25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
9 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Çeçenya'da suikast • MOSKOVA(AA)- Çeçenisya nın başkenti Grojni'nin 30 kilometre güneyinde yer alan Urus- Martan bölgesi ıdari sorumlusu Yusuf Elmurzayev'in kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu öldüğü bildinldi. ttar TASS'ın haberine göre polis. kimJiği belirsiz kişilerin. Urus-Martan'dan günevdeki Alhazurovo bölgesine gıden araca ateş açarak Elmurzayev ile iki koruma görevlisini öldürdüklenni belirtti. 4 kocasım tehdrt etti, 5/yi öldürdü • CINCINNATl(AA)- ABD'nin Cincınnati kentinde, 4 kocasını ölümle tehdit etmekten suçlanan bir kadın. 5. eşini I milyonluk serveti için öldürmekten suç)u bulundu. Jüri. 45 yaşındaki Della Dante Sutorius'u, 18 şubatta kalp cerrahı eşi Darryl Sutorius'u taammüden öldürmekten suçlu buldu. Katilin, ömürboyu hapis cezasına çarptınlabileceği bildinldi. Sutorius'un boşanmayla ^sonuçlanan öncekı 4 'evliliginde de kocalannı »Ölümle tehdit ettiği ve 1990'da 3. eşi ressam Grant Bassett'ten boşandıktan kısa bir süre sonra ilişki kurduğu birerkek arkadaşını silahla tehdit etmekten suçlu -bulundugu bildinldi. ürovvn kazası'na Pentagon raporu • VVASH1NGTON (AA)- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon). Ticaret Bakanı Ron Bro\vn ıle bırlikte 34 kisının ölümüne yol açan uçak kazasına. acil iniş sırasında birçok pilotaj hatasının yol açtığını açıkladı. Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti yakınında 3 nisanda meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın sonucuna göre pilotlar, bölgedeki havaalanlanna uçuş yasağını dikkate almadılar. Kaza sırasında bölgede görülen kötü havanın asken uçağın kaza yapmasına bir neden oluşturmadığı kaydedilen raporda. pilotun uçağını "ıniş işlemlenne kötü hazırladığı" belırtildi. Kotombiya'da Deccai' panigi • BOGOTA(AA)- Kolombiya'da Deccal'in gelecegi korkusuv la bir haftadır kilise a\ lulannda yatan on binlerce Katolik. korkulu buluşma bu yıl da gerçekleşmeyince huzur içinde evlerine döndü. lncil"de. 666 sayısının şeytanın işareti olarak zikredilmesi ve zuhuru kıyametin habercisi olan , Deccal'in sonu 6 ile biten bir yılda, Kolombıyalılar'ın 1996 Syılının haziran ayını korku §_ içinde karşılamalanna neden 1 oldu. Rahiplerin kehanetin '• "Incil'in yanlış yorumlanmasından kaynaklaranan temelsiz bir korkuya dayandığı" yolunda güvence vermelerine rağmen . ikna olmayan on binlerce Kolombiyalı. Deccal'e hazırhksız yakalanmamak için haziran ayının ilk haftasını kilise a\ lulannda , geçirmeyi tercih etti. Şam'daki görüşmeler sonunda Kahire'de Arap liderleri zirvesi yapılması kararlaştınldı Araplar frene basıyor• Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan arasında yapılan Şam Zirvesi dün akşam sona erdi.Mısır'ın yan resmi gazetesi El Ahram, zirvenin. Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini düzeltme girişimlerine nokta koyacağmı öne sürdü. Dış Haberler Servisi - Surive'nın başkenti Şam'da Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan arasında düzenle- nen 2 gunlük zirvede. 21-23 tem- muz tarihleri arasında Mısır'ın baş- kenti Kahire'de genişletilmiş bir Arap zirvesinin toplanması için çağnyapıldı. Şamzirvesininlsrail- Arap yakınlaşmasına nokta koya- bileceği belirtiliyor. Mısır'ın en büyük gazetesi El Ahram, Şam zirvesınin büyük ola- sılıkla İsrail'le ilişkıiennı normal- leştirmek için yanşan Arap ülkele- rinı durdurmak ıçın gerekli zemini hazırlayacağını yazdı. Mısır Dışişleri Bakanı .AmrMu- sa dün sona eren toplantı sırasında Filistinlilerin Netanyahunun programına tepkisi reddedivoruz. 'Bu birsavaş ilanıdır'^%J> proeramt GAZZE (Reuter) -ısrail'de Benyamin Netauyahu nun önceki gün yayımladığı tas!ak hükümet programı, Filistin yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Filistin Tanm Bakanı Abdul Cevad Salih, gazetecilere yaptıgı açıklamada "Bu bir savaş ilanıdır** dedikten sonra şöyle devam etti: "Netanyahu bu tiir savaş flanlanyia banş sürecini öJdürvbHir." Filistin Maliye Bakanı Muhammed El-Masahibi verdigi demeçte u Netanyahu'nun progrannnı program banşa 'hayir' diyor" şeklinde konuştu. Netanyahu'nun kuracağı "hükümetin taslak programında İsrail işgali altmdaki bölgelere daha fazla Yahudinin yerleştirilmesi öneriJirken bağımsız bir FiJistin devletinin kurulmasının ve Golan tepelerinin Suriye'ye iade edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulanıyor. Programda aynca Kudüs'ün bölünmeyeceği ve İsrail'in başkenti olarak kalmaya devam edeceği belirtiliyor. gazetecilere yaptığı açıklamada Arap zirvesınin 21 temmuzda top- lanacağını. banş sürecini korumak için tüm sorunlan gözden geçıre- ceklerini \e Arap dayanışmasını güçlendireceklerini kaydettı. Amr Musa. "Biz Arap dünvası olarak saflanmızı kuv \etlendimıck ve banş siireci için ortak ta\ır belir- lemek istiyoruz" dedi. Şam'da Suriye Devlet Başkanı Hafiz Esad. Mısır Devlet Başkanı Hüsnii Mübarek \e Suudi Arabis- tan Veliaht Prensi Abduiiah bin Ab- dülaziz arasında ikı gün süren gö- rüşmelerde israil seçimlerini Likud lidcri Benyamin Netanyahu'nun ka- zanmasından sonra Ortadoğu'da başlayan yenı dönem \e Arap ülke- lerinin bu dönemde izleyecekleri polıtikalar ele alındı. Netanya- hu'nun barış sürecini yavaşlatacağı \e Araplara taviz vermeyeceği yo- lundaki açıkJamalan Arap dünya- sında derin kaygılara yol açmış du- rumda. ŞamZınesi Ortadoğu barışsüre- cınden kaygı duyan Arap ülkeleri arasında hafta başından bu yana gerçekleştirilen üçüncü toplantıyı oluşturdu. Daha önce Mübarek \e Esad Kahire'de: Mübarek. Ürdün Kralı Hüseyin ve Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafatda Ürdün'ün Akabe kentinde bir araya gelmiş- lerdi. Suriye radyosunun Şam'daki top- lantı ile ilgili haberinde. Araplar arasındaki ilişkilerin seyrinin dü- zeltilmesi ve Arap ulusu ile çıkar- lannı tehdit eden tehlikelere karşı dayanışmayı sağlamlaştıracak so- mutönlemleralınmasınınamaçlan- dığı belirtildi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Şam'da görüşmeler devam ettiğı sı- rada vayımladığı vazılı bildirıde "Biz dünvava banş istediğunizi ve teslim olmavacağınıı/ı göstermek niyetindeyiz. Tüm halklann güven- lik içinde vaşamasını istivoru/. Gii- vcnlikde ancak banşla sağlanır" de- di. En karamsar Suriye Gözlemciler, Şam zir\esine katı- lan Suudi Arabistan. Sunye ve Mı- sır arasında en karamsar ülkenin Suriye oldugunu belirtiyorlar. Mısır ise Sunye ve Suudi Arabistan kadar karamsar degil. Mısır Dışişleri Ba- kanı Amr Musa. dün yaptığı bir açıklamada Ortadogu banş sürecı- nin. Israil'de Netanyahu'nun zaferi- ne karşı devam edeceğine inandığı- nı söyledi. Musa şöyle dedi: "Banş siireci, Israil'deki değişikliklerden daha önemlidir." Y u n a n M e c l i s B a ş k a n ı K a k l a m a n i s 'Ege <de yakında savaş çıkacak'Haber Merkezi - Yunanıstan Meclis Baş- kanı Apostolos Kaklamanis. haftahk "Epen- ditis" gazetesıne verdığı demeçte. "Ege'de sadece sıcak olaylar bekletniyor, fakat birkaç \ıl içinde bir savaş da görüyorum. Kasım avında ABD başkanlık sti;imlerinin ardın- dan.Ege'dedurumun>o*unbirşekilde\esü- ratle kotüleşeceğine inanıvorunı" dedi. Kaklamanis. anlaşmazlıkların çözümü için Türkiveılemiizakereyapmak niyetınde olmadıklarını da söyledi. Savunma Bakan Yardımcısı emeklı general Nikos Kuris de -Tiirk vayılmacılıöı. son olaylann da (Ga\- dos) gösterdiği gibi. sadece Lozan rejiminde bazı sınırsal değişiklikleri hedeflemekle kal- madığı gibi, Ankara'nın sıcakkanlılan, 1912 öncesi rejime dönüleceğini ha> al etmektedir- ler" diye konuştu. Bu arada. Yunan gazetelerinde yer alan haberlerde de. ıkı ülke arasındaki çekişmeyi tedricen savaş hattına doğru sürüklemekte olduğu ıleri sürüldü. Kıbrıs Rum kesimındc bulunan Baf Kili- sesi'nın "1950'nci kuruluş vıldönümü" ne- denıylc düzenlenen etkıniiğe katılan çeşitli ülkelerden dın adamlanna. Tûrklere karşı birleşmeleri çağnsı yapıldı. Rum Cvprus Weekly gazetesınin haberi- ne göre. konuk din adamlanna bir konuşma yapan Rum Başpiskoposu Hrisostomos,Türk ordusunun Kuzcy Kıbrıs'taki varlıgının, Rum kiliselerim tahrip ettiğıni savundu. lnternet fareleri 64 trilyon götürdüDış Haberler Servisi - lnternet hırsız- lannın. geçen yıl tüm dünyada şır- ketlere ve bankalara 800 mil- yon dolardan fazla. yak- îaşık 64 trilyon TL za- rara yol açtıgı açık- landı'. ABD Kong- resı'ne sunu- lan raporda. birçok ban- kanın müşteri- lerinin güvenini yitırme- mek için hesap- lanna girildiğini açıkla- maktan çekindiği kayde- dildi. Önde gelen bir bilgisayar güvenlik firma- sının araştırmasına dayanan kongre rapo- runda. internet hırsızlannın sadece ABD şir- ketlerine geçen yıl 400 bin dolardan fazla za- rar verdigi belirtildi. Senato Soruşturma Alt Komitesi tarafından geçen hafta yayımlanan raporda. çogu şirketin bilgisayar hatlanna girildiğini açıklamak istememesi nedeniyle zarann aslında belirtilenden daha fazla ola- bileceği kaydedildi. Bilgisayargüvenlik uzmanlan. bir Laptop PC kullanarak ABD'nin önde gelen bankalarından Citi- bank'in hesaplanna girme- yi başaran bir grup Rus'un 10 milyon dolar çekerek dünyadaki çeşitli hesapla- ra yatırdıgını ortaya çıkar- dılar. Ancak Kong- re'ye sunulan ra- porda Citi- bank'in 1994 yılında mey- dana gelen olaydan sadece 400 bin dolar zarar ettiginı bildirdiği yazıyor. Raporda. banka- lann yasal zorunluluklara karşın bu türolay- da mevdana gelen kayıplan bildinneye ya- naşmadığı vurgulanıyor. Citibank'in başına gelen bu hırsızlık olayından sonra 20 müş- terinin hesaplannı çekerek daha güvenilir bulduklan bankalara yatırdıklan kaydedildi. ABD'de geçen nisan ayındayürürlüğegi- ren bir yasaya göre bankalar bilgisayar ag- lanna yapılan yasadışı müdahaleleri yetki- lilere bildirmek ya da 5 bin dolar ceza öde- mek zorundalar. 4 Mevsimin Hu?urla Yaşanacağı MEKÂNLAR [SON 8 pOM ÜZERİNDE VAOELİ SATIŞ VİL SÜPERLUX Seçkiıı \e saypııı lıir urtaıııııı «îüzt*HikIe- riııe. siteıııizi görclü^ünüzde karar vere- <eksiniz. ZEYTİNALAM l RLAda İ \ - kııyıılara 18 kııı. (sa«leı-e lö dakika) tri|>- lc\ .î oda. 1 saloıı. ^öıııiııc. l>arl>ekü \>. Müracaat: 0.232.766 25 55 - 0.232.365 9714 Bölgedeki gerginlik iki ülkevi birkaç kc/ sa\aşın eşiğine getirdi. Keşmir'de çatışma: 4 ölü JAMMU (AA) -Hindistan ile Pakistan arasındaki sınırbölgesini oluşturan Keşmir bölgesinde. iki ülkenin sınır nıuhafızları arasında dün meydana gelen çatışmada. 3 Pakistanlı ile bir Hintli'nin öldüğü bildinl- di. Pakistan. çatışmadan Hindistan'ı sorum- lu tuttu. Hint resmi kaynaklanysa çatışma- nın Pakistan askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Hintli köylünün hayatını kaybetmesi üzenne başladığını belirterek ölen 3 Pakis- tanh'nın askerya da sivil olduğu konusun- da bilgileri bulunmadığını kaydettiler. İki ülke arasında çözümsüz bir sorun gibi gö- rünen Keşmir konusunda. Hindistan'da H.D. Deve Gotvda başkanlığında kurulan yeni merkez-sol hükümetin Jammu-Keş- mir sorununu çözümü amacıyla bölgeye da- ha fazla özerklikönerisi.Keşmirlilerve Pa- kistan tarafından olumlu karşılanmamıştı. POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Türk-Amerikan Dostluğu Masalı ABD Başkanı Woodrow VVilson'ın 8 Ocak 1918'de kongrede açıkladığı ünlü 14 noktanın 12. noktasında Osmanlı İmparatorluğu'ndaTürk olmayan uluslaraöz- erk gelişme olanaklannın sağlanması öngörülüyordu. Birinci Dünya Savaşfnın galipleri, 10 Ağustos 192O'deSew/4n/aşmas/'na VVilson'ın prensiplerinden esinlenerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeni ve Kürt devletlerinin kurulması hükmünü koydurttular. ABD, 1923'te kurulan Türkıye Cumhuriyeti'ni ancak 1927'de tanıdı. Amerikan yönetimi Türkiye ile diplo- matik ilişki kurulması karannı 4 yıl sonra senatodan ge- çirtebildi. 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 7 Haziran 1945'te Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den Kars ve Ar- dahan'ı istemesi, Boğazlar'ın ortak savunulmasını önermesi ise ABD'yi ılgilendimıedi. Stalin'ın bu saldırgan tutumu karşısında Türkiye'yi kollamak bir yana Başkan Truman, 17 Temmuz-2 Ağustos 1945'te toplanan Potsdam Konferansı'nda "Sovyetler Birliği'nin Doğu Anadolu'dakı toprak talep- lerısadece Sovyetlerle Türkiye'yiilgilendinr ve soru- nu yalnızca onlar çözebilir" diyerek Moskova'ya bir anlamda yeşil ışık yakıyordu. Truman, Montreux An- laşması'nın değiştirilmesine ilişkın Sovyet önerısinı de kabul etti; ancak Boğazlar'dan geçişin, Sovyet asker- leri tarafından değil BM tarafından garanti edilmesini istedı. Boğazlar'da Sovyet üssünün kurulması ABD'nin çıkarlarına aykırıydı. • • • Türkiye, Kars, Ardahan ve Boğazlar konusunda Sovyet notasının verildiği 7 Haziran 1945'ten, ABD'nin Yunanıstan ve Türkiye'ye kanat gerdiği 22 Mayıs 1947 tarihli "Truman doktrinine"kaöar iki yıl Sovyetler Bir- liği'ne karşı tek başına direndi. ABD, 1947'de Truman doktrini ile Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolar- lık yardım yapacağını ve iki ülkeye istekleri üzerine as- keri ve sivil personel yollayacağını açıklıyordu. Türkiye'yi Stalin karşısında yalnız bırakan VVashing- ton neden fikrinı değiştirmişti? Çünkü Ingilterede iktidara gelen Işçi Partisi, ABD'ye verdigi iki muhtıra ile, içinde bulundugu ekonomik kriz- den ötürü Türkiye ve Yunanistan'a tüm yardımlan ke- seceğini, Yunanıstan'daki Ingiliz birliklerini geri çeke- ceğini açıklamıştı. Bu durumda Ortadoğu'da petrol bölgesine giden yollar Sovyetler'in egemenliği altına giıme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyordu. ABD', buna izin veremezdi. • • • NATO, 4 Nisan 1949'da kuruldu. CHP hükümetinin tüm girişimlerine karşın Batı, Türkiye'yi örgüte almayı kabul etmedi. Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'de iktidara gelmesinden sonra yapılan başvuru ise yeni- den gerı çevrildi. VVashıngton, Türkiye'nin NATO'ya alınmasını ancak Kore Savaşı'ndan sonra destekledi ve 18 Şubat 1952'de Türkiye ile Yunanıstan NATO'ya üye oldular. Ne olmuştu da ABD fıkrini değiştirmişti? Kore Savaşı sırasında Stalin. ABD Çin'e saldırdığı takdirde Sovyetler'in buna seyirci kalmayacağını bil- dirmişti. Amerikalı stratejistler, 1949'da atom bomba- sını yapan, ABD'ye meydan ckumaya kalkışan Sov- yetler'le bir savaş olasılığını ciddi biçimde düşünme- ye başlamışlardı. Amerika'nın, Kafkasya petrollerini ve Urallar'daki ağırsanayi merkezlerini vurabilmek için SSCB'nin yakınlarında hava üslerine ihtıyacı vardı. Bu üsler için en uygun yöre de Doğu Anadolu idi. Türkiye NATO'ya alındı ve ABD Doğu Anadolu'da gereksinme duyduğu üslere sahıp oldu. • • • Ermeniler için ılk anıt ABD'de dikilmiştir. Çok tartış- malı bir konu olan Ermeni soykırımını kınamak ve 24 Nisan'ı bir anma günü olarak kabul etmek için yasa tasarıları da ilk kez ABD Kongresi'nde gündeme ge- tirilmiştir. ABD, Türkiye'yi NATO'ya aldıktan sonra da ülkemi- zi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan vaz- geçmedi. 1962'de Küba bunalımında Başkan Ken- nedyAnkara'nınsırtındanKruşçevileanlaştı. 1964'te Kıbns bunalımı sırasında ünlü Johnson mektubu gön- derildi. 1975-78 arası Türkiye'ye silah ambargosu uy- gulandı. VVashington işine geldiğı zaman Türkiye'ye karşı Ermeni ve Kürt kartlarını oynadı. • • • Bunlan neden yazdık? ABD Temsilciler Meclisi. perşembe günü tarihinde ilk kez Türkiye'ye ekonomik yardımı "Ermeni soykırı- mının" tanınması koşuluna bağladı. Temsilciler Meclisi'nin karan ülkemizde sert tepki- lere yol açtı. Ama karar, ABD'nin Türkiye Cumhuriye- ti'nin kuruluşundan bu yana izlediği polıtikalar düşü- nüldüğünde şaşırtıcı değildi. Temsilciler Meclisi'nin kararı, Türkiye'de Soğuk Sa- vaş döneminde egemen sınıflann çıkariarı doğrultu- sunda kitlelere yutturulan ABD'nin en büyük dostumuz olduğu masalının bir balon oldugunu gözler önüne sergileyebilirse yararlı bile sayılabilır. ÜLDIN'* Yüksek Lisans * Doktora * Yabancı dil eğitimi öğrencileri Revue du Departement de Didactique des langues etrangeres Numero Special VDEF/1996 V.D.E.B. •Enseignement du français eı la synthematique. * L'iron parle en Turquie. * Descriptlon phonologique d'un idiolecte: l'armenien Istanbouliote. Le systeme verbal du turc . * Le discours feminın et la femme dans la media. * Lacquisition et le fonctionnenıent du langage. * La presse en France. Methodes et Methodologies dans I'apprentissage du français. * Didactiques des langues etrangeres : aperçu general. L'utılisation des textes litteraires dans l'enseignenıent de la litterature. L'art de la Kenaıssance en ltalie. Büyük Kıtapçılarda Bıılabılirsınız. Demirtaş Ceyhun'un Yeni Kitabı TURK EDEBreiTINDAKI ANADOLUlYazarlarunız Anadolu'yu nasü tanımışlar? ıGerçekçi yazarlanmız Anadolu'yu ve insanını nasü anlatmışlar yapıtlannda? • Toplumcu gerçekçi köy edebiyau Anadolu gerçcğini yansıtıyor mu? Demirtaş Ceyhım 'un bu kitabmın da aydınlartmtz arastnda büyük yankılar uyandıracağtndan eminiz. CANI SİS ÇANI YAYINCIUK Küçûkparmakkapı Sok. Halim iş Hanı ^4o 10 Kat.3 80060 Beyoğiu - Istanbul Tel: (0212) 249 47 74 ÇARŞAMBA 2. ASLİYE HUKIIR MAHKE.MESİNDEN Sayı: 1995/438 Davacı Metin Tekin vekili Av. Fahrettin Canbulat tara- fından davalı Hamide Tekin aleyhinde açılan boşanma da- \asına esasolmak üzere; Ayvacık Koçvıırdu köyünde ıka- met ettiği bildırilen ve bütün aramalara rağmen adresı tes- pıt edilemeyen davalı Hamide Tekin'in duruşma günü olan 5.7.1996 günü saat 9.00'da mahkememizde hazır olması veya kendisini bir vekılle temsil etmesi. aksı takdirde >ar- gılamaya yokluğunda devam olunacağı dava dılekçesi ye- nnegeçerli olmak üzere ilanentebligoluııur. Basın: 7I467 Çin'de yeni nükleer deneme Dış Haberler Senisi - Çinin dün ülkenin kuzeyba- tısındaki Lop Nor bölgesinde bir nükleer deneme gerçek- leştirdiği bildinldi. Çin hükü- met!. ülkenin kuzeybatısında- ki Sincan bölgesinde\eralan Lop Norda dün sabah yerel saatle I2.56"da (TSİ 05.56) bir nükleer deneme gerçek- leştirildiğinı açıkladı. Avust- ralya'nın başkenti Canber- ra'daki Sismolojik Araştırma Nierkezi ile Av ustralva Jeolo- jik Araştırmalar Kurumu yet- kilileri. 20 ila 80 kilotonluk ve orta güçte sayılabilecek bir yeraltı nükleerdenemesi kay- dettiklerini bildırdiler. Çin. dün yaptığı yeraltı nükleer de- nemesinin ardından eylül ayından sonra tüm nükleer denemeleri durduracağını bil- dirdi. Yeni Çin Haber Ajan- sının haberine göre Dışişleri Bakanlığı "ndan v apılan açık- lamada. Çinin bu tarihe ka- dar bir nükleer deneme daha gerçekleştireceği ve ardından moratoryum ilan edeceği be- lirtildi. Av ustrah a Başbakanı John H<mard, Çin'i. bugün ger- çekleştirdiği nükleerdeneme- den dolav ı kınayarak bu ülke- yı nükleer denemeleri derhal durdurmaya çağırdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle