05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenr Orhan Erinç # Genel Yayın K.oordinatorü Hikmet Çetinkaya • Yazuşlen Mudurlerı Ibrabim Yıldız (Sorumlu), Dinç Ta\anç 0 Haber Merkezı Müduaı Hakan kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser D15 Habcrlor Ergun Balcı#lstıhbaraf Ccngiz \ ıldırını • Ekonomı Bülent Kı/anlık 9 kultur Handan Şenköken • Spor Abdülkadir ^ ücelnıan # Makalcler Sami Karaören % Du/chıuc \bdullah \ a/ıcı • Fotoâraf Erdoğan Köseoğlu •Bı\«ı-Belgc Edifae Buğra • Yurt Haberlen Vlehmet Faraç v. a\ ın kurulu hhanSdçuklRijkanı. Ortıan Erin<;. Okta\ Kurtbökc. Hikmet Çelinka> a, Şükran Soner, Ergun Balci.DinçTavanç. İbrahim Vıldı/. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\. Hakan kara. Ankara TCTTIMICIM Mustafa Balbav 4 Habcr Muduru Doğan Akın \uturkBul\anNo 1^5. Kat 4. Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 C hat). Faks 419502'' • lzmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zt\a Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 44191 P • Adana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu, InonuCd l W S N o l Kat I Tel 3522550. Fak^ 3522570 Muduru Erol Erkut • Koordınator Ahıtıet Korulsan % Muhabebc Bülent Yener A Idare Hüseyin Gürcr 0 Işk'ime Önder Çelik • Bılgı-lşlem Naü tnal • BılgısaşarSıstem Mürihec Çiler V1EDV. \ C: • Yonctım Kunılu Baskanı - üenel Mudur Gülbin Erduran • Koordınator Rcha Işıtman 0 Cenel Mudur Yardımcısı Miı» \kdag Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5118466 \ayımla\an \e Basan: **em Gun Haber \ıaıw. Basın \e Va\mcılık \ S Turk.cn.asi Cad ?* 41 CagaloŞlu 34334 Ul PK 246 Uianbul Tel (0 2121 ^ 12 05 05 (20 hat I Faks 10212 6 HAZİRAN 19% İmsak: 3.28 Güneş: 5.25 Öğle 13 10 İkındi: 17.07 Akşam: 20.40 Yatsr. 22.29 l Yaz modası • Haber Merkezi-1991 yıhndan ben Türkıye'de çalışan Lacoste fırması. 1996yıhnınılkbahar gıysilennden sonra yaz koleksıyonunu da tüketıcilennın beğenısıne sunmaya başladı. Haziran ayında "Pıke Polo' temasıyla gündelık hayata şıklık getırmeye çalışan Lacoste. temmuz ayında ekoselı pantolon. gömlek, mont \e bennudalar ıle "golf temasını \şleyecek. Çevrecilerden hapishaneye riyaret • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Dünya Çevre Günü nedenıyle düzenlenen etkınlıklenn en ılgınci Bodrum'da yapıldı, Yörelerının kırletılmesine, yok edılmesıne karşı çıkarken tutuklanan 6 K.uruderelının bulunduğu Bodrum Cezaevf nın önünde bır toplantı düzenleyen çevrecıler. " Köyüne sahıp çıkan ınsanlan tutuklayan yetkılılerin çevre günü kutlamaya hakkı yoktur" dedıler. Deniz Kurdu Tatbikatı • GÖLCIK (Cumhuriyet) -Denız Kuvvetlen Komutanlığı'nın bu yılkı planlı tatbıkatlarından olan Denız Kurdu 2-96 Tatbikati bugün başlıvor. Surıye \e Kıbrıs açıklan da bu yıl tatbıkat kapsamında bulunuyor. Donanmaya bağlı gemiler. tatbıkat sırasında Gırne ve Gazimagosa hmanlannı da zıyaret edecek. Donanma Komutanı Oramiral Salim Den işoğlu tarafından sevk ve idare edılecek tatbıkat. 28 hazirana kadar devam edecek. Vakıf ünivepsitelepi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Genel Kurulu'nda 5 vakıf ünıversitesi kurulmasına ilişkin vasa tasansı kabul edildi. Istabul'da Fevziye Mektepleri Vakfı tarafından lşık Üniversitesi. Türkıye Sağlık \e Tedav i Vakfı tarafından Fatih Üniversitesi. Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından Sabancı Üniversitesi. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Bilgi Üniversitesi. Istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından da Yedıtepe Üniversitesi ısımleriyle beş yenı üniversite kurulmasına ilişkin tasan. yasalaştı. Tarih Vakfı'ndan iki sergi • Haber Merkezi- HABITAT II etkinliklenne Tarih Vakfı da 2 sergiyle katılıyor. 'Tanhten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme' başhklı sergiyle Anadolu'nun 12 bin yıllık yerleşme geleneğının bılimsel verilerden yola çıkılarak çağdaş gösterim teknikleriyle izleyiciye sunulması hedefleniyor. 'Dünya Kenti istanbul' başhklı sergide ise lstanbul'un kuruluşundan bu yana geçen 3 bin yılda geçirdiği evrim. yalnızca fiziksel değil toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlanyla ele alınıyor. tki sergi de Topkapı Sarayı Birinci Avlusu'ndakı Devlet Darphanesi binalarında yapılacak ve 31 temmuzda sona erecek. Spaptaküs balesi • Kültür Servisi - tstanbul Devlet Opera ve Balesi. HABITART etkinlikleri kapsamında bugün saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da "Spartaküs" balesıni , sergiliyor. Müziği Haçaturyan'a ait olan balenın koreografı dünyanm önde gelen koreograflanndan Basel Balesi Direktörü Youri Vamos. Orkestrayı ise Elşad Bagirov yönetıyor. Prof. Köknel, Boğaz Köprüsü'nden intihar sahnelerinin, bu işe biraz yatkm kişilere örnek oluşturduğunu söyledi Iııtilıarlarm arüşında medya suçluKEREMİLGAZ Görsel yay ın organlanndakı "intihar sahnelerinin" ınsanlan ıntihara teş- v ık ettığı öne sürüldü. İstanbul Üniver- Mtesi Çapa Tıp Fakültesi Psikivatri Anabilım Dalı eski öğretım üyelerin- den Prof. Dr. Özcan Köknel. Boğazi- çi Köprüsü'nde son günlerde sayıları hızla artan ıntihar girişimlerinın yazı- lı ve görsel basında gösterilmesının çok yanlış olduğunu belirterek. "Bo- ğaz köprüsü'nde zon zamanlarda mey- dana gelen intihar girişimlerinin sav> sının artmasında görsel \e vazılı basın yüzde 100 su<,ludur" dedı. Çapa Tıp Fakültesi Psıkıyatn Ana- bilim Dalı eski öğretım üvelennden Prof. Dr.Özcan Köknel. Bogaziçi Köp- rüsü" nde son günlerde sayilan hızla artan intvhar girışımlennın yazılı ve görsel basında gösterilmesinin çok vanlış olduğunu savundu Prof. Göknel, bu gıbi yayınların in- tihar girişimine yatkın olan insanlara "i>i bir örnek" olu^turduğuna dikkat çektı Gün geçmiyorki televizyonlarda ve gazetelerde Bo|az Köprüsü'nde inti- har ginşımi haberleri yeralmasın Köp- rulerde meydana geîen bu intihar gı- rişimlerı o kadar arttı kı. ünlü bır ga- zetecı geçtığımız günlerde gazetesın- de yer alan köşesinde "Artık T\' ha- ber bültenlerinin sonunda" haberleri ızledınız. şımdı boğaz köprusünden intihar haberlerını venyoruz' anonsu yeralacak" diye vazdı. Bu intihar girişimlerinın birçoğu köprüde bulunan güvenlik göre\ lılen ve baün mensuplan (!) tarafından ön- lenirken.bazt ginşımlerise ıntiharlaso- nuçlanıyor Bu tip haberlerin medya- da yer almasının çok büvük sakınca- ları olduğunu belırten Prof Özcan Köknel. "Özellikle görsel olarakveri- • Boğaz Köprüsü'nde son günlerde meydana gelen intihar girişimlerinin gösteri nitelikli olduğunu sandığını belirten Köknel, "Eğer insan ciddı bir ruh hastahğı nedeniyle intiharı düşünürse, bunu eyleme dönüştürme olasılığı çok fazla" diye konuşuyor. lenintihar mesajlaruzatenbu işe biraz la^am mı' diye düşünürken karşısın- da giizel bir model göriiyor. Hemen bunu taklit ederek kendinde bulunan intihar düşüncesini ev leme dönüştü- rüvor. İkincisi ise intihar girişimi gös- terisi yapıpda,çıkar beklevenler. Bu tip haberler bunlar için de güzcl örnek oluşturuyorlar. İntihar girişiminin ar- dından bu insanlann da kimisi karısı- nakimisi işineka>uşu>or. İntihar, bir- vatkın olan insanlar için örnek oluştu- ruyor" diye konuştu. Boğaziçı Köprüsü gıbı yerlerde mey- dana gelen intihar olaylannt gerçekleş- tiren insanlann ıncelenmesi gerekti- ğını anlataıı Köknel. şöyle devam et- iv. "Bu gibi ülaylan iki tür insan yapı- yor. Birincisi gerçekten intiharı düşü- nenler. Bunlar ciddi ruh hastalanolan- lardır. Bu insanlar intihara cesaret ede- miyor >a da ne şekilde intiharedeceği- ne karar \ermis, değil.' İlaç mı alsam, tabancayla mı intihar etsem. kendimı mi assam yoksa yüksek bir yerden at- cok ki^ilik lK)/uklukJarında bir anıa- ca ulaşmak için kullanılan bir araç,an- cak ciddi hastalıktır" GeçtiğimizyıllardaTRT'nin 1 Ka- nah'nda "Saat Sabahın Dokuzu" adıy- la birdizinin ılgıyle ızlendığini anım- satan Köknel. bu dızıde göstenlen in- tihar olayının ardından 2 ay içerisinde 22 kişinin aynı şekilde intihar girişi- minde bulunduğunu ve 6-7 kişinin ise intihar ettığıni anlattı. Dünyada yapı- lan bütün araştırmalann. intihar olay- lannda basının etkısınin fazla olduğu- nu gösterdiğıni belırten Köknel. "Bu konuda yaptığım araştırmalarsonucu Alnıanya'da yapümışçok giizelbir ça- lışma var. Onlar ters olarak yola çık- mışlar. İntiharı önlemek için intihar mesajı olan \e içindedeminolunda in- tihar girişimi olan bir film gösterilme- sinden sonra bile bu şekilde intihar eden çok sav ıda kişi olduğu görülmüş. Bunun rastlantı olduğu şeklindeki gö- rüşler de bilimsel olarak çüriitülmüş- tür" görüşünu savundu. Boğaz Köprüsü'nde son günlerde me\,dana gelen intihar gırişımlennin gösteri nıtelıklı olduğunu sandıöım belirten Köknel. "Eğerinsanciddrbir ruh hastahğı nedeniyle intiharı düşü- nürse bunu evleme dönüştürme olası- lığı çok fazla" diye konuşuyor. Aynca bazı antısosyal kişilik sahibi insanla- nn da bu gıbı ey leme girdiklerini söy- leyen Köknel. toplumun kendilerini ne şekilde olursa olsun tanıması ve medyanın ilgisinı çekmek içın bu yo- la başv urduklannı belirtiyor. Bütün dünya ülkelerinin bu gibi şid- det ve intihar olaylannı içeren haber- lerin basına yansıtılıp yansıtılmama- sını tartıştığını vurgulayan Prof. Kök- nel şöyle konuşuyor: "Ozellikleçocuklar \çgençleriçin şid- det içeren mesajlann, intihar gösteren haberlerin gösterilmesi kesinlikle>an- lıştır. İntihar da şiddetin kendine dön- mesidir. Bu konudabasındaçalışan ha- ber müdürierine de bü> ük göre% dü- şü>or. 'şiddt't \e intihar ola> lannın med- yada gösterilmesi toplumu olumsuz vöndeetkilhor." tpek Yolu 'nun 20. yüzyıl kervanı Çin'in Şian kenrinden başlayıp baOya ipek, baharat ve porselen taşıvan binlerce \ıllık *İpek ^olu'nda şimdi 20. yüz>ıl kervanı yürü\or. Fotoğraf sanatçısı Arif Aşçı, genç fotoğrafçılar Necat Nazarrjğlu, Murat Özbe>, Amerikalı kameraman Paxton VVinters, 10 de%e. Moğol bakıcı Li. Dost ve Talaz adlı kangal köpekleriyle iki vıl sürmesi planlanan 12 bin kilometrelik yokuluğa, 4 haziranda Şian'dan başladılar. Şian'da yapılan başlangıç töreninde minik öğrenciler sağanak yağmur altında gösteri yaptılar. Çin Halk C umhuriveti, Kırgı/istan. Özbekistan. Türkmenistan, İran ve Türkiye topraklannda vaklaşık 12 bin kilometre katedecekolan "İpek \olu" kervanının lemmuz 1997 sonlarında İstanbul'a ulaşması planlanıvor. \olculuk sırasında gecilen ülke devlet başkanlanna çeşirJi hediyeler ve ipek kaftanlar verilecek C umhurbaşkanı Süleyman Demirerin oğlak derisi ikerine yazdınlmış mektupları. ipek kaftanlar, Kırguistan, Kazakistan, Özbekistan. Türkmenistan ve İran dev let başkanlanna sunulacak. Cumhurbaşkanı Demirel'in Çin HalkCumhuriveti Devlet Başkanı Jiang Zemin'e va/dığı ve ülkeler arası dostluk ilişkileri açısından İpek Yolu'nun önemine değindiği mektup. daha önce Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Berhan r kinci tarafından Zemin'e sunulmuştu. Çanakkale Seramik'in sponsoriuğunda gerçekleştirilen "İpek ^olu' projesine Adas Dergisi, Fuji Fılm, Leica, Nordstern Sigorta,Caravan ve Kempinski Otelleri destekverdi. (HATİCE TUNCER) Türk Psikologlar Derneği 'Hastane imanu korkutuyor 9 ANKARA (AA) - Türk Psikologlar Derneği'nin 'İmamoterapi' adı altında yaptığı bir araştırmada. hastanelerde görevlendirilen imamlann 'visit'e çıkmalarının hastaların morali üzerinde olumsuz etki yaptığı ve ölüm korkusu y arattığı saptandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde isteyen hastalara moral destek sağlaması amacıyla geçen yıl kadrolu imam çalıştınlması uygulamasının başlatılmasının ardından. Türk Psikologlar Derneği konuv la ılgıli bir anket vaptı. Araştırma, Ankara Üniversitesi Dil ve Tanh Coğrafya Fakültesi'nden psıkolog Prof. Dr. Nesrin Şahin ıle Ortadoğu Teknik üniversitesi'nden uzman psıkolog Yeşim Yasak tarafından yaklaşık 500 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmanm amacmın Türk insanının kafasındaki imam ve psikolog şemasmı ortaya çıkarmak olduğunu v urgulay an araştırmacılar. deneklenn mümkün olduğu kadar Türkiye'nin değışık bölgelenndekı insanlardan Cumhurbaşkanı, yeryüzünün doğal dengelerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi Demirel: Doğayı tahrip etmeden gelişme saglaııtnab ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaş- kanı Sülevman Demirel. insan hayatının, yaşam kay naklannın tükenmesi v e yeryüzünün doğal den- gelerinin bozulması gibi büyük bir tehlike ile kar- şı karşıya olduğunu belirterek gelişmenın doğayı tahrip etmeden sağlanması gerektiğini bildırdi. Başbakan Mesut Yılmaz. evrensel bir boyut kaza- nan çevre sorunlannın, insanlığın teknolojik ve sosyal gelişmesine koşut olarak ortaya çıktıeını bildirdi CHP lideri Deniz BavkaL doğal kaynak- lar üzerindeki nüfus ve sanayi baskısmın gün geç- tikçe ağırlaştığını kaydetti. Çevre Bakanı Musta- fa Taşar, çevresel kaliteyi geliştirmeyı, temel ilke olarak benimsediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Demirel. **5 Haziran Dünya Çev- re Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda." toplu- mun özlemi olan gelişmenin, doğayı tahrip etme- yen, doğal değerlerle uyumlu olarak sürdürülme- si gerektiğinin artık uluslararası düzeyde kabul gördüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı. "Hem kal- kınmavadevamedeceğjz, hem de doğalve tarihi zen- ginliklerimizi gelecek nesillere korunmuş olarak devretmenin vöntemlerinigeliştireceğiz" dedı. Başbakan Mesut Yılmaz mesajında. çevre soru- nunun teknolojik v e sosyal gelişmeyle ortav a çık- tığını bildirdi. Yılmaz şu görüşlen dile getırdı: "Ekonomik ve sosyal kalkınmamn temel girdisi olan doğal kav naklann tüketilmeden ve kiıietilme- den nesiller boyu devamını hedefleyen yeni bir kal- kınma anlav ışı olan sürdürülebilir kalkınma prog- ramlarının uygulanması,gelişen ekonomiye hız ka- zandıracaktır. Çevre sorunu artık evrensel bir bo- vut kazanmıştır." CHP lideri Bavkal. dünyada hızlı bir çevre tah- ribatı yaşandığını vurguladığı mesajında. doğal kaynaklar üzerindeki nüfus ve sanav i baskısmın gün geçtikçe ağırlaştığını bildirdi. Bavkal. "Ekolojikden- geleri gözetmeyen kalkınma çabaları zaman içinde tıkanmava mahkûmdur" dedi. Taşar. Dünv a Çev re Günü nedeniyle düzeniedi- ği basın toplantısında, reaksiyonel yaklaşımlar ye- rine. önceden tedbir alıp kirlenmey i önlemeyi. ko- rumayı ve önemlisi çevresel kaliteyi geliştirmeyı temel ilke kabul ettiklenni bildirdi. Taşar, bakan- lığının yürüttüğü bazı projelen şöyle açıkladı: Tebrik kartı uygulamasına son - Yıllıktebrik kartı gönderisiolarakdev let3.5tril- yon liralık/arara uğramakta, 14bin900taneağaç yok olmakta ve 875ton kâğıt harcanmaktadır. Teb- rik kartı gönderme uygulamasına son vererek bu gelirlerin Çevre kirliliği Önleme Fonu Hesabı"na ba- ğış yoluvla aktarılması. -Gürültü Kontrol Yönetmeliği 28 mayısta vali- lik ve ilgili bakanhklara gönderilmiştir. - Endüstriyel Kazalariçin AcilDurum Ptanıtüm valüiklere gönderilmiştir. - Kurşunsuz benzin kullanımını teşvik amacıy- la Enerjı veTabiı KaynaklarBakanlığınezdındegi- rişimlerde bulunulmuştur. -12 özel çev re koruma alanının tüm planları ha- znianmıştır. Ihlara\adisL Kekovave Patara katı atık depolama tesislerinin yer seçimleri ve projelen ta- mamlanmış. inşaat safhasına gelinmiştir. - Türkiye çevre konusunda küresel. bölgesel ve ikili düzeydeki 37 uluslararası anlaşmaya, 27 dek- larasyona, 9 ikılı anlaşmava taraf olmuştur. - Katı Atık Projesi. Patara Çevre Koruma Planu L'lusal ÇevTe Eylem Planı ve Stratejisi çalışmaları devam etmektedir. -Avrupa Birliği Life Programı kapsamında Tür- kiye "de Ûlusal Çevre ve Kalkınma Gözlemevı ku- rulması amacıyla Avrupa Birliği ile finansman des- tek sağlanmıştır. - Çevre V'eri Bankası ve İzleme Sistemi Projesi, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes Havza \ önetim Projesi, Deri SanayiÇev resel Uy um ProjesL Akde- niz Kentleri Katı Atık Projesi, Jeotermal Enerji Projesiisefinansman teminetmekiçin Dünya Ban- kası'na önerilen projelerdir. oluşmasına gayret edildığinı. yaşlarmın da 12-71 arasında bulunduğunu (ortalama 30) belırttıkT. Prof. Dr. Şahın ve uzman psikolog Yasak. yaptıklan araştırmanm sonuçlan hakkında şu bilgıyi verdıler. "Hastanede yatan hastalann y üzde 90' ı, odaya imam girmesi halinde "kanser ya da ölümcül bır hastalığa yakalandığını düşüneceğinı' söyledi. İçeriye bir psikolog girdiğinde ise hastalann > üzde 35'i 'rahatlayacağını'. yüzde 19'u 'ruhi bozukluk geçirdiğinı düşüneceğinı' kaydetmiştir. Odaya imam girmesi durumunda hastalann yüzde 801nin aklına ölüm geidiği, psikoloğun gelmesi halinde ise yüzde 35'inin rahatladığı ve kendilerine yardım edebileceğine inandığı belirlenmiştir. Deneklerin yüzde 42'si odasına "hıç imam kabul etmeyeceğini", yüzde 22'si 'çok ağır hasta oldugunda imam isteyebileceğini", yüzde 13'ü "bir şey fark etmeyeceğini', yüzde ll'i de "imamın her zaman gelebıleceğini" belirtmiştir. Hastalann yüzde 12'si ise 'hiçbır zaman psikolog istemeyeceğıni' ifade etmiştir. Hasta, "Size kim yardım edebilır' sonısuna ise öncelikle doktoru. ardından ailesi, arkadaşlan, psikolog, hemşire, psikiyatrist ve son olarak ise imam karşılığını vermiştir. Göriildüğü gibi imamlann sağlık sektöründe hastalara moral vermek amacıyla görevlendirilmeleri yanbştır. İmamlar, günümüze kadar süregelmiş işlevleri doğrultusunda, ölümle ve ölüme vakın olmakla özdeşleştirilmektedir. Bu da hastanede görevli ve 'visit'eçıkan imamın hastalann morali üzerinde olumsuz etki vapacağını açıkça göstermektedirT RASGELE/RAİF ERTEM HABITAT II kentsel yerleşim toplantılannın ikincisi. Gazetelerde yazılar, televizyonda, radyolarda, top- lantılarda söylevler. "Toplantıyararlıdır, zorunludur." Bir sevinç dalgası esiyor, yalıyor. insanoğlu. Mutlu. Benim içime bir hüzün çöktü. Sevinemedim. Ken- dime sordum. Milyonlarca yıllık yerleşik düzene ge- çemedi insanoğlu. Neden? Yanttı mutlaka bulunmalı. Ay'a iniyoruz. Yeni gezegenler buluyoruz. Yoksa yeni göç yerleri mi arıyoruz? Dünya'ya sığamıyoruz... Göç dalgası durmadan! Düzenli kentler kurmak olanaksız. Her yıl 400 bin kişı dayanıyor istanbul va- roşlarına. Bır o kadar da Izmir-Ankara kapılanna. Avrupa'da, Almanya'da ne kadar yabancı var? Nü- fuslanna yakın. Amerika zaten göç insanının barınak yeri. Kentyeıieşimini planladınız. Bahçeli düzenya, kat- lar verdiniz. Yaptınız, oturttunuz. Aradan beş on yıl ge- çince. Kapılara dayanan insanların baskısına! Dayanabilecek misiniz? imkânsız. Katlara katlar çıkacaktır. Bahçeler yapılacaktır. Yı- kılacak, yeniden yapılacaktır. Azmanlaşacaktır. Üç beş yıl sonra görenler. Kenti tanıyamayacaktır. Kentsel yerleşim değil kanımca. Insanın yerleşimi. insanoğlu bulunduğu yerde doyunabilmeli, barınabil- meli. Göçmen kuşlar neden düşiiyorlar yollara? Do- Goç Yolları Kesti yunma, barınmayen değil mi aradıklan? insanoğlu da göçmen kuşlara döndü. Barınaklar hep geçici. Geçi- ci gözle bakıyoruz. Tarlalanmızın arsaya dönüşmesini istiyoruz. Değer- lensin diyoruz. Satalım kaçalım... Sokaklar caddeleşsin. Evlerimiz, apartmanlanmız işyeri olsun. Satalım, kiralayalım, gidelim. Göç göç göç... Dedim ya HABITAT II. içime bir burukluk getirdi. Ak- lını kullandığını söyleyen insanoğlu. Kendine bir yurt, yöre edinemedi. Yerleşik düzene geçemedi. HABITAT'ın ikincisindeyiz. Üçüncü, dördüncü, son- suza doğru uzar mı dersiniz?.. Köyter, kentler arasındaki göç. Uluslararası şekle bü- ründü. Kıtalar arası göç kapımıza dayandı. Sanınm çok uzun olmayan bir süre sonra. Gezegenlerin kapısını çalacağız. HABITAT'ı o zaman nasıl toplayacağız?.. Göç eden yaratıklar! Bazı kuşlarla insanoğlu kaldı. "Kuş beyinli" sözcüğü de nereden doğdu? Kuşlar ka- natlarıyla, bizler uçaklarla uçsak da! Uçmakla kaçmak arasında! Bir çağnşım mı var?.. Kanatları olmayan insanoğlu. Uçakları yaptı. Göç. Daha hızlı göç... Gezegenlere ulaşamazsak. Göç edecek yer kal- madı. Gezegenler hayal daha. Ne yapacağız. Yapacağımız belli. Barındığımız, doyunduğumuz yerleri yurt edineceğiz. Ülkemize özgü. Yalnızca Ege, Marmara değil; Ana- dolu. içini, doğusunu, kuzeyini. güneyini de yaşana- cak duruma getirmektir çözümü. Geçen yerel yönetim seçimlerinden sonra ne dü- şünürsünüz bilemem. İşimiz Allaha mı kaldı? Rasgele... '
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle