25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER "Doğu Roma Gemisi" ziyarete açıMı • BODRUM (Cumhuriyet) - Türkiye'nin önde gelen müzelerinden ve Avrupa'nın en ıyi 9 miizesinden bıri olan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi. her yıl açtığı bırbirinden farklı sçrgılemeler ıle ilgi çekiyor. Müzede "Karyalı Prenses Ada", "Zindanlar" ve "'Antik BakkaF'dan sonra diin de "Doğu Roma Gemisi" ziyarete açıldı. "Doğu Roma Gemisi", 6 Haziran 626"da Bodrum Yassıada açıklannda batan ve sünger avcısı Kemal Aras tarafından 1958'de bulunana dek 32 metre derınlikte kalmış, 30 yıldan fazladır da Bodrum Kalesi'nde korunuyordu. Alasu, yeniden başsavcı vekili • ANKARA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne, Y.ılmaz Alasu yeniden seçildi. Çumhurbaşkanlığrnın seçme kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Halen görevde bulunan Âlasu'nun 4 yıllık görev süresi, 2 Temmuz 1996"da doluyordu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel imzalı seçme karanyla Türkiye Cumhuriyetı Anayasası ile Yargıtay Kanunu'nun ilgili maddeten gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz Alasu yeniden ğpreve secümiş oldu. DYP lideri Çiller bugün Bursa'da • BLRSA(AA)-DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, partısının ıl kongresıne katılmak üzere, bugün özel uçakla Ankara'dan Bursa'ya gelecek. DYP liden Çiller, Atartük Spor Salonu'ndaki kongrede konuştuktan sonra. aynı uçakla Ankara'ya dönecek. Kongrede. DYP Bursa ll Başkanlığı ıçin Hüsevin ÇiftliklioŞkrile eski Içişleri Bakanı \eeskiTBMM Şaşkanvekıh Mehmet Gazioğlu. 604 delegenin oyunu alabılmek ıçin yanşacaklar. Kongrede, 28 kışılık yönetım kurulu da belırlenecek. Oyacık davası AİHK yolunda • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- MHP'li Keçiören Belediyesi bünyesinde kurulduğu öne sürülen "A Takımı" elemanlanndan Abdülkadir Yaşartürk ile Hakkı Şener hakkında, Erdal Yıldınm'ı öldürdükleri gerekçesiyle verilen cezanın onanması, Yıldınm aılesinin tepkisine yol açtı. Aile üyeleri dün yaptıklan yazıh açıklamada. karan yerinde bulmadıklannı belirterek karann yeniden görüşülmesi için Yargıtay'a bir kez daha başvuracaklannı, oradan da sonuc alamamalan durumunda, davayı Avrupa tnsan Haklan Komisyonu'na (AİHK) taşıyacaklannı bildirdıler. fekence sorunu • tZMİR (Cumhuriyet Ege Büresu) - Londra Psikiyatri Enstitüsü psikiyatnstlerinden Dr. Metin Başoğlu, 100'den fazla ülkede işkencenin sıstematik olarak uygulandığını belirterek btlim dünyasının bu soruna ilgısiz kalmaması gerektiğini söyledi. 5. Anadolu Psikiyatri Günleri'ne katılan Başoğlu. ışkencenin fizikseV etkileri kadar yaşam boyu süren ruhsal etkileri de olduğunu vurguladı. Başoğlu. ışkencenin yaygmlaşmasıyla birlikte rehabilitasyon merkezlerinin sayısının her geçen gün arttığıni belirtti. Etes-96 tatbikatı • ANKARA (AA) - Türk Silahh Ku\\etleri"nin (TSK)planlı tatbıkatlanndan Efes-96, 12 haziran çarşamba günü başlayacak. Genelkurmay Başkanhğı Efes-96 Tatbikatı Müşterek Basın Bilgi Merkezi Başkanlığf ndan yapılan \ açıklamaya göre, tatbikatın Doğanbey-Seferihisar bölgesinde 13 haziran perşembe günü icra edilecek bölümü. basın- yayın mensupları ile halka açık olacak. Ülke barajınm yüzde 5'e çekilerek RP'nin HADEP'le önünün kesilmesi hesaplan gündemde RP'yi erihneıdamAYŞESAYCN ANKARA - ANAYOL azınlık hüküme- tinin 3 ayda daâılması üzenne yeni hükü- met arayışlan başlarken. parlamentodan bu koşullarda "sağlıklı bir hükümet" çıkma- yacağı beklentisi. erken seçimi güçlübırola- sılık olarak gündeme getırdi. Ancak. seçim takviminin uzun süre alması \e bazı partı- lerin seçimlerde ülke barajını aşamavaca- ğı endişesi "hemen seçim" olasılığını güç- leştinrken, nasıl bir rejimle sandık başına gidileceği konusundakı arayışlaryoğunlaş- tı. Seçim Yasası değişikliğındekı en önem- li pazarlık konusunun, aralannda MHP \e HADEP'in de bulunduğu çok sayıda par- tinin parlamentoya girmesine olanak tanı- mayan yüzde 10'luk ülke barajının, RP'de- kı yükselişin de dikkate alınarak mdırilme- sı konusunun oluşturacağına dikkat çekıl- dı. Erken seçim isteğıni en somut bıçimde dile getiren DSP. 2 haziran yerel ara seçım- lerinde gözlenen oy oranındakı düs,üş ne- Demirel 'Millet bir meclis çıkanr' ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel, TBMNTnin yeni hükümet çıkaracağını belirterek "Meclis bir hükümet çı- karamazsa millet bir Mec- lis çıkaracaktır. kaide bu kadar açıktır" dedı. Cumhurbaşkanı Demi- rel. Ali Rıza Ercan baş- kanlığındakı Ağaç tşlerı Federasyonu ile Ankara Esnaf ve SanatkârlarOda- lan Bırliğı heyetini Çanka- >a Köşkü'nde kabul ede- rek bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Demı- rel, yeni hükümet kuru- luncaya kadar sabırlı olun- ması gerektiğini belirte- rek u BinaenaIe>h yeni bi- risi kurulur. Sabırlı olacak- sınız. hepsi odur. Her şe\ hükümetten ibaret değil. Türkiye'de hükümet çok önemli bir kurum, ama eğer hükümet istifa etmiş- se, yenisi kuruluncava ka- dar. Türkiye hükümetsiz değil. Kurulma kaideleri neyse, bozulma kaideleri de oydu" dıye konuştu. RP'ye karşi İttİfak ANAP, DYP. DSP ve CHP, Güneydoğu'da son seçimlerde yüksek oy alan RP'nin önünü kesmenin yolunu arıyor. Bu partilerin, olası bir erken seçim öncesinde hazırlanacak seçim yasası ile yüzde 10 olan ülke barajının yüzde 5'e indirilerek HADEP'ın TBMM'ye girmesini sağlama konusunda işbirliği yapabileceği belirtiliyor. deniyle. "hemen seçim"e sıcak bakmıyor. Ancak DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. sağlıklı bir seçimin demokratik altyapısının oluşrurulması içın başlartığı ginşımlen sür- dürüyor. Ecevit. Başbakan MesutYdmaz"la yaptığı görüşmede, dahaönceTBMM Baş- kanlığf na verdikleri. ancak henüz komıs- yonlarda görüşülemeyen seçmen kürükle- rının yenilenmesı ve nüfustespitı yapılma- sına ılışkin yasaönerilerinın Meclis'te "ive- dilikk" görüşülmesi içın TBMM Başkan- lığı'na vazılı talepte bulunmasını istedi. Yılmaz, henüz bir gırişimde buiunmama- sına karşın, Ecevıt'e bu konuda söz verdi Nüfustespitı. seçmen kütüklerinin yeni- lenmesi. yurtdışındaki yurttaşlann bulun- duklan merkezlerde oy kullanması. yeni seçim yasası hazırlıkları ve seçim takvimı sürecını göz önüne alarak, "7 aydan önce seçimyapılama>acağrgörüşünüortayaatan DSP. bu sürecin kısaltılıp kısaltılmayacağı- nı araştırmak ıçin de bir çalışma başlattı. Yurtdışındaki oylar DSP aynca. yurtdışındaki yurttaşlann oy kullanmalanna olanak sağlamak için bir yasa önensi hazırlıyor. Alınan bilgiye gö- re DSP'nin önerisınde. yurtdışındaki yurt- taşlann gümrüklerde, bulunduklan ülke- lerdekı Türk elçilıklennde. konsolosluklar- ÇİZMEDEN YUKARI da ve postayla oy kullanmalanna olanak ta- nmması istenecek. Parlamentoda. bu yıl ıçınde yapılabilecek erken seçıme en fazla karşı çıkan parti ise CHP. Son genel seçimlerde yüzde 10'luk ül- ke barajını kılpayı bir farkla aşarak parla- mentoya girebilen CHP. toparlanabilmek için zaman kazanmak istiyor. CHP. ülke ba- rajının \üzde 5'e çekilmesi koşuluyla seçı- me sıcak bakarken, Genel Başkan Deniz BaykaL parlamentodan sağlıklı bir hükümet oluşumu çıkmazsa, erken seçime "evet" di- yecekleri mesajını verdı. ANAYOL' un bozulmasından sonra. yeni- den "başbakan" olacağı bir hükümet for- mülünu dıle getiren DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in de. çıkış yolu bulamamast durumunda seçimi. *Meclis soruşturmala- nndan kurtuluş formülü" olarak göreceği- ne dikkat çekilıyor. 24 aralık seçimleri ön- cesinde RP'lı bir koalisyona kesin karşı ta- vır alan Çıller'in, hakkında açılan Meclis soruşturmalanndan kurtulabilmek için RP ile koalisvona yanaşacağı. bunu sağlaya- madığı takdirde de "Yüce Di\an" tehdıdınden kurtula- bilmek için seçimi tercih ede- ceği belırtiliyor. Ölası bir erken seçimde merkez sağdaki iki büyük parti arasında MHP oylannın paylaşımı kavgası da yaşana- cak. Ülke barajının düşürül- mesi durumunda. MHP'nin parlamentoya gireceğinı he- saplayan DYP ve ANAP'ın. MHPGenel Başkanı Alpars- lan Türkeş'le pazarlık ma- sasına oturması bekleniyor. Olası bir erken seçimde, gündemi. seçim yasası deği- şikliğı yapılarak ülke barajı- nın yeniden belırlenmesı oluşturacak. DSP ve CHP yüzde 10'luk ülke barajının aşağıyaçekilmesıni isterken. merkez sağın. RP'nin. özel- lıkle Doğu ve Güneydogu'da önünü kesmek ıçin HADEP'İ parlamentoya sokabilecek bu formüle olumlu yaklaşacağı belirtiliyor. 24 aralık seçimlerinde özellikle Doğu ve Güneydo- gu'da oy oranını belirgın öl- çüde artıran RP'ye karşı, ANAP ve DYP'nın yanı sı- raDSPveCHP'nındeHA- DEP'ı Meclıs'e taşıyabıle- cek bu formülü destekleye- ceğine işaret ediliyor. RP'nin; 1991 seçımlen ön- cesinde indirilmesini istedi- ğı barajlann. birinci parti ol- duktan sonra korunmasını talep ettiğine de dikkat çeki- liyor. Ecevit, Yûmaz'dan 'resmiteldifbekliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP ve CHP; ANAYOL koalisyonunun sona ermesinden sonra başlayan hükümet aray ışlan çerçevesinde, Bülent Ecevit'ın başbakanlığında "dcstekJenmiş üçlü ya da 4'lü koalisyon" formülünü ısıtıyor. Partilı mılletvekillerinin baskısı ve CHP yönetiminin destek imasını değerlendirmeye alan DSP Genel Başkanı Ecevit'in, 24 aralık seçimlerinden sonra da gündeme getirilen bu formülü benımseyen Başbakan Mesut Yılmaz"dan "resmi öneri" bekledıği bildirildi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet SeM Türkiye'nin uzun süredır yaşadığı hükümet bunalımının Ecevifin başbakanlığını zorunlu hale getırdiğini savundu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in. hükümeti kurma görevini RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a • vermesinın ardından gerçekleşecek temaslar beklenirken, yeni hükümet formülleri de tartışılmaya devam ediyor. Bu çerçevede DSP'lilerin. genel başkanlan Ecevit'e "başbakanuk** ıçin baskı yaptıklan öğrenildı. Tek tek ya da topluca görüşen • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partili milletvekillerinin önerdiği ve CHP yönetiminin de soğuk bakmadığı 'kendi başbakanlığında hükümet' formülünü değerlendiriyor. Ecevifin, 24 aralık seçimleri sonrasında bu formülü benimseyen Başbakan Yılmaz'dan resmen öneri gelmeden açıklama yapmayacağı bildirildi. Günay'dan solda birlik atağı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Sekreterliği'nden istifa ettikten sonra DSP'ye geçen Ertuğnıl Günay; solda "güç birltği" sağlamak için arabuluculuğa soyundu. CHP yönetimiyle yaptığı görtişmelerin ardından DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'le bir araya gelen Günay. "CHP-DSP güç biriiği, bu yolda ölü toprağinın üzcrimizden abimasını sağlavan bir başlangıç olabilir" dedi. CHP Genel Başkanı Deniz Ba\kal'ın da yeni hükümet arayışlan sırasında dıle getirdiği "hükümet kuruluşuna katkıda buluntnak için güç birtiği r 'görüşü. daha geniş bir kesim içinde de paylaşılıyor. Bu konuda iki partide de görüşmeleryapan Günay. şu açıklamayı yaptı. "Bu çerçevedeki düşünceterimi onceki günlerde ba/ı üst düzey CHP yönetkiieriyle paylaştım ve önemsediklerini gördünı. Şimdi de bizzat ziyaret ederek Sayın Ece>it*e böyle bir güç birliğinin gerekliliğini ifade ettim. Önümiizdeki günlerde DSP kesiminden de bu \olda olumlu adımlar atüacağuıı ummak istivorum. Merkez sağ partilerin bütün tükenmişliklerine rağmen hükmet oluşumunlarında başı çekme çabalan ve bu alanda sol partikre biçtikleri yama niteliğindeki görev ler. solcu kunuğimizin ötesinde, yurtta^ olarak da onurumuzu zedeliyor. Üstelik bu senanolar karşısmda CHP'nin aşırı istekli teslimiyetçi, DSP'nin ikircikii mahcup tavııian da sosyal demokratlann eski görkemli günterini anımsavanlan derinden üzü\or." mılletvekıllerinın bu konudaki önerilerine Ecevit'ınşımdilik yanıt vermediği. sadece dinlemekle yetindığı bildirildi. Bir DSP milletvekılı. Yılmaz'ın tavnnın önem kazandıöına dikkat çekerek. "CHP Genel Başkanı bu çağnyı > ineledi. Ama 24 aralık seçimleri sonrasında bu öneri>i getiren ^ ılmaz'ın ise geçen haftaki görüşmelerde, bu görüşü \inelememesi dikkat çekici. Saym Ece\it de diğer partilerden ciddi bir öneri gelmeden ön plana çıkmak istemhor" görüşünü dıle getırdi. DSP'h bir ba^ka mılletvekilı de ülkenin bir restoras>on hükümeti ıle seçime gitmesi \e bu hükümetın başında da Ecevifin bulunması gerektiğını sav unarak "Aksi takdirde, bu gelişmelerden rahatsızuk duyan seçmen sandığa gjtmeyecek, seçmen sayısı düşecektir" diye konuştu. DSP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ıse koşullann Ecevit'in başbakanlığını zorunlu hale getirdiğini belirterek "Bugüne kadar Savın Ecevit ve DSP, ülkede hükümet krizi yaşanmaması için ANAP-DYP koalisyon hükümetine gereken olumlu katkıyı yaptı. Ancak bu iki parti arasında >aşanan kavgalar nedeniyle ülkenin hiçbir sorunu çözülememiştir'" dedi. ANAYOL hükümetının dev leti > ıpratmaktan öteye gidemedığini savunan Selvı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize göre artık en iyi çözüm, Sayın Ecevit'in başbakanlığında kurulacak bir hükümettir. Bu RP'nin dışında olduğu bir hükümet olmalı. Artık Ecevit'in devlet ve siyasi deneyiminden yararlanmamın zamanı gelmiştir. Böyle olduğu takdirde, DYP \e ANAP arasında yaşanan çekişme de aşağı çekilmiş olur. Ancak böyle bir hükümet, Türkiye'nin iç >e dış sorunİannın tespitini vapar ve onun çözümüne vönclik uygulamalan gerçekleştirebilir. Ulke de seçime bu koşullarda gider." Tm NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR HABITAT'ın başladığı günden bu yana devletimiz ve polisimiz kendlsini bir türlü yabancılara gösterememişti. Kırmızı tuğladan kaldırımlar, şehre verilen çeki düzen boşuna bir çabaydı. Bi- zim gerçeğimizi zaten yansıt- mıyordu. Bu ülkede anlı şanlı bir dev- let bulunuyordu. Yabancılar ke- yiflerine göre Türkiye'ye eleşti- riler yöneltiyorlar, akıllarına gel- diği gibi konuşup duruyorlardı. Devletimiz ise yabancılara ver- diği söz yüzünden eli kolu bağ- lı, onlan seyretmek zorunda ka- lıyordu. Şırf yabancılara iyi gö- rüneceğiz diye kendi gerçekle- rimizi gizlemeye çalışıyorduk. Neyse ki muhalif güçler hare- kete geçtiler ve devlet de böy- lece kendini gösterme olanağı- nı buldu. Cezaevlerinde yeni baskılara yol açan kararname- lerin de Anayasa Mahkemesi karanyla geçersiz olduğunu bir Polis, HABITAT'a Kendini Kanıtladı telgrafla Başbakan'a bıldırmek isteyenler gözaltına alındılar. Aralannda insan Haklan Derne- ği istanbul Şube Başkanı avu- kat Ercan Kanar'ın da bulun- duğu protestocular hakkında 2 yıl hapıs istemiyle dava açıldı. Ama asıl devletın kendisını göstermesi dün gerçekleşti. Bu yazıyı yazdığımız sırada gözal- tına alınanların sayısının yüzler- ce olduğu söyleniyordu. Kamu Emekçileri Sendikalan Konfe- derasyonu (KESK), HABITAT toplantıları sırasında seslerini duyurmak istemişlerdı. Amaç- ları, artık dünyada kalmamış bir uygulamayı, kamu çalışanlarına Türkiye'deuygulanansendika-. laşma yasağını gözler önüne sermekti. KESK, yönetıcıleri henüz Ak- saray'da sabahın erken saatle- rinde adımlannı atamadan gö- zaltına alındılar. Ondan sonra sıra "CumartesiAnnelen"nege\- di. Onlar, hercumartesı kayıp ço- cuklarını aramak ve seslenni du- yurmak amacıyla Galatasaray Lısesi'nin önünde toplanıyor- lardı. Analar yaka paça sürük- lenerek götürüidüler. Protestocuların Beyoğlu'na çıkacağını hesaplayan polıs. HABITAT'a Türkiye'yi tanıtacak her türlü önlemi almıştı. Beyoğ- lu'nda "eyleme katılma potan- siyeli" olan herkesi toplamaya başladı. Özgürlük ve Dayanış- ma Partisı'nin Tünel'deki ıl bina- sının çevresi polisin hedeflerin- den birisiydi. ÖDP'Iİ 200'e ya- kın insan gözaltına alındı. HA- DEP'lıler. İHD'liler kitle halınde gözaltına alınanlar arasındaydı. Gözaltına alınmalar da kendi gerçekliöimize uygun şekılde yapıldı. Itiş kakış, dayak, yer- lerde sürüklemeler, hepsi eksik- sız yerine getirildi. Olayı görün- tüleyen gazeteciler de bu kez da- ha bilınçli şekilde topluca sıra da- yağından geçirildiler. Bu arada durumu tam kavra- sınlar diye iki HABITAT delege- si de gözaltına alınmış. Dünya basını ve TV'leri de olaydan ye- teri kadar haberdar olmuşlar. • • • Bizim gerçeğimiz işte budur. Dünya âlem öğrensin. Süley- man Demirel "şeffaf karakol" sözü vermişti. Son olaylarla Tür- kiye bütünüyle şeffaf hale gel- di. Gerçekliğimiz bütün şeffaf- lığıyla gözler önüne serildi. Polislerımiz, Türkiye'yi hoş gösterme çabalarının boş bir iş olduğunu davranışlarıyla kanıt- layarak milli bir görevi yerine getirdiler. Demokrasi bizim neyimize. Hoşgörü bizim neyimize. Ulus- lararası toplantı bizim neyimi- ze. Biz kendi içimizde idare edip gidiyoruz. ANAYOL olmazsa, RP olur, o olmazsa Türkeş'i ça- ğınrız. Bir yol bulur var olan dü- zeni sürdürürüz. • • • Bu düzeni bozmak isteyenle- re haddini bildirmek de devle- timizin en temel görevleri arasın- da. Dün bu görev hakkıyla ve kendi gerçekliğimize uygun şe- kilde gerçekleştirildi. HABITAT bizim neyimize. Biz elinde tahta coplarla gazetecı öl- düren bir güvenlik anlayışına sa- hibiz. Biz düzenimize karşı çıkan- lan istediğimiz anda yok edive- ririz. Işkence ederiz, köy bom- balarız. Gerçekten şu HABITAT nere- den çıktı? POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİK31ET ÇETİNKAYA Dolunay... Bir ışık uzanıyordu pencereden geceye.. Uzaktan bir yıldız parlıyor, dolunay insanı çıldırtıyor- du... Kız piyanonun başındaydı. Sevdanın gn yalnızlığın- da iki yürek hızla çarpıyordu... Ben bir başka masada onları ızliyordum. Onlar pi- yanonun tam sağındaki masada oturuyorlardı. Ayağa kalkınca gördüm. Kız uzun boylu bir iyonya- lı gibıydı. Saçlan düz sıyahtı. Gözlennden ıslak bir bu- lut geçiyordu sanki. Tıpik bir Iyonyalı ozelliği uzun ba- cakları ve dar kalçalarından belli oluyordu. Kız "Saat kaç" dedi adama. Adam, eski şiirlerden dizeler okur gibı yanıt verdı: "Tam dört saattir buradayız..." iyonyalı kız şaşırdı: "0/amaz..." Menekşe Bar yavaş yavaş boşalmaya başlamıştı... Bir ışık uzanıyordu pencereden geceye... Piyanocu kız gitmış, Çingene kızîar oynamaya baş- lamıştı. işte o anda çıkıp geldi düşçü baba... Boyalı sıcak dudaklarıyla kadınlar kalabalıklaşıyor- du Nikos Engonopulos'un dizelerindekı gibı. Çingene kızlara takılmıştı gözu. Avila'nın tarlaların- daki kuşkulu gözleri unutmuştu. Kızlar, güzel kalçala- n renk renk farbalalı etekleriyle acı çığlıklar atıyorlardı: "Sana yalnızlığımı anlatacağım ezgilerimle." Kızla adam bir otomobıle bınip çekıp gittıler... Ben onları ızlerken duşçu babaya sordum: "Nereye gittıler, şımdı ne yapıyorlar?" O bana bir şiir okudu Nikos'tan Odisseus Elitis'ten söz ettı uzun uzun. Sonunda dedi ki: "Önce saçlarını okşadı kadının adam. Sonra sol elinde tutup öptü, boynuna dokundu. Bir şıir okudu, çılgın nar ağacını tantttı. Ölümsüz guneşın bınbir ren- gını anlattı. Dudakları serin alevden bıryaprak ıslaklı- ğındaydı. Ona kitaplar, ona sevgi verdi ve ayrıldı." Adam şaşkındı: "O kadar mı?" Duşçü baba güldü: "Şimdilik bu kadar! Daha ilk buluşmalan." • • • Uzaktan bir yıldız parlıyordu, bir ışık uzanıyordu pen- cereden geceye... Adam, kıza iyice sokuidu, bedeninın sıcaklığını duy- du... Dedi ki: "Sen yıldızlaıia konuştun mu hiç?" Kız gülümsedi: "Hayır konuşmadım..." Menekşe Bar boşalmaya başlamıştı. Acı çığlıklar atan şarkıcının boyalı sıcak dudaklanndan dökülen neydi: "Sana yalnızlığı anlatacağım ezgilerimle..." Çılgın havalarçalıyordu gitarlarda. Faşist rezıllertop- lanan kalabalığı tanyorlardı. Dans eden kadınlarsa yük- sek ökçeli iskarpinlenyle yüreğimi çiğnıyortardı kaldı- rım taşlan üstünde. Aylardan hazirandı ve dolunay insanı çıldırtıyordu... Kız "Bak" dedı "Senin dolunaym bir yanı kesilmiş." Adam farkındaydı. "Evet" dedi, tam kulak memesin- den öperken kızı. Kız gözlerini yumup öylece kaldı.. Menekşe Bar'dan çıktım... Ellerım çeplerımde o bilinmeyen kentin sokaklann-; dayürümeye başladım... Düşçü baba nereye gitmışti bılmıyordum..: • '-* Atina'nın dut ağaçlı sokaklannda yürüdüm. Sof- ya'nın parklannda dolaştım, Moskova Gan'nda Nâ- zım'la konuştum. Faşist reziller silahlannı ateşliyoriardı ve insanlar kan selleri içindeydı... Ben o gece kar altındaki Sofya'da Ataol'la. Demir- taş'la, Şükran Kurdakul ve Aziz abiyle karşılaştım. Bıyıkları buz tutmuş bir şair Nikola Vaptsarov'u tanıt- tı... "Acımasız, dızginsizbırkavgabu/Başsız, sonsuz, des- tansı./Birbaşkası dolduracak senden bosa/an saft/Su- rada tek adam hesabı olur mu?/Kurşuna diziliş, çürü- yüş sonra.../Her şey yalın, mantıksal, yaşamak gi- bi/Fakat birlikte olacağız büyük fırtınada/Halkım, çün- kü sevdiksenı..." • • • Uzaktan parlayan yıldız bir anda kayboldu, pence- reden uzanan ışık mor salkım çıçeklerin üzerine kon- du... İyonyalı kızı, o erkeği düşündüm, kendimi düşçü babanın yerine koydum... Atina'da mıydım yoksa Moskova'da mı, Sofya'da mı? Nikos amcanın koluna girdım, Radoy Ralin ile öpuş- tüm. Faşıstlerı şaşırtmak isteyen analarla kucaklaştım. Pavel Matev'ın şu sözlerini hıç unutmadım. O ge- ce Menekşe Bar'da bir sevdanın gn yalnızlığını yaşa- yan İyonyalı kıza ve erkege şu şiiri okumak istedim, ama okuyamadım: "Ateşsiz aşk olur mu hıç? Kavga olur mu hıç gözü kara ginlmeden? Ateş Kaygılarımdadır yaşadığımız her günün Benim içten esınlemelerimdedir." Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (a Planetcom. TR HİKMET ÇETİNKAYA > k Q İ î ^i\ 3* ?, ^ f i BAROM \V\ KiZLiRl ı KİTAP Ç I K T I Din Baronu, Kenan Evren'den Turgut Özal'a; Tansu Çiller'den Bülent Ecevit'e dek her kesimle ilişki kurdu 'Şeriat - Ticaret' zincirini genişletti. 250.000 TL iKDV dahıl) 1.KİTAP 2.KİTAP lııııı Uıııım PÛS7UNM KVRT lliiiı tnııiüi zMBAK BVL4Ş11 250.000 TL (KDV dahıl) 250.000 TL (KDV dahil) Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Caddesi Saiktmsöğüt Sokak No: 9/B Cağaloğtu Istanbu» Tel:514 01 96/95 Posta çekı no.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle