03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhu 300-500 milyon önpeşinatla ev Tüm şubçlenmız ve yurtdfjı temsılcılıklerımız satış ıçin hizmetınızdedır. EMLAK BANKASI 78. Y l SAYI 25813 / 40000 TL (KDV ,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-7945) BAŞYAZARI: NUfet NADİ (7945-799?) 8 HAZhMM996PftZJIR BUGÜN CUMHURİYET'LE • MÜZİK FESTİVALİ Festival, Yelda Kodallı ile açılıyor • 14. Sayfada • PAZAR KONUĞU 'Tarihte de sosyalistler hep bölündü' • 8. Sayfada EURO 96 Wembley'de görkemli açılış MSpor'da BORSA ÇIKIYOR Siyasetle yollar ayrıldı • 9. Sayfada Memurlann sendikal hak eylemine polisten sert engelleme Büyük gözaltı• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Siyami Erdem, ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Kara, SİP Genel Başkanı Aydemir Güler. HADEP Genel Sekreteri Bahattin Günel, gazeteciler, avukatlar. HABITAT-II yabancı delegeleri. kayıp yakınlan, kamu çahşanlan polis tarafından dövülerek gözaltına alındı. • Eyleme destek vermek için tstanbul dışından gelen kamu çalışanlannın kente girişine izin verilmedi. Çamlıca turnikeleri önünde oturma eylemi yapanlar da gözaltına alındı. Kocaeli ve Adana'daki eylemlerde de polis cop kullandı. Yurt çapındaki eylemlerde gözaltına alınanlann sayısı 1000'den fazla. • tstanbul'daki olaylar sırasmda dövülen. çalışmalan engellenen ve bazılan gözaltına alınan gazeteciler ile polis arasında tartışma çıktı. Gazeteciler polisin müdahalesini oturma eylemi yaparak protesto etti. Polis, aym saatlerde, HABITAT Vadisi Taşkışla girişinde tekbir getirerek gösteri yapan Doğu Türkistanlı ve MHP'li göstericileri seyretmekle yetindi. Haber Merkea-HABITAT-IT Kent Zir- vesi sürerken dünya kamuoyuna seslerini duyurmak ısteyen 'kayıpaileleri' ve kamu çalışanlannın eylemi, polis tarafından en- gellendı. Aralannda K.ESK Başkanı Siya- mi Erdem, ÖDP Genel Başkan Yardımcı- sı Erdal Kara. MYK üyesı Gencay Gür- soy. SİP Genel Başkanı Aydemir Güler, HADEP Genel Sekreten Bahattin Günd ve HAB1TAT-11 yabancı delegelerinin de bulundugu yaklaşık 700 kayıp yakını, ka- mu çalışanı, av ukat ve gazeteci dövülerek gözaltına alındı. lstanbul dışından gelen kamu çalışanlannın kente girmesine izin verilmezken Kocaeli'de 400. Adana'da ise 10 kişı gözaltına alındı. Dövülen ve çalış- malan engelienen gazeteciler ile polis ara- sında tartışma çıktı. Gazeteciler, polis mü- dahalesini oturma eylemi yaparak protes- to ettiler. Polis. kamu emekçilerini zor kul- lanarak dağıtırken, HABITAT Vadisi Taş- kışla girişinde tekbir getirerek gösteri ya- pan Doğu Türkistanlı ve MHP'li gösteri- cileri seyretmekle yetindi. Yıllardır gerçekleştirdikleri eylemlerle "grevlitoplusözleşmelisendikahaklaruun artık yasal olarakda tanınmasınr ısteyen ve bu istemlenne son beş yıldır iktidara M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te POLİSİN MÜDAHALESİNE TEPKİLER • 6. Sayfada Memurlar ve memur yakınlan, seslerini duyurmak amaayla toplanıyorlardı. Ancak onlan aynı devletin başka memurlan engellemeye karaıiıy dı. O denli kararlıvdı- lar ki eylem yapmaya kalkışan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmadan coplanarak. dö\ ülerek gözaltına ahmyordu. Bir histeri halinde, herkes toplamp polis ara- cuıa ükılıyordu. Bu gözaltı çılgınlığından. HABITAT-H'nin yabancı konuklanndan 70 vaşındaki tev/elere kadar birçok insan payına düşeni akfa. (ALPER TURGUT) Ağar'ın genelgelerine karşı başlatılan eylemlere sivil toplum örgütleri ve partiler de katılıyor Cezaevi eylemlerîne destekİZMİR / ANKARA (Cumhuriyet) - Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın 6 ve 9 mayıs genelgelerine tepkıler giderek yo- ğunlaşıyor. Buca. Aydın E tıpi ile Berga- ma Özel Tip cezaevlerinde toplam 524 hü- kümlü ve tutuklurun sürdürdüğü açlık grevlenne, tutuklu yakınlannın >anı sıra partiler de yaptıklan açıklamalarla destek veriyor. Ankara'da tutuklu aıleleri, DİSK. ve Kamu Emekçileri Sendıkası'ndan (KESK) oluşan bır grup protesto gösteri- si yaptı. Gösteriye katılan bir grup gözal- ttna alındı. lzmır Büromuzdan Necati Aygın'ın haberine göre Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Sosyalist Iktidar Partisi, Halkın Demokrasi Partisi, Emek Partisi ve De- mokrasi ve Bârış Partisı il yönetıcilerince yapılan ortak açıklamada, Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın 6 ve 9 mayısta cezaev le- rine gönderdiği genelgeler eleştirildi. Ge- nelgelerle tutuklu ve hükümlülerin ya onurlanyla yaşamak ya da ölmek arasın- da tercihe zorlandıklan savlandı. Emek Partisi il merkezinde bir araya gelen parti temsilcileri, cezaevlerindeki sorunlar çö- zülünceye dek açlık grevindeki hükümlü ve tutuklulara destek vermeye devam ede- ceklerini bildirdiler. Parti temsilcileri adı- na konuşan Emek Partisi tl Başkanı Ru- şenTuran, Adalet Bakanı Ağar'ın, tutuk- lu ve hükümlülere yönelik şiddet uygula- masını önce DiyarbakırCezaevi'nde baş- lattığını, daha sonra diğer cezaevlerinde de uyguladığmı söyledi. Cezaevlerindeki baskılara karşı sessiz kalamayacaklannı vurgulayan Turan şunlan söyledi: "tnsan- lar ölüm smınnageimişken ve her an ölüm olayı yaşanacakken Mehmet Ağar, 'Ceza- ev lennde bir sorun yoktur' divebilmekte- dir. Biz buradan uyanyoruz. Olümler ya- şanırsa sorumluluğundan kurtuiamaziar. Bedenlerini açlığa yatırmaktan başka çö- züm bulamavan insanlara destek vermek, insanım diyen herkesin görevidir. Biz siya- sipartikrinyönetkileriolarakeezaevlerin- deölüm istemiyoruz. Ölüm isteyenlere izin vermeyiz. Açlık grevindeki insanlann sa- hipsizolmadıgınuv alnızolmadıklannıgös- terelim istiyoruz. Tutsaklarla dayanışma içinde oMuğumuzu, bundan sonraki ey- lemlerimizle göstereceğiz." CHP BucaGençlik Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada da, Ağar'ın Adalet Ba- kanı olmasıy la cezaevlerinde insan hakla- n ihlallerinin gıderekyoğunla^tığıbelirtil- di. Açıklamada şu görüşlere yer verildı: "Cezaevlerindeki basküar zaman zaman yok etme mantığına bürünmektedir. De- mokrasi ve insan haklan olgusu tamiri mümkün ohnayan>-aralar almaktadır. Biz- ler cezaeviolgusunainsan haklan perspek- tifı ile yaklaşan ve herkesin insan obnak- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Anadolu Liseleri Smavı Soru ve Yanıtları I 6 ve 7. Sayfada Ankara'da siyaset pazarlıkları kilitlendi RP, yine yalııız kahyor RP'yi eritme planı ANAYOL azmhk hükümetınin 3 ayda dağılması üzerine yeni hükümet arayışlan başlarken, parlamentodan bu koşullarda "sağhklı bir hükümet" çıkmayacağı beklentisi, erken seçimi olasılık olarak gündeme getirdi. ANAP, DYP, DSP ve CHF( Güneydogu'da son seçimlerde yüksek oy alan RP'nin önünü kesmenin yolunu anyor. • 5. Sayfada ANAP, RP'ye kapall Yılmaz, Erbakan'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından RP'nin ortaklık önerisini kabul etmeyeceklerini söyleyerek "Sayın Erbakan bıze ortaklık önerirse kabul etmeyiz. Bundan önceki hükümet görüşmeleri sırasmda bizim RP'yle ortaklık yapamayacagımız kanısına vardık. Düşüncemiz değişmiş değildir" görüşünü dile getirdi. B 4. Sayfada Kurmaylar Çiller'i uyardı Hakkındaki soruşturma komisyonları nedeniyle parlamentodaki dengeyi lehine çevirmek için koalisyon oluşumlannda en azından DYP'li bir üçüncü ismin başbakanlığıyla yer almak isteyen Tansu Çiller, 24 aralık seçimleri sonrasında kesin bir dille reddettiği RP'li bir hükümet modeline bu kez açık kapı bırakırken, grubunu buna ikna etmek içm girişimlerini sürdürdü. • 4. Sayfada HDki/!T\0ti baMveril önce iafc-ı ^Orduraın tııtımm RP^ye bağlr 'TSK laikliğin güvencesi' RP'ye hükümet kurma görevinin verilmesinin ardından, askeri kaynaklar, TSK'nin demokratik sisteme bağlı olduğunu belirttiler. RP'nin, olası bir iktidar durumunda, laik cumhuriyete karşı olumsuz tavır içine girmesi halinde, karşısmda TSK'yi bulacağı uyansını yaptılar. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan üst düzey bir askeri yetkili, ordunun tutumunu, RP'nin tutumunun belirleyeceğini söyledi. Kemal Yavuz'dan uyarı Eski Harp Akademileri Komutanı Emekli Orgeneral Kemal Yavuz da, RP'nin laik cumhuriyete yönelik davranışlannın orduda tedirginlik yaratacağına dikkat Demirel: Kaygıya gerek yok çekti. Yavuz, "Herkes ne yaparsa onun cezasını da görür, faydasını da görür" dedi. TSK'nin RP'ye karşı olduğu görüşünün temelde yanlış olduğunu belirten Yavuz, RP konusunda orduyu tedirgin eden etkenler olduğunu belirtti. • 6. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, laikliği kimsenin değiştiremeyeceğini, demokrasinin dibiyle oynandığı için bazı zorluklann gündeme geldiğini söyledi. Kurallar işlediği sürece, kaygıya gerek olmadığını belirten Demirel, "Bu kurallar sağlam, neticeleri denenmiş kurallardır" dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden de Atatürk'ün, ulusal değerler ve varhklann özeti ve simgesi olduğunu vurguladı. • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK lstanbul Yasağı Yü'zyıltn son büyük zirvesi HABITAT-2 Konferansı 'na ev sahipliği yapan tstanbul 'un kapısı; Ankara 'dan, Koca- eli'den, Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen memurlara kapalu İstanbuVdaki memurlara da Taksim kapalu.. Kamu Emekçileri Sendika- ları Konfederasyonu (KESK) lstanbul'da oturma eylemi yapma karan almıştu Türkiye 'de bulunan yaban- cı sivil toplum kuruluşları da KESK'in yanında olduklan- m açıklamışlardı. Oturma eylemine, "yasal olmadığı" gerekçesiyle izin vermeyen polis, yüzlerce kişi- yi gözaltına aldu Gazetecilerin de görev yapmasını engelledi. Polis, kent girişinde de ön- lem alarak eyleme katümak üzere lstanbul'a gelen me- murlan durdurdu ve gözaltına aldu Ankara 'dan yüz kadar me- mur üç otobüsle önceki gece yola çıkmıştu Bu kişiler Çam- lıca turnikelerinde çevik kuv- vet ekipleri tarafından durdu- ruldu. Polisle KESKyetkilile- ri arasındaki görüşmeler so- nuç vermedL KESK yetkilile- ri, sadece kente girip tstan- bul'daki yöneticilerle görüş- mek istediklerini söylediler. Ancak polisi ikna edemediler. Ortamgerginleşince, memur- • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Adli Tıp'ta ülkücü kadrolaşma • 12 Eylül öncesirvin hızh komandosu Ismail Hakkı Uysal, Adli Tıp Fizik lhtisas Dairesi Başkanİığı'na getirildi. Morg lhtisas Daire Başkanı, Antalya Adli Tıp Şube Müdürü, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın uzman doktoru, Bıyoloji lhtisas Daire Başkanı gerekçesiz görevlerinden ahnarak başka yerlere atandılar. Yerlerine, MHP'ye yakınlıklanyla bilinen bürokratlar getirildi. HAÜL NEBkMm yaa» • 6. Sayfada Göktepe raporu tatnamlandı • Metin Göktepe cinayetini araştırma komisyonu raporu tamamlandı. Gazeteci Metin Göktepe'ye spor salonunda dövüldükten sonra ağn kesici ilaç verildigi, daha sonra iki polis tarafından koluna girilerek bir banka oturtulduğu belirtildi. Raporda, polis memurlannın hastaneye götürülmesi gerektiğini söylemelerine karşın emniyet amirinin "Hangi birisi ile uğraşacağız" diyerek bunu engellediği anlatıldı. • 8. Sayfada PKK'LİLERLE ÇAT1ŞMA: 5'î ASKER 7 ÖLÜ m 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tarilsîz Sevinçler İçindeyim... Birkaç gündür kendimi kuşlar kadar hafif, kaplumbağa- lar kadar güvenli, yılkı atları kadar özgür hissediyorum... Içimde tanımlanması güç bir sevinç var. Ülkemizin geleceğine olan inancım, devlet çarkımızın iş- leyişindeki sağlamlık ve kararlılık karşısmda kat kat arttı... Artık adım kadar eminim ki, Türkiye Cumhuriyeti, bugün- kü yöneticilerimizin elinde sonsuza dek yaşar, sonsuzluk- ları aşar, zaman dilimlerini altüst eder, uzaydan taşar... Bu duygular, geçen gün Ankara Adliyesi'nden çıkarken ortaya çıkan bulgular. U Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle