25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET KIM KIME DUM DDL4 BEHIÇAK Deniz SOM İMernet: http://www.pkmeUom.tr/Xn Elektronft poslo: [email protected] Tel: 0.212.512 05 05 Foks; ÛJ12JJ2 44 97 Çağdaş Türk Dili'ni yaşatmak içinil Derneği Genel Yazmanı Sev- gi Özel'den bır mektup gel- di... Biliyorsunuz. Atatürk'ün ulusa armağanı Türk Dil Kuru- mu'nun Kenan Evren tarafından ka- patılması üzerine, zorlu uğraşlardan sonra 1987'de Dil Derneği kurulmuş- tu... Dil Derneği, 1988'den beri de aylık bir dergi yayımlıyor: Çağdaş Türk Dili. Dil Derneği, yalnızca üye ödentileri ve bağışlarla yaşıyor; Çağdaş Türk Di- li dergisi de aboneleriyle ayakta duru- yor Sevgi Özel diyor ki: "Çağdaş Türk Dili, Atatürkçülerin, bi- lim ve sanatın öncülüğüne inananların ele ele verdikleri savaşımın, omuz omuza dayanışmanın örneğidir; 100 aydır hiç aksamadan çıkmıştır. Dergi, DYP-CHP koalısyonu dönemınde Kül- tür Bakanlığı'nın da binın üzennde al- masıyla birkaç yıl bir rahatlama döne- mi yaşamıştır. Gelgelelim, Kültür Bakanlığı'nın şu sıralarda Çağdaş Türk Dili'ni kütüpha- nelere satın alıp almayacağı belli değil- dir. Büyük olasılıkla da almayacaktır. Çünkü Agâh Oktay Güner dilde yeni- leşmeden değil. Osmanlıcadan yana olduğunu her fırsatta belirtmektedir. Öte yandan Çağdaş Türk Dili'ni paralı duyurularla tanıtmaya, abone sayısını çoğaltmaya Dil Derneği'ningücü yet- memektedir." Evet. Sevgı Özel, hem Dil Derneği hem de Çağdaş Türk Dili dergisi için destek ıstıyor... Çünkü bazı kurumlann yaşaması gerekiyor... Çünkü: "Gittikçe ağırlaşan yaşam koşulları- nın, kötüleşen eğitim dizgelerinin, yol- suzluk, hırsızlık dosyalarının, emeğe saygısızlığın kuşattığı, bunalttığı insan- ların yanı sıra, aydınların tepkisiz, yor- gun bıkkın tavrı da hepimizi üzmekte- dir. Ancak ülkülerimize, emeğe; aklın, bi- limin, sanatın öncülüğünü bayrak edi- nen örgütlerimize sahip çıkmak zorun- dayız." SESSÎZ SEDASIZ Ve Özel, mektubunu üzüntü içinde bitiriyor: "Atatürk'ün dil devrimine, Türkçenın özleşmesine karşı çıkanlar, Türk Dil Ku- rumu'nun malvarlığının, tüm birikimle- rinin üstüne otururken, Atatürkçülerin, derneklerini yaşatmak, dil devrimini yaygınlaştırmak ıçın sancı içinde olma- sı, hem çok acı, hem de utanç vericı- dir. Ancak Atatürk devrimcileri bu acıyı dindirmek. utancı daasıl utanması ge- rekenlere aktarmak için savaşım ver- mektedir" Ayda bir yayımlanan Çağdaş Türk Dili dergisinin yıllık abone ücreti 1 mil- yon lıra. Böylesi bir savaşıma katılma- ya ve Dil Derneğı'ne sahip çıkmaya ha- zırsanız yann, pazartesi sabahı 0.312.425 83 60 numaralı telefonu çe- vınp bağış ıçın daha ayrıntılı bılgı ala- bilir ya da Iş Bankası Mithatpaşa Şu- besi (4228) 249 006 sayılı hesabına 1 milyon lira yatırıp Çağdaş Türk Dili'ne bir yıllık abone olabilirsiniz. Fikir özgürlüğü! Y eni Yüzyıl gazetesinin yazıişleri müdürü ve yazartarından İsmet Berkan bir televizyon programında medyadaki tekelleşmeye ilişkin görüşlerini açıklayınca önce yazılanna sansür uygulanmış ve daha sonra da işine son verilmişti. Yeni Yüzyıl'da bir süredir yazılanna sansür uygulanan bir köşeyazarı daha vardı; Koray Düzgören... Bu ay başında bankaya maaşı yatmayınca Düzgören de işine son verildiğini anladı... llginçtir, Türkiye'nin "en büyük fikir özgürlüğü savunuculan" Yeni Yüzyıl yazartarı Ahmet Attan ve Can Dündar'dan, Yeni Yüzyıl'daki sansür ve işten atmalar konusunda yine "tık" yok! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Dünya küçük de biz niye bir yere sığamıyonız? Toplumsal öngörüsü oluşmamış kitlelere ne denir? E mekli pilot albay Necdet Kut- bay izmir'den yazıyor... Birer tümcenin içıne sığdırdığı dü- şüncelerini birlikte okuyup: üzerinde uzun uzun düşünebiliriz: "Ben öyle uyumlu bir insanım ki, ara sıra kendimle bile geçinebiliyorum." "Herkesin haklı olduğu yerde, herkes haksızdır." "Apaçık bır haksızlık karşısında, in- sanın tarafsız kalma hakkı yoktur." "Yeteri kadar akıllı olan, ahlaksız ola- maz." "Toplumsal öngörüsü oluşmamış in- san kitlelerine kalabalık denir." "Insanlarcahildoğaraptal değil; an- cak yanlış eğitim sonucuaptalolurlar." "Kusuriarınızı anında düzeltmezse- niz yanlışlar sizin için kural olur, siz de tiryakisi." "Övünenler, sözlerinin arkasına sığı- nan korkaklardır." "Insan duygularını bilinçsizce uya- ranlar, büyük sosyal trajedilerin işgüzar ebeleridir." "Bulabıleceğıniz en yetenekli dalka- vuk kendinızdir." "Yanlışlar arasında. doğru yanlıştır." "Teolojik etik, sömürücü toplumun minare kılıfıdır." "Dünyayı engellerden ibaret gören- ler, hedefi olmayanlardır." "Ayrıcalık istemek, kibarca dilen- mektir." "Arada yanlış bir yönetim sistemi yoksa, ınsan ınsanın düşmanı değildir." "Sevginın olmadığı yerde, boşluğu nefret doldurur." "Insanları ve toplumlan ayıran çizgi, aynı zamanda en yakın oldukları yer- lerdir." Balçova Belediyesi'ne kutlama L Cihtın Demirci den jy A F O R 1 Z M A L A K Delılık ıçtenlıktır... Bu yüzden sunı takılmaz hiçbır kafava huni! K bızdıklar/ kadir cengiz arikatürcüler Derneği Izmır Temsilciliği, aylık bültenini çevre belediyelerin kültür mü- dürlüklerıne de gönderiyordu. Bugüne dek her belediyenin kültür mü- dürlüğüne ulaşıyordu bülten... Mayıs bülteni ıse Balçova Belediyesi'nden gerı döndü... Zarfın üzerinde "iade" yazıyordu ve postacı şu notu düşmüş- tü: "Gösterilen adreste evrak memuru Lerzan Begeç'ten soruldu Balçova Bld. Kültür Md. olmadığını beyan etti- ğinden iade." Karıkatürcüler Derneği izmirTemsil- ciliği'nden Cem Koç'un, bu "iade"ye yorumu şöyle oldu: "Çoğu belediyenin kültürle ilişkisi bu düzeyde aslında. Gönderilen bülten- ler, öneriler, yazışmalar çoğu belediye- de dıkkate alınmıyor, çöp sepetindeki yerini alıyor belki ama bu kadar 'resmı bir beyan' da beklemiyorduk. Yine de Balçova Belediyesi'ni açık- yürekliliğınden dolayı kutlasak mı aca- ba!" Tebrikler Balçova! Devletin yasadışı eczaneleri onguldak Eczacı Odası, yıl- lardır ruhsatsız işletilen Çay- cuma ve Devrek'teki devlet hastanelerinin eczanelerıne karşı bir hukuk savaşımı vermiş ve ka- zanmıştı. Zonguldak idare Mahkemesi'nin 6 Aralık 1995'teki karanna göre, eczacı- sı olmadan bir memurun yönetimine bırakılan eczanelerın kapatılması gere- kiyordu. Ama bu karar bir türlü uygu- lanmıyordu. Zonguldak Sağlık Müdürlüğü'nden, müdür yardımcısı Dr. Bahri Albostan imzasıyla 28 mayısta Zonguldak Ecza- cı Odası Başkanlığı'na bir yazı gönde- rildi: "llimiz Devrek ve Çaycuma Devrek Hastanelerı bünyelerinde faaliyet gös- teren eczanelerin faaliyetleri ilgili yasa gereği sona erdirilmıştir. Bilgilerinizi ri- ca..." Sağlık Müdürlüğü'nün duyarlıhğına diyecek yoktu... Acaba bu yasadışı durumu yaratan ve yıllarca sürdüren hangi makamdı! Bahçeşehin ne kadar HABITAT'lık? Ş Şımdı HABİTAT zamanı ya, istanbul'dakı Bahçeşehır, uy- çar yerleşım alanlarına örnek olarak göstehlebilir mi? Evet, diyorsanız, Bahçeşehir sakinlerinin Başbakanlık'tan Içişleri Bakanlığı'na, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan is- tanbul Valıliği'ne kadar ilgili yeriere yaz- dığı dilekçelere ne demeli: "Bahçeşehir'e gıdip gelmek için TEM otoyolunu ya da yan yolları kul- lanmaktayız. Ancak, son günlerde bu yollarda soygun ve gasp olayları ol- maktadır. Polis sorumluluk sahasında olan Mahmutbey gişeler ile Bahçeşe- hir-Avcılar çıkışı arasında gece gündüz polis devriyelerinin arttırılmasını ve kontrollerin sıklaştırılmasını talep et- mekteyiz. Can güvenliğimizin de teh- likeye girdiği bu yollar polis sorumlu- luk alanında değil ise, bir an önce Bah- çeşehir'in de polis sorumluluk sahası- na alınmasını istiyoruz." Bahçeşehir'dekilerin biraz daha beklemeleri gerek... Çünkü bütün po- lisler HABITAT-ll'yi koruyor şu sıra! Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi ağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın yapımını ortaklaşa üstlendiği Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi'ne bağışlar sürüyor. Milli Eğitim'e bağlı Topkapı'daki yarım kalmış okul inşaatın eylül ayına dek bitirilmesi için Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'nde açtığı hesap numarası: 2.017.517. Malzeme bağışlarının da kabul edildiğı o<ul inşaatına katkıda bulunanların lıstesini hafta içinde yayımlayacağız. Ayrıntılı bilgi için telefon: 0.212.275 50 82. ÇİZGİLİK KİMİL M.AS.İR.ACI HARBİ SEMİH POROY RAHAAT! Ml'f-oooil i I WAT İAAAİ. GADDAR DAVLT MMKIRTCEBE BULUT BEBEK MRAYÇIFTÇİ \ ' 8 e n < M f\[\ QT 3 İŞİ > ı hallettim f \.bayatım.' yı L\ \ \ \\> v Ko 77 \ V\ N ^ . \ _\ \ \ \ \ DAHA SAÇ,'. TEHLf- KELî OLABf- LîPL/.. TARIHTE BüGUN \ıi m\z ARIK\ \ 9 Haziran GAZETECİ AHMET SAMİM ÖLDÜRÜLOÜ!. 191O'OA 8UGÜ*J,SAZ£TECİ AHMETSAMıM, ISTHMSUL'UM 8AH- TÜ. 'YE MUHALEFEr SJE yAZILAe [SERMEYE 1 SONRA "HİL4L"VE £-£r" ALM'Ş Z£TESİ*^ DA ~S*O4-/ MIL- Ç.OtC SE/5T- £L£$r/*£/ rAZrCAR/ YA- Ü . BU KOAtUCrt Ç $ VAZGEÇMEYWC£ OLOÜ- GÛLMLJSTÜKAriLM, ıTT/HATÇl AgpuUCAO/e OLOUĞU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle