25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 9 HAZİRAN 1996 PAZAR >%BUra96 AVRUPA FUTBOL PIYONASI A Milli Futbol Takımımız Hırvatistan karşısına değişik bir 11 'le çıkacak Terim sürpriz peşinde A reknık dırektör Fatıh Terım. Hınatıstan. Danımarka \e Portekızlı teknık adamların antrenmanları ızlemesının kendılennı rahatsız etmediğinı söyledı Terım. "Saklavacak bır şe>ımız yok. Ancak Hınatıstan maçında değıs.ık bır takımla sahaya çıkabılırız" dedı. ntrenmanlarda hırsı ıle dıkkat çeken Vedat'ın Hınatistan'a karşı orta alanda görev almasi beklenıyor. NOTTINGHAM(Cunıhuriyet)-Hırvatistan macina 2 gun kala teknık dııektor Fatih Terim. tutbolculaıı uyardı "Kimse- nin yeri garanti değil. Surpnz bir kadroyla sahaya çıkabiliriz." Avrupa Futbol Şampıvonası tınallerınde 11 hazıran salı gu- nu Hırvatistan lakarsila^acak ( A) Mıllı Futbol Takımımız dun sabah yapılmasi planlanan antrenmanı ıptal ederek kamp ya- pılan otelde duzenlenen barbeku partisine katıldı Açılış töre- nını ızleyen mıllıleraksam kisa bırantrenman yaptı Buçalış- mada teknık dırek tor Fatıh Terım ozellıkle sa\ unmada yer alan futbolcularla ozel olarak ılgılenırken Hırvatıstan'ın gol sılah- ları Suker. Boban \e Boksiç'e jdam adama markaj uygulava- caklannı belırttı Hırvatistan nid^ını gıubun 'kilit karşılaşma- sr olarak değerlendıren Tenm ~Bu maçı kazanan taraf grup birinciliğine o\ nar. Bize şans tanımatanlar Mırvatistan maçını izlesin. Beraberlik halınde ise hesaplar değişir" dedı \abancı basin ve gruptakı takımların teknık adamları taratından ızlen- menın kendılennı "rahatsız'etmedıgını de belırten Fatıh Terım. "Estonya \e Finlandiva maçlannı izie\en rakiplerimiz bizim hakkımızda bilgiler aldılar Gerçı saklayacak bir şeyimiz yok. Ama milli takım Hınatıstan karsısına değişik bir kadroyla da çıkabilir. Kimin oy nay acağını sahada gorursumız"açıklamasi- nı yaptı Vedat o) na\abilir /—*,•' Hırvatistan ın orta alandakı oyununu bozmak ıçın ^ Ji Estony a \ e Fınlandıy a maçlarında oy nay amay an Ka- rabuksporlu \edat'a >ans tanımayı düşunen teknık direktor Fatıh Terım. 22 vasindakı bu ovuncuyuas tutbolculd- rın arasında oynatıyor Orta alanda Recep'ın yenne oynatma- yıduşunduğuVedat ı "Hatayok.\anlaınasınapas\apına'"dı- ye uyaran Terıın. "Bu ovuncına şans tanıyacak mısınız" şek- İmdekı soruya ise. "Silahlanmı bana sormayın"'dıye karşıhk verdı MillHereu>an Otelın vanındakı sahada antrenman vapan tutbolcu- lar boş vakıtlerım maı, scvrederek ve tenis kortunda ayaktenisiovnayarakgeçırtyorlar Sahayadagolfarabalan ıle gelıp gıden futboleular teknık kadro tarafından 'hız yapma- malan'ıçın uvarıldı Araçlaıın devrılıp futboleuların maç on- cesı varalanabıleceğını belırten vonetıcıler "Maçlar oncesi sorun istemi\oruz"dedıler Rüştü\\e ilgi Turnu\anın en genı, kalecı-ı umanını taşiyan mıllı takımın tıle bekçısı Ruştıı Nottıngham kentınde Ingılızlerın ılgı odağı oldu Ozellıkle gent, kızlar tarafından her antrenman sonrası etratı çevnlen kalecımız ımza vermekten yorgun dıtşuyor Ru^tu ise bu turnu\ada çok ı>ı bır grafık çı- zecejı gorusunde 22 kisılık kadro dışında kalan \ansporlu Erkan ve Fenerbah- çelı Bulent lygun. oldukça moralsiz Aneak antrenmanlarda ısteklı gozuken bu ıkılıyedığer futboleular moral vermeyeça- lışıyor Teknik direktor Fatih Terim. Hınatıstan kar>ısına değişik bir taktikle çıkmay ı planlarken. golcıi Saffet'in de ilk 11 'de sahayaçıkmaşanxıdoğdu.Millitakınıda bojlece torma sa»aşı hice kızıştı. (Fotoğraf FATIH SARIB^^ RELTER) LOISDRA'DArs / ZAFER ARAPKİRÜ Gününde olmak...Yıllardır ter dokulen ve yuzlerce oyuncu ıle teknık dırekto- run uykularını kaçıran sureç tamamlandı ve heyecanlı bekleyı- şedegecek bıraçılisla Av rupa 96 sonunda başladı Futbol un be- şıgı Ingıltere kelımenın tam anlamıyla 30 yıllık hasretıne ka- v uştu v e bu turnuv a ıçın y apılmiş ozel bestenın sozleny le -Fut- bol \atanınadöndiı.."3 hafta boyunca. 16 takım dı^ını tımağı- na takıp mutlu sona ulasmaya çalısacak Ama kımılerı. "mut- lu son^dıye kendısını >artlandırmadan. sadece elınden gelenı yapmaya ve en azından nıahcup olmamaya gavret gosterecek Bu takımlararasinda kuskusuzlurkıyede \jr Turkıyeayarın- dakı takımlar her ne kadar "topyu\arlaktır" ılkesınden hare- ketle. "olmazolmaz~dıye umutlansalardaonemlı bırşeyı unut- mamak gerekıyor Futbolun takım oyunu olduğunu \e basan- nın. ancak bazı onemlı faktorlerden pek çoğunun bırarayagel- mesıyle sağlanabıleceğını BBC telev ızyonunda oncekı gece \ay ımlanan ozel program- da. Avrupa'nınen unlu tutbolcularından Denis Bergkamp.Ru- ud Gullit. Peter Schnıeichd v e Jurgen Klinsmann. tek tek grup- lardakı takımlarm degerlendırmesinı yaptılar Turkıye'nın de ıçınde bulunduğu (D) grubunu değerlendı- ren Danımarka mıllı takımı kalecısı _ _ _ _ _ _ « ^ _ _ Peter Schmeichel'ın değerlendırme- sımn altına. aklı başında her tutbol adamı vebu işten anlayan herkes ını- zasını rahatlıkla atabılır -Turkmil- , li takımı. dunyamn en hızlı ilerleme D O y i i n C â 1 6 gosteren milli takımlanndan biri. . i Hatta birincisi denılebilir. Oylesine tâKlITl vetenekli futbolculan \ar ve bazen oy lesine iy i oy nuyorlar ki giınundeol- duklan zaman dünyanın herhangi ııJ3CTT)£rV3. bir takımını yenebilirler. Ama iş, gu- * •' nunde olmalanna bağlı. Bunun tam Ç â l l Ş â C â k 9 tersiolduğunda.yanigunundeolma- dıklan \e işler ters gittiği, birtakım " ^ m ^ ~ ^ m m ~ m ~ ~ şeyler aksadığı zaman. dunvanın herhangi bir takımına da ye- niiebilirler." Manchester Lnıted takımının kalecısı Schmeıchel. Galata- sarav ıie oynadıkları 4 maçı anımsatarak. Tiırk furbokulan- nın neleryapabileceğini bençokiyi bilirim"dı>e de eklıyordu Işteakıl yolu isteserınkanlı vebılgıyedayanandeğerlendır- me Gununde olmak 1 urk mıllı takımının gerçekten gunun- de olduğunda Isveç gıbı. Isvıçre gıbı. hatta zamanında Doğu Almanya. Avusturya gıbı takımları nasıl dıze getırdığını her- kes bılıyor Ama aynı Türk mıllı takımfnın izlanda yı bırtur- lu yenemey ıp Luksemburg'a yenılıp Fınlandıy a'y 12-İ venebıl- mek ıçın 7 2 yıldır bekledığını de bılıyor Işte. futbolda ya da her turlu sporda onemlı olan da bu Işı "gununde ulmak" taktorune baglı halden çıkarmak \e kalıcı ıstıkraılıbırkapasiteyıyakalamak Peteı Schrjjiewhe lIkendı ta- kımı Danımarka vePortekız iı,ındeaynı değerlendırmeyı yap- tı Aralarında Hırvatıstan'ın da bulunduğu bazı takımlann da. "günündeolmak" faktorunun otesınde ozellıklere sahıp olduk- lan ıçın favorılerarasındagosterıldıkleıınıde sozlenneekledı Avrupa 96'nın ılk maçına çıkacağımız salı gunu oncesınde. bu faktorlerı hıç unutmay ıp, "gunundeolma"nın otesine geçe- bıleceğımız gunlen yaratmak dıleğıyle Ahmet Çakar, 2. amatör kümede maç yönetti Aııailohılıisarı^iKİaıı Leeds'e Danimarka-Portekiz karşı karşıya Grubumuzda ilk maç • A\rupa Futbol Şampıyonasf nın Türk futbolu ıçın büyük önem taşıdığını söyleyen FIFA kokartlı hakem Çakar. "Hem milli takım hem ben ba^anlı olmak ıçin İngiltere'de sahaya çıkacağız" dedi. ARİF KIZILVALIN Çakar>enidentopraksahada ıDEMZ DERINSU) Anadoluhisan'ndakı Spor Akade- rnısı Stadfnın toprak bahasınday ız Ortada ne seyırcı \ar ne gusenlık ku\\etı 2 amator kumede ıddıa-ıinı yıtıren ıkı takım. Buvukdere \e ^ ıl- dızspor un futbokuları sovlene so\- lene formalannı gı\ı\or "Ga/ozuna maç. İddiamız 2 hafta once bitti. Işte oylesine oynayacağız." Ardından maç li!>telen aMİı\or du\ara Bır ısım \. Çakar. "\ok canım başka bîr Ça- kar "dır. Hem Ahmet hoca İngiltere'ye gitmemiş miydi?" turunde konu^ma- laratanıkoluvoruz Ama ısım Ibtesin- dekı A Qakar ne AIı Cakarnede Ay- han Çakar Adıvla --annla FIFA ko- kartlı Dr Ahmet Çakar. E\et. mıllı takımımızla bırlıkte A\ - rupa Futbol Şampıyonasfnda Turkı- ye'vı temMİ edecek unlu hakemımız Dr Ahmet Çakar. dun 2 amator ku- mede Bu\ukdere-'» ıldızspor maçını yonettı Hafta ^nunu bo> geçırmemek \e ckMğını gıdennek ıçın bolgeve ba;;\ urup maç ısteyen Çakar. sabahın erken saatmde akademıye ko^ru ^ ıllardır bu sahay a adımını at- manıı^tı Stada gelır gelmez ılk ı^ı sahav ı ıneelemek oldu Foprakla kum karıijimı zemını elledı sonra da "Ha- kemlik..A\emWey "de de maç >onetır- sirı. Van'da da. İşte şimdi yine akade- mideyim. Her halde5-6 y ıldır buralar- da maç yonetmiyorum"dedı Maç saatı geldığınde takımlar saha- vaoldukt,aheyecanlıçıkıyordu Şam- pıyonluk y a da du^me hesabı y apılmı- vordu ama ışın ıçınde Ahmet Çakar olunca ıkı takımda da gozle gorulur bırtela^ bırko^turnıacaya^andı Bu- \ukdere"nın takım kaptanı >tehmet. "Aman ha! Hocaya itiraz falan etme- yekalkmayın.Ayıpolur"u\ansını va- parken \ ıldızsporlular da "Haydi ho- caya rezil olmayalım, iyi bir maç ol- sun"dıyerek soy unma odasını terk et- tıler Saat 10 OÖ'u gosterdıgınde. tn- bundekı 8 kı>ı ıçın yapılan seremonı vonrası Çakar. ba^lama dudıiğunu çal- dı kurallara fazlasıyla onem \erıp Avrupa Şampıyonası'nda boy goste- nyormu^çasına bır o y ardımtısına. bır dıâerıne ko^an unlu hakem. sakatla- nan oyuneularla da. "Aman evladım birşe>in>ar mı"dıyerek ılgılendı 34 ya^ındakı hakemımız. 5-2 Buvukde- re"nın ustunluğuy le bıten maç :>onra- M da "Benûniçiniyibirantrenman ol- du. \arin (bugun) da maç yonetece- ğinı.Nardımcılanm Akıf Uğurdur \e Turga\ Gudubaşkaboigelerdenoldu- ğu için biraraya gelemiyoruz.Şimdi de <>nlarsızmaç\oneri\ıırunı.Ama Leeds kentindeki Ispama-Romanya maçın- da başarı ile duduk çalacağız. Herkes Turk hakemliğinin nerede olduğunu goreceL V\rupalı meslektaşlarımız- dan aşağı kalır yonumuz yok. Turki- ye hem milli takunınıızı hem de bizi al- İuşlayacak" dıye konu^tu E\et. dun Anadoluhisarı'ndakı amator maçta duduk çalan Çakar. Mmdı 18 hazıranda Leeds kentımn 39 bın kışılık Elland Road Stadfnda oy- nanacak bpama - Romanya maçını beklemeye koyuldu Yaptığı antren- manlarla fazla kılolanndan kurtulan Çakar. sadece tandonundakı geçmek bılmeyen sakatlığınm kendısı ıçın de- zavantaj olduğunu soylemekten de aen kalmadı Atletizmde heyecan Nürnberg ve Moskova'da 100 metre Christie'nin Spor Senisi - Atletizmde unlu ısımlenn mucadele»;ı. Nürnberg ve Moskova'dakı ^ampıyonalarla devam edıyor Almanya'nın Nürnberg >ehrındekı ^ampıyonada merakla beklenılen yan^ şuphe^ız erkekler 100 metre yanı^ıydı Her zaman nete^lerın kesıldığı bu mesafede gozler. İngılız Linford Christie'yle Kanadalı Dano\an Bailey arasındakı çekıijmedeydı \an^ın aalıbı Linford Chrıstıe oldu Tngılız. geçen yıl Goteborg'dakı dunya >ampıyonasmdakı 10 06lık derecesını yıneledı Chrıstıe, I hafta once Roma da 10 10'luk derece yapmı^tı Yanşın ıkıncısı Dano\an Bailey oldu Bır zamanlar Fenerbahçe forması da gıyen Kanadalı'nın derecesi ıse 10 09 Nürnberg"dekı dığer yarıijlarda bırıncı olan atletler ıse şoyle 400 metre engellı bayanlar Heike Meissner (54 52). dısk atma bayanlar UkeNVvludda (65 82). erkekler 150Ö metre SalahHissou(3 33 95) Bu arada erkekler 100 metre enaellıde Alman Florian Sdmarthoff. 13 11lık dereceMy le yılın eniy ı zamanını yaptı Mosko\a"dakı IAAF Atletızm Grand Pn\'sınde en buyuk surpnz ıse bayanlarda 100 metrenın fa\on îsmı İrina Pri\alov^'nın kendı ulkesınde ıkıncı olmasiydı Ancak Pn\alo\a'yı geçen ısım de oldukça tanınmı^ bır atlet Jamaıkalı Mariene Otte>. Ottey. 10 92. Pmalo\ada 11 08lık ' derece yaptılar Moskova'da bırıncı olan dığer ısımler soyle 200 metre erkekler John Regis (20 47;. 1500 metre erkekler Noureddine Morceli(3 33 22). sırıkla atlama erkekler Sergei Bubka(5 90) LONDRA (Curahumet) - Turkıye'nın de yer aldığı D Grubu'nun ılk maçı bugun Hıllsborough'da geçen kupa- nın ^ampıyonu Danımarka. ıle Portekız arasında ovnanı- yor Kar^ıla^manın başlama saatı 21 30 Danımarka. bu şampıyonada favorı olarak gostenlmese de tecrubelı oyunculan kadrosunda bu- lunduruyor Kaled'e Peter SchmeicheL Brain \e Micheal Laudrup karde^lenn yanı sıra defans- ta Fenerbahçelı Höghteknığı yuksek oyuncular Porte- kız'deıseRuiCosta.RuiBar- ros gıbı unu ulke sınırlan dı- ^ına taşan oy uncular kadroda bulunmuyor Ama Barcelo- nalı Figo, Portolu Oliviera. Ju- ventusta top oynayan Paulo Sousa şampıyonada surpnz yapmak ıçın sabırsızlanıyor Bu arada Danımarka'nın teknık dırektoru Rkhard Mo- eller, dun surpnz bır demeç \ererek "tlk maçlar zordur. Portekiz karşısında alacağı- mız bir beraberlik bizim için iyi sonuçolacaktır" dedı Pbrtekiz'in gözdesi PauJo Sousa. F.Bahçeli yönetici Küçük, revizyonun gerçek nedenini açıkladı: Takımı Parreira dağıttı • Fenerbahçe'nin iskeletini bozmakla suçlanan San-Lacivertli yöneticiler, "Bu transferlerimizi biz yapmıyoruz. Eski teknik direktor Parreira'nın raporuna göre hareket ediyoruz" dedi. HİLMİTLRK.AY Fenerbahçe Kulubu Futbol Şu- be Sorumlusu \efa Küçük. son gunlerde kendılerıne y onelık ele^- tınlere yanıt \ererek "Kafamı/a göre işleryapmıyoruz. Eski Brezil- yalı teknik direktorumuz Carlos Alberto Parreira nınbizlerebırak- tığı rapor doğrultusunda hareket ediyoruz" dedı \efa Kuçuk. geçen yılkı trans- fer polıtıkalannı bu yıî da de\am ettıreceklennı kendılennedıl uza- tanlara 'zeytindalTıte karşıhk \e- receklerını kaydederek "Veneni. şampiyon olanı alkışlayıp tebrik edeceğiz. Kimsey le söz duellosuna girmeveceğiz. Fenerbahçe Kulü- bü"ne>akışır biçimde hareket ede- ceğiz" ijeklınde konuştu San-La- cnertlılerın yenı kulup bınasında menajer Zafer Göncüler'le bırlık- te bır toplantı duzenleyen \e bu toplantıdaGonculer'ın kendısı ka- dar yetkıye sahıp olduğunu ıfade eden Kuçuk. hıtbolculann da ye- nı sezonda T\ "lere kısıtlı olçude çıkabıieceklennı vurgularken Al- manya'da yapılacak sezon oncesi 20 gunluk kamp ıçın bır 'psiko- log'u da beraberlerınde goturecek- lennı soyledı Mosheau \e Saffet olmmor Sarı-Lacı\ertlı kulubun futbol şube sorumlusu \efa Kuçuk. Ko- caelıspor'dan almayı duşundukle- n Mosheau \e Saffet konusuna da bıraçıklık getırerek bu transferle- rın bundan boyle gerçekleşmesı- nın artık mumkun olamayacağını belırttı Kuçuk. Kocaelispor Kulubu Başkanı Sefa Sirmen'le yapılan goruşmelerın sonuçsuz kaldığını, bu nedenle de "Saffet»e Mosheau' deftennın kapandığını vurguladı Atkinson sorunu Ote yandan Fenerbahçe'nın gozden çıkardığı ingılız futbolcu Atkinson ıçın İngiltere'de Lazaro- ni'nın gorusunun alınacaaı belır- tıldı San-Lacı\ertlı yonetıcıler. bu konuda y aptıklan açıklamada fut- bolcunun kalmasının mumkun olamayacağını bır kez daha yıne- ledı ler Yonetıcıler aynca Uc- he'nın gıtmesının de soz konusu olmadığını soyledıler SÖZLEŞME İMZALADILAR Trabzonspor'da 4. Şenol devri ÖMERGÜNER TRABZON - Fenerbah- çe ye kaptınlan lıg >ampı- yonluğunun hedet adamı tek- nık direktor Şenol Guneş. Trabzonspor'la yenıden an- laştı Sadn Şener Merkez Bı- nası nda duzenlenen ımza to- renme Ba^kan FanıkOzak la bırlıkte çok sayıda \onetıcı katıldı 20mılyar lıra karşılı- ğında I vıllık anlaşmaya on- ce Şenol Gune>. daha sonra ba^kan Faruk Ozak ımzaları- nı attılar Şenol Guneş. kaçınlan lıg sampıyonlugundan sonra oluşan ortamda gorev alma- ma kararı \erdığını, aradan geçen 20 gunluk Mire ıçerı- sınde çeşıtlı kesımlerden aldı- ğı baskılar uzenne fiknnı de- ğıştırdıgını açıkladı ımzayıatmakla4 sezon Tıab- zonspor'un teknık dırektorlu- ğunu ustlenmıs oluyor Trab- zonspor Ba^kanı Faruk Ozak. Trabzoıispor un başansinın teknık adamiann devamlılığı ıle kazanıldığını soyledı Ozak Trabzonspor'un 1975- 1984 vıllarını kapsayan 10 yıllık donemde ıkı teknık adamın gore\ aldığına ısaret ettı \ e bu donemdeTrabzons- por un 6 lıg 6 da Cumhur- başkanlıgı Kupası ve berabe- nnde bırçok kupalan muzesı- ne goturduğunu soy ledı Ozak. Abduliah'ın kesın- lıkle Trabzonspor da kalaca- gını Hami nın nıukavelelı futbolcuları olduğunu. bu arada .Ahmet Suat Ozyazı- cı ya menajerlık gorevının \enlmesinm bu aşamada mumkun olmadığını sov ledı Beşiktas'ta divan 700 milyar borçlanma yetkisi çıktı Spor Senisi - Besıkta» Kulu- bu 'ı onetım Kurulu. Dıvan Ku- rulu'ndan 700 milyar lıra borç- lanma vetkisı aldı Beşıktaş Kulubu'nun Olağan Dıvan Kurulu toplantısı Maçka Otelı'nde dun yapıldı Kurul Başkanı Prof Dr Oktay Çok- yuksel vonetımındekı toplantı- da. zaman zaman tartı>malarya- şandı Dnan Kurulu uvesi Ali Rıza Düzder"ın. V onetım Kuru- lu'nun borçlanma îsteğıne karşı çıkması ve belge sormasıyla ba^layan tartışmalar. Başkan Çokyuksel ınmudahalesıvleva- tıştırıldı Daha sonra Yonetım Kurulu adına soz alan Kulup Başkanı Süteyman Seba. kulu- bun geçen vıidan 308 mılvar lı- ra borcu bulunduğunu kavdede- rek transfer harcamalarıvla bır-- lıkte. toplam ''OO mılvar lıra borçlanma vetkısı ıstedı Yone- tımın bu ısteğı. Dı\an Kurulu toplantısında kabul edılciı Bulls durumu 2-0 yaptı CHICAGO (Cumhuriyet) - N'BAde. ^ maçlık tınal serısın- deChıcagoBulls SeattleSuper- somcs ı 92-88 yenerek durumu 2-0 yaptı Chıcagoda ovnanan maçın son 6 dakıkasında. val- nızca 1 basket kavdeden Bulls. sev ırcılere oldukça genlımlı an- larvaşattı Ikı takım vannsabah Seattle da uçuncu kez karsı kar- şıva gelecek Roland Garros 5. kez Graf' ın PARİS (Cumhuriyet)- Roland Garros Fransa Açık fenısTurnu- \jsı bavanlar fmalı 1 numaralı serı bası raket Alman Steffi GrafTınoldu ^ saat 3 dakıka su- ren zorlu maçta Graf İspanyol \rantxa Sanchez ı 6-3 6-7 \e lü-8 setlerle \endı \e 5 kez bu kupa\ ı kazandı Buzater Aiman raketın 14 Grand Slam başansı oldu 1996 fınalı Roland Gar- ros'takıen uzun tınal olmaozel- lığınıdetaşidı Roland Garros"ta bugun E\gueny kafclniko\ la Mkhacl Stkh arasında erkekler tınalı ovnanacak Cünün İcinden • Turkiye. İran'da duzenlenen Dunya Gençlık Gunu GureşTur- nuvası nda. takım halındegreko- romende 88 puanla ıkıncı ser- bestte de l1 puanla uçuncu oldu Turkıveden grekoromende 51 kıloda Zafer Pasar altın. 60 kılo- daSelçukÇesbı ""ü kılodaAydın Dalar 83 kıloda HuseyınLzuner gumus. 43 kıloda \ ural Mucahıt. 47 kıloda Akıf Kanbas. 55 kıloda DumanDoğan 95kılod4HanTu- fan bronz madalya kazandı Ser- bestte ıse. 40 kıloda Te\ fık Oda- baş. 43 kıloda Omer Koboko. 60 kıloda da Yakup Kaçmaz. bronz madalvaaldı • G. Birligi, Zaıre Mıllı Takı- mı'nın 2"1 vaşındakı santraforu Mıchael Ngonge ıle 900 bın mark karsılıgında3vıllıkanlaşmavaptı • Ç. Dardanelspor. F Bahçelı kalecı Engın \e MustafaOzer ıle 2 vıllık sozlesnıe ımzaladı • Artarışlannda, Habıtatll Ko- şusu'nu.Ozdenıır Atman ın'Bold Pılot' adlı safkanı kazandı 2 bın 100 metre çım pist mesafelı kosu- da Bold Pılot |okev Halıs kara- taş ıle bınncı oldu Dun koşulan atvansjarındaaltılıganyan 5-4- 1 2-7-1-6 kombınesını bılen 2 374 kışı 36 mılvon "76 bın 250'şer lıra ıkramıve kazandı • Mersin'de de\am eden Etes LıghtSatellıte'96TenısTumuva- sı'nda tek erkeklerde Israıllı Nır VVelgreen \e Alman Martin Zumptt fınale çıktılar • Ankara'da başlayan Kulup- lerarası Atletızm Şampıvonası 3 Kademe Musabakaiarfnın ılk gun musabakaları sonunda ba- vanlar \e erkeklerde F Bahçe lı- derlı^e vukseldı İSutopu'ndaVıldızlarTurkıye Şampıvonasfnın 2 devremusa- bakalannda G Saray Çukobır- lık"ı29-2 IMKdeHe'ybelıada'yı 8-3 yendı ASSK-ENKA 6-6 be- rabere kaldılar 1. KOŞL: F Munevver (11). P Sencerbey 1 (5). PP Kut- lubey(3).S Nevzatbaba (4) 2. KÖŞl: F Tarabya (7). P FaırTaıl (5). PP O'zturk (3). S \1ajestıkColt(2) 3. KOŞl: F Bırolbey 1 (2). P Duduş I7 ) PP Sokullu (5). S BenmSultan(6) 4. KOŞL:> Banıbıcan (1). P Yltstık (8) PP Ma Gnffe (3). S. Arsentına 1 (5) 5. KOŞl': F Sergen (7). P BozdaS (8). PP "Bukentav (3). S Sarar(6) 6. KOŞL: F Johny Guıtar (3). P Lyra (10). PP Bımba Star(2) S Bozambo(7) SS Altınozu (1) 7. KOŞL: F Cate Glace (4). P Pantomıme I (9). PP Blou Lp(^) S WıldTıme 1 (12) . Günun Ikilisı: 5 Koşu " 8 Tabela Bahis: ^ 10 2 7 1 ALTILIGANYAN 7 2 1 7 3 4 5 7 8 10 9 6 2 3
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle