30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI Istanbul B 25 Edirne B 31 Çanakkale B 30 Kocaeli B 28 Izmir A 31 Manisa A 32 Aydın A 34 Denizli A 29 Zonguldak B 23 Antalya Sinop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskişehir Sıvas Y B B B B B B B eaas 22 21 23 23 24 20 25 18 Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin A 27 Siirt A 26 Hakkâri B 14 Van A 33 Kars B 19 B 20 Yurdun kuzeydoğu ke- sımlen parçaiı ve çok bu- luttu. Orta ve Doğu Kara- dentz ıle Do§u Anado- •u nun kuzeyi sağanak ve gokgurultutu sağanak yağışlı, otekı yetieraz bu- tutiu \ıe açık geçecek Hava sıcaklığı bıraz arta- cak. ftuzgâr yurdun batı kesımlennde kuzey ve dogu, doğukesımtennde ku2ey ve batı yönlerden haîıî ara sıra orta kuvvet- îe. yağtş anmda >er yer kuvveth olarak esecek Loodra Paris Roma Bertin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B B B B B B B 2tS 30 26 26 20 27 24 21 Budapeşte B 28 Münıh Atına Milano Oslo Helsınki Stockholm Belgrad Viyana Bonn b B Y B B B B B ZH 29 19 15 15 30 19 28 B 29 ~TT ö Tahran Taşkent Moskova B Aşkabat A 34 Almatı B 33 Taşkent 34 Bakü B 25 Bişkek 32 Tıflıs B 24 Kahıre 29 Şam 31 0Açık SiSH , B J U'JU t Çok bulutlu Yağmurtu G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada - ANAYOL'un hozulması zor. Önce gerecekler, sonra bır araya gelecekler. - ANAYOL kesın bozuluyor. Sonrasını kestirmek zor... - Sonrası, RP ile DYP hükümet kuraıiar. Adına se- çim hükümeti derler. Böylece Tansu Hanım'ın, "RP ile bir araya gelmer,." sözüne kılıf bulunmuş olur. Sonra devam ederler... - Buna DYP içinden karşı çıkan çok olur. Halka da anlatamazlar. ANAP'la RP hükürnet kurar. - RP'li hükümeti unutun. ANAP-DYP-CHP hükü- meti geliyor. - Mesut Bey. yeni manevralarla hükümeti götürür, sonbaharda seçim var... - Bu Meclis 'i iki yıl geçmeden seç/me götüremez- siniz. Çünkü, yeni milletvekilleri önce emeklilik hak- lannt elde etmek ister... Her olasılık ötekini çürütüyor. Herkes saman altın- dan su yürütüyor. Olası bir yeni hükümet senaryola- rı gösteriyor ki, ANAP ve DYP çift kişilikli, RP de çok kişilikli... ANAYOL'un bitmesine zil çahp oynayan da var, etekleri tutuşup oradan oraya koşturan da... Türkeş'ten, 'Bozmayın ulan...' turu ANAYOL kulisçilerinin başında MHP Genel Başka- nı Alparslan Türkeş geliyor. Türkeş, Çiller'le Yılmaz arasında mekik dokuyor. Anlaşılan o ki, hem öğüt ve- riyor. hem canlarına okuyor. Türkeş'in söylediklerini bir yana koyalım, söyle- mek ıstediklerinı bu köşenin diline çevirelim: "Ne hükümet bozması ulan... Anlaşın... Yani anla- şınız. Tamam bız pariamento dışındayız ama, hem DYP kontenjanından hem ANAP kontenjanından pa- yımızı a/ıyoruz. 40 kadar genel müdür MHP köken- li. Şimdi işi yokuşa sürüp, RP'yi falan gündeme so- karsanız, bizim anyla taydan aldığımızpay da gider... Birdeşu rejim meselesi... Bakın, ortalığı fazla bu- lanık bırakmayın, yoksa rejim gider haaa!.." Sonuç olarak yeni hükümet arayışlan bu hafta için- de yoğunlaşacak. Anayasa Mahkemesi'nin güve- noylamasını ıptal eden kararının gerekçesi son anda bir degişiklik olmazsa bugün Resmi Gazete'de ya- yımlanıyor. Özden'in yaklaşımı Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Öz- den'le dün konuyu konuştuk. Durumu şöyle özette- di: 1 - Anayasa Mahkemesi kararlan yayımlanıncaya kadar hukuksal yönden yapılması zorunlu bir şey yoktur. 2- Karar yayımlanınca hukuksal olarak yapılacak- lar kararın içeriğine göre belirtenir. 3- Sıyasa/ olarak yapılacaklan bizim belirlememi- ze gerek yoktur. Bu duruma, Yılmaz'ın karan eklenince RP'nin ver- diği gensoru önergesi havada kalıyor. Ancak, duru- ma göre yorum yapma ustası milletvekillenmiz, Res- mi Gazete'de yayımlanan karara da istediği kulpu ta- kabilir. Gensoru bugün TBMM'de görüşülecekti, cumar- tesi günü oylanacaktı... Yılmaz senaryoyu bozdu... Başbakan Mesut Yılmaz gelişmeler karşısında ra- hatgörünüyor. "Hükümeti bozarlarsa bunun altema- tifi seçimdir" diyor. Eğer hükümet bozulursa Yılmaz, halka şunu diye- cek: "Bu istikrarsızlığa Çiller sebep oldu..." DYP'lilere de şöyle deme hakkı doğuyor: "Mesut Yılmaz bu ülkede üç-dört aydan fazla baş- bakanlık yapamaz. 199Vde de böyle olmuştu..." !ki merkez sağ parti tepişirken RP, durumu seyre- derek puan alacak. Hoş bir Meksika atasözü vardır: "Ne güzeldir bütün gün dinlenmek, bir de üstüne uyumak..." RP bu ortamda, böyle yapsa bile kârlı çıkar... Bu kâr biraz "sahte Kâr"olur ama, kâr kârdır... RP'desahtekârlar... ANAP'ta tahripkârlar... DYP'de hilekârlar... DSP'de kanaatkârtar... CHP'de heveskârlar... Meclis bu kadar kârlı olduktan sonra efkârlı olma- mak gerektiği de aşikâr bir durum... Malsoruyagelince... Dün Çiller ve Erbakan'la ilgili görüşmeler yapılır- ken, durumun ne kadar vahim olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu görüşmeleri izleyen bir işçinin, memurun. emeklinin ne düşüneceğini kestirmek zor değil... Kilo kilo altınlar, dolarlar, arsalar, yurtdışında yatı- rımlar... Sözün kısası Meclis'te dün çok mal vardı... Kartı > Sulu kar Gök gurultülu Gali özür diledi • Baştarafı 1. Sayfada Büyükelçi OmerAkbel. dün düzenlediği basın toplantt- sında. Gali'nin rahatsızlan- dığını ve bu yüzden dünkü programını iptal ettiğıni kay- detti. Gali ile Denktaş'ınbu- gün görüşeceğini anlatan Akbel. görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenle- neceğini bildirdi. Galı- Denktaş görüşmesine, BM Kıbrıs Ozel Temsilcisi Han Sung-Joo'nun da katılacağı belirtildi. Bu arada BM Genel Sek- reteri Butros Gali'nin sözcü- sü Ahmet Fevzi, Gali'nin BM İnsan Yerleşimleri Kon- feransı HAB1TAT II Genel Kurulu'nun açılışında yap- tığı konuşmada kullandığı, "Türkiye federal cumhuri- yeti" ıfadesinin, sekreterli- ğin hatasmdan kaynaklandı- ğını belirterek bu hata dola- \ ısıyla Türkiye \e Türk hal- kından özür diledi. Fe\zi. İstanbulda düzen- lediği basın toplantısında. konuşmadan az önce sekre- terlik tarafından hazırlanan baz\ notlann, okunnıak üze- re Genel Sekreter Gali'ye iletildiğini \e bu notlarda Türkiye Cumhuriyetı'nin hatah bir şekılde u Türkiye federal cumhuri>eti" şeklin- de \azıldığını belirtti. Galı'nin. söz konusu me- tindeki bu yanlış ifadeyi ilk okuduğunda fark ederek notta geçen diğer, "Tiirkiye federal cumhuriyeti" ifade- lerini düzeltip okuduğunu bildiren Ahmet Fev zi. bu ko- nuda Türk basınında çıkan ve Gali'yi. "Türkiye karşıtı <rtmak T1 la suçlayan haberle- rin. kendisi için çok rahatsız edici olduğunu belirtti. H Bu hatadan dolayı genel sekreter \e sekreterlik adına özür dilerim" diyen Ahmet Fevzi, söz konusu hatanın, bazı Türk basın organlann- da yansıtıldığı gibi konuş- manın gerçek içeriğinin önüne geçmemesi gerektiği- ni söyledi. Söz konusu hata \le ilgili olarak gazetelerde çıkan ha- berlerin. daha çok bir hayal kınklığını yansıttığını, bu- nun "haksız ve tamanıen yanlış" olduğunu vurgula- yan Fev zi. "Bu hataiçin özür dilerim" diye konuştu. Çiller'in serveti, siyasette arttı AÎNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. başbakanlığı döneminde de serveti konusunda belgelere dayanan suçla- malara yanıt veremedi. Çiller'in ya- nıt veremediği bulgular arasında. cumhuriyet tarihinde ilk kez bir baş- bakana yöneltilen "vergi kaçakçılığı yapma" suçlaması da yer aldı. Çil- ler'in. yanıt veremediği konular ile ser\ etine ilışkm bazı gelişmeler. ana hatlarıyla şöyle sıralanıyor: 1- Çiller. ABD'deki serveti nede- niyle, Türkiye'nin yurtdışında yatı- nm yapan ve ülke dışına miKonlar- ca dolar transfer eden ilk başbakanı oldu. 2- ABD'de sahip olduğu Holiday lnn Oteli'nin tek bınası için 2 yılda yaklaşık 95 bin dolar emlak vergisi ödeyen Başbakan Çiller'in, kendi holdingine Türkiye'de 7 yılda ödet- tiği toplam kurumlar vergisi. 78 bin 500 lirahk dolar kuru esas alındığın- da. 377 dolar düzeyinde kaldı. 3-Yurttaşlanndan "Başbakan" sı- fatıyla ek vergi alan Çiller, sahibi ol- duğu Marsan Marmara Holding'e. 7 y ılda toplam 29 milyon 609 bin 148 lira kurumlarvergisi ödetti. Çiller'in, yurtdışında milyonlarca dolarlık ya- tınm yapan hoidinginin Türkiye'de 7yıldaödediği toplam kurumlarver- gisi, 10 milyon lira ücret alan bir işçi- nin ücretinden 1 yılda kesilen gelir vergisinin bile gerisinde kaldı. 1987, 1988,1989 ve 1990yıllanndadevlete tek kunış kurumlar vergisi ödeme- yen Marsan Holding'in variıklan, kuruluşunun ardından vergisiz ge- çen y ıllarda tanı 54 kat arttı. 4- 1994 yılmda verilen kurumlar vergisi beyannamesine göre Çil- ler'in holdingi 1993 yılı faaliyetleri için 7 mılyar 376 milyon lira tutarın- da usulsüz istisnadan yararlanarak vergi kaçırdı. 5- Eski başbakanın eşi Özer L'çu- ran Çiller, kendisinin genel müdür- lük. Tansu Çiller'in de danışmanlık yaptığı batırılan İstanbul Banka- sı'ndaki usulsüzlükler nedeniyle "sahtekârlıkTa suçlandığı davada yargılandı. 6-Tansu ve Özer Uçuran Çiller, İs- tanbul Bankası davalarının kapandı- ğını öne sürerek kamuoyunu yanılt- maya çalıştılar. Yargıtay. Çiller lehi- ne olan Istanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesi karannı 1995 Haziran ayı sonunda bozarak Ziraat Banka- sı'nın •sahtekârlık'la suçladığı Özer Uçuran Çiller'in tekrar yargılanma- sına karar verdi. 7-Tansu Çiller, kurucusu ve ilk yö- netim kurulu üyderinden olduğu Bi- zim Vadi Konut ve Vapı Kooperati- fTnde 'ziınmetine para geçirmek'le suçlandı. Ay nıdavada sanıkolanÖz- er U. Çiller'e "sahtekârlik" suçlama- sı yöneltildi. 8- Tansu \e Özer Uçuran Çiller. sahibi bulundukları 2 adet yatın Marsan Holding'e ait olduğunu bil- dirdiler. 7 yılda toplam 30 milyon li- ra bile kurumlar vereisi ödemeyen Marsan Holding'in î\ Aralık 1993 tarihli dönem sonu bilançosunda. yatları da kapsayan "taşıt araç vege- reçleri hesabrnda sadece yaklaşık 754.5 milyon liralıkkarşılıâa yer ve- rildi. Çiller ailesi. böylece 2 adet yatın değerinin. yerli bir otomobilin fiya- tının bile gensınde kalarak "maksi- mum" 754.5 milyon lira olduğunu iddıa etmiş oldular. President adlı yatı 1993 sonunda 500 milyon liraya aldığını iddia eden Özer U. Çiller'in. tekneyi Aksigor- ta'ya 2.5 milyar liraya kasko sigor- tası yaptırdığı ortaya çıktı. Teknenin alınmasına aracılık eden Başbakan- lık TURBAN Genel Müdürlüğü K.u- şadası Mannası eski Müdürü İbra- him Demir. Çiller'in. değeri 385 bin dolar (1 ABD Dolan 78 bin 500 lira olarak varsayıldığında. yaklaşık 30 milyar 220 milyon lira) olarak ulus- lararası listelere geçen yat için "sah- tekârlık yaptığını ve vergi kaçırdığt- nı" iddıa ederek Başbakanlık Teftiş Kurulu'na yazılı ihbarda bulundu. 9- Çiller ailesi. Kuşadası'nda yar- dımcüarı Suna Gönül Pelister adına I milyar 400 milyon liraya aldıklan 90 bin 553 metrekarelik (90.5 dö- nüm)çiftliği. aradan bir yılgeçmeden I1 milyar liraya kendi adlannageçir- diler. Üzerine devlet olanakları da kullanılarak büyük bir bina yaptın- lan ve ağaçlandınlan çiftliğin, satış işlemi yapıldığı dönemde gerçek de- ğerinin 200 milyar liraya yaklaştığı bclirtilmesine karşın. tapuda neden düşükdeğergösterildiğineaçıklıkge- tirilmedi. Çitler ailesinin, araziyi düşük de- ğerdengöstererektapu hareı vetaşın- maz vergjsinden kaçtıklan değerlen- dirmeleri yalanlanamadı. 10- 1991 yılından beri millet\e- killiği. Devlet Bakanlığı ve Başba- kanlık dışında geliri bulunmayan Çiller. DYP lideri olarak siyasi yaşa- mını sürdürdüğü dönemde. "sekre- tarya çahşmalan" gerekçesiy le ls- tanbul Yeniköy'de yalısına yakın 2 ev daha aldı. Çiller, Bilkent'teki ev lerinin yakı- nında bulunan bir blok apartmandan daire de satın aldı. Servetini geniş- leten Tansu Çiller, parti çalışmalan gerekçesiyle edinilen dairelerin ne- den DYP Genel Merkezi'nce satın alınmadığına açıklık getimıedi. sonra siyaset' Yılmaz, Brükselden döndü Yunanistan'a 'kışkırtmadan kaçm' uyansı 'Aşkabat' Haliç'e iııcliiTİcü İstanbul Haber Senisi - Üç yıldır denizde çürümeve terk edilen ve "akıbeti belli olmayan" 18 bin tonluk "Bakü" gemisınin eşi "Aşkabat". dün Camialtı Tersanesi'nde buruk bır törenle Haliç'e ındinldı. Camialtı Ter^anesi işçilerj. gemıvi indirdıkleri sırada. "Tersaneler bizimdir. Kapatıtamaz" sloganlan attılar. Yoğun bir güvenlik önlemi alınan tören sırasında. Dok Gemi-İş Başkanı Nazun Tur. tersanelerin satın alınması için kurduğu GESTAŞ şirketinin ışçileri temsil etmediği tarttşmalarından dolayı. sendikaya üye işçiler tarafından konuşturulmadı. Türkiye Gemi Sanayii Genel Müdürü. Nejati Süer ise "Gemiler bizim namusumuzdur" diyerek Aşkabat'm donanımının. yine Camialtı Tersanesi'nde yapılması gerektiğinı belirtti. Aşkabat ve Bakü gemisinin Pendık'de vapımı siiren 7 5 bin tonluk "Almaata" ve eşinden sonra Türkiye'deki en büv ük gemi olduğuna dikkat çeken işçiler. bu dort gemiye de Özelleştirme İdaresı tarafından el konulduğunu ve akıbetlerinin belli olmadığını söylediler. Aşkabat gemisınin bo\u 165.50 metre. genişliği 23.05 metre. derinliği ise 13.40 metre. Çift ambarlı v e 15.9 knot hıza sahip olan gemi. 932.TEU konteyner kapasitesine sahip. (Fotoğraf: FİLIZGÜMÜŞ) BRLKSEL (AA) - Baş- bakan Mesut Vılmaz. Ati- na'nın. Türkiye-AB ilişkile- rini engelleyen tav rını kına- yarak Yunanistan'ı uyardı. Statülerinde belirsizlik olan bölgelerde Yunan tarafının askeri tatbikat yaptnalannıf) -kışkırtma" olarak görüle- bileceğinı vurgulayan Yıl- maz. kışkırtmalardan kaçı- nılmasını istedi. Yılmaz. AB Dönem Baş- kanı Italya'nın. Türkiye'yi 11 haziranda Lüksemburg'da düzenlenecek hükümetler arası konferansla ilgili bilgi- lendirme toplantısına davet ettiğini de belirtti. Terör ele alındı Belçika'nın başkentı Brüksel'de temaslarda bulu- nan Yılmaz. dün Belçika Başbakanı Jean-Luc Deha- eneile bir araya geldı. İkili görüşmede terör. Türkiye- AB ilişkilerı ve Belçika'daki Türk yurttaşlarmın sorunla- n ele alındı. Belçika Başba- kanı Dehaene. Yılmaz'a, te- rör örgütü PKK'nin Belçi- ka'daki faaliyetleri hakkında bılgi verirken bu ülkedeki ör- gütün yan kuruluşlannın ve bu arada MED-TV'nin mali gelirlerini nasıl karşıladıkia- Gensoru beklenmeyecek rı konusunda soruşturma açıldığını ve bu soruşturma- nın hâlâ devam ettiğıni bil- dirdi. ikili görüşmede ayn- ca. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tartışıldı ve Yılmaz. Belçika'nın bu ilışkilerın ge- hşmesinde\e Yunan engeli- nın aşılmasında destek ver- mesını istedi. Bır Yunan ga- zetecinin, NATO'da Türk su- baylannın Ege'de bazı ada- cıklan "gribölge" olarak nı- telendirdiklerını ıçeren soru- su üzerine Yılmaz. statüle- rinde belırsızlik olan bölge- lerde Yunan tarafının askeri tatbikat yapmalarının "kış- kırtma" olarak görülebilece- ğini vurguladı. Yılmaz. Brüksel'e yaptığı zıyaretin dönüşünde, Esen- boğa Hava Lımanı'nda. ge- zisıne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yümaz. şöyle ko- nuştu: "Ziyaretimden he- men önce, Türkiye, AB Dö- nem Başkanı ttalya tarafın- dan haziran ay ının 2. yansın- da. Floransa'da düzenlene- cek zineye davet edildi. Yo- ğun diplomatik çabalar so- nunda gerçekleşen bu davet. Türkiye ile AB Troy kası ara- sında zirvc marjında yapıla- cak. Bu toplanh. AB ile ilişki- lerimizde önemli bir geliş- medir." ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- RP Genel Başka- nı Necmettin Erbakan'ın kuşkulu malvarlığı ıle ilgili soruşturma önergesine DSP'nin "hayır"demesi farklı tepkilere \ol açtı. DSP Genel Başkanı Bülent Eee- vit, "Ben siyasette önce doğ- ruluk ilkesine inanıyorum. Frbakan'a karşı tutunıu- muzda hiçbir degişiklik yok. adaletsiz düzenle arasında- kiçtkar bağını sürekli söy lü- yoruz, elimizde yasalara ay- kın toplanan bağışlarla ilgi- li bilgiler var" dedı. CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin."Ecevit, korktu- ğu için Erbakan'ı korudu. Şimdi, hukuk adına fetva ve- riyor". D^P Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci de "Kendisinin başbakan oldu- ğu dönemi de kapsıyor. Ken- disine de dokunur diye red- dettiler" savlanyla DSP li- derıne çattılar. Erbakan mutlu RP liden Erbakan. TB- MM oylamasındaki tııtum- lan nedeniyle DSP'ye müte- şekkır olduğunu belirtti. RPlideri Erbakan"ınmal- varlığıyla ilgili soruşturma önergesinin reddedilmesin- den sonra. CHP ve DYP'li- ler Ecevit'i hedef alan sert açıklamalar \aptilar. CHP Grup Başkanvekili Önder Sav. düzenlediği basın top- lantısında Çiller ve Erba- kan'ı hedefleven soruştur- ma önergeleri arasında hu- kuken hiçbir farklılık olma- dıüını söyledi. CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin de Eccvit'e şıı eleştırilerı yönelttr "3-4gün önce Erbajşan Mr tehdit sa- vurdu, 'geriye dönük soruş- turma olursa. Sayın Ece- v ıt'le ilgili iki bakanın da ka- rıştığı ilişkiler de açıklan- malı' diye. Ecevit çıktı, hu- kuk adına fetva veriyor. Ha- zırlık soruşturması aşama- sında /aınanaşımına uğra- yıp uğramadığı tartışılmaz. adına Erbakan'ı koruyacak bir anlayışa girdi. Gerekçe tehditlerse. siyaset adına va- him bir sonuçtur. Kimse kaç- masın." Ecevit'ten savunma DSP lideri Ecevit de dü- zenlediği basın toplantısın- da. siya^etle adaletı kesin- likle birbirine karıştırmaya- caklarını vurguladı. Ecevit. TEDAŞ konusunda Çiller'ı hedef alan önergeye de oy vermediklerini anımsatarak şu açıklamalan yaptı: "Bir İngiliz ozan "Onur- dan önce doğruluk' der, ben buna 'siyasetten önce doğ- ruluk'u ekliyorum. Soruş- turma öner bakan \e bakanlar hakkın- da verilebilir. Erbakan'la il- gili önerge bakan, hatta ırıil- letvekili olmadığı y ıllan kap- sıyor. 5 vıllık zamanaşımı var. Erbakan'ın son bakan- lığındanbuyana 19yılgeçti. Bu dav raşımızın arkasında hiçbir siyasal hesap yok. Er- bakan";ı karşı tutumumuz- da hiçbir degişiklik söz ko- nusu değil. Gezilerde sürek- li olarak RP ile adaletsiz dü- zen arasında çıkar bağı ol- duğunu anlattım. Erba- kan'ın yasalara ay kırı olarak bağış topladığına dair bilgi- lerimu de var. Bunlan ayn- ca inceleyeceğiz." Gazetecilerin "Güneş Motel olayrnı anımsatarak "Sıra size geliyor diye mi böy le davrandınız" sorusu- nu yöneltmeleri üzerine DSP lideri. "Aklımdan bile geçmedi. 79'da hükümetin i- ki bakanı ile ilgili iddialar or- taya çıkınca. doğrudan Ma- liye Bakanlığı Teftiş Heye- ti'nigörevlendirdik" yanıtı- nı verdı. DSP liden "TEDAŞ'ta Çiller ile ilgili oy lamaya ka- tılmadıniA şimdi niye oy la- maya katıhp rvt oyu kulîan- dınız. bu çelişkili değil mi" soru^u üzerine de "Çelişki yok. Burada soruşturma önergesinin verilemeyeceği çokaçık. Yasaları bilmezlik- ten gelemeyiz" dedi. Ecev ıt. birgazetecinin "Butavnnız- la Erbakan'ı aklamış olmu- yor musunuz?" iözlerine de "O kadar ilkesiz hareket edilmeye alışılmış ki, ilkeli ta- \ır yadırganıyor. Kim ne derse desin, vicdanımızın emrettiği gibi hareket ede- ri/~ karşı lığı nı verdi. ANAPtan DSP'ye destek * Erbakanın malvarlığı ile ilgili ovlamaya katılmaya- rak öncrgenın reddıne kat- kıda bulunan ANAPTılar. " Hukukun gereği oldu. Doğ- rusu da buydu" dediler. ANAP'hlar. "böylece DYP ıle RP arasında liderlerinın malvarlığı konusunda karşı- lıklı pazarlık yapma olası- lıklarının da ortadan kalktı- üını söylediler. RP lideri Erbakan. TB- MM oylamasındaki tutumu nedeniyle DSP ve Ecevit'e "müteşekkir olduklanm" belirterek. "Bu Meclis se\i- yelidir. Bu Meclis'i öy le kim- se bir havaya getirip. kim \ urduy a getiremez. Ortada anayasay ı, kanunları, huku- kun temel kurallarını tanı- yan bir Meclis var" dedi. Er- bakan. fırsat bulursa DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit ve Trabzon Milletvekili Hikmet Sami Türk'e teşek- kür ziyaretinde bulunaca- • Baştarafı 1. Sayfada li Sedat Aloğhı. bakanlann istifa etme- si yolundaki görüşlere karşı çıkarak. gensorunun Başbakan Yılmaz'la ilgi- li olduğuna dikkat çekti. Aloğlu. "Gensoruyla hükümet düşürüldükten sonra,eşitlenen koşullarda yeniden gö- rüşme aşamasına gelinir. O süreç için- de de üçüncü bir kişinin başbakanlığın- da ittifak içinde seçime gidilmesi ve ic- raatyapılması koşuluyla hükümet sür- dürülebilir" dedi. Izmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu da üçüncü kişinin başbakanlığında sol bir partinin de desteğiyle ANAPTa ko- alisyonun sürdürülmesinden yana ol- duklannı bildirdi. Bursa Milletvekili Cavit Çağlarise "Üçüncü ismi 3 ay ön- ce söy lediğimde beni günah keçisiyap- tılar. Ama bugün gelinen noktaya bir yararı olacağını sanmıyorum. Bu hale getirenler liderlerdir ve onlar çözmeli- dir" görüşünü dile getirdi. Tartışmalann ardından kürsüye çı- kan Genel Başkan Tansu Çiller ise nor- mal koşullarda, hükümetin düşürülme- sine yönelik gensonıya destek venl- memesi gerektiğinı belirtirken "Ama, ANAP ortaklığa yakışmayan tavırlar sergiliyor. Bu şekilde nasılortaklığı sür- dürürüz" dedi. Çiller, gensorunun desteklenmesini istediğini belirterek, "Önce hükümeti düşürelim. Sonra merhale merhale hal- lederiz" diyerek. gensorunun ardından ANAP'la yeni bir koalisyon için ma- saya oturacağı işaretini verdi. DYP"nin kararının ardından Anaya- sa Mahkemesi'nin hükümetin güve- noylamasinı iptaline ilişkin gerekçeli kararının açıklanması üzerine. kur- maylannı konutunaçağıran Başbakan Yılmaz. yaklaşık 1.5 saat süren bir top- lantı yaptı. ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Sadan Tuzcu. gazetecilerin so- rulannı yanıtlarken. "Yann (bugün) gnıp yapacağız. Sayın Başbakan, çok kısa bir gruptan sonra karan açıklaya- cak. Anayasa Mahkemesi'nin karan- mngereği yapılacak" dedi. Gazetecilerin "Başbakan istifa mı edecek. yoksa hükümeti güvenoyuna mı götürecek" soruları üzerine Tuzcu şöyle konuştu: "Anayasa Mahkemesi'nin karannı okursanız. orada ne gerekiyorsa o ya- pılacak. Yani oşekildebir şey yok. Ana- y asa Mahkemesi açıkça, bu güvenoyla- masını geçersiz saymış. Dolayısıy la ge- reği yapılır." Şadan Tuzcu, 8 haziran cumartesi günü yapılacak gensoru oylamasının anımsatılması üzerine de "Görüşülme- sinede hacet kalmayacakherhalde. Bi- liyorsunuz, o güvenoylaması için, gö- rüşme yapılacak. görüşme esnasında gerekçeligüvensizlik önergesi >erilirse. cumartesi toplamlacaktır. Ona hacet kalmayacak" dedi. Tuzcu. "Peki ne ya- pılacak" sorusuna da "Olmayan şey hakkında güvensizlik verilmez" yanı- tını vererek. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karan uyarınca hükümetin yok sayıldığını ima etti. Tuzcu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Başba- kan Yılmaz'dan görüşme istemi olup olmadığı yolundaki bir soruya da w Ar- hk hacet kalmadı. Anayasa .Mahkeme- si bitirdi" karşılığını verdi. Alınan bilgiye göre toplantıda Baş- bakan Yılmaz. hükümet ortağı DYP'nin gensoru önergesini destekle- me karan almasından sonra istifadan başkaçarekalmadığını söyledi. Bütün uyanlanna ve sağduyuya çağnlarına karşın DYP'nin aldığı karan eleştiren Yılmaz'ın. "Eğer bu karar alınmasay- dı, ortağımızla görüşür ve görev başın- da güvenoyu isteyerek durumu düzel- tirdik" dediği ögrenildi. ANAP grubu- nu olağanüstü toplantıya çağıran Baş- bakan Yılmaz'ın yapacağı kısa bir de- ğerlendirmenin ardmdan istifasını cumhurbaşkanı Demirel'e sunacagı belirtildi. Yılmaz'ın istifasını sunar- ken. ortağı Çiller'i suçlayarak, "Çiller, kendisini kurtarmak için hükümeti yıktı>e türkiye'yi hükümet krizinesok- tu. Hükümeti bozan tarafDVT'dir" di- yeceği kaydedildi. Başbakan Yılmaz'ın. konuttaki top- lantı sırasında. DSP. CHP, RP ve MHP liderlerini telefonla arayarak değerlen- dirme yapacağını söylediği ögrenildi. Çiller'in. Yılmaz'a. CHP'nindeko- alisyona girmesi koşuluyla hükümeti devam ettirme önerisinde bulunacağı ileri sürüldü. DtKKAT! Dünya 15 yıltık TEMEL EĞİTİM'e geçti! Ödünsüz - koşulsuz zorunlu 8 yıl TEMEL EĞlTİM diploması olmayan çöpçü, bile olamaz! ÇYDD Uygar dünya vatandaşlan yanında çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamalıyız. 5 yıllık temel eğitim yetersizdir. ÇYDD B Baştarafı 1. Sayfada v e Belçika Sosyalist Parti lideri Philippe Bus- quin. Sl Başkan Yardımcısı Erdal İnönü. Sl Genel Sekreteri l.uis Ayala. Sl Kadın Başka- nı Ana Marra Lizin. CHP Genel Başkanı De- niz Baykal. CHP Genel Sekreter Yardımcısı BirgeıİKeles..CHP İstanbul Milletvekili Er- canKarakaş'ın yani sıra Ispanya.Tunus. Ko- lombıya. Hollanda. İsveç. Almanya. Avus- turya. Arjantin. Fransa. Belçika. Şilı. Maca- ristan. İtalya. Brezilya. Kostarika ve Fas'tan gelen yerel yönetim temsilcileri katıldı. Temel sorun Toplantının açış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı DenizBaykaLgünümüzdeya- şanabilır kentlerin korunmasının ve bunu gerçekleştirecek yönetim biçimlerinin önem taşıdığını dile getırerek "Yerel yönetimlere bakış açısının sosyal demokrat. demokratik sol siyaset anlayışı içinde çok temel bir sorun oluşturduğunu düşünüyomm" dedi. Merkezı hükümetin, kurulu düzenin ve bü- rokratik yapılann giderek artan ağırlığı kar- şısında bireyin sorunlanna daha insancıl yak- laşımlarda bulunulması gerektiğinı ifade e- den Baykal. sözlerini şöyle sürdürdü: "Blok- lann çözülmesi, bilgi çağının ortaya çıknıası. ekonomilerin giderek globalleşmesi, yeni so- runlann ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreçler. insanın özgürieşmesini, gelir dağılı- mının dengelenmesini. adaletin gerçekleşme- sini sağlayan süreçler olarak ortaya çıkmadı. Hatta tam tersine eşitsizliğin. adaletsizliğin, yabancılaşmanın yeni biçimini ortaya koyan yeni bir gelişmeden de söz etmek mümkün- dür." Baykal. Sosyalist Enternasyonal'in bir sü- reden beri yerel yönetimler perspektifini önemli saymasını da sosyal demokrat düşün- cenin yeni birdayanak kazanması açısından önemli bulduğunubelirtti. "lOmilyonlukbir kentin vönetim sorunu, verelyönetimlere ba- kış açısı dikkate alınmadan ele alınamaz" di- yen Baykal. şöyle devam etti: "Bu çerçeve- de, merkezi yetkilerin yerelleş.tirilmesi gerek- lidir.ancak merkezi yetkilerin yerelleş.tirilme- si konusunda yetki dağıtımı konusu yeterli değildir. O yetkinin kııllanılması da yerel yö- netimlere \erilmelidir. Özellikle \er01endir- me ve benzeri mali yetkileri yerel yönetimle- re aktarmak durumu v ardır." Baykal" ın konuşmasının ardından söz alan yerel yönetim temsilcileri de kendi şehirie- rinde yaşadıklan deneyimleri ve karşılaştık- lan sorunlan dile getirdiler. Kentlenn insan- lar için y aşanılabilir hale getirilmesi çalışma- larında en önemli sorunun mali destek oldu- ğuna dikkat çeken temsilciler. kent y önetim- lerinde kadınların etkinliğınin arttınlm^sı görüşünde birleştiler. İnsanlann konuta bir 'ürün' gibi değil 'de- mokratik bir hak' olarak ula^ması gerekti- ğini sa\unan tem^ilcıler. HABITAT 11 dek- larasyonunda "konut hakkı' konusuna ber- rak bir şekilde yer verilmesi için çaba gös- terme karan da aldılar. "Ortam sağlanmah' Daha sonra söz alan Sl Başkan Yardımcı- sı Erdal İnönü de kentlerin önemıne değine- rek "Şu an bir devrim yaşanıyor. Kentlerin nüfusu giderek artıyor. Kentler giderek daha fazla önem kazanıyor" dedi. Kentlerde yaşa- yan insanlann farklı kültürlere. yaşam bi- çimlerine. din ve ırk özelliklerine sahip ol- duğuna dikkat çeken İnönü. sosyalist ve sos- yal demokrat yerel yönetimlerin amacının bu insanlann banş ve uyum içinde yaşaya- cağı bir ortam sağlamak olduğunu bildirdi. CHP Parti Meclisi üyesi Bedri Bay kamdf yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin sos yal demokratların önceliklı görev ı olduğu nu ifade ederek "Yeni bir binyılın eşiğindt kentlerin global vizyonunun kavranması sosyalistlerin başarısı olacaktır" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle