30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 9 HAZİRAN 1996 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI Güney Afrika'da rastafaryanizmlTOlerdeBobMaıteOn notalanndan dunvava \a\ılan ılkelennden once ınananlan arasındakı \a\gın manhuana kulanımıvla bılınen dın felsete polıtıka kanşımı rastafarvanıst akım 90 lann açık goru^lu ortamında kendını dını bır traksıvon olarak kabul ettırmı^ durumda Rastararvanızmın koklennı dunvadakı butun sivahlann Afnka da va>dm<jl<an gerektıgını savunan MarcusGane\'ın "AfnKa'va donuş" leonsınde aramak gerekır Raitatarvanızm koleulık ve somurgecılık olarak kendını gosteren bevaz baskıcılığına karşı gelı^en sıvah dırenışrır Sıvahlan kendını ekonomık olarak a\anta|lı goren bevaz ırka kar^ı bırleşmeve ı,agırır V ıne de asla kaba kuv-vete bas^urmaz Merkezı bır organızasvonu \a da re»mı bırıbadet ew olmavan bu ılgınç dının kaç kı:>ı taratından benıımendıgını bılmek çok zor Sıvahlann vanı sıra ozellıkle bevaz entelektuel kesımden desteklevıulerı kendılerıne çeken Rastafarvanlar ın vogu et vemıvor alkollu ıçkı kullanmıvor Onlan dı^ gorunu^lennden tanımak olası Lzun saçlannı ınce lutamlar hahnde avınp her tutamı kendı efrafında bukuvorlar ve dunvanın rasta dı\e bıldığı saı, bıçımı ortava çıkıvor En az rasta lulelen kadar unlu san kırmızı ve^ıl ve sıvah renklı berelerını unutmamak gerek Rastafarvan beresı renklennı Etıvopva bavraf mdan alnor çunku eskı Etıvopva ımparatoruRas Tafan'nın atalan olduguna manıvorlar Rastafarv alar a kotu unlennı kazandıran ozellıklen dagga (manhuana) dedıklen kenevırbıtkisinın vapraklannı ve çıçeklennı kurutup sıgara olarak ıçmelen Dagga medıtasvon ve rahatlama amacıvla tuketılıvor Rastafarvanlar Eskı Ahıt ve bırçok Afnka dınını kan^tırıp sıvah haklan mucadelesıne ışık tutacak $ekılde vorumluvorlar Eskı İsraıl kabıle haklannın kendı bedenlennde venıden dogduguna ve kurtuluşun sıvahiann anavatanı Afnka va gen donmekte saklı olduguna ınanıvorlar Zamanı geldıgınde Tann Jah sıvahiann efendı be>azların u>ak oldugu cennetın volunu gosterecek Bu ınanış Hınstı\anlık takı mıllenıum vanı herbın vılda bır şeytanın vok olup isa nm venıden dogacagı ınanışıvla benzerlıklertaşıvor "Afnka'va donuş" ıçın Tann Jah ı beklevemeven Gunev Afnka Yanan Mızrak Rastatarvan Orgutu dagga ıçmeye bır sure ara venp kenevırbıtkısının tıcan kullanımının Gunev Afhkada vasalla^mabi ıçın bır kampanva başlattı Dagga bulundurmanm suç olmaktan çıkmaM ve bıtkının ulke çapında uretımıne baıjlanmaM ıçın hukumete baskı vapıvor Dagga ıçmenın ıbadetlennın çok onemlı bır parçası oldugunu sovleven orgut cannabısı vasaklamakla dev letm ıbadet ozgurluklennı kısıtladıgını ıddıa ettı ve davasmı anavasa mahkemesıne kadar taşımavı başardı Vanan Mızrak Orgutu'nun anava.sa mahkemesıne sundugu ıddıanamede kenevır bıtkısının \erlı sıvah halkı ıçıneduştugu umutsuz durumdan kurtaracagı onlara devletten vardım beklemekten vazgeçıp kendı bai}lanna bır şevler vapma cesaretı kazandıracagı beJırtılıyor Bıtkının ozon delıgını onarmak vagnıur ormanlannı beslemek gıbı ozellıklennden dem vuruluyor kenev ır bıtkısının ulke bazında tanmına geglırse bıtkının sagaltıcı ozellıklen vuzunden kısa surede tıcan başan elde edılecegı vuzlerce kışıve ış fırsatı doğacağı garantı edılıvor Gunev Afrıkada Tann Jah adına 2 5 mılvon vıldır dagga ıçıltvor Ariane-5 ağır yaralı yaşasın Ariane-4Fransız uzav sanavıı p ş M V M | M H j | H uvdununnun Polenler, seçimler ve sıkıntılarBır şıır anvorum Bırezgı \e\a bıratasozu bırozdeyış Bılmedığım yadaçoktan unuttugum bır kıtap Bulamıyorum Kendım bır şeyler >azmava çalı^ıvorum Ama her bır sozcuk yansıtabıldıgı anlamla ru\ kadar hafıf, kapladığı verle bunaltıcı ağırlıkta yenı bır ısabetsızlığe donuşuyor Olmu\or 1996 hazıranı Moskovası nda bıtkılen pervasızca dolleyen polenler yuzume gozume bulas.arak uçuşuyor Ama benı bunaltan neden çıçek tozlan olamaz, bunu bılıyorum Sıkıntımın derınınde başkabırşey olmalı Belkı sevınçlenme de kavnak olan o ıkı yıtzlu ozne İnsan ınsanlar toplum denılen kola> alışkanlıklar ve onavlanmış yalanlar sistemı Kendısıyle tanışmaktan buvuk bır keyıfsızlık duyduğum sahte bılgın v urgusuv la dokunulmazlık kazandırdıgı bır fıkn hemen onavlatmak ıçın onume suru>or "Moskova'dagazefecılık vapmak mukcmmel bır fırsat; değılmı?"' Hele şımdı 1 Herkesın Kdf Dagı rıı taşlavarak arkasından çıkacak dev masal kahramanını bekledığı löhazıran seçımlerı anfesınde \ uzlerce gazetecı bıraz da kendı onemını gostermek ıçın seçımlenn ne kadar heyecan vencı olduğunu kanıtlamavaçalışıyor Yırmı kusuryıl oncesının Velıefendısı nde cusselı atları tıfıl cokeylen oynadığımız bahıslerden duyduğum çocuk sev ıncıne bulanmış hırsımı anımsıyorum Ince bıleklenn estetık kevfınden \uzulerek vere uzanan uzun bacaklann dorueundan maıırur bakan atları MOSKOVA HAKAN 4KS4Y kederlı bakışlannı asla gızlemeven bıçımsız sutçu bevgırlerıyle kıvasladığım gunlerı canfandınvorum belleğımde "Yurttaşlık bılgısı dersınde anlamaktan çok ezberlemekle uğraştıgımız tanımı dus,unuvorum "Demokrası, halk iklidandır" Sonrakı \illarda valnızca tek bır gunun bu tanıma benzedıgını kes/etmıştım Halk bırkaç yıl ıçınde valnızca bır tek gun hatta bırkaç saat ıktıdara gelıvordu o da seçimler sırasındavdı Ama ıktıdar tadı veren bu bolukjx>rçuk ozsavgı duygusu oncekı yıllarda durmadan torpulenen bev ınlerden genye kalan az sayıda duşunce hucresı ıle algılanamavacak kadar tadımlıktı Kendı ı^levlennden uzakla^ıp ınsanların ağzına burnuna saldıran polenler sıkıntı yaratıyor 1996 hazıranı Moskovası nda Seçım mevdanlanndakı halk kustah ve pışkın dudaklardan yuksek sesle so\lenen valanları sıntarak alkışlamaktan \azgeçmı>or İnsan >azgılarını beş yıl bo>unca vazıp bozmaktan vorulmamıs, bır ada> hıç sıkılmadan voksul seçmenle pazarlığa tutuşu>or "l cretinize zam vapmak kolay. Bana m \erecek misınız?" Sıyaset zanaatını gelecekten çok geçmışe bağlavan otekı ada> kendıne sorulan hıçbır soruya açık yanıt vermeyerek "Dengeli \e esnek lider" ımajıyla oyalanıvor Koskoca Rusya uçuncu bır lıder çıkaramayarak kendını venı ıç savaş tehlıkelenne mahkum edıyor Duzev sız seçım konuşmalan polen yağmurunu bıle bastınvor Sıkıntı gunluk \as,amın sorunlarıyla katlanarak buyuvor Bır dostun erken tekleven kalbı >a^lı bırkadının hastaneveduşmesı eskı bır arkadaşın çıkar hesaplanyla oynarken canlı cenazeye donuşmesı bır vakının duyarsız sozlerı beklenen ıvı haberlenn bır turlu gelmemesı anlatılması sıkıcı ama unutulması olanaksız sıradan sorunlar Bır de şu çıçek tozlan Bırşıırolsaydı şu sıkıntıyı sılecek Veya bır ezgı Bıratasozu bırozdeyış Yada ufku açacak bır kıtap Hıç olmazsa ben bır şevler >azabılse}dım Şian'dan vola çıkan İpek Volu kervanı nın v uku ne ıpek. ne baharat ne de altın. O sadece sevınçlen. uzuntuleri, anıları taşnacak İstanbul'a. ılgılılen ancak şımdı kendılenne gelıvor Gavet doğal bırtepkı bu Onca \ıl bır tasarı uzerınde valı> sonra da urettıgın venı tıp •\nane-5 fuzesı uzava doğru fırlarken 37 sanıvede paramparça olsun Lzmanlarda vonetıcıler de çağnlılar da guçlu bır uzuntu duvgusuna kapılmaktan ba>ka bır >e\ vapamadı elberte Frarusiz televızvonunun canlı olarak vavımladığı goruntuler herkesı mutlu edecegıne nakavt ettı Bu durumu anlamak zor degıl Verılen bılgılere gore vakla^ık 9 \ıldır ustunde çalı>ılan Anane-5 tasansının malıvetı ^7 mıl\ar frankı bulmuştu Ancak buna kar^ın soz konusu füzeve ılı^kın programın surdurulecegı de hemen aviklanırken uzmanlar gorev lennın başındavdı bıle' Bır fuzenın "baüklama" duşu^une hıı, tanık oldunuz mu acaba bılmıvoruz Bu gıbı durumlarda ofkelenmemek duş kınklıgına ugramanıak olanak>ız Hele hele sızı dogrudan ılgılendırdıgınde tt,te bu vesıle ıle hatırlatalım Turkıve nın uzav da bır uvduMJ var 10 Ağustos 1994vılından ben Bu "Turksat İB" uvdusu avnı vılın evlul avından ben de hızmet \ermekte Fakat nıve "İB" de **1A" degıl dıve soracaklar çıkabılır Bıraz sajduv u veter de artar bıle Fransız Aerospatıale tarafından Turk Telekom ıçın uretılen \e uza\a fırlatılışı ba>ariMZ ueçen uvdunun numarasıvdı -Turksat İA" Ocak 1994 te mevdanagelmıştı bu ola\ Işte belımvorduk va sıze bu gıbı durumlarda dogan ofke ve uzuntuvu Pans te gorev lı Turk gazetecılen ne de neşelı gıtmıştı Aerospatıale ın Pans dolav larındakı tesıslenne Once guzel bır vemek vendı ve peşınden uvdunun atıhşının canlı vavınını ızlemek uzere dıger konukların bulundugu genı> bır salona geçıldı \e valan sovlevevım her bınmızın kalbı çok hızlı çarptı o an Ve olan oldu Başansız fırlatılışın neden oldugu soguk hava vı unutmak zor dogrusu Fakat bu durum çok hızlı bır »ekılde teJafi edıldı Şovie kı ılk tatsızolavdan sonra 10 Agustos 1994 tanhınde fırlatılan ve onu ızleven uvdu ekım av ında tam olarak hızmete gırdı Bır nokta konusunda dıkkatınızı çekmekte varar var "Turksat 1 A", "Turksat İB" ve onumuzdekı 5 temmuzda uzaya tırlatılışı beklenen "Turksat lCuvdusunu taşıvan fuze Anane4 Bır baş.ka devışle ılk denemesı vapılan ve başansız geçen Anane-5 fuzesıv le hıçbır ılı^kısı vok Geçenlerde Aerospatıale kuruluşunun davetı uzenne Cannes-La-Bocca tesıslenne bır kez daha gıttıgımızde "Turksat lC" uvdusunu "pakettenmış 1 " olarak kaı>ımızda bulduk Şımdı onun peşınden gelecek olan "Turksat lCnın *onumuzdekı 5 temmuzda Kourou ussunden uzaya atılışı sabırsızlıkla beklenıvor Tarih kervanı uğurlandı SIAN HATİCE TUNCER On bır (, ın hanedanına başkentlık vapmış Şıan kentı pazar gunune henuz uvanmamış Kımse vağmur altında karanlık caddelerde çamura bulanmış vuruvenlenn çekıştırdıklerı ganp kocaman sıluetlerın tarkında değıl Kent vavaş vavaş uvanıvor Selelennı vagTnurluklarla kapatmıs. bısıkletlıler tek tuk dolaşmava başlıvor Sokak lokantalan ateşlennı vakmış makarnalannı haşlamava hazırlanıvor Bılınmedık sıluetler deve kervanına donuşuvor Bmlerce vıl once ıpeğın İstanbul a volculuğunun ılk durağı !jıan'dan venı bır kervan vola çıkmak uzere Kentı çepeçevre saran surların gunev kapısı volculan uğurlamava gelenlerle dolu Ogretmenler az sonra volculara sunacaklan gosterı ıçın mınık oğrencılerın makvajlannı tamamlıvor Kent vonetıcılen uğurlama torenının hazırlıklannı son bır kez gozden geçırıvor Şıanlı Istanbullu gazetecıler Avrupa'dan Amenka dan tumtler 3 bın yıl oncesının Doğu-Batı ılışkısının merkezınde bır aradalar Beklenen kervan ıkı kangal kopegının tasmalanndan tutmuş sakallı Uvgur şapkalı bır adamın arkasından gelıvor Alkışlan hevecanlı seslenışlen sakallı adam duvmuvor Bellı kı uvandığında gerçek olmadıgını anlavacagı bır ruvada sanıvor kendını Sadece haval edılebılecek çılgın bır duşunce gerçek olabılır mıvdı 1 Mınık oğrencıler soguk havava vagmura ragmen kımı zaman ıslak zemıne yatarak vaptıklan danslarla kurak çollere vukiek-dii^geçıtlenne hazırlanan volculan vureklendırıvor Bısıklet zıllen kornalar kentm ortasından geçen deve kervanını şaşkınlıkla ızleven Cınlıler araMndan geçıp gıdıvor "Ipek Volu" kervanı Fotograf sanatçısı Arif Aşçı, \ecat Nazaroglu, Murat Ozb« Amenkalı kameraman Pa\ton VV inters ve Mogol LL ıkı bın vıl bovunca ele geçırenın dunvaya hakım oldugu "İpek \olu"nda valnızlar şımdı Uğurlamava gelen sevgılıler gazetecıler meraklı Şıanlılar çoktan evlenne donduler Bır kervan ılerlı\or Doğudan Batı va Y uklen ne ıpek ne baharat ne de porselen Hevbelerını ne para ne de altınla dolduracaklar Ikı vıl sonra bır çocuk getırecekler Şıan dan guluşuvle bır Kazak erkek getırecekler el sallavacak atının uzerınden bır İranlı kadın getırecekler kaçamak bakacak kara gozlenyle Heybelerı acılanvla sevınçlerıvle renklenvle vaşamlarıvla insan taşıvacak Istanbul a bınlerce totoğraf karesinde CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılkı başarılı organızasyonumuza devam edıyoruz Bu yıl Kuşadası Guzelçamlı'da denıze sıfır Otel Eva'dayız Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşıl alanıvla ve odanızdakı telefon, muzik yayını, süreklı sıcak su olanaklarıyla, aıle ortamına sahip otelimızde çok rahat edeceksıniz Sızlere 10 gun 10 gecelık paket tatıl proğ- ramı hazırladık Ak§amları sazırnız ve sohbctımız hıç bıtmeyecek Efes-Meryemana-HamzaBaba, Prıene-Mılet-Dıdım; Pamukkale, KuşadasıMavı tur, Mıllı park gezılerı proğrama danıl olacak 10 gün-10 gece yatak+ Kahvaltı + Ak|am yemeği + Gezıler+Ozel geceler+ Oğle yemeklerı (Gezılerde)= 6 0 0 D M (KDVd.M) Telefonla Ayrıntılı bılgı ve bro^ur ısteyınız EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti Tel 0 256.518 36 2 0 - 5 1 2 43 38 0 256 646 10 8 0 - 646 19 16 # TATİL KOYÜ BODRUM TURGUTREİS Ozel plaj, van olımpık havuz, restaurant, market, barlar Türk mutfağından seçme yemekler 2 kişi Y.P. 3.000.000.- 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 Rez 0 212 387 42 31-587 44 TATİL KÖYU BODRUM- TURGUTREİS Ozel plaj, van olımpık ha\ uz, restaurant market barlar Moblelı, denız manzaralı, muttak ve mını barlı 4 kışılık APARTLAR Gruplara ozel ındırım Rez 0 212 587 42 31-587 44 4 mevsım boyunca en lyı hızmetı veren Hotel Myndos'ta huzurlu ve sıcak bır ortamda mısafır olabılırsınız Tesısımızde 2 yuzme havuzu, 4 bar, tenıs kortu toplantı salonu merkezı ısıtma, 4 mevsım çıçeklerie bezenmış genış ıç bahçe ve ayrıca klımalı ve çok ozel Vılla Myndos odaları mevcuttur Otelımız Bodrum'un ıçındedır ve yat lımanına 800 m uzaklıktadır Hotel Myndos Myndos Caddesı 1 48400 Bodrum Tel: (252) 316 30 80-81 Fax:(252)316 52 52 Germania Almarıca Eğıtım Merkezı Vaz Kampı Programı * Izmır ın en guzel tatıl beldelerınden bırı olan Gumuldur Ozdere de denıze 200 m uzaklıktakı kamp >enmızde Almancav ı ezberleverek değıl yaşavarak sıkılarak değıl tatıl vaparak oğrenın' * 12 14 ve 15-17 vaş grubu kız ve erkek oğrencılerın katılacagı Almanca konuşma becerısını eğlendırerek gelıştıncı programımız. 18 gunluk devreler halınde gerçek le>ecektır * Ogrencılerımız Alman ve Avusturvalı uzman Alman<.a ogretmenlerının ve çocuk psıkologu ve pedagog Mantred Lange nın denetımınde Almancalarını gelıştırme fırsatı bulacaklardır Dev reler 21 Hazıran - 8 Temmuz 9 Temmuz 26 Temmuz 14 Ağustos - •? 1 Agustos (Kavıtlanmız 18 hazıranda sona ermektedır) Detavlı bılgı ıçın Germania merkez 0 (216) 347 90 78 0(216)345 91 47 Germania ldare 0(212)275 79 40 0 532 211 84 98 Manfred Lange 0 262 655 6Î ^ Bir film çekmek ister misiniz? £ türsak NESLİ ÇÖLGEÇEN FİLM YAPIM ATÖLYESİ 18-28 Hazıran 1996 Yapım-Yonetım-Senaryo Çekım-Kurgu Son başvuru tarıhı 15 Hazıran 1996 Adres G Erol Dernek Sk 11/2HanıfHan Beyoglu/lstanbul Tel (0212) 251 67 70 - 244 52 51 - 245 51 73 KAMUOYUNA Cezaevlerınde surmekte olan açlık grevlerı olumlerle sonuçlanmadan, tutuklu ve hukumlulerın ınsanı taleplerının karşılanmasını ve sorunun çozumlenmesını ıstıyoruz. İSTANBUL TABİP ODASI HAZİRAN 1996 ANAYELKEN KULLANIMINDA KOLAYLIKLAR OSMANLI DENIZ TARIHİ I YELKEN ŞURASI YAPILDI DIZEL MOTORDA SICAK HAVA SORUNU Demırcıtef Sıtea 8 Cadde No 71 Zeytınbumu ISTANBUL Tel (0212) 664 16 94 510 28 71 • Faks (0212) 558 67 85 HOTEL FİESTA • * • "Sizlerle en iyisi" ÇALIŞ-FETHİYE CUMHURİYET OKURLARIIÇİN 1996 yazı Hazıran - Temmuz aylannda yatak + kahvaltı kışi başına 700.000 TL. Rezervasyorr 0 252 613 2871 İLAN T.C. ERENKÖY GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gumrııgutrmzce Sel Tiı.aret Hasan Alı Sel \e Ortagı Koll Ştı hınicisı adına tescıllı 28812 savılı 0" 1 07 |99> gunlu gınş be> ann ımebinden tahakkuk ertınlen 3 564 000 - TLgelıreksıgı nuıkellefınadresındebulunamaması ne denı ıle teblıg edılt.nıemıstır 7201 savılı Tebhgaı Kanunu nun ılgılı hukumlerı ge- legınceteblıgatyerıııe kaını olmak uzere ılanen teblıg olu- nuı Bci-m 90129 TEŞEKKUR Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Hastanesı nde tedavımı ıibtlenen Goğus Hastalıklan A.na Bılım Dalı Başkanı Sn. Prof. Dr. MÜZEYYEN ERK, Akcığer amelıyatımı başarı ıle gerçekleştıren Sn. Doç. Dr. HASAN TİZÜN ve değerlı çalışma arkadaşlanna teşekkurlenmı sunuyorum G4LÎP BÜ\XKYILDIREVI KADIKOY 2. SULH HUKUK VIAHKEMESİ'NDEN 1996 308 Vesavet Kumbaracılar Sk Denız Apt No 25 D 2 Feneryolu- Kadıkov adre>ınde ıkamet etmekte olan Saıme Dölener nıev tutrahatsızlıgınedenıv le v e*a>et altına alınmı^ ve ken- dısıne Barbaros \1ah Denızmen Cd No 25 Uskudar ad- re&ınde ıkamet etmekte olan Şukran ^taseven \ası tavın edılmıştır İlan otunur Basm 9I537 KIRŞEHİRSULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN SatısNo 1996 26 Kırşehır ılı Yenıce Ma- hallesi Çatalçe^me mev kı- ınde kaın 1209 ada 7 par- sel numaralı >30 metreka- rehk434 000 0O0 TLmu- ammen bedellı ta^ınmaz ıle avnı verde kaın avnı ada 8 parsel numaralı 565 metre- karehk 472 000 000 - TL muammen bedellı taşınmaz lar İİF kanunlan hukumle- rı geregınce açık arttırma buretıvle umum arasında 18 6 1996 gunu saat 09 30 ıla 10 00 arasında bınncı satışı \ apılacaktır ^vnıgun alıcısı çıkmadığı veva mu- ammen bedelın % 75 ını doldurmadığı takdırde avnı ver \e saatlerde 28 6 1996 gunu ıkıncı satı^ı vapılacak tır Taşınmaz malıklennden ^bdullah kızı Hatıce (Gu- ver) ve Mehmet kızı Safı- ve nın(\ar)adreslenmeç- hul oldugundan kendılenne ılanen teblıgat gerekmıştır Adı geçenJenn v ukanda be lırtılen eun ve ;>aatlerde Kır- sehır Sulh Hukuk Mahke- mesı kalemınde bız^at ha- zırbulunmaları veva kendı- lerını bır vekılle temsıl et- tırmelerı aksı takdırde sa lı^ııı vokluklarında vapıla cağı hususlan satı^ ılanı teb- lıöı venne kaım olmak uze- re ılanolunur 7 •> 1996 Basın S7--29
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle