28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Çocuklara sokağa çıkma yasağı LONDRA- * • = * - - - • • • • > * • • GUNLUGU Amerıka Bırleşık Devletlen'nde Demokratlar uygulamaya koyar dalngıltere'de ana muhalefettekı "yenı sol" işçı Partısı onlardan gerı kalır mı? Onlar da, aynt onenyı ortaya atarak gundemı kanştırdılar Suç oranını duşurmek ıçın İşçı Partısı'nın Içışlen Sozcusu Jack Straw'un aklına çok lyı bır çare gelmıştı 10 yaşından kuçuk çocuklann gece sokağa çıkmalarım yasaklamak lyı olurdu Amerıka'nın bazı eyaletlenndekı gıbı bellı bır saatten sonra sokakta gorulen çocuklar oolıs tarafından toplanırsa suç ışleme 3ranları azalacaktı Genellıkle bu Konularda herkesten daha sert onlemler 'li^jj'iflı f j alınmasını savunan ' muhafazakârlar bıle çok sağda ' buldular bu onerıyı işçı Partısı'ne genelde destek vermesıyle tanınan Guardıan gazetesı bıle Jack Straw'a hıtaben "Ban çocuklara bır de çızgılı cezaevı unıforması gıydırelım, hatta Rıo de Janeıro'dakı gıbı polıs toplayıp bunlan ımha etsın de lyıce kurtulalım" dıyerek alaya aldı Postacıların köpeklerle savaşıSadece kankatur bantlarında ya da komedı fılmlennde gorulur sanırdık Evlerde beslenen kopeklerın postacılara sakjırmalarını kopek beslemenm bu kadar yaygın olduğu bır ulkede yaşayınca kendımız gorup ınandık Ama bu kadannı bılmıyorduk Ingılız Postacılar Sendıkası sonunda feryat eden raporunu yayımlayıncaya kadar Kopeklerın postacılara saldırması sonucu, sadece geçen yıl 5 bın ış gunune karşılık bır hızmet kaybı yaşanmıştı Bu da posta ıdaresıne bır yıl ıçınde 1 mılyon 200 bın stertınlık bır zarar anlamına gelıyordu Sendıka, kopek besleyenlerın onlem almamaları halınde uyelennın "saldırgan kopekh" evlere mektup dağıtmayacağı tehdıdınde bulunduğu ve bundan boyle karşı saldınya geçmeye hazırlandıklannı bıle bıldırdı Ne yapacaklannı ıse şımdılık açıklamıyorlar Isıracak hallen yok ya Tuvalet anketi Her şeyın anketi duyulmuştu da bu yapılmamıştı Bır grup meraklı araştırmacı, Ingıltere'nın çeşıtlı yerlenndekı "def-ı hacet" alışkanlıklannı mceleyerek rapor yayımladılar Buna gore Ingıttere'nın orta kesımlerındekı ınsanlar iskoçlara ya da guneydekılere nazaran daha fazla tabıatın çağrısına uyuyorlardı Evlerde tuvaletı en fazla kımın temızledığı konusundakı sonuçlar ıse erkekler açısından utanç vencıydı Her 100 evden 74'unde bu ışı kadınlar yapıyordu 8'ınde erkekler ustlenırken gerı kalanında ıse paylaşılan bır gorevdı tuvalet temızlığı Tuvalette malum ışlenn yanı sıra ne gıbı etkınlıklerle lîğraşıldığı sorusuna ıse, en çok venlen yanıtlar "Bulmaca çozenm" ya da "Kıtap okurum" şeklındeydı Her 100 Ingılızden 5'ı de, oncaışın arasında bır de telefonla konuşuyormuş Girit'in güneyindeki Gavdos adacığı üzerine kopan fırtmaya hakaret kanştı Ege krîzi Akdeniz'e kaydıMIRAT İLEM •VTİNA - Turkıye ıle \unanıstan arasında Ege Denızrnde mevcut olan sorunlar de\am ederken simdı de \kdemz"dekı bır adacık ıkı ulke arasindakı knzı dennlestınyor 11 ma\is gunu Napolı'de y, apılan NATO zır\esıne katılan Turk heye- tının, Gırıt adasının gune>ınde ver alan Ga\ dos adasinın N ATO tatbıkat planlanndançıkartılmasinıistemesı Atınada bu>uk tepkı ıle karsılandı Vunanıstan hukumet sozcusu Dimit- risReppaskonu ıle ılgılı olarak \ap- tığı açıkldmada. Ga\ dos konusunda Turk subaylanmn yaptığı gırı^ımı • Yunanıstan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Ga\ dos adasının NATO tatbikatı kapsamı dışına çıkanlmasını öneren Türk amıralinin deli olmasından şüphe ettiğinı söyledi. tahnk olarak nıteledı Yunanıstan Hukumet Sozcusu "Turkiye bu son girişimi ile tahrikçiliğın sınınnı aş- mıştır" dedı \e soyle de\am ettı u Turkiye bu tutumu ile kendisine ko- tuluk yapıyor \e uluslararası alanda sorun > aratan. kanşıkJık yaratan bir ulke olduğunu kanıtlıyor. Turki- ye'nin sorunu \unanıstan ile değiL Turkiye'nin sorunu uluslararası hu- kuk \e uluslararası duzenle ilgilidir. Bu nedenle uluslararası toplum ola- yın ıç >u/unu idrak ftıncli \e onlem almalıdır. tunanistan Turktahrikle- rine kaşı karartı bir tutum ı/kmek- tedır. Bolgedeki banşın \e huzurun korunması için uluslararası kurallar \ ardır. > unanistan Turkrve üe hiçbir konuda goruşmek niyetinde değil- dirf Dıplomatık dıle y akışmay an açık- lamalanv la unlu \ unanıstan Dışışle- rı Bakanı Theodoros Pangolos ıse Turk suba> ına hakaret etmekten çe- kınmedı Pangalos N ATO toplantı- ları sırasında Gavdos adası konusu- ııu gundeme getıren Turk suba> ının bu tutumuyla delı olmasından >up- he ettiğinı belırterek "Eğerbö>leise, bu kişi hemen göre\inden alınmah- dır" seklınde konustu Dışişjen Bakanhğı Sozcusu Bu- >ukelçıOmerAkbel ıse dunduzen- ledığı basin toplantisinda "Bu aşa- mada herhangi bir şe> tartışma ko- nusu yapılmamıştır. Konu incelene- cektir. Ondan sonravapılacak tespit- lere gore buranın statusu hakkında gereki)orsa tartışma.ancakozaman başla>acaktır. Bu aşarnada tartışma soz konusu değildir. konunun ince- lenmesini gerektiren sivasi olma\an. teknik bir be\an soz konusudur" de- dı Ga\dos adasının. Vunanıstan'ın 1W5 te >erleşıme açacağını açıkla- dığı 10 adadan bın olduğuna dıkkaı t,eken \kbel "Ege'd*. Kardak kri- zinde de gonılduğu «ibi hukuki ba- kımdan a(,ıklı«a kaMişhınılması ge- reken başka tormasvonlar da \ardır. Bahsi geçen Ga\dos adası da bunla- nn arasında mıdır. değıl midir. bu- nun ıncelenmesi gerekivor™ dedı 26 dakıkalık uçuştan sonra 4 uydu. dunyaya 140 km uzaklıkta yorungeye yerteşt/n/ecektı. KOUROU FRANSIZ GUYANASI AfPgmfik Avmpa, yarıştan düştü Dış Haberter Senisi- Batı <\\rupa uza\ programının. oncekı gun ılk kez tırlatılan Arıane-^ füzesının kalkıstan 3 7 sanıve son- ra ınfılak etmesışle buvuk bır darbe >edığı bıldırılı\or Reuter ajansının gorustuğu uz- manlar ınsanlı u<,U5İarı baş.latarak uza\ >a- n^ında ABD \e Rus\a >la a\nı kul\ara gel- me\ı hedefle>en Batı •Vrupa nın. uzav prog- ramında onemlı bır gecıkme olacjgını belır- tıyorlar Fransızluıkumctındenbıı bakaıı \\- rupa uza\ programının son ve en gelısmı^ urunu Arıane-5 U(,uslarının en erken 1W bjşlarında gerı,eklestınleceğını so\lerken Almama Bılını \e Eğıtım Bakanı da \enı bır tüze tırlatılmadan once kaza\la ılgılı mıım- kun olduğu kadar fazla bılgı toplanmasi ge- rektığını kavdettı Fransa Uzay Ajansı. uzun suredır ulusla- rarjsı uza> istasvonu \LV\ \aastronottaşı- \acak bır kapsul proıesı uzennde calı^ıvor- du Turkıve'nın uvdusunu da uza>a tasjva- cak olan Arıane-4 tlızelerının tıcarı uza\ ta- ^ımacılıktakı lıderlığını surduıeccgı ancak •\\rupa'nın uzun donemde uzav yarısında \BD \e Rusya'ya yetısme havallennın bır sure ıçın su\a du^tuğu belırtılıyor WHITEWATER SKA^DALI Kuşkulu hesaplarda Hillary'nin parmak izi Dış Haberter Senisi- \BD Ba^kanı BillC linton'ın c>ı Hil- lar> Clinton'ın parmak ızlerı- nın \\hite\\ater skandalıvla baglantılı bazı e\rakların uze- rındebulunduğubıldırıldı Fe- deral Soruşturma Burosu IFBI) taratından Senato W hı- tevvaterKonıısvonu na\apılan açıklamada. \\ hıtewater ola- y ı\ la ılgılı onemlı ıpucu dege- rıtaşı\an53 taturadan ıkısının uzennde Hıllaı\ Clınton ın parmak ızlennın bulunduğu belınıldı Madıson Guaranrv Bankası'na an fatura kayıtlan uzun sure arandıktan sonra ge- çen ağustos a\ ında esrarengız bır >ekılde Be\az Sarav da bır masanın uzennde bulunmuş- tu Hıllar\ Clınton ıne\rakla- rı uzun bır sure sakla\ arak so- ru^nırmas ı engelleme\e çalı>- tığı da ortava atılan ku^kular- dan bırı Senato \\hıtev\ater Soruşturma Komısyonu Ba^- kanı \lfonso D'Amato. "Fpi tarafından ortaya çıkanlan parmak Lderi ortaya oncmli so- rulan çıkanmştır." dedı Hillan Clınton Avrupa Birliği-Deli inek ambargosu İngiltere'nin blöfii tuttu BRIKSEL (AFP) - A\rupa Komısyonu dun Deiı İnek hastalığı suzunden Ingılız et nıanıullenneusguladığıambaıgosunukismen kaldırma kararı aldı Ancak ambargonun )n- gıltere'nın <\\rupa Bırlığıne karsı aldığı \B •\nlasma \e kararlarını aksatmaya yonelık " l 7İaşma7İıkpolitika5i"karanndan\azgeç- mesı halınde tamamen kalkabıleceğı belırtıl- dı Bılındığı gıbı Ingıltere A.B ıçınde alınacak karar \e \apılacak anlasmalara karşı polıtıka- lar ızlıverek işlemlerı aksatıyordu " l zlaş- mazlık politikası"nın son ıkı hafta ıçınde bır- lığın yaklaşık 40 kararının askıda kalmasina neden olduğu \e bu durumunu komısyonun yumu^amasina neden olduğu bıldırılıvor Komısyon Ba^kanı Jacques Santer, dun •V rupa Parlamentosu"nda \aptığı konus.mada. A\rupa komıs\onu nun ambargovu kısmen kaldırarak kendineduşen sorumluluğuyeııne getırdığını\ekaı>ılığındalngıltere"nın debır- lıgeolankar^ı tutumundan \azgeçmesı gerek- tığınıbelırttı Oteyandan \lmanyaTarımBa- kanı Jochen Borchert karara uymayacak- larını bıldııdı Karar sonrası Ingıltere Basba- kanı John Major'ın makamından yapılan açıklamada da karara rağmen Ingıltere nın <\B ıçınde uyguladığı™L zfaşmazlık politika- sı"ndan ambargonun kaldırılması ıçın bır za- man tablosu belırlenmeden vazgeçmeyeceğı belınıldı Sayın Öğretmenler, ı Türk millî eğitimine 46 yıldır hizmet etmenin ve daîma en iyiyi vermenin gururuyla, sizlere 1996-1997 öğretim yılı DERS KİTAPLARIMIZI sunuyoruz. Mükemmele ulaşabilmek için, bugüne kadar esirgemediğiniz güven ve desteği bekliyoruz. DERSLERİ L DERSURİ • Kitaplarımız, Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla DERS K1TABI oiarak kabul edilmiştir. • Kitaplarımızda ders konuları, en yetkili kalemlerden, eğitim - öğretim tekniğine uygun biçimde ve kaliteli bir baskıyla sunulmaktadır. • Ders kitaplarımızın hepsi, birinci hamur kâğıda, ofset tekniğiyle, renkli olarak basılmış; pırıl pırıl kapaklar içjnde sağlam bir şekilde ciltlenmiştir. LİSE MATEMATIK, EDEBİYAT, COGRAFYA, TÜRKİYE'NİN BEŞERI VE EKONOMİK COĞRAFYASI 1, TURKİYE COĞRAFYAŞI 1 (FİZİKÎ), SANAT TARİHİ 1, PSİKOLOJİ 1 ve 2, MANT1K 1, FEN BİLGİSI 6 kitaplarımız dayanıklı lüks ciltlidir. CILTLİ LİSE KİTAPLARIMIZ DERS KİTAPLARI ANONİM ŞİRKETİ Babıâli Caddesi No: 39 Cağaloğlu - ISTANBUL Tel: (0 212) 522 73 15 - 527 76 49 Fax: 513 70 21
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle