01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 KanalD 23.10 'Teke Tek' TV S«nisi - Fatib Al- taylı'mn sunduğu "Teke Tek"'te bu hafta "Koalis- >on neden bozuldu" soru- suna yanıt a:anıyor. Cavit Çağlar'm canlı yayın ko- nuğu olacajı programda, ayrıca "Yeoi bir ANA- YOL mu, y oksa bir ANA- SOL mu *eya RP'nin içinde olacağı başka bir model mi''. "Koalisyon hükümetinin sona ermesi için tüm olanakları zorla- yan DYP n« durumda?" gibi konularele alınacak. KanalD 14.15 'Ekovizyon' TV Servisi - Sunuculu- ğunu Oya Berberoğ- lu'nun yaptığı "Ekoviz- yon"da ılk olarak emlak piyasasındaki durgunlu- ğun sebeplen ve araştırma- sı ekranlara gelecek. An- kara muhabın Erdal Sağ- lam'ın "Dış ticarette Türkiye'nin bugünkü durumu" konulu araştır- masının yer aldığı prog- ramda ayrıca geçen hafta Kalamış'ta yapılan Street- ball Turnuvası'nın görün- tülerine ve Veliefendi'den bir yanş günü manzaralan- na ver verilıvor. KanalD 15.10 'Sinyal' T\' Servisi - Sunuculu- ğunu Canan Özgün'ün üstlendiği "SinyaP'e ko- nuk olarak Ferda Anıl Yarkınkatılıvor. "Holly- wood" köşesınde Jane Seymour ile söyleşinin ek- ranlara geleceğı program- da, ayrıca 21. Yeşıl Bursa Rallisi'nden görüntüler yer alacak. Sh<w TV 14.20 'Ayın Konuğu' TV Servisi - Canan Barlas ın sunduğu "Ayın Konuğu"na bu hafta işa- damı Şarık Tara katılıyor. Enka Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı olan Şank Tara'nın evinde v e ışyerin- de gerçekleştınlen sohbet- te Tara, iş hayatına atıldığı ilk günden günümüze ka- dar yaşadıklarını anlatıyor. Erich Maria Remarque'ın 'Tanrı'nın Gözdesi Yok' adlı romanından uyarlandı Ejrtelektüellere göre aşk Kanal D 00.20 Bobby Deerfield - Bob- by Deerfield / Yönet- men: Sydney Pol- lack / Oyuncular: Al Pacino, Marthe Keller, Anny Duperey/1977ABD yapımı, 123 dakika. TV Servisi - Depresif ve ıçedönük bir araba yarışıçı- sı. teda\ı kabul etmez bir hastalıâı olan kıza âşık olur. Bobby Deerfield (Al Pa- cino), katı kuralları olan, sert mizaçlı bir Grand Prix yanşçısıdır. Hayatın içine saatte 200 mille dalmakta. hiçbir şey görmeden, hisset- meden ve anlamadan sade- ce kazanmak ıçin yanşmak- tadır. Günün bırinde. kafa- sını meşgul eden bir soruyu düşünmek ve küçük bir ta- til yapmak için Isveç'teki küçük bir sanatoryuma ge- len Bobby. burada Lilli- an"la (Martha Keller) ta- Sydnev Pollack'ın yönettiği filmin başlıca rollerinde Al Pacino ve Marthe Keller \ar. nışır. Lillian da kendine gö- re bir yanşçı sayılır. Ölüm- cül bir hastalığa yakalan- mıştır ve her dakikasını en iyi şekilde değerlendirmek için kendisiyle yanş halin- dedır. Bobby bundan sonra lsveç'ten ttalya, Paris. Is- panya ve Belçika'ya sürük- lenecek. sonunda vine ken- dini tsveç'teki sanatoryum- da bulacaktır. Erich Maria Renıar- que'ın "Tanrı'nın Gözde- si Yok"adlı romanından uyarlanan filmin senaryosu A\in Sargent'a ait. Pol- lack'ın filmı. "Entelektü- ellere göre ve sansasyonel- likten uzak bir âşk hikâ- yesi" olarak tanımlanabılır. Kimılerıne göre "Ameri- kalı bir >önetmenin Avru- pa'ya adım atar atmaz tu- tulduğu 'sanatsal' film vapma hastalığı sendro- mu"nun en ıyi örneklerin- den bin. Pollack, önündeki tuzaklaradüşmemeyeçalış- mış ama sonuçta hemen he- men hiçbirinden kaçama- mış. "Bobby Deerfield" gösterime girdiğinde daha çok bir "Marfini rekla- nn"nı andıran bır Remar- que uyarlaması olarak ta- nımlandı. Ama insanın ak- lında çarpıcı tablolarbırak- tığı, özellikle böyle "gele- ceksiz" bir ilişkiyi abes bulmayan ve sayıları ne ya- zık ki gittikçe azalan kişile- ri etkileyeceği de bir ger- çek. Aslında Pollack, Avru- pa rüzgânndan ne kadar et- kilenirse etkilensin, sonuç- ta tam bir Amerikan liberal demokratı. Filmınde de bu- nu gösteriyor. Ideolojiler- den çok duygulara, sistem- lerden çok kişilere inanan Pollack, bireysel çabalara ve bu çabalarla insanların daha erdemli olabıleceğine inanıyor. Bobby'nin başına da başka bir şey gelmiyor zaten. Buz gıbı bır tıp olan Bobby, Lillian'la tanıştık- tan sonra kendini sorgula- maya başlıyor \ e değişiyor. Güldüren K5) interstarl80Q boşanma oykusu TLRHAN GÜRKAN Boşanmak isteyen bır çıftin savunmalannı üstle- nen biri erkek. biri kadın karşıt ikı avukatın güldü- rülü aşk öyküsü. Tiyatro kökenli parodi. skeç, şov ustası Levent Kırca'nın. TV programlannda bir za- manlar sıkça kullandığı "N'olacakşimdi" sözcü- günü çağnştıran ve Atıf Vılmaz'ın yönetmenliğini vaptığı güldürü filminde. şiddetli geçimsizlık, tartış- ma. kavga sonucu soluğu mahkemede alan ailelerin dramı var. Geçimsizlik so- nucu oluşan boşanma da- \alanyla birlıkte toplumu- muzdaki hukuksal çarpık- lıklara da değınen fılmde, sınıfsal ayncalık taşıyan ikı karşıt ailenin çatışması içinde evlenme-boşanma Ne Olacak Şimdi / Yö- netmen - Senaryo: Atıf Yılmaz / Oyuncu- lar: Levent Kırca, Nevra Serezli, Adile Naşit, Şener Şen, SelimNaşit/1979Ar- zu Film yapımı. kurumunun gülmece bo- yutlan içinde eleştirısi ya- pılıyor. Yıllarca birlikte yaşa- dıktan sonra aynlmak için mahkemeye düşen bır ka- rı-kocanın davasını, biri kadın (Nevra Serezli), öbürü erkek (Levent Kır- ca) ıki avukat üzerıne alır- lar. Mahkeme salonunda şiddetli bır tartışmaya gi- ren iki av ukatın aralannda- ki çatışma. dışarıda da sü- rer. Dava nedeniyle sık sık bir araya gelen avukatlar. sonunda arkadaş olurlar. Avukatlann aılelen arasın- da sınıfsal yönden bü>ük aynşmalar vardır. Kız ya- nının zengin. görgülü, ser- best ailesi. oğlan tarafının yoksul, basit ailesine tepe- den bakar. Yeıriyetmenin ldııılilv arayışıT\ Servisi - Rekin Tek- so>"un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat" ku- şağında bu hafta çağdaş Amerikan yazarlarından Richard Bradford'un. bir yenivetmenin kımlik arayı- şını konu edinen romanın- dan sinemaya uyarlanan "Kızıl Şafak" gösteriliyor. Filmin gösterimınden önce Teksoy, Türkıy e Sinema \ e Audıovisuel KLültür Vakfı yönetıcısi Engin Yiğitgilve sosyolog Işın Can ile sine- mada gençlik sorunları ko- nusunda bir söyleşı yapacak. Sinema çahşmalanndan çok. yıllarca dünya TV ek- ranlannı ışgal eden "Uzay V olu" dizısiyle ünlenen Ja- , mes Goldstone bu fılmde tkınci Dünya Savaşı'nda cepheye giden bir denız su- bayının karısıyla delikanlı- lık çağındaki oğlunun New TRT2 12.45 Kızıl Şafak - Red Sky at Morning / Yönetmen: James Goldstone / Senaryo: Margaret Roberts / Oyuncular: Claire Bloom, Richard Thomas, Catherine Burns, Desi Arnaz Jr., John Colicos/1970yıh yapımı renkli ABD filmı. Mexico'da yeni yaşam ko- şullarına ayak uydurma mü- cadelelerını ele alıyor. Ko- casının gönüllü olarak aske- re gitmesıne bozulan kadın neredeyse hayata küserken. öğrenciler arasında ırkçılık çekışmelennin bulunduğu bir okula gıtmek zorunda kalan oğlu, aile reisı sorum- luluğunu yüklenmeye baş- lar. at\ 22.30 'Bam Teli' TV Servisi - Tayfun Talipoğlu'nun sunduğu "Bam Teli"". yol lııkâye- lenne "göçlerin nedenle- ri"yle devam ediyor. Te- rör nedeniyle köylerinı terk ederek biiyük şehre göç edenlerin öyküsünün ardından, Kilis'ten Istan- bul'a uzanan el emeğinin dramı da ekranlara ge- lecek. Kanal 6 13.10 'Hayatım Müzik' TV Servisi - "Hayatım Müzik"in bu haftaki ko- nuğu Deniz Arcak ola- cak. Müzik yaşantısı ve şarkılannın da tanıtılaca- ğı programda kendisini Cenk Eroğlu, Ozan Ço- lakoğlu, Zerrin Özer, Erol Köse anlatacak. Programın sunuculuğunu Cevdet Canel üstleniyor. TRT 2 22.45 Askerin Türküsü - Bal- lad o Soldato/ Yön: Grigori Chukrai / Oyn: Vladimir Ivas- hev, Sharma Prok- horenko /1959 SSBC yapımı. SEVÎN OKYAY On dokuz yaşında genç bir asker Nazilere karşı sa- vaşmaktadır. Birkaç gün- lük izin alarak yaşlı anne- sini görmeye gider. ama yolda rastladığı genç bir kj- za âşık olur. Atilla Dorsay "Sinema 100 Yaşında" kuşağında, Chukrai'nın türünün kla- sıkleri arasına ginmış lirik fılmini sunuyor. Sovyet si- Sovyet gerçekçiliğinden bir örnek Savaş ortasmda izne çıkan asker nemasını Stalin dönemın- deki görece durağanlıktan sonra yeniden yaşanıa ge- çiren 1950 sonlannın ünlü fılmlerinden biri. Savaşa karşı son derece duyarlı ve duygusal. türünün klasik- leri arasına girmiş bir ya- pım. Özellikle Sovyetler Bırliğfnde e\ yaşamı ve gündelik yaşama ilişkin özenle görüntülemış aynn- tılan müthiş. Genç asker Alyosha KanalD 22.00[ÜçÜncÜ bölüm Dedektifler bu kez ilginç bir davanın peşine dü- şecekler. 'Mavi Aytiasorun TV Servisi - Yönet- menliğini Robert But- ler'ın üstlendıöı. başrol- lerini Cybill Shepherd. Bruce Willis ve Allyce Beasley'in paylaştığı dızi bu hafta üçüncü bÖlümüy- le ekranlara geliyor. Kar- maşık olayların üstesin- den gelmeye çalışırken birbirleriyle tartışmadan duramayan Maddıe ve Da\id. oğlunu bulmaya çalışan yaşlı bir adama yardım ederler. İki dedek- tıf, mali açıdan zor du- rumda olan şirketlerini kurtarmak için çözülmesı kolay görünen bırdavayı üstlenir. Araştınnaları so- nucunda yaşlı adamın yıl- lardır kayıp olan oğlunun kiralık bır katil olduğunu ve kendısı gıbı ünlü bır kı- ralık katil olan babasıyla boy ölçüşmek ıçın fır^at koİladığını öğrenirler \e bu ışın sandıkları gibi ko- lay çözülemeyeceğini an- larlar. (Vladimir Ivasho\). İkin- ci Dünya Sa\aşı sırasında cephede Nazilere karşı sa- vaşırken ikı Alman tankını kahramanca safdışı bırakır. Ödül olarak ona birkaç gün izin \erılır. Yaşlı annesıni (Antonnina Ma\imo«a) görmeye. daha doğrusu onun akan çatısını onarma- ya gıder. Bunun ıçın de uzun bır yolculuk yapması gerekır. Yolda, bir kısmı dost. bir kısmı düşman ta- \ırlı birçok farklı ınsanla karşilaşır. Hepsinin onun yardımına ıhtıyacı \ardır. Bır genç kıza da âşık olur. Sonunda annesinın kapısı- na v aımay! başanr. ama ız- ni hiç de istediği gibi geç- mez Ve neredeyse kesın bır ölümle karşılaşmak üzere hemen cepheye dönmek zo- rundadır Chukrai. senaryosunu da Valentin \'ezho\ ile birlik- te yazdığı. epı^otlar halinde gelişen fılmıyle. dramatik önermesını de aşarak. bütün bir Sovyet halkının özenlı. sevgıyle yaklaşılmış aynn- tılı ve gerçekçı bır tablosu- nu sunuyor "Askerin Tiir- küsü"yer yer komik. yer yer romantik \e duygusal bir film. Bazen de gözyaşı döktürüyor Aynı zamanda Sovyet gerçekçi geleneği- nin iyi örneklerınden bırı. Cslup olarak Sovyet sıne- masının daha muhatazakâr kanadından gelen Chukrai. "Askerin Türkiisü'"nde. Sergei Paradzhano\'ın "Unutulmuş Ataların Gölgeleri"nde ve Anderei Tarkovsky'nın "Uan'ın Çocukluğu"nda sınemasal olarak daha yenılıkçı tek- nıklersergileyerekyarattık- ları üsluba paralel bır üslup tutturmuş. Millıyetçı bir film. ama dığer filmlerinın ba/ılarında (önıeğın "Kırkbirinci") olduğu gi- bi. Stalinızmı ve onun "kahraman kültü" uygu- lamasmı da eleştırıy or v e ın- sanlığın kahramanlıktan önemlı olduğunu v urgulvor Eger görmedıy senız bu fırsatı kaçırmayın. KENT HABERLERİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araştırmalan sonuçlandı: İhale bu ay sonunda Haliç'in temizliğine başlaınyor Boğaziçi'nde yaz kampı • İstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nca. çocuk ve gençler için yaz kampı, yaz okulu ve basketbol okulu düzenlendi. 12-17 yaş gnıbuna yönelik yaz kampı temmuz. ağustos aylannda Antalya. Belek Turban tesislerinde gerçekleştinlecek. 10-15 yaş grubu öğrenciler için düzenlenen uygulamalı yaz okulu. 1-25 temmuz ve 29 temmuz-22 ağustos tarihleri arasında iki dönem halinde düzenlenecek. 7-16 yaş grubu için ise 10 haziran-5 temmuz. 8 temmuz-2 ağustos tarihleri arasında iki dönem halinde basketbol okulu açılacak. Memur sendikacılığı konferansı • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Kamu-Sen, HABITAT-II kapsamında. 11 haziran salı günü ""Türkiye'de Memur Sendikacılığı"" konulu bir konferans düzenlıyor. İTÜ'nün Taşkışla'dakı binasında düzenlenen konferansa. Dr. Mecıt Çahşkan. Resul Akay, Selver Korkut. Doç. Dr. Zekeriya lCurşun, Dr. Hanefı Bostan ve Dr. Mustafa Delican konuşmacı olarak katılıyor. Kızılay hemşireleri mezun • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Kızılay Derneği'ne bağlı İstanbul Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi'nin 41 mezununa diplomalan törenle verildi. Lisede düzenlenen törende konuşan Kızılay Genel Başkanı Kemal Demir. lisenın kurulduğundan bu yana. toplam 2 bin 574 mezun verdiğini bildirdi. Cemevini ziyapet • İstanbul Haber Servisi - HABITAT II nedeniyle Istanbul'da bulunan çeşitlı ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşlan temsılcileri Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneğı ve Gazi Cemevi'ni ziyaret ettiler. Öğpencime Dokunma' • İstanbul Haber Servisi - Öğretim Elemanlan Sendikası (ÖES), "Öğrencime Dokunma'" kampanyası çerçevesinde "'Üniversitede Şıddet'" konulu bir forum düzenliyor. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi'nde yann düzenlenecek foruma. Öğretim Elemanlan Sendikası. İstanbul Öğretim Üyelen Derneği, Araştırma Görevlileri Derneği. Çağdaş Hukukçular Demeği. İnsan Hakları Demeği. İnsan Haklan Vakfı. istanbul Barosu ve öğrenci temsilcileri katıhyor. ÇYDD'nin projesi • İstanbul Haber Servisi - Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Singer Dikış Makinalan AŞ işbırliğıyle '"Ev Kadınlanna Yönelik Beceri Edindiıme ve Bilgilendirme" projesinin. Türkiye'nin 156 il ve ılçe merkezınde yürütüldüğü belırtildı. Yapılan açıklamada, Singer'in sağladığı dikiş-nakış makinelerinden kadınların ücretsiz yararlandığı kaydedıldı. İstanbul Haber Servisi - İstan- bul Büyükşehir Belediyesi"nin Ha- liç'in temizlenmesiyle ilgilı başlat- tığı araştırmalar sonuçlandı. Temız- leme çalışmalannın ihalesi haziran ayı sonunda yapılacak. Yaklaşık 20 bin dolar olarak belirlenen Haliç'in temizlenmesi çalışmalarına eylül ayında başlanarak 1997 yılı sonun- da bitirilmesi planlanıyor. Haliç'ten çıkanlacak çamurun nereye bırakı- lacağına ihale sonrasında karar ve- rilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daıre Başkanı Mus- tafa Öztürk. İTÜ. Yıldız Teknik ve Boğaziçi üniversitelerinden oluşturulan 22 kişilik bir ekiple yaklaşık iki yıldırsürdürdükleri ça- lışmalar sonunda "Haliç proje- • Yaklaşık 20 bin dolar olarak belirlenen Haliç'in temizlenmesi çalışmalanna eylül ayında başlanarak 1997 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor. Haliç'ten çıkanlacak çamurun nereye bırakılacağına ihale sonrasında karar verilecek. si'*ni tamamladıklarını belirterek artık ihale aşamasına geldiklerini söyledı. Projenın ilk aşamasında Haliç'in çamurdan temizleneceğini belirten Oztürk, Haliç'te 3 milyon metreküp çamur bulunduğunu bil- dirdi. Birçok ülkede çamurun sarsılma- dan. denizin içinde bir başka yere taşınarak. üzerının kumla örtülme- sı voluvla temızlendıöini anlatan Öztürk. "Ancak biz bunu yap- maktan korktuk. Bilim adamı olarak müspet gördüğüm ve 6 ay- da tamamlanacak böyle bir uy- gulamayı biz yapsak adımız, de- nizin içini çamurla doldurduya çıkar. Bu nedenle biz diğer yolu tercih ettik ve çamuru su yüziine çıkarıp yok edeceğiz'" diye konuş- tu. Öztürk. Haliç'ten çıkarılacak olan çamurun nereye bırakılacağı- na ihale sonrasında karar venlece- ğıni vurgulayarak bu konuda iki se- çenek bulunduğunu kaydettı. Öz- turk, "Çamur ya Haliç'in çevre- sindeki kıyıyla yol arasında kul- lanılacak ya da yine Haliç'in çev- resinde bulunan taşocaklarına taşınacak. Her iki durunıda da amaç bu yerlerin kapanarak ye- şillik alan haline ve park şekline döniiştürüimesi" dedi. Devletten ödenek almak için za- manharcayamayacaklannı savunan Öztürk. tüm işi kendı bütçelenyle bitirmeyi ıstedıklenm vurguladı. Öztürk, daha sonra şunları söy ledi: "Haliç gözümüz kadar mavi olmayacak. Ancak içinde balık- ların yiizdiiğü, çevresinde piknik yapılan. kokmayan bir yer ola- cak. Ve net söylüyorum bunu 1997 sonuna kadar mutlaka ya- pacağız." HABITAT refüjleri sökülüyor HABITAT 11 süreciyle başlayan kaldırım çalışmaları sürüyor. Cağaloğlu Yerebatan Caddesi'nde bir hafta önce eskileri sökiilen >e kırmızı HABITAT taşlarıyla yenilenen refüj, diin belediye tarafından tekrar sökülerek tamamen kaldırılmava başlandı. Çalışmalara. vurttaşlar. "Bu nasıl çalışma. nasıl planlama" diyerek tepki gösterdiler. (Fotoğraf: İPEK YEZDANİ) Ali Turgut, sendikalarınm haklarmı kommada çok yetersiz kaldığmı söylüyor 'Kapıcılann çalışma saatleri belli değil' KEREM ILGAZ Apartmanlann en alt katlarında oturanlar. ka- pıcılar ya da yeni isimleriyle apartman görev li- leri... Ali Turgut da bir kapıcı, Istanbul'da ya- şayan 10 bin kapıcıdan biri. 1976 yılından ben tstanbul'da yaşıyor. Bazen günün 24 saatı. hat- ta haftanın 7 günü çalıştığını söyleyen Turgut, "Bizde çalışma saatleri belli değil. Gecenin üçiinde bile zile basıp çağrıldığımız oluyor" diyor. Sendikalarınm sosyal haklarını koruma konusunda çok yetersiz olduğunu söyleyen Tur- gut, sendikanın kendisinden başka bır şey düşün- mediğinı öne sürüyor. Ayda 7 milyon 225 bin lira maaş aldığım anlatan Turgut "Bu parayla geçinmek mümkün değil. Karım e\ işlerine gitmese geçinemey iz. Ancak onun da sigorta- sı yok. Başına bir şey gelirse ne yaparız" dı- ye konuşuyor. Ali Turgut. Istanbul'a Kastamonu'dan gel- miş. Ne iş yapacağını çok fazla düşünmeden hemşerilerinin birçoğu gibi o da kapıcı olmaya kararvermiş. "İstanbul'da bulunan kapıcılar daha çok ya Kastamonu'dan ya da Sıvas'tan gelen insanlar. Bunun nedeni ise tembelliği Turgut, İstanbul'daki 10 bin kapıcıdan biri. sevmemiz olsa gerek. Çünkü kapıcıların sa- bah \c akşam servisini yaptıktan sonra çok boş >akti oluyor" diye konuşan Turgut. başka bir meslek yapıp para kazanamamaktan şıkâyet- çi. Apartmanda oturan herkesın değişik kişilik yapılan gösterdiğini ifade eden Turgut. "Ara- İarında asker emeklisi olanlar var. Onlara albayım' şeklinde hitap etmezsek bize cevap bile \ ermiyorlar. Askerlik bizim için hâlâ de- >am ediyor" diyor. Ali Turgut "hasta" Beşiktaşlı olduğunu. bu \ üzden çocuklarının isimlenni de Metin ve Fey- yaz koyduğunu; hatta futbolcu Feyyaz Fener- bahçe'ye geçtiğinde onun ısmini "ErtuğruP olarak değiştirmeyi düşündüğünü anlatıyor. Co- cuklarına iyi bir eğitim vermek için çok çaba gösterdiğini ve onlan yetiştirene kadar bu mes- leğe devam edeceğıni anlatan Turgut. Erenköy gibi pahalı bir semtte oturduğu için okullann da çok pahalı olduğunu dile getiriyor. GEREKÜ TıEREKÜ1 ELEFONLAR Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangın Ihbar: 110 Polis imdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALOİSKİArıza185 • SAĞLIK Hızır Acil: 112 Sağlık Müdürlüğü: 0- 212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 32710 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune. 0-216 345 46 80 ŞişliEtfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSKOkmeydanı:0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafık Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafık Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Denetieme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY içHatlar: 0-212 663 63 00 DışHatlar: 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR ŞehirHatları: 0-212 244 42 33 Deniz Yolları: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Arıza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 Sarıyer:0-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Öğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 OKUR A/EKTUBU 'Bu ne biçim Tayyip?' Bugün Cumartesi. Şu anda saat 17.30. Ben Can Yücel. Kuzguncuk'ta oturuyorum. Şu anda evımın önünde greyderler yol kazıyorlar. Ne çalışabilıyorum. ne uyuyabılıyorum. Bu ne bıçim belediye? Hafta sonlannda insanlar dinlenirler Hafta sonlannda da dınlenemeyeceksek ne zaman kafamızı dinleyeceğiz? O işçilerin de hafta sonları çalışmamalan gerek. Bu ne biçim demokratik iş saati? Bu ne biçim Tayy ıp? CÂN \ ÜCEL Düzeltme Gazetemizin dünkü sayısında İstanbul İl Genel Mec- lısi Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan roporla il- gili haberın başlığında "TBMM'ye sunuldu" ıbaresı yanlış yer almıştır. Doğrusu "ıl genel meclisıne sunul- du" olacaktır. Düzeltir özür dileriz. DİKKAT! 5 yıllık TEMEL EĞİTİM ÇAĞDIŞIDIR ve ÇOCUK HAKLARI'na aykındır. Cahil çocuk aynı zamandajşsiz de kalacaktır. 8 yıllık TEMEL EGİTİM'e geçmek zorunludur. ÇYDD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle