03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 IRA: Silah bırakmayacağız • BELFAST (AA) - Irlanda Cımhuriyet Ordusu(lRA), Kuze> Irlanda sorununa kesin bir çözüm bulunmadığı sürece silahlan bırakmayacaklannı açıkladı. tRA'nın üst diizey biryetkilisi. Belfasfta AFP\e yaptığı açıklamada. "Silahsızlanma ile ilgili tutumumuz konusunda bırakın açık \e belirgin olalım. İRA ne alenen. ne de gizli bır şekilde silahlannı bırakmayacaktır" dedi. ABD firmaları - Irak • VVASHINGTON (AA) - ABD yönetımi, Amerikan firmalanna. irak"tan petrol satın almalanna \e bu ülkeye ilaç ve gıda maddesi satmalarına izin verdi. Dışışlen Sözcüsü Nicholas Burns. "Birleşmı^ Milletler, Güvenlik Konseyi "nin 986 sayılı kararı dogrultusunda. lAmerikan firmalannın Jrak ile iş yapmalannın Jerbest bırakıldığını \e bunu >apmak isteyen fîrmalann. Hazine "den •gerekli lisanslan alması egerektiğini" bildirdi. ABD'ye ikinci Küba eleştirisi M PANAMA(AA)- Amerikan De\letleri Örgütü (ADÖ) Genel Kurulu. Küba'ya uygulanan Amerikan ambargosunu pekiştiren Helms-Burton yasasını eleşliren bir karar tasansını kabul etti. 34 üye ülkeden 32'sinin destekledıği karar meininde. hukuk komitesinden Helms-Burton yasasının de\ letler hukukuna uygunluğunun araştınlması istendi. Türkiye-AB göpüşmelepi • ANKARA (AA) Gümrük Bırliği'nin ardından. A\rupa Topluluklan ile Türkiye arasındaki işbırliğini sağlıklı bir !?ekilde ikarşıhkh çikarlarnr"~<^-r->- korunarak yürütülmesi amacıyla kurulan "Avrupa Topluluklan Koordinasyon Kurulu'na. Denizcilik .Müsteşarlığı ile GAP fiölge Kalkınma tdaresi Başkanlığı da dahil edildi. Konuya ilis.kin genelge. JBaşbakan Mesut Yılmaz'ın imzasıyla ilgili birimlere gönderildi. Çin'de toprak kayması • PEKİN (AA) - Çin'in Yunnan eyaletindeki bir dağda meydana gelen iki büyük toprak kaymasında. en az 200 kişinin öldüğü veya ka\ıp olduğu bildirildi. Yeni Çin Haber ajansı. bazı kaynaklann ise 66 kişinin öldüğünü, 162 kişinin de kayıp olduklannı bildirdiklerini duyurdu. Ajans. iki toprak kaymasının 31 Mayıs \e 3 Haziran'da meydana geldiğini. ancak yetkililerin olaydan dün haberdar olduklannı belirtti. Ülkenin çeşitli bölgelerinde geçen aydan beri bombalarm patladığı bildiriliyor Sııriye'de bombalı giinler• ABDDışişleri Bakanlığı, Suriye'de bir süredir meydana gelen patlamaları şiddet eylemleri olarak nitelendirmenin yanlış olmayacağını belirterek, bu ülkede yaşayan vatandaşlarının dikkatli olmalarını istedi. Dış Haberler Servisi- Suriye'de son haftalarda çeşitli "patlama- lar~oluyor. Reuter \e AFP'nin haberlerine göre patlamalara ilişkin haberler ABD tarafından doğrulandı. ABD Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Glyn Davies konuya ilişkin yaptığı açık- lamada kesin olarak aydınlığa ka- v uşturulamayan bu patlamalardan sonra Suriye'deki Amerikan vatan- daş,lannın güvenlik önlemleriniart- tırmalan için uyanldığını söyledi. Glyn Davies. patlamalann geçen ay Suriye'nin çeşitli yerlerinden me%- Yeni İsrail lideri toprağa karşılık barış istemiyor Netanyahu kısmi banş önerdi mSHINGTON (AA)- İsrail'de başbakan seçilen Benjamin Netanyahu'nun Suriye ite kısmi anlaşmalar yapma çabası göstereceği ve Peres'in toprak karşıbğı banş" formülûnü reddettiği bildirildi. Washington Post gazetesinin haberine göre lsrail'in Washington eski büyükelçisi ve Likud Partisi dışpolitika sözcüsü Zalman ŞovaL tam bir banş anlaşmasına ulaşmaktan uzak bazı şartlan inceleyebileceklerini belirterek bu şartlann Suriyeliler"in endişelerini gidermeye yönelik birgelişme sağlayabilecegini kaydetti. İsrail ve Suriye'nin su paylaşımı, ekonomik ilişkiler ve Güney Lübnan'da ateşkes konusunda anlaşmalar saglamaya çalışabileceklerini ifade eden Şoval. lsrairin Suriye'ye ekonomik yardım sağlanması konusunda ABD nezdinde girişimde de bulunabileceğini söyledi. Netanyahunun Arap ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu danışmanı Dore GokL Suriye Devlet Başkanı Esad'ın daha çok Peres'in '•norrnar itişki kurulması isteğiyle tehdit altına giren rejimindeki istikrannı korumak durumunda olduğunu ifade etti. Gold, dün yaptığ\ açıklamada, Netanyahu'nun Filistin özerk Yönetimi'ni genişjetmeye hazır olduğunu, ancak bağımsız bir devlet olmasını düşünmediğinı söylemişti. dana geldigıni. bunlann "Kazara meydana geldiğinin sanılmadığını. büvük bir olasılıkla şiddet eylemle- ri olduğunu" belirtti. Davis şöyle de\am etti "Bu patlamalann kâ>- nağı hakkında aynntilı bilgiye sa- hip değiliz. Amerikan vatandaşlan- nı hedef almadıklannı sanıyoruz. Ancak yine de Surhe'deki vatan- daşlanmıza ihri\atlı olmalannı ta>- si\e ettik. Kanıma göre pattamala- n şiddet eylemleri diye nitelemek yanlış olmaz. Bu aşamada acele ka- rar vermek \ anlrç değerlendirme>e yol açabileceğindcn vorum vapma- dan beklemeyi tercih ediyoruzT Öte yandan. Suriye'nin \Vas- hington Büyükelçisi Valid El- Muallim bir Suudi Arabistan ga- zetesine \erdigi demeçte. Suriye çevresindeki bazı ülkelenn Hafız Esad'ın banş görüşmelerindeki çalışmalannı gölgeye düşürmek istediklerini \e İsrail-Türkiye as- keri anlaşması ile Israil'de Netaya- hu'nun seçimleri kazanmasını kendi çıkarlanna kullanmak gaye- siv le bu tip dedikoduları yaydıkla- rını belirtti. Büyükelçi dedikodu- lann öncelikle Türk gazeteleri ta- rafından ortaya atıldığını da iddia etti. Bu arada. Londra'da yayım- lanan El Hayat Gazetesi de. ülke- de geçen ay meydana gelen bir di- zi patlamayı. "Türk ajanlarının diizenlediğini" ileri sürdü. El Hayat'ın haberinde. Türkiye-Su- rıye sınırında. her iki ülke asker- leriarasındaçatıs,maçıktığıdaile- n sürüldü. Haberde. her iki iddia da, zamanlama açısından. Türki- ye'nin sınırdışı operasyonlarıj la ilişkilendirilmeye çalışıldı. Öte vandan. El Hayat'taki iddialar. Türk yetkililerin yanısıra Suriye- li diplomatlarca da yalanlandı. ARAPLAR TOPLANIYOR Bir haftada iki zirve• Ürdün. Mısır ve Filistin liderleri 3 gün sürecek zirve için dün bir araya gelirken Suudi Arabistan, Suriye ve Mısır hafta sonu toplanarak İsrail seçimlerinde sağın zaferini değerlendirecekler. I , Çecenya'daki savaş si\ iller kadar Rus askerierini de bıktırdı. (Fotoöraf:REUTERS) Dış Haberler Senisi - Arap liderler tsrail'in yeni sağcı liden Netanyahu'nun politıkalanna karşı ortak bir ta\ır belirlenıek amacıyla görüşmelerebaşladılar. Ür- dün Kralı Hüseyin ile Mı- sır \ e Filistin de\ let başkan- ları Hüsnii Mübarek\e\a- ser Arafat, dün Ürdün'ün Akabe kentinde bir araya gelirken Suudi Arabistan. Mısır ve Sunye'nin de Ne- tanyahu'nun seçimleri ka- zanmasından sonra Ortado- ğu banş görüşmelerinde Sam'a destek vermek ama- cı> la cumartesi günü topla- nacaklan bttdınMt; Ürdün'dekı üçlü zine- den sonda biraçıklama ya- pan Arafat, Filistin De\le- ti'nin çok yakında başken- tinı Kudüs olarak ilan ede- ceğini söyleyerek "Bu Fi- listin haikının secimidir. Kimse buna karşı çıkamaz" dedi. Miibarek. Arafat'ı desteklerken Ürdün Kralı Hüseyin de Ürdün'ün hiç- bir zaman Filistinliler için bır \ekil de\ let olamayaca- ğını kaydetti. Ankara şaşkın Öte yandan. Mısır Dışiş- leri Bakanı Amr Musa'nın Türkiye-lsrail asken eğıtım işbirliği anlaşmasının. Or- tadoğu'yu yeniden "ittifak- lar \e çatışnıalar dönemi- ne" götüreceğinı öne sür- mesi Ankara"da "hayretle" karşılandı. Türkiye'ye mayıs ayıba- şında yaptığı ziyaret sıra- stnda, Türk yetkililerin an- laşmayla ilgili açıklamala- nndan tatmın olduğunu ifa- de eden Musa'nın. Suri- ye'nin Teşrin gazetesinde yer alan demeci üzerine Mısır'ın Ankara Büşükel- çisı Mehdi Fethullah. dışiş- len bakanlığına çağrılarak bılgi istendi. Çeçenler referandum istediDış Haberler Servisi - Rus yetkililerle Çeçen liderler arasın- daki barış görüşmelen 3"üncü gününe girerken Çeçen liderler Çeçenva'nın geleceği hakkında Çeçen haikının bir karar \er- mesinin gerektiğini ileri sürdüler. Ancak Rus yetkililerin bu önerıyı sıcak karşılamadıklan belirtili\or. Banş görüşmelerinin Çeçen temsilcisi Hasan-Ebumüslü- mov . Çeçenyanın Rusya ile ilişkilerinin "Çeçen haikının is- tekleri dogrultusunda" belirlenmesi önerisinin daha önceki "tam bağımsızlık" önerisinden çok daha uzlaşmacı bir teklif olduğunu ileri sürerek Ru^tarafının teklifi sıcak karşılamama- sının şaşkınlık \enci olduğunu ileri sürdü. Çeçenya sınınnda- ki Inguş Cumhuriyetrnde 2 gündür süren görüşmelerde her iki tarafın da ateşkes anlaşmasının nasıl uvgulanacağı hakkında görüş bırliğine vardıkları kaydedıldı. israil, Türkiye'nin F-4 savaş uçaklannı yer hedeflerini tespit eden radarlarla donatacak Şam'a karşı Israîl teknolojisiLALE SARIİBR.AHİ.MOĞLL .\NKARA-Ha\aK.u\\etlenKomutanıOr- general AhmetÇörekçi. lsrail'in Türk F-4'le- rinin modernizas>onu projesı çerçe\esınde. bu uçaklara hav adan yer hedeflerini tespit ye- teneğinın kazandırılması yolunda olumlu ge- lişmeler olduğunu söyledi. Çörekçi. Cumhuriyet'in sorusu üzerine İs- rail Uçak Sanay ileri (1A1) tarafından "Phan- tom 2000"standardına çıkarılacak şekilde mo- dernize edilmesi öngörülen F-4 uçaklanna. Israil'in Elta firması tarafından takılması ön- görülen radarların. ha\adan yer hedeflerini tespit edebılecek şekilde vetenek kazandırıl- ması için çahşmalar yapıldığını söyledi. Daha önceÇumhurivet'e yaptığı açıklama- da. Türkıyenın. modernıze edilecek F-4'le- re takılacak radarlar için istediği koşulların yerine getırilmemesi durumunda projeden \azgeçiîeceği yolunda uyarıda bulunan Çö- rekçi. ancak yürütülen müzakereler sonunda bu uçaklara fıa\adan yer hedeflerini belirle- me yeteneğınin kazandınlacağını söyledi. Çörekçi. Çumhuriyet'e "Radaıiardahava- dan ha\a\a hedef tespiti >eteneği bulunacak. Şu aşamada. radariann ha>adan yer hedefle- rini tespit edebilecekyeteneğe ka\uşturulma- sı konusundaki calışmalar iyi gidiyor" dedi. F-4 uçaklanna ha\adan yer hedeflerini be- lırleme yeteneği kazandırılması. Suri\e dahil envanterlerinde SAM füzeleri bulunan kom- şulanna karşı Türkiye'nin caydıncılığını art- tıracak. Merkezi Londra'da bulunan Ingiliz savun- madergisi Jane's Defence Weekly'nin konuy- la ilgili bir haberine göre de Türk F-4 uçaİc- lannın İsrail tarafından modernizasyonunun finansmanı konusunda ilerleme sağîandı. İs- rail firması lAl'nın JDW\e verdiği bilgiye göre israil Maliye Bakanlığı. Türkiye'nin is- tekleri dogrultusunda. modemizasyon için 5 ile 7 yıh kapsayan bir finansman düzenleme- si için İsrail bankaları ile müzakereler yapt- vor. İşbiriiği hızlı gelişiyor Türkiye \e İsrail arasında. 1W3 yılındadö- nemın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in bu ülke\i ziyareti ile ısınan siyasi ilişkiler aske- rı işbirliğinde de hızlı seyir gösteren bir ya- kınlaşmayı sağladı. Yakınlaşma, bir dönem tartışmalara neden olan Türk F-4'lerinin is- rail tarafından modernıze edilmesi ve israil F- 16"larmın eğitım amacıyla nisan ayında Tür- kiye'ye gelmeleri ile somuta dönüştü. POLÎTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI İsrail'le Anlaşma Tüpkiye'nin Başını Ağrıtacak Ortadoğu'da Benjamin Netanyahu'nun secim za- feri ile başlayan yeni dönemde. Türkiye'nin israil'le yapmış olduğu askeri işbiriiği anlaşması yüzünden ba- şı iyice ağrıyacağa benziyor. Once bölgedeki yeni dönemin özellikleri üzerinde durmak gerekiyor. Zira Türkiye'nin neden başının ağ- nyabileceğine ilişkin ipuçiarını bu özelliklerde bulabi- liriz. Netanyahu'nun seçim zaferinın üzerinden henüz bir hafta gibi kısa zaman geçmesıne karşın bölgede ha- va gerginleşmiştir. Sağcı liderin pazar akşamı yaptığı ve banş sürecinı devam ettireceğini açıkladığı konuş- ma Arapların kuşkularını yatıştırmamıştır. Netanyahu konuşmasında Suriye'den söz etmemiş, FKÖ yerine "Filistinliler" ifadesinı kullanmış, bu tavrı Suriye ve FKÖ'yü muhatap olarak görmediği izlenimini uyandır- mıştır. Nitekim konuşma Suriye ile FKÖ tarafından sert biçimde eleştirilmiştır. Böylece Netanyahu'nun seçim zaferi ile başlayan yeni dönemin ilk özelliği bölgede siyasal havanın ger- ginleşmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. • • • Yeni dönemin ikinci özelliği ise, Netanyahu korku- sunun Araplan birbirleriyle dayanışmaya ıtmesidır. 2 haziran tarihli Intemational Herald Tnbune gazetesi, birinci sayfada altı sütundan verdiği başlıkta "Arap li- derleri ansızın birbırlerı ile temas etmeye başladı- /ar"diyordu. Gerçekten son bir haftadır Arap liderleri arasında yıllardır görulmemiş bir işbiriiği ve ortak po- litika saptama çabasına tanık oluyoruz. Geçen perşembe Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mü- barek'ın Suriye lideri Hafız Esad ve Lübnan Devlet Başkanı Elias Hrawi ile telefon konuşmalan yapma- sının ardından cuma günu Mısır Dışişlen Bakanı Amr Musa Suriye'ye gıderek Hafız Esad'la görüştü. Pazartesi günü ise Hafız Esad Kahire'ye uçarak Hüs- nü Mübarek'le bir araya geldi. Esad. Mübarek'le gö- rüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, Ne- tanyahu'nun barış sürecine ilişkin tutumunun ne ola- cağını öğrenmeden barış gorüşmelerıne devam et- meyeceklerini belirterek "Ortadoğu barış sürecine iliş- kin beklentılerın olumlu yönde gıtmediğıni" söyledi. Arap liderleri arasındaki toplantılar dün de devam et- ti. Hüsnü Mübarek bu kez Urdün'ün Akabe kentinde Kral Hüseyin ve FKÖ lideri Yaser Arafat'la buluştu. • • • The Wall Street Joumal gazetesinde geçen hafta çı- kan bir yorumda Ortadoğu'da ABD'nın gırişimi ile ku- rulan Türkiye-israil-Ürdün ittıfakının karşısında Mısır- Suudi Arabistan-Surıye ekseninin şekıllenmekte oldu- ğu belirtiliyordu. Netanyahu'nun seçim zaferinden sonra The Wall Street Journal'ın değertendırmesi de geride kalmıştır. Ortadoğu'da yeni bir kamplaşmanın oluştuğu daha doğrusu eski kamplaşmanın yeniden gündeme geldi- ği gözleniyor. Bu kamplaşma, israil'e karşı Araplar şek- linde ortaya çıkıyor. Urdün'ün bu yeni kamplaşmanın dışında kalamayacağı ve Türkıye-israil ekseninden uzaklaşıp Mısır-Suriye -Suudi Arabıstan-FKÖ bloğu- na yaklaşacağını düşünmek yanlış olmaz. Ö zaman geride kim kalır? . -.., •• ,*•*•% h Aralannda askeri işbiriiği anlaşması ojah füriây*»» İsrail. " ' " H Evet. Ortadoğu'da oluşmaya başlayan yeni kutup- laşmada Türkiye, bolgedekı tüm Arap ülkeleri ve Iran'a karşı lsrail'in askeri müttefiği olarak sahnede yerini al- maktadır. Bölgede gerginlik arttıkça, Arapların Türkiye'ye kar- şı tepkisinin de sertleşeceğine kuşku yok. Türkiye'nin Ortadoğu politikası israil'e endekslenmiştir. Netanya- hu'nun Filistinlilere karşı her olumsuz davranışında ar- tık İsrail'le birlıkte onun askeri müttefiğı Türkiye'nin de kınanması beklenebilir. Nitekim ılımlı olan Mısır bile son zamanlarda Türkiye'ye eleştirilerini sertleştirmiş- tir. Oysa bölgede tarafsızlığını elinden geldiğince koru- muş, kamplaşmanın dışında kalabilmış bir Türkiye ye- ni dönemde bölgedeki tüm ülkelerin dostluğuna önem verdiği bir çekim merkezi olabilirdı. • • • israil'le işbiriiği anlaşmasını yapanlar, kuşkusuz Or- tadoğu'da konjonktürün böylesine köklü biçimde de- ğişeceğini akıllarına getirmemışlerdı. Suriye'ye göz- dağı verilecek, Türkiye çevresindeki kuşatmayı yarmış olacaktı. Bu hesaplara "Araplardan bıze ne hayırgel- oV'öfkesi de eklenince, İsrail'le anlaşma yapıldı. Doğru. Araplardan bize hiçbir hayır gelmedi. Ama Ortadoğu gibı konjonktürün her an tümüyle değişebi- leceği dünyanın en kaypak bölgesinde öfke ile dış po- litika yapılmaz. İsrail ile resmi bır anlaşma yapmadan da her alan- da işbiriiği geliştirilebilirdi. Askeri eğitim işbiriiği anlaş- ması yapmak hataydı. Bari hatamızdan ders alsak. AZERBAYCAN PETROLLERİ Iran'a yüzde 10 hisse ANICARA (Cumhuriyet Bürosu) - iran. Azerbay- can'ın Hazar Denizi'ndeki 4 milyar dolarlık Şahdeniz petrol yatağı projesinde yüz- de ıO'luk bır hisse aldı. ABD'nin. Iran'ın Azeri pet- follerinden pay almasından rahatsızlık duymasına kar- şın, konsorsiyumun. proje- nin işletilmesi için Tahran'ın işbirliğine gereksinim duy- duğu kaydedildi. Ankara. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığfnın (TPAO) da yüzde 9 pay ile temsil edil- diği konsorsiyum ile Bakü arasında imzalanan anlaş- madan memnunluk duydu- gunu bildirdi. BILGISAYAR J WIND0WS W0RD £XCEL J BILGISAYARLI MUHASEBE J BİLGİ5AYAR TEKNİSYENUÖİ INGILIZCE CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır •/ GENEL INGILIZCE • TİCARİ İNGİLİZCE ' •/ MASTER, OOKTORA DOCENTLIK • CEVİRİ İNGİÜZCESİ • ÖYS. KPDS • OtK - TURİZM • RESTORAN • KET PET. FC, P, TOEFL odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 1 0 giin-10 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Alqamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Merycmana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park geziieri proğrama dahil olacak. 10 giin-10 gece yatak+Kahvaltı+ Akşam yemeli+ Geziler+Ozel geceler-f- Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 DM (KDVcU.il) Telefonla Aynntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 RUSCA Genel RESİM-HEYKEL J GÜZEL SANATLARA HAZIRUK ve HOBİ 10 KİŞİÜK StMHARDA çotcöza EĞİIİM KAD«OSUYU Telefon: (0212) 224 04 04 224 09 09 - 247 46 68 Hdaskorgozi Cad. No: 245/251 K. 6 Osmanbe/ Sisti 80240 ISTANBUL Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04 DUYURU Türk Tabipleri Birliği 44. Büyük Kongresi (se- çimli) çoğunluk aranarak 22-23 Haziran 1996 ta- rihlerinde Cumartesi-Pazar günleri konseyimiz toplantı salonunda (Mithatpaşa Cad. 62/18 Kızı- lay-Ankara), çoğunluk aranmadan 29-30 Haziran 1996 tarihlerinde Cumartesi-Pazar günleri Anka- ra Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salo- nu'nda aşağıda belirtilen gündemle toplanacaktır. Büyük kongre delegelerimıze saygılarımızla du- yurulur. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi GÜNDEM: 29 Haziran 1996 Cumartesi Saat: 10.00 1- Açılış ve saygı duruşu. 2- Kongre başkanhk divanı seçimleri, 3- Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın açış konus.ması. 4- Konukların konuşmalan, ARA 5- Kararlar komisyonu seçimi. 6- Merkez konseyi çalışma raporunun. mali raporunun ve denetleme raporlannın okunması. 7- Raporlann görüşülmesi, 8- Raporlann aklanmak üzere oya sunulması, 9- Komisyon raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması, 10- Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması, 11-Dilekler. 30 Haziran 1996 Pazar Saat: 09.00-17.00 Seçim Yer: Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Konferans Salonu - ANKARA 4 Mevsimin Huzurla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 8 VİL SÜPERLUX M ÜZERİND VADELİ SATIŞ Se<;kin \c saygııı l>ir ortamııı «nizellikle- riııe. sitemizi gürdü^üııüzde karar vere- eeksiııiz. ZEYTİNALAM l'RLA"da l ç- kııyıılara 18 kııı. (sadece \~~> dakika)tri|>- l<-\ 5 uda, 1 salon. ^üıniııe. lıarltekü \>. Müracaat: 0.232.766 25 55 - 0.232.365 9714
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle