03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gerekçeli karar 'Hükümet hııkuku oylama yanlış' A!NK\RA (Cumhurhet Bürosu)- ^navasa Mahkemesı nın 53 hukunıet ıçın \apılan guvenovlaması hakkındakı TBMM karannın ıptalıne ılıs.kın gerekı,elı karan Restnı Gazete de bugun yavımlanacak Gerekçeli kararda "evlenılibir içtuzuk duzenlemesi >apı)dığınr vurgulamakla vetınen \uksek mahkeme "Bakanlar Kurulu'nun guvenovu almış sa\ ılahilnıesı için toplantıva katilan 544 uvenin vansımn bir fazlası olan 273 kabul o\u gerekirdi. Veni bir içtuzuk niteliğındeki bu karar. anavasanm 96. maddesine av kindır. Bu nedenle iptal edilmelidir**hukmunu ka\dettı Anavasa MahkemeM kavnakları. hukumctin C umhurbaşkanı taratından \enı bıratama yapılana kadar gore\de olduğuna dıkkat çekerek "Hukunıet sahte guvenovu almıştır demi\oruz. Hukumet hııkuki. karar yanlış. (.uvensi/likoyu alsa bile hukumetın tıım işlemleri meşrudur"" değerlendırnıesim vaptılar Anayasa Mahkemesfnın gerekçeli kararında anayasanın 9^ maddesınde TBMM'nın çalışmalannı kendı içtuzuk hukunılerıne gore yurutecegımn ongorulduğu bıldırıldı Bakanlar kurulu gore\e basjarken vapılacak guvenovlanıasının Meclıs çalı^maları ıçınde yer aldığı ve buna ılıs,kın duzenlemelerın uvgulamava geçılmesı yonunden bir içtuzuk konusLi olduğuna dıkkat çekılen gerekçeli kararda. gu\eno\lanıasına ıhş.kın karar ıle \apilan uygulamanın "eylemli bir içtuzuk du/enlemesi" nıteiıüındc bulunduğu kaydedıldı TBMM'nın. dava konusu karannın uygulannıasıvla doğacak. sonradan gıderılmesı guç ya da olanaksiz durum ve zarar soz konusu olmadığından \ururluğun durdurulması ıstenıının ovbırlığı ıle iptal edıldığı belırtılen kararda s,u gorusjere \er \erıldı "Anayasanın Gore\e basjama \e Guvenoyu başlıklı 110. maddesınde ise guvenoylaması için ozel bir toplantı \e karar yeter sayısı ongorulmemiştir. Buna karşılık gorev sırasında guvenoyunun duzenlendiği 111. maddenin son fıkrasında 'Gu\en ıstemı ancak uye tamsayisintn salt ı,oğunluğu ıle reddedılebılır" denilerek, bu konuda ozel bir duzenlenıe\e \er verilmiştir. BakanlaF* Kurulu goreve başlarKen, yapılmasıgereken güvenoylamasının dbzenlerdiği 110. madde. gore\ sırasında guvenoyuna ilişkin 111. maddede olduğu gibi özel bir kurala >er \erilmemesi karşısında, bu konuda genel kural olan 96. maddenin uygulanması gerekır." Kararda "İçtuzuğun 115. maddesinın. ancak bir oy turu olarak anılan çekinser oy un. ana> asanın 96. maddesindeki kabul ya da ret oy lanna ekleneceği konusunda bir açıklık bulunmaması karşısında. karar oluşumunda dikkate alınmayacağı doğaldır" denıldı Bakanlar Kurulu nun auvenoyu aldığına ılıskın TBMM karannın ovlamaya katılan 544 mılletvekılının salt çoğunluğuna ulaşmayan 2^7 ovuvla alındığı anımsatılan gerekçeli kararda s.oyledevam edıldı "Ovsa Bakanlar Kurulu "nun guvenoyu almış sav ılabilmesi için, toplanrrva katılan 544 uyenin yansının bir fazlası olan 273 kabul oy u gerekirdi. Veni bir içtuzuk niteliğindeki bu karar, anavasanın 96. maddesine av kindır. Bu nedenle iptal edilmelidır. Veni bir içtuzuk niteliğinde olan, 12 Mart 1996 gunku 398 sayılı Bakanlar Kunılu'na gu\eno\laması hakkındakı TBMM karannın. anavasava aykın olduğuna ve iptaline. Guven Dinçer \e L utfi F. Tuncel'in karşı ovlan \e oyçokluğu ile karar verildi." DSP, RP lideri Erbakan'm malvarlığı ile ilgili soruşturma önergesine ret oyu verdi Çiller'e üçüncü soruşturma4NKARA(Cumhuri\etBurosu)-TBMM Genel Kurulu'nda DV P Genel Bas.kanı Tan- su Çiller ın ku^kulu servetının Meclıs tara- fından sorus.turulması îstemını ıçeren RP onergesı kabul edıldı 50 dola\ ında DV P mıl- lervelalının katılmadığı oy lamada RP AN \P. DSP \e CHP mılletvekıUen kabul o\u kul- landılar TEDAŞveTOFAŞ ınardındanÇıl- lerhakkındaV uceDıvandavargılanması so- nucunu doguracak uçuncu Meclıs soruş,tur- ması da açılmış oldu RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ın servetının soruşturulma;>jna vonelık DV P onergesı îse DSP lılenn "hayir" ov u kullan- malan ANAP lılann da buvuk bırbolumu- nun ovlanıava katılmamalan uzerıne redde- dıldı DSP ret gerekçesını Erbakan ın Bav bakan Vardımcılığı vapmasının uzennden vaklaşık 20 \ıl geçmesı \e soruşturma ko- nularının ceza hukuku açı^ndan da zamana- s.ımına uğramasına davandırdı Goruş.meler sirasında RP Kavserı Mıllet- vekılı Salih Kapusuz. Çıller ın servetıvle ıl- gılı veni bırsav ortayaatarak "\lanva'daar- sa karşılığı edinilmiş 145 dairesi \ar nııdır" sorusunu yonelttı DV P Grup Ba^kanvekılı Mehmet Gözlukaya Kapusuz'un ıddıaları- nın doğru olmadığını soy ledı Erbakan ın servetıne ılı^kın ovlama DYP nın AN\P'a mısılleme amacıvla Bas.- bakan Mesut Vıimaz ın senetının soru^tu- rulması ıstemı\le verdığı onergenın de red- dedılecefiı vorumlanna neden oldu TBMM Genel Kurulu nda dun D\ P \e RP nın karijilıklı olarak(,ıller\e Erbakan ın tarti!}ilanservetlerı ıleılgılı \erdıklen soruş- turma onergelen ele alındı llk olarak (, ıller ın • Erbakan'ın senetının soruijturulmaMna yonelık onerge DSPlılerın "hayır" oyu kullanmaları. ANAP'lıların da buyuk bir bolumunun ovlamava katılmamasi uzenne reddedıldı DSP. ret gerekçesını. Erbakan"ın ba;?bakan yardımcılığı yapmasının uzennden yakla^ık 20 yıl geçmesı \e soruşturma konularının ceza hukuku açısından da zamana^ımına uğramasina davandırdı senetıneılışkınonergegorus.uldu Onergesa- sonunda onerge D^ Pdı^ındakı tum partıle- hıbı olarak soz alan RP Erzurum Mıllet\e- rın o\lan\la kabul edıldı D^ P'den ^Odola- kılı I urfiı Esengun Çiller ın nnharlığı ko- nusunda "peşın hukumlu" olmadıklannı be- lırterek ^unları sovledı "Biz ne savcıyız ne yargıcız. Biz, bu ıddı- alar Meclıs gündemıne gelsın. tartışılsın iste- dik. Bir başbakanın. hakkındakı ıddialarla ıl- gili aklanmasını biz de ısteriz. aklansın gel- sın. Biz şımdıye kadar3 soruşturma onerge- si M'rdik. hepsınde de cıddi ıddıalar \ardır" D\ P Denızlı Mılleuekılı Mustafa Kemal •\vkurt. soruşturma istegının "dfdikodula- ra dcğiL ciddideliüere day andınlması" gerek tıgını sovledı \vkurt "Genel başkanımız dışmda,HusamettınCındorukdahilhıçbirli- der geçen donem kurulan komisyona nıal be- yanını \ermedi. Dosya savaşlan toplumda bıkkınlık \arattı. Geliniz gayriciddi ışleıier- le değil. cıddi işlerle uğraşalım" dedı Kapusuz da 5 trıKon Iıralık ^er\etın nasıl eldeedıldığınınortjsaçıkması gerektığını so\- ledı Kapusuz. tstanbul Bankasi veaılenın ser- \etının \ergılennın odenıp odenmedığıvle ılgılı savlara dıkkat çektı Goru^meler sırasında DSP lıden BulentEce- \itıle AN^P Istanbul Mıllctvekılı KorkutOzal soz alarak DV P"lı konusmacının kendı lıde- rı dıı>ında hıçbır lıderın mal bıldırımınde bu- lunmadığına ılı^kın sozlerını valanladılar (, ıller ın sa\unma vapnıadığı gorus,meler \ında mıllet\ekılının o\lama\a katılmama- sı dıkkatı ı,ektı Erbakan^a DSP destegi RP lıderı Erbakan ın maKarlığının araştı- rılmasi\ la ılgılı DV P nın verdığı soru^turma onergesi DSP nın "hukukidayanağıolma- dığı" gerekçesnle ret ovu kullanması AN4P tan da az sa\ıda mıllet\ekılının ka- tılmasi uzerıne DSP\e RPovlamla redde- dıldı DSP Genel Kuuıl dan once grup vonetı- mını toplayarak "sadece hukumetuyeleri\e başbakanlar hakkında açılabilen Meclis so- mşturmalannın ılgılı kışının başbakanlığı \e bakanlığı dnnemı\le ılgılı olması gerektıği. ancak Erhakan'a ilişkin onergenin çok daha oncelere uzandığı" goıu^unden hareketle ret o\u \erılmesinı kararla^tırıldı Onerge sahıbı olarak soz alan DYP Grup Bas.kan\ekılı Mehmet Gözlukaya. Necmettın Erbakan \e vakınlarının maKarlığının ka\- nağının su \ uzune çıkarılması ıçın onerge\ ı \erdıklerını belırterek \9b9 vılında mıllet \ekılı olan Erbakan ın o zaman ^ bın 200 lıra maa^ aldıgını Istanbul Fatıh te de bir daıresı bulundugunu kavdettı Erbakan ın 1994 \ılı mal bıldırımınde ıse servetının onemlı olcude arttığını sovledı Mehmet Gozluka\a Erbakan ın de\let ba- kanlıgı \ebas.bakan vardım(.ılıgı vaptıgı do- nemde maUarlıgının daha da "şekillendiği- ni" sa\undu Onergenın ale\ hıne soz alan RP Grup Ba^- kan\ekılı Şe\ket Kazan. ıddıalan \ jnıtladı Erbakan'ın \arlıklı bıraıleden geldığını \e DYP'lılenn ıddıa ettığı gıbı \ urtdı^ında da mal- varlıgı bulunmadığını one surdu DSP nın onergenın alevhınde o\ kullan- ma karan alması nedenıvle RP"lı skı mıllet- \ekılı konuşmahakkındanvazgeçınce DSP Trabzon Mıllen ekılı HikmetSamiTurkkur- su\egeldı Erbakan hakkında ancak bir Mec- lıs aras,tırması açılabılecegıne dıkkat çeken Turk "Erbakan hakkında soruşturma açıl- ması için bakanlığı doneminde bu mah aıiı- ğını edinmış olması gerekirdi. ()\sa onerge. Erbakan'ın milletvekılı olmadığı donemlen de kapsıyor" dedı RP lıderı \ecmetun Erbakan a Turk Ce- za Vasası nınlTCV )240 maddesı gereğın- ce gore\ını kotuye kullandıgı suç amasinın voneltıldığıne dıkkat çeken Turk "Ancak Turk Ceza Vasası'nın 102. maddesi, bu suç- lara ilişkin ? \ ıllık zamanaşımı sıırvsını ongo- riıyor. Sayın Erbakan, 1980'den 1991 yılına kadar millet\ekıli değildir. Dolay ısıy la zama- naşımı onu da kapsar" gorus.unu dıle getır- dı Turk bukonunun soruşturma değıl ara^- tırma onergesı olarak Genel Kurul a getınl- mesı gerektığını \ urguladı Erbakan la ılgılı onerge DSP nınRP lıle- nn alkısjan arasında kullandıkları ret ovları ve AN<\P lılann onemlı bir bolumunun katıl- mavarak saöladıkları dolavlı destekle red- dedıldı Çiller'i eleştirdiler DYP'li muhalifler Demirel'le görüştü ANKAR\(CumhunyetBu- rosu) - DYP de Tansu Çiller e kaı>ı v ukselen muhalıt hareke- tın ontulerınden CavitÇağlar, Rıfat Serdaroğlu \ e Husamet- tın Cındoruk C umhurbaşka- nı Suley man Demirel'le goru^- tu Muhalifler seçım venılgı- sı nedenıvle Tansu Çiller \e partı yonetımını ele^tın v ağnıu- runa tutarken Demırel e kar^ı suçlamalar v onelten Sanay ı v e Tıcaret Bakanı Vaüm Erez ı ıstıfava t,ağırdılar Rıfat Ser- daroglu Erez ı ıddıalarını ka- nıtlavamaması durumunda "şerefsız \e hassivetsiz" sava- cağını belırterek hakkında da- va açacagını bıldırdı Ca\ıt Çaglar ıse Erez e. "Kendisı bir zavallıdır.zurnaıun son deliğı- dir" dedı Cıller ıhraı, tehdıt- lenne tepkı gosteıen mujraht- lere daha fazla soz hakkı \e- receğını behrtırken RP vı soz konusu ederek "Sır \erme- yin" dedı DV P ıçınde muhalefetı or- gutlevenmılletvekıllen Çum- hurbaşkanı Demırel ıle goru- ^erek Çiller karşjtı hareketı ge- nısletmeçabasınagırdıler Ça- v ıt Çağlar öncekı aks.am Çan- kaya Ko>ku'ne gıderek Demı rel'le bir arava gelırken Rıtat Serdaroğlu da dun DV P grup toplantısindan once Demırel ılegoruştu EskıTBMMBaş- kanı HusamettınC ındoruk un da dun aksam Demırel ıle go- ru^tuğu oğrenıldı Tansu Çil- ler ı desteklerken Demııel e karsı da savaş jçan Erez mıı- halıf mılletvekıllerı (.ağ'jr Serdaroğlu Te\fik Diker ve Koksal Toptan ın ele^tırılerı- ne hedet oldu Çavıt Çağlaı ve Refaiddin Şahin ın DV Pden ıhraı, edıl- ınek ıstenmelenne ılı^kın soy- lentılere tepkı gosteren Koksal Toptan. *Bu arkadaşlanmızı at- makla biryere \aramazsınız~ dedı Serdaroğlu hakkında Sağ- lık Bakanlığı donemıne ılıs.- kın yolsuzluk dosyası bulun- dugunu soyleyen Erez'e, haka- retdavası açacagını belırterek "Eğer bu so/Jerini ispat ede- messe, bu serefsizlik ve ha> st- vetsızlıkolur"dedı ValımErez ıse elestırılere karşılık olaıak "Genel başkan hakkında id- dialarortava anlrvor. Biz İlksaıı çıkhğında Demırel'e inanma- dık nıı.' Bu ıddıalara eğer ar- kadaşlarımız ınandıklan vo- lundabevanatvenrlerseonlar hakkında da çeşıtlı ıddıalar var O zaman biz de o ıddıalara nıı ınanalını.'" dedı ÇİZMEDEN \X KARI MUSA KART SIFIR yOKTASI/ ORAL ÇALIŞLAR Bugun bıraz paralardan soz edelım Çunkudunkugazetele- rın sıyasetle ılgılı haberlerının neredeyse butun başlıklarında paralar on plana çıkmıştı Şımdı rastgele bir gunluk ga- zeteyı elıme alıyor ve bu başlık- larısızeaktarıyorum "32mılya- ra konuştu " Selçuk Parsadan davasında dınlenen Parsadan ın ortağı Nafiye Yöney şunları soy- luyor 'Parsadan, ortulu ode- nek skandalını patlatmak ıçın Mesut Yılmaz'dan 400 bın do- lar (yaklaşık 32 mılyar lıra) aldı Skandalı gızlemek ıçın de DYP'den para aldıgını bılıyo- rum " Başka bir haber başlığına ge- çıyoruz "Tansu'yla duşurup Me- sut'la kuracağız " RP lıderı Er- bakan'ın dılınden aktarılan bu sozlerden sonra haber spotun- daşunlaryazıyor "ÇiHer'ın gen- soruya oy vermekten vazgeçme- Arsızlık Sınınna Gelindisı halınde 1 ocakta başbakan- lık koltuğuna yenıden oturabı- leceğını kaydeden Mesut Yıl- maz, 'Ortulu odenekten vaz mı geçıyorsunuz sorusuna ıse şu yanıtıverdı Sıznedıyorsunuz 7 Yarım trılyon lıradan bahsedı- yoruz Bu kapanır mı'7 " Yıne bir başka bırıncı sayfa haberı "Çiller ve Erbakan'ın malvarlığı Meclıs 'te " 3 sayfa- da yer alan bir haberde ıse şun- larayerverılıyor 'Izmır'de Şe- hıt Polıs Aılelerı Yardımlaşma Derneğı ve Dıyanet Vakfı adına duzenledıklen sahte makbuz- larla ışadamlanndan yaklaşık bir mılyar lıra topladıgı ıddıasıyla yargılanan Lutfiye Bilir, ozgur- luğune kavuştu " Bu haberın hemen yanıbaşın- dakı yazısında ıse Bekır Coş- kun Turkıye ıle ılgılı şu gerçek- lerı aktarıyor "Uluslararası Şef- faflık Orgutu 'nun (Tl) HABITAT II nedenıyle 1996 ruşvet rapo- ru yayınlandı Turkıye 22 sıra- da bulunuyor Rapordan son bir yılda ulkemızın bir ruşvet sıçra- ması yapıp one geçtıgı de an- laşılıyor ' • • • Ankara da Tansu Çıller'le Me- sut Yılmaz ı barıştırarak bir ço- zum bulunabıleceğı sanılırken gazete başlıklarını mılyarlarla ılışkısı olan sıyasetçıler kaplamış- tı Bir yanda servetıne servet katan ve bu servetlerı nasıl el- deettıklerı tartışılan lıderler ote yandan bu lıderlerın ıktıdar kav- galan Akşam onlarla yatıyor sabah onlarla kalkıyoruz Ulkeyı kan golune onlar çevır- dıler Nereden elde ettıklerı tar- tışmalı servetlerın sahıbı oldu- lar Şımdı de bırbırlerını yok ede- rek ayakta durmaya çalışıyorlar Parsadan'ın suç ortağı ıkı lı- derın de Parsadan'a para ver- dıklerını soyluyor Para neden verılıyor? Ortulu odenek kapa- tılsın veya patlatılsın dıye Nafı- ye Yoney'ın dogruyu soyleyıp soylemedığını bılmıyoruz Soy- ledıklerı dunyayı yerınden oy- natacak kadar korkunç Bir Başbakan sırf ıktıdar or- tağını alt edebılmek ıçın 32 mıl- yar ruşvet verıyor Iktıdar orta- ğı da ortulu odenek skandalı patlak vermesın dıye sus payı oduyor Parsadan'ın ortağının doğru soyleyıp soylemedığını bılmıyoruz ama bu tur ruşvet skandallarının bıze yabancı ol- madıgı da bir gerçek Verebılır dıye de duşunuyoruz Felaket buradadır Turkıye'yı yonetmeye talıp ve yıllardır yo- neten ıkı lıderın çeşıtlı ruşvet olaylarına karışması ıddıalan bı- zı şaşırtmıyor "Olabılır" deyıp ge- çıyoruz Belkı de tamamen uy- durma olan yalanlara da ınanı- yoruz Insanbırkezguvenınıyı- tırmeye gorsun her turlu yala- na da ınanabılır Gazete başlıkları hergun par- tı lıderlerının malvarlıkları ve or- tulu odenek skandallarıyla çal- kalanırken artık ıddıaların kor- kunçlugu da kımseyı afallatmı- yor Işte tehlıkelı olan bu Artık ış arsızlık sınınna dayanmış durum- da GENÇLER HABERINIZ VAR MI ? muzaffer İlk Türk Matadoru l ^ f c J VIİLLİ KAHRAMAN MATADOR MAHMUT Ankara'ya indi. muzaffer izgü iKahraman MATADOR MAHMUT nun kaleminden ... bütün marifetleriyle ... Devleti, babası ve yedi sülalesiyle... SECKIN KITABEVLERINDE BİLGİ YAYINEVİ Meşruüyet Cad No 46/A Yenışehır ANKARA Tei 312 431 81 22 Fax 312 431 77 58 BİLGİ KİTABEVİ SakaryaCaddesı No 8/A Kızılay ANKARA Tel 312 4344106 BİLGİ DAĞITIM Nartıbahçe Sokak No 17 Cagaloglu ISTANBUL Tel 212 522 52 01 Fax 212 527 41 19 Mumcu suikastı yeniden TBMM gündeminde 'Devlete giiven sarsıldı' \\KARA(Cumhuri\etBurosu)- ÇHP i vıldır hıçbır ılerleme kavdedılemeven gazetemız vazarı LğurMumcu va vonelık bombalı suıkastı ıle ılgılı olarak veni bırarav tırma açılmasi ıçın TBMM Ba^kanlığı'na onerge verdı ÇHP Genel SekreterVardım- cısı EşrefErdem Mumcu suıkastının faıl- lennın bulunamamasının bu turcınayetle- rı ısjevenlen vureklendıncı bırortam varat- tığını ve devlete olan guvenı sarstığını be- lırterek "Mumcu cinaverininav dınfatılma- sudığerola\ lann da a>dınlatılmasında onem- li bir aşama olacaktir" dedı Erdem dun duzenledığı basın toplantı- sında Genel Sekreter-VdnanKeskinve ken- dı ımzasıvlaTBMM Bas,kanlığı navenlen ara^tınna onergesıvle ılgılı açıklamalarda bulundıı Faılı meçhul cınavetlenn ulke gun- demındekı verını korudugunu sov leven Er dem "Bucinavetlenn bunca rahalsızlıkva- ratmasına karşın, artık kanıksanır hale gcl- mesi toplum açısından oldukça vahim bir (Jurum\aratmaktadır"dıve konuştu Lğur Mumcu suıkastının -.m,lularının bulunama- mıs. v e cezalandınlamamıs, olmasının "meç- hul failleri'" vureklendırdıgını soyleven Er- dem "Devlete olan guveni de ciddi bir bi- çinıdesarsmıştır" dedı TBMM de geçen v a- sama doneminde olu^turulan "Faili Meçhul Cinajetleri \raştırmaKomis>onu"nun ha- zırladığı raporda. Mumcu cınavetıvle ılgı- lı olarak bazı kamu gorev lılerının olay ı ort- bas etmeve donuk çaba gosterdıklerı ızle- nınıının vurgulandığını kavdeden Frdem ra- porda da dıle getırılen "tutanak tahrifatı. kanıt toplamada baştan savma dav ranılma- SL, soruşturma\ı vüruten savcının gorevini savsaklaması" gıbı konulann venıden de- ğerlendırılmesı gerektığını bıldırdı Suıkastdonemının Içı^len Bakanı İsmet Sezgin'ın bırtelev ızvon programında vap- tığı "LğurMumcu\vu IrfanÇağırıcıoldur- du" volundakı açıklamasının genı;; vankı uv andırdığını da belırten Erdem "Bu ıddn da. bilgi ve bulgular karşısında olav veni bir bovut kazanmıştır. Faıli meçhul cinaveller içinde L ğur Mumcu onemli bir halkadır. Bu cinavetin faillerınin ortava çıkarılması. di- ğer siyasi cınavetlerin av dınlatılmasında en onemli aşama olacaktir" gonışunu dılege- tırdı Frdem komısyonraporunda Mumcu cı- navetıne avrılan bolumdekı bılgıler ve son olarak ortava çıkan veni gelıs.melerın ı^ı- ğındavenı bir meclıs aras,tırmasını kaçınıl- maz hale netırdıszını vuruuladı POLİTİKA GUNLUGU HİKıMET ÇETİNKAYA Kavga Sürüyop... DYP Tansu Çiller'i kurtarmak ıçın ' Ne olacaksa ol- sun" dıyor Tansu Hanım'ın akıl hocası Yalım Erez, man- galda kul bırakmıyor Tansu Hanım Yalım Bey ın buy- ruğuyla Buyuk Kongre oncesı partıde tasfıye eyle- mıne hazırlanıyor Mılletvekıllerı Cavrt Çağlar ıle Re- faeddın Şahin topun ucunda Herkesın gozu ıç polıtıkada Sorulara yanıt alınamıyor Yabancı ulkelerın Anka- ra'dakı buyukelçılerı şaşkınlık ıçınde bırbırlerıne soru- yorlar "Ankara 'da neler oluyor, bu bunalımın nedenını an- layabılıyor musunuz^" Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Nahıt Men- teşe, olup bıtenlerı bir ozel televızyonda kendıne oz- gu agırbaşlılığıyla aktarırken kımı yanlışlıkların da al- tını çızdı Necdet Menzir krızıyle DYP-CHP koalısyo- nunun ne duruma geldığını anlattı Hukumet ortaklı- ğının ne oldugunu çok guzel çızgılerle dıle getırdı Menteşe devlet adamlığınayakışır bir olgunlukta eko- nomının bu hale gelmesınde erken seçımın' etken ol- duğunu anlattı Devlet adamlığı budur Yalım Erez ıse ne yazık kı 'devlet adamlığı' kımlığın- den çok uzak Hukumetın ve bakanlığın 'tıcan şırket yontemlerıyle yonetıleceğını sanıyor DYP'yı de baba- sının çıftlığı goruyor Ankara da kavga suruyor Ama Turkıye'de başka konular da konuşuluyor 15 Mıllı Eğıtım Şûrası nı izleme Komıtesı uyelerı Doç Dr AN Demır (Oğretım Uyelen Derneğı) Satıl- mış Çağlar (Eğıt-Der) Zekı Sarıhan (Ogretmen Dun- yası) bir açıklama yaptı Açıklama şoyle "Bılındıgı gıbı bir sureden berı hukumet resmen pa- ralı egıtıme geçme çabası ıçındedır 13-17 Mayıs 1996gunlennde toplanan 15 Mıllı Egıtım Şûrası'nın goruştugu 5 konu ıçınde en onemlısı Eğıtım Sıste- mının Fınansmanı ıdı Alınan kararlara gore yıllardır kayıt sırasında ve oğretım yılı ıçınde çeşıtlı adlar al- tında ogrencılerden toplanan paralar bundan boyle orta ve yuksekogretımde katılımpayı adı altında ya- sal hale getırılecektır Bakanlık bu yolla ogrenım gı- derlerının ortaogretımde yuzde 15-25 yuksekogre- tımde ıse yuzde 20-35 gıbı buyuk bir oranını ogren- cılerden veya velılerden çıkarmak ıstedıgını belırt- mektedır Katkı payı altında uç yıldır uç buyuk kent- te toplanan paralann anayasaya ve yasalara aykın ol dugu yolunda Izmır ve Istanbul ıdare mahkemelerı- nın aldıgı karar ıse uygulanmamakta gonulluluk adı altında fakat zorla bu paralann ılkogretımde de top- lanmasına devam edılmektedır ' • • • DYP'de Çiller e karşı cephe buyuyor Ankara da po- lıtıka uzerıne senaryolar uretılıyor Necmettın Erbakan keyıflı, RP'nın 'varoş kurmay- lan gelecekten umutlu Cezaevlerınde açlık grevlerı dalga dalga yayılıyor Adalet Bakanı Mehmet Ağar ıse gayet sakın gozu- kuyor 'Cezaevlerınde gergınlık yok O zaman cezaevlerınde açlık grevlerı neden var'? 6 Mayıs genelgesı yuzunden Sorunlar dızı dızı Uretıcıler perışan, emekçıler açlıkla mucadele edı- yor Şımdı burada bir nokta koyup egrtımde neter olu- yor yenıden bir bakalım 'Halk kıtlelerı ıçın yenı bıryıkım olacak bu paralı eğı- tım karannın yanında Şûra 'dan çıkanlan başka bir ka rarı anlamaya da ımkân yoktur Buna gore eğıtım but- çesının yetmedığını ılerı surerek ogrencılerden veya velılerden alacağı paralarla bu açıgı gıdereceğını soy- leyen devlet ozel okulculuğu olçusuz bir bıçımde desteklemeye hazırlanmaktadır Devlet ozel okul aça- caklara şehırlerde duşuk bedellı veya bedelsız arsa tahsıs edecek ozel okullara gelır ve kurumlar vergı sı muafıyetı getırecek KDV'yı duşuk oranda uygula yacak ıthal ettıgı mallardan gumruk almayacak ış letme gıderlerının azaltılmasına yonelık teşvıkler uy- gulayacak en onemlısı de burada ogrenım gorecek ogrencılerın gıderlennı yuzde 50 oranında karşılaya- bılecektır Boyle bir uygulamayla egıtımın artık bir kamu ışı ola- rak gorulmedıgı ortadadır Egıtım bu alandakı sosyal dengesızlıklen arttıracagı bılıne bılıne kârlı bir sektor olarak ozel kesıme devredılmektedır' • • • Bu açıklamayı okuduktan sonra RP nın neden yuk- seldıgını ANAP ve DYP nın nıçın erıdığını gorebılır dın- cı eğıtım ve vakıflarına "Gozunuzaydın' dıyebılırsınız CHP'ye ve DSP ye gelınce Bu kafayla gıderlerse bir ılk seçımde ıkısının de oy oranları yuzde 19-20 olursa başarılı sayılırlar(') Tansu Hanım ve Mesut Bey çekışıyor Kavga nereye kadar surecek? Bu kavgada kım ka zanacak? DYP Tansu Hanım'ı daha ne kadar kolla- yıp koruyacak? Ankara da pazarlık haftası başlıyor Pazardakı 'mallar'ı gormenızde yarar var Aman 'defolular'a dıkkat edın1 Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hıkmet Cetınkaya (<ı Planet.com. TR HİKMET (ETİNKAYA 3. 8İR0MM V MZLiRl K1TAP Ç I KT I Dın Baronu. Kenan Evren'den Turgut Özal'a: Tansu Çıller'den Bulent Ecevıt'e dek her kesımle ılıskı kurdu 'Şerıat - Tıcaret' zıncınnı genışlettı. 250000 TL (KDVdahıl) 1.KIT4P Rııın (mııırı -izı posn KLRI 250.000 TL (KDV dah.lı 250 000 TL IKDV dahılj Çağ Pazarlama A.Ş. Yerebatan Caddesı Satkımsogut Sokak No 9/B Cağaksğlu tstanbul Tel 514 01 96/95 Posta çekı no 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle