26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABITAT II HABITATII kapsamında yer alan 'En îyi Uygulamalar' proje yanşması ödülleri verildi Türkkonut ük 40 arasmda OKTAY EKİNCİ MEHMET DEMİRKAYA MELTEM FIRATLI ÖZLEM YÜZAK ÖZGL R ULLJSOV AZE MARŞAN HABITAT II kapsamında yer alan ve kentsel sorunlara çözüm getirmek amacına yönelik olarak hazırlanan "En iyi Uygulamalar" proje yarışması ödülleri önceki gün düzenlenen törenle BM Genel Sekreteri Butros Gali tarafindan sahiplerine verildi. Aday gösterilen 600 proje içerisinde yapılan elemelerde en iyi 40 proje arasına girmeyi başaran Türkkonufun Ankara'daki "Çayyolu-2 Dodurga LJydukent Projesi", ödüllendirilen 12 proje arasına giremedi. Sponsorluğunu Dubai ve Tokya belediyelerinin üstlendiği "En İyi L'ygulama Ödülleri"ne. Brezilya, Kanada. Çin. İngiltere, Güney Afrika. ABD. Arjantin. Fildişi Sahilleri, Hindistan. Fas, • Aday gösterilen 600 proje içerisinde yapılan elemelerde en iyi 40 proje arasına girmeyi başaran Türkkonufun Ankara'daki '*Çayyolu - 2 Dodurga Uydukent Projesi", ödüllendirilen 12 proje arasına giremedi. Hollanda ve Polonya'dan katılan projeler layık görüldü. Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Butros Gali. bu uygulamaların Küresel Eylem Planf nın hazırlanmasında HABITAT 11 Konferansı'na vardımcı olacağını söyledi. Söz konusu projelerin insan verleşimleri konusundaki sorunlara çözüm üretmek hedefini taşıdıfiına dikkat çeken Gali. "Bütün bu projeler, hükümetler ile özel sektörün ortak çalışmasıyla sorunlara çözüm getirilmesi arayışını vansıtıjor" dedi. Gali. 600 proje içerİMnden bağımsız bir jüri tarafından ilk seçilen 40 projenin hemen hemen eşit ağırhkta olduğunu vurgulayarak. "Insanlann vaşam seviyesini yükseltmeyi hedefleyen bu projeler arasından bir seçim yapnıak çok zoroldu" şeklinde konuştu. HABITAT II Genel Sekreteri Hally VDov> da konuşmasında. kent sorunlanna çözüm üretmek için hükümetler. özel sektör. sivil toplum kuruluşlan \e medyanın el ele de vermesi gerektiğini vurgulayarak. bütün ülkelere kendi "ulusal programlarını yaratmayı" önerdi. Türkkonufun Çay>olu-2 Dodurga Uydukent Projesi. 600 proje içerisinden yapılan elemeleri kazanarak. en iyi 40 proje arasına girmeyi başarmıştı. Türkkonut Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı. "Türkiye'den bir tek bizim projemi/ en iyi 40 proje arasına girme başansı gösterdi. HABITAT II sekretaryası. projenin bildiri \e kasetlerini iştedi. Nev\ Vbrk'a gönderilen bu kasetler Intemet aracılığı ile bütün dünyaya sunulacak" dedı TILISAL RAPOR TAKTIŞMASI Mühendislerin 'çözüm paketi' - Türkivenin HABITAT-I1 'İConferansf na hazırladığı •aUlusal Rapor'u eleştiren ki- mi STK'ler 'çözümönerileri- .ni* de tartışmaya açıyorlar. Inşaat Mühendislen Odası da bu tartışmaya 'alternatif önceükli konulannı' saptaya- rak katıldı. Oda Genel Mer- kezi'nden yapılan açıklama- " ya göre özellikle Türkiye'de sağlıklı ve çağdaş bir kent- leşmeye kavuşulabilmesi için özetle şu politıkalara ön- • celik vermek gerekiyor: 1. Öncelikle ülkemizde bir özgürlük \e kardeşlik toplu- mu inşa edilmeli. demokrasi tüm kurum ve öğeleriyle oluşrurulmalıdır. 2. Böyle bir ekonomik- toplumsal yapının ana hede- fi. büyük sermayenin özel kârı ve çıkan değil. halkın ekonomik ihtiyaçlannın kar- 'şılanması. bir özgürlük ve 1 kardeşlik toplumunun kurul- • ması ve bu düzenin pekişme- sidir. ; 3. Devlet herkese saglıklı ve uygar koşullarda yaşaya- bileceği birkonut sağlamak- la yükümlüdür. Bunun için konut yapımı plana bağlan- malı. kooperatıfleşme des- " telclenmeli; her yeni yatınm. " yerleşim ve çev re sorımlany- : la birlikte ele alınmalıdır. . 4. Dışa bağımlı kapitaliz- min yol açtığı hastalıklı kent yapısı. planlı ve kamusal uy- gulamalarla değıştırilmeli. insan v e doğa dostu > erleşim projeleri yürürlüee konmalı- dır. 5. Ülkenin batısına ve •özellikle de Istanbul'a göç mutlaka durdurulmalı ve hatta tersine döndürülmeli- dır. 6. Kövler ve küçük verle- şim birimleri çekici hale ge- tirilmeli. büyük kentlere yı- ğılmalar önlenmelidir. 7. Anadolu'da v e özellikle de Doğu ve Günevdoğu böl- gelennde yeni çekim mer- kezleri yaratıtmalıdır. 8. Toprak reformu mutla- ka yapılmalı. GAP projesi- nin gerçek anlamda yaşama geçebilmesinin koşullan ya- ratılmalıdır. 9. Devlet ve yerel yöne- timler. konut envanterini çı- karmalı. uygun Hazine arazi- leri üzerinde süratle altyapı- sı da planlanmış arsalar üret- melidır. 10. Kaçak vapılaşma ora- nının artmaması için her tür- lü yasal önlem alınmalıdır. Özellikle ">apı mafyası'na > aşam hakkı tanınmamalıdır. 11. Kaçak yapılarda iskân edenlerin zaman ıçinde üre- ti lecek çagdaş yapı lara (dep- rem davanımları olan yapı- lar) taşınmalan sağlanmalı- dır. Toplu Konut Fonu'nda biriken paralar sadece bu amaçla kullanılmalıdır. 12. Boşalan gecekondu ve kaçak yapı bölgeleri ornıan- lık ve veşjl alanlara dönüşrü- rülerekrehabilite edilmeli \e kentin nefes alması sağlan- malıdır. 13. Etkin bir tasanm v e ya- pun denetimi sistemi kurul- malı ve bu sistemin merke- zinde mühendis ve mimar odalan bulunmalıdır. 14. Kent meclislerınde üniversite. meslek odaları. sendika. sivil toplum örgüt- leri ve kooperatif birlikleri- nin seçümtî femi'ifeileri yer almalı ve kente tüm yurrtaş- lar sahipçıkmalıdır. 15. Katılımcı bir demokra- si için anayasa tümden de- ğiştirilmeli ve yasalar çağdaş bir biçimde yeniden düzen- lenmeli. örgütlü bir toplum olabilmenin yolu açılmalıdır. 16. Deniz ve demiryolu ile ulaşıma ağırlık verilmeli. bunlar geliştirilmeli. mo- dernleştirilmeli ve ucuzlatıl- malıdır. 17. Enerji savurganlığına son verilmeli. çevTeyı kirle- ten fosil yakıtlara bağımlılık en alt düzeye indirilmelidir. Var olan enerji kaynaklan- mız değerlendirilmeden. bu- günkü riskli gerı teknoloji değiştirilmeden. nükleer enerjiye itibaredilmemelıdır. 18.kentsel ve sanayi atık- lannın en aza indirilmesi ve çevreyi kirletmemesi için ön- lemler alınmalıdır. HABITAT II KENT ZİRVESİ İstanbul Manifestosu oybirliğiyle onaylandı HABITAT II Kent Zirve- si'nde "İstanbul .Manifesto- su" oybirliğiyle onaylandı. Taraflar, manifestoda. çevre korumanın planlanması ve yönetim alanlannda başan- lı olunması için çabalarını . arttırma konusunda görüş- birliğine vardılar. Yerel ve uluslararası uz- manlarla kaynakların kırsal kesimde çevre koruma yön- : temleri arasında bütün dün- iyada etkili bir işbirliğinin • sağlanmasını öngören Istan- ! bul Manifestosu onaylandı. i Toplantının önceki günkü | oturumu sonunda yayımla- ! nan basın bildirisinde mani- j festoda. HABITAT Il'ye ka- '• tılan tarafların. toplantıda \ kazanılan ivmeyi aynı hızda J dev am ettirmeleri. kentler v e ; programlar arasındaki glo- ; bal diyaloğu dev am ettirme- • leri isteği de yer alıyor. ! Taraflann programlar ara- I sındakı işbirliğinin son dere- ; ce önemli olduğunun da or- jtaya konulduğunun ifade ; edildiği bildiride. konferan- • sın. insan yerleşimleri. şe- '. hirler. gelişme. çev re koru- ,'ması. insan haklan \e yok- I sulluğun ortadan kaldınîma- ; sı konularında anahtar fak- jtörler içerdiği kaydedildi. • Bildiride. çevre koruma ! ve yönteminin değer biçile- Imeyecek derecede önemli lolduğu vurgulandı. HABI- {TAT H'nin salı günkü oturu- Imunda. çevre koruma enfor- imasyonlan ve teknik uz- manlıkların çevre koruma stratejileri ve karar alma me- kanizmalannın geliştirilme- si konulan üzerinde durul- du. Toplantıda aynca. çevre koruma stratejilerinin daha etkin bir şekilde uygulanma- sı. kapasitelerinin taraflar arasında etkili paylaşımı ile kıt kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımı konu- lan da ele alındı. Uluslararası Mimarlar Birliği mimari düşünce yanşması Meksika ve Yunanistan birinciUluslararası Mimarlar Birli- ği'nin (UIA) HABlITAT-2 kapsa- mında düzenledigi mimari düşün- ce yanşması sonuçları belirlendi. Mimarlar ve mimarlık öğreneileri arasında iki ayrı katagoride düzen- lenen >arışmanın mimarlık ödülü- nü \r unanistan ve Meksika"dan ka- tılan projeler paylaştı. Öğrenciler katagorisi ödülünü Günev Afrika ve Çin paylaşırken bu katagoride >- er alan Ağahan ödülünü ise Türki- ye'den Ali Özkan kazandı. Uluslararası Mimarlar Birli- ği'nin düzenledigi ve mimari dü- şünce niteliği taşıyan "Dost Me- kânlar" proje yanşması sonuçları dün Tarabya"dakı Hâkimler Evi'nde yapılan bir toplantı ile açıklandı. Türkiye Mimarlar Oda- • UIA Başkanı İspanyol Jaime Duro Pfarre, Hâkimler Evi'nde düzenlenen kokteylde yaptığı kısa konuşmada, yanşmaya ilginin fazla ve projelerin kaüteli olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. sı'nın ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan UIA yönetim kurulu ve vanşmajürisi dört günlük birçalış- ma içerisinde. bir çok ülkeden ka- tılan 330"a yakın projeyi değerlen- dirdi. Mimarlar ve mimarlık öğrenei- leri arasında iki ayn katagoride dü- zenlenen yarışmayı mimarlık da- lında büyük ödülü. Yunanistan "dan katılan Marıa Pylannou'un proje- si ile Meksika'dan katılan ve Luıa Del Pılar Grajales Leal-Jaıme A. Ortız Monasteno y de Garay "ın or- tak çalışması olan projeleri kazan- dı. Öğrenciler katagorisinde ise Gü- ney^Âfrika'dan Simone Le Fevre ile Çin"den katılan Yonghong Lfnin projeleri büyük ödülü pay- laştı. Öğrenciler katagorisinde yer alan Ağahan ödülünü ise Türki- ye "den Ali Özkan aldı. UIA aynca. beş ayn grupta 10"ar projeyi de mansiyonla ödüllendirdi. Mimar- lık dalında Prof. Ayşe Semal Ku- bat. Ali Reza Parsameneş ile Zeynep Onur. Hakan Sağlam. Suzan Habib, Emine Sener'in or- tak projeleri mansiyon aldı. Öğren- ciler dalında da ise Özge Özbil- gen, Alev Gökbulut. Canan Sey- hun'un ortak çalışması ile Aslı Kı- yak. Huriye Gürdallı'nın ortak çalışmaları mansiyonla ödüllendi- rildı. UIA Başkanı ispanyol Jaime Duro Pfarre. Hâkimler Evi'nde düzenlenen kokteylde yaptığı kısa konuşmada. yarışmaya ilginin faz- la ve projelerin kaliteli olmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyle- di. UIA Genel Sekreteri Yunanlı Vasilis Squotas. yanşma sonuçla- rını açıklarken. "Istanbulda geçi- receğim tek birgünüm kaldı. Bu- nu da İstanbuPa bakarak geçir- mek istivorum" dedı. TTîİt'kpf* VlİİSf^İPf* ^ a ' ) a n c ı konuklar, toplantı aralannda, konferans\adisi çevresinde ilgi çekici manzaralar 1 U U V y c l i l l B c l C l oluşturu>orlar. Buna en çarpıcı bir örnek de, çe>re toplantısına katılan l/akdoğu temsU- cilerinin "Çimlere basma\ın" uyansının yer aldığı tabela önünde çimlerin üzerine vavılarak hararetli bir şekilde tartışnıalarını surdürürken yaşandı. Esemurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Alnıan parlamenterleri Esemurt'tagezdirdi. (Fotoğraf: KUBtLAY TÜNTÜL) Alman Bakan Esenkent'i gezdi HABITAT'a katılan Alman Bakan ve parlamenterler. Esenyurt'a giderek Esenkent ve Boğazköy Projelerini yerinde incelediler. Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan tarafından gezdirilen Alman Heyetinde Alman Federal Konut Bakanı KlausTöpferdışında Perfer Götz.Gerd \Villner. Dr.Bernard KJaussner. İngnd Becker-İnglau ve VVende adlı milletvekilleri ile Alman Konsolosluğu basın müsaviri Gunnar Denecke ve tercüman Mahmut Kulein yeraldı. Daha önce gelecegini bildirmesine karşın millervekilleri Franziska Eichstaed-Bohlig ve Cristoph Zöpel Esenkent'teki inceleme gezisine katılamadılar. Başkan Gürbüz Çapan bölgedeki projeleriyle İstanbul'da Alman Konut Bakanı Töpfer tarafından büyük bir proje olarak değerlendirilen Esenkent'te "Ispartakule" adı verilen örnek bir daire ve "Özdeniz" adlı villa konuk heyete gezdirildi. gecekondulaşma> ı önlediğini sav unarak dev letten tek kuruş almadan altyapısı hazırlanan. bütün üniteleri eksiksiz ve planlama süresi tamamladıklarını söyledi. Çapan. "*Devlet kendi bankası aracılığıvla konuttan para kazanıp, konutlan iist gelir gruplanna satarken Esemurt projeleri bu anla\ışın tam tersi olarak gerçekleşmiştir" dedi. Sabah Esenkent'e gelen Alman heyetine önce Rıfat Ilgaz Kültür Merkezı'nde bir brifing verildi. Esenvurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve Prof.Dr. Aykut Karaman tarafından maket üzerinde verilen brifing konuk millervekilleri tarafından video kamerayla çekildi. Esen>xırt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan verdiği brifingde Esenyurt Imar Planf nda gecekondu önleme bölgesi olarak belirlenen toplukonut alanının önce kamulaştırılarak kooperatiflere tahsis edildiğini ve bu projenin İstanbul "da gecekondulaşmayı önlemeye yönelik en büyük proje olduğunu belirtti. Dev letten tek kuruş almadan altvapısı hazırlanan. bütün üniteleri eksiksiz ve planlama süresi içinde sunulan bir proje olarak Esenkenfin çok farklı olduğunu vurgulayan Başkan Gürbüz Çapan "Devlet kendi bankası aracılığıvla konuttan para kazınırken yani yaptığı konutlan üst gelir gruplanna satarken Esemurt projeleri bu anlayışın tam tersi olarak gerçekleşmiştir" dedi. Alman Konut Bakanı Töpfer tarafından büyük bir proje olarak değerlendirilen Esenkent'te "Ispartakule" adı verilen örnek bir daire ve "Özdeniz" adlı villa konuk he>ete gezdirildi. Daha sonra topluca Boğazköv "e geçen heyet burda da lüks konutlan gezerek Belediye Başkanı'ndan bilgi aldı. Esenvurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan konuk heyete daha sonra bir öğle >emeğı verdi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Yalancı Medya Yazılı ve görüntülü kitle iletişim araçlarında birta- kım "kalem erbabı" siyasetteki kirlenmeden söz ediyor ve siyasetçıleri ağır biçimlerde eleştiriyorlar. Doğrusu bu eleştirilerin haksız olduğu söylenemez; ama bu "kahraman" kalemlerin. kendi kurumların- daki, yani gazetelerindeki vetelevizyon kanalların- daki kirliliği, pisliği ve dolandırıcılığı görmezden gel- melerini anlamak da mümkün değil. Bu pislik ve çir- kinlikler karşısında nasıl "hoşgörülü" olabiliyoıiar ve bu işleri yapanlarla nasıl "uzlaşıyorlar" acaba... Ülke çapında yayın yapan hangi televizyon ka- nalını açarsanız o kanalın en çok izlenen kanal ol- duğu iddiasını görüyorsunuz. Bunlardan biri hariç, diğerlerinin yalan söylediklerine kuşku yok. Peki acaba hangisi doğruyu dile getiriyor ve hangileri ya- lan söylüyor? Bunu elbette ben bilemem. Ama şu- nu biliyorum ki; biri hariç, ülke çapında yayın ya- pan televizyon kanalları yalan söylüyor. Halkı kan- dırıyor, aldatmaya çalışıyor. Üstelik o televizyon kanallarının hemen hepsin- de "yolsuzluklann üzerine gittiklerini" iddia eden, "dolandıncılıkları ortaya koymaya çalışan" şov ve haber programları var. Ama bu programları yapan arkadaşlanmız, kendi kurumlarının çatısı altındaki "kandırmaca çabalarını" görmüyor. Hatta tam ter- sine, "en çok izlenen programın" kendilerininki ol- duğu iddiası ile, bu "kurtlarsofrasının" pay kapma savaşımına katılıyorlar. Görüntülü kitle iletişim araçlarındaki "kusur", sa- dece bir "kandırma çabası" olarak görülüyor. Bu- na karşılık yazılı kitle iletişim araçları düpedüz okur- larını dolandırıyorlar. Ama bunların "şerrinden kor- kan" yöneticiler, budolandırıcılığagözyumuyorlar. Kaldı ki; zaten bu yöneticilerin bir bölümü de, bu gazetelerden "medet umduklan" için olaylann üze- rine gitmiyorlar. Çok ilginçtir. bu gazetelerın çoğunda "tüketicl köşesi" vb. gibisinden sayfalar var. Halkımız bu sayfalara mektup yazıyor. telefon ediyor, faks gön- deriyor ve kimi kurumlarda nasıl aldatıldıklarını di- le getiriyorlar. Bu sayfaların muhabirleri de hemen o mağazaların ya da kurumların "yakalarına yapı- şıyor" ve halkı ne hakla kandırdıklannı soruyorlar. Ama kendi gazetelerinin yaptığı aldatmacalar ko- nusunda çıtları çıkmıyor. Şu anda önümde bizim müstahdem Dursun Şen'in Milliyetgazetesinden kestiği "Roadstarrad- yo ve saat" kuponları demeti var. Son kuponun ta- rihi 1 Nisan 1996. Yani aradan tam iki ay geçmiş. Benim yanımda Yaysat'a telefon etti ve radyosunu ne zaman alabileceğini sordu. iki aydan beri aynı yanıtı alıyormuş. "Bize talimat gelmedi" demişler. Radyoları mı verecekler, yoksa bir başka kupon vererek "ilende alırsınız" mı diyecekler belli değil. Inanmadım ve adımı v£rerek bir de ben aradım. 516 3017 numaralı telefona çıkan zat, "Henüz bel- li değil" dedi. Aradan iki ay geçmiş olduğunu anım- satınca da, "Bu bizi ilgilendirmez" dedL GidJ do- landırıcılar... Acaba bu iş kimi ilgilendiri^or?İRek- lamlarda böyle söylemiyorlardı ama. r Zaten bu gazetelerin promosyon batağından çık- maları artık mümkün değil. Ve bu nedenle daha reklamlara başladıkları zaman yalanla işe başlıyor- lar. "Herkese şunu ya da bunu vereceğiz" diyorlar. Yalan. Herkese değil. ancak daha önceden ver- meyi vaat ettikleri armağanları almaktan vazge- çenlere veriyorlar, ne vereceklerse. Ama onu da mümkün olduğunca geciktirerek. "Şu kadarkupon bıriktıren herkese" diyorlar. Ya- lan. O kuponları biriktirenlerı aylarca oyalıyorlar ve daha sonra bir kupon daha veriyorlar. Daha sonra gene aylarca oyalıyorlar. "Armağanınızı alacağınız tarihi daha sonra ilan edeceğiz" diyorlar ve insan- ları o gazeteleri almaya mecbur ediyorlar... "Otuz gazete alana şunu ya da bunu vereceğiz" diyorlar, daha sonra 130 gazete daha almaya zorluyorlar. Bizim Dursun Şen'in bir de Hürriyet gazetesinin dağıtacağı "radyo" ile ilgili "Kupon Teslim Formu" var. 19 nisan tarihinde verilmiş. Yani bir buçuk ay önce. Allah bilir kuponlar ne zaman yayımlanmıştı ve aradan ne kadar zaman geçtikten sonra bu ku- pon teslim formu verilmişti... Ve bir buçuk aydan beri ortada radyo madyo yok. Sorduğu zaman, "Gazeteyi takip edin" diyorlarmış. Lafa bakın. Yahu adam gazeteyi aylarca almak zorunda mı? "49 kupon karşrkğında radyo vereceğim" demişsiniz. Kuponları toplayanları bir süre oyalamış ve ön- ceden hiç söz etmemekle birlikte, "Kuponları ge- tirin, size bir teslim formu vereceğim" demişsiniz. Ve aradan bir buçuk ay geçmiş, siz hâlâ "Gazeteyi izleyin" diyorsunuz. Bu düpedüz halkı kandırmak değil midir? Bu düpedüz dolandırıcılık değil midir? Ama hepsinin yaptığı o. "Tencere dibin kara, senınki benden kara..." Yoksa birbirlerine öyle bir saldırırlar, öyle bir "haksavunucusu" kesilirler ki, in- sanın gözleri dolar. Ve yöneticilerimiz (!) bu dolandıncılıkları sadece seyrediyor. "Aman kızdırmayalım, bize bulaşmasın- lar" diyorlar. Ve halkımız da kuzu gibi. bu rezillik- lere alet oluyor. Ne dıyelim? Herhalde "meheldir". HABITAT IFYE ELEŞTİRİ 'Ozgür taıtışma ortamından uzak' TMMOB Makine Mühen- dislen Odası İstanbul Şube Başkanı Mustafa Aral. HA- BITAT-lfnin. özgür tartış- malardan uzak. sadece dev- let temsilcilerinin ve bazı ku- ruluşlann tek yönlü düşün- celerınin aktarıldığı konfe- rans v e toplantılardan oluştu- ğunu öne sürdü. Mustafa Aral. Şube Mer- kezi"nde düzenledigi basın toplantısında, HABITAT-II ile bir yandan kentte rant alanları yaratılmaya, bir v an- dan da en temel insan hakkı olan konut hakkının, söylem düzev inde bile ortadan kaldı- nlmaya çalışıldığını savun- du. Aral. istanbul'da yeni kal- dınm taşlarının düzenlenme- sine trilyonlarca lira para harcanarak. gelen konuklara hoş görünme çabası içine gi- rildiğinı iddia etti. Mustafa Aral. ayrıca. çe- şitli nedenlerle yerlerinden olan insanlann kentlerin çev- resindeki barakalarda yaşa- maya zorunlu bırakıldıklan- nı b'ildirerek. BM'nin HABI- TAT Il'nin Türkiye'de yapıl- ması karannı da samimi bul- madığını anlattı. 37 sivil toplum kuruluşu- nun bir araya gelerek oluş- turduğu "HABITAT-II Alter- natif Etkinlikler Koordinas- yon Kurulu"nun başlattığı konferans ve toplantıların da gerekçe gösterilmeden ya- saklandığını öne süren Ara). uygulamayı protesto etti. BİR UÇAK PENCERESINDEN ÜSTÜN TEKNOLOJİ MANZARALARI EGE PEN SUPER SERI PROFİLLERİ "RAL" KALİTE BELGELİOİR. vuı EGE PEN. MAZHAR ZORLU HOLDİNG ÜRÜNÜOOtt EGE PEN SİSTEM 33. güvencesinde ülkemizın en gelışmiş PVC Pencere ve Kapı sistemi. EGEPEN SİSTEM 33 ile tanışmakta sizin için yarar var. "teknolojide son nokta'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle