25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 1996 PAZAR HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne Çanakkale Kocaeli Izmir Manisa Aydın Denizli A A A A A A A A 28 31 31 31 34 34 36 34 Zonguldak B 26 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Konya Eskişehır Sıvas a B B B B B B B 2b 24 25 25 27 25 28 23 A 35 Kars Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkârı Van A A A A A A B B 3b 22 30 32 31 30 20 22 Y 18 Yurdun kuzeydoğu kesimlerı parçalı bu- lutlu. Doğu Anado- lu'nun kuzeydoğu- su sağanak yağışlı, dığer yerler az bu- lutlu ve açık geçe- cek. Hava sıcakiığı artmaya devam edecek. Rüzgâr ku- zey ve doğu yönler- den hafif ara sıra or- ta kuvvette esecek. aÜÜPA Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B B Y B B B B 2b 27 30 27 25 32 29 26 Budapeşte Y 32 Münıh Atina Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn B B B B B B Y Y 32 30 22 20 22 29 30 27 Y 26 Taşkent Moskova B 20 Aşkabat B 33 Almatı Y 31 Taşkent Y 32 Bakü 25 Bişkek 30 Tiflis 25 Kahıre 34 Şam 34 Parçalı bulutlu i Sıslı Bulutlu t Çok bulutlu > Yağmurlu G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Içimdeki sevinç yüzünden, konuya girmektegecik- tirn... Özel zevklerim arasına bir de savcılığa gidip ifade vermek eklendi. Basın savcısı Nihat Bey birkaç gö- rüşmeden sonra şöyle dedi: "Mustafa Bey öyle anlaşılıyor ki, stk sık görüşece- ğiz. İfade vereceğinizzaman, randevu almanıza ge- rekyok. Gelin, hallederiz..." Çok yakınım olan kişilere giderken bile telefon ede- rim. Ama, beni randevusuz kabul edecek, bunu baş- tan söyleyen bir kurum olduğu için ayrıca sevinçli- yim... Bunu geçelim, konuya gelelim... Savcılığa gidince gördüm ki hakkımda son açıian dava, DYP'nin eski Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve Fatma Akıntürk le ilgili yazdığım yazı... 17 nısanda yayımlanan yazının konusu özetle şöy- le: 7 Ağustos 1995'te yüce Meclis'in çatısı altında, ll- yas Aktaş'ın odasında bir olay meydana geldi. Olay sonrası tutulan tutanaga göre, bir el silah pat- ladı, iki kişi üç yerinden yaralandı. Savcı da bu tutanağın ışığında takipsizlik kararı verdi. Savcı yanlış bir degerlendirmede bulunmayacağı- na göre. bir el ateş, hem llyas Bey'i, hem Fatma Ha- nım'ı nasıl yaralayabilirdi? Aklıma ilk, kurşunun güdümlü olabileceği geldi... Biliyorum, yeryüzünde güdümlü mermi henüz üretil- medi, ama acaba biz mi bulduk? Ben o günlerde bu düşünceler içinde kıvranırken Fatma Hanım. birtelevizyon programında, llyas Bey'i öldürmek istediğini, odaya da o amaçla girdiğini söy- ledi... Durum 180 derece değişti... Mahkemeye çıkma- dan "takipsizlik kararıyla" işin içinden sıyrılan Akın- türk, bu kez 18 yıl hapis istemiyle yargılanmaya baş- ladı... Dava, 9 nisanda "beraatla" sonuçlandı... Takipsizlik -18 yıl hapis istemi - beraat... Yazının özeti buydu... Yapana beraat, yazana hapis... Bu durumu kaleme alarak 5680 sayılı Basın Yasa- sı'na muhalefet etmiştim... Yürürlükteki bu yasa. Menderes'in iktidara gelme- sinden sonra, aleyhindekı gazete ve gazetecileri "susturmak" için 24.7.1950'de çıkarılmıştı... Ama olsun, hâlâ yürürlükte olduğuna göre, devle- tim her şeyi harfi harfine uyguladığı gibi bunu da uy- guluyor... Bu durum sevincime gölge düşüremez... Yasanın 30. maddesi. mahkeme karariarıyla ilgili yayın-yorum yapılamayacağını öngörüyor... llyas Aktaş - Fatma Akıntürk ile ilgili televizyonlar gazeteler her şeyi yaptılar, ama olsun, eminim dev- letimiz onları da görmüştür... Bu "görmek" sözcüğü her anlama geliyor, Başba- kanlık'ta, Hazine'de farklı anlamlarda kullanıhyor... Ama, konuyu değiştirmeyelim... Şimdi llyas Bey, Fatma Hanım "beraat" karannı be- rat gibi taşıyıp, Ankara'nın lüks lokantalarında ayn masalarda boy gösteriyorlar... Ben haklannda yazı yazdığım için bir aydan altı aya kadar hapis istemiyle yargılanıyorum... Çelişki var gibi, ama kesinlikle yok... Yargıda çelişki olmaz. kanıt olur. tanık olur, karar verilir... Kanıta bakılmış, takipsizlik; sonra başka ka- nıta bakılmış, 18 yıl hapis; sonra başka kanıta bakıl- mış, beraat... Bunda ne var? Yanıtı boş ver, kanıta bak... Savcılığın hakkımda açmış olduğu dava gösteri- yor ki, ülkemizde yargı sistemi tüm kurum ve kuru- luşlarıyla işliyor. Bir gazeteci, yasada yeri olan bir ya- zı mı yazdı, tabii ki ensesine yapışılacak... Yanlış sözler... Haddini bilmez bir Batılı düşünür şöyle demiş: "Hukukunuzu yargıçlara, dininizi rahiplere bırakır- sanız kısa sürede hem hukuksuz, hem dinsiz kalırsı- nız..." Şiddetle kınıyorüm. Bu söz, her ülkede geçerli ol- sa bile Türkiye'de olamaz. Bu düşünme belasına gi- renlerin beyni ödenek değil ki örtesin. Kimi de had- dini hayli hayli aşmış, "Ağır ceza düzeni, karaya ka- ra katarak beyaz elde etmeye yönelik bir örgütlen- medir" deme gaflet. dalalet ve hıyanetine düşmüş... Bu sözlerin Türkiye için tabii ki, ne gereği var ne de anlamı... Ankara Adliyesi'nden çıkışta gazeteye yürüyerek geldim. Yolda, dört topluk Maraş dondurması al- dım... Halkın gözü kör. ama adaletinki sonuna kadar açık... Içimdeki sevinç pınltıları aleve dönüşüyor... Dondurma daha dudağıma değmeden eriyip bo- ğazımda şelaleye dönüşüyor... Yaşadığım ülkede sistemin sağlamhğına olan inan- cım. boğazımdaki şelalenin altında hidroelektrik sant- ralı türbinine dönüşüyor... Müthiş bir enerji açığa çı- kıyor... Içim içime sığmıyor, tarifsiz sevinçler içindeyim... Cezaevi eylemlerine Kariı Sulu kar > Gok gurültulü I Baştarafı 1. Sayfada tan kaynaklanan tüm haklar- dan yarariandınlması gerek- liliğinc inanınz. Çünkii çok iyi biliriz ki. insan haklan perspektifîne sahip olmayan bir yönetsel anlayış, denıok- ratik hukuk devleti olnıak id- diasından özü itibarıyla vazgeçmiş sayılır. Bu bağlam- da, Bucave diğer cezaevlerin- de ve ülkemizin her tarafin- daki insan haklan ihlallerini kınıyoruz" Buca. Aydın ETipi Cezaevi ile Bergama Özel tip ceza- evinde. eylemcilerin sağlık kontrollerini yapmak için doktor sayısının arttınldığı bildirildi. Genelgeleri ve ce- zaevlerindeki baskıları pro- testo için yaklaşık bir haftadır açlık grevinde olan tutuklu ai- lelenne DİSK ve KESK des- tek verdi. Tutuklu ailelerine destek için DtSK'e bağlı Ge- nel-lş Sendikası Anakent Şu- besi'ne üye bir grup dün aç- lık grevine başladı. Tutuklu aileleri. DtSK ve KESK'ten oluşan yaklaşık 300 kişilik bir grup dün Ankara Sakarya Caddesi'nde bir eylem dü- zenledi Protesto eyleminde KESK adına bir açıklama yapan An- kara platformu sözcüsü, kon- federasyon olarak cezaevle- rinde yapılan saldınlara şid- detle karşı çıktıklannı ve la- netledikJerini belirtti. Göste- riciler alkışlarla dağılırken. eyleme katılan bir grubun si- vil polislerce gözaltına alındı- ğı öğrenildi. Memura büyük gözalbI Baştarafı 1. Sayfada gelen hükümetlerin hiçbirinden yanıt ala- mayan kamu çalışanlan, dün Galatasaray'da HABITAT-1I aracılığıyla seslerini dünya ka- muoyuna duyurmak istedi. Ancak İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nın "eylemin vasa dışı olduğunu" belirten açıklamalan üzerine polis. Galatasaray Lisesi önünde ya- pılacak eylemi engellemek için sabahın er- ken saatlerinden itibaren yogun güvenlik önlemi aldı. Tünel. Tepebaşı. Taksim. Ga- latasaray ve Istiklal Caddesi'ne tüm giriş çıkışlar polis yığınağıyla kapatıldı. Inönü Stadyumu'nda ise askeri birliklerhazırbek- letildi. Galatasaray Lisesi önüne saat 12.00 sıra- lannda ilk gelenler kayıp aileleri oldu. Ai- lelerin oturma eylemine bu kez izin verme- yen polis. aralarında. gazeteci Metin Gök- tepe'nin kardeşlen Menem Türkmen \e İbrahimGöktepe. Sınır Tanımayan Gazete- cilerÖrgütü Türkiye Temsilcisi NadireMa- terile HAB1TAT-II için Istanbul'dabulunan Sivil Toplum Kuruluşlan temsilcileri Su- zanne George \e Marl Linilklen'in de bu- lundugu yaklaşık 50 kişilik bir grubu gözal- tına aldı. 15 dakika sonra aynı yerde yeni- den bir araya gelen başka bir gnıp kayıp ya- kını da önce dövüldü. sonra gözaltına alın- dı. Polisın müdahalesi sırasında darbe alan kayıp Talat Türkoğlu'nun eşi Hasene Tür- koğlu bayıldı. Kayıp yakınlannın eyleminin ardından Galatasaray Meydanı panzer \e yüzlerce polis tarafından abluka altına alınırken, ga- zeteciler ve yabancı turistler de dahil hiç kimsenin Tünel yönüne geçmesine izin ve- rilmedı. Kamu çalışanlan Galatasaray'da beklenirken ilk müdahale saat 13.30'da KESK Genel Merkezi'nin bulunduğu Ter- kos Çıkmazı Sokak'ta gerçekleştirildi. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, KESK Mali Sekreteri trfan Erdemoğlu. Ör- gütlenme Sekreteri Kenıal Keleş"in de ara- lannda bulunduğu yaklaşık 50 sendika yö- neticisinin sokaktan çıkmalanna izin veril- medi. Telsiz aracılığıyla \erilen "Gözaltına aluı" emrinin ardından sendika yöneticile- ri birbırine kenetlenerek oturdular. ancak hemen ardından da sürüklenerek gözaltına alındılar. Aynı dakikalarda Galatasaray Li- Polisin, memurlara karşıtutumunaserttepkigösterildi.lFotoğraf. ALPERTURGUT) sesi önünde bir aray a gelen topluluk da. dö- vülerek hazır bekletilen polis otolanna bin- dirildi ve olay yerinden uzaklaştırıldı. Kamu çalışanları tüm engellemelere rağ- men eylemlerini sürdürmek isteyince polis de müdahale biçimini giderek sertleştirdi. Yapı Kredi Bankası Galatasaray Şubesi kar- şısında toplanan yaklaşık 200 kamu çalışa- nı, "Baskılar bizi yıldıramaz", "Yaşasın iş ekmek özgürlük mücadelemiz" sloganları atarak yürüyüşe geçti. Bu kez coplannı kul- lanan polis. göstericileri kıyasıya dövdü ve gözaltına aldı. Gazetecüerden polise protesto İstiklal Caddesi'nde polisin gösterici avındangazetecilerdepayınıaldı. Aralann- daarv muhabiri MehmetGiiç. Siyah Beyaz gazetesinden Sevil Erol'un da bulunduğu 7 kişi, sabah saatlerinde TünePdeki ÖDP ıl binası girişinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güç ve Erol öğleden sonra serbest bı- rakılırken Kadir Biricik,NuriTelek, Bülent San, A\ten Oztürk, Şükran Can. ısimleri belirlenemeyen 6 Atılım gazetesi ve 2 Dev- rimci Emek dergisi muhabiri. dün akşam saatlerinde gözaltında tutuluyordu. Saat 16.00'da ÖDP'nin basın toplantısına giden gazeteciler de gözaltına alındılar. "Güven- lik görevlilerir 'nin gazetecilerin çalışmalan- na gün boyu süren engellemesi. son göste- rici grubun döv ülmesi sırasında polis ile ga- zetecileri karşı karşıya getirdi. Dayaktan 'nasibinialan' ve filmleri toplatılan gazete- cilerin polislere itirazı da yine cop ve kal- kanlarla karşılık gördü. an muhabiri MeteÇubukçu. Milliyet ga- zetesi muhabiri Mtısa Ağacık, polis tarafın- dan tekme ve yumruklarla dövüldü. Bazı gazeteci ve kameramanlann da kamera ve fotoğraf makineleri hasar gördü. Basın mensuplan. çalışmalannın zor kullanılarak engellenmek istenmesini protesto amacıy- la Galatasaray'da oturma eylemi yaptılar. Istiklal Caddesi'ndeki eösterici avı gün bo- yu ÖDP. KESK, İHD. HADEP. SİP, MKM, Evrensel Kültür Merkezi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı binalannın giriş-çıkışla- nnda ve tüm ara sokaklarda sürdü. Sayıları 700-800'ü bulan gözaltına alınanlann. Va- tan Caddesi'ndeki Istanbul Emniyet Mü- dürlüğü'ne sığmadıgı. bazı gruplann Gay- rettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gö- türüldükleri bildirildi. Haberimizyayınaha- zırlandığı sırada gözaltılar devam ediliyor- du. Memur eyleminin ardından Mezopotam- ya Kültür Merkezi'ni (MKM) basan polis. 100'üaşkınkişiyi gözaltına aldı. Aynı saat- lerde Tüm Maliye Sen Genel Merkezi"nde KESK adına yapılan basın toplantısında 4 kişi «özaltına alındı. Eyleme destek vermek için ıstanbul dışından gelen kamu çalışan- lannın kente girişine izin verilmedi. Çam- lıcaturnikeleri önünde durdurulan kamuça- lışanlan oturma eylemi başlattı. Bir saat sü- ren eylemden sonra 100 kişinin de burada gözaltına alındığı belirlendi. Çifte standart Polis. kamu çalışanlannın eylemine sert biçimde müdahale ederken, Çin Halk Cum- hurıyeti'nın Doğu Türkistanlılar üzerınde baskı politikası uyguladığını öne süren bir erup Doöu Türkistan aöçmeni. ellerinde üç hilalli MHP bayraklanyla HAB1TAT Vadi- si Taşkışla girişine yürüdü. Polis. "*Ya Allah bismillah. Allahu ekber" sloganlanyla yü- rüyen topluluğu seyretmekle yetindi. Istanbul Emniyet Müdürü Kemal V'azKi- oğlu. eylem ile ilgili yaptığıyazılı açıklama- da. "Dünyaya. Türkiye ve Türk polisini zor durumda bırakarak, kötü iztenim verdir- me\ e > önelen bu yasadışı e\ lemlere asla m ü- saade edilmeyeceğinin bilinınesi gerekmek- tedir^dedi. ' Kocaeli'den Istanbul'daki KESK eylemi- ne katılmak için yola çıkmayı bekleyen çe- şitli sendikalara mensup 400 kişi de Izmit Gan'nda gözaltına alındı. Memurlann ser- best bırakılması için emniyet yetkilileri ve valilikle temasa geçen Kocaeli KESK dö- nem sözcüsü Nihat Değer ile avukat Hakan Lamper'in girişimleri sonuçsuz kaldı. Adana'da Anakent Belediyesi önündeki KESK açıklanıası sıraMnda olay çıktı. Po- lisin engellemesine karşın açıklamayı oku- mak isteyen KESK sözcülerinden 10 kişi gözaltına alındı. KESK'in Istanbul'daki eylemine, KESK Izmir Şubeler Platformu da destek verdi. Bu arada Konak Alanı'na gelen "Göza^ tında Kayıplarla Mücadele Platformu~nu oluşturan 50 dolayında tutuklu yakını da KESK'in oturma eylemine katıldı. Eylem- ciler. 15 dakikalık oturma eyleminden son- ra dağıldılar. OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada lar gözaltına alındı. Kocaeli Tren İstasyo- nu 'nda da 50 kadar me- mur, htanbul'daki eyleme katılacakları gerekçesiyle gözaltına alındı. Özgürlük veDayanışma Partisi'nin (ÖDP) Istan- bul il binası da polis tara- fından kuşatıldı. tçerigir- mek isteyenler gözaltına alındı. Olaylardan "Cumartesi anneleri" de payını aldı. Bu kez Galatasaray Lise- si'nin önünde oturamadı- lar. Taksimy de oturma eyle- mi yapmanın yasal olup olmadığı, sorunun küçük bir yanıdır. Güvenlik yet- kilileri konuya salt bu açı- danyaklaşırlarsa, toplum- salbartşın sağlanması için alınmasıgereken daha çok yol var demektir. KESK, bir süredir deği- şik yöntemlerle sesini du- yurmayu çalışıyor. Ancak, karşısında sürekli güven- lik güçlerini buluyor. Başta Taksim olmak üzere, büyük kentlerimizin merkezi alunları, sağ gös- terilere serbest, solgösteri- lereyasak halegeldi. Kimi gösteriler polis gözetimin- de oluyor; kimi gösterilere katılmak bir yana, katıl- ma\a niyetlenenler gözal- tına alınıyor. Son dönemde daha da etkinleşen bu tutumun, başta güvenlik güçleri ol- mak üzere kimseye yaran olmayacaktır. Polisin müdahalesine tepkiler ^Gözaltına ahnanlar serbest bırakılsın' YUSLFÖZKAN - İstanbul HaberSenisi-Kamu Emek- lendiğinT belirtti TAT ll'nin yapıldığı konferans vadisin- ANKARA - Hükümetı kurma görev ının çılerı Sendikaları Konfederasyonu ve KESK'e üye Tüm Sosyal-Sen Genel den çok kısa bir mesafede gerçekleşen K V * e ^."["I 6 ^ 1 " 1 . 1 1 ^raınaan. asken Kay- 'kavıp aileleri'nin Galatasaray'daki ey- Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada uösterilerin güvenlik aüçlerince daöıtıl- n a k l a r - ' u r k Sılahlı Kuvvetlerı nın ( IbK). lenilenningüvenlikgüçlennce'engellen- "KESK'in Ista'nbul'dayapacagıoturma masını kınadı. " " demokratıksısteme bağlı oldugunubelırte- mesi veçıkanolaylar sırasında gazeteci- eylemine yönelik saldınlar. ülkemizin /-*••• _js ı , — ^ T re ^- ^ n ' n - °' a s l ^ l r iktidar durumunda, lere müdahale edilmesi yoğun tepkiye içinde bulunduğu anti-demokratikorta- < j U r e u ^ l a n a t u Atatürkilkelerine ve laikcumhunyetekar- nedenoldu. mın dikkat çekki bir göstergesidir" de- Eylemler sırasında eazetecilerin çalış- şı olumsuz bir tavır içine girmesi halinde ÖDP, Emek Partisi. HADEP. İnsan nıldi. Türk Tabıplen Bırlığı Merkez Kon- malânnın engellenmesı ve polis tarafın- "karşısında TSK'yi bulacağı" uyarısında Hakları Izleme Komıtesi, sendıkalar. seyı. gözaltına alınanlann bir an önce dan dövülmelerı de tepkılere neden ol- bulundular. Eski Harp Akademileri Komu- derneklervedemokratikkitleörgütleri- serbest bırakılmasını isterken ÖDP Ge- du. Türkiye Gazeteciler Cemıyetı Başka- tanı Emekli Orgeneral Kemal Yavuz da. nın açıklamalarında polis müdahalesi nelBaşkan Yardımcısı YıldınmKavaise nı NailGüreli. Galatasaray'daki gösten- RP'nin laik cumfıuriyete yönelik davranış- "Türkive'de yaşanan anti-demokratik "lstifa etmiş bir hükümetin gelişen de- yı görev li olarak ızleyen gazetecılere yö- lannın orduda tedirm'nlik yaratacağına dik- uygulamalann dünya kamuoyunda göz- mokratikmuhaleferibastırmak için boy- nelik "poüssaldınsınınendişe\erici"ol- katçekerek. "Herkesnevâparsaonunceza- lerönüneserilmesi"olarak değerlendırı- lesine penasızca bir saldınvı gozealmış duğunu belirtti. Gürelı. yaptığı açıkla- sını da göriir. faydasını da görür" dedi. lirkengözaltınaalınanlanndaserbestbı- olmasıbirçaresizlikgöstergesidir"dedi. mada.polisindavranışınınhenr*>-asadı- Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel'in rakılması istendi. Haber-Sen Genel Baş- SlP Genel Merkezı'nden yapılan ve şı" hem de "halkın gercekleri öğrenme hükümetı kurma vetkisini RP Genel Başka- kanı İsmailÇınar, KESK adına yaptıgı Genel Başkan Aydemir Gükr'ın gözal- hakkı olan basın özgüıiüğünevedemok- nı NecmettinErbakan'avermesindenordu- basın toplantısında. seslerini dünya ka- tınaalınmasının protestoedildiği açıkla- rasive saldın" oldugunu kaydetti. ' rohat^rlık HuvHnöıı volıınd«Wi *avlar muoyuna duyurmalanna kımsen.n engel mada da olayla ılgil. Iç.şlen Bakanı. Em- Çağdaş Gazetecıler Derneği Istanbul H S S rîmhu^in Sâr^ıı va' olamayacagınıvurguladı.Polısmüdaha- nıyet Genel Müdürü ve Istanbul Vali- Şubesi de olayın basın mensuplarına yö- gıuoıaraKL_umnunyeı ınsoruıarını va- lesıni kınayan DtSK Genel Başkanı Rıd- sı'nin "hesap vermesr istendi. Human neliktahamrnülsüzlüöün,-demokrasive " c ^ ' a n . U , U Z e ? askeri yetkılı. \*n Budak. "Türki>e - nin hızlailanedü- Rıghts Watch da (İnsan Hakları Izleme yöneüktahammülsüzlüğun bir parçasi" T S K n l n aemokratık sıstem içinde gorev ı- memişbirsıknönenmdöneminesürük- Komıtesi) yaptıgı açıklamada. HAB1- blduöunu kavdettı. niyaptığınıbelırterek. "Amasonzamanlar- da ordu siyasetin içineçekilmeye çalışılıyor" Adli Tıp'ta ülkücü kadrolaşma d t düzey aSken yetk,ı RP n,n iktidara = , gelmesi durumunda. Atatürk ilke ve dev- HALtLNEBİLER Çeşıtlı grup başkanlıkla- na daır. sonra da lşmaıl Hak- la sözlendığı ögrenıldı. rimlenvle, laikcumhunyetevönelikdavra- nnda çalışan görevl.lenn de kı Uysal ın Fınk Ihtısas Da- F.z.lç lht.sas Daıres.'nden n ,ş |a rdâ bulunması halinde ordunun tutu- Adl, Tıp Kurumu nda ül- rutbe tenzıhyle gorev yerlen ıresı Başkanhğ. na atandıgı- başlatılan ulkucu kadrolaş- m u n u n n £ o l a c a 5 ı n ı n s o r u l m a s ı ü z e r l I i e d e . kucu kadrolaşma başlatıldı. degıştınldı. na ılışkın yazı ar takslandı. ma. Adlı Tıp Kurumu nun u O r d u n u n t u t U munu RP'nin Pİrisimleri 12 Eylül öncesinin hızlı ko- Adlı Tıp Kurumu'nda bir Adli Tıp Fizık thtisas Daire- diğer bölümlerine de yayıl- h ^ J i S wf ı L Z mandosu. MHP'nin millet- süredir gündemde tutulan ül- si Başkanlığı'na atanan ls- dı. Morg Ihtısas Dairesi Baş- ™™m'arı Deiırier. LgerDov eDirşey oiursa. vekilı ve belediye başkan kücü kadrolaşma. Fizik Ihti- maıl Hakk! Uvsal'ın adı kanı Hasan Çankaya göre- goreyı laık cumhurıyetı korumak olan adayı. adam yaraîamak suç- sas Dairesi Başkanı Ömer 1978 yılında fhsan Diler vındenalınarakaynıyereuz- I»K >ı karşısında bulıır dıye konuştu. lanndan yargilanırken 2 5 yıl Kurtaş'ın görev den alınarak Özaçma adlı tıp öârencisinin man olarak atanırken yerine Gelışmelerle ılgılı olarak Cumhunyet ın cezaevinde yattıktan sonra yerine Ismail Hakkı Uysal'ın kurşunlanması. Banş Vddı- Hüseyin San getirildi. sorulannı yanıtlayan eski Harp Akademıle- beraatedenİsmailHakkıL"y- atanmasıyla başlatıldı. Adli nm adlı öğrencinin öldürül- Biyolojı thtisas Daire Baş- n Komutam Emekli Orgeneral Kemal Ya- sal. Adli Tıp Kurumu Fizik Tıp Kurumu'na 24 Mayıs mesi, 1978'in yaz aylannda kamuzmanbiyologEyüpAt- v uz da. "TSK'nin olaya bakışı açık ve net- lhtisas Dairesi Başkanlığf na 1996 tarihinde Adalet Baka- iki Galatasaray'Müh'endislik hoğluda görevinden alındı ve tir.Karmaşıkyönüvoktur.TSK'yiilgilendi- getirildi. nı Mehmet Ağar imzasıyla Yüksek Okulu öğrencisinin raportöryapıldı. Antalya Ad- ren. Atatürk ilkelerine dayalı anavasaya Fizik Ihtısas Dairesi, çek- çekilen bir faksla. eski daire kurşunlanması olaylannaka- li Tıp Şube Müdürü Dr. Ce- mevcut partilerin gösterdiği \aklaşımdır. senet gibi belgelerdeki imza- başkanı Kurtaş görev den nştı. L'ysal. İbrahim Yaşar lil Demircan. Trabzon Grup Eğer bu yaklaşım, Atatürk ilkelerine dayalı lann sahte olup olmadığını. alınmadan tsmail Hakkı Uy- DedelekveCelalAdan'laha- Başkanlıgıemrineverilirken anayasaparalelindeLseTSKherhangibirra- silahincelemeleriveatışme- sal'ın atandıgı bildirildi. An- pishane arkadaşhğı yaparak Ankara Adli Tıp Grup Baş- hatsızlık duymaz. Ama bu yaklaşım Ata- safelerini saptıyor. Ülkücü cak27 Mayıs 1996günü. ye- 2.5 yıl tutuklu kaldı. daha kanlığı'ndauzmanDr. Ertan çek-senet mafyası üyesi bir- ni bir yazı fakslanarak ata- sonra beraat eni. Gü\en. Malatya Grup Baş- 6T çok kişi. burada verilen ra- manın iptal edildiği bildiril- L'ysal. geçen seçim dö- kanlığıemrineuzmanolarak | porlar üzerine mahkûm olu- di. Fakslar durmadı vebukez nemlennde Milliyetçi Hare- gönderildi. . yor. bırçok polis. budairenın 28 Mayıs 1996 günü önce ket Panisi'nden bir kez An- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ANKARA / İZMlR (Cumhuriyet) - raporlan üzenne yargısız in- Ömer Kurtaş'ın görevden talya Korkuteli Belediye Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, laiklik faz yapmaktan yârgılanıyor- alınarak Biyoloji Ihtisas Da- Başkanlığf na. iki kez Antal- Ahmet Nejat ÖzbaL aynı fa- ve çağdaşlığın Türkiye Cumhuriyeti'nin ni- du. ıresı Başkanlığı'na atandıgı- yamılletveküliğıne aday ol- kültenin Hepatolojı Ânabi- teliği oldugunubelirterekbuniteİikleri kim- du. ancak kazanamadı. Eşin- lım Dalı'nda öğretim üyesı senin değiştiremeyeceâini sövledi. Demi- den aynlmak üzere olan Uy- olan Doç. Dr. Sebati Özde- r el. "Türk demokrasislnin dibiyle çok oy- sal'ın. daha önce Fızık lhtı- mir ve Diş Hekimi Hüseyin nandığıiçin,bazızorluklarhissed'ildiğini"de sasDairesi'ndeçahşırkenadı Afşin'in ıkincı görevlerı de dile eetirdi. Demirel. Türkiye Ziraatçiler yolsuzluklara karıştığı için ıptaledildi.Tümatamalarve Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin ve 5' i a a t o r 7 l r î e î i'AtM'ı başka bir daıreye atanan ya- ıptallerdeh.çb.rgerekçegös- beraberindeki heveti. Çankava Köşkü'nde 1 a S K e r i K İ Ş İ O i a U k.nb.rarkadaşın.nbald.z.y- tenlmedı. kabul ederek bir'süre görûştü. Kabulde. TUNCELİ (Cumhuriyet) da 5 asker şehit olurken 9 A N A D O L U L İ S E L E R İ SINAVI Türkiye'nin açık rejıme sahip oldugunu. -Tunceli'nin merkeze bağlı güvenlik görevlisi de yara- P F V A P A N A H T İ R I açık rejimin bütün kurumlannın var oldu- Mazgirt Köprüsü üzerinde landı. Böîgeye Tunceli ve t.fcVAr AINAHIAK1 ğunu anlatan Demirel. şöyle devam etti: PKK^lılerle çıkan çatışma- Mazgirt ilçesinden takvıye . T F c T i "Hükümet.bukurumlardansadecebiri- da5'igüvenikgörevlisi7ki- birliklergönderilirkençatış- 7 RK A -» Y r <; r s n o n ı n n n S'dir T önemlisidir. Tabii ki hükümetlerin na- şi öldü, 9 güvenlik görevlisi malar gece boyunca sürdü. 'J°\~ -A -3 -A - 4 >- •5 \- 6 C - '• , „ „ • „ • '^r,- l.r,- sıl gelip nasıl gideceği kurallara bağlanmış- deyaralandı. Çatışmalarda inşaatta gö- 1 2 B - \3D -14Ü - 1 5 ; A - ' " A -1 7 C -'° D - 19B.20.D.21.C. t,n En önemli husus. hükümetlerin. halkın Cumhuriyet tarihinde revli astsubay Cahit Işıkoğ- 2 ~^.}?, B .- ^ B ^ D , " D i 2 6 ' ^ ; 2 7 ^ T C C T | W B "3 °C gözü önünde kansız. kavgasız hilesiz, entri- Tunceli iline yapılan en bü- lu ile onu görmeye gelen ba- TVTV A ? r A a n A T T R s r o R ı n n n k a s t z e l d e ğ i 5 t i r m e s i d i r " yük yatınm olarak gösteri- bası Alaattin Işıkoğlu şehit '- B - '•• A - 3.C, 4.A. 5.D, 6.C. 7.B, 8.C. 9.B. 10.D. 1 l.D. Kurallar ışledıği sürece. kaygıya gerek lenUzunçayırBarajıveHid- oldu. Ölen diğer kişilerin 1 2 -D, 13.C 14 A. 15.D. 16.A. 17.D, 18.C. 19.D. 20.B olmadığını belirten Demirel. bu kurallann roelektirk Santralı'na dün isimleri ise şöyîe: MArEMATIKTESTl sağlam, neticeleri denenmış kurallar oldu- akşam 21.00 saatlerinde sal- Er Sami Kıbns. er Kazım ,^ 1 r , a , 2 ' J?" 3B - 4 B - 5 C ' T ' A , o A l -, ' § u n u vıırguladı.Türkiye'nin 24 Aralık dıran PKK'liler burada çalı- Demir. uzman çavuş Hüse- ' 2 B - l j B - 1 4 -B - 1 ^ A - ' ° A ' '7C, 18.A, 19.C.20.D.21.C. 1995'te çok güzel bir seçim yaptığını vese- şan 2 kişiyi öldürdüler. Da- >in Düzenli, inşaat çalışanı " ^vV^Di'ni• TITCTÎ" ' " çimlere katıhmın yüksek düzeyde gerçek- ha sonra böîgeye gelen gü- FahrettinSanvekimliğibe- f Q -, rV ^ . T 7, IQ A -,r»cA or- t n o H D leştiğini ifade etti. Laiklik ve çağdaşlığın. venlik güçleri ile PKK'liler lirlenemeyen bir güv-enlik 1 B - 2 D - 3 A - 4 B - 5 B - " A - '- ü - ° A - 9 t " I 0 B - ' 1 B - Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliği oldugunu arasında çıkan çatışmalarda görevlisi. " 12.C, 13.D. 14.C. 15.B, I6.D, 17.B. 18.C, 19.B. 20.D ifade eden Demirel. bu niteİikleri kimsenin ' Ordunun tutumu RP'ye bagh' Tunceli türk ilkelerine davalı anavasava karşı du- rumlara ve\ a anayasa> ı değiştirmev e v önel- mişse, TSK, anayasanın ve yasalann kendi- ne verdigi anayasanın \e cumhuriyetin ko- runması ve kollanması görev i dolayısıyla te- dirginlik duyar" görüşünü dile getirdi. Bu nedenle. "TSK'nin RP'ye karşı oldu- ğu" görüşünün temelde yanlış oldugunu be- lirten emekli Orgeneral Yavuz. RP konu- sunda orduv u tedirgin eden etkenleri şöyle değerlendirdi: "RP'lilerin veya RP'deki ki- şilerin bugüne kadarki sö/.leri \e ellerine ge- çen imkânda vaptıklan eylemler, yann ikti- dar olduklan. anavasa veya yasalar üzerin- de söz sahibi olduklan zaman anavasaya ve Atatürk ilkelerine avkırı tutumlar, davra- nışlar ve fıiliv at içinde olacağı izlenünini ver- mektedir. O suretle bir tedirginlik oldugu- nu kabul etmek lazım. Bir tedirginlik vardır. Bahsettiğim gibi bu tedirginlik de anayasa ve yasada TSK'ye verilen cumhuriyetin ko- runnıası ve kolİanması görevinden doğar. Ne zaman ki RP iktidarolduktan sonra bah- settiğim şekilde anavasaya veya Atatürk il- kelerine karşı faalivetlere geçer. o zaman TSK'yi karşısına alır." "Ben şahsen şu anda bir tedirginlik duv- muyorum" diyen emekli Orgeneral \avuz, "Yann RP iktidar olursa. Atatürk ilkeleri- ne, anavasava karşı harekete geçerse, anavasavı degiştirmeye kalkarsa o zaman RP'nin tedirgin olmaya hakkı vardır" dedi. Yavuz. böyle bir durumun ortaya çıkması karşısında TSK'nin tavrının ne olacağına iliskin bir soru üzerine de şu yanıtı verdi: "Bu. öyle bir aşama geldiği zaman konuşu- lacakbir mesele. "Sen hırsızlık yapacaksın. bu ışe gırme' yada "Sen cinayet işleyecek- sin. seni tutukluyorum'a benzer bu. Meyili varsa onu takip edersiniz, engel olursunuz. Vaparsa da tutuklarsınız. RP yasal bir par- tidir, elbette gerektiğinde iktidara gelecektir. Ama iktidardaki faah'yetleri ne olacaktır? Herkes ne vaparsa onun cezastnı da görür, favdasını da görür." değiştiremez' değiştiremey eceğini belirterek şöyle konuş- tu: "z^aten imkânı da yoktur. Değjştirmek isteyenler de bulunabilecektir. O da bir de- mokrasinin. çoğulculuğun vadırgamadığı şeylerdir. Benim istediğim şev, vatandaşla- nm, herkes. birbirini kabul etmeli, birbiri- ni anlamaya çalışmau, birbiri ile dostane mü- nasebetlerini sürdürmeli. Siyasi sebeplerle hasmanedurumlar meydana gelmemelidir. Onun dışında bunlann hepsinin içinden çı- karız. Şu fikirde olanı da, bu fıkirde olanı da bu ülkenin çocuğudur. Ama hepimizin bir- lestiği Türkiye Cumhuriveti devleti var. Bu devlet, demokratik bir devlet; bu devlet. la- ik bir devlet ve bu suretle de uvgar bir dev- let." 'Atattirk'üıı değerini bilmeyenler' Atatürk'ün manevi oğlu Abdurrahim Tuncak'ın Karşıyakadaki Başkent Üniver- sitesi Zübeyde Hanım Hastanesi'ni ziyare- ti nedeııiyle düzenlenen törende konuşan Anavasa Mahkemesi Başkanı Yekta Gün- gör Ozden de Atatürk'ün ulusal değerler ve varlıklann özeti ve simgesi oldugunu vur- guladı. Özden. "Nereden gelip nereye gitti- ğini bilmeyen. kimlerin sayesinde bugünle- re geldiğini kavrayamayan insanların vaşa- ma\a hakkı voktur" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle