03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HA2İRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA SORU KITAPÇIGI Anadolu Useleri Sınavı Soru ve Yanıdan Sınav somıçiarı temmıız avında Istanbul Haber Senisi - \nadolu lısele- n sınavı dun vapıldı 322 bın oğrencının katıidığı sınav sonucunda. bu lıselere 41 bın oğrencı gırmeye hak kazanacak Sına\ sonuçlan. temmuz ayının uçuncu haftasın- da açıklanacak Turkıve genelınde 79 ıl merkezı ıleyurt- dışında Lefko^a. Cıdde, Rıyad Medıne \e Trabluscla saat 10 OO'da başlavan sınav 120 dakıka surdu Sına\da oğrencılere. Turk- çe'den 30. Sosval Grubu'ndan 15, Dın Kul- turu ve \hlak Bılgısfnden 5. Matema- tık"ten 30, Fen Grubu'ndan 20 olmak uze- re toplam 100 soru yoneltıldı Anadolu lıselerı sınav ^onuçlan,temmuz ayının uçuncu haflasında açıklanacak Mıllı Egıtım Bakanlığı BılgısayarEğıtım ve Hızmetlerı Genel Vludurluğu Daıre Bav kanı Selim Mutlu. sınav ın vurt genelınde sakın geçtığını, herhangı bır sorunla kar- şıla^ılmadıgmı sovledı Anadolu lıselerı sınav ını asıl lısteden ka- zanan oğrencılerın kavıtlan, 7-16 ağustos tarıhlerı arasında v apılacak 16 ağustos gu- nu saat 17 30 ıtıbarıvle açık kontenjanı bu- lunan okullar. on kayıt sıstemı>le oğrencı alarak kontenjanları dolduracaklar Kon- tenjan açığı bulunan okullara 19-29 ağus- tos tanhlen arasında on kavıt ıçın ba^vuru yapılabılecek Ke»ın ka>ıtlar ıse 2-3 evlul tarıhlerınde gerçekles,tırılecek 3 eylul gu- nu saat 17 30 ıtıbarıv le açık kontenjan kal- masi halınde ıse kayıtlara okullar açılana kadar devam edılecek TÜRKÇE TESTİ SORU 1 Hangı cumlede yuklemın bıldırdığı eylem IMIHU oerceklesmemıstır? A) Ayakta zar 2or duraDılıyordu B) Bu yurüyuşle eve ancak akşama vanrsın ı C) Nıçın her uman gec kalıyorsun? ' D) Sabah olur olnvu hemen harekate geçmıştı SORU- 2 Aşağıdakılerden hangısı eş seslı |Kt»|) kelımedır? A) Bez B) Boş C) B«y O) Buz SORU•3 Karşı taraftakı buzul. guneşin ışınlan aKında kıvılcımlar saçıyordu Atmacalar arada bır suzuterek ustlennden uçuyor dağlardan kopup gelen tatlı serın bır yayla ruzgârı çımenlen okşayarak asryordu Paragrafta aşağıdakı duyulanmızdan hangısryle rlgrlı bır aynntıya yer venlmıstır? AJ Ookunma OTatnu B)(frtme 0) Koklama Aşağıdakı ata sozlennden hangısmın konusu dığerlennden farklıdır? A) Çığnenmeden yutulmaz B) Yazın başı pışenın kışın aşı pıs«r . C) Zora dağlar dayanmaz D) Emeksu yemek olmaz SORU- 5 "KarsKİakı dağlar kısın bembeyazdı " cUmlesıncMu kelımelenri çesıdı hangı seçenektA doğru olarak venimıştır? A) Sıfat- ısım • ısım • srfat B) Zaınır - sıfat • ısım - fiıl C) Sıfat - ısım zarf ısım D) Isım ısım - zarf - sıfat SORU-6 Hangı cumlede anlatmi bozukluğu vardır7 A) Futbolcu seyırcıler tarafından alkışlandl. B) Bırdenbtre buyuk bır alkış koptu C) Fılmın yapımcısı seyırcıden alkış gordu D) Oyuncu, seyırcılerden alkış topladı SORU-7 Aşağtdaki kdımelerdan hangısı çekım ekı almıştır? A) VınmPı C)Auş SORU-» B) Bardağa O)Uzgun Yurdumuz kı bır cennet, bızler onun sahıbı, Esirgeftz, koruruz goğsumuzde can gıbı Tak ınançla vurur hep ulkemtzın yureğı Sonsuza dek yaşanz bu değışmez gerçeğı Oorllukten aşağıdakılerın hangısı cıkanlamaz? A) Yurdun guzel olduğu 8) Yurda değer venldığı C) Bırlık ve berabertık ıçınde bulunuldugu O) Ufke kalkınmasımn Onemlı olduğu SORU-9 Afagıdakı cumleierden hanguı anlatnca otumludur? A) Hangı sezunu tuttu kı! . B| Çağırdığım hâlde gelmedı C) Bu sınavda da başanh değil D) Bana mektup yazmaz olur mu hıç[ JORU -10 "a, e, ı, ı" unlulennın ortak ozelltğı asagıdakılcrdan hangısıdır? A) Kalınl* C) Gmıslık B) Duzluk D) Darlık SORU-11 Aşağıdakı cümlelcnn hangısınde adat voktur? A) Ev cenrwt gtbı bır bartçenın ıçmdeydı 4 B) Yol ıle ev arasına mermer dosenmıştı C) Bahçede oturmak ıçın yerter yapılmıstı 'D) Geç vakıtfere kadar burada sohbet edılırdı SORU 1Z Asagtdakı cumlelenn hangısınde karsılaşttrma t yapılmıs<ır7 •A) Ruzgar bırdenbıre doksan derece yon değıştırdı ,B) Dun sabahkı yagmur bu gunkunden aaha sıddetlıydı C| Dunyada bolgelere has ıklımler vardır D) Mahalledekı yuksek çatılardan bın uçmustu SORU 13 Oınlemesını bılır sızinle konusan kımseya saygı gostenrsanız o da sevınır rahatlar çunku kendısının kısılıgıne v« sozlenne flnem venhgınizı gorur Bır ınsanı bu kadar duygulandıran bafka ne oiabılır? Paragraftan aşağıdakıtonn hangısı cıkanlamaz? A) lyı bır dınleyıcı olmak gerekiığı B) Konusana saygılı olmak gerektıgı C) Karsımızdakıne değer vermek gerektığı D) Guzel konusmaya ozen gostermek gerektığı SORU 14 Hangı cuıntedekı "yesıC kebmesirun ç^ıd*. dıgerterınden farklıdır? A| Gomlegının rengı yesıldl Uzerinde san çizgfte» vardı B) Annesı gıbı kendısının de gozlen yesıldt C) Yeşıl gok kusağının renklennden bındir . D) Gelının elbısesı yeşıl kumastan yapılmıstı SOSU 15 Asağıdakılerden hangısi yapıu batammdan basit kelımedır? A) Toprak C) CHçulu B) Sevınc O) Oergı "Şımdı kehmesı hangı cumtey* "su anda" anlamı katmtstır? A) Şımdı ışım var, bıra2 sonra gelınm B) Mısarırler şımdı gelır hazırlıklı olun C) Servıs otobusu şımdı geçtı buradan. O) istanbul'u gezdık, sımdı sıra Bursa'da SORU • 17 Gunlerden bır gun, bu kuşlardan bazılan gatıp agacm bınne konmuşlar ' cumlmnd* g*ç*n aşağıdakı kelıme çıftlennden hangısımn çafidı aynıdır? A) bır bazılan C) bazılan bınne SORU -1» B) gun bazılan D) bır bınne Bende saverek çarpan bu yurek var ya Goren gozlenm duyan kulaklanm Dusunen başım tutan ellenm, Soyleyen bır dılım var ya GOreceğım duyacağım sevecegım Oldurselef bri» olmeyeogım Saır ıçın aM9«>akılerden hangısı »OvKnemez? A)Kararlı C) Sevgı dolu 8) Ce.ur DlÇahşkan SORU • 1> Hangı cumleda yazrnı yantaSJ vankr? A) Yann Burea'ya da mı ugnyacaksınız? 8) Bu sene 23 nısan senlıklennı kaçırdık C) Bunalı bır askar arkadasım vardı O) Avnjpa'mn yansındarı çogumj dolasom SORU M "Ben kendımı ben Mvınçktrte velınmty» alıstırdım ' cumknlnde bof bırakılan yerlere aşağıdakı kelıme çıfltennden hangtsı geimlmeJıdır? A) çoktan - guzel B)yıllardan tatlı C) esluden - buyuk O) çocuklukun - kuçuk SORU 21 Asagıdakılerden hangısi ısim cumlesıdır? A) Çocuk sui ıçmeye başladı B) Antaya ev mı yapacakkın? C) Öğretmen Ayse Hanım scvınçlıydı O) Butun topUnmarda o konusur SORU -11 Aşağıdakı btrtesık kelımelerden hangısı, ısım tamlaması bt^ımınd» yapılnuftır? A) Bılgısayar C) Bınakım SORU 23 B) Gunyuzu D) Mırasyedi Okulumun açılmasını dort gözle bekllyorum Yakmda ona kavusacagm Sevgılı arkadaşlannn sıramı, okulumuzun bahçesını luUplanmı çok ozledm Sokaklarda yurumek eve donup odevlenmı yapmak ıçın sabırsızlamyonjm Sankl yıllanlır bunlardan uzak kahnış gıbıyım Paragrartakı kıs, ıçın asagıdakılenien hangısı sovlgnemez? A) Coskulu C) Sevınçli B) Gırifken D) Özlem do4u SORU 24 Asagıdakı kehmelerin hangısınde, hem yapım lwm de çekım eki vardır? A) Agaçiıkta C) Yolumuıa B) Elmden O) Otşlefln SORU 26 •Tatir kehmesi, nangı cumlede gerçek anlamıyta kullanılmıstır? A) Tatlı sözlerle çocugu sevındirdı B) Sagkklı, sevtmlı, tatlı b.r çocuktu C) Sabahleyin, laöı uykusundan uyandı D) Hıç boyte tatlı elma yememısüm SORU 2» Hangı cumlede bırden çok tumteç. vardir? A) Habercı kanncattr, arkadallannı çagırdılar B) Kanncalar, yıyeceklerinı yazdan b«rtktinr1er C) EUme kuçuk bır kelebek kondu. D) Kanncalar gun boyu çafcfidar SORU 27 Uyku mavi bır suttür Aydan kuslara damlar Salınır karanlıfcta Sesıkier gıbı dallar Dortlükte asagıdakHenn hangm bafka bir vartıga benzetılmıstır? A) Dallar B) Sut C) Ay D) Besıkktr SORU 2« Ar gununde var gununde Yakın dosttur dar gununde Dort mevsımın her gununde Nefes nefes koş topraŞa Dortiukten toprakla ılgılı olarak ajagıdakılerden hangısı cıkanlamaz'' A) Butun toprakların venmlı oldugu B) Sıktntılı gunlerımızde yardıma kostugu C) Her zaman çahşmayı gerektırdıgı D) Candan dost oldugu SORU - 2İ Aşağıdakı cumlelenn hangısınde soru anlamı zarf ıle saglanmıştır? A) Senı kım aramıştı'' B) Nıçın susuyorsunuz? C| Hangı okul sızındı'' D) Na>ıl bır yer duşunuyorsunuz? SORU - 30 O yıl kıf zoriu geçıyordu Herkes sadece kapısının ve pencerelennın onundekı karian temu:leyebıbnıştı Aç kalmış kurtların çakalların ulumalan en yakın evlere kadar ulaşmaya baslamıştı Paragrafın sonuna aşağıdakı cumlekrden hangısı oetınlemez7 A) Sankı sesler bahçelerden gelryor gıbıydı B) Herkeste korkulu bır bekleyış baslamıştı C) Bırkaç gun ıçınde hava daha da guzellestı O) Açlık onlan delırtmıstı sankı SOSYAL GRL BU DİN VE AHLAK TESTİ SORU-1 AfagıdaMlerden hangısı, yazryı bılen bır kurttlr ve uygariıktan kaünıştır? A> Maden) ev esyalan B) Kılden yapılmış tabletler C) Tanm aletten D) Duvar r SORU- 2 Selçuk Bey'ın, OJuz yab0usu Me anumm açılmasından sonra, yeriettjgı jlfc merkez hangısıdır? AlCent C| Hemedan 8)Rey D) Tebnz SORU•3 I- Balkanlardakı TUrk ılerleyışı, bır süre durtfu. II- Istanbul'un alınması gacıktı III-Anadolu Turk bıriîjı bozukfu Yukanda venlenler, hangı savafln sonuçlanndandır? A) Niğbolu d)Ankara SORU - 4 B) Vama O) I Kosova I- Inebahti Denu Savasi •- Kıbnı Adasının Fethı IN- Preveze Denız Savaşı IV-Mldilli'nın Fethı Yufcandakı olaylann otuf sıralama», nangf leçenekte dogru olarak venlmısbr? A) IV-III-IM C) I-P/-IMH B) rv-ı-m-» D) I-ÜMV-M SORU•5 Asagıdakllerden hangısı, TUrk Medeni Kanunu'nun ılgı alanına oirmez? A) Kadın ve erkeklenn eşıtlıgı B) Evlenme-boşanma konulan C) Mırasın çocuklar arasında payiaştınlma»! D) Kışıler arasındakı antaşmMzltktann çdzülmesı 8ORU 6 I- Saltanatm kaMınknası Il-Ankaranın başkent yapılma» III- Mudanya Ateşkes Antlaşması rV-HaJıfe»gkı kaldınlması Yuhandakilerden hangılen, Lozan Antlaşması'ndan sonra olmustur? A)HI C)U-IV SORU-7 Ataturk'Un hıçbır zaman somı bılınmeyen macaralara gırmemecı aşağıdakı hangı ozeltigmden kaynaklanmaktadır7 A) Çok cephelıhgınden B) Gerçakçılıemden C) YonetKligınden O) GuçUı ıradesınden SORU » 400 km olan ıkl şehır arasındakı mesafe. 1 1 000 000 oKakli bır hantada ka< cm olarak gostenlır? A) 4 B) 12 5 C) 40 DI125 SORU-» Marmara Bolgesı nde tanm urunu çeşıdının diger bolgeleıımızden fazla olmasmda asagıdakllerden hangısımn etkısı daha cok oknuştur? A) Sanaymın gelışmış olması B) Farfch ıklımlenn gorulmesı C) Sulamanın yaygın olması D) Yer yuzu şekıllennın Unma elverisll oknası 8ORU-10 Tahıl uretımınin en cok yapıldıgı bolgemız hangındır? A)Ege OAkdenız B) Marmara D) Iç Anadolu SORU-11 Karadenız Bolgesı nd« dagtann kıyı boyunca uzanması asagıdakllerden hangısınde etkılı olmamıstır? A) Farklı ıklım ozellıklennın gorulmesınde Bl Iç kesımlerdekı orman alanfannın azalmasında C| Kıyı kesımlennm bol yağış almasında D) Bafra ve Çarşamba deha ovalarınm oluşmasında SORU 12 Asagıdakllerden hangısı tanmda venmı artırmak ıçın yapılan çalışmalar arasında ver almaz? A> Suiamanın yaygınlastırrlmasf B) Gubreleme C) Tohum ıslahı O) Bataklıklann kunıtuknası Aşağıda venlen alanlardan hangısımn nüfus İ yogunluğu, dıgenennden szdjf? A) Madenlenn çıkanldığı alanlar B) Sanayı bolgelen Cı Orman sahalan O| Tunstık bolgeler I Insanlann anlaşıp kaynaşmatını saglamak II Insanlan bır amaç etrafında toplamak III Aynı olaytar karşısında duygulanmak Venlen bflgıler mılfetı meydana getıren unsurlardan hangısryle ılgılı deflrfdlr? A) Yurt bırlığı C) ulku bırllgı B| Dtl bKİtgı D) Kuttur bırlıgı SORU 15 Aşağıdakılerden hangısı egrOm polıttkamızın ozellıklennden deaıMır? A| Cumhunyete bağlı neslller yetıstırmesı B) çağdaş egıtımın gereklenne uyması C) Yenı gelısmelere açık olması D) llkogretımın ıstege bağlı obnası |DINKULTURU ve AHLAK BILGISI OERSI OKUYANLAR AŞAĞIOAKİ SORULARI CEVAPLAYACAKLAR OKUMAYANLAR BUNUN YERINE AYNI MUMARAU SOSYAL BILGİLER SORULARINI CEVAPLAYACAKLAR SORU 16 Mekke nın fethı hangı olay oncesı garçeklesmıştır? A) Muslumanlann Kabe yı putlardan temızlemesı B) Muslumanlann Bedır de zafer kazanması C) Peygambenmız ın hıcreb D) Uhud Savaşı SORU -17 Aşağıdakılenn hangısı ahlakı bır davranı A) BaskaUnyia lyı ılışkıler kurmak B) insanlara lyılık yapmak C) Yardım sever olmak D) Insanlaria alay etmek SORU • ia Afağıdakı ftamaztardan tıangısınin ntkai saytsı dtg*r,*nnd«n fartlıdır? A) Cuma namazıntn farzı B) Sabah namazınm sunnetı C) Akjaın namazının fanı O) OQi* namazmın »on sunnett SORU 1» Azraıl'ın gorevi asagıdaktlerden hangjsıdır? A) Tabıat olayfannı duzenlemek B| Kıyamet Gunu Sur a uflemek C) Peygambertere vahıy getirmek 0) Canblann canım almak SORU 20 Zekat asagıdakllerden hangısıne venlır? A) Borçlu torununa B) Borçlu kardeştne C) Zengın ancak kımsesız olana O) Dedesme ve nınesıne DIN KULTURU ve AHLAK BILGISI DERSI OKUMAYANLAR AŞAĞIDAKI SOSYAL BILGİLER SORULARINA CEVAP VERECEKLER OKUYANLAR CEVAP VERMEYECEK SORU 16 Cumhuıryet ın ılk yıflarında onemlı ekonomık atılımlar yapılarak Etıbank Sutnerbank gıtH kuruluşlar oluştunjlması Ataturt ılhelennın hangısıyle ıtgıiıdır? A} DevleiçıMk 8) Halkçıhk C> Mıllıyetçılık D) Inkılapcılık SORU-17 l'Zıtvatorok Il-Prut fll-Vasvar IV KasT-t Şınn Yukandakı antlaşmatardan hangılen Avusturya ıle yapılmıştır' 7 B) III IV C) IM1I D) Mll Aşağıdakı bolgelenmızden hangısımn ıklım ozellıklen daha uzun surelı zıraat yapmaya elvenşlıdır? A)Ege C) Akdenız B) Marmara D) Karadenız SORU • 19 Tanhı eserterı gormek ve ıncelemek amacryla gelen tunst sayısı aşağıdakı ıflenmızden hangısınde daha fazladır? A) Ankara C| Edıme B) Bursa Dl Isunbul SORU - 20 Anayasamıza gore bagımsız yargı organlannın gorevı asagıdakllerden hangısınde venlrmştır? A) Kanun yapmak B) Haklı ıle haksızı ayırmak C) Mılletlerarası antlaşmaları onaylamak D) Kanunları yayımlamak ]VIATEMATİK DERSİ SORU 1 Aşağıdakı elemanlardan hangısı verilen şemadan çıkanUraa (A^OcB okır? B ) d C ) . D)f SORU - 2 AuB»(a b.c.d e) ve A> C«{b c d e.f g) ne A kumesının en fazla kaç tane elemanı vardır? A) 3 B ) 4 C)6 0 ) 7 SORU - 3 Aşağıdakı taralı kumelerden hangısı kumesını gostenr? A) B) SORU 4 KLMN _KK KM KK LN LL 1 KK KKL 1 Venlen bokne ışlemrnde K.L.M ve N bırer rakam gostermektedır Buna gore K*L+M*N nın değerl nedtr? B)10 C|12 0)14 SORU 5 Bır a dogal sayısı 5 ıle bolunduğunde kalan 2 dır Buna gore asagıdakllerden hangısı S ıle tam olarafc bolunur? Al 9*a Bl 3xa C) a«> Dl a+7 SORU- 6 AA Yanda ıkı basamaklı dort sayının AB toplamı venlmıstır Buna gore, BA BB sayısının degen en az kaç • BB otabılır? 242 B) 22 C) 33 0)44 fOftU-7 Basamaklanndakı rakamlann sayı değerlerl toplamı 4 olan uç basamaklı kaç taoe dogal sayı yaalabıhr? A ) t B)» C)io D) 11 SORU » Bır babanın yaşı 3 çocuğunun yaşlan toplamından 14 fazladır 4 yıl sonra baba ıle çocuklannın yaşlan toplamı K oUcağına gore, Mbanm bugunku ya»ı kaçtır? A) 33 C)47 DIS1 SORU 9 Blr saattt 10C km yol aUn bır otomobıl A fehnnden B şehrıne m saatte gıdıyor Bu otomobtl bir saalte 70 km yol alsaydı A şehnnden B sehnne m*l saatte gıdecektı Buna gore A ıle B şetıırtenrHn arası kaç km dır? A)S00 BI60O CI700 D) »00 SORU • 10 A B »5kgı A ıle B şehırlen arasındakı mesafe 240 km dır A dan saatte ortalama 80 km yol alan bır otomobıl rfe B den saatte ortalama 65 km yol alan bır kamyon aynı anda C şehnne doğru hareket edıyorlar Ikı araç C şehnne aynı anda vardıklanna gore hareket etukten kaç saat sonra C ye varmışlardır? A) 12 8114 C)16 Dl 18 SORU 11 a ve b bırbınnden farklı sayma sayrtan oknak uzerc ' * " 1 1 ıse a»b »n (azla kaç olabılır? A|7 8)12 C|15 D| 16 SORU 12 Bır top her sefennde duştuğu yukseklığın - ı kadar zıptryor Top uçuncu duşuşunden sonra 27 cm zıptadığına göre topun ılk duştuğu yukseklık kaç cm dır? A) 150 B) 125 C)75 Dl 63 SORU 13 38000 lıra ıkı kışı arasında paylaştınlacaktır Bınncının parasının — u ıkıncının parasının ~ ıne eşıt ıse, bınncının parası kaç lıradır? A) 12000 B) 14250 C) 20000 D) 237SO SORU -14 Uç kardeşten bınnıcmın yaşının - sı, ikincınm yaşının - u ve uçuncunun yaşının - ü eşıttır Kardeşlenn yaşlannın toplamı 46 olduguna gore ıkıncı kardeşın yaşı kaçnr? BI15 C) 18 DIZO a b ve c doğal sayılar olmak uzen> 0<a<b<c ıse aşağıdakı kesırlerden hangısı en buvuktur? A) ± D,- SORU 16 Bır çıkarma ışlemınde eksılenle çıkanın toplamı 28 54 tur Fark 9 26 olduguna gore eksılen kaçtır? A) 18 9 Bl 19.28 C) 25,46 D) 37.» SORU -17 a ve b sayma sayılan olmak uzere 7 9. 12, a 20 b sayılannın antmet.k ortalaması 18 dır Buna gore b nın degen en tazla kaç olur? A) 61 BI60 C|S9 DI58 Bankadan yıllık %72 faızle kredı alan bır muşterı yıl sonunda 2160000 lıra faız odemısttr Bu muştennın aldığl kredı kaç lıradır? A)3000000 C)3600000 B)3300000 0)4500000 SORU-19 Ayşe tanesını 3000 lıraya aldıgı yumurtaların eve sağlajm yumurtalann bır tanesının fıyatı kaç lıraya gelır? A) 3250 Bl 3750 C) 4000 D) 4250 SORU 20 AJı nln parasıntn %40 ı Mustafa nın parasına eşıttır Buna gore Mustafa nın parasının %120 sı Alı'nın parasının yuzde kaçına eşıt olur? SORU-S A) 30 B)35 CI43 0)48 SORU 21 Ayşe 18 Eylul 1983 tanhınde dogmuştur 14 Hazıran 1995 tanhınde ılkokulu bıtırdıgıne gore Ayşe'nın ılkokulu bıtırdıgı gunku yaşı hangısıdır? A) 12 yıl 3 ay 4 gun B) 12 yıl 4 ay 24 gun C) 11 yıl 8 ay 26 gun D) 11 ytt 9 ay 16 gun SORU 22 Kbyunden kasabasına dogru yola çıkan bır yaya 5,2 km yurudukten sonra oncekı bır dınlenme yennde unuttuğu çantasını almak ıçın 280 dam gerıye gelıyor Çantasını aldıktan sonra 74 hm daha yuruyerek kasabaya vardıgına gore koy ıle kasaba arası kaç km dır? C ) 9 I 0)15 4 Sekılde, F noktası DC kenan c uzenndedv ABC0 dıfcdortgemn AB kenaraım uzunkığu 8 cm BC kenarmın uzunluğu 4 cm oMuguna gore AEBf karestnın aianı kac cm 1 dır? A) 16 B)24 SORU - 24 C)32 D)40 Şekılde ABCD kare FGCH alanı 4 cm* olMn bır kare ve EFHD alanı 16 cm' olan bır dıkdortgendır Buna gore FAB uçgenının alanı kaç cm' dtr? A) 32 B)40 C)4» D ) U SORU 26 Şekıldekı ABCD paralelkenanmn AB kenan 5 BC kenan 3 eşıt parçaya bolunmuştur Paralelkenann alanı 90 cm' ıse taralı bolgenın alam kaç cm' dir? B)27 C|33 D|45A) 24 SORU 26 Şekllde OA doğru parçası buyuk daırenın yançapı A kuçuk daırenın de çapıdır Taralt bolgenın alanı kuçuk daırenın alanının kaç katıdır? B)2 C) -j D) 3 SOHU - 27 Di} çapı 8 cm ve Iç çapı 4 cm olan 45 cm uzunluğunda sılındır t«klındelu bv demır boru su ıle dolu bır kap ıçrne batırıldığında bu kaptan kaç cın1 su Uşar 7 (<*3 alınacak) A) 125 B)7S0 CI675 D) 52S SORU - 2E C Şektlde bır kenan » cm olan ABCD karesının her kenan uzunluklan eşıt 3 er parçaya bolunmuştur Buna gora, taralı bolgelenn alanlan toplamı kaç cm2 dır? BI31.5 C)40,5 D)45 SORU 29 <mA B Şekılde, ABCD dıkdortgenıyle AD çaplı cember venlmıstır AD=8 cm ve taralı bolgelenn alanlan toplamı 120 cm' ıse taralı bolgelenn çevrelennın uzunluklan toplamı kaç cm dır? l*=3 alınacak) A) 50 B)58 CI62 0)70 SORU - 30 Şekılde venlen cısım bırtoırıne eş kuplerden oluşmaktadır Cısmın hacmı 324 cm! ıse alanı kaç cm dır? A)360 Bl 504 C) 540 D)684 FEN GRUBl TESTİ SORU - 1 Yer'ın merkezıne doğru gıdıldıkçe. hangısınde behrtılenlenn her ıkısının de sureklı artması beklenır? A) Komur Petrol B) Basınç - Sıcaklık C) Sıcak su kayaaklan - Magma O) Gaz rtâlındekı maddeler - Sıcaklık SORU- 2 Asagıdakllerden hangısı bır ulkedekı omunlann tahnp edılmesıne bağlı olarak artabılır? A) Su kaynaklan B) Canlı turlen C) Toprak verimMığı D) Toprak erozyonu SORU- 3 Madde 1 Yoğunluk (g/cm*) 0.6 0,9 7,8 8,9 Tabloda yoğunluklan venlen madcKlerden hangısımn 2 gramı daha buyuk hacım kaplar? A)K B)L C)M 0)N SORU- 4 Asagıdakllerden hangılen gorme yoluyla algılanabıhr? 1 Ses dalgalan II- Su dalgalan III- Elektnk enerjısı A) Yalnız 1 C) l-ll B) Yalnız II 0) IMII Aynaya şekıldekı gıbı M ve N ışınlan gonderıldığınde. asagıdakllerden hangılen olur? I- M ışım. gelen N ışınına paralel olacak şekılde yansır II-N ışım. odaktan geçecek şekılde yansır III- M ve N ışınlan yanSHMrtan sonra bırbırlenyle kesışmez A) Yalnız I B)MI D) IMII 30KU-t Aşağıdakılerden hangılen su ıcındekı bır cısmin bulunduğu yerden daha yukanda gorulmesının sebebıdır? I- Suyun ınce kenarlı mercak gıbı davranması II Sudan havaya geçen ışık ışınlarının kınlması III- Su molekullennın hareketlı olması A) Yalnız H B) MI O Mll O) I-UJII SORU 7 Aşağıdakılerden hangılen venılenebılır enenıdır? I- Dalga enerjisı II- Ruzgar enen«' III- Hıdroelektnk enenısı A) Yalnız I C| ll-fll SORU- 8 D) MMII Sekddekı yuklu etoktroskoba • yükHl bir a«m yaktaştınldtğında elektroskobun yapraklan bmz kapanıyor Yuk cınsı ve yuk mıktan bHınmeyen ıkna bır CIS»TI dokunduruidugunda ıse yapraklann önca kapanıp sonra açıkhğı gozkmıyor Buna gore eMrtroskooun yapraklanran oncekı ve sonrakı yuk durumu hangısınde bekrakmştır7 Oncekı vuk durumu Sonrakı yuk durumu A) B) C) O) SORU 9 Asagıdakllerden hangıaı Mf bır maddenin ciruu hakkında kesınlıkle fifcır vermez? A) Koklamak B| Tadroa bakmak , r -. C) Hacmım hesaptama* ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ D) Yoğunluğunu bulmak 1 r'v : . ' SORU 10 Aşağıdakılerden hangısı gazlann ve sıvılann orta* ozellıgıdır? A) Bulunduğu kabı tamamen doMunna B) Bulunduğu kabm şeklını alma CI Belırlı bır hacme sahıp okna D) Belırlı bır şekle sahıp olma Asagıdakllerden hangısı suzme ybntemı ıle bıleşenlerme ayniabılen karışımlann ortak ozeUığıdır? A) Homojen olma C) Denşık olma B) Heterojen olma O) seyreltık olma SORU 12 Asagıdakllerden hangısımn motekullen aynı cıns atomlardan meydana gelmıştır? A)Su C) Oksııen gazı Bl Şeker D) KarbondıokSft SORU 13 Içınde bosluk olmayan demır kupun hacmı aşağıdakılerden hangısıne eşıt de^ıldır? A) Uç boyutunun bırbınyle çarpımına B) Su dolu kaba atıldığında taşırdığı suyun hacmıne C) Kutfesımn yoğunluğuna bolumune D) Yapısındakı atomlann sayısına SORU 14 Bıtkıktrde su alımı ve ııının ayartanması hangı olay ıle olur? A) Solunum OTerleme B) Boşattım D) Fotosentez SORU -15 Çıçegın hangı kısmı besm yapma ve koruyuculuk ozellıgıne sahtptır? A) Dlşı organ C) Taç yaprak B) Çanak yaprak D) Erkak organ SORU -16 Aşağıdakılerden hangısı rnevsımlere gore bır davranış deaıldır? A) Leyleğın goç etmesı B) Kurbaganın krş uykusuna yatması C) Sıncabtn yuvasına besın bınktınnesı D) Kedının bır defada bırden fazla yavru yapması SORU 17 Aşağıdakılerden hangısı balıkların ozellıgı deoıldır'' A) Omurgalı olma B) Ak cıger solunumu yapma C) Genellıkle yumurta ıle çogalma D) Pullarla kaplı vucuda sahıp olma Memelı hayvanlarda buyumeye bağlı olarak. aşağıdakılerden hangısımn gelışmesı b«klenmez? A) Harekettılığın B) Çogalma yeteneğının C) Ana canlıya bagımlılığın 0) Besın sağlayabılme yeteneğının Aşağıdakı kemıkler şekillehne gore gruplandınldığında hangısı grubun dışında kalır? A) Pazı kemığı C) Uyhık kemığı B) Kurek kemığı D) Kaval kemığı SORU - 20 Aşağıdakılerden hangılen omur eklemlermın aşınmasına bağlı olarak meydana gelebıhr? I- Dık duramama II- Vucut hareketlennı rahat yapamama III- Yururfcen çabuk yorulma A) Yalnız M C) It—III B) I-HI D) MMII I Cevap Anahtan 6. Sayfudu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle