01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız Sigortalı mıî EMLAK BANKAS1 CumhuriyetOYAK SlGORTA 78. Y l SAYI 25810 / 40000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NAOİ0924-1945) BAŞYAZARi NADİR NADİ (1945-1991) Eğer Bankamz Emlak Bankası İse Kiralık Kasanız Muttaka Sigortalıdır. Güvenliğiniz İçin de _ Emlak Bankası! EMLAK BANKASI ,ZTr, SH«İmi188BPa8B«E CUMHURİYET'LE BİRLİKTE • İPEK YOLU K I T A P İ 2O.yüzyıl kervanı »K*s yuruyor I Arka Sayfada • £ , | BVVHITEVVATER | ^ K J Hesaplarda 1 B S İ Hillary'nin 1 J B parmak izi L ' « | • 10. Sayfada | • . •• • PROJE YARIŞMASI 1 Türkkonut 1 Hk 40 arasında ^ U 3. Sayfada foRÇALAMAYA ÇAL1ŞIYORLAR BÖRSA DOLAR Dun 78.550 Öncekı 78.500 MARK oDun 51.350 Oncekı 51.350 ALTIN Dun 981.000 Oncekı 987.000 'Demiryolları tasfiye için hazırlanıyor' 9. Sayfada Başbakan Mesut Yılmaz, bugün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e istifasmı verecek Gensorubelderaneyecek Keşke Haksız Çıksaydık... "Dünya bir tiyaro sahne- sidir" diyen biiyiik sanatçı. bugün Türkhe'de \aşasa ne düşünürdü? Başkentimi/de komedi mi dram mı olduğu belirsiz bir ayun sahne\e konu\or. An- cak perdenin ne /aman ine- ceğini ne o\uncular biliyor nedeizleyenler... Türkhe Cumhuriyeti'nin tarihindeşimdivedeğinbm- le bir ovun görülmedi, ama dünyanın başka bir ülkesin- de benzeri yaşandı mı? BUeme\iz. Gördüğümüz sap ile sa- nıanın birbirine karıştınldı- ğıdır. Volsuzluk dosyalannı soruşturmak işle\i\ le ülkeyi yönetmek göre\ ini birbirin- den ayırama\ anlann \ arattı- ğı keşmekeş, daha bir zaman sürecek... Bugün \ anlan noktada ge- riye dönüşün güçleştiği bir aşamma gelinmiştir. • 2 haziran \erel seçimlerini değerlendirmede siyasal partileranlaşamıyoriar; her birinin elinde birer nalıncı keseri olduğu görülü>x>r. An- cak nereden bakılırsa bakıl- sın, nıerkezdeki partilerin eridiği, köktencüerin gelişti- ği bir gerçek!.. Yıllardan beri \a/ılan. çi- zilen, izlenen. görülen, sap- tanan gerçek bu... Özeliikle "dincı parti" di- ye vurgulanan Refah'ın bu- gün Türkiye'nin birinci par- tisi konumuna ulaştığını kimse görmezlikten gelemez. Bu partinin karşısındakile- rin toplamını ele alarak yaşa- nan olgmu azımsamak. bir yandgının ilk adımı olacaktır. İkinci yanlış, bu partinin tabanda kök salması \e geliş- mesi için gerekli ortamı ken- di elleri> le \e de\ let olanak- lanyla haarlavanların. yu- murta kapıya dayandıktan sonra. Refah'ın yönetime geçmesini engellemekyolun- da parlamenter rejimin ko- şullannı zorlamaya kalkış- maJandır. Hele bu zoriamalar si> ase- tin alabildiğine kirlendiği ve volsuzluk iddialannın Meclis trafiğinde kördüğümleştiği bir zamanda gündeme girer- se, sakıncalan büyütür. teh- likeleri besler... Merkez sağda dinci politi- kaları uzun yıllardan beri ov sandığı uğruna körükleven- ler, bugün Hanya'yi Kon- ya'yı anlayabilmişlerse, bu bile bir kazanç sayılmalıdır. Ancak bu aşamaya ulaşabii- diklerine inanmak için vakit erkendir. • Yıllardan beri bu sütunda söylediklerimizin doğru çık- masına sevinemiyoruz... Keşke haksız çıksaydık... Din sömürüsünün ne bü- yük tehlikeler içerdiğini sö>- le\esö)le.\edjJimizdetm bit- mişti. Şimdi de bu sömürih - le palazlanan parthi dur- durmanın tek yolunun yine demokrasi kapsamında çizü- mesi gereğini vurguluyoruz. Ancak bu yol. bir 'çıkar ıt- tifakı"nın iktidanndan geç- mez: hatta bö> le bir ittifakın semtine uğranıaz. Dinei par- tinin önünü kesecek tek yol, halka gihen venecek bir "de- mokratik ittifak'ın üzerinde uzlaşacağı programla ola- nak kazanabilir. Siyaset ufkunda bö\le bir ittifakın izdüşümü görünü- >or mu?.. Cumhuriyet Kurmaylarıyla değerlendirdi Başbakan Yılmaz, DYP'nin gensoru önergesini destekleme kararı almasından sonra açıklanan Anayasa Mahkemesı'nin güvenoylamasını iptaline ilişkin gerekçeli karannın ardından kurmaylanyla yaptığı değerlendirmede istifa kararı aldı. Başbakan Yılmaz'ın, bugün ANAP olağanüstü grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e giderek istifasını sunacağı öğrenildi. Oylamaya gerek kalmayacak' Mesut Cumhurbaşkanı'na istifasını sunarken koalisyon ortağı Tansu Çiller'i suçlayarak. "DYP lideri, kendisini kurtarmak için hükümeti vıktı ve Türkive'vi krize soktu. ANAYOL'u bozan taraf DYP'dir" diyeceği belirtildi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu ise cumartesi günü yapılacak gensoru oylamasına gerek kalmayacağını söyledi. (Cumhu- ri>et Bürosu) - Başba- kan Mesut Vılmaz. hak- kinda açılan Meclis so- ruşturmalanyla sıkışan koalisyon ortağı DYP'- nin Genel Başkanı Tan- su Çiller'ın, grubuna RP" nin gensoru önerge- sine destek karan aldır- masının ardından bu- gün istifasını Cumhur- başkanı Süleyman De- mirel'e sunacak. Ana- yasa Mahkemesi'nin güvenoylamasının ipta- line ılışkın gerekçeü ka- rannın açıklanmasının ardından dün akşam kurmaylanyla değer- lendirme yapan Yıl- maz'ın, bugün gerçek- leştırilecek ANAP grup toplantısından sonraHs- tifa karannı açıklayacagı öğrenildi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu. gensorunun gö- rüşülmesıne gerek kalmadığını belırterek. "Ana- yasa Mahkcmesi. açıkça bu gü\eno\lamasını ge- çersiz saymış. Dolayı- sıyla geregi yapılır" dedi. Başbakan Yılmaz'- ın istifa kararından önce toplanan D'SP grup toplantisinda. or- tağı olduğu hüküme- tın düşürülmesıne yö- nelik gensorunun des- teklenip desteklenme- mesı tartışıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oylama yapılarak. gensoruya karşı çıkan muhalifmilletvekille- rinin de desteğıyle. RP'nın gensoru öner- gesinin desteklenme- sı yönünde bağlayıcı kararalındı. Toplantı- da söz alan Bartın Mılletvekili Köksal Toptan, genel ıdare kurulu- nun (GİK) aldığı hükümerten çekilme karannın ardından bakanlann da görev lerinden istifa etme- len gerektiğıni söyledi. DYP Istanbul Milletveki- MArkasıSa. 6,Sü.3'te BELGELERLE KANITLANDI Çiller'in serveti siyasette arttı • DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, başbakanlığı döneminde edindiği servet konusunda suçlandı. Belgelere dayanan bu suçlamalara yanıt veremeyen DYP lideri Tansu Çiller, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakana yöneltilen 'vergi kaçakçılığı yapmak' suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı. • 6. Sayfada DSP, RP lideri Erbakanın malvarlığı ile ilgili soruşturma önergesine ret oyu verdi Çfller'e üçiincü soruştıırma DYP'liler de savunmadı T B M M Genel Kurulu'nda. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller"in kuşkulu servetinın Meclis tarafından soruşturulması istemini içeren Refah Partisi'nin önergesi kabul edildi. 50 dolayında DYP milletvekilinin katılmadığı oylamada RP. ANAP. DSP ve CHP milleuekillen kabul oyu kullandılar. TEDAŞ ve TOFAŞ'ın ardından Çiller hakkında Yüce Dıvan'da yargılanması sonucunıı doğuracak 3. Meclis soruşturması da açılmış oldu. DSP'den hayir' Refah Partisı Genel Başkanı Necmertin Erbakan'ın senetinin soruşturulmasına yönelik önerge ise DSP'lilerin '"hayır" oyu kullanmalan. ANAP'lılann da büyük bir bölümünün oylamaya katılmaması üzerine reddedildi. DSP. ret gerekçesini, Erbakan'ın başbakan yardımcılığı yapmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesi ve soruşturma konulannın ceza hukuku açısından da zamanaşımına uğramasına dayandırdı. • 5. Sayfada ECEVİT'TEN SAVUNMA ~ 'Önce doğruluk sonra siyaset'• DSP lideri Bülent Ece\it. "Ben siyasette önce doğruluk ilkesine inanıyorum. RP liderine karşı tutumumuzda değişiklik yok. adaletsiz düzenle arasındaki çıkar bağını sürekli söylüyoruz, elinıizde yasalara aykın toplanan bağışlarla ilgili bilgiler var" dedi. • RP Iiderinin malvarlığı ile ilgili soruşturma önergesine DSP'nin 'hayır" demesi tepkilere neden oldu. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin. Ece\it'in. Erbakan'dan korktuğu için 'hayır' oyıı verdiğini söylerken. Grup Başkanvekili Önder Sav ise düzenlediği basın toplantısında Çiller \e Erbakan'ı hedefleyen soruşturma önergeleri arasında hukuken hiçbir farklıhk olmadığını belirtti. DYPli Hasan Ekinci de DSP Iiderinin ucu kendisine dokunur diye kabul etmediğini ifade etti. • 6. Sayfada Uluslararası Para Fonu 'Ekonomide Mecüsdevm dısıkalsın'• Çeşitli kuruluşlann yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile de görüşen IMF heyeti. hükümeti yavaşlattığı gerekçesiyle Meclis'in ekonomik kararlarda devre dışı bırakılmasını istedi. Hükümetteki istikrarsızhğın de\am edeceği teşhisini koyan heyet. "Ekonomi yönetimı siyasi riskten uzaklaştırılmalı. Bu nedenle ekonomi yönetimi teknokratlara devredilsin. Hükümete ekonomik kararlarla ilgili yetki yasası çıkarma olanağı tanınsın. Meclis sonra devreye girsin" şeklinde görüş bildirdi. CHP'li Hacaloğlu: IMF çizmeyi aşıyor "Hükümete özel yetki" ve ekonomi yönetiminın "teknokratlara" devredilmesi önerilerine, "IMF'nin Türk siyasetini yönlendirme yetkisi olmadığı" savıyla karşı çıkan Hacaloğlu, bu görüşlerini IMF yetkililerine de aktardığını belirterek "IMF. ekonominin teknik yönleriyle ilgili önerilerde bulunabilir. Bir ülkenin siyasetinin şekillendiri Imesine yönelik önerilerde bulunması konusunda oluşmuş bir teamül yoktur"dedi. JYŞE SJWIMn İMberi • 9. Sayfada Özellestirme Uygulamalar kaynak israfı • Eski Kamu Ortaklığı Idaresi Başkanı Lstün Sanver. özelleştirmede yanlış uygulamalardan yakındı. • San\er, "Her şey iki yılda yazboz tahtasına döndü. PTT'nin T'si elde kalan tek değerli şey. İlk etapta satmak. bu kaynağı israf etmektir" dedi. • 8. Sayfada Türk Psikologlar Derneği 'Hastane imamı korkutuyor' • Derneğin araştırmasında. viziteye çıkan bir imamın hastada ölümcül bir hastalık korkusu yarattığına dikkat çekildi. Araştırmaya göre hastaların >oizde 42'si hastanede asla imam istemezken yüzde 22 si ağırlaştığında isteyebileceğini belirtiyor. Hastaların yüzde 12 si de asla psikolog istemiyor. • Arka Sayfada Denktaş-Gali görüşmesi bugün GaM özür diledi• Haber Merkezi - Birleşmiş Mılletler (BM) Genel Sekreten Butros Butros-Gali ile KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'ın dün yapmalan gereken gö- rüşmenin buuün gerçekleştirile- ceği bildirildl Gali'nin, HABI- TAT II Genel Kurulu'nun açılı- şında yaptığı konuşmada kullan- dığı "Türkiye federal cumhuri- yeti" ifadesinin. sekreterliğin ha- tasından ka>naklandığı belırtile- rek bu hata dolayısıyla Türkiye \e Türk halkından öziirdılendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü • Arkası Sa. 6, Sü. l'deİstanbul'un mozaiği, HABITAT sa>esinde \eni yeni kiiltütierle tanışıvor. (Fotoğraf: İPEK YEZDANt) Sosyalistlerin 6 yaşanabilir kentleri 9 • CHP'nin ev sahipliği yaptığı Sosyalist Enternasyonal Komitesi. insanlar için yaşanabilir kentlerin oluşturulması için fikir birliğine vardı. HABITAT II süresince çalışmalannı sürdürecek olan komitenin açıhşında konuşan CHP Genel Başkanı Baykal. yerel yönetimlere bakışın, sosyal demokratların siyaset anlayışı içinde çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi. İstanbul Haber Servisi - Sos- yalıst Enternasyonal (Sİ) Yerel Yönetımler Komitesi, HABI- TAT II süresmce ızley eceğı stra- tejni vegelecektekı çalışmalan- nı tartışmak üzere bir araya gel- dı. İnsanlar için 'yaşanabilir kentlerin' oluşturulması konu- sunda fikır bırlığıne \aran tem- sılciler. HABITAT II deklaras- \onuna "konut hakkı' maddesi- ni ekletmek için de çaba göster- me karan aldı. CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal. yerel yöne- timlere bakış açısının sosyal de- mokrat, demokratık sol siyaset anlay ışı içinde çok temel bir so- run oluşturduğunu belirtti. Sİ Başkan Yardımcısı Erdal İnönü de sosyalist \e sosyal demokrat yerel yönetimlerin amacının in- sanlann banşveuyum içinde ya- şadıklan kentleryaratmakolma- sı gerektiği görüşünü sa\undu. CHP'nine\ sahıpligını üstlen- dığı Sf \erel Yönetimler Komi- tesi. dün The Marmara Oteh'nde toplandı. Toplantıya Sİ Başkanı I Arkası Sa. 6, Sü. 7'de BAYKAL, BRUSE İLE GÖRÜŞTÜ • 7. Sayfada CHP Meclis'e önerge verdi 'Mumcu suikastı araştırılsın' • CHP Genel Sekreter Yardımcısı Eşref Erdem. Mumcu suikastı faillerinin bulunamamasının, bu tür cinayetleri işleyenleri yüreklendirici bir ortam yarattığını ve devlete olan güveni sarstığını belirtti. Yapılan ihbarlann "kayda değer bulunmadığı" ve "vatandaş tahmini" olarak nitelendirildiği de belirlendi. • 5. Sayfada F-4'ler radarla donatılacak Jetlere İsrail teknolojisi • Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi, F-4 uçaklanna. İsrail'in Elta firması tarafından takılması öngörülen radarlara, havadan yer hedeflerini tespit edebilecek şekilde yetenek kazandırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi. M 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gensoru - Malsoru... Bugünkü gündemimiz, affedersiniz siyaset... Başbakan Mesut Yılmaz'ın istifa kararı almasının ardın- dan her şey silbaştan... Ikiyüzlülük ve yüzsüzlük sözcükleri eskidi. Daha ileri ve yenileri gerekiyor. Bunların yerine, çokyüzlülük, döner sah- ne, rüzgârgülü, pervane daha çok yakışıyor. Dünün iki temel tartışma konusu vardı, liderlere malso- ru, hükümete gensoru... ikisinin de ucu, hükumetin bitmesıne dayanıyor. Başkentte konuşulanları alt alta sıralayalım: • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle