26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT2 21.05 'Ne Var .Ne Yok' TV Serv isi - Ali Say- dam'ın sunduğu canlı so\ leşı programı "Ne Var >e Yok'"un bu haftakı ılk konugu Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğı Baş- kanı Prof Dr Türkân Savlan Saylatfın dernegın ça- lışmalarıvla ılgılı bılgıler vereceğı programda. ayn- ca Turk Hav a Kurumu Ge- nel Başkan Yardımctsı İs- mail >. ılmaz da 1 Dunya Hava 0>unları hakkında konuşacak atv 2100 'Olacak O Kadar' T\ Serv isi - Le\ent Kırca \e Oya Başar'ın ha- zırladığı "Ölacak O Ka- dar Televizvonu". bu ak- şam ekranlara gelecek olan 40 bolumuyletatılegınvor Bu son bolumunde sezon boyunca ızlevıcılerden be- ğenı toplayan 'tiplemeler' ekrana gelecek KanalD 22 20 Savaştan dönenlerin evde karşılaştıkları sorunlan ciddi olarak ele alan ilk film Vietnam'da değişen yüzler at> 01 10 Eve Dönüş - Comıng Home / Yonetmen- Hal Ashby / Oyuncular Jane Fonda, Jon Voight, Bruce Dern, Robert Carradine, Penelope Milford/1978ABD yapımı. 128 dakıka SEV İN OK\ \V Hayata kusmuş. umutlan- nı v ıtırmış \ ıetnam \ urgunu bır asker. bır başka askerın kansınaaşık olur Belkı on- celikle Amerıkalılarıçınya- pılmış ama Vıetnam karşıtı harekelın dunvanın her va- nında guçlenmesıyle bırlık- te. dunyanın her yanındakı ızleyıcılerı ılcılendırmış bır film* Yıl 1968 Denızpıyadele- rınde yuzbaşı olan Bob Hvde (Bruce Dern). nıha- vet aktıf bır gorevle Vıet- nam "a gıtmektedır Goreu- nı bılen sadık karısı Sallv de (Jane Fonda). kendı payına Jane Fonda \e Jon \'oight'un oynadığı film, melodranıa Sally ve Luke aynı lıseye gıttıklennı. ortak tanıdıkları- nın sayısının hayh çok oldu- ğunu \ e bırçok da ortak y an- ları bulunduğunu fark eder- ler Budostluk. Sally'nın ha- yata bakış açısını genışletır duşenı verıne getınmek ıçın. savaştan donenlenn yattığı yerel bır hastanede gonullu olarak çalışmaya başlar Ha- yatakusniuşyarıfelçh Luke (Jon \ oight) ıle de burada karşılaşır Bır ay geçmeden kaçmaktan kurtulamıvor. \rtık sıvası yonden daha lı- beral bır ta\ır benımsemış- tır SonuiKİa Luke \e Sallv (filmın R-18 klasmanına gır- mesine sol açan bırsahnev- le) sevışırler "Eve Donuş". \ ıet- nam dasavaşanlannevedo- nuşunu. bundan sonra karşı- laştıkları sorunlan cıddı ola- rak ele alan ılk film Neya- zık kı. senaryo ve yonetım açısindan hem fazlaca me- lodranıa kaçıyor. hem de bı- raz fazla sıy aset \ aazedıyor 1960Tıyıllarmuzığıeşlığın- de -\shby tarafından sunu- lan klışelenn sayısı haylı fazla Ancak filmın hem se- yırcıyı etkıleyen kuçuk ın- sanca bırsıcaİJık taşıyan bo- lumlerı. y urek urperten. çar- pıcı anları var, hem de fina- lı durumu kurtanyor Nancy Dovvn'ın roma- nından senaryoyu \\aldo Salt ıle Robert C. Jones yazdı Ashby'nın filmı. en lyı film. yonetmen (bu ıkı dalda altın heykelcık. bır başka \ ıetnam filmının, "Avcı - The Deer Hun- ter"ın oldıı). vardımcı erkek ovuncu(Dern) vardımcıka- dın oyuncu (Penelope Mil- ford) dallanndj kaçırdığı Oscar" ı. en ıy ı erkek oy uncu (Voıght). kadın oyuncu (Fonda) v e senary o dallann- daaldı 'Arena' TV Servisi-L ğurDun- dar'ın hazırladığı haber programı •'Arena" bu hafta son bolumuvle ekra- na gelıyor Amerıkan vatandaşi ol- mak îsteven Halil Bezmen hakkındakı gelişmelerı ek- rana getırecek olan prog- ramda. ayrıca geçen hafta yavımlanan Kemer marı- nasinda kaçak olarak kuru- lan bır kafe-bar ıle ılgılı cı- navet dosyasına da devam «dılıyor KanaJ6 22.30İ 'Başköşe' TV Serv isi - Sunuculu- ğunu Şeyda Açıkkoluıı üstlendığı "Başköşe"ye konuk olarak eskı De\ let Guvenlık Mahkemesı Başkanı Nusret Demiral katılacak Demiral, prog- ramda Açıkkol ve halktan gelen soruları yanıtlaya- Yönetnıen filmi yarıda bırakb KanalD 20 30 Tango ve Cash - Tango and Cash/ Yonetmen Andrei Konchalovsky / Oyuncular Sylvester Stallone, Kurt Russell, Jack Palance/1989ABD yapımı, 105 dakıka. T\ Serv isi - Andrei Konchalov skv daha 'glast- nost' başlamadan bellı bır serbestlık elde etmıştı Sov - yetler BırlığYnden ıstedığı zaman çıkıyor. Baiılılarla çalışmalar yapıyor ve yıne îstedığı zaman genye donu- vordu Sovyetler ıçın ılgınç bırsanatçıydı '60"lı vıllarda vaptığı filmler ulkesınde fazla 'Amerikan' bulunu- yordu Konchalovsky I979 yılında ulkesının ıznıyle Fransa'ya gıttikten sonra Kurt Russell \e S\l\ester Stallone, 'Tango ve Cash'de iki zıt karakterli polis rolündeler. Z+JSLI ABD'ye yerleştı ve "Vla- ria'nın Aşkları", "Tek Ki- şilikDüet","Shy People" gıbı- filmlerde Hollyvvo- od'un kurallanvla A\rupa sınemasının dennlığını bır- leştırmeye çalıştı Ozellıkle "Firar Treni" Koncha- lovsky'nın Amerıkan sevır- cısıy le ıy ı bır ıletı^ım kurdu- ğu filmdı Ancak konch.ı- lovsky fılmlennın hasılatla- rı bır turlu ıstenılen duzeyı vakalavamıvordu. taa kı "Tango ve Cash"ı çekene dek "•Fango ve Cash"le oneııılı bır gı-.e hasılatı elde ettı Rus yonetmen Ancak tı- carı ba'jarı ıvı film vaptığı anlamına gelmıvordu Ge- nelde tum ele^tırmenler Konchalovsky gıbı bır ım- zanın nasıl boyle bır film (,ektıgmı sorgularken. vo- ııetıııenden çok başroldekı ovuncul.ırın "Tango ve Cash"ı avakuıtuttuğunuıd- dıa edıvorlardı ^slında Konchalovskvde bovle bır proıevı kabul ettı- gınden oturu pı^man oldu- ğıınu daha sonra soyle^ıle- rınde açıklamıştı Bu tur filmleronun stılı değıldı Za- len çekımlerın son ıkı hafta- sında setı terk etnıiş verıne filmı Albert Magnoli vo- netmıştı "Tango ve Cash" Los \ngeles narkotık pohsinden ıkı başurılı polısın oykusu Interstar 23 00 Yeşilçam söyleşisi TV Serv isi - Yonetmenlıgını Billur \ktürk un vaptığı sov le^ı programı "Yasemin'in Penceresinden"de bu hatta V asenıin Bozkurt un konukları Goksel Arsov, Ediz Hun. Selda Âlkor ve İzzet Gunav. "Diınden Bugiıne V eşilçam" konusunda sohbetın yer aldıgı programda a^k sahnelerının çekımlerı esnasında yaşananlar. eskı filmlerden goruntuler ekrana gelecek Programın ^onunda Selda Alkor. "Senede Bir Gün" ısımlı ^arkıvı soyleyecek TRT3 ıoooj Minnelli'nin dramatik yapımı Zorlu Aşk - Sandpıper / Yonetmen- Vincente Minnelli / Oyuncular: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Eva Marıe Saınt, Charles Bronson, Robert Webber/ 1965 ABD yapımı, 116 dakıka TV Servisi - Gayrımeş- ru oğlu ıle Monteray kum- salında bır kulubede ya^a- yan sanatçı kadın. oğlunu okula gondermeye zorla- nınca. konuyla ılgılı rahı- bın ılgısını çeker Film. konformızmden alabıldı- ğınceuzakbu "evliolma- >an anne" ıle bahsı geçen e\ lı Epıskopalyen rahıp uzerıne Rahıp. aynı za- manda kadının dokuz ya- şındakı oglunun (James IVlason'ın oğlu Morgan) Burton-Taylor çiflinin hatınnagıttığı okulun da muduru Çocuğun yasayla başı der- de gırmış ve annesının ya- nından alınarak pederın yonettığı mahut okula gıt- mesı gerekıyor Aynı zamanda "Zorlu Aşk"ın yapımcısı olan Martin RansohofTa aıt ozgun hıkâyeden yazılan senaryo. Dalton Trumbo ıle Michael \Vilson"ın ım- zalannıtaşıyor Ayrıcapek ozgun olduâu da sov lene- mez. çunku "The Garden of Allah" etkısı ta^ıdıgı açıkça bellı Ikı ana karak- ter. karşılıklıahkâm vefel- sefe kesıvorlar Avrıca Minnelli de filmıne her- hangı bır taze soluk yenı bır bakış katmamış Gene de dramatik vanı sağlam tutmayı ba>aımı^ "Zorlu Aşk"m en fazla ılgı çeken yanı. tırtınalı bırberaberlı- ğı vılLırca surduren Tay- loı-Burton çıftının varlık- larıydı herhalde İkısı de hıç leııa değıl. hele Burton çok olçulu bır oyun sun- mus Onunkarısı veıkıye- nıyetmeoğlununannesı ro- lundekı ıyı oyuncu E>a Vlarie Saint îse ozellıkle kocasının ıtırafında tepkı gosterdığı sahneyle dıkka- tı çekıyor Ünlü ajan bu kez üçüncü dünya savaşının karşısında Bond felaketi önlüyor atv 22 Yalnız İki Kere Yaşanır - You Only Lıve Tvvıce / Yonetmen Lewis Gilbert / Oyuncular Sean Connery, Karin Dor, Akiko Wakabayashi /116 dakıka. TV Serv- isi - Ja- mes Bond dızısının be^ıncı filmı ekra- na gelıyor Sean Conner\'nın baş- rolde oynadığı "Yalnız İki Kere Vaşanır"da dun- vanın başına dert olan kotu Blofeld Sean Connerv, filmde ABD ve Sovvet uzav çalışmalarını sa- bote etmcvc çalışan gizli bir orgutıin peşinde. yıneı^başında Bırgızlıor- gut ABD \e Sovvet uzay çalışmalannı saboteetmek- tedır Uçuncu dunya savaşı- na vol açabıleceğı ıçın bu orgutun durdurulmasi çok onemlıdır James Bond. Ja- ponya'dan ışe başlamak uzere harekete geçer lan Fleming (1908 - 1964). duşsel Ingılız ajanı James Bond'u okuvucula- nna. ılk kez, 1953'te ya- yımladığı "Casino Rova- İe" adlı romanla tanıtmı^tı " 0 0 7 " yanı "öldurme vetkisi" bulunan bu ajanın surukleyıcı seruvenlerı 19501er ve 1960'lar bo- yunca 25 mılvondan fazla sarmı>tı Kanadalı Harrv Saltzman \e ABD'lı orta- ğı Albert Broccoli uzun ıs- rarlardan sonra 1960vılın- da Flemıng'ı ıkna ettıler ve James Bond"u oynayacak aktoru aramaya ba^ladılar ingılız "Dailv E\press" gazetesı James Bondu canlandıracak oyuncuyu okuvucularıııa -.eçtırmeyı du^undu 6 mılyon ınsanın "ov kullandığı" anketın sonucunda Connery seçıl- dı C onnery. o sıralarda ı^- sızbırovuncuvdu KENT HABERLERI Oiploma töreni • Istanbul Haber Serv isi - Ozel Amıral Bnstol Sağlık Meslek Lısesrnın 76 dıploma ve kep torenı, Altunızade'dekı Şark Hayat Sıgorta Konferans Salonu'nda yapıldı Torene. Muğla Mılletvekılı Lale Aytaman. Ozel Amıral Bnstol Vakfı Ozel Amıral Brıstol Sağlık Meslek Lısesı lcra Komıtesı Baijkanı Semahat Arsel, Amerıkan Hastanesı Genel Muduru George Rountree ıle velıler katıldı Dıploma torenınden sonra okul bınncısı Nılufer Şensoy. ıkıncı İlkay Selvı ve uçuncu Serap Guleryuz'e odullen venİdı Turkıye'nın ılk ozel hemşırelık okulu olan lısenın mezunlarının kep gıv me torenı. oğrencılenn Uluslararası Hemşırelık \hlak Yasası Yemını ıle sona erdı Uyuştupucu operasyonu • İstanbul Haber Serv isi -Istanbul'da duzenlenen ıkj ayn operasyonda, Almanva'va eroın kaçırmak isteyen 19 kışı. toplam 36 7 kılogram eroın ıle yakalandı Narkotık Şube Mudurluğu'nden yapılan açıklamada. Ataturk Havalımanı ve Holıday Inn Otelf nın otoparkında yakalanan 19 kışının gozaltına alındığı bıldırıldı Selami Öztürk kontpolde • İstanbul Haber Serv isi - Kadıkoy Beledıye Başkanı Selami Ozturk'un. kontrol amacıyla hastaneye yatınldığı bıldırıldı Kadıkoy Beledıyesı'nden dun yapılan açıklamada dun Akşam ve Turkıye gazetelennde çıkan " Ba^kan Ozturk yoğun bakımda ' başlıklı habenn doğru olmadığı, Ozturk'un sadece ış yoğunluğundan uzaklaşmak ve genel tahlıllerını yaptırmak ıçın hastaneye yatırıldığı belırtıldı Yangında öldü • İstanbul Haber Servisi -Bayrampa^a'da bır evde çıkan yangında Şerıf Ukıç fecı şekılde yanarak oldu Yetkılıler. gece saat 02 00 sıralarında çıkan vangının. evde elektnğın kesık olması nedenıyle Ukıç'ın aydınlanmak amacıyla yaktığı mumdan çıkmış. olabıleceğını bıldırdıler KAPS eğitlm çalışmaları • İstanbul Haber Serv isi -Turkıye de ozel sağlık sektorunde kalıtelı ve odenebılır aıle planlaması hızmetı sunmayı hedefleyen Kadın Sağlığı ve Aıle Planlaması Hızmetı Sıstemı (KAPS) elemanlan çeşıtlı bolgelerde duzenledıklerı toplantılarla kadın sağlığı konusunda bılgı venyor KAPS'tan vapılan açıklamaya gore Kâğıthane. Gazıosmanpaşa ve Bagcılar'da toplam 75 bınm hızmet venyor Emekli öğretmen, hekim kurbanı Mide fıtığı nedeniyle ameliyat masasına yatan Macide Tardü, mideye indirilen borunun kalbe giden ana daman parçalaması ile yaşamını yitirdi İstanbul Haber Serv isi -Doktor hJtası can al- dı Mıde tıtığı nedenıyle Cerrahpa^a Tıp Fakul- tesı HastaneM'ndeamelıyataalınan Macide Tar- dü (60) "hekim hatası" nedenıyleyaşamını yı- tırdı Macide Tardu'nun oğlu SedatTardu anıe- lıyatı yapan Prot Dr Erhun Eviıpoğlu ba^kan- lığındakı ameliyat ekıbı hakkında suç duyuru- sunda bulunurken. Cerrahpa^a Tıp Fakultesı De- kanı ^aci Oruç'u "olava duvarsız kalmakla" suçladı Emekli oğretmen Macide Tardu. 30 Mayıs 1996 tarıhınde Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Genel Cerrahı bolumunde "mide fıtığı" ^ıkayetı ne- denıyle amelıyata alındı, ancak amelıyat masa^ın- danîcalkamadı Basıtbıroperasyon ıçın ameliyat masasına yatan emekli oğretmen. mıdesınc ındı- rılen borunun "hatavla" kalbe gıden ana dama- rı parçalaması sonunda oldu Y'aşamını yıtıren Tardu"nun. Fransa Grenoble Unıversıtesfnde oğretım gorev lısı olan oğlu Se- dat Tardu annesının olumunden Prof Dr Er- hun Eyupoğlubaşkanlığındakı amelıyatekıbının sorumlu olduğunu ^oyledı Oğul Tardu, konuyla ılgılı Fatıh Cumhurıvet Sdvcılıöı'na da başMira- rak amelıvat ekıbı hakkında "kusurlu hareket- leri sonucunda öliıme sebebivet verdikleri" gerekçesıv le suç duy urusunda bulundu Olavla ılgılı Cerrahpaşa Tıp Fakultesı Genel Cerrahı Anabıltm Dalı taratından hazırlanan amelıvat raporunda ise ameliyat sırasinda yemek borusunun genı<;letılmcsının ıstendığı. ancak bu ışlem Nirasinda "iatrojenik perforasvon"dan (hekim hatası) şuphelenıldığı ve ışlemın durdu- ruldugıı belırtıldı Hastanm dğzından kan geldı- ğı belırtılen raporda. hastanın yemek borusuna sokulan tup nedenıv le akcığerlerının yaralandığı ve goğsunde kan tespıt edıldığı kaydedıldı Se- dat Tardu. olavla ılgılı olarak takultenın dekanı Nacı Oruç ıle goru>tuğunu belırterek. "Oruç ko- nuvla ilgilenip. sorumlular hakkında gerekli soruşturmavı vapacağına. bana veşil kartını göstererek ne vapması gerektiğini bildiğini sövledi"dedı Tardu olayı "taammuden adam öldurme" olarak nıtelendırdı ve ^o\ le konuştu "Ortadaçokaçıkbir kusurvar. Kusur, kur- siınun kendi raporuvla da zaten anlatılıvor. Ancak her nasılsa olavın sorumlularıvla ilgili hiçbir işlem vapılmıvor. Dekana ne vapıldığı- nı sorduğumda ise ne vapılıp vapılmavacağı- nı kendisinin herkesten daha ivi bildiğini söv- leverek bana yeşil kartını gösterivor. Insanın havatı bu kadar ucuz olamaz. Üstelik Tiirki- ve'nin en büvük ve en giıvenilir kabul edilen hastanelerinden birisinde bu kadar büvük bir sorumsuzluğun ve vurdumduvmazlığın nasıl vaşandığını da anlamıvorum. Kendi hatala- rıvla annemin olümune neden olanlar halen başka hastaları aynı yontemlen kullanarak' te- davietmeveçalışıyorlar. Hiç değilsevaşanan- lardan ders çıkarılmalı." İETT Sözleşme krizi üüsürüyor İstanbul Haber Serv isi - Beledıye IşSendıkası İETT Taşıt Şube Sekreten Şükrü Kütükçü. İETT Genel \lu- durluğu ıle aralanndakı top- lu ış sozleşmesı uyuşma^h- ğının Avcılar. Bakırkoy Zeytınburnu ve Beşiktaş be- ledıyeleny le ımzalanan top- lu ış sozleşmesının aynı şartlarda yapılması halınde sonuçlanabıleceğını belırt- tı Şube sekreten Kutukçu kendılerıne son teklıf olarak sunulan bınncı y ıl y uzde 55. ıkıncı y ıl yuzde 50 teklıfın- de bır ılerleme olmadığını kaydettı Şukru Kutukçu vaptığı açıklamada. Bakırkoy. Zey- tınburnu. Avcılar. Beşıktaş beledıyelennın ımzaladığı taban ucret bınncı yıl 800 bın artı yuzde 65. ıkıncı vıl yuzde 50 talep ettıklerını belırten Şukru Kutukçu "Bu rakamların kabul edilmesi durumunda top- lu iş sozleşmesini bitirme- ve hazırız" dıye konuştu B t•* ^ İGDAŞ çalışanları, toplu iş sozleşmelerinde uzlaş- ma sağlanamaması nedeniyle bordrolarını vaktı. İGDAŞ çalışanmdan işverene protesto İstanbul Haber Servi- si - IGDAŞ çalışanları ış- v erenın toplu ış sozleşme- lenndekı uzlaşmaz tutu- munu halay çekerek. bord- rolarını yakarak protesto ettı Turkıye Enerjı. Su ve Gaz Işçılerı Sendıkası (Tes-Iş) tstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Şenol Al- tınsov ışverenın tutumun- dan yakınarak "Bugün (dun) arabulucunun son günü. Ama biz mucade- lemizi tıpkı sözleşme sü- recinde olduğu gibi sur- düreeeğiz" dedı lGDAŞ- ta8Şubatl996 tanhınde başlayan 4 Do- nem toplu ış sozleşmele- rinde resmı arabulucunun son gunu olması nedenıy- le ışçıier bır protesto gos- tensı düzenledı İGDAŞ Genel Müdurluğu onunde dun toplanan yaklaşık 150 çalışan. bahçeye halay çe- kerek ve sloganlar atarak gırdıler Işyerındemudur- ler 115 mılyon lıra alırken personelın 13 ıle 16 mıl- yon arasında maaş alma- sından yakınan Altınsoy. ışverenın verdığı sozlerı tutmadığını soyledı Altın- soy. şu bılmlerı verdı "1 Mart 1994ten bu vana doğalgazın metre- kiıp fivatı yuzde 405, müdur maaşı v uzde 285, genel müdur vardımcısı maaşı vuzde 209 artar- ken uvelerimizin maaşı ancak vuzde 50 artmış- tır. İGDAŞ, her anlam- da katlanarak büyür- ken, işçinin emeği kuçül- muştur. İGDA-Ş, vetkili- lerin pohpohlayan söy- lemlerivle propaganda aracı olarak kullanılmış- tır." 25 sanıklı davaya devam edildi îslami Hareket davası karar aşamasma geldi Marmara LisesVnde mezuniyet sevinci Haber Merkezi - Marmara Lisesi ve Özel Marmara Fen Lisesi, 2. mezunlarını verdi. Lise eğitimini tamamlavan eski lise öğrencileri Çırağan Saravı'nda düzenledikleri mezuniyet balosuyla gonullerince eğlendiler. Okulun kurucusu Husevin Şimşek. Fuğgeneral Doğu Silahçıoğlu ile Vlaltepe Kav nıakamı İsmail Maden ve eşlerinin de katıldığı baloda. öğrenciler okul amblemli mezunivet pastasını kestiler ve okul lehine slogan attılar. Gece boyunca eğlenen öğrenciler, keplerini havaya atarak lise vaşamlarını noktaladılar. Bu arada Marmara eğitim kurumlarının da içinde olduğu Marmara grubunun bir gazete yavımladığı bildirildi. İlk savısında gruba bağlı okullar ile spor kulubunun tanıtımını vapan gazetenin dü/enli olarak yavımlanacağı belirtildi. İstanbul Haber Serv isi - Çetin Emeç şofbru Si- nan Ercan, Turan Dur- sun ve Iranlı Ali Akbar Gorbani'nın oldurulmele- rı ıle Islamı Hareket Orgu- tu adına eylem gerçekleş- tırdıklerı gerekçesiyle bırı ıdam ıstemı ıle yargılanan 25 sanıklı davaya devam edıldı İstanbul 3 No'lu DGM"- de dev am edilen duruşma- ya tutuklu sanıklardan Viehmet Ali Şeker, Meh- met Zeki V ıldırım, Kud- bettin Gök, Kkreın Bav- tap, Hiısnü V azgan ıle avukatları katıldı Oturum- da. a\ ukat Gül Eroğ- lu nun \lı AkbarGoıba- m'nın eşı Jamileh İslami adına davaya mudahıl ola- rak katılma talebı mahke- me tarafından kabul edıldı Sanık avukatları. Eroğ- lu'nun mahkemeve daha once sunduğu. Islamı'nın Gorbanı'nın eşı olduğunu gosteren Fransa'da bulu- nan Mıllı Iran Mukavemet Kurulu ndan alınan belge- nııı resmı olmadığını one surduler Mahkenıe kararaşama- sına gelen davayı erteledı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle