27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 18 SPOR Eski hakemlere göre Doğan Babacan'ın komitesi şaibeli MHK'ye yaylım ateş ARtFKIZILYALPN \lerkez Hakem Komıtesi'nı zorgun- lerbeklıyor Futbol Federasyonu'nun Ankara dakı olağan gcnel kurul toplan- tısında Şenes Erzik'ın venı vonetımın- de >er alan MHK. dalıa goreve ba^la- madan *eleştiri'yagmuruna tutulurken hakem dunvası.komıteyı "maaşlıme- murlarkurulu"olarakvorumljdı Ba^- kan Doğan Babacan başta olnuk uzere 4 u\emn halen Futbol Federasvonu'nun 'maaşlıelemanı' olduğu one surulurken eskı hakem hocalan "MHK olu doğ- du" vorumunu yaptılar Avrı>.akurul- da İstanbullu uyenın bulunmamasi da hakem atamalarında •bolgecilik" \ apı- lacağı endışelennı beraberınde getırdı Başkan Dogan Babacan"ın 4 \ ıl on- ce Erzık tarafından gore\den alındığı da hatırlatılırken "Ancak Başkan Er- zik, bazı iddialar nedeniy le kendi cli\ le pasifıze ettiği Babacanı. şimdi unıut D İ I e k "MHK'nin 4 üyesi, aynı zamanda Futbol Federasyonu'nun maaşlı memuru. Bu kurul nasıl kendı başına bağımsız karar verebilir?" Serdar çakman -BUMHK. neiennsonunu göremez. Öncehkle eğitım duracak. UEFA \e FlFA'dan gelecek değişikliklen çevirecek ve yorumlayacak üye yok." olarak veniden goreve çağınyor. Bu. tu- tarsızlık değil de nedir" denıldı Dilek: Federasvon da gider Doğan Babacan ba^kanlığındakı MHK'mn 'olu'dogduğunu belırten ev kı baijkanlardan \e hakem egıtmenı Er- tuğrul Dilek. Futbol Federasyonu'nun bu tereıhle bu> uk bır hata y aptıgını one surdu Dilek "Merkez Hakem Komite- si'nin 4 uyesi. aynı zamanda Futbol Fe- derasyonu'nun maaşlı memuru. Bu ku- rul nasıl kendi başınabağunsızkarar\e- rebilir? Istelik. kuruldaki bazı üyete- rin hakkında rapoıiar var. Babacan. Başkan Erzik goreve geldiginde MHK'de pasif bir goreve getirildL şim- di >eniden başkanlığa atandı. Bir sınıf- lama yaparsanız şimdiki kumlu ancak 5. sınıfta gosterebilirsiniz. Bu gorev \e- nklen Ok a teklif edildi. kabul etmedi, Erkan Goksel deistemedi.\ebunlar iş- başına geldi. \e vazık ki bu MHK, Fut- bol Federasvonu'nun da sonunu ha/ır- Gurbetçi flıtbolcu Burhanettin Kaymak Cim-Bom'da Bileti Fenerbahçe verdi imzayı Galatasaray aldı MUSTAFA ERSO\ Transfer pıvasasında Gala- tasarav-Fenerbahçe rekabetı ıvıce kızıştı Fenerbahçe'nın uçak bıletı gondenp Istanbul a çagırdığı Burhanettin Kaymak Galatasaray'a ımzaattı Fener- bahçe nın Yenı Afyonsporlu Selahattin 1 Galatasaray'ın elmden alıp San-Lacıvertlı for- mayı gıydırmesinden sonra. San Kırmızılı kulubün Başkan YarJımcısı Ergun Gürsov. "C entilmenlik anlaşması yoL Ali Şen benim kim olduğumu anla\acak"demı^tı Lıg bıtmeden Fenerbahçe ıle goru^up fıyatta anla^amayan Burhanettın Kaymak daha sonra Faruk Suren \e Ergun Gursoy 'la tanışarak on anla^- Burhanettjn. Galatasaray da. (Fotoğraf A A) ma vaptı Ergun Gursov. Fe- nerbahçe'nın bu futbolcunun pe^ınde oldugunu fırsat bıle- rek basina Burhanettin Kay- mak'tan vazgeçtıklerı açıkla- masını yaptı Bu açıklamala- rın ardından Fenerbahçe Bur- hanettın'ı Almanya'dan ımza torenıne çagırdı Galatasa- ray'ın bu futbolcuyla ılgılen- medığını sanan Fenerbahçelı yonetıcıler. Ataturk Havaala- nı'ndanFloryaTesı>len nege- çen Burhanettın'ın haberı>le ^kına donduler Yonetıcıler Burhanettin Kaymak operas- y onunu sessız sedasız bıtırme- v 1 duşunurlerken gazetecılenn teMslerde bulundugu bır anda bu tutbolcuy u ımza atmay a ge- tırdıler Eıntracht Frankfurt'ta o\na\an 2i vaşındakı Burha- nettın Galatasaray'a bır yıllı- ğına toplam 40(1 bın nıarka nıal oldu Burhanettin bu transfer- den 300 bın mark alırken genç futbolcunun kulubune 100 bın mark odenecek Sabah ımza at- ması beklenen dığer gurbetçi CAuruu Kemal Halat ıse kulu- bu\fe problemlerı oldugunu belınerek tesislerden asntdı lar"bıçımınde konuştu Çakman: Şaibeler var Genç ya^ta hakemlığı bırakan Ser- dar Çakman da Doğan Babacan baş- kanlıgındakı MHK\ı eleştın >ağmuru- natuttu "Bukomiteileligİerbitmez'dı- >en Çakman, kuruldaki bazı uyelenn 'şaibe altında' olduğunu da bıldırdı Çakmanşo\lekonuştu u BuMHK,lig- lerin sonunu göremez. Öncelikle eğitim duracak. ÇünkuL'EFAveFIFVdan ge- lecek değişiklikleri çe\ irecek \e >orum- la>acak ü>eyok. Sadece bir İngiüzceöğ- retmeni var.o da \eterti değil. "Alkohk" di>e Erzik tarafından göre>den alınan Doğan Babacan. şimdi umut olarak go- re\e getirildi. Bir de bazı hakemler şa- ibe sö> lentileri nedenh le imza kampan- >ası açıp Babacan'ı soşunma odasına almıvorlardı. \\nca Hasan Ceylan hak- kında raporlar var. Okulun parasının faizgeliriy leotomobil aldığı iddialanor- ta>a atıldı. Erzik. konu> u bil- diği bu kişi>i kurula almış. Şa- ibeler var. Bu kuruLTurk ha- kemliğiniyansıtmnor.Çunku federasyonun emır komuta zincirindeler. Bakalım lig na- sıl bitecek." Oal: BekleyeUm Ozcan Oal ıse Doğan Baba- can ba^kanlığındakı MHK"ve suretanınmaM gerektığını sa- vundu Oal, "Doğan Babacan başkanlığındaki kurul. genç iıvelerden kurulu. Ben onları eİeştirmek istemivonım. On- ce ligler başlasın" dedı Ülker'in eski antrenörünü alarak baskette ilk hamleyi yaptı Çetin Yılmaz Beşiktaş'ta ASLI DURU Basketbolde atağa kalkan Llker^por'un antrenoru Çetin \ ılnıa/ \e O\ak Renault'nun forvet oyuncusu Nihat Mala ıle 1 "er > ılhk bozleşme ımzaladı Be^ıkta^ Kulubu asba^kanı ve basın sozcüsu \>dın \ya\dın,artık futbolun dı^ındakı bran^larda da ba;»anlı olmak ıstedıklerını ıfade ederek "Takımın başına vıliarca Fenerbahçe. Çukurov a \e l Ikerspor'da başanlı olmuş Çetin V ılmaz'ı getirdik.\ ılmaz'ın Beşiktaş'ta büvuk başanlara imza atacağına inanıvorunı. Nihat Mala da Tofaş ve O\ak Renault takımlannda gorev vapmıs, bir sporcumu/. Beşiktaş'a güç katacaktır" dedı -\\a\din. basketbol ^ubesıne vonetıcılerden \bdullah \taman.Turga> Ciner \e Ahtnet Hamoğlu'nu getırdıklerını \e yakında antrenor Çetin Yılmaz'ın onenlerıyle \enı tran^ferler gerçekle^tıreceklennı sovledı Be^ıktaş bahketbol ^ube sorumlusu Abdullah Ataman ıse Çetin Hoca ıle Efes Pılsen ve Ulkerspor sevı\esınde bır takım yaratmak istedıklerını ve bu >ıl basketbole 1 5 mıKon dolar av ırdıklannı belırttı YÜZME / Ml RAT ÖZl \K Eskilerden DestekCumhunyet gazetesınde yazılarıma başladığımda yanlış yo- rumlanır duşuncesı ıle genış aılemız Galatasaray Spor Kulubu camıası ıçınde cereyan eden olaylan basına aktarmak ıstemıyor- dum Bu tur doğru veya abartılı eleştın ve yorumlann Turk spor basınındakı olumsuz etkılerını guncel olarak yaşamaktayız Fa- kat bugunden ıtıbaren değertı spor kulubu uyelerı ve taraftarla- nmızın destekleyeceğını duşunduğum ve arzu ettığım bır kara- rı alarak, sadece kulubumuzun değil dığer kuluplenn ve Turk sporuna hızmet verenlenn ornek alacağı onemlı gelışmelen her zaman ozenle aktarmaya çalışacağım Geleneksel olarak amator şubelerıne her zaman sahıp çıka- rak onem verrnış kulubumuzun yonetımı geçen yıllarda futbol- da hazır olmadığımız ve bence hazmedemedığımız sarhoş edı- cı basarılardan dolayı amator şubelenn varlığını unutur gıbı ol- muştur On bır yıl ıçınde ulusal ve uluslararası başarılar elde et- tıkten sonra ben de benzer tecrubeler yaşadıgım ıçın bu tur th- mallenn olmasını doğal karşılamak gerekır derken aynı zaman- da belkı haddımı aşarak "Ders alalım" denm Galatasaray Ku- lubu'nun yenı yonetım kurulu gorevı devır altr almaz uzun sure oztedığımız ve spor yapmış olan kışıler olarak tavsıye ve telkın ettığımız karariar almaya başladı Her yonetımımız aynı lyı nıyet- le yola çıkarak değışık kararlar almış ellerınden gelenın en lyı- sını sunmaya çalışmışlardır Ben kulumuzde her zaman lyı nıye- tın geleneksel olarak var olacagma her Galatasaraylı gıbı ınanı- yorum ve dığer kulup uyelennın de spor adına ve yararına ken- di kuluplen ıçın boyle duşunduklenne emınım Yenı yonetımımız bu ılke ıle bugune kadar ozellıkle temelı amator spora dayanan profesyonel futbol ve basketbol dışın- dakı şubelenn altyapısını oluşturup daha sağltklı ve ısabetlı ka- rarlar alarak gelışmesını sağlayacak danışmanlık ve hızmetı ku- lubumuzde spor yapmış uyelerımızden almaya başlamıştır Ga- latasaray Kulubu EskıSporcularDerneğı nı ılk defa kuran ve bu- gune kadar yaşatıp faalıyetlerını gelıştıren tek kulup ozellığını ko- rumaktadır Yenı yonetımımıze eskı sporculann danışmanlık ve şube komrtelennde gorev yapmalannı Eskı Sporcular Derneğı onermış, yonetım kurulumuz buyuk bır memnunıyetle onayla- mıştır Bu sayede branşların altyapılannın saglamlaştınlması te- sıs yapımı. uzun vadelı ıhtıyaçların saptanması mastır planlan hazırlanması ve ana yonetımle duzenlı ıletışımın devamlılığının sağlanması hedeflenmektedır Boyle bır entegrasyon sayesın- de Galatasaray Kulubu sağlıkh bır şekılde kadrolaşmayı ve ıda- reyı kolaylaştırmış pekıştırmış olacaktır Bu yenı yapılaşmaya ornek olarak Kalamış tesıslenndekı olu- şumdan bahsetmek yerınde olur Bugune kadar sosyal komrte altında faalıyet gosteren yelken sutopu yuzme masatenısı ve geçen donem kurulan su balesı şubelennın kaptan ve komıte- len kesın çızgıler ıle ayrılarak bağımsız olarak doğrudan yone- tım kuruluna Sayın Nail Keçili kanalı ıle bağlanmıştır Ozellıkle sutopu ve yuzme şubelen sadece eskı sporcularından teşekkul eden komıtelerını kurmuş, teknık kadrolann ıstek ve ıhtıyaçları- nı karşılamak ıçın gorev almışlardır Bu kuşağın pek hatırlama- yacağı fakat mıllı takjm ve Galatasaray Yuzme Şubesı Başant- renoru olan Yılmaz Özuak hocamızın değeıiı takım arkadaşı, Turkıye'nın yuzme ve sutopu sporlarında aktıf olarak en uzun sure ulusal ve uluslararası muşabakalarda başarılı dereceler ve rekorlann sahıbı olan Engin Ünal ağabeyımız, yuzme şubesı kaptanlığı gorevını sırMamıştır Engın Ağabeyımız ış hayatında da başarılannı surdurmuş mımarlık dalında Akmerkez ve Çırağan Kempınskı gıbı başarılı pro)elerde katkısı olmuştur Eskı bır yu- zucu ve komıtesınde gorev almayı şerefle kabul eden bır karde- şı olarak kendısının de gonulden arzuladığı ve Kalamış'takı kar- deşlerımızın dort gozle bekledığı olımpık bır yuzme havuzunun (50X25 metre) yapımında ımzasının bulunmasını ısterız Bugunku yonetımı bu duyarlı yaklaşımlarından ve Galatasa- ray Spor Kulubu nu olduğu kadar Turk sporunu yonlendırecek ve daha ılerılere goturecek kararları alarak tekrar onculuk ettık- lerınden dolayı tebnk eder coşkuyla alkışlarız Aynı şekılde Tur- kıye'dekı tum eskı sporcularm kuluplennde veya ılgılı spor ve eğı- tım kuruluşlannda gorev alıp sporun gelışmesı ıçın tecrubelennı dayanışma ıçınde paylaşmalannı dılCnz Ali Şen 'in işine akıl ermez Emre'yi sattı, Sedat'ı alıyor HtLMİTÜRK\Y Sedat Fenerbahçe >olunda. Fenerbahçe'de surpnz bır transfer Sarı- Lacıvertlı kulubun ba^kanı Ali Şen. geçen sezon kırahk olarak Ebkı^ehırspor'da top koijturan Galatasaraylı Sedat'la evınde go- ru^tu ve futbolcuya onumuzdekı sezon Fe- nerbahçe'de top oynamak ısteyıp ıstemedı- ğını sordu SedatınŞen'eyanıtı 'e\et'olun- ca Fenerbahçe Kulubu Ba^kanı. futbolcuv- laelsıkıştı Bugoru^mesonrasındaAlı Şen. kendısıne yoneltılen »oruları yanıtsız bıra- kırken tran^fer haberının duyulması ele^tı- rılereyolaçtı "Madem Sedatalınaeaktı.ne- den genç Emre gönderildi?" dıve tepkılerı- nı dıle getıren bazı yonetıcı ve uyeler. bu transfere sicak bakmadıklannı soyledıler Dun yenı kulup bınasında Ali Şenba^kan- lığında toplanarak alınacak yabancı futbol- cularla ılgılı bır toplantı duzenleven yone- tım kurulu. transferlerde acele etmeyecek- lennı ve ^v rupa Futbol ŞampıyonaM'nm so- nunu bekleyeceklerını bır kez daha yınele- Dl Nielsen, VVellbeck Kostadinov. Kirsten gıbı futbolcuların uzerınde duran Sarı-La- cıvertlı yonetım. bugun bır aksılık olmaz^a gurbetçi futbolcu Mustafa Doğan'la sozleş- me ımzalayacak Burhanettin Kaymak'\ Galatasaray'a kaptıran Sarı-Lacıvertlıler. bır dığer gurbet- çi futbolcu Miıjdat Karagoz'u de onumuz- dekı gunlerde renklerıne katacak Futbol oynayanlar 8 bin voltluk elektrik yükü taşıyor Hah sahalara dikkat!İZMİR (Cumhuriyet) - Lzmanlar. halı sahalarda futbol oynayanların 8 bın v olta kadar elektrik yuklendıgını. bu du- rumun bazı rahatsızlıklara neden oldu- ğunu belırterek. bu tur sahalarda top o\- nayanları uvardılar Yapılan ara^tırrna- lar. aşırı elektrik yuklenmesi nedenıyle halı sahada futbol oynayanlarda. terle- me. kalp ntmınde bozukluk. bay ılmalar meydanageldıgını veolumcul vakalara rabtlandıgını ortaya koy du Istanbul Cer- rahpaşaTıp Fakultesı oğretım uvelerın- den Doç Dr Tunaya Kalkan Doç Dr \liK(irpınar Dr IbrahimBaşoglu.Yrd Doç Dr ŞafakKaramehmetoğluveDr Izzet Hoşgor tarafından y apılan ara^tır- ma sonunda. ozellıkle asırı surtunmeden olu^an itatık elektrıgın sporcuları olum- suz yonde etkıledığı saptandı \a^lan l6-22arasmdadeğısendenek- lerle 10 ayn halı sahada yapılan arastır- mada $u gonı^lere yer verıldı "Günlük hayatta surtunme. etkilenme \e temas ile insan vucudu statik elektrikle yük- lenmektedir. Kauçuk gibi yalıtkan ta- banü avakkabılann M.ntcrik çimle sur- tunmesi ile insan > ucuduna binlercvvolt- lukelektrik > uklenir. Bu yuzden sporcu- lann kan basınçlan değişir. ışığa ve sese karşı reaksivonlan artar. Bu vuklenme a^vnca. kaipntminin bozulmasına. hat- ta olüme neden olabilir." Lzmanlar. bu sorunlann ya^anmama- sı ıçın. bporculann ayakkabı seçımıne ozen gostermeM ve çım sahaya uygun kalıtede ayakkabı kullanmayadıkkatet- melen gerektığını de kaydederek "Avak- kabılann saha örtüsiine sürtünmevi azaltacak turde olması da önemlidir" dedıler Beşiktaşlılar, Alman futbolcunun bu yıl başanlı olacağına inanıyor 4 Kuntz, gol kralı olur' • Kuntz. Alman Mıllı Takımf nın öncekı gece Mannheırrfda Lıechtenstein'la oynadığı ve 9 - l kazandığı özel maçta 2 gol birden atınca hem teknik dırektör Bertı Vogts'un hem de Beşıktaşh yönetıcılenn gözdesı oldu Ilerleven yaşına karşın takımın eniyi oyuncusu o" ^eklınde ko- nu^uyorlar Dıger yandan Be^ıktaij yone- tımı. Gökhan'ın bonserv ıs bede- lınde ındırım yapmayacağını açıkladı Basın sozcusu \>dın ASENAÖZKAN Kuntz. Vlman müli takımında harikalar \aratti. l%6 dogumlu fut- bolcusu \li Gühiken'ı serbest bıraktığında bu tutbolcunun soz- lerı. - Beşiktaş'ı32 vaşmdakiSte- fan Kuntz mu kurtaracak" ol- mu^tu Aradan çok degıl ıkı yıl geçtı. \lı Gultıken gıttığı Kayse- rıspor'da da başarılı olamadı. a- ma 1962 dogumlu Stefan Kuntz hem Beşıktaij hem de Alman Mıllı Takımf nda hankalar ya- rattı 34 yaşındakı Stefan Kuntz. Avrupa Futbol Şampıyonası fı- nallerının tavorı ekıbı \lman Mıllı Takımı'nın kalecısı \ndre- as Koepke'Jen sonrakı en yaşlı futbolcusu. ama aralarında sade- ce 7 ay var Kuntz. Alman Mıllı Takımf nın oncekı gece Mann- heım'da Lıechtenstein'la oyna- dığı v e 9 -1 kazandığı özel maç- ta 2 gol birden atınca hem teknık dırektör Berti Vogts'un hem de Beşıktaşjı yönetıcılenn gozdesı oldu Yenı sezonda deneyımlı futbolculan Stefan Kuntz'dan çok şey bekledıklerını ıfade e- den Sıyah-Beyazlılar, Kuntz'un gol kralı olacagını ıddıa edıyor- Far "Kuntz,gerçekgücünü şimdi gösterecek" dıyen Beşıktasjı yo- netıcıler, avnca'Herkeseprofes- voneUiğin ne olduğunu gösterdi. Ayaydın. "Gokhan'ı 100 miKar Kraödevenher kulupalabilir.An- cak bize henuz bu konuda bır teklifgelmedi" dedı Demirerin ziyareti 21 hazıranda Cumhurbaşkanı SülevmanDemirel ızıyaretedıp. Akaretler'dekı kulup bınasınm açılışına davet edecek Sıyah- Beyazlılar. transfer lıstesınde v- er alan futbolcularla harta sonu goruşup kesın kararlannı vere- ceklerını belıntıler Kamp iptal Beşıktaş yenı sezon oncesın- de Hollanda'da kamp vapmak- tan vazgeçtı Sıyah-Beyazlılar daha once kamp yapacaklarını açıkladıkları Hollanda'da lıgle- rın geç başlayacak olması nede- nıyle. bu fıkırlennden vazgeç- mek zorunda kaldılar Beşıkta>"ın yundışındakı ha- zırlık kampının buyuk bır olası- lıkla Almanya'da gerçekleştın- lecefiı oârenıldı Hentbol Federasyonu Başkanı Bilgi 'Ozerklik istiyoruz' DENİZ DERİNSl Hentbol Federasvonu malı ozerklığı beklıyor Yıllıkbutçesı80mıl>arh- ra olan federasyonun yet- kılılerı, harcama yapama- maktan yakıniyor Federasvon Başkanı Ser- hat Bilgi. son yıllarda hent- bolun bırçok alandayenıba- şarılara ımza attığını ve he- defını buvult- tuğunu beîırte- rek "'Amatör- lükten profes- yonelliğe geçiş dönemi vaşıvo- ruz. Hedefimiz 2000'ii >ıllann hentbolünü ha- zıriamak" de- dı Maddı yon- den sıkıntılar y aşadıklarına dikkat çeken Bılgı. "Hentbolii gençliğe sevdirmek için birçok tur- nuv a hazırtığı içerisindeyiz. Bu turnuvalar. organizas- voıılar için birçok hazırlık \apma zorunda) ız. Serhat Bilgi Fakat devlet bıirokrasi- sini aşmakta zorlukçekivo- ruz. Bu nedenle ozerklik is- tiyoruz. Konuyla ilgili ola- rak Spordan Sorumlu Dev- let Bakanı Ersın Taranoğ- lu'vla görüştük.\aklaşımı sıcak oldu. \ncak vakit ileriivor.Bizbir an önce özerk- liğe kavuşmak istivoruz. \ ıl sonuna kadar gerekli harca- malan yapa- lım. \ ıl sonun- da karşılıklı masaya o- tu- rur. hesaplan- mızı inceleriz** dıye konuştu ve iunları ek- ledı "50 kişinin iz- lediği bir hent- bol karşılaş- masında 20 ki- şi görev li gözü- kiiyorve bunlara para öde- niv or. Hatta bu gorev lilerin birçoğu salona dahi gelmi- vor. Bunu istemivoruz. Ö- zerkiige kav uşursak görev- lileri kendimiz y erieştirirve boşuna para harcamaviz." RossetveStich yan finalde PARİS (CumhurUet) - Sezonun 2 "Grand Slam" ı Fran^a Açık Tenii Turnuva- M. Pans'te de\am edıyor Roland Garros Kortlan'nda oynanan turnuvada dun tek erkeklerde çeyrekfınalmaç- lan oynandı 14 numaralı ^enba^ı Isvıçreh Marc Ros- set, Alman Bernd Karbac- her'ı 4-6 4-6. 6-3. 7-5. 6- 0'lık setlerle 3-2.15 numara- lı serıba^ı Alman Michael Stieh ıse Fransız rakıbı Ced- ric Piolene' 16-4. 4-6.6-3. v e 6-2"lıkskorla3-l yenerekya- n fınale çıktı TENİS KULİS / IŞIK i'sTf K 1996 Turkıye Tenıs lıglerının er- kekler bolumu, Ankara'da oyna- nan play-off maçlarıyla sona erdı Beklenıldığı gıbı TED "Tenıs Esk- nm Ku/uöu "takımı, yenılmezlık un- vanını koruyarak bır kere daha şampıyon oldu Bu hafta sonu ya- pılacak olan bayanlar play-off'un- da da yıne TED takımının şampı- yonluk şansı yuzde doksan dokuz. TED Kulubu Turktenısınde oylest- ne buyuk bır hâkımıyet kurmuş bu- lunuyor kı kaç yıldır lıg maçları, bu kulubumuze kupayı vermek ıçın duzenlenen bır formalıte halıne geldı Başka bır ulkede veya baş- ka bır sporda boylesıne bır olay ya- şanıyor mu? Çok zayrf bır olasılık. TED 1 e Rakip Bulmak Gerekiyor TED'le dığer lıg takımlan arasında adetabıruçurumvar Kulup takım- larının çoğu, TED'den degıl maç, bır set, bazen bır tek sayı bıle ala- mıyorlar Karşılaşmalarda 6-0 bı- ten setler çoğunlukta. Bu tablo karşısında, TED men- suplarının, memnun olması, kulup- len ve takımlarıyla onur duymalan çok doğal. Açık kalple belırtmek ıstenm kı ben de kulubumle her zaman ıftıhar eden ve onu her şey- den çok seven bır TED mensubu- yum. Boyle ornek bır spor yuvasın- da bulunmanın buyuk bır şans ol- duğuna da ınanıyorum Ancak, amator sporcu yapım lıg şampı- yonluklanndan sonra, bana hep bır şeyın eksıklığını hatırlatıyor TED'ın karşısında daha guçlu rakıpler gor- mek istiyoruz Daha dışe dış mu- cadele edelım, daha fazla terleye- lım, galıbıyetlerı kopara kopara al- manın heyecanını yaşayalım. Bu, şampıyonluğu kazanmanın zevkı- nı, yaşanacak sevıncı çok daha renklı hale getırecektır TED'ın he- deflerı her zaman buyuk olmuştur ve olmaya devam edecektır. Turk tenısının dunya tenısının kapılarını zorlaması bu kulubumuzun esen- dır Rakıplerıkendıneyetışsındıye, TED'ın bu yolda surat kesmesı, guç ındınmıne gıtmesı beklene- mez Tam tersıne, hem daha hızlı hem daha guçlu olmak zorundadır ve olacaktır da. Bızım onerımız ve ısteğımız, dığer tenıs kuluplerının de artık ışı bıraz daha cıddı olarak ele alması, federe kulup anlamına uygun bır çalışma ıçınde perfor- mans tenısını on plana çıkarmala- ndır. Bu rekabet sağlandığı zaman kazanan Turk sporu, Turk tenısı olacaktır TED'ı lıg şampıyonluğu ıçın kutlarken. Avrupa Şampıyon Kulupler Turnuvasfnda da başarı- lı olmasını dılıyoruz. Ankara'ya dev ekran • AMCARA (Cumhunyet Bürosu) - Ankara Buyuk^ehır Beledıyesı, cumartesı gunû başlayacak Avrupa Futbol Şampıyonası Fınallerı'nı Alttnpark'ta kurulacak dev ekrandan Ankaralılara ucretsız ızlettırecek Altınpark'ta kurulacak dev ekranla stady umdakı futbol heyecanını salona taşımayı amaçladıklannı belırten ANFA Genel Muduru Hılmı Gokçınar. tum Ankarahlan Altınpark'a davet ettı Sarıyer'de iç transfer • Spor Servisi- Turkıye 1 Futbol Lıgı'nm yenı takımlarından Sanyer, ıç transferde ıkı futbolcusuyla yenıden anla^tı Kamıl Çakır'a verılen paranın mıktarı açıklanmadı. Oliviera Fiorentina'da • FLORANSA (C umhuriyet) - Luıs Barosso Oliviera, ltalya'nın Caglıan takımından Fıorentına'ya transfer oldu 2" yaşındakı forvet. Fıorentına ıle sezon başına i mılyar hret (yakla^ık 53 mılyar lıra) k'ar^ılığında4 yıîlık sozle^me ımzaladı Brezılya asıllı Belçıka vatandaşı olan Olıv ıera. onumuzdekı sezon Kupa Galıplen Kupası'nda mucadele edecek Fiorentina'da Arjantınlı ılen uç oyuncusu Gabrıel Batistuta ıle bırlıkte ov nav acak I . Gerson imzaattı B Spor Servisi - Tran^fer çalı^malannı surduren Ktanbulspor. Brezılyalı Candıdo de Paula Gerson ıle 2 yıllık iozle^me ımzaladı l>tanbul'a oneekı gun gelen ve saglık kontrolünden eeçen siyahı oyuncu. înterstartelevızyonu bınasında, kulup başkanı Cem L'zan ve Sarı-Sıyahlı yonetıcılenn hazır bulundugu ımza törenınde sozleşme ımzalayarak resmen Istanbulsporlu oldu Geçen sezon Italya'nın Ban takımında torma gıyen Gerson"un bugun ulkesıne donecegı. 29 hazıranda Istanbul'a gelerek yenı sezon hazırlıklarına katılacağı açıklandı Boks takımı kampa giriyor • KAN SERİ (Cumhunyet) - Atlanta'da. 20 temmuz - 5 agustOb tarıhlen arasında yapılacak Olımpıyat Oyunları'na katılacak boks mıllı takımı. bugun Kaysen'dekamp çalı^malanna başlayacak. Talas tsmaıl Hakkı Güngör Spor Egıtım Tesislennde başlayacak kampa, çeşıtlı bolgelerden çağnlan 26 sporcu katılacak Karting heyecanı • Spor Servisi - Turkıye Karting Şampıyonasf nın uçiıncu ayağı 9 hazıran pazar gunu Tuzla Karting Pıstı'nde yapılacak Şampıyonaya mını promovesuper kategorılerınde toplam 30 yanşmacı katılacak Turkıye Karting Şampıyonası'nda ılk 2 ayak sonunda son puan durumu>oyle Mını 1-Berk Llaez. 2- Mert Tahmcıoglu, 3-IlyasTahıncıoglu Promo. 1- Emır Dokumcu. 2- Candaş Kurtay. 3- Cesım Tahıncıoğlu Super 1-Raına Tahıncıoglu, 2- Emre Ayan, 3- Emre Ergör l.KOŞL': F Hot Pıpper (3). P Çıtkırıldım (2), PP Togı (!) 2.KOŞL:F AlızeC). P Şeb- bab ı4ı PP Marbella (7). S kuçukdılan(3) 3. KOŞU: F Selvı (14). P Gulbevaz (17), PP Vetıaht (2). S Çaldıran5(l) 4.KOŞU:F lce lce Baby (5). P Cormıdable(12), PP Flush 1 (2) S Goktaşı(3l 5. KOŞL: F Erdım (3). P Nurzuhal (1). PP Eastern Babv (6). S Ebruş(7) 6. KOŞU: F lncı 34(18). P Llfet (P). PP Savtekın (6). S Toyaar (10). SS Orhun 1 (9) 7.KOŞL: F Vagmur 11 (5). P Osmancık 1 (4). PP Yalaz (15), S Ogulcan(6) Gunun tkilisi:"" Koşu 4 5 TabelaBahis: 18 17 6 10 9 ALTILIGANYAN 2 14 5 3 18 5 12 1 17 2 6 6 3 7 10 6 9 7 14 • At yarışlanndaaltılı ganyan. 3-6-3-5-12-8 kombınesını bılenler. 126 213 750hrakazandılar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle