03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9HAZİRAN1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tankerlerin doğurduğu sorunlarA\.GL\DLZAVBAV(*) Tanker sözcüğü. demzcıhkte. dökme sıv ı yük taşı- yan gemılerı belırtmek üzere kullanılır. Su. asıt gıbı nesnelen taşıyan tankerler de \ardır: ama. tankerlerin büyük çogunlugu. ham petrol \e türe\lerını ta^ımak üzere yapılan gemılerdir. Ilkı I898"de yapılan tankerler bugün çok çeşıtlen- mışiır. son eklenenler kımyasal yük taşıyan tankerler (chemıcal tanker) ıle sıkıştınlmı> ya da soğutularak sı- v ılaştınlmış gaz taşıyan (gas carrıer) tankerlerdır. Bütün gemıler gıbı tankerler de teknoloımın sağla- dıgı olanaklara koıjut olarak büyumüşlerdır. Gemının büyümesi. bırım taşıma malıyetını düşürdüğü ıçın bu egılım sürüp gıtmektedır. Smeyş Kanalfnın kapalı olduğu dönemde Ortadoğu petrolünü Batıya Cmıt Burnu'nu dola^arak daha ucuza taşımak ıçın donatan- lar 300.000-400 000 detveyt tonluk. yanı bu mıktarda yük taşıyabılen tankerler sıparış etmışlerdır Bugün "\asat büyüklükte" sayılan 100.000- 150.000 det\eyt tonluk bır tankerın neden olabılece- ğı tehlıkenın boyutlannı belırtmek üzere belleklerde yer eden üç örnek \erebılınz: a) 1979"da küçük bır ^ıleple Haydarpaşa açıkların- daçatışıpyanan "lndependentza~adlı gemıde 90.000 ton kadar ham petrol \ardi. Bu olayda 41 Rumen de- nızcı öldü. yangın haftalarca sürdü. denız \e ha\a biı- yük ölçüde kırlendı. sarayların. e\ lerın camlan kırıl- dı. plajlar kırlendı. batık 10 yıldan fazla Haydarpaşa önlerınde kaldı vb. bl 1994"te 80 000 ton petrol taşıyan "Nassia" adlı tanker. "Shipbroker" adlı ^ıleple Beykoz açıklarmda çatıştı, toplam 29 denızcı öldü. denız ve ha\a kırlen- dı. "Shipbroker" sahıle çarptı ö> lece kaldı. -Nassia". Karadenız'e Kılyos yakınlarına çekılebıldı. c) 1960ta "\V. Harmom" adlı tankerle. -R Zaro- \iç~ adlı tanker. Çubuklu açıklarında çatıştılar. ~P. Za- ro\iç" yanarak karaya gıttı \e haftalarca >andı. Denı- ze dökülen petrol. yanarakakıntıylagüneyesürüklen- dı\e Istınyeönündedemırlıbulunan "Tarsus^adlıge- mımızın yanmasina neden oldu. Andıgımız bu üç olay. bütün aeıklı sonuçlarına kar- >ın gene de "ucuz arlatılmış" sayılıyor: çünkü kaza sonrasinda esen riızgânn yangının yayılmasını önle- yecek yönde olması. karaya düşen gemılenn meskûn alanlara düşmemesi gıbı onemlı tesellı öğelerı say ıla- bılıyor: örnegın ~P. Zaroviç" Çubuklu'dakı petrol de- polarına çarpabılırdı. sonuç felakete dönüşebılırdı; "lndependentza" Boğazıçı Köprüsü'nün altında çatı- >ıp karaya oturabılırdı \e köprükullanılamazduruma gelırdı \b. Kolayca anımsanacak bu olaylar. tanker geçışlen dolay ısıyla TBB"nın ne büyük bır tehdıt altında oldu- ğunu -deneydenedınılen kesın bılgı olarak- ortay a ko- yuyor. Bır uzmanın sözünu yansıtarak tehlıkenın bo- yutu hakkında fıkır \erelını. "Eğer orta bü>üklükte bir gaz tankeri bölgede çatışma sonucu patlarsa, çe\- rede.orada orta büyüklükte bir atombombası atılmış- çasına tahribat yapar!" Tanker kazalarının hukuk alanındaki yansımaları Lluslararası kamuoyunu tanker kazalarının doğur- duğu tehlıkelere kar^ı uyaran ılk olay. ~Torre\ Can- \on" olayıdır. "T. Canyon" adlı tanker. 1967 y ılında lngıltere kıyılarında karaya oturdu ve genis bır denız alanının kırlenmesıne neden oldu: balıklar. kuijlar et- kılendı. kıyılar kirlendı. Temızlık çalı^malarına-15 mılyon dolaf harcaiKİv.^ Bu otay dolay ısıy la^aşiay an tartışmalar \ e çalışma- lar. kısaca "1969 Brüksel Kirlilik Komansi>onu" dı- \v anılan bır uluslararasi sözleşmenın kabul edılme- Ship Broker ve Nassia adlı tankerlerin çarpışmasından sonra Boğaz trafiği uzun süre kapalı kalmıştı. TÜRK BOĞAZLARI BÖLG DENİZ KAZALAR (Kapt. S. Tenker'in çalışmasından \ Yıl Çatışma 1982 3 1983 2 1984 4 1985 4 1986 4 1987 5 1988 3 1989 5 1990 14 1991 12 1992 12 1993 9 1994 14 Oturma 0 3 2 4 - 6 2 5 6 13 12 9 8 2 ESİNDE ararlanıldı) Yangın (") - - - - - - - 3 4 3 9 6 2 ' (") Karaya oturma. nhtıma çarpma ve batma otaylan bu ' sutunda gosterılmıştır (") Yangın, patlama (ınfilak) olayları bu sutunda göster- ilmıştır. siylesonuçlandı. Bukonvansıyon. tanker kazaları yü- zünden doğan kırlılığın gıdenİmesıne y önelık hukuk- sal düzenlemeler getırıyordu. Daha sonra bu konvan- siyonu tamamlayan yenı düzenlemeler oldu. 24.03.1989"da "Evvon Yaldez" adlı tanker Alas- ka'da karaya oturdu \e yaklaşık 30 bın ton petrol. P. Willıam Koyu'na döküldü. Bu kırlılığın ınsan eliyle y apılabılecek temızhğı > jpıldı, (2.5 mılyon dolan aşan bir harcama yapıldodoganın kendı kendıne yapacagı temızlığın 600 yılda tamamlanacağı söylenıyor. Bu oîay. ABD"de ılgılı çevrelerı harekete geçırdı ve (3PA dıye kısaltılan (Oıl Pollution Act) kabul edıldı. BJı yasa. ABD kıyılannı genel olarak gemilenn ve öfel olarak tankerlerin varattığı tehhkeden korumava ycneük hükümlerta^ımaktadır. OPAnın getırdığı hü- kpmler öv lekeskın v e kapsamlı olmuştur kı. tanker ış- lÂenler vıllardan berı u\gulamanın vumuşatılmasını saglamak üzere uğraşmaktadırlar. Bu örneklerle belırtmek ıstedıgırmz olgu şudur: dökme halde petrol ve türev mı taşıy an gemıler büvü- dfikçeçevreıçındoğurduklantehlıkebüvümüş veteh- lıke algılandıkça hukuksal önlemler alınmı^tır. Bun- liın l960'lı vıllarda ba^ladığını. vanı Montrö vapıl- dÇı zarnan (1936) bövle bır sorunun kımsenın aklın- da olmadığını belırtebılınz. *Bu çok kısa açıklama. hıçbır ülkenın. değışen ko- ^ûllara göre önlem almak gereksinimı du> an Türkı- vj'nin -geçış özgürlüğü ilkesını korumava özen gös- tererek-'tBB ıçın önlemler almasma yalınkat bır "ge- çişözgiirliiğünü ihlal edi>orsun" sav ıyla karşı çıkama- v jcağırn göbtermektedır. '1982 vılı öncesıne ılışkın denız kazaları konusun- d» da bılgı vardır: aneak. düzenlı ve eksiksız bılgı. 1982'den sonrasına aıttır. Bu bılgıler Kapt. S. Ten- kjr'ın derlemesınden vararlanarak çızelge durumuna gçtırilmıştır ve "Çızelge-2' olarak sunulmaktadır. üörüldüğü gıbı. TBB'de denız kazaları küçüınsene- meyecek >ayıda >ürüp gıtmektedır; bunlardan bazıla- rı felaket dıve nıtelenebılecek bovuttadır. 1995 yılının projeksiyonu " '" "*'" Geçen yıl. TBBden geçen gemılerle ılgılı olarak bir döküm vaparak bölgenın re>mını çıkarabılırız. (Bılgıler Istanbul Boğazı ıçındır.) 9 Gemı geçı^ının gunlük ortalaması I28"dır. 9 Geçen gemılenn vüzde I3"ünu oluşturan 6504 gemı. bovu 150 metredeıı büvük gemıdır. 9 Avda ortalama 360 tanker geçmı^tır: bunların I85'ı bo^. P 5 ı dolugeçı^ vapmı^tır. Bunların ta>ıdı- ğı petrol \e türev ı. toplam (a_\lıkı 5.l2 7 .078 tondur. 9 Günde geçen tanker say IM, ortalama olarak 12'dır. Bu bılgılere davanarak konumuz bakımından önem- lı olan !;U saptamaları vapabılırız. (a) Tüık boğazları bölgeMnde her gün ortalama 6 tanker kaı>ıla^niaM olmaktadır. (b) TBB'den v ılda 50-60 mılyon ton dolay ında pet- rol taşinmaktadır. Hazar bölgesi petrolü Hazar Denızı ıçınden ve çevresinden çıkarılacak petrolle ılgılı olarak degıyk rakamlar>öy lenmektedır. Cıddı bır y abancı kaynağa (Lloy d\ Lıst) day anarak şu- nu söyleyebılırız: 9 Azerbaycan'dan çıkanlaeak ek petrol. ya\a^ ya- vaş yılda 45 mılyon tona ulaşacaktır. 9Tengız bölgesınden çıkarılacak petrol. yavaş ya- vaş artarak \ ılda 35 mılyon tona ulaşacaktır. Bu petrolün tamamıntn Karadenız lımanlarına ın- dırıldığı varsay ımına davanarak bır degerlendırme y a- pabılırız Gerçek rakkamların ne olduğunu petrol dev - lerı bılıyor olmalılar, ama bız. söylenenlerın yüzde 75"ını esas alarak v ılda 60 mılvon tonun Karadenız'e ındırıldığını kabul ederek bırdü^üncegelı^tırırsek ^u- nu belırtebılınz: Bugün. yılda 50-60 mılyon ton olarak gerçekle>en taşıma. değı^ik boyutlardakı gemılerın. TBB"de 6 kez karîjilaimaların! gerektırnıektedır; bu taşıma 120 mıl- yon tona çıkınca kan>ılaşmalar da günde on ıkı karşı- laşma olarak gerçekleşecek demektır Bunu da. kaba- ca "tankerltrin bölge için doğurduğu tehlike iki kat ar- tacaktır" dıye özetleyebılırız. Türk Boğazları Tüzüğü'nde neler var? a) Trafık A\ rım Diizeni (TAD) >uzy ılı a^kın bır >üredır uy gulannıakta olan ~çatış- mayıönlenıe kurallan""nın. çatışma olasılığını sa\u>- turmay a y etmedığı sularda ya da bölgelerde. çatışma- yı önlemeyeyönelık ek önlemler alınması düşüncesı, sonon yılİardaortayaatılmış. tartı>ılmı> veönce Ku- zey Atlantık rotalarında ba^layan uygulama gıttıkçe genı^lenıiîjtır. Bugün. dünyanın yüzü a^kın bölgesın- de TAD (traffıc seperatıon scheme) uy gulanmaktadır TAD ıçın. kısaca, denız İKtünde trafık şerıtlen oluş- turmaktadırdıyebılırız. Nasıl.yenı asfaltlanmış. daha üzenne çızgıler çızılmemüj bır karayolunda "otomo- bille se>ir"de yokın varsayılan (mefruz) orta çızgiM- nın sağından gıtmek kurallarına uyulur ve »ollania. park etme gıbı durumlar ıçın süı-ücünün takdırı önem kazamrsa bır gemının sey nnde de kaptanın -kuşkusuz kurallarçerçevesınde-takdırı onemlıdır. Oysa. ı^ıböy- lece takdıre bırakmak yeterlı görülmedığı ıçın. kara- yollarındaarabaların ıçındegıdeceğı şerıtleroluştura- cak çızgıler çızılmekte. sollamayı yasaklayan levha- lar vb. konulmaktadır İ!-te karayollarındakı uygulamaya koşut bıçımde. denızdede şerıtleroluşturulmuş: hız. sollama gıbı ko- nularda uyarılar yapılmiştır CDenizin üzerinde mi?!' denıldığını duyar gıbı oluyorum: bu sorunun yanıtı. 'Harita üzerindc'dıı ) Hanta üzerınde TAD'ın nasıl gösterıldığını örnek- lemek üzere. TBB'nın bır bölümünü gösteren 'deniz haritası'nuan (gemılenn köprüüstünde kullanılan ha- rıtadan) Istanbulluların çok kolay tanıyacağı kopya sunulmaktadır(Harıta-l). Hantaya.açıklayıcı nıtelık- te bırkaç ekleme yaptık. Boğazlar Bölgesi Tüzüğü ıle I^tanbul Boğazı'nın kuzeyınden. Çanakkale Boğazı'nın güneyıne kadar olan Türk Boğazları Bölgesı'nde bır TAD öngörül- müştür; bu. bölgede seyreden gemılenn bellı ^erıtler ıçınde yol almasını zorunlu duruma getırmektedır. Böyle bır sınırlama vanı 'şerit içinde kalarak sejret- me' zorunluğu özgür geçıı> hakkını hıçbır sekılde et- kılememektedır. Bu nedenle. Türkıye'nın TBB'de TAD kurmakla Montro'yü ıhlai ettığı ıddıasi daya- naksızdır. b) Başa trimli gemi \e dümeni arızalı gemi Bas tarafı kıç tarafından daha çok batmı? durumda- kı gemıye "başatrimli'' denır; bu durumdakı gemı. de- nız üzerınde düz bır çızgı çızerceNine gıdemez, "s" harflen çızerek ılerler: bunun sakıncası apaçıktır. (Kâ- tıp Çelebı. "Tuhfetü'l-Kibar fi Esfari"! Bihar"*da ^öy- le >öylüyor( 1. baskı. say fa 234): "Hergemiyetaşıya- bikceğine göre çakıltaşı safra koriar... Kinıi gemi düz olsa yürür. kimisi kıçı aşağı olsa yürür, ama baş aşağı olsayürümez.onagöreistifederler." K (.elebı'nın bu yapıtı 17. yüzyılda yazılmı^tır.) Gemı ne denlı baslı olursa 's'ler o ölçüde belırgınle^ır. Bu yüzden. başa trımlı gemılerın. durumlarını düzeltınceye dek geçıv lerıne ızın verılmeyeceğı hükme bağlanmı^tır. Çünkü •başlı'gemı. dümeni bozukgemıgıbıdır. "Dümenibo- zuk geminin TBB'den geciş hakkı v ardır: zjra özgür geçı^'tenyararlanabilir" dıye bır sa\ ılen sürecekkı- şinın aklından ku^ku duyulur. c) Görme koşullarının kötüleşmesi Siste. pusta. tıpıde görme uzaklığı azalır: bu azal- ma ıleribinı görerek ı^ yapan ınsanlar ıçın tehlıkelı bır olgudur Bu nedenle görme ko^uUarı bozulıınca kara- yolunda yol alan araçların sürücülerı. araçlannı yavaş- İatırlar. kımıleyın durdururlar. Durum denızde de aynıdır. gemıye kumanda eden kı^ı.önünü. yanınıgöremezse çatışma. karaya oturma olasılığı artar. Dar sularda ve hızı tanı olarak bılıne- meyen akıntılı yerlerde tehlike daha da büyür. Bu ne- denle, Boğazlar Tüzüğü'nde. görmenın azalması du- rumunda gemılerın geçışlerıne -aşamalı olarak- kiMt- lanıa getınlmesı hükme bağlanmıştır. İstanbul Boğa- zı gıbi hızı tam bılınmeyen kuvvetlı akıntıların göz- lendığı. kıv nnılı bır bu yolunda radar aletıne guvenı- lerek gözle görmeksızın seyır yapılma>ı tehlıkelıdır Bu nedenle görme koşullarına göre geçı^ın >ınırlan- masına hıçbır denızcı -cıddı olarak- ıtıraz edemez. Sonuç Hazar Denizi dolaylanndan yakında çıkanlacak bü- yük mıktardakı petrolün dünya pıyasalanna -başlıca Batı'ya- taşınmabi. tıpkı çıkanlması gıbı karmaşık çı- kar çekışmelerıne baglı bır sorundur ve kuşkusuz bu çıkar ılışkılen çerçevesinde yapılacak karşılıklı ödün- leşmelerle çözüme bağlanacaktır. Petrol konusunda dev letlerın ne denlı duyarlı ve acımasız oldukları. pet- rolün denetımım elde tutmak ıçın ne kırlı ışlere bulaş- tıklan çok yazılıp söylenmıştır: bu kırlılığın belgele- rı yayımlanmıştır. Hazar bölgesi petrollerıyie ılgılı olarak da kırlı çekişmelerın ve pazarlıkların yapıldı- ğını. güçlerın karşılıklı deneştıklennı söylemek keha- net sayılmaz. Türkıye de bu deneşine ıçınde yer almiş. süreçlerı etkılemeye ve kendı çıkarları doğrultusunda kararlar alınmasını saglamaya çalışmıştır. Bu gelışmeler \e oluşumlar ıçınde Türkıye bakımından önemlı olan noktalardan bın. söz konusu petrolün TBB ıçın doğur- duğu tehlıkedır. Söz konusu olan tehlike. alınacak bel- lı bır ödün karşılığında sıneye çekılebılecek nıtelıkte değıldır. Bu bakımdan. Türkıye'nın. katıldığı müza- kerelerdebukonudakıkararlılıgınıkuşkuyayerbırak- mayacak bıçımde anlartığını sanıyoruz. Söz konusu petrolün TBB'den geçecek tankerlerle taşınmasının önemlı bır tehlike doguracağı sa\ı. ya- bancı çev relerde de açıkça reddedılememektedır; özet- le belırttığımız nedenlerle böy le bır düşünce söylene- memektedır. Ancak alınacak etkılı önlemlerle bu teh- likenın çok azalabıleceğı savlanmaktadır. Bu sav. Ka- radenız kıy ısına indirilecek Orta Asya petrolünün tan- kerlerle Akdenız'e taşınması seçenegının benımsen- mesını saglamaya yonelık genel. soyut bır sa\dır: alı- nacak etkılı önlemler üzerınde ayrıntıya ınen. somu- tuarayan ıncelemeleryapılmadıkça. busav anlamsiz- dır. Bız. yukarıdaözetledıklerımıze davanarak bu te- razının bu kadar sıkletı çekmeyeceğını yınelemek ıs- tıyoruz. Türkıye. uluslararası sözleşmelere uymak konusunda gereklı özenı gostermektedır: ancak. söz- leşmelenn yorumlanması ve anlamlandırılmasında Türkıye'nın. çıkarları öyle gerektırdığı içın geçtş öz- gürlüğünü gemıler lehıne en genış bıçımde yorumla- yanlara uyruk (tabı)olması beklenemez. Türkıye. ul- kesıntn tarıhsel değerı de çok büy ük olan \ e büy ük bır vatandaş topluluğunun yaşadıgı bölgesını korumak. kollamak. esirgemekle y ükümlüdür ve bu konuda. öte- kı dev letlerden. petrolle ılgılı çıkarlarını, ınsana. do- ğaya. tarıhe saygının önüne koymamalarını ıstemek- tedır. <*) L zak yal kaptanı HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Yönetemeyen Yönetilir! Benım bulunduğum Meclıs'te. en "sağduyu"lu grubu eski Demokrat Partilı milletvekilleri oluşturu- yordu. 27 Mayıs'ı yaşamışlardı. Yassıada'yı yaşamışlar- dı. 12 Mart'tan gereken dersleri çıkarmışlardı... Hem hoşgörülü ve saygılıydılar hem de gerektiğin- de kendi partilerınin önderinin de hoşuna gitmeyen uyanlar yapabiliyorlardı. Türkeş, 27 Mayıs'ın en onlerındeydi. 12 Mart'ı yaşadı. 12 Eylül'de dört duvar arasında kaldı. Or- dudahâlâdostlarıvar...ŞımdiÇillerileYılmazara- sında mekik dokuyor: "- Toplum gerılıyor. Kurumlar da gentıyor. Çok endişeliyim... Üç darbeyı yaşadım, havasını tyi bı- lirim. Reıımden endişeliyim..." Eskı Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ko- mutanlarla göruşüyor. Ne olduğunu soranlara ver- dıği yanıt çok açık: "- Etrafçokpuslu. Konuşursam yeryerinden oy- nar!.." Bu köşede birçok kez yazıldı: Askeri darbeler, üzerınde konuşmakla. tartışmakla gelmez... Onla- ra ortam hazırlayan koşulların oluşumu karşısında gözlerıni kapatmakla gelir! • • • Askeri darbelerin bazı genel, bazı da -ülkeden ül- keye değişen- özel nedenleri vardır. Ülke, bağımsızlığını ya da bütunlüğünü tehdit e- den cıddi sorunlarla karşı karşıya mı? Sıvil kurum- lar. bu sorunlarla başedebıleceklerı inancını vere- bıliyorlar mı? Bır baskı yönetımi. bu bunalımdan çı- kışı kolaylaştırabıhr mı? Sivıl guçler, orduyu ışe karıştırmamak konusun- da görüşbirliği ıçınde mi? Olası bır darbe, içeriden ve dışarıdan önemli destekler bulabilir mı? Ordu, kendi ıçınde bırlık mi ve kendisine karşı ko- yabilecek bir gücün bulunmadığı ınancında mı? Ordu. sıvıl iktıdarlara saygı geleneğine mi sahip, yoksa bu gelenek ciddi bir biçimde sarsılmış mı? Bu soruların yanıtlarını açık yureklilıkle verin. Ar- tıları. eksilerı soğukkanlılıkla hesaplayın... Tehlikenin neresinde olduğumuz ortaya çıkar! • • • Ekonomik durum, Türkıye'nin konumundaki bir ülkede darbe nedenı olmaz; ancak darbe ortamını yaratan koşulların oiuşumunu kolaylaştıran bir ne- den olur! Darbeyi zaten sorunlar da yaratmaz. Sivillerin o sorunlarla başedemeyecekleri ve o sorunların ye- terınce bılincinde olmadıkları inancı yaratır! Türk ordusu için en onem taşıyan ikı sorun ıse Cumhurıyetin kuruluşundan bu yana hiç değişme- mıştır: Etnik bölüculük ve laık devlet düşmanlığı. Bir RR Türkiye'de darbe nedeni olmaz... Eğer güçlü bır Kemalist partı varsa... Eğer -güçlü bir Ke- malist partinin yokluğunda- ANAP gibi, DYP gibi partiler. aymazlık içinde değillerse... Eğerüçbeşoy uğruna, demokrasıyı ve toplumun geleceğıni teh- lıkeye atacak ödünler vermiyorlarsa!.. Ancak kendi kendilerini yönetemeyenler, başka- ları tarafından yonetilmeye ya da yönlendirilmeye davetiye çıkarmış sayıhrlar! • • • Darbelerin "mucize" yaratmadıklarını yaşayarak gördük. Geçmiş darbelerden, askerlerin de sivillerin de al- ması gereken dersler var: 12 Eylül'ün bugüne ge- linmesindeki sorumluluğu açıkken. yenı bir darbe- ye umut bağlamak kolay mı? Ama unutmamamız gereken de bir "gerçek" var. Şimdiki durumu, darbenin yaratacağı durumdan daha sakıncalı görenlerin sayısı arttıkça, darbe ola- sılığı da artar! Sivillerin "bölücü" terör ve şeriatçılığın demok- ratik devleti yıkamayacağı inancını güçlendirmele- ri ölçüsünde de, darbe olasılığı gündemden kal- kar!.. ••• Yukarıdaki son üç bölümü, 27 Şubat 1994 tarih- li yazımdan aldım. Demek ki Turkiye, son yıllarını zaman zaman yi- nelenen bır "darbe psikozu" içinde yaşıyor... Ve son günlerde, yaşadıklarımız, bıze ozanın ünlü di- zelerini bir kez daha anımsatıyor: "Yiyın efendıleryıyın/bu hanı ıştıha sizin/aksınn- ca, tıksmnca, patlayıncaya kadaryiyin!.." Neyi yiyorlar? Devletin yiye yiye tüketemedikleri mallarını mı?.. Atatürk'un bu topluma kazandırdıklarından arta kalanlarını mı?.. Yoksa kendı varlık nedenlerını mi?.. Ders alınsaydı eğer, tarih yınelenir miydi! İSTANBUL BOĞAZPNDA VE ÇANAKKALE BOGAZI'NDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DENİZ KAZALARI Kaza Tarihi 04 04.1953 14 12 1960 04.09.1963 01.03 1966 27 07 1972 27 121976 21.04 1979 15 11.1979 24.09.1985 29 031990 22 09 1990 19.08 1991 14 11 1991 22 08.1992 13.03.1994 25.03.1995 Kaza Türü Çatışma Çatışma Kıyıya çarp. Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Çatışma Oturma Çatışma Çatışma Kaza yapan gemi/gemiler Dumlupınar-Naboland VV.Harmony-PZarovıç Arhangelsk Lutsk-K.Oktıabr T EmeKsıZ-Sonnezler Lok Prabha-Macesta Kefelı-Karpat Ev rıalı-lndependenzta Xacah-Meltem D T Shan-lambur Burgas-S Okan Denzatı-Leorıs Rabuiıon18-MLılly Leonatas Nassıa-Shıpbroker G Y.Haı-B, Oktay Anımsatmalar Dumlupınar battı, birçok denızcı şehıt oldu Çarpışanlar tankerdı: bın battı ve yandı Bu çatışma Tarsus'un da yanmasma neden oldu Gemı yalıya çarptı, ınsan oıdu Denıze dokulen petrol Karakoy dekı ıskelenın ve bır gemının yanmasma neden oldu. Şefw hattı gemısınde birçok yolcu oldu. hınt gemısı battı. Kefel; Beşıktaş açığında battı Romen tankeri yandı: karaya oturdu. Boğaz gunlerce kapalı kaldr buyuk çevre zararı doğdu' 41 denızcı oldu Meltem hucumbotu ağır yara aldı: can kaybı oldu Tankerden 2000 ton petrol denıze aktı, yoğun kırtılık S Okan battı Denızatı battı. 5 gemıadamı oldu Rabunıon-18 battı, yoğun denız kırlenmesı. Büyuk bır tanker Boğazıçf nde karaya oturdu İki gemıde de ağır hasar Yangın. can kaybı. çevre kırlenmesı: Boğaz'ın 7 gun yasaklanması. G Y Haı ağır hasar gordu. karaya oturdu. İlaç reklamı yönetmeliğine iptal davası •UKTEKİN ADANA - Türk Eczacılar Bırlığı ("{EB).SaglıkBakanlıgıtararından27 san 1996'da çıkartılan ve bazı ılaç- \ı ın reklamının yapılmasına olanak yönetmerığın ıptal edılmesı a^ıacıyla dava açacak. TEB Genel B şkanı Mehmet Domaç. yönetmelı- . "çokuluslu firmalann ilaç paza- ıgenişlernıeçabası için ha/ırlandı- ğiıı sav layarak. "Bu reklam serbes- ti inden vatandaşların \e diğer ku- mtann Arar göreceği düşüncesin- deyiz" dedı. TEB Genel Başkanı \1ehmet Do- maç. "Reçetesiz bazı ilaçlann rekla- mının yapılmasmda negibi sakıncalar olabilirki" dıye kamuoy unda bır soru ışaretı oluştuğuna dıkkat çekerek sa- kıncaları ve reklamın olası sonuçları- nı :jöyle açıkladr "Öncelikle reklanı- la ilaç satışı arttınlacak. İlaç satışının artması sağlıklılık göstergesi değil. Çünkü bizim ülkemizin iıısanı rtklaııı- dan. Batı ülkelerine göre çok daha faz- la etkileniyor. Zarariı-zararsı/ çok da- ha fazla ilaç tüketecekler. Yapay olarak bir sağlık piyasası varatılacak. \e o sağlık piyasasından da çokuluslu ilaç fırmaları yararlanacaklar." TEB Genel Ba^kanı \lehmet Do- maç. ılaçta reklam nedenıyle yanli!) tedavı olasılığının güçlü bıçımde or- taya çıkacagına da dıkkat çektı. Do- nıaç'ın degerlendırmelerı >öyle: "Reklamla birliktc yanhş ilaç. yan- lış teda\i söz konusu olacak. İnsanlar gereksiz ilaç kullanacaklar. N ine ka- nıu sigorta kurumlan. reklamı yapılan ilaçların paralannı itdomeyecck. Eko- nomik koşulları çok zavıf olan >e ka- muda çalışan kişiler devlet kanalıyla alamadıklan takdirde bu ilaçlann pa- rasını öde>emeyecekler." Mehmet Domaç. "Batı ülkelerinde de ilaç reklamı yapılabiliyor" bıçımın- dekı kıyaslamanın da doğru bır yak- laşım olmadığını belırterek. "Batı'da çok ağır para cezalan var. Firmalar için ağır para cezalan söz konusu. Ye ruhsarın iptali söz konusu. Bu olay Ba- tı'da çok disipline edilmiş. dunımda. Bizde ise durum çok farklı. Çok >an- lış. Biz bu yönetmeliğin iptali için da- va açıyoruz" dıye konu^tu. BAŞBAKANLIK GLMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ERENKÖ\ GİRİŞGÜ.NIRÜK MLDLRLÜGÜNDEN •ayı B.02 I G L M 4 06 10 15 Konu ITB Başbakanlık Hazineve Dış Tıcaret Müste^arlı- ğı'nca Sanlı İthalat ve Paz AŞ fınması adına tan- zınılı 87 2-1505 say ılı 17.9.1987 tarıhlı lhracatı Teşvık Belgesı ıptal edıl- dığınden belge kapsaının- da gümrüğümüzde ışlem gören aşağıda say ı v e ta- nhı belırtılen gıriş beyan- namesıne tahakkuk ettırı- len 19 340.300.-TL gelir eksığı ıle bır kat fazlası müeyyıde ıle f'aız ve ge- cıkme zamları saklı kal- mak uzere tirmanın bılı- nen adreslerıne yapılan teblıgatlar gümrüğümüz- de ıade edıldığınden teb- lıgat >azılarımt7 teblığ edılememıştır Teblıgata esas Olacak baikacabıradresbılınme- dığınden 7 201 sayılıTeb- lıgat Kanunu'nun 28. ve 29 maddelerı gereğınce ılanen tebliğine karar ve- rıldı. Gümrük Müdürü Hüseym Yaldız Fimıanın Adresı: Mıl- let Caddesı. Karaaül Iş HanıNo:2 !77Fındıkza- de İstanbul Gırı^ Beyannamesi Sa- yı ve Tanhı 44102 - 01.09.1988 Basm.90141 OSMANLI VE ENGIZISYON! RESMİ TARİH BİR KEZ DAHA SORGULANIYOR. T0PLÜ KATIİAM, ÇENGELE ASMA, KAZIGA 0TUBTMA ... DİNİ İNANÇLÂRIFABKLI0LANLABA BUNLAB DYGULANIY0R MUYDU? MİLLETVEKİLLERİ SİT ALANINDA DİNLENECEK! TERMAL KAPLICALARI'NDA SORUNLU TESİS İNŞAATI KRİZ MENFAATLERİ ÖNE ÇIKARDI. AVRUPA'DA 'BİRLİK' TARTIŞILIYOR İSTANBUL'A HIRSIZLIKTA BEŞ YILDIZ! İLGİLİLER SON YÖNTEMLERİ ANLATIYOR DÜNYA İŞKENCEYİ DURDURAMIYOR. AF ÖRGÜTÜ BATI'DAKİ İHLALLERİ AÇIKLADİ • YENI BIR UDER MI DOCUYOR? KÖKSAL TOPTAN AMEHIKADAYDI • MEOİSTEYENİYÜZLER k • BlKORo.VN BIRH« VT NokU Dergisi. lıriemet Web Adresi: hltp: »»».ımdvalevuonı noküı NoMa Dergisi. C-Mai Adresi: rıuKıad mıi)MHe\txnm
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle