26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER DYP İzmir Milletvekili Turan Annç, eşi, kardeşi ve kayınbiraderiyle birlikte yolsuzlukla suçlanıyor Baykal-Bmse Mflletveldlinden aile boyu yolsuzhıkCELAL YILMAZ .İZMİR - DYP İzmir Milletvekili Turan .\nnç !* ve yakınlannın bir konut kooperatifiyle ilgili 1 olarak volsuzlukla suçlandıklan iki ayn davada bılırkişi raporu. Annç'lann haksızlığını ortaya koydu. Annç. 1987 yılında Yeni Foça'nın Burunucu me\kiindeki bir arsayı, kat karşılığı anlaşarak, o tarihierde müdürlüğünüyaptığı Kunter Inşaal Sanayii ve Ticaret Limıted Şırketı adına almıştı. Yine ayni tarihierde eşi İnci Annç \e kardeşi Sami Annç adına Artai) Pazarlama Inş. Tic. San. Ltd. Şti. ve kayınbiraderı Metin Şükrü Çoban'ın kurucu başkanlığında S.S. Ozgözde Konut Yapi Kooperatifi tüzel kişilik kazandı. •Annç'la kooperatif arasında yapılan ve toplam 159 konutun üretimini içeren sözleşme gereği. 1988 yılında inşaatlara başlandı. 1995 vılı temmuz ayına kadar konut üretimiyle ilgili hertürlü alım-satım işlemi. kooperatif yönetimince ihaleye •çıkanlmadan ve piyasadan teklıf almmaksızın •Annç'ın eşi \e kardeşine kurdurduğu Artaş " Malzeme Pazarlama şirketiv le 'gerçekleştirıldi. 'Kunter tnşaat. bu arada sözleşmeye koyduğu ""maddelerle arsa sahiplenne. yapıîacak 37 'konutun malıvetını kooperatife yüklediği gibi. 'aynca 150 milyon lira arsa payı bedelıni de Annç'ın enişte-kayınbirader-eş üçgeninde yürüttüğü ilginç ilişki, S.S.Ozgözde Konut Yapı Kooperatifi'nin 1995 yılı temmuz ayında ortaklarm isteğiyle toplanan olağanüstü genel kurula kadar sürdü. Bu tarihte, konutlanmn 8 yıl geçmesine karşın bitmemesine tepki gösteren ortaklar, olağanüstü genel kurulda Annç'm kayınbiraderi Çoban ve arkadaşlannın görevine son verdi. Yeni seçilen yönetim, Turan Annç, İnci Annç, Aptullah Sami Annç ve kayınbirader Çoban hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan iki ayn davada da bilirkişi raporu, Annç'lann haksızlığını ortaya koydu. savlannda da yalanladı. Yeni rapor kayınbirader aracılığıyla kooperatiften peşin olarak aldı. Böylece. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi dosyalarındaki belgelerde de savlandığı gıbı, arsa önce 37 konut: daha sonra da para karşılığı iki kez kooperatife satılmışoldu. Arınç'ın enişte-kayınbirader-eş üçgeninde vürüttüğü bu ilginç ilişki. S.S.Ozgözde Konut Yapı Kooperatifi'nin 1995 yılı temmuz ayında ortakların isteğiyle toplanan olağanüstü genel kurula kadar sürdü. Bu tanhte. konutlanmn 8 yıl geçmesine karşın bitmemesine tepki gösteren ortaklar. olağanüstü genel kurulda Annç'ın kayınbıraden Çoban \e arkadaşlannın görevine son verdi. Yeni seçilen yönetim. Turan Annç. İnci Annç. Aptullah Sami Annç ve kayınbirader Çoban hakkında suç duyurusunda bulundu. Sonuç olarak sahte evrak düzenlemek. zımmet. görevi suiıstimal. 1163 sayılı Kooperatifler Yasası'na muhalefet suçlanndan Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesı'nde dava açıldı. Savcı. kooperatifin uğradığı zarara karşılık gösterılen 15 mılyarlık tazmınat davası ve eski yönetimce Kunter Inşaat'a keşıde edılen I milyar 800 nıilyonluk 17 adet çekin iptalinı istedi. Bu arada yeni yönetim Foça mahkemelerine başvurarak inşaatlarda tespit istedi. Foça Asliye Hukuk ve Foça Sulh Hukuk mahkemelerinde açılan davalar. kooperatif lehine sonuçlandı. Mahkemenin atadığı bilirkişi inşaat mühendısi Gürhan Edremıtlioğlu tarafından hazırlanan rapor. Kunter İnşaat'ı yalancı çıkardı. Edremıtlioğlu raporunda. tamamlandıgı kooperatife noter ihtarnamesıyle bildırılen toplam 159 konuttan sadece 54'ünün inşaat ruhsatı olduüunu, dicerlerinin ruhsatsız inşa edildiğini belirterek şu eksikliklere dikkat çekti: "Kunter İnşaat ifc S.S.Özgözde Konut Vapı Kooperatifi arasındaki sözleşmede >er alan bazı ada \e parseller üzerinde hiç inşaat yapılmamıştır. Çatılar tekniğine uygun yapılmadığından vagmur sulan. konutlann içine dulmuştur. Merdivenler ve sahanlıklan ile isrinat duvar tabanlan toprak üzerinde ve askıda kalmıştır. Yaşamsal tehlike göstermektedir. Önlem alınması zorunludur. Aynca bazı konutlarda imar durumu ve planlanna a> kın olarak ikiz blok >erine btok düzende yapılmışfır." Bilirkişi raporunun aksıne Kunter İnşaat. aynı tarihierde kooperatife ihtarname göndererek. konutları tamamladığını ve Nısan-Mayıs 1995 aylarında ortaklara teslim ettiğini bildırdi. Ancak bilirkişı raporu. konut inşaatlannda olduğu gibi Kunter İnşaat'ı bu S.S.Özgözde Konut Yapı Kooperatifi"nin 1995 Temmuz ay ındakı olağanüstü kongresinde seçilen 6 kişılık Denetim Kurulu. hazırladığı raporda 8 yıllık harcanıalann niyasa araştırması yapılmaksızın Kunter Inşaat'ın dayattığı fiyatlarla yapıldığına dikkat çekti. Raporda. sadece 1.1.1995- 7.7.1995 tarihleri arasındaki üretımi kapsayan hakediş bedeline dikkat çekilerek faturasız harcamalann çoğunlukta olduğu 7 milyar428 milyon liralık ödemenin yapılmasının uygun görülmedığı belirtildı. Bunlara karşın Annç'ın şirketi. sözleşmenin tek taraflı feshedildiğini savlayarak. 8 Aralık 1995 tarıhınde Karşıyaka Ailive Ticaret Mahkemesı'ne başvurdu. Kunter İnşaat. fazlaya ilişkin haklannın saklı kalması kaydıyla 1987'de sözleşmeye koydurduğu 2.5 milvar cezai koşul. 2.5 milvar lira da müspet ve menfi zararlan için tazminat talep etti. Kunter İnşaat aynca dava sonuna kadar tedbıren inşaatlann durdurulmasım da istedi. S.S. Ozgözde Konut Yapı Kooperatifi ile şimdi mılletvekilı olan Turan Annç'ın o dönemde müdürü olduğu Kunter İnşaat Şirketi arasındaki yolsuzluk davalannın ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı ilgiyle beklenıvor. Büyükdere'deki Sakı/ Suyu mev kii her geçen gün betonlaşıyor. ^etkililer ne vapıvor dive soracak olursanız, "İlgili arkadaşı bağlıvorum efendim" vanıtında sonsuza kadar sessizliğin sesini dinleyebilirsini/. _ Kentlilik bilinci betona çarpınca....^Kentliyseniz ve yurttaşsanız. üstelik yorgunsanız ve kentinizi seviyor ve korumaya kararlıysanız ve yurdunuzu seviyorsanız ve betona ve bankaya çarparsanız ne yaparsınız'7 Sizin oralarda kaçak yapılaşma \ ar - mı? Siz hiç bilmem ne belediyesinin imar işleri müdürlüğünün telefon numarasını bulmayı denediniz mi? Deneyen ve hiç yılmadan işin peşini bırakmayan birinin başına gelenleri okuyup ibret alın'.' Yedi dönüme yaklaşan. yüzyıllık ağaçlarla Bir •Kafkasaçmalığı'nın içine düşeceğini bileAYDIN ENGİN Okumay a başladığınız bu yazı birçarpık kent- , leşme röportajı değil. Mutlak yapılaşma yasa- ğı ile korumaya alınmış Boğaz sırtlannın nasıl betonlaştınldıgını anlatan bir röportaj da değil. Bir inşaat yolsuzluğunun sergilendiği röportaj hiç değil. Peki ne -1 Belki... Belkiyorgunbirçığ- " hk. Bu röportajda öyle ada. pafta. parsel numa- rası fılanaramayın Çok önemli bir yapı yolsuz- luğunu ortaya çıkarmış da değiliz. Zaten orta- ya çıkanlacak bir şey yok. Cinayet açıkça işle- . niyor. Her şey apaçık ortada. Hatta biraz fazla ortada. Kentini sevenlere. gerçek birkentli ve yurttaş bılinciyle da\Tanmak isteyenlere posta koyarcasına ortada. Söz konusu yapı Boğaz sırtlannın üstüne çö- ken yüzlerce beton pısTikten herhangı biri. Ha- ni şu gözümüzün bebeği gibi korumamız gerek- tiğini ha bire söylediğimiz Boğaz. Hani şu ko- rumak için yasalar çıkardığımız. "öngörünüm bölgesPni çiv i bile çakılamaz hale getırdığimiz Boğaz. Büyükdere sırtlanndaki SakızSuyıı mesire ye- nni bilir misiniz? Nereden bileceksiniz. Ama eski İstanbullularanımsasa gerek. Anımsayan- lar "Cennetten bir köşeydi" dese gerek. Gerçek- ten de cennetten bir köşe idi. Artık değil. bezenmiş güzelim koruda bir inşaat hazırlığı- na başlandığını Büyükdere sırtlannda yaşayan- lann hemen hepsi fark etti. Ama umursayan pek olmadı. Kimilen zaten aynı sırtlara yıllar önce kurdukları yasadışı yerleşimin öncüleri olan gecekondulannı çoktan üçer dörder kata çıkarmışlardı. En üst katta sıntan demir filiz- leri ise ilk fırsarta çıkılacak yeni bir katın lıa- bercileriydi. Onlar umursamak ne söz. gizli giz- li sevindilerbile. "Nekadarçoğalırsakokadar iyi" diye düşündüler anlaşılan. Güzelim koruv u tahrip etmecesine başlayan yapı hazırlıklanna biraz daha yukandaki lüks site sakinleri de kötü gözle bakmadılar. Aslın- da onlann sitesi de Boğaz sırtlarını betonlaştı- ran onlarca siteden biriydi. Büyükdere sırtlannın ötekı sakinlerinin de fazla dert ettiği söylenemez. Kimi "Uğraşacak- sın da n'olacak yahu! Kimbilir hangi kodama- nındır..." dediler ve gözlerinı kaçırdılar. Kimi- leri "İşin mi vok abi. Kim uğraşacak şimdL." de- di. Kimilen "Bana dokunmavan yılan bin ya- şasın." O öyle yapmadı. O kentli ve yurttaş. Kentli veyurttaşolmanın anlamını vesorumluklannı biliyor. Her gün köpeğiyle dolaştığı bu hariku- lade doğa parçasının tahribine seyirci kalmadı. bile üstüne gitti. Zaten bütün yaşamı Kafka saçmalıklanyla yaralı. Sıy asal kavganın göbeğinde. kimi kez giz- İilik koşullarında. kimi kez legalle illegalin ke- siştiği noktalarda mızrağın ucu olarak, kadın ha- reketinin ülkedeki ve dünv adaki en zorlu görev alanlannda. siyasal göçmenlıkte. Doğu ve Ba- tı Avrupa'nın başkentlennde yaşadı. sava^tı ve saçmalığınen uç noktasını. Kafka'nın Şato'sun- daki dünyayı, yaşayarak tanıdı. Nice sınavdan yaralı ama sağçıktı. O bir kentli ve yurttaş. İlkin Sanyer Beledi- yesi'ne telefon etti. İmar işleriy le ilgili daireye. Hiç böyle bırdairenin telefon numarasını eîde etmeyi denediniz mi? O günlerıni. saatlerinı verdi ve buldu. Çark da dönmeye başladı. Karşısına çıkan belediy e görev lisi topu bek- Ietmeden Boğaziçi İmarMüdürlüğü'neattı. Bo- ğaziçi İmar Müdürlüğü'nde ıse telefon ay gıtı ara- cılığıyla masadan masaya uzun gezılere çıktı. Arada Boğaz sırtlanna yerleşmeye hazırlanan ogörgüsüz, o beton ytğınıpislık. adına vıllade- nen utanç da yükselmeye başlamıştı. Doğal olanı daha bu noktadayken pes etmek- ti. Etmedi. Pes etse yıllar önce. gencecikken ederdi ve köşeyi dönüp domu/lann mutluluğu- nu yaşardı. Sanyer Belediyesi ile Boğaziçi İmarMüdür- lüğü arasında telefonla gitti geldi. geldi. gitti. Bu ınatçı, bu Allah'ın belası. bu pes etmeyen kadından memurlarbıktı. Oçabalamaktan bık- madı. - Hanımefendi, hakiısınız. yapı yasak yapı. Ama elimizde yeterli memur yok... - Evet Hanımefendi biliyoruz. Amaaraç yok elimizde. Benzin bitti tahsisat yok. - Evet baayan, evet. Ama o kadar çok kaçak yapı \ar ki hangi birine yetişelim... Sonunda isteksız de olsa bir yerlerden bir araç yollandı. Hanı kepçededikleri araçlardan. Kepçe ikınci kat betonunu kepçeyle bir kaç ye- rinden kırdı. devirdı. savurdu. Yani birinci kat yasalhk kazandı. Kentli ve yurttaş telefonlu.dilekçeli, fakslıkav- gasına devam etti. Villa da yayılmaya.. İkinci kattan y itirilen alan. binay a iki kanat eklenerek yeniden kazanıldı. Yüzme havuzu için yeni be- tonlar döküldü. Çivi çakılması yasak Boğaz sırtlarında yedi dönüm arsanın çevresi yüksek beton duvarlarla çevrildi. Beton duvarlar yolun ağaçlannı da yuttu. Kentli ve yurttaş kavgaya devam etti. Tele- fon. faks. mektup. dilekçe... Arada soruşturdu. Villanın sahipleri Demir gibi birbankaya sahip- ler. Kımkarşı çıkabılır? Banka ileyurttaşin sa- vaşında. y urttaşın kazandığı nerede görülmüş 1 .' Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde. telefondaki tanıdık .-.esi duyan memur vüzünü bııruşturdu - Hanımefendi sizi filanca be\e bağlayacağım. Bu konuy la o ilgiknivor. Kentli ve yurttaş biliyor oysa. O konuy la o bey değil. ötekı bey ilgili. Dön baba dönelim. telefonla masadan masaya gıdelım. Aynı oyun (oyun?) günlerce sür^ün. günlerce yinelensin. Bugün vanlan noktada Boğaziçi İmar Müdür- lüğünden bir yetkilı memur kendince nokta koydu: - Hanımefendi.avuç içi kadaryereadam kaçak apartman konduruyor. Sizin dediğiniz yedi dönümlük koca arsada. 200-300 metrelik tek katlı bir binacık. Artık bu kadannı da çok gör- meyin canım! Ne kadannı çok gönneli acaba? Kentliyseniz ve y urttaşsanız. üstelik yorgun- sanız ve kentinizi seviyor ve korumaya karar- lıysanız ve yurdunuzu seviyorsanız ve betona ve bankaya çarparsanız. ne yaparsınız? Sizin oralarda kaçak yapılaşma var mı? Siz hiç bilmem ne belediyesinin. imar işleri müdür- lüğünün telefon numarasını bulmay ı denediniz mi? Kentli ve yurttaş mısınız? İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GA\ RİMENKULLERİN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI DovaNo I9S9 22 E Iflas ıdaresınce ^atılma^ına karar \ erilen a>a*ıda e\ safı \c kıymetı bchrtılmiş taşınmaz- lar belımlen tanhlerde Istanbul 1 itla> Müdürlüğü. Adlıve 2. Ek Hızmet Bınası Giilha- ne. Istanbul adresınde açık arttırma s.uretı\le satılarak parava çevrılecektır. GAVRİ.MENKLLLERİN TAPl K.AYD1 ME DL'RL'ML - MLHA.MMEN BEDEL- LERİ: I) Gircbun. Bulancak ılçesı. Pazarsuyu kö\ü. Panaşot mevkıınde kain. 2 pafta. 80 par- selde kayıtlı. P2(K) m2 mıktarlı. fındık bahçesı sasfındakı taşınmaz orta bakımlı olup. mu- hammen'bedeli 860 000.000.-TL'dır 2) Aynı ver. Elyaslı me\kiindekaın. 13 pafta. 889 par- selde kayıtlı 2S840 m2 mıklarlı fındık bahçesi \e koruluk nıteliğindeki taşınmazdır. Fındık bahçesi eskı dikımlı \e orta bakımda olup. üzerinde Hü^evın Emır'e ait I5.(K)0.000.-TL \e Curnhur Emır'e aıt 70.000.000 -TL bedelli ev ler bulunmaktadır. E\ lenn müflısle ilgısi > ok- tur. Taşınmazın muhammen bedelı ^21 OOO.OOO.-TL'dır. 3) Aynı \ er. İncebel mev kiınde ka- ın. 16 pafta. 904 parselde kayıtlı 4180 m2 miktarlı taşmmaz fındık bahçesi olup. taşınmazın 55 64 hissesi müflise aittır Fındık bahçesi eski dikımlı ve orta bakımdadır. Miiflıs hıssesıne düşen kı.>mın muhammen bedelı 15".780.800.-TL'dir. 4) Aynı >er. Vaykınlık dıbi mevkıin- de kain. 1 pafta. 1333 parselde kavıtlı. 9958 m2 miktarlı olup. dere kenarında boi} arazıdır Taşınmazın 316 5"6 hi^^esı müflise aittır. Müflis. hıssesinın muhammen değen 191.224.000 - TL'dir 5) Aynı >er. \le>elıyatak mevkıınde kain. 15 pafta. 940 parselde kavıtlı 73840 m2 miktarlı. fındık bahçesi \e koruluk nıteliğindeki taşınmazın ı" 1 64 hissesı müflise aittir Fın- dık bahçesi eski dikımlı olup. orta bakımdadır. Müflis hNsesının muhammen bedelı 1.280.662.000.-TL'dır. 6ı A\nı ver. Incebel mev kiınde kain. 15 pafta. 9^" parselde kavıtlı 10760.00 m2 miktarlı taşınmazın cınsı fındık bahçesi olup. taşınmazın 55 64 hıssesı müflise aittir. Fındık bahçesi eski dıkimli olup. orta bakımdadır Müflis hissesine düşen kısmın mu- hammen bedelı 462.343.000.-TL'dir 7) Avnı ver. Medrese vanı mev kiınde kain. 6 pafta. 289 parselde ka> ıtiı 4660 m2 mıklarlı. fındık bahçesi \ asfındakı taşınmazın bir kısmı lariadır Fın- dık bahçesi eski dikımlı olup. orta bakımlıdır Muhammen bedelı 163 100.000.-TL'dir GAY RİMENKULLERİN SATIŞ GÜNİJ VE KOŞULLARI: Taşınmazların 1 açık arttırmalan 08 0"T .1996 Pazartesı günü tstanbul 1. Iflas Müdürlüğü. 2. Ek Hızmet Bına.M. Gülhane. Istanbul adresınde vapılaeak olup. 2. açık amrmaları 1S.07.1996 Perşembe gü- nü a\nı >ervesaatlerarasındadır SatışlanM 1) nolu taşınmazın 10 00-10.20. (2)nolu ta- şınmazın 10.30-10.50. (3)nolu taşınmazın 11.00-11.20. (4) nolu taşınmazın 11.30-11 50. (5) nolu taşınmazın 13.30-13 50. (6) nolu taşınmazın 14.00-14.20. (7) nolu taşınmazın 14.30-14 50 saatlerı arasında vapılaeaktır. İMAR DURl MLARI: Bütun taşınmazlar şehirmüeaviralanı dışında kaldığından ımar- lan yoktur. SATIŞ KOŞULLARI: Taşınmazlann yukanda yazılı ilk açık arttırmasında muham- men bedellerın jüzde 75"ı ve satış masraflarını karşilar mahivette pev sürülmesi halinde ihalesi yapılacak olup. sürülmedıgı takdirde \ ıne vukarıda yazılı ikinci açık arttırmaların- da muhammen bedelın yüzde 4ü'ı ve satış masraflarını karşılar mahivette pey sürüldü- ğünde ihaleleri vapılaeaktır. thalelere katılmak ısteyenlerin muhammen bedellerın yüzde 20'lerı oranında nakdi temınat \ eya muteber bir bankay a aıt temınat mektubu ıraelen şart- tır. KDV. damga resnıı. tellalıye ve tiım tapu masrafları ve harçları alıcılara aittır Satış- lar peşın para ıledir Ancak ıflas daıresı 20 günü geçmeyecek bir süre v erebılir Şartna- meler daırede hazır bulunmakta olup. masrafını v eren alıcıya bir örneğı gönderılecektır. Satışlara katılanların taşınmazlan gezip görduklerı ve şartname münderecatını bildikleri kabul edilır. Keyfiyet ılanen dııyurulur Sabri Y apar İstanbul 1. İflas Müdürü Basın. 89292 * Yüksek Lisans * Doktora Yabancı dil eğitimi öğrencileri Revue du Departement de Didactique des langues etrangeres Numero Special VDEF/1996 V.D.E.B. •Enseignement du français et la synthematique. L'iron parle en Turquie. Description phonologique d'un idiolecte : l'armenien İstanbouliote. Le systeme verbal du turc . Le discours feminin et la femme dans la nıedia. * L'acquisition et le foncUonnement du langage. * La presse en France. * Methodes et Methodologies dans lapprentissage du français. Didactiques des langues etrangeres : aperçu general. L'ulilisation des textes litteraires dans l'enseignement de la litterature. Lart de la Renaissance en Italie. Buyük Kıtapçüarda Bulabılirsiniz. \ J Seyahat Acentası Balıkçının diyarında Mavi Yolculuk hala bir rüya olarak kalmasın! Her cumanesı, Boönjm Marmare veya Kemer'den kesı n oepartı <y natta Tan Parsıyon 600 Ada Hotel-Gumbet OK 1 000 000 -TL Kent MOtel-Kerpe OK 1 500,000 -TL Hotel NazlıhanAssos VP 2 500 000 -TL IDuyurularımızı her salı ve perşembe Cumhuriyenen izleyebtlirsinizl | Istıklal Cad 61/1 Beyoaiu-iST Teı 0212 249 52 11 Fax 0212 293 20 76 I Erozyonu önlemek de vutanımızı savunmaktır. T.E.M.A. Türkıye Erozyonla \1ücadele. Ağaçlandırma ve Doğal V'arlıkları Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27 268 09 85 goruşmesı 'Türkiye Almanya ile diyaloğunu arttırmah' GÜRAY ÖZ CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal. HABITAT zirvesi nedenıyle tstanbul'da bulu- nan Kuzev Ren Vestfalya Kültür Bakanı İlse Bruse ile görüştü. Türkive Araştırmalar Mer- kezı Direktörü Prof. Dr. Fa- rukŞen'in de bulunduğu gö- rüşmede Bavkal. Federal Al- manya'da yaşayan Türk va- tandaşlarının sorunlarının çözümü için ortaklaşa çaba gösterilmesi dileginde bu- lundu. Bakan Bruses. kültürel farklılıklarm bellı ölçiide Türkleri ve Almanları birbı- rindeıı uzakla^tırdıgını. ama aynı zamanda sorunları çö- zümü içinolanaklaryarattı- gını belirtti. Alman ekonomi- sindekı durgunluğun ve ar- tan işsizliğin Almanya'daki Türkleri deetkiledığini söy- leyen Bruses. kimi zaman artan işsizliğin nedeni olarak Türklerin gösterilmek isten- diğinı. bunu da iki toplumun kaynaşmasını engelleyen bir faktör olduğunu söv ledi. Bavkal görüşmede. Tür- ki>e iİe Almaııva'nın her^ey- den önce Alman>a'da yaşa- yan Türk vatanda^ları nede- niyle nesnel olarak birbirine bağlandığım belirterek. bu- nun dışında gerek Türki- ve'nin gerekse Almanva'nın çıkarlannın vakın ışbırliğin- de olduğunun bılineinde olunmasıgerektığıni veTür- kiye Avrupa Birliğı ili>kile- rinde Almanva'nın bu t>i- lınçle hareket etmesıni bek- lendiğini vurguladı. Türkive'nın demokratık- le>me konusunda önemli adımlar attıgını. zaman za- man kesıntilere uğramakla birlikte bu gelişmenın bir sü- reklılıkgösterdığınıbelırten Baykal. Türkive"dekı bu ge- lişmenin güçleriııin geçmiş- te Av rupa'dan bırdestek gör- meden bu y önde çaba harca- dıklannı ve bugün de çaba - harcamaya devam tttikleri- nı sövledı. Türkiye'nın laık ve demokratik doğrultusu- nun bugün buna kar^ıt bazı güçler ortav a çıkmı^ olsa bi- le değişmeyeceğini belirten Baykal. Avrupa'nın Türki- ye'vı dişlamasinın laik \e demokratik Türkiye konu- sunda bir fikir birliğı içinde olan güçlere vardımcı olma- yacağını özellikle v urguladı. Türkıye'nin Avrupa Bır- lıği için büv ük bir pazar ol- ma özelliğinin vanı sıra Or- ta Asya Türk Cumhuriyet- leri ve Kafkasva ile olan iv i ılişkileri nedeniyle de Av ru- pa Birliği ve Almanya için önemli bir ülke olduğu ger- çeğının de gözardı edilme- mesi gerektiğini belirten Bav- kal. Almanv a'nın A\ rupa'nın sınırlan konusunda daha ger- çekçı olabileceğınin altını çizdi. Bavkal'ıngörüşlen ile avnı doğrultuda düşündüğü- nüsövleyen Kuzev Ren \est- falya Kültür BakanııveSPD Eyalet Milletvekili İlse Bru- se ise iki ülke arasındaki dı- yaloğun arttınlması gerek- liliğini vurgulavarak. "Bu diyalogsorunlann doğrudan öğnenilmesine \e çözüm >ol- lannın hızla üretilmesineyol açacaktır" dedı. Özellikle Avrupa Parla- mentosu ile saglıklı birdıya- log geliştırmenin önemine de değınen İlse Bruse. HA- BITAT nedeni> le Istanbul'da bulunuşunun v arattığı bu ola- naktan yararlanmış ve De- niz Baykal ilesorunlan ve çö- züm yollannı tartışmış ol- maktan memnunıvet duv- duöunu belirtti. İşin adı Nitelıği Keşfi Ihaie tarihı Son müracaat Ihateşekli İHALE İLANI Kat karşılığı apart otel yapım işi inşaat 250.000.000.000.- (1996 B.F. ile) 14/06'1996saat14.00'te 12/06/1996 saat 17.00'ye kadar Yardtm ve iyılik Vakfı 2886 sayılı Devlet Ihale Yasası'na tabi değıldir. Şartnamesınde belirtıldıği şeklıyle yapım ıçın talip olan fırmalardan ön seçımle yeterli gorülen ve yapmayı taahhut ettığı projesı beğenılen firmalar açık arttırma usulu ile ihaleye katılacaklardır. İnşaat yapılacak yer Geçıcı temınat Kesın temınat Şartname ve eklen Içel Mersin Kargıpınan Beldesi 7.500.000.000.-TL Alınacaktır. Dosyasındadır. Dosya bedeii 25.000.000.- TL'dir. Yardım ve iyılik Vakfı Başkanlığı'ndan veya Mersın Yardım ve lyilık Vakfı Huzurevi Muhasebesınden satın alınarak görülebılır ILANEN DUYURULUR GOLKOYLULERE VAKIF ÇAĞRISI Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü, İlköğretmen Okulu ve Öğretmen Li- sesi Mezunları Vakfı kuruluş toplan- tısı, 9 Haziran 1996 pazar günü saat 14 oo 'de Kızıltoprak Fatma Şadiye Emekli Öğretmenevi'nde (Hasan Amir Sok. No: 14 Kızıltoprak) yapı- lacaktır. Bütün eski ve yeni mezunlarımız, mensuplarımız, hemşeri ve dost- larımız çağrılıdır. İrtibat Tel: (0216) 323 01 73 (0216)338 48 45
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle