizm kavramının başka şeylerle kanştınlmaması için hertürlü çalışmayı yapıyoruz. Ama bu kolay bir iş değil. Tarih boyunca enternasyonal sosyalist- ler hep bölünmüşlerdi. Sosyal demokratlar var- dı. komünistler vardı. Ama her iki taraf da ken- dine hep 'sosyalist' dedi. Biz sosyal demokratlar, sosyalizmi, sosyal adaletle birleştirme kararı alanlanz. Bugün sosyal demokrat zihniyette olan sosyalistler Polonya'da, Macaristan'da başan ka- zandı. Ama Arnavutluk'un haline bakın. Şimdi Ro- manya'yla ilgili büyük bir tartışmamız var. Orta- da. "Romanya'da sosyal demokratlar kim" soru- suna yanıt aranıyor. Orada şimdi üç veni parti var. Bir de tarihsel olarak sosyal demokrat bir partileri bulunuyor. Doğu Avrupa'daki her ülke- de geleneksel olarak bir sosyal demokrat parti vardı. Sırasında komünistlerle işbirliği yapmışlar. sırasında komünizmi reddetmi:>lerdir. Komünizm iktidardayken sosyal demokratlar komünizmi reddettiklerinde ülkelerinden sürülmüşlerdi. Ya da başları başka biçimde belaya girmişti. Bugün bu sosyal demokratlar geri döndüler. "Biz hâlâ buradayız" diyorlar. 1989'da Berlin Duvan yıkıl- dıktan sonra VV'ilh Brandt'la sil baştan çalışma- ya başladık. Çok güç, ama çok önemli bir çalış- maydı. Bugün SPD (Alman Sosyal Demokrat -Tabii ki olmamalı. lursunuz. Bundan demek ıstedığım. küresel köyün kentler arası bağlantıyla ortaya çıkabileceğidir. Bürün bu toplantîlar lstanbul için çok faydalı. Bu tür toplantılan yapmak için de tstanbul'dan daha uygun bir kent bulunamazdı. Çünkü bütün büyük şehir sorunlanna sahip bir büyük şehre ihtiyaç vardı böle bir toplantı için. Türkiye. Batı uygarlı- ğıyla Ortadoğu'nun bir sentezi. Burada Rus etki- sini de unutmamak gerekir. Siz. koskoca bir ge- lişmiş dünyanın tam ortasındasınız. Bu toplantıda, şimdiye kadar hiç ele alınmamış olan 'yaşanabilir kent'kavramının ele alındtğını biliyoruz— - Evet. Ve bu temayı işlerken de bunda başan- ya ulaşacağımızı diliyoruz. Kentlerin. insanlann yaşamasına uygun. yaşanabilir yerler olmalan gerekir. Bu sadece teknik konular değil. sağlık, kiraların uygunluğu gibi konuları da içeriyor. Ya- ni. yaşadığınız kentte kendinizi ivi hissetmelisi- niz. Yaşanabilir kent, ınsanın bütün potansiyeli- ni kullanmasına uygun olan kenttir. • İ H ^ B Sizce İstanbulyaşanabilir bir kent mi? LİZİN-Bubenim tstanbul'aikincigelişim. Is- tanbul'da trafik. hava kirliliği önemli sorunlar. Sonra konut piyasası çok önemli. Özel piyasalar tarafından yönetilen rantlar, gereğince denetlene- Partısi) yenıden Berlın'de. Bu da önemli tarihsel bir gelişme. Çünkü Berlin. sosyal demokrat ve komünist enternasyonal arasında. bölünmüş bir kentti. Sosyalizm bugün çok canlı. Sosyalist En- ternasyonal'e yeniden pek çok üye geliyor.Ama kesinlikle gevşememek lazım. Hep dikkatli olma- lıyız. Garip diktatörlük eğilimleri \ ar bugün dün- yada. Bazen bize gelip "Bugünkü kalkınmadü- zeyi tek parti sistemini gerektiriyor" diyenler var.En kötü. en çarpık kalkınan ülkede bile hiç- bir zaman tek parti sistemi gereksinilemez. Ya da ülkeyi düzeltme adına bir aske- ri darbe olabilir mi? Hatırlayacaksınız, Cezayir 'de bundan dörtyıl kadar önce aşırı dinci FIS seçimleri ka- zanınca ordunun da işbirliğiyle seçimler iptal edilmişt'u Bu ınüdahalevi siz nasıl değerlendir- diniz? - Bu tam olarak askeri değil. siyasi bir müda- haleydi. Ama ordunun onayıvlayapılmıştı. Çün- kü FIS demokratik eğilimli bir örgüt değildi ve ıktıdan ele geçirdiği takdirde de bir daha hiçbir şekılde seçimyapmayacaktı. FIS açıkça. "Kusu- ra bakmayın, ama biz iktidara gelince hiçbir za- man seçime gitmeyeceğiz. Çünkü bu Allah'ın is- teklerine aykındır" diyordu. Çünkü FlS'e göre seçimler Batılılann işiydi. Ceza> ir'de. o biçim bir partinin iktidara gelmesi istenmediği için seçim- ler iptal edıldı. FIS iktidara gelseydi hem dikta- törlük olacaktı hem de çok kan dökülecekti. Do- layısıyla bu, Cezayir'de kaçınılmaz olarak alınma- sı gereken bir karardı. Tabii dinci parti var. din- ci parti var. Orneğin Belçika'daki dinci parti Hıristiyan De- mokratlar. Ama öyle köktendıncilikleri filan yok. Merkez sağda. dini eğilimleri olan bir parti. Ce- zayırliler. o dönemde çok akıllıca davranmışlar- dı. Ama halk için çok kötü oldu tabii. Yineüvo- rum. kaçınılmaz olarak bu karann alınması gere- kiyordu. Böyle bir müdahale yapılmasaydı çok vahim olaş lara yol açabilecek olan o aşırı dinci FIS cephesi iktidara gelecekti. FlS'in tran'la yakın bağlan vardı. Cezayir ve tran bağlantısıyla ilgili bir anım var. 1988 ya da 1989 yılında Cezayir'e gitmiştim. Benim Ceza- yir ziyaretim sırasında orada tümü mollalardan oluşan bir İran heyeti de bulunuyordu. Cezav irli bazı üst düzey yöneticiler bana. "Bu heyet üveleri buraya gcldiier. Hiçbir \etkili nıaka- mın aracıüğını istemeden istedikleriyle bağlantı kuruyoriar. Demek ki bütün bağlantıİan önceden sağlamışlar"dedi. Demek ki o sıralarda Cezayir'deki bazı odak- larla İran arasında çok-içli dışlı bağlar vardı. FIS iktidara gelmiş olsaydı tran'daki sistemle hemen vakın bağlar kurulacağıaçıktı. Buda Cezav ir için hayati derecede tehlikeli bir durum olacaktı. Ay- nca FlSin bir adamı da resmen Vvashington'da görev li olarak bulunuyordu. Bu türolaylar son de- rece tatsız tabii ki. Bu yolla İran kendi İslam devrimini kolaylıkla ihraç mı edecekti? -Tam olarak öyle. Amabaşaramadılar. Çok de- nediler. ama başarısız oldular. Sizce İran kendi devrimini Türkiye 'ye ihraç etmek istiyor mu? - Iran'ın böyle bir amacı olduğunu kestirebil- mem için Türkiye'yle ilgili çok daha fazla bilgim olması gerek. Gördüğüm kadanyla Türkiye ve ran'ın pek çok Orta Asya Türki cumhuriyetle- rindeçıkarlan var. Buçıkarlardaonları karşıkar- şıyagetiriyor. Bu nedenle Türkiye'yizayıflatacak her durum İran için çok iyi, çok elverişlidir. Peki, Türkiye'de şeriatçı bir iktidarın şansını nastl değerlendiriyorsunuz? -Bakın. iki gerçek arasında avnm vapmak la- zım. Bir yanda belli demokratik bir temeli olan. ama dini unsurlara dayalı bir parti vardır. Bir ta- raftadademokrasiyi reddeden aşın dinci bir par- ti. Av rupa'nın tutumu burada çok açıktır. Avrupa için aşın dincıliği yok etmek gerekir. Zaten bu ne- denle Avrupa. Cezayir'deki oluşumu destekle- miştir.Pek çok kişi gerçeklen görmek istemiyor ya da görmüvor. "Neden iktidara gelmesinler? Keşke gelseler de bir iki \ıl içinde yok olup gitse- ler" diyorlar. Ama olay öyle değil. İktidara gel- diklerinde çok iyi örgütleneceklerdir. Bu aşın din- cilere o fırsatı vermemek gerekiyor. Büyük şehir ve birçok ilçe belediyesi Refah Partisi'ninyönetimindeolan İstanbul'da HABITAT 11 Konferansı'mn düzenlenmesini nasıl kurşılıyorsunuz? -Dış dünyadan bakanlar tstanbul'u Refah Par- tisi kenti olarak görmüyorlar. lstanbul. tarihinin anahtar şehri olarak görülüyor.Avrupalılar için böyle bir toplantı nedeniyle Türkiye'ye. özellik- le de Istanbul'a gelmek çok önemli. Bu tür olay- larTürkiye'ninÂvrupa'yladahasıkı ilişkilerkur- masını da cesaretlendirecektir.Böyle bir toplantı Batfnın Refah'ı desteklediği anlamına gelebilir mi gibi bir soru da akla gelebilir. Bence böyle bir şey olamaz. Bu türtoplantılar. insanlararasında- ki bağlantılan. iletişimi güçlendirir. Ama Refah'ı desteklemek anlamına hiç gelmez. Göktepe raporu tamamlandı • Metin Göktepe'nin spor salonunda dövüldükten sonra ağrı kesici ilaç verildiği. daha sonra iki polisin koluna girerek bir banka oturtulduğu belirtildi. Raporda, polis memurlannın hastaneye götürülmesi gerektiğini söylemeleri ne karşın emniyet amirinin "Hangi birisi ile uğraşacağız" diyerek bunu engellediği anlatıldı. ANK.\RA(Cumhuriyet Raporda. polis memur- Bürosu)-Gözaltındaöldü- lannın Göktepe'nin fena- rülen Evrensel gazetesi laştığı ve hastaneye götü- muhabiri Metin Ğöktepe rülrnesi gerektiğini söyle- cinayetini araştıran komis- meleri üzerine emniyet yonun raporunu tamamla- amiri Battal Kösc'nin dığı bildirildı. "Hangi birisi ile uğraşaca- ^jöktepe'nin gözaltına ğız" diyerek bunu engelle- almdığı Eyüp Spor Salo- diği anlatıldı. Raporda. nu'nda yaşanan olaylara Göktepe cinayetinin ört- yer verilen raporda. Gök- bas edilme çabası ile ilgili tepe'nin polisler tarafın- olarak özetle şu bilgilere dan tekme. tokat ve cop- yer verildr. larla dövüldükten sonra fe- "Göktepe, bankın iizeri- nalaştığı kaydedildi. ne bankıldı. Ölümü üzeri- Bunun üzerine salon ne emniyet amiri Köse, il- masörünün Göktepe'yi çe emniyet miidürü.-Mi Ay- polislerlebirliktemalzeme dın Akdemir'ı olaylardan odasına götürerek, ağn ke- haberdaretti. Göktepe'nin sicı ilaç verdiği \e pansu- kimliği gözaltınaalınanla- man yaptığı belirtilen ra- nn kimliklerinin arasından porda. Göktepe'nin duru- alındı ve gözaltı listesıne munda bir gelişme olma- Göktepe'nin adı yazılma- ması üzerine 2 polisin. ko- dı ve sonradan cumhuriyet luna girerek ça> bahçesin- savcılığına çay bahçesi ya- de bir banka oturtulduğu kınlanndabircesetbulun- belirtıldi. duğu ihbaredildi." Uygulama başladı Vapur ücretlerîne zatnİstanbul Haber Ser\isi - tstanbul Şehirhatlan. Çanakkale Boğazı, İzmit ve tzmir Körfez hatlan vapurlannda volcu ve araç taşımacıhk ücretlerine zam yapıldı. Zamlı ücretlerin uygulanmasına başlandı. Türkiye Denizcilik tşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıkJamada. veni düzenleme ile, 25 bin lira olan Üsküdar-Kabataş. Beşiktaş-Üsküdar. Üsküdar-Eminönü ve Haliç hattında ücret 30 bin liraya. 30 bin lira olan Karaköy- Haydarpaşa-Kadıköy. Eminönü- Kadıköy, Sirkeci-Boğaziçi. Sirkeci- Harem. Eminönü-Bostancı. Beşiktaş- Kadıköy ve Çanakkale Boğazı'ndan yolcu taşıma ücreti 40 bin liraya çıkanldı. 150 bin lira olan Sirkeci- Adalar. Yalova-Adalar (gidiş-dönüş). Sirkeci-Kabataş-Yalova-Çınarcık yolcu ücreti 200 bin liraya yükseltildi. Kabataş-Esenköy 200 bin liradan 280 bin liraya, Adalar- Esenköy ile Bostancı-Çınarcık 150 bin liradan 200 bin liraya. Çınarcık- Esenköy 100 bin liradan 150 bin liraya. Bostancı-Adalar (gidiş-dönüş) ile Kartal-Yalova 90 bin liradan 120 bin liraya çıkanldı. 1 milyon 500 bin liralık ada indirimli halk kartı ve Kartal-\alova indirimli halk kartı 2 milyon lira. 2 milyon 500 bin liralık Sirkeci-Yalova-Çınarcık indirimli halk kartı 3 milyon 350 bin lira oldu. Yazlıkçı indirim kartlan Sirkeci- Adalar 2 milyon 800 bin liradan 3 milyon 500 bin liraya, Bostancı- Adalar 1 milyon 500 bin liradan 2 milyon liraya, Sirkeci-Çınarcık 4 milyon liradan 5 ırylyon liraya çıkanldı. İndirimli halk kartı ve indirimli subay pulu da 800 bin liradan 1 milyon liraya. indirimli öğrenci pulu 275 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi. 60 bin lira olan İzmir Körfez hattı yolcu taşıma ücreti de 80 bin lira oldu. 20 bin lira olan Konak- Pasaport-Karşıyaka hattında yolcu (tam bilet) 25 bin lira. 250 bin lira olan indirimli öğrenci pulu 325 bin lira. 500 bin lira olan indirimli subay pulu 670 bin lira. 700 bin lira olan indirimli halk pulu da 900 bin liradan satılacak. Bostanlı-Üçkuyular hattında yolcu (tam bilet) 20 bin liradan 25 bin liraya. indirimli öğrenci pulu 250 bin liradan 335 bin liraya. indirimli subay pulu 540 bin liradan 720 bin liraya. indirimli halk pulu 700 bin liradan 900 bin liraya yükseltildi. Sirkeci-Harem hattında otomobil ücreti 70 bin liradan 100 bin liraya. Eskihisar-Topçular hattında yolcu ücreti 60 bin liradan 80 bin liraya. otomobil ücreti 600 bin liradan 750 bin liraya. otobüs ve kamyon 1 milyon 800 bin liradan 2 milyon 250 bin liraya. treyler 2 milyon 400 bin liradan iki milyon 500 bin liraya çıkanldı. 300 bin lira olan Çanakkale-Eceabat ile Gelibolu- Lapseki hatlannda otomobil ücreti 350 bin lira, 1 milyon lira olan otobüs ücreti 1 milyon 250 bin lira, 700 bin liralık, 3.5 tona kadar olan kamyonlar da 900 bin lira olarak belirlendi. 1 milyon 500 bin lira olan 3.5 tondan yukan kamyon ücreti 2 milyon liraya, 3 milyon 250 bin lira olan treyler ücreti de 3 milyon 750 bin liraya yükseldi. Odunluk- Bozcaada hattında otomobil ücreti 250 bin liradan 300 bin liraya. otobüs ücreti 750 bin liradan 900 bin liraya, 4 tona kadar olan kamyonlar 600 bin liradan "?00 bin liraya, 4 tondan yukan olan kamyon 1 mil>on liradan 1 milyon 200 bin liraya. treyler 2 . milyon 750 bin liradan 3 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Üçkuyular- Bostanlı hattında ücret. otomobil için 120 bin liradan 160 bin liraya. otobüs 300 bin liradan 400 bin liraya. 4 tona kadar olan kamyon 250 bin liradan 300 bin liraya, 4 tondan yukan kamyon 400 bin liradan 500 bin liraya. treyler 1 milyon liradan 1 milyon 300 bin liraya çıkanldı. CHP lideri, solun bütünlesmesi gerektiğini söyledi 6 Artık sağcılar çekilsin ülkeyi biz yönetelim' ANTALYA (Cumhuriyet) - CHP Genel Başkanı DenizBaykaL Türkiye'nin hükümet sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu anım- satarak sağ partilerin artık ülkeyi yönetmek- ten çekilmeleri gerektiğini söyledi. Solun kendi içinde bütünlesmesi gerektiğine de işa- reteden Baykal. "Artıksağcılarçekilsinler, ül- keyi biz yönetelim.40yıldır onlan gördük. Ar- tık halk sola destek vermelidir. Sağın değir- menine su taşımaktan kurtulmamız lazım" dedi. Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Tekke Köyü'nde dün başlayan Abdal Musa şenlik- lerine katılan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, burada yaptığı konuşmada, Türki- ye'nin berraklığa, saydamlığa ve temizliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Baykal. şunlan söyledi: "CMduğumuz gibi gözükmeliyiz. Arük bir- birimizden güç almalıyız. Amacımız bölün- memektir. böldürtmemektir. Türkiye bugün bizim bütünleşmemizi istiyor. Ankara'da bir hükümet kurulnıaya çalışılıvor. Bütün parti- ler birbirleriyle görüşüyor, ama soldaki iki parti bir araya gelemiyor bile. Türkiye'yi bu ana kadarbelli anlayışta partileryönetti. Mer- kez sağdaki partiler merkez sola gelip bize yardımcı olun diyorlar. Yülardır sol sağa des- tek verdL Ama sorunlan çözmeyeyinede güç- leri vetmedL" 3 ay önce solun desteği olmadan merkez sağda hükümetin kurulduğunu hatırlatan Baykal. "Bunlar3ayancakdayanabüdi.Şim* diisedüşünmeve başladılar. Biz hükümet ku- rabm yinesiz bize katkıda bulunun divorlar" şeklinde konuştu. Sağ partilenn artık ülkey i yönetmekten çeT kilmeleri gerektiğini savunan Bavkal. konuşi- masıhı şövle sürdürdü: "Solun artık kendi içinde bütünlesmesigerekir. Artık sağcılarçe- kilsinler. ülkeyi biz vönetelinı. 40 yıldır onla- n gördük. Artık halk sola destek vermelidir. Ama solun kendi içinde bütünlesmesi lazım. Kendimize güvenmemiz lazım. Sağın değir- menine su taşımaktan kurtulmamız lazım. Hattı müdafaa yok. sathı müdafaa vardır. .\rtık bütünleşelim. Türkive'nin değinneni sola doğru dönüvor. Çıkış, hak ve hukuk yo- lu sol partilerdedir." CHP Genel Başkanı Baykal, 124 milletve- kili ile ANAP'ın Meclıs Başkanı ve Başba^ kan çıkardığını hatırlatarak "2000'li yıllarda "Cumhurbaşkanını nasıl çıkanrız' diyedüşü- nüyorlar. Bizim de 124 millcnckilimız var. Gelin blokoluşturalun" dedi. Tekke köyünde kutlanan Abdal Musa şen- hklenne CHP Antalya milletvekilleri Bekir Kumbul,\usufÖztop ile CHP Sıvas Millet- vekili Mahnıut Işık\c Antalya V'alisi Hüsnü Tuğlu da katıldı. Şenlikler 3 gün sürecek.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle