03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 1996 PAZAR 12 DIZIYAZI CUMARTEŞİ A N N E L%MÂ BERAT GÜNÇIKAN Ayhan Efeoğlu. Harita mühendisı olacaktı. 6 ekim- de okulun önünde gözaltına alındı, şubede sesini duyanlar oldu. Yetkililer onun için de "yok" dedi... • İki oğlan büyütmüştü Feriha Efeoğlu. Ali mühendis çıkmış, Ayhan'ın mezun olmasına iki yıl kalmıştı. Tam "Başardım" diyordu ki önce yirmi üç yaşındaki Ayhan kayboldu, iki yıl sonra da, yirmi yedi yaşını süren Ali. İkisini de gözaltına alınırken görenler vardı ama yetkililer "yok" diyordu. "Yaşamaya yüzüm yok" dedi Feriha ama Esra vardı, küçük kızı. Onun için yaşanmalıydı... Söyieyin birhaber AN Efeoğlu. Universiteyi bitirip inşaat mühendisi oldu. Sevdaları vardı kurgusuz, umutları, sevinç- leri. İznik-lstanbul karayolunda "kayboldu". var mı oğullanmdan?.. O gun çocukluk arkadaşlan zıyaretıne geldı Feriha Efeoğlu'nun Lnutul- muşların bayramı olacak- tı buznaret İlkokuldasut tozu ıçmekten mıdelen- nın nasıl bulandığını anlatacaklardı. tutun toplarken ı^ın ne kadar uzadığını fark et- menıek ıçın oynadıkları oyunlan. masum bakişmaların sinınnı aşamayan aşklarını K.aynanalannı. gorumcelennı otuz yıldır değişmeyen kelımelerle çekıştıreceklerdı kocalarından ^o\le bır sozedeceklerdı Mutsuz anları ıçın gozyaşı dokeceklerdı. sokakta yururken eteğı duşen komşuları ıçın yırmı yıllık guluşlennı takınacaklar- dı Kapıda karşıladı Feriha arkadaşlarını Artık gozune batmayan. utanç \ermeyen a^ınmı^ koltuklara oturttu salonda ^ uz- lerce y ılın kelımesiyle. sorulara yer degış- tırme şansi tanımadan başladılar sohbete "INasılsm"dıye sordu kapıya >akın oturan arkadaşına Feriha "Sağol iyiyim" dedi ar- kadaşi.^asen?" Feriha da lyıydı Bukez Feriha. "Eşin nasıl,çocuklann?" dıve sor- du lyışdıler Soru sirasi arkadaşındaydı. "Osman Bey nasıl, kızın ne yapıyor?" Irkıldı Feriha Yokmuş gıbı. yaşanma- mıs gıbı da\ ranmalann agırlığı çoktu dılı- ne. "1\iler" dıyemedı Oy sa orada duruyor- du acı Kırk dokuz yılın yaşanmışlannı bır çırpıdasılıseren butun beklentılen.duşle- n. "başardıırTlı se\ ınmelerı oğutup koca bır ırıne donuşturen bır acıydı bu Başka turlu sorulmalıydı o soru "ÖsmanBey na- sıL kızın ne yapıyor? Va MTyle Ayhan, ya- kışıklı muhendisler ne âlemde?" Ama sorulmadı bundan sonra da kım- se acıy ı onune alıp soramayacaktı Çunku Ayhan da yokıu artık \\\ de Fenha'run oğullarının adı ıkı > ıl aray la "kayıp"lar lıs- tesinde ver bulmuşlardı kendılerıne Dort > ıldır da Bursa eskı Bursa değıldı Feriha eskı Feriha. Osman eskı Osman değıldı Inegol'deEr'lerdıjebılınırlerdı Musta- fa Er, Bulgaristan goçmenıydı. Senet Er ıse Selanık Tık\eşlı Inegol'e yerleşmış. burada tanışıp ev lenmışlerdı Lç çocukla- n oldu Feriha uç yaşındaydı kı bır kalp krızı geçınp oldu Mustafa Er Senet Ha- nım. bır sure sonra yıne Bulganstan goç- menı olan Rıfat Keçıkaya'nın e\lılık tek- lıfını gen çe\ ırmedı Tutun ekspen olarak İnegol'e gelmiş bır Istanbul efendısıydi Rıfat Servet Hanım'laolane\lılığınden ı- kı çocuğu da olsa u\ey babalık yapmadı hıç Çocuk aklıjla onun sevgısını kavra- mıştı Feriha Arkadaşlarının kendı babala- nndan aynı yakınlığı goremedığının far- kındaydı Ziyan oldum diyemem... Bır evlerı \ardı Babaları olunce "Ço- cuklar öksüzdür diye" anneannelerı ahı donum toprak \ermıştı Şımdı ıkı donum toprak da kendılerı almış. tutun ekmeye başlamişlardı Sonraları duşunduğunde "Çocukluğumun /j>an olduğunu söyleye- mem" dnecektı Feriha Ne yokluk gor- muştu ne de açlık Ama ılkokuldan sonra okuyamamıştı Okuldan bır yazı da gel- mıştı annesme "Başanlıoğrencidir.Okut- sanıziyiolur" dıye ama Senet Hanım şım- dı ıkı kuçuk çocuğuyla başa çıkamıyordu Tutun ekılıpbıçılmelıydı Fenha. e\deka- lıp ıkı kardeşıne baktı On >edı;>ınde\dı Fenha. Osman Efeoğ- lununaılesıgorucugeldı Oğulları\enıbı- tırmı^tı astsuba\ okulunu Hallen \akıtle- rı pek \okru ama de\ let kapı^nda memur- du FenhadabegendıOsman'ı "Sizmgun gördu> seniz" dedi "Ben de ha\ır de- mem."Bursa'da bır e\ tutuldu. eşyalar do- ^endı Duğunden sonra bır hafta. kavınpe- dennın e\ ınde "Cemhetgördiı"* Fenha'yı Sonra Bursa'da kendılerı ıçın tutulmuş. do- şenmı^e\egeçtıler Ona> lık e\lı>dı Alf >ı doğurdu Fenha -\h"\ ı ıkı \ ıl sonra Ayhan ızledı Bekledığının. umduğunun dışında. hem kendısını hem de akrabalannı şaşırtan bıre\ lılıktı \ a^adığı A^ık olup e\ lenen ar- kada^larının. uç dort yılda bıten ılışkılerı- nebakıncaayakları yerden kesılıyordu Fe- nha'nın Bu yuzden daha uç yıllık evlıy- ken bo^anmanın e>ığıne gelınce korktu Ah"\ı \enı doğurmuştu henuz Her hafta sonu lnegol' e aılelennı zıy arete gıdıy orlar- dı Bu zıyaretlerden bırınde once Ferı- ha"nın aılesıne uğranıhnca Osman'ın aıle- %ı kıyametleıı koparmı>. "Boşa o kadı- Iki oğlu, iki yıl arayla kayboldu Feriha Efeoğlu'nun. Şimdi ne zaman bir telefon çalsa, kapı vurulsa, bir gazeteci arasa, "Bir haber mi var" diye heyecanlanıyor. Ölümü kondurmuyor oğullanna, onlar bir gün dönecek. Sarsılan inançlarına inat yine kucaklayacak onları... nı"demışlerdı Yanaşmamı^tı Osman ama onları da kıramamıştı Yırmı yıl sonra do- gurmu^tu onu annesı ama Osman'a *Se\- gisiz kaldım" dedırtecek kadar uzaktı L s- telık. "günah \e ayıbı" sevgının onunde gobtermiitı Osman'a L\ey babası olanla- rı duyunca Fenha'nın kayınpedennın ka- pisina day anmtş, "Ü\e> de olsao benim kı- znrTdemıştı "Onu incitirseniz sizi. si/inlc birlikte bu mahalleyi \akanm." Kav ga da- ha da buyumu!;tu Osman karadıydı. karı- sından aynlmayacaktı ama çekıp gıdecek yuzunu bır daha ne annesme gObterecektı ne de babasına İntıhar eder mıy dı 7 Şımdı- lık. kendısı de bılmıyordu ne yapacağını nereye gıdeceğını Komşular. âkrabalar arava gırmış. huzur^uzluk bıtmiîtı çocuklar büyüyünce... Tek maaşja zor ol^a da bu> uyordu ço- cuklar Ah ve Ayhan ılkokulu bıtınnceye kadar önluklenne kadar herşeylennı ken- dısı dıktı Fenha Onuncu yıl Rıze nın Pa- zar ılçesine tay m olduklarında çocukiar ıl- kokuldaydı Dort yıl.kaldılar Pazar'da "Malımız mülkümüz jok. iki çocuk >eter" dıye duşunuyordu Fenha ama Ayhan ağla- yıp sızlıyor bır kız kardeş ıstıyordu Onu kırmadı Fenha. Esra'yı doğurdu Aralan ı- kı yaştı ama hıç kavga etmezdı Alı'y le Ay- han Esra'yı da dışlamadılar. hırpalamadı- lar Akrabalan gelırdı zıyaretlenne. do- nuşte butun lnegol duyardı. "İnanılırgibi değil. çocuklan kumrular gibi \aşı>or." Fenha. kendısını evcıhk oynar gıbı hıs- sedıyordu Esra elden ele dolaşıyor. kımın anne. kımın baba olduğu karışıyordu ba- zen Esra'ya babası bakıyor. Fenha oğul- ları> la birlikte fuara gıdıy ordu Bır akşam. Zekı Alasya-Metın Akpınar"ıntıyatrosunu ızlıyor. eriesı akşam Banş \lanço"\u dın- lıyorlardı "Biz arkadaşlanmızla gide- lim"demıyorlardı çocuklar, annelerıyle birlikte olmaktan bır Mtemlerı yoktu \az- ları on gun-on beş gun kampa gıderlerdı lkısmde de nıatematık kafası \ardı Ders çalışırlar. vakıt kalırsa ya ->okak arasında maç yaparlardı ya da ne dergı çıkı>or-*a onu alıp okurlardı Fenha da oy le gezme- yı.dedıkoduyube\en bır kadın değıldı F\ ı^ınden artan zamanlannın tumunu okuy a- rak geçırıyordu "Feriha" diyordu kocası -\la\ın kütüphanesini taşıttın bana, hâlâ bıkniadın mı okumaktan?" Bıkmı\ordu Klasıklerın neredeyse tumunu okumuştu yenı çtkan kıtaplan da Hele "Kelebek". En çok o etkılemiştı Ferıha'yı Bu yuzden belkı de sola yakın hıssetmıştı kendını llk oyunu 1974'te \ermıs.t\, o oy da Ece\it'e gıtmı^tı Ali hseyıbıtırıphıçkursagıtmeden unı- \ ersıtey ı kazanınca gururlandı Fenha Oğ- lu İstanbul Teknık Lnıversıtesrnı bıtırıp inşaat muhendısı olacaktı Ikı y ıl sonra \\ - han da unı\ ersıtenın y olunu tuttu O da kur- sa gıtmeden sına\lara gırmış. \ ıldız Lnı- \ersıtesı Harita Muhendı->lığı Bolumu'nu kazanmıştı Once y urtta kaldılar. sonra bır e\ tuttular kendılerıne On beş gunde bır gelnorlardı Bursa \a '\ollanni gozluyor- du Fenha. ıçını acıtmayan tatlı bır bekle- yıştı bu Onlar gelmeden once sevdıklerı yemeklerı \ apıvordu Hele bır de anfey se O gun. semt pazannı da kuçumsuyor. çar- şıya ınışor. oğullarının se\dığı ne \arsa alıp gehvordu Turfanday^a mutlaka bıber dolması pışırırdı. borek açardı O mutfak- tayken hele de kaymaklı ekmek kadayıfı yapıyorsa kımse dokımmamahydı ona Huzur dedikleri... Kendisiyle banşıktı. huzurluydu "Ço- cuklan ıstedığımız gıbı yetıştırdık ya" d\- Nordu. "Gonîum rahat."Zar zor bırıktır- dıklerı parayla gorumcesinın ust katında yaptırdıkları daırenın elden gıtmeM bıle umurunda değıldı ln>aat bıtınce "Slrin bu- rada pa>ınız>ok"demiştıgorumcesı "Biz sattık e\i."kocası ofkelendıkçe Fenha sa- kınleştırıyordu. "Neden uzulu>orsun?'"dı- y ordu •'Çocuklar uni\ersıtt'dı- işte. Birkaç \ıl sonra iş kurup kendılcrini kurtaracak- İar. Onları okutiuk \eter. mal nıulk de \er- nıck zorunda de0liz ki..." Ikı çocuk bırden nasıl umversıtede oku- tıılur bır maaşla' Erken enıeklı oldu Os- man Eteoğlu Dort yıl Bursa'nın en hızlı mınıbus soforu oydıı Sonra surucu okul- larında motor oğretmenlığı yapmaya baş- ladı \oruluvordu ama değerdı doğrusiı Arkadaslan yisirıyor "İki oğlun da uni- \ersitede ha" dı\orlardı "Bra\o sıze. Na- zarde«mezinşallah.~ O hatta sonu Ah yal- nız gelmıstı A\han yoktu vanında Istan- bul da olaylarçıktığını.oğrencılenngozal- tına dltndıgınt duvmu^lardı Lrktuler Ay- han'a nerede olduğunu sordular. Grup Yo- rum'uıı turnesıne katılmıştı Babası kızdı "Siyasetle uğraşmayin" dedi "Kendinizi kurtann. \ ardım edin onlara > eter." - L zul- me>in" dıye karsi çıktı Ayhan. "Kötü,sizi utandıracak şe\ler \apmı>oruz biz. Kork- ma\ın da bir şe> olmaz." Birkaç ay sonra yıne gelmedı Ayhan Meraklandılar Bır ak^am uzerı telefonla- n çaldı, arayan Ayhan ın arkada^ıydı On yedı gun once okulun onunde si\ ıl polıs- lergozaltınaalmıstıoğullarını Arkadaşla- n emnıyete sormu*. pohsler. "\ok" demiş- tı. "Bizalmadık." Şımdı aıleden bırınm gel- mesi. Ayhan'ı aramasi gerekı\ordu \ ıkıl- dılar E\den çıkarken "Belkicenaze>ledö- nerim"dedı Feriha ya kocası Akrabaları e\de toplandı Sureklı ağlıyordu Feriha. saçlan ıkı gun ıçınde \anyan\a dokuldu Sonunda o da kalkıp Istanbul a gıttı Ali ve Ayhan'ın ardından 'Yaşamaya yüzüm yok' 4lı \e -i\han m ka\bedılme\ı ınan^lamu da scmtı Osman \e Fenha E/t'oglıt nun Adıııa <,ulı$ııklaıı \erçı odedıkltn de\lete, onu ıonetenlt'ie ınanamnoıUndı ^ıımlı Polıtıkamn ne kadaı pıs olduğunu şımdı ogn'iınuşltıdı "\febus görünümiindeki insanların oyuncak olduğuna inanmazdım "dı\ ordu Feı ıha "Laçkalığıgördüm şimdi, dürüstlüğün olmadığınu" Oğulları ka] holmadan onc e çenı$ aıkadaş <,e\ıesı olan bır ınsandı O\le <,ılguı kahkahalat atmazdı ama dostkvı \e\eileuh sohbetını "Sen söyledin mi" deıleıdı "Başka türlıı soyluyorsun. )«/ı/i) olmııyor." )anıba}inda taşndı neşe\ ı 4ına 4\luııı ku\ bolıınıa ııeşe\ ı Mtumekle kalmadı olmeu ıstedı "İntiharlar mı? \e saçmahk " deı kt n olmeleıe \ attı "\aşaınaya yutum yok " dn oıdu "Yaşamanın bir anlunıı da." -)c ılara alışılmuzdı ama zamanla ha\alkre \ıgındı Fenha 4ıkudaşUııını 4lı \le 4\ han m \ erıne Aoı ma\ a başludı Bu ılennın gclec eğını hıssettığınde mutfağa gıııp \emekleı hazııladı O bırılen geldı de Bu gun 4lı nın aıkadaşı \emekten sonra so/ıa\ı kaldınp tabağındakı artıklaı ı da <, ope atıncıi şaşırdı O 4\han mndı urkaday nıı bıkmcdı Ogun Dekan'lagoruşeceklerdı Rande- \u alındı Ogrencı temsılcılerıyle birlikte dekanlığın kapisina geldıklerınde. kapıla- rın kılıtlendıgını demırlerın ındığını gor- du Bagırdı Fenha. kapıyı yunırukladı Baktı. pohsler gelıyor uzerlenne doğru, kocasının kendısını çeken elını de ıtıp uzer- lerıne yurudu Goğus goğu^e geldıklerın- de komiser omuzuna dokunup yana çekıl- dı Çekılmeseydı O gun gazetecıler de orada\dı Ferıhd'ya. çocuklarıyla ılışkısı- nı. e\dekı huzuru sordular Anlattı Ama gazeteci \ azgeçmıy ordu, e\de mutlaka bır huzursuzluk \ard'ı kı Kızdı Fenha, "Siz"dedı "Kestirme >azı>erin. A\han devleti, Turkiye'yi satmıştır de>in..." Sor- madık. bakmadık yer bırakmadılar. yoktu Ankara'ya gıttıler goruştuklerı ya "\et- ki"sahıbı değıldı yabırşey bılmıyordu Av- han'ın peşındeağlamalarıbıraktı Fenha. ne olursa olsun oglunu bulacaktı Bu kez. guç- lu \e ayakta gorunen kocası bıraktı kendı- nı IKumuyordu. zayıflamıştı Durmaksı- zın ağlıyor. Fenha'şı suçluyordu. "Senin çocuklann, bak ne oldu.onlara sen yüz >er- din, kışkırttın." "Ama" dıvordu Fenha "Onlar bizim çocuklarımız. Ben onlan se\- mekten başka ne yaptım ki?" Teda\ ı altı- na alındı Osman Eteoğlu Lç ay sonradok- toru ılaçla surdurulecek tedaunın sakın- calanndan soz ettı vaısın ıstedıöı zaman. ıstedığı yerde ağlasındı Osman Soyledık- lerı ıçın pışmandı da şımdı, Fenha'dan ozur dıledı. o çocuklar ıkibinındı, acılarmda da. sevınçlerınde de Ali de kayboluyor \yhan6Ekım lW2'dekaybolmuştu Ah de gelmıyordu artık e\e Bır telefon kal- mıştı haberleşebıleceklen Fenhasoruyor- du "Oğlum, \nksa oldıi mu kardeşin?" Onlann bıldığınden başka bırşey bılmıyor- du Ah Okulu bıtırmi:) bır ışe gırmıştı a- ma şımdı askerlık \ardı Yurtdı^ında burs ıçın baş\ urmuş ama gerı çevrılmiştı Aynı okuldan komşularının oğluyla haberleştı- ler Aynı donemde askerlık yapacaklar- dı Oeâğın ılk hattasıydı. yıl 1994 Bır ha- ber aldılar. Ali. lznık-tstanbul yolunda go- zaltına alınmıştı Pohsler şımdı de onun ıçın "Biz almadık bilmiyoruz" dıyorlardı \ me İstanbul. Ankara dolaştılar Yme kım- seler gormemı^tı. duymamıştı. ışıtmemış- tı Şımdı Ayhan'ın peşınde koştukları gıbı koşacak guçlen de yoktu Osman Efeoğlu durmaksızın ağlıyordu yıne İntıhar eder- se dıye korktu Fenha O zaman bır başına kalacaktı' \a kendıne bırşey olursa 1 0 za- man da kızı ne yapacaktı1 Onun ıçın acı- ya bu kadar boyun eğmemelıydı Bır gun Esra'nın sınıf hocasi çağırdı Ferıha'yı "Esra'da bir şe>ler \ar" dedi. "Küs gibi duruvor. Kafası matematiğe işlediği halde. "Ben edebıy at oku\acağım' di>e tutturdu. Neolduğunu anlayanmorum." Feriha olan- lan anlatti oğlunun kaybolduğunu. e\de- kı herkesın bir bunalım yaşadığmı Ama Esra'nın okuma ısteğı kalmamıştı artık Feriha unnersıteye gıtmesını. kendısını kurtarmasını ıstıyor. Esra akrabalarına "Okursam sırf annem üzülmesin diye ola- cak"dıyordu Kan koca ıkısı de Esra'nın okumasinı îstıyorlardı ama Bursa'da Ne Istanbul'a gondereceklerdı. ne Izmır'e ne de bır başka kente Turkulen.şarkılarıbırernınnıyedonuş- turup bu\utmu>tu Ah'yle Ayhan'ı Fenha Efeoğlu Dızının dıbınden aynlmamışlar. yırmılı yaşlarına geldıklerınde bıle göm- leklerını. ayakkabılannı annelennın ze\- kme bırakinışlardı Her e\e gelışlerınde se\dıklen yemeğın pıştığını gorunce anne- lennın oynadığı e\cıhk oyununa gonullu katılmışlardı Bu > uzden kımse onlann ol- duğune ınandıramazdı Ferıha'yı Bazen ol- muyor muydu. bırılerının çocuklan yırmı yıl sonra çıkıp "Ben \merika'da\dım"de- mıyorlarmıydPBunlarnıyeFenha'yaol- masındı" 1 Şımdı Osman Ferıha'ya. Fenha Osman'a guçlu gorunuyorsa. bırbırlerınm ağlamalannı kapt arkalannda yakahyorsa bu umıt y uzundendı Kapılarını çalmayan- lara uzulmuyorlarsa. "O akıllı çocuklan kim kandırdı acaba" dıyenlere bu kadar kızıyorlarsa. "Acaba bizi de takip ediyor- lar mı" dıyen akrabalarına guluyorlarsa yınebuumıt ıçındı Şımdı kaymaklı ekmek kadayıfı pışırmıyorsa bu da şekere tuz karıştırmamak ıçındı Yarın: Fatma Bahçeci'nin ismailine ne oldu? ANKARA NOTLARI MLSTAFA EKMEKÇİ Günün Olayları... Geçen yıl, CHP'lı eskı bakanlardan ismail Hakkı Bir- ler'le bır konuşma yapmıştık Bunlardan bın "Kım Lıder, Kım Değıl " başlığı ıle Aralık 1995 sonunda, "Ankara Notlan"nüa çıktı Bırier, ozetle şoyle diyordu " Partı başkanlanna lıder demekten vazgeçer, onları genel başkan da değıl, partı başkanı olarakgorursek bek- lentılerımızın sınınnı daha doğru çozerız 'Yahu bu kosko- ca lıderler, nasıl bu yanlışlan yapıyorlar'?'g/t>ı sızlanmala- ra gerek kalmaz Çunku, onceden bellı durumu, onun lı- der (onder) olmadığını biz de bılıyoruz Lıder demıyoruz ona zaten Gerçek lıderden beklenen şeylen, partı baş- kanından beklemeyız Beklemeyınce de hüsranımız az olur Ikıncısı Onlar kendılerının lıder değıl, partı başkanı olduklannı bılırlerse, ıdrak ederlerse, her gun oyle yınele- nırse lıder gıbı davranmaktan vazgeçerler, partı başkanı gıbı davranıhar Insan yaşamında, sosyal yaşamda, sıyasal yaşamda ozellıkle en sakıncalı şey, kışılenn geldıklen yerın hakkını verebılecek muktesebata (edınılmış bılgılere) sahıp olup olmadığını hıç araştırmadan, 'O yere geldığıne gore, o ye- re layıktır O yenn butun yetkılerını kullanmalıdır, o yerın bulacağı butun çozumlerı de bulmalıdır bu adam' dıye ba- kıyoruz Yanlışlık buradan başlıyor, bu basıt yanlışlığı du- zeltmek gerekır Bır de ulusça bır huyumuz (hasletımız) vardır, kurtancı aranz hep Rahmetlı ismet Paşa 'nın kırk kez dınledığım sozunu bılmem anımsar mısın - Paşa ne derdı? - Butun uluslar, sıkıntılı anlarında, sıkıntıya duştuklen za- man, mutlaka bır kurtancı çıkarırlar ıçlerınden Bu, butun uluslar ıçın geçerlıdır Butun uluslar arasında bu açıdan en velût (doğurgan) -sozcuk O'nundur- ulus Turk uiusudur Ama, unutmayın kı, en velût ulus olan Turk ulusu da bır kurtarıcıyı (elının boyle beş parmağını açarak) beş yuz yıl- da bır kere ancak çıkarır O nedenle kurtancı beklemeye- ceksınız, kahraman aramayacaksınız Sorunlannızı sade vatandaşlar olarak sız çozeceksınız Ismaıl Hakkı Bırier, 'Paşa nın bu sozunu kırk kez dınle- mışımdır diyordu Şoyle konuşuyordu - Ulusça açmazımız burada, sıyasette de Ve tabıı TV ekranı çıktı, polıtıkacılann zaten çok mazbut (tutahı) olrna- yan ahlakını lyıce bozdu Mıkrofonu ağzına dayadı mı, bu ekranda ıkı sanıyecık gozukebılmek ıçın, leda etmeyecek- len hıçbır kutsal değer yoktur Sonuç/an dahıl Bır ay ya- sa mı çıkarırlar, karar mı alıhar, ılke anlaşmasına mı vanr- lar, bır ay sureyle en tepeden başlayarak cumhurbaşka- nı, başbakan, bakan, partı başkanı, yazmanı, sayman uye- sı, konuşma yasağı uygulasalar, boyle bırkararalsalar, sa- mımıyetle ınanıyorum, Turkıye 'nın ıçınde bulunduğu so- runlann bırçoğu ortadan kalkar Gerıye kalan sorunlar da yavaş yavaş kendılığınden çozulmeye başlar " • • • Erbakan'ın malvarlığının soruşturulmasından, DSP'nın korumasıyla kurtarması uzerıne, Cumhurıyet okurların- dan bın Kadri Ergıntelefon ettı - Mustafa abı, az bıle yazmışsın Ecevit ıçın> dedi. Sezdığım kımsenın ağzını bıçak açmıyordu 1980'lerın başlarıydı. Necmettın Erbakan MSP'lıler ıçerıde Tıp Fa- kultesı nın profesorlen bır arkadaşlan ıçın -yıne profesor- lerden- yardım topluyortardı Herkes gucu olçusunde kat- kıda bulunuyordu Sıra Nızamettin Erbakan a gelınce yardım edemeyeceğını ozur dıleyerek bıldırdı Şoyle de- di - Necmettın ıçende, ben ıkı eve bakıyorum' Anlaşılıyor değıl mı? 1980 başlarında, evıne bıle karde- şı bakıyor, zavallı Necmettın 1 1990'lardaysa, eşekyukuy- le altını mı var'' Asıl onemlı olan o değıl de Meclıs'ın en eskı uyesı olan Bulent Ecevıt'ın, anayasayı, ıçtuzuğu bılmemesı Mesut Yılmaz hukumetının guven oylamasında, kendısını oldu- ğu gıbı. grubunu da yanıltarak Anayasa Mahkemesı'nın "ıptal" karanna yol açması Necmettın Erbakan konusu- nu hukukçulanna ınceletmış de, bu anayasaya aykın bu- lunmuş Guzel 1 Aynı hukukçular guven oylamasında ne- redeymışler'' Belkı de DSP Başkanı'nın kendı kendıne, "çe/<ımser-çekınser"konuşmasını dınlıyorlardı uyuklaya- rak Oysa, Ecevit hesap adamıydı bır zamanlar Hesapsız adım atmazdı CHP'de. ismet Paşa başkanlığındakı Ge- nel Idare Kurulu'na gıreceğı zamanı bıldı Genel yazman- lığa geleceğı zamanı bıldı Ondan, 12 Mart'ta aynlacağı zamanı bıldı Genel başkanlık yarışına gıreceğı zamanı bıldı İsmet Paşa, bır toplantıda - iki yıl oncekı kurultayda bu hareketı yapsaydı onu toz ederdım' dıyecektı 1973 seçımlerının ardından başbakan olduktan sonra, Kıbrıs'a çıktı Bunun hesabının da lyı yapıldığını soyleyen- leroldu, Şevket Süreyya Aydemir gıbı "Inşallah ıçınden çıkılmaz bır labırent halıne gelmez 1 " dıyenler de Gorunen o kı, Şevket Sureyya haklı çıktı Ecevıt'ın 1980'den sonrakı hesapları hep yanlıştı CHP genel başkanhğından ayrıldı gıttı DYP ıle ANAP'ı dışan- dan desteklemesının yanlış olduğunu soyleyenler de hak- lı çıktılar Yaşamında, kısa sure basın ataşe yardımcısı olarak bu- lunduğu Londra'dan Ingılız sosyalıstlerının gıydığı mavı gomlek modasını Turkıye'de yaydı Onlar gıbı lacıvert gıy- sıler gıydı Londra'da gıydığı kopek derısınden yeleğını, Turkıye'de goren olmadı Yelek, Bulent'ı Londra'dasoğuk- lardan korudu, pardosu gıyme gereğını pek duymadı Londra'da, Işçı Partısı'nın sosyalıstlen, kendılerının so- lunda olanlarla konuşur, soyleşııierdı Bulent Bey, o alış- kanlığı edınmedı1 • • • Bugun Çağdaş Gazetecıler Derneğı'nın (ÇGD) genel kurulu toplanıyor Daha once kararımı açıklamıştım Bu kez başkanhğa adaylığımı koymayacağım1 Gorev alacak arkadaşlarıma başanlar dılıyorum 1 B U L M A C A SEDATIAŞAYAS SOLDANSAĞA: 1/ Hastanelerde. yatacak hastaların kayıtvekabuledıl- dıklerı yer 2/ V»- şakdenılenhayva- nın ufak bır turu Mezopotamya'da kurulmuş eskı bır uygarlık 3/Hawa- n'de karşılama ya da uğurlama anısı olarak venlen, çı- çekten yapılmış 8 kolye Narçıçeğı n rengındebırsusta- şı 4/K.onut Eskıdıldesı- caklık 5/ Kahvereng tiıylu kabuğu olan, C \ ıta- mınınce zengın bır mey- \e Duygulu 6/"Dost. ar- 3 kadaş" anlamında eskı 4 sözcuk Yan memnunluk belırten bır unlem 7/"'Be- nımadımdenlıdolap Su- yum akar yalap yalap Boyle emreylemiş - - - Derdım vardır ınılenm" (Yunus Emre) Yapma, et- me 8/ Bır tur ırı hıyar Osmanhlarda. de\let merkezınde bulunan ıl memuruna \enlen ad 9/ Kılıç. bıçak gıbı saplı şeylenn sap ıçınde kalan bolumu VLKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Bal. yoğurt gıbı şey ler koymaya yarar tahta kova Yapı- nın ya da arsanın boyutlannı \e sınırlarını gosteren harita. 2/ Yoksullara yemek venlen yer YılmazGüney'ın bır fıl- mı 3/Iran'da bırkent Kadıfe 4/Bır renk Buyukzoka. 5/Galyumelementınınsımgesı Kalınbukulmüş sıcım 61 Askerlık ode\ını bıtırenlerı bırakma Tuzağa duşurülen şey 7/Beddua Lstukapalı olarakanlatma 8/"Taşlarye- dırdı yerıne bır zaman felek" (Zıya Paşa) Kara bat- mamak ıçın ayağa takılan bır çeşıt orgulu ayaklık 9/ Goz- lerı gormeyen... Sarma. kuşatma h
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle