25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriye( fmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni: Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınaıorü Hikmet ÇetinkayaO Yazıışlerı Mııdurlcrı Ibrahim Yıldız ıSorunılul.Dinç Ia>an<; 0 Haber Merkezı Müdürij. Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen. Fikret Eser Dij Haberler Ergun Balcı01>tıhb;rat: Cengiz \ ıldırım 0 Ekonomı Bülent kı/anlık 0 Kuluır Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir \ ücelman 0 Makaleler Sami Karaören 0 Düzcltme Abdullah Ya/ıcı 0 Fotograf. Erdoğan Köseoğlu 0Bılşzı-Belge: Edibe Buğra 0 Yurt Haberlcn: Mehmet Faraç Orhan Erinç. Oktai Kurtfoöke. Hikmıt(, e(inka>a,ŞükranSoner. Ergun Balcu Dinç Ta\anç. İbrahim \ıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balba>. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balbav 9 Haber Mudum Doğan Akın Atatürk Bulvan No 125, Kat 4. Bakanhklar-Ankara Tel1 419502ü C hat). Faks: 4195027 • lzmır TemsılciM. Serdar Kızık. H. Zıya Bl\ 1352 S. 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 • Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoglu. InonüCd. 119 S. No 1 Kat 1. Tel'3522550. Faks 3522570 Muessese Müdürü. Erol Erkut • Koordınatör: Ahmet Korulsan • Muhasebe Bülenl Yener 9 Idare: Hüseyin Gürer • İşletme. Önder MEDYA C: • Yonetım Kurulu Ba^kanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınatör Reha lşıtman # Gencl Mudur Yardımctsı: ÇeUk • Bılgı-İşlem Nail İnal • Mioe Akdağ Tel 514 (F 5 3 - BılgisavarSıstem Mürii\et Çiler 5I3 95S0-513 846O-61.Faks 5118466 \ a>ımla>an \e Bâsan: Yenı Gun Haber AtanM. Ba^ın \£ Yavıncıhk A S Türiracaiı Cad 39 J] Caüaloğlu 34334 ls[ PK 246 Istanbul fel (0 212) >!2 (J5 05 |2Ü hall Faks (U 212ı 5 13 S5 9HAZİRAN 1996 İmsak: 3.26 Güneş: 5.25 Öğle: 13.10 Ikindi: 17.08 Akşam 20.42 Yatsı: 22.32 Dünyanın • KONVA(AA)-lklim değişikliklerinin. okyanuslardaki küçük ada devletleriyle kıyılardaki yerleşim birimlerini sular altında bırakarak. haritadan silinmelerine neden olacagı iddia edildi. Selçuk Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan ve '"Çevre Dergisi"nde yer afan makalede, atmosferdeki ozon tabakasının incelmesiyle yeryüzünün ısınmasjna neden olan sera etkili gazların emisyonunun yüzde 60 oranında azaltılması gerektiği belirtildi. Max Factop oldu • LOSANGELES(AA)- Makyaj ürünlerinin dev i "Max Factor'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü büdirildi. KCBS tele\izyonu. adını ürünlerine de veren 91 yaşındaki Ma.x Factor'ın. öncekı gün sabah. Los Anceles'daki e\ inde kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Meslek hayatına kuatorlükle başlayan Factor. sessiz filmlerin yapıldığı dönemde Hollyvvood'un büyüsüne kapılarak bu sanat şehrine gelmişti. Factor. daha sonra Los Angeles'da açtığı bir mağazada. seckin müşterilere makyaj ürünleri satmaya başlayarak. güzellik ve bakım ürünleri dünyasına katılmıştı. Yabancılar için mezarlık • ANTALYA(AA)-'Küçük Almanya' olarak adlandırılan Antalya'nın Alanya ilçesinde. yabancılar için birmezarlık oluşturulacak. Alanya Türk- Alman Dostluk Derneği Ba^kanı ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısi Fahri Yiğit. Alanya'da yaşayan Alman ve diğer ülke \atandaşlannın. ölümleri halinde Alanya'da gömülme haklarının bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar bir İsv içreli ve 3 Alman Alanya'da şehir mezarlığmda ayrılan bir bölüme defnedıldi" dedi. İnsan Dayanışma Forumu'nda, megakentlerin insancıllaştırılması sorununa dikkat çekildi Toplumsal mekân: Kent"Kentler. yalnızca kalabahk bir insan topluluğunu bir ara> a getiren fiziksel ortamlar değil, ortak de- ğerlerin, ortak hedeflerin paylaşü- dığı toplumsal mekânlar oİmalı- dır." Dünyanın önde gelen fikir adamlannın, dün düzenlenen *ln- san Dayanışma Forumu"nda var- dıkları ortak sonuç bu oldu. Konuşmacılar, yoksulluğun. eşit- sizliğin hüküm sürdüğü bir me- kânda dayanışma ruhunun yok ola- cağını ifade ettiler. Mısır'dan foruma katılan parla- menter ve Jeoloji Profesörü Fark- honda Hassan, "evrensel dayanış- ma"yı vurguladığı konuşmasında. yoksul güney yanküre insanlannm kaynaklann bölüşümüyle ilgıli kay- gılanni şu sözlerle ifade etti: "Niçin biz güneyin insanları, GATT gibi anlaşmalarla. gıda ko- nusunda kendimizi gü\ encede his- setmiyoruz? Kararalanlar kimdir. Dünya Bankası neye göre karar ve- rir. paranın nere>e gideceğine kim karar verir? Bilgiyi elinde tutan kimdir?" Dünya Bankası Başkan Yardım- cısı Dr. İsmail Seragejdin de gelir dağılımındaki eşıtsizliğin toplum- sal örgüyü zedelediği görüşündey- dı. "Yeryüzündebirmilyarinsanuı gûnde bir dolardan a/ bir kazanç- la geçindiğine'* işaret eden Sera- geldin. sanayi toplumundan bilgı toplumuna geçişin, hem ülkelerın kendı içindeki, hem de ülkelerara- sındaki eşitsizlikleri daha da arttır- dığını savundu. UNESCO Genel Direktörü Dr. Federico Mavor da konuşmasında. yeryüzündeki kay- naklann yüzde 80'ine. insanlann yüzde 20'sinin sahip olmasının bir çeli^ki olduğunu \ urgulayarak ge- rek toplumsal gerek çevre ile ilgi • UNESCO Genel Direktörü Dr. Federico Mayor konuşmasında, yeryüzündeki kaynaklann yüzde 80'ine, insanlann yüzde 20'sinin sahip olmasının birçelişki olduğunu vurguladı. sorunlar için geliştirilen çözümle- rin zaman geçirilmeden uygula- maya konulması gerektiğini söy- ledi. Refahın, ekonomi ve politi- kaya olduğu kadar entelektüe! ve moral dayanışmaya da bağlı oldu- ğunu ifade eden Mayor. dünyada karar alma mekanizmalannın > üz- de 90'ının erkeklerin elinde oldu- ğuna. kadınların karar alma me- kanizmalannaancak yüzde 10 ora- nında katıldığına dikkat çekerek "Herkes için eğitim istiyoruz. An- cak eğitim resmi eğitimle sınırlı de- ğüdir"dedi. Kadınlann kararalma mekanızmalanna daha çok katıl- ması gerektiğini savunan bir baş- ka konuşmacı da Gana'dan Acca Belediye Baskanı NatNuno-Amar- teiflooldu. Amarteıfio'nun "Ga- na, geçirdiği öç beş askeri darbe- den sonra pariamentoda kadınla- nn daha fazla >er alnıası gerekti- ğini öğrendi" sözleri, özellikle ka- dınkrdan alkış aldı.ABD'den ün- lütarihçi Dr. ArthurSchleingerde megakentlerin insancıllaştınlması- nın, 20. yüzyılın en büyük sorun- lanndan biri olduğuna işaret etti. Schleinger. konuşmacılann çoğu gi- bi. gelir dağılımındaki uçurumlar- lann. sivil toplum modelinin haya- ta geçirilmesinin önündeki en bü- yük engellerden bın olduğunu be- Iirtti.Hindistan'ın Bombay kenti- OKTAY EfctNCİ ÖZGÜR ULLSOV den mimar Charles Correa'nın. "Bombay çevre açısından giderek daha fazla kirlenivor.daha kötüle- şiyor ama kent olarak giderek ge- lişiyor" sözlen. kentlerin en bü- yük çelişkilerinden bırinı ortaya koyuvordu. Correa, ""Bomba>ha- rika fakat berbat bir kent" di vordu. HABITAT YORUMU UNEP'inft çevre' ödülleri OKTAV EKİNCİ Kısaadı-UNEP" olanBirleşmişMU- letler Çevre Prog- ramının 1996 \ılı w _ "Global 500 Çevre Ödülleri"ni kazananlar arasında Türkiye'den de u üç isim" \ar. Bunlar. sırasıyla. Dogal Ha\a- tı Koruma Derneği (DHKD) Genel Müdürü Nergis Vazgan. a>nı derne- ğın kuruculanndan Tansu Gürpı- nar\e yıne aynı derneğın sponsor- lanndan Garanti Bankası. tkisi ki- şi. biri ise şirket olan bu üç "taiih- B" çe\recimiz HABITAT-II kapsa- mında bugün Sabancı Center'da dü- zenlenecek bırtörenleödüllennı ala- caklar. UNEP bu dün>a ödülünü 1987'den bu yana "toplumu »>e bi- revleri doğanın korunması konusun- dâ teş\ik eden" kışı \e kurulu^lara veriyor. Seçimini yaparken de adı- na hareket ettiği Birleşmış Millet- ler'in dünya çe\re bildirgelennde- ki ilkeleri gözetiyor. Doğrusunu isterseniz. bu yıl Tür- kiye'den seçilen ilk ıkı ısim. "kişi" olarak bu amaca \e bu ilkelere uy- gun düşüyorlar. Tanıyanlar bilirler. hem Nergis Yazgan hem de Tansu Gürpınar. yıllardır çevre diye yatıp çevre dıye kalkıyorlar. Onları kutla- mamız gerekiyor... Ne var ki Garanti Bankasfnın. bu ikilinin yanına aynı ödül için "ya- luşbğını" söylemek tartışma konu- su. Gerçi. DHKD'nin kimi doğayı UA FtlTAT HABITATII,içeriğindençok"rcnkJcnvlt"ilgitoplu.>orbelkide. n s i V l ISl 1 »MtJ b u ç u k m i ^ a r d ü n v a | | Dekli>orduk'* ama resmi rakamlara göre vakJaşık 13 bin kişi geldi. Hindistan'dan Kilipinler'e, Kanada'dan Çin'e kadar dünyanın dört bir \amndan onüç bin insan, İstanbul'a getirdikleri renkler, dinler, diller \e sorunlarla. tcınsil ettik- lerialtı buçuk milyar dünyalıvla tanışma şansını verdiler. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) koruma proıelerıne destek verdığı- ni "reklamlanndan" anımsıvoruz. Ama. acaba sadece bu sponsorluk- la "dümanın en ivi veömek 40çev- recisininarasına",üstehk BM kara- rıy la gırnıek ne kadar doğrudur? Yinedeeğer Garanti Bankası. sa- dece bankacılıkla uğraşıp bugün bir- çoğu "çevre düşmanı" olarak bili- nen imar ve yapılaşma projelerine ımzasını atmasaydı. diğer pek çok bankanın yapmadığı bu "çe\reci)e- rejardım" çabasından ötürü daha al- çakgönüllü birdüzeyde belki kutla- nabilırdı. Ama eğer HABITAT bir 'kentsel duvariılık" konferansıvsa bu bankamıza üstelik Sabancı Cen- terda "BM Çevre ÖdüliTnü ver- mek. biraz "tuhaf" kaçıyor. Sanınm. bilmeyenlerartık merak ediyorlardır. Açaİım: Örneğin Istanbul'un kuzeyinde- ki -korunması gerekli" orman ve tanm alanlarına nazım planın bu yöndeki hükümlerine de aykın ola- rak "\illa siteleri" ınşa eden ılk fir- malardan biri "Garanti-Koza". 1980'lerin sonlanna doğru başlatı- lan bu yağma fur\ ası yüzünden bu- gün Sanyer'in Demirciköy, Uskum- ruköv bölgelerinde akıl almaz bir "yeşiİ yaşam" ticaretı var. Tnlyon- larca lıralık spekülasyon. UNEP'in ödül gerekçesındeki söylemin tersi- ne "toplum ve birey ler doğanın tah- ribinedavalı inıar vannnılanna müş- teri yapıiarak" varatıhvor. Geçenlerde HABITAT konukla- nnın dadıkkatini çeken. Beşiktaş'ta- ki Akaret Evleri'nın ıç avlusunda yükselen BJK Plazabinası da yine Garanti-Koza'nın marifetı değil mi- dır? Adını semtınden alan spor ku- lübüne v üzde 50 pay v ererek yıne ay- nı semtin "tarihsel çevre dokustı- nu" ezercesine v ükselen bir ış mer- kezıne ayrıcalıklı ımar ıznı almak. olsa olsa "işbitiricilik ödülüyle" an- cak kutlanabılirdi. Heryönüyle bir "kent ve çe\re suçu" olduğuna dair akademık raporların bulundugu bu binanın yok ettiği tarihsel bahçe ve kent sılueti, şimdi sadece anılarda kalrnış oldu... Örnekler çoğaldıkça. bu yazının dili de değişebilir. O nedenle. bura- da kesiyor ve sadece şunu soruyo- rum: UNEP'in bu ödülleri için "adaylan"acaba kim belirledi.' Sa- bancı Center'da bugün bunu da açık- larlarsa hıç değilse HABITAT'ın "açıklık, şeffaflık, hakçalık" v b. gi- bi hedeflerine hizmet etmiş olurlar... HABITAT Deniz Şenliği 'Haydi tekneye, haydi Boğaziçi'ne...' HABITAT-II nedeniyle İstanbul'da bu kez ulusla- rarası katılımlakutlanmak- ta olan Dün>a Çe>re Gü- nü'nün en büyük eylemi. bugün "Boğaziçi" adına v e yine Boğaziçı'nde yapıla- cak. Son zamanlarda yeniden gündeme gelen "petrol tan- kerteritehdidine" karşı ulu- sal direnişi "evrensel daya- nışmaya" taşımak isteyen kuruluşlar, Kadıköy Evlen- dirme Dairesi'nde gerçek- leştirdikleri etkinlikleri şim- di de "deniz şenliğiyle" sür- dürecekler. Saat 15.00-17.00 arasın- da Dolmabahçe Sarayı önünde Türkiye Velken Fe- derasyonu'nun düzenledıği yelken yanşlarıyla başlaya- cak olan deniz şenliği. saat 18.00'den itibaren Dolma- bahçe. Beşiktaş ve Eminö- nü 'nden hareket edecek yüz- lerce teknenin İstinve Ko- yu'nda buluşmasındân son- ra "Bofaziçi eylemine" dö- nüşecek. Eylem sırasında ise denizde konserler, çeşit- li göstenler. havai fişek gös- terileriyle birlikte Bogazi- çi'nin akarv akıt kanalı olma- ması için deniz karnavalı gerçekleştirilecek. Etkinlik- ler, saat 22.00 den sonra ise Ortaköy Meydanf nda dü- zenlenecek birkonserle so- na erecek. Doğa ile Banş Derneği ile Marmara ve Boğazlan Bc- lediyeler Birliği'nin öncülü- ğünde düzenlenen Boğazi- çi eylemi için çeşitli STK'ler ve Mimadar Odası'nın ki- raladıeı teknelerden ayn ola- rak HABITAT-llye katılan yabancı delegasyon v e NGO temsilcilerı için de 50 özel tekne temin edildiğı bildiril- di. Ayrıca bazı belediyelerin tekneleriyle çok sayıda ba- lıkçı motoru da diğer gö- nüllü özel teknelerle birlik- te evleme katılacaklar. SAK ÜSTÜNDE MÜJDATGEZEN Sol... Gazeteciler Erdal inönü ve Deniz Baykal'a soruyorlar: - Son seçimlerde solun bu kadar oy kaybetmesine ne diyorsunuz? Baykal: HABITAT'ın buradaki toplantısı gerçekten çok güzel. - Peki Erdal Bey siz ne diyorsunuz? İnönü: Ne düşünüyorsunuz HABITAT konusunda? O kadar haklılar ki... Solu bu duruma düşürdükten sonra verecek yanıt da yok tabii... Zaten o sol da ne kadar solsa?.. Hergün yazanlar Bana hep inanılmazmış gibi gelir. Her gün yıllardır köşe yazısı yazmak ne kadar zor bir iş kimbilir... Onlara buradan kucak dolusu sevgi saygı. Zor iş. Doktorlar Doktorlan severim. Onlar da beni. Hatta rahmetli asabiyecim Sabahattin Hoca bir gün bana: "Eğer dostum olmayıp da sadece hastam olsaydın senden çok para kazanırdım" derdi... Bir doktor gayet kötü besteler yaparak ünlü bestecilerden birine gelmiş. Besteci berbat şeyleri dinledikten sonra sormuş: - Bunları neden besteliyorsunuz? - Vakit öldürmek için. - Neden? Artık hastanız kalmadı mı? Okur mektupları Alf Kanal D'de yayımlanan Alf dizisinde geçen gün güldüm durdum. Yaşlı yan komşu kadın geldi. Alf e: - Meraba genç adam, dedi. Alf de O'na: - Meraba yaşlı bayan... Uzaylı işte. Riyası yalanı komplimanı yok. Ne görürse onu söylüyor. Bizim politikacılar da biraz uzaylı olsalar ne iyi olur. Bu hafta bana dergi kitap gönderen okurların yapıtlarından alıntıları aktanyorum: -YAZARLAR DÜNYASI DERGİSİnden Hakkı ÖZKAN'ın birşiiri: Ozanlar işkencede sürgünde hapiste... Dünyayı çiçeklendiriyorlar diye. - UĞRAŞ SANAT KÜLTÜR DERGlSİ'nden Tahsin ŞENTÜRK'ün şiiri: Kitap okuyordu adam / parkta Işığı bulaşıyordu gözlerine sözcüklerin Binip kanatlarına kitabın / uçtu O Son Kitap Okuyucusuydu. - ALTAY MARTI, Ağır Aksak Öyküler / Nefis...Haftaya "OKUYUN"da. - SAVAŞ DİNÇEL, "Çizgilerle Nâzım Hikmet" (Bu son adamın bana mektup falan yazdığı yok. Bu ara çizdiği de yok. Umur Bugay'ın yeni hazırladığı bir dizide başrolü oynadığından kulağına akrep kaçmış vaziyette çalışıyor. O nedenle kendisine mesaj yolluyorum. Sevgiyle) Kadir İnanır Uyuşturucu Bir ayda dört genç gitmiş uyuşturucudan. Gençler... Çocuklar... Çocuklarımız... Canlanmız... N'olur dikkat edin. Bu can sizin. Anneler babalar... Çocuklarınıza gereken sevgiyi gösterin. Bunları keşke başka bir gazeteden sesleniyor olsaydım. Çünkü bizim okurumuzun çocuklarına duyarlı, genç okurumuzun da kendine saygılı olduğunu biliyorum. Onu 1968 yılında ilk fotoromanını çekerken tanıdım. Kadir'i bilenler ya çok sever ya da ona kızar. Ben sevenlerdenimdir. Kadir bir Karadenizli'nin tipik ataklığı dışında dürüst bir kişiliğe sahiptir. Aşağıda anlatacağım şeyler de bizzat kendi ağzından duyduklarım. Acaba bizim meslekte kaç sinemacı bu kadar açık böyle bir söylemde bulunabilir merak ediyorum?.. "Otuz yıldır Süleyman Demirel'in siyasi deklarasyonunu takip ederim. Anlayacağınız o denli politikayla iç içeyim. Bir tek gün sanattan söz ettiğine tanık olmadım. Hadi o köylüydü. Ama bunların profesörü de ilgilenmiyor." Sanatçının toplumda bazı işlevleri var. Kadir, nitelikli film olmadıkça çalışmıyor, ama televizyonda yaptıkları da az buz şey değil. Tabii şu söyledikleri de... Ertuğrul Mim Kemarin şiiri "Kundurama kum doldu" diyor... Hangi sebeple kumda ayakkabı ile dolaşılır acaba?... Çekirge bir zıplar iki zıplar üç zıplar dört zıplar.. Siyasi çekirge bu, kolay kolay yakalanır mı?.. Pazar'lık ve duvarlık sözler: Ciddiyet budalalığın maskesidir. Montesquieu - Ertuğrul Mim Kemal bu hafta mektubunda bir şiir göndermiş. Okula yakındır işim, Cıvıl cıvıl bahçede çocuklar Zile dokunur görünmez bir el, Teneffüse çıkar çocukluğum... - Ertuğrul Mim KemaJ'in bu minik şiiri benim yıllar önce yazdığım daha minik şiiri anımsattı bana: Neredesin, benim kardan beyaz pamuktan ak sudan temiz çocukluğum? Sevdiğim fıkralardan... Temel karısı Fadime'yi üzüyormuş. Fadime dayanamamış ve: - Ha bu son olsun da artık annemin evine gidiyorum. Temel tam sevinecek olmuş, Fadime: - Onu da alıp geri geleceğum, demiş... ANAYASA MADDE: 24. Herkes, dıni inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kımse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorianamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz • suçlanamaz. İ.H.E. BİLDİRGESİ, MADDE: 20. Herkes, barışçı toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorianamaz. KADIKÖY ve BEŞİKTAŞ BELEDİYELERİ kaldırımlara yürüme özürlü (engelli) vatandaşlanmızın kolaylığını sağlamak amacıyla rampalar yapıyormuş. Teşekkürler... Biri de dış tuvaletlere engelli VVC yaptı mıydı yavaş yavaş bu iş oluyor demektir. - Agâh Oktay Güner. Kültür Bakanı... Yorum yok. Bu kadarı yetiyor zaten. Sevgili Faruk Saraç... Gıysini birkaç saatliğine de olsa taşımaktan haz duydum. Benim gibi birini şık gösterdin ya, helal olsun sana sağ ol Faruk... Okuyun: Mırmırlar: - Uğur Durak izleyin: Böyle gitmez - Kanal D Sevin: Sait Faik Mikroskop altında olmak... Öyle bir noktaya geliyor ki ne yapsanız nasıl davransanız başkaları tarafından büyültülerek izlenir oluyor. Ama bu yapılan olumlu şeylere pek yansımıyor da hataların abartılmasında daha sıkça görülüyor. Bu da bizim meslegimizdeki kişileri büyülteç altına sokuyor. Bu ağır bir baskıdır. Gençliğimde bunun acısını çok yaşadım. Herkes gibi hatalar yaptığım olurdu ve bir bakardım, basında manşetim... Uzun yıllardı, hata yapa yapa yapmamayı ya da daha az hata yapmayı öğrendik. Bu kez de yapılan güzelliklere aynı büyülteçle bakılsın istiyor insan. Ama ne gezer... Kilyos'ta gençlere bir MSM Yaz Kampı yaptık. Tiyatrodan futbola, gitardan voleybola, orgdan basketbola, masatenisinden satrança gençler günde yedi saat açıkhavada ders görüyorlar. Tüm basına iki kez fakslar çekildi ve medyaya haberler verildi. Hemen hiç ilgilenen olmadı. Birkaç olumlu yaklaşıma teşekkür ediyoruz... Ama bizde bu çifte standart oldum olası var ve hep de olacak. O nedenle böyle gelmiş, böyle...(?) Beni güldürenler Elma Kabare diye bir yer kurmuştum yıllar önce. Cenk Koray'la sahnede show yapıyoruz. Sahneye bir çıktım, salonda ne kadar tablo varsa yamuk... Cenk'e baktım kıs kıs gülüyor. O yapmış belli ki. Beni biliyor ya, yamukluğa dayanamam. Ama üç saat sahnede kalacağım. Gözüm sürekli onlara takılacak. Baktım yamuklar. Bir daha baktım. Bir türlü lafıma başlayamıyorum. Seyirciye: "Birdakika" dedim. Sahneden indim. Tabloları tek tek düzelttim. Tekrar çıktım sahneye ve Cenk'e: "Tamam şimdi başla" dedim... Cenk gülmeye başladı, ben de tabii, bu seyirciye de geçti. Hep beraber güldük durduk... Yamukluğa dayanamam... Diyeceksiniz ki: "Bu toplumda ne yamukluklar yapılıyor nasıl dayanıyorsun?" Dayanamıyorum. O nedenle Cumhuriyet'teyim ya. Bu sıcakta sigara içilir mi?
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle