27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 12 DIZIYAZI O kadar 'düzgün' bir CUMARTEŞİ ANNELElJi BERAT GÜNÇIKAN FOTOGRAFLAR Oyle saygılıydı ki Duzgün'ü. Bır dedığını ıkiletmezdı Elif'in, Kırmazdı. Şefkatlıydı. Bu yuzden Duzgun'le bırlıkte yureğınin yarısı koptu. inanıyor kı bır gun kapı çalacak ve kapıyı açtığında karşısında oğlunu bulacak. Ama bır yanı olum kokuyor hep. Oğlunu kaybedenlere ne kadar ınanabılır kı? "Bizde yok" deseler de... çocuktuki Düzgün'üm...~^f J^" apı\ıtutanelınedu!jtınkı m ^r damlava^ "Havatdedık- m£ lenbuvmuşışte~dıvege- M'^L çırdı aklından "Doğdu- M ^ L gu\erdeolmekhermsa- U^L. J^L~ na kısmet olnıuNnr" Vı- sıl geı,ei.ektı onca \ol' ^ıa \olunu bılme- dıgı ııısanını tanımadıgı kokıısunubılme dıgı o kentte Istanbul da nasil \ a^av acak- tı' Ikı hatta onı_e kuı,uk kızını e\ lendınnis tı Elıt Tekın Bır h ıtta sonra da oglu Duz gun teleton edıp "-Vnne" demistı Ivice valntzkaldınızondı Buı ıv ı bızımvanı- mıza gelm Ben askere gıdıvorum Ikı gun kocasıNelı vlebasbayi venpdusun- muslerdı Butun oglanlar Istanbul da\dı En kuı,uk kız Btrsen debu\uk oglanın va- nında okuvordu \a>!ı ve vorgundular ar- tık Burada kalsalar kım saracaktı varaia- nnı "Gıdelım" dedı Elıt \elı ve "Hasret. burada daha çoktur.." Hasret azakın dı\e t.ıktılaı \ola \olcu- luk on sekız saat burdu Garajda buvuk ogul \elı karsıladi onlan Bırlıkte Ikıtel- lıdekıe\egeldıler Duzguıı ıın neden kar- ^ılamava.ielnıedıgını soıdu Elıt \elı "Iş- te" dedı ~laa alamamıştır.~ Oaksam butun ı>ocuklan vanında\dı da Elıf ın Duzgun \oktu Ertesı aksam on dan sonrakı aksam da Bu kez "Ipek ha- lamdakalı\or*"dıvordu\elı "Onunevıdi- ha \akın Duzgun'un ışıne." \elı nın karı sı o gelıı gclmez ı>e baslamistı Şımdı to- runlaıına bakıvordu Elıt Camdan dı^arı- \a ko\dekme pek benzeme\en ama tele- \ izv ondd gordugu sehır e\ lerıne hıç u\ ına- \ansokaga evlere bakıvoıdu "Wil toprak- tı camlar na\lon ortulu çamasirlar kapı- lann onune genlmis ıpe serılı Ne ıra\anı \ardı ne de soranı "Gel- mekle hata mı ettık" dı\e dusunuvordu "\oksa babamın ko\ une. kaleıçı'ne mı gıt- Kaleiçi'nin pamukları Topragı bereketlı siıvubol \e^ıllerıçın- debu kovdukaleıçı Tunceh vebaglıvdı Elıt bes.ınu \e son ç.ocuklarıvdı Gunes le Babır Polat ın Rençberdı Babır Topragı \ardı ıma \edı nutusa nasıl %etsın' Pamuk ekseleı ıncak kendılerıne \ atak \apacak ka- dar çikardı Domıtes bıber de^en o\le ko\de okul voktu Babıı de de kasabava gonderecek paıa Bu \ uzden ne oğlunu ne de kızlannı okutabıldı Onlara da kendisi gıbı rençber olmık dustu Tarlada çalisirken ablalannın çocukla- nnın pesinde kostururken serpıldı Elıt ın bedenı kıvraktı guçlu alımlı Şo\le bır dondu mu bır dugunde elbısesının renk- len gozlenne \ururdu kırmızı mor san pembe vesil karsi ko\dekı ıncı da bır dugundegormu^olmalı\dı Elıt ı Kovlu- siıNelı vegıdıp "kaleıçfndebırkız\ar" demistı "Sakın kaçırma.»" \elıhemenertesıgunsoluguK.aleıçı nde almiN sorrnus sorusturmus Elıt ın hangı tarlada oldugunu ogrenıp çahsirken se\ ret- mistı ErteM gun de ıstemeve gondermış- tı annesım Adettendı once Elıf ın anne- si Gunes ıkna edılecektı bu eslılıge Bo\- lece ba^lık parası iste\eme\ecektı Babır Ama Gunes, ı ıkna etmek de pek kola\ ol- madıdogrusu bırbe^ı bırarada \atak vor- gan bılezık Gorur gomıez Elıt ın de gonlu dustu \elı \e SıraBabırde\dı "Ma- demse\ı\orsun~dedı kızına "Sanamani olmu\orum \l." Lç gun surdu dugunlen Da\ullarkuruldu keçılerkesildı Mumlar vakıldı kınalar suruldu Mavı çarsaf gıv- dınpElıt L ata bındırdıler \e'ı nınkovu- neGeçıtveren evolculukaltisaat surdu On dordunde\dı Ehi \eh nıneunmkapiMn- dangıreıken Duaettı Bardagabastı e\ı- nın bereketı bol olsiın kotuluklerden ko- runsundı\e \elı dekuma^elbısesınıgı\- nıı^ kra\at takmı^tı Bırav perde arkasın- daoturduElıt Adetlenvdı odabırperde>- le ıkıve bolunur gelın arkada bekletılırdı Annağan getıren konuklann kaı>iiina şov- lebırçıkar eloper -verıneçekılırdı Bırer- kek çocuk da Elıf ın b3^ına konulan men- dılı uc, kez çalıp kaçtı kı ılk çocuğu erkek oKun Ilk adetını koca e\ınde oldu Elıf Ltandı k!m>elereso\lemedı \bla>ınagı- dıp sordu •*\efcrolu\orbana''"dı\e Se- ne^ıne \armadı hanııle kaldı Doktor vok- tu kasaba uzaktı ıkı gun ıkı gece acı çek- tıkten bonra doğurdu Kom^usu kestı go- begını Oglandı babasının ısnıını kovdu- lar O ıkıncı \elı Tekın dı kocaM da %oksuldu Lohı^a ke\ ttnı suı- meden nrla\a dondu Elıt Taılanın kena- • Son çocuğunu da evlendırınce yalnız kalmıştı koyde Elıf. Duzgun telefon edıp İstanbul'a çağırınca , "Burada hasret daha fazladır" dıye duşunup yola çıkmıştı. Butun oğulları İstanbul'da değıl mıydı? Duzgun karşılayıcı gelmeyınce şaşırdı. Bır hafta sonra oğrendı kı oğlu kayıp. Bılmedığı kentın sokaklarını gezdı, hıç gıtmedığı karakolların kapısını çaldı. Duzgun yoktu... nna bır salıncak kuru\or \elı M sallasıp u\uttııktan -.onra (,alı^ma\ a ba^lıvordu Pa- kıze ıkınoçoLuguvdu dort avlıkken ha-<- talandı Doktora goturdu ama ta\da etme dı oldu Sonra Tula\ ı dogurdu Odadort a\ s a>adı Bır ak>am kutagında aglarken morardı ne vaptı\^a rengını dondureme- dı Elıt Olumlercanını acıt^a gozunukor- kutsa da \azgeı,medı dogurmaktan Tu lav ı \1ehmet ızledı Mehmet ı Duzgun Mı Ha\dar Zeycan. Nurettm Gazı Bahar Koca evinde de yoksulluk... kırkına \armadan olunce kork- tuElıt "Bendeannemgıbierkenmıgıde- nra"dı\e Kaç çocuğu daha bebeklığı ıt- latamadan olmu^tu innesının hatırlasa- mı\ordu Bırbuvuk abısinı bılı\ordu Ha- salmevalaklındasdı Elıf ınamaannesien çokonunatiMvlavanmı^tı A^kerlıgını bı ttnpe\edonuncehastalanmıstıabısı "Ve- rem"demı^lerdı (,ok Mirmemı^ olmu^tu Babır e\ lenmemı^tı bır daha -\\ipti ora- larda nekddınkocasının arkasındane\le- nırdı ne de erkek kariiinın Ge<,ıtverendebereketlı bırko\du Oıa- da da pamuk tutun bugda\ mercımek pancar ekılı\ordu Don sene ektıklerı pa muk ancak kendılerıne \e çotuklara v atak vapma\a vetmı^tı Tuccar gehp topluvor- du urunu Bazen de onlar ofı>e goturu\or du ama ne vapsalar ne ekseler vetını\or du kı^ kapı\ada\anınca bırkorkudursa- riNordu Kİennı "Ne \rvip ne ıçeceğız. Va \etmezse'" Çokelek sut satı\ordu Elıt \ag toplu\ordu e\ısupuru\or ha\\anla- n !>UNa goturu\ordu (,oktu ı^ katasını obur tarata çe\ ırse daha da buv umu^ gıbı gorunu\orduonaı,ocuklan kavgılanı\or- du onlan ovle gordukçe daha da bu\u duklerınde ne oîacaktı' Sakın ıdamdı Velı Elıf ten daha n gersiz dı Pakıze \ le Tulav olunce ondan daha ı,ok uzulnıuş sankı tanı çekılmı^tı Bırtokatbıleatmamı^iKocuklarına Elıt e de Bırkerebağırmamiijtı Hele bıı\uduk- lerındc 'Çocukları ne^o^ledıv^eonu\dp- mı^ ne vaptılarsi onu dogru bulmu^tu kovdenılk ı\nlanbu\ukogul \elı \dı Ma- dem toprak voktu oralarda i!) de o da Is tanbul da \eraçacaktı kendıne Onu \1eh- met ızledı HalaMnın kızını kaıjrıp ko\de dugun vaptıktan sonra\elı nınvanınagel- dı kontekvisonda *, ıliM\ordu ıkı karde-> Bır gun elını makmese kapiırdı Mehmet Lı, pannagı koptu U\eren tdzmınat \er- medı "Sen hatalısın" dedı "Dahadıkkat- lıulmalı\dın.~ Da\ ıaı,tı Mehmet kazanan ıs\erenoldu O da Almanva va gıttı Dort oğlu oldu orada Senede bırkaç kez aıava- bıldı Elıt ı \md hiı, gelmedı Bırbu gıdı\orduı,oı-uklan kızıZe\ı.an da \akın ko\lerden bırıne kavtı O\sa ha ben olsa\dı "Benbuadamısevıvortınr de sevdı kar>ı (,ıkma\acaktı Elıt Ama >o\lc- me\e utanmı>tı Zevcaıı Bır sure ko\de kaldıktan sonra ko*. isiııın pe^isıra Izmır t gıtmistı Orada ısde \ ırdı parada SııaDuz- gunde\dı \elı habeı \ollamiN "Oralar- da bo^ge/jpdurnıasın" demistı "Burada ış buluruz ona" l s\alannı toplarken taı- kına \ardı Elıt en çok bu a\nlık kosa^ak tı ona O\ le "duzgun" çocuktu kı Duzgun OdaNurettın le Gazı \ı ^agırmistı \anı- na En son Bahar ı gonderdı Istanbul a Elıt Bu kızı okutacaktı Elıt ellı %edısınde\dı artık Velı de alt- mıs \edisinde Guı,ten kesıldıklen \etmı- \ormus gıbı bır de \ alnız kalmı^lardı On- celerı hepsı Ismet Inonu cuvdu sonraları da Erdal u jma^ımdı avnlık ba^lamıstı otuz haııelı ko\lennde \ralanna partıcılık so- kulmustu ^ok ovle Pkk ısi talaıı degıl- dı O\\dıvdıko\ bu vuzdı.n vakılmaktan kurtulnıustu ama bu partıulıgm sokulma- sinı ciıgellevememıslerdı ikı kisi bu vuz- dı.n uırulup olnuıstu Mektup vazdırdı No«.ukl ınn ıgonderdı Flıt "Sızburalaragel- nıevın" dedı "Ko\ kanşıktir Bi7 sızızı\a- reteden/-" Ikı ke/ Istanbul ı bır kez Iz- mu e gıdıp hasiet gıderdı \ma bu vasjı- lık ' kımbılır bırdaha ne zaman goıecek- tı (.iKtıkl ırını ' Duzgun nerede Huseyin? !>ımdı Ist ınbul d ıvdı Elıt H ısretbu kez kove ol ıc \ktı ıkııbılaıa komsularaama neonemı \ ırdı Cocuklaıı vaııındavdı !>u Duzgun ıın vaptıgı da ıs degıldı Bes gun olmustu gJdıklen ısten bır saat ızın alıp gelnumıstı "Lzulnıe"dıvordu \elı "Pa- /ar «ıınıı »elır Izın ıstedı d^e ataıiar belkt ışten. !•; kula\ ıııı bulunur sanı\ursun'" Gtldıklennın \ı_dıiKi gunuvdu O ak- sam da gelmedı Duzgun ^ ıne sordu Flıf "Nerede J "\elı basinı ı.gıp oljnları anlaı- tı Onl ıı gelmeden dort gun once kıvbol- mustıı Duzgun Bırsibıh saıt \edıde ha- hsinıne\ındı.nise jıtnuk iv,ın ı\nlmis bır dahıdonniLmıstı Belkıbuluıuz belkıdo- ner dıve o gune kadar sov lememıstı ınne- sivlebabasina l zuNuıılerıstememı^tı Er- tesi gun hıc bılnudıgı bu kentte İstan- bul d ı Duzgun u arııııu ı basladı fclıt Lzak vakın butun akı ıbalarına gıttı sor- du 'loktu onlara ugramamı^tı \khkanv tı simdıkıme nerevesoraeaktı oğlunu'Ve- lı bır suredıı Duzgun un takıp edıldıgını bu \uzden halasının e\ ınde kaldıuını sov- S e n y e a n n e Duzgun beş hı \aı \oktu )atak denkleı mı odadan a\ ımn peıde\e ıisılnıış peıde kopunta \atakldi da ıtzeııne dıtşnnıştn Elıf \etı$ıp uztiııukn \aidkluı \oıganlaıı aluıı kadaı moıtiı mıştı Sııllcıdı saUadı Elıf Rengı değışıp dudüklaı ı kımıldadıgııuhı otıııup sautİDce ugladı 4h keşke o zaman olse\dı Duzgun \inni bıı \a$ını goımese\dı Elıf o zaman bu kadaı acı <l ekme\eceku O\le şefkatlı bu <,ocuktıt kı huınhul a gelışleiınm bu ınde akşam \ emeğe otııı nnışlaıdı Duzgun abısınm \enge\imn kaıdeşleıının ı eğenleı ımn çoı balaı ındakı elleı ı hııeı bııeı alıp Elıf m tabagına ko\mu$nı "Sen \e anne" demışiı 'Onlaı genç. Sonra koye donduğunde, komşulur sana bakmadığıımzı, za\ ıflattığıınızt dıışunurleı..." Elıf Tekın, henuz Kaleıçı'nde koylu komşularıyla bırlıkte. ledı Hersabah isegıderken akşame\edo- nerken pesındevdı ıkı araba Me«;aı\e kal- dıgında da ı^\ennın kapısmın onunde bek- lıvorlardı Bır sua versiz ku^kulara kapıl- dıgını dusunnnıs sonra kardeslerıne ha- lasına sovlemıstı Halası da kendılennın evındekalmasinıonermıstı "Hemışıneda- ha \akın e\ ımız hem de senı alacaklarsa bu- radan alsınlar" Once karsi ı,ıkmistı Duz- gun ~ Vma~dcivustı "Ben>asadışıbırşc\ \apmı\orunı kı ~ Sonra ıs veııne vakınlıgını du^unmu^ kabul etmistı Hattada en az uç gece me- saıvekalı\orduı,unkıı Sendıkah(,alısmak- tan vana\dı Duzgun Bu \ uzden çalıştığı her iste ısçılerle konıiiuvor sendıkanın onemınıanlatıvordu Bır once çalı>tıgı\er- de bu v uzden onuııla bıılıkteon bes is<,ı\ı ısten atmislardı "\tohe\ıkapatıvoruın' > de- mıstı ısveren Sonra da avnı verde baska bır ısımle surdurmustu ısinı Ltucuvdu Duzgun ısınıı\ıbıh\or buba\edei!;bizkal- mıvordu Bu sirkette de venı ba^lamıstı ıse ^•Duzgun kendisinı takıp eden arabalar- dan bırının plakasını tam dığennın de sa- dece rakamlarını almis bırkagıda\,azıpha- lasınavermistı İs\erındekı arkada^landa takıp edıldıgını gormuı>!er onlar da plaka- ljn bır kagıda not etmıslerdı kendılerıne takıp edıldıgını sovledıkten dort gun son- ra Duzgun ka\bolunca kardeslen kagıtla- nkarsılastırmıslardı Avnıvdı Bevazrena- ulttu arabalardan bırı PlakaM Ol-F-6676 kartalın numaraları ıse dı Araştırdılar ıkı plaka da sahtevdı Patronu da arkada^- larına o arabalarla gelen ıkı kısının kendı- sine Duzgun usorduklarını neı^vaptıgı- nı nerede oturdugunu ogrenmek ıstedık- lennı bO\lemı>tı Ama butun bunlan avu- katları da sov leme\ e \ ana^mamı^ ınkar et- mıstı Ayı mı dağa çıksın?.. Bu kez bırıncisubeve gıttı Elıt Şubede- kıler "Sana en vakın karakola dilekçe ve- receksın'dedıler "Buışlerbo\leNTirurrSa- dece vakın karakola degıl cevredekı bu- tun karakollara dılek(,eler goturdu Elıt le \elı Teleton numaralannı aldılar "Bızsı- ze haber vereceğiz." Gunlerce haber bek- ledı Baktı kımseanmnor Ankara v a gıt- tı Dılckı,eler vazdırdı dılekceler ımzala- dı Ankarada da Tunceh Mılletvek.ilı Sı- nan^erlıkava vlakonu^tu onaanlattı der- dını O da bır mektup verdı Elıt e Istan- bul Emnıvet MuduruOrhanTasanlar a\a- zılmıstı mektup Elıt le\elı Taşanlar m kar- sisina c,ıktılar kapıda dıküdı Taşanlar mektubunuokııdu "Bovlebırisimyoktur bızım etrahmızda'' dedı baska bır mudu- re gonderdı onları Erzıncanlıvdı mudur "Nerede oturuvor oğlun" dı\e sordu an- lattı Elıt "Bu>uk abısının \anındadır. İl- kokulu. ortaokulu bıtırmıştır Dort beş se- nedır burada abısının > anında çahşı\or. Iş- çıdır.fabnkadaııtuvapıvor. \bisımı'Oda konleksıvonda. Indır bındır \apivor. ku- maş vuklmor araba\aT\ludur "Sen git şımdı" dedı ~Bu\uk oğtunu getır bana. Ama \ anında başka kımse\ ı getırmer \e- denını sordu \elı Aı,ıkladı mudur Baka- caklardı dogru mu so\lu%or\elı \le Elıf Belkı diga ^ıkmı^tır ogullan Kızdı \e- lı "Benımoğullanm'*dedı "\vi mıdır ki, dağa çıksın" Bu kez Nırmı bır va^ında ol- dugıı halde neden askerhğını vapmadığı- nı sordu Duzgun un Bu kez \elı anlattı "Btz \oksuluzdur. Duzgun de fakırlikten ya- pamamtştır askertığım. Çalışıp para bırik- tınvordu Ben bıraz para bınktırev ım ba- ba dedıvdu As>keregıttığımdehem>>enzor- lanmav asın hem de bana para \ollavabıle- sın Kaçağa çıktnsa bu v uzdendır. Şımdı bızgeldık\a İstanbul'a. odaşube>e\azdı- racaktı adını."* Eve donduklerınde \orgundu ofkelıydı Elıt De\ let onu degıl vatanda^ ın^an ye- rıne bıle kovmamı^tı Ovaralıvdı oğlunu amordu muduralav edıvordu Amao\le kolav kolav vazgeçmevecektı Duzgun den kolav mı buvutmustu o çocuklannı' Hıç sutu olmamistı da ınek sutu \ ermek zorun- da kalmıştı Eksık hıssetmıştı kendını ta kı Duzgun u goturdugu doktor sutu nasıl verdığını ınamavı nasıl pisırdıgını ogrenıp "Maşallah sen doktorlardan daha ıvı bılı- vorsun"dıvene kadar Duzgun ubeklnor sımdı Elıt O gelene kadar suvun bıle ta- dmı alamav acak uv ku v urmav acak gozle- nne Oldıuunedeınanmavacak topragıva- kıstıramıv iı.ak Duzgun une Yarın: Emine Ocak'ın oğlu Hasanın katilleri kim? ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKJVIEKÇİ Canip Yıldırım'ın Anlattıkları: (2) Ahmed Arif'e Kan İşetildi! Canıp Yıldınm'la Ahmed Arıf ın olum yıldonumun- de soyleşıyoruz O anlatıyor - Ahmed Arıf çok sorumlu çok anlayışlı dırayetlı bır ınsandı, burnundan kıl aldırtmaz Yuklenıcı (muteahhıt) olan uvey kardeşı Tuncer yuz kez bana dedı kı "Canıp abı sen Ahmed e soyle ne olur bıraksın Fılınta yı ben okutayım kolejde en 1yı okullarda Ahmed e soy/e- dım kabul etmedı Hıç kımseye mınnet etmeyen bır adam - Dogru - Çok garıp bır ınsandır Etık degerlere ahlakı deger- lere Ahmed kadarsaygılı adam ben daha gormedım Dost- luk ınsanlık Sevdıgı bır adama delı gıbı baglanır Sev- medıgı kızdıgı bir adamı da yerden yere vurur bılıyor- sun o tarafını - Bılıyorum - Şımdı ornegın Rıfat llgaz a tapardı, çok severdı Rı- fat llgaz ı Ama Azız Nesın'e muthış duşmandı Hıç sevmezdı Azız Nesın ı - Fılınta yazısından dolayı mı7 - Herhalde herhalde (Azız Nesın ı sevmemesıne kar- şın bırlıkte kıtaplıkta oturup soyleşırken Azız Nesın ın "Azız Nesın kıtapları ustunde duran fotografına hıç degın- mez benı de anlayışla karşılardı) Canıp Yıldırım anlatmayı surduruyordu - S(/ıyorsunuz, dunyanın en ınatçı adamıydı Polıste kendısıne korkunç ışkenceleryapılmıştır Bır şıırını oku" demışler okumamış da Ama bır mınıcık çocuk kadar saftı Mustafa Ekmekçı dese kı Şu adam kotudur" bıt- mıştır "Polıs'sozu O nun dunyasını altust edıyordu an- latabılıyor muyumt - Bılıyorum canım ben telefonda konuşurken bırıyle, yanımdaysa, 'Benım burada oldugumu soyleme 'derdı Konuştugum sevdıgı bınyse O benım agabeyım say- gılarımı soyle derdı Telefonu vermemı de beklerdı - Çok ılgınçtır ornegın Ismaıl Beşıkçı ye tapardı çok severdı Mıhn BeUı'yı çok severdı 'Mıhrıabı Mıhrıabf derdı Degen olan adamlara çok deger verırdı Ahmed oyle boş adam degıldı Namuslu bır adamdı Bır de O na bılıyorsunuz 'feodal kokenlı derlerdı Bu Yılmaz Guney, Ahmed Arrf teodal kokenlıdırler Onun ıçın Tur- kıye desolgelışmemıştır tezını savunanlarvardı "Eğer, derdı feodallık namuslu olmaksa feodaüıkarkasızaacı- maksa konukseverlık feodallıkse ben feodalhgı kabul edı- yorum derdı - Hıç ışkence fılan anlattı mı 7 Çektığı ışkencelen - Evet ' Benı oyle dovdulerkı 1 Polıs bır dovdu dovdu Sonra ıstasyonun oradakı stadyum var ya o stada attı- lar Orda kaç gun oyle oludurumdakaldım çopçuler ge- hp benı oradan kaldırdılar' der Ahmed Arıf e yapılan ış- kence hıç kımseye yapılmamıştır Çunku Ahmed Arıf, kendısıne kufur edıldıgı zaman aynı şekılde polıse kar- şılık veren bır tıp Babasına karşı korkunç bır sayg/sı var- dı annesıne karşı oyle Polıs ne soyluyorsa o da aynı yanttı venyordu gucu yettıgı kadar Hatta bır polıs son- radan anlatmış kendısıne der kı Oglum canım çıksın senıbırdovduler dovduler hıç unutamıyorum Ama sen de o dayağa karşı durmadan kutur edıyordun kendılerı- ne " Polıs çok acımış çok dovmuşler kendisinı Kan ışettıler dıyor bana kan ışetttler 1 Turkıye felaketler ul- kesı Mustafacıgım Nâzım ın çekmış oldukları - Nazım ı çok severdı benım bıldığım - Tabıı Nazım a hayrandı Bır de Rıfat llgaz ı çok se- verdı Cemal Sureya ya çok buyuk saygısı vardı Cahıt Sıtkı (Tarancı) yı Orhan Velı yı de çok severdı O çok buyuk bır şaırdır 'derdı Ben şıırlerımı okuduğum za- man Cahıt Sıtkı hungur hungur ağlardı derdı Fetaefecı Nusret Hızır O nun çok sevdıgı saydıgı ınsanlardan bı- rıydı Nusret Hızır da O nu çok sevıyordu Ve boyle ara- da bır kaytarırmış Nusret Hızır Hanımı, yaman bır hanım Aybaşı olunca butun parasını elınden alır Çok az bır pa- rası kalır onunla da Ahmed le gıderlermış 'Kafayı çeke- lım ' Tabıı bu altı ayda uç ayda bır olur Ahmed e der- mış kı "Bana şıırierını oku Ahmed de şıırlennı okudu- gu zaman gozlen doluşur aglarmış Ahmed Arıf deder- mışkı 'Agabey ağabey ağlıyorsun senıuzuyorum So- nuncusunu okumayacagım 'Yok dıyormuş Nusret Hızır benım duyguya da aglamaya da ıhtıyacım var Bu duyguyu benden esırgeme 1 Bılıyorsunuz Nusret Hızır çok buyuk bır adamdı Behıce Boran, Nıyazı Berkes, Medıha Berkes, Muzaffer Şenf Başol butun bunlar ' menkup (gorevlennden uzaklaştırmaj durumuna duş- tuler gorevlennden atıldılar Amenka ya şuraya buraya gıttıler Yalnız Nusret Hızır da aynı klıktendı Nusret Hı- zır oyle lyı bır ınsandı kı bunlan tolere etmıştı yanı bun- lara yardım ederdı Ornegın derler kı Prof Necatı Ak- der ın doktora tezının makalelennın hazırianmasında Nus- ret Hızır ın çok buyuk rolu olmuştur Herkese yardım eden bır adam Yanı kıyamamışlardır Nusret Hızır a Un- lu Alman fızıkçısı Reınbach ın asıstanlıgını yaptı once Istanbul da sonra Ankara da Canıp Yıldırım tatlıtatlıanlatıyordu herkesın bıldığı dı- şında degışık bır Ahmed Arıf anlatıyordu Şoyle dıyordu - Yanı bu Cahıt Sıtkı nın Orhan Velı nın Nusret Hı- zır ın kendisinı çok sevdıklerını soylerdı Cahıt Sıtkı hun- gur hungur aglar bu şıır okudugu zaman Cahıt Sıtkı nın bılıyorsunuz ıçkı alemı vardır o ıçkı alemınde Çetın Al- tan lar şunlar bunlar bıle sık sık bulunurlar Bana Çetın bıle soyledı O "Ofuz Seş Yaş şıırının oduiunu aldıgı za- man odulu ıkı gecede bıtırmışler Elı açık bır adamdı Ca- hıt Sıtkı masası açık dunyanın en nazık bır ınsanı Şıır- den çok anlardı Ahmed Arıf dıyor kı Bır gun şıır oku- yordum kendısıne masada kalabalık vardı bırkaç kışı de konuşuyordu Oradakılere dedı kı Yahu susun susun, Ahmed şıırın belını getırıyor1 " BULMACA SOLDANSAĞA 1/ Bır anlatım ın- celıgı elde etmek ıçın bırdençokan- lamı olan bır sozcu- gun vakın anlanıı- 3 nın degıl de uzak anlamınınkullanıl- mas,ı sanatı 2/ Bır gıda maddesi Cınsel guçsuzluk 3/Tokat ınbırılçe- sı Boru sesı 4/ Gozlen gorme- 8 \en Kısa saplı Q kuçuk odun balta- s.ı 5/ Futbolda bır mev kı Eskrımde kullanılan uç sı- lahtan bın 6/ Hıs;,e pa\ Mezopotam> a'da kurulmu^ en buv uk sitelerden bın II Bırtopuraketle\adasopav- 4 labellı bır\ereatmavada- \anan ovun Muzıkeşlı- ğınde\apılanbırçesıtjım- ° nastık 8/Içme bluz va da 7 gomlek gıvılerek kullanı 8 lan \elek Temelı taklıde g da>anan sozsuz ovun 9/ Kotu bır dav ranı^ı dengıv le karsilama \LICARIDAN \Ş\ĞVt \: 1/ Bır dızede va da bev ıtte anlamca ılıskılı sozcuklerın top- lanması sanatı V Bıı dıldekı sozcuklerın kivnagını arastı- ran dılbılım dalı 3/ Bırtur mısk taresı 4/Habes sovkısu Meslek Adları sıtat vapmakta kullanılan bır vapımekı 5/ Bır duşunceve gonulden baglı bulunma Durmaz akar gozumvas,! — gıbı (A^tk\evsel) 6/ \ ucutta olusan de- rın kesık va da zedelenme Bırcalgı 7/Havvanlara vuru- lan damga Ba^kasi tarafından vapılan va di kaza sonucu ortava çıkan zararı odeme 8/ Bır v ansm belırlı uzaklıgı kap- savan bolumlennden herbırı Metal saplama 9/Bırmalın cınsını ve fı>atını gösteren kuçuk kagıt kuzu sesi ^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle