25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Urumiye Ankara Tahran'ı protesto ettiANKARA (Cumhurijet Bürosu)-Turkıye. Iran'ın Urumiye kentındekı Turk Başkonsolosluğu'na oncekı gun >apılan saldırıların. îran makamlannın Turk helıkopterlennın ıkı ulke sınınnda bulunan bır tran koy une ateş açtığı savlarının ardından yapıldığını belırterek Tahran yonetımını protesto ettı Dışışlen Bakanlığı'ndan dun yapılan yazılı açıklamada. İran hukumetının hem Ankara'da hem de Tatıran'da protesto edıldığı belırtılerek şu goruşlere yerverıldt "Girişimler sırasında. bu tur tahrik ve olayların, olumlu bir çizgide gelişmesi arzu edilen Turk-İran ilişkilerini menfi yonde etkiley ebileceginden duyuian endişe dile getirilmiş. benzeri olaylann tekrar etmemesi için tedbir alınması ve başkonsolosluğumuzun maruz kaldığı maddi hasarın tazmini istenmiştir." Iranlı yetkılıler. Turk helıkopterlennın tran sının ıçensınde bulunan bır İran koyune saldın duzenledıklennı saldınlar sonunda 6 lranlı kurt yurttaşının olduöunu. 15 kışının de yaralandığını bıldırmışlerdı lranlı yetkılılerın bu sa\larının ardından 1000 kadar lranlı Kurt. Turkıye'nın Urumiye Başkonsoloslugu'na taşlarla saldırmışlar. Turk bayrağını yakmışlardı Genelkurmay Başkanlığı'ndan oncekı gun yapılan açıklamada, Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın (TSK) tran'a yonelık sınır otesı bır operasyon duzenlemedığı belırtılerek lranlı yetkılılenn sa\lan yalanlanmıştı AB üyeliği BM'ye Kıbns tepkisi \JNKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Turkıye. A\ rupa Bırlığı'ne tam uyelığın. Kıbns sorununun çozumune katkıda bulunacağı ıfadesının de yer aldığı Bırleşmış Mılletler(BM)Guvenlık Konsey ı kararına tepkı gosterdı BM'nın aldığı kararın, gerçeklen goz onunde tutan bır karar olmadığını belırten Turkıye. adada bır çozumun BM Genel Sekreten'nın ıyı nıyet gore\ ı kapsamında bulunması gerektığını bır kez daha v urguladı Dışışlen Bakanlığı'ndan dun yapılan yazılı açıklamada BMGuvenhk Konsey ı'nın. 28 hazıranda kabul ettığı 1062 sayılı kararla Kıbns'ta gore\ lı BM Banş Gucu'nun gore\ suresını 31 Aralık 1996'ya kadar uzattığı bıldırıldı Açıklamada, BM Gu\enlık Konsey ı'nın kabul ettığı karann Kıbris'takı gerçekler goz onunde bulundurulmadan alındığı kaydedıldı Yunııs Nadi Ödiıfleri verildiKültıir Servisi -1996 Yunus Nadı Odullerı, oncekı gece tbrahım Paşa Sarayı'nda gerçekleştınlen odul torenı ıle sahıplennı buldu Cumhunyet Gazetesı tmtıyaz Sahıbı Berin Nadi yaptığı kısa konuşmada, davetlıler arasında bulunan altı aylık bır bebeğı ışaret ederek "Cumhurhet'üı geteceğjni görüyorum. İnşallah o da Cumhurhet'e sahip çıkacak" dedı Nadı'nın tum odul alanlan kutlayarak bıtırdığı konuşmasının ardından Nevzat Şenol'un sunduğu odul torenıne geçıldı tlk odulu Benn Nadı'nın elınden roman dalında "Hınar Kız" adlı yapıtıyla Erhan Bener \e "SoğunuT adlı yapıtıyla Mahir Öztaş aldı Bener daha once de aldığı bu odulu bu kez genç bır yazar, Mahır Oztaş ıle paylaşmaktan sevınç duydugunu dıle getınrken Yunus Nadı Odulu'nu almaktan buyuk gurur duydugunu da belırttı Afış dalında Ebru Ataman ve Ahmet Naci Fırat odullerını Necati Cumab'dan alırken. fotoğraf dalında Sadık Demiröz'e odulunu Turkıye Gazetecıler Cemıyetı Başkanı Nail Giireli. sosyal bılımler araştırması dalında "Yeni Liberalizm \e Sosyal DevletTartışmalarT adlı çalışmasıyla başanlı olan Mervem koray a odulunu Yunus Nadı'nın torunu Cumhunyet Vakfı Yonetım Kurulu uyesı LaleTokuş, kankatur dalında Hikmet Cerraha odulunu gazetemız çızen Semih BaJcıoğiu. uzun metrajlı fılm senaryosu dalında "Koridor" adlı yapıtıyla odul kazanan HasanOztürk'e odulunu gazetemız Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çetinkaya. oyku dalında "Mekrah Kadınlar Mezarlığı" adlı yapıtıyla odule layık bulunan A\la Kutlu'ya odulunu gazetemız Genel Yayın Yonetmenı Örhan Erinç, şıır dalında "Iör ve Güneş" adlı kıtabıyla Aydın Afacan \e "MegerSözGumüş" adlı kıtabıyla odulu paylaşan Sina Akyol'a odullennı ıse Mehmed Kemal \erdı Odul torenıne lstanbul Valısı Rıdvan "Yenişen'ın yanı sıra, TRT Genel Muduru Ta>fun Akgüner. lstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. eskı Kultur Bakanlığı Musteşan Emre Kongar. lstanbul Kultür ve Sanat Vakfı Başkanı Şakir Eczacıbaşı, eskı lstanbul Buyukşehır Beledıyesı Başkanı Nurettin Sözen. gazetemız Yayın Kurulu Başkanı tlhan Selçuk gazetemız yonetıcılen ve yazarlan katıldı Kalabalık bır davetlı grubunun bulunduğu torende. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Vakfı Başkanı Güldal Mumcu. ODP Genel Başkanı L'fiık UraS. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı ve Vakfı Başkanı Türkan Saylan'ın yanı sıra ış. edebıyat, plastık sanatlar, tıyatro. muzık, sınema. basın \e televızyon dunyasından çok say ıda kışı yer aldı Gilda Assa topluluğunun verdıklen konserle renk kattığı geceye katılamayarak telgraf çekenler arasında ıse Başbakan Mesut Yümaz. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Kultur Bakanı Agâh Okta> Güner. Mıllı Savunma Bakanı Oltan Sungurlu. Sağlık Bakanı \ üdınm Aktuna. De\ let Bakanı Ali Talip Özdemir, Dev let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe. Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Emin Kul Bayındırlık ve tskân Bakanı Mehmet Keçeciler. Dev let Bakanı \aman Törüner. Tanm ve Koyışlen Bakanı İsmet \ttila. Dev let Bakanı Halit Dağlı Dev let Bakanı tbrahim Yaşar Dedelek, Dev let Bakanı Ersin Taranoğlu. Sayıştay Başkanı M. \ecdi Gönül, Mıllı Eğıtım Bakanı Turhan Tayan. De\ let Bakanı \bdülkadir Aksu, Tunzm Bakanı Işıla> Saygın. Yargıtay Başkanı Müfıt Utku. Adalet Bakanı Mehmet Ağar Dışışlen Bakanı Prof Dr EmreGönensay, Malıye Bakanı Lütfullah Kayalar. Dev let Bakanı Eyüp \şık, tçışlen Bakanı Ülkü Güney. Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral M. Hikmet Bayar. TC Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel. Şışh Beledıye Başkanı Gülay Atıg, Yaşar Holdıng Yonetım Kurulu Başkanı Selçuk Vaşar. Şinasi Ertan, Erol E\gin, Bilsay Kuruç ve lstanbul Defterdan Alper Kuş bulunuyordu ibrahim Paşa Saravı. başta lstanbul Nalısı olnıak uzereçoksayıda davetliyeev sahipliği yaptı. Berin Nadi, torenin sunucusu Nevzat Şenol ile. İlhan Selçuk, ODP Genel Başkanı l tuk l ras. Esin \fşar, Ahmet Le\entoğlu ve Selmi \ndak. Gülriz Sururi ile \\şe Emel Mestçi. Yunus Nadi ödüllerinin vcrildiği dün akşamki torene her kesimden katüiın vardı. \ğırlıklı olarak sanat dünyasmın isimlerinin yer aldığı tören sonrası resepsiyona katılanlann ortak sohbeti. Erbakan'ın başbakanlığıyla ilgiliy di. lstanbul Kültıir ve Sanat Vakfı Baş- kanı Şakir Eczacıbaşı ile Milliyet gazetesinden Doğan Heper. Nail Güreli, Eren Giıvener. Hasan Çakkalkurt \e TRT Genel Müdü- rii Tayfiın Akgüner. (Fotoğraflar H AT1CE TUNCER, ERZ ADE ERTEM. DE\ RIM B \ R \ \ ) K o a l i s y o n P r o t o k o l ü / İ m a m - h a t i p l i l e r e t e m e l e ğ i t i m k a p ı s ı a r a l a n ı y o r 4\K4R4 (Cumhuriyet Bürosu) - RP-D\ P koalıs\ on hukumetının ıçerık olarak za\ ıf bulunan protokohmde zo- runlıı egıtımın 8 \ ıla çıkarılması ongo- rulurken ımam-hatıp okullannın da bu kup<;amda değerlendınlmesı ıçm açık kapı buaküması dıkkat çektı Başbakan }ardımtısı \e Dışışlen Bakanı Tansu Çiller m RP lı koalıs\ ona \ onelmesının en lemel nedenım ohışturan TB\i\iso- rıtştuı mulaı ının \ argı denetımıne alın- masım ustu kapalı olarak hukme bağ- la^an protokoîde hlam ulkelernle ış- bırlığımn gelıştınlmesı ongoruldu Isra- ıl leaskeıı ışbırhğmı dekapsa\an Tur- kı\e nın taraf olduğııstıatejık anlaşma- laıa bağlı kalımlucağını hukme bağla- \ankoulıs\onprotokohmde, ııluslarara- sıanlaşmalaım Turkne nmçıkarlanna a\ kın olaıak tatbık edılmesıne "ı:m \e- rılme\ eceğı \ urgulandı Dm \e \ akıf hızmetlerı konusunda 3 kuçııkpaıagıafın \eraldığıpıotokolde \ ıllık getuısı mıh arlarca dolara ulaşan tunzm konusunda iadece Tunzm m gehşmesıııe azamı ozetı \e ga\ret gos- teı ılecektıı tumcesnie \ etımlmesı dık- kat çektı Protokolde, cumhuı n etın temel nıte- lıklerı konusundakı gu\ente Turkne Cumhumetı nın demokratık laık\esos- \al bır hukuk de\letı olması, Ataturk ıl- kelerı ıkı partı arasında vazgeçılmez ortak uzlaşma zemınını teşkıl etmekte- dır" tumcesn le dıle getınldı Pı otokol- de, ıkı partı arasında sonın \aratabıle- cek du\ arlı konular, RP \ e DYP tabanı- nı da rahqtsız etme\ecek bıçımde esnek \e ıkı \onlu kaleme almdı RP-D)P Koalıs\ on Hukumetı Protoku' başlıklı eklern le bırlıkte toplam 17 sa\jalıkpı o- tokol metnı şövle CİRİŞ Turkıye ıçerde ve dışarda acıl cozum bekleyen sorunlarla karşı karşıyadır Bu sorunların çozumu ve onune çıİcan tanhı fırsatlann değerlendırılmesı ıçın guçlu. is- tıkrarlı ve kararlı bır sıyası ıradeye ıhtıyaç vardır 24 Aralık 1995'te yapılan Mılletvekılı Ge- nel Seçımlen parçalı bır parlamento arıt- metığıortayaçıkarmıştır Bu arıtmetık hıç- bır partıve tek başına ıktıdar ımkânı ver- memekte, dolayısıylahıçbırpartının ılke- lerını ve programını uygulama fırsatı tanı- mamaktadır Demokrabi bır uzla^ma rejımıdır llke- ler ve programlar etrafında sağlam bır uz- la^ma, Turkıye'nın ıhtıyacı olan ı-.tıkrarın onşartıdır 24 \ralik seçımlennden sonra \ucut bulan -\\\P - DS P azınlık koalıs- yonu. bu uzlaşmanın sağlam esaslara da- yanması gereğını bır tecrube olarak gos- termıştır RP ıle ü\ P bu tecrubenın ı^ığında Tur- k\ye nın ıhtıvacı olan ıstıkrarı sağlavarak ıç ve dı^ sorunlara karşı ıhtıyaç duy ulan sı- yası ıradeye sahıp olacak bır koalısvon hu- kumetı kurmava karar vermıslerdır Her ıkı partı programlannm hedetlenmn tark- lı olduğunun bılıncındedır Koalisyon hukumetı anayasamızda ıfa- desını bulan ılkelerden hareketle ortak bıı programı ve ortak hedeflen ıhm akıl tec- rube mılletımızın faydası ve temel ınsan haklarına say gı ılkelenne gore ve uzlaşma mantığı ıle gervekle^tırecektıı Turkıye Cumhunyetı nın demokratık laık ve sosyal bır hukuk devletı olması •\taturk ılkelen ıkı partı arasında vazge- çılmez ortak uzlaşma zemınını teşkıl etmek- tedır Bu zemın uzerınde. Mıllı ve manev ı değerlere bağlı olmay ı. Dın ve vıcdan hurnvetı teşebbus hurrı- yetı ve duşunce hurnvetının demokrasi- mızın vazgeçılmez unsurları oldugunu her ıkı partı de temel bıı kabul olarak ortaya koyarlar Dev letı venıden vapılandırarak çağın \ e ulkemızın ıhtıy açlanna uyumlu halegetı- rılmesinı temel hedeflenmız olarak telak- kı edıyoruz Bu anlav is ıçınde RP ve DYP olarak ku- racağımız ortak hukumet. anavasa degı- şıkhğınını zorunlu kıldığı uvum vasalan- nı çıkartmak nııfussavımını yapmak. seç- menyazımını yapmak hızlabozulaneko- nomık yapıv\ duzeltıcı îstıkrar tedbırlen- nı almak \e aşagıdakı hedeflen gerçekles- tırmek uzere anlaşmış bulunııidktadır 1. CÜVENLİK VE İÇ BARIS Dışkaynaklı bolucu teror. ıçguvenlı- ğımızı tehdıde devam etmektedır \na- yasamızda yer alan esa^lar ve bılhassa unıter-mıllı dev let yapısı muhafaza edı- lerek terorle. ıçte ve dışta kararlılıkla mucadele edılecektır Terorle mucadelenın manev ı ve psıko- lojıkboyutuıhmaledılmeyecek bunuı- cadeleyı yuruten guvenlık guçlenmızı zaata duşıırecek tartısmalara mahal ve- nlmeyecektır Doğu ve Guneydoğu bolgesınde ya- şayan ın^anlanmızın refah ve huzurge- tıreeek butun ekonomık ve sosyal tedbır- leralınacaktır Bırlık. beraberlık ve kar- deşlık duyguları pekıştırılecektır Olağanustu hal. gereklı tedbırler alı- narak kaldırılacaktır 2. EKONOMİ POLİTİKALARI Ekonomıde guvenortamırunteMM veser- best pıyasa ekonomısının tum şartlarını sağlayacakortamıngerçekleştırılmesıana hedeftır Ekonomık kalkınmada temel esas rant ekonomıs\nden urenm ekonomısıne geçış olacaktır a. Ekonomik lstikrara ^ onelik Tedbir- ler - Enflasyonla cıddı bır mucadele yapı- lacak ve ıstıkrarlı buyüme sağlanacaktır - Gerçekçı kur polıtıkası ızlenecektır - Adalethbırvergıduzenıolusturulacak. uretım faktorlerı ıızerındekı vergı vukuha- tıfletılecektır Sürecek Sorunlar bitmiyor Oğretim üyeleri ücretlerden yakındı • Turk Eğıtım-Sen. açıklamasında unı\ersıte hocalanndan haklannı almak ıçın orgutlu bır şekılde hareket etmelennı ısterken vetkılılere de "Iş ışten geçmeden gelın bu sese kulak \er.n Yırmı bınncı yuzyılın bılgı çağına gebe Turkıye'mızın eğıtım kadrosunu bu sefaletten kurtarın" çağnsı yapıldı lstanbul Haber Servisi- Turkıye'dekı bırçok sektorde olduğu gıbı eğıtım sektorunde de sorunların arkası kesılmıyor Eğıtımde oğrencılerın bır kısmı katkı paylarından bır kısmı harçların fazla oluşundan, araç gereç bulamamaktan veterlı eğıtımı goremedığını soyluyor Lnnersite oğretim elemanlan ısealdıklan ucretın vetersızlığıne dıkkat çekıyor Turkıye Eğıtım ve Oğretim Işkolu Kamu Çalışanlan Sendıkası (Turk Eğıtım-Sen) personelın ozellıkle ucret problemı oldugunu belırtıyor Turk unıversitelennın çok ağır ve gıtgıde kronıkle^en bır ıç kananıa geçırdığını kaydeden sendıka yetkılılen yaptıklan açıklamada bunun sebeplennı şoyle belırtıvorlar "L'nıversitedeki aşın oğrenci birikimi eğitimin kalitesini dusuruyor. bilimsel araştırma ve geliştirme imkânlan çok ktsıtlı. Bir vandan ders, diğer yandan oğrenci sayısının aşınlığı bu faaliyetlerı sekteye uğrattığı gibi, kutuphane. laboratuvar ve diğer imkânlann çok kıt oluşu da universitelerin gerçek anlamda unıversite olmasını zorlaştırmakta. \kadenıik personel parasal açıdan çok buy uk ve çok ciddi bir bunalım içerisine itilnıiştir." Lnıversite hocalığının toplumsal saygınlığmı buyuk olçude yıtırdığı kavdedılen açıklamada, "t niversite hocalığı bir meslektir, amatorce yapılan. boş zamanlarda vakit geçirnıek için uğraşılan bir °boş zamanları değerlendırme meşgalesi değildir. Ünrversite hocası. yaptığı iş için kendi cebinden para harcayan tek memurdur" denılıyoı Personel ucretlennı de "profesor 46 milyon, doçent 32 milyon. yrd. doçent 29 milyon. oğretim gorevlisi 24 miKon ve araştırma gorevlisi 22 milyon" olarak siralayan sendıka, açıklamasında ozetle şu goruşe ver venyor "l niversite hocası her şeye rağmen ucret somnunu yuksek sesle konuşmaktan. açıkça dile getirmekten utannıakta. hicap duymakta. yuzu kızarmakta. gururunun kınlacağını duşunmektedir. Kan kusarken kızılcık şerbeti içtiklerini soy lemekte, sessiz. mahcup, sıkılgan ve utangaç bir tav ırla v urdumduy maz siy asetçılerden medet ummaktadır. Fakat bunun boş , bir umutlanma olduğu açıkça »örülmektedir. Pişkin • •/ yetkililler. ontann bu ivi nivetlerini sonuna kadar istismar etmekten çekinmemekte. Daha açıkçası hocalaıia gızli gizli ve ince ince alay edilmektedir." Turk Eğıtım-Sen açıklamasında. unıversite hocalanndan haklarını almak ıçın orgutlu bır sekıl hareket etmelennı ısterken vetkılılere de "tş işten geçmeden gelin bu sese kulak verin. V irmi birinci yuzyılın bilgi çağına gebe Turkiye'mizin eğitim kadrosunu bu sefaletten kurtann" çağnsı yapıldı Dış basında laiklik kaygısı 'Cumhuriyet için gerçek bir deprem' Haber Merkezi- Dış basın. D\ P-RP koalısyonu haberlenne genış yer ayırırken vapılan yorumlarda "73 yıl once laik temeller uzerine kurulmuş bir cumhuriyet için gerçek bir deprem" denıldı Fransa'nın onde gelen gazetelerınden Lıberatıon. Turkıye'de kurulan yenı koalısyona ılışkın olarak "LaikTürkiye'nin başında bir İslamcı" başlığını kullandı \enı koalısyonun 73 yıl once laık temeller uzenne kurulmuş bır cumhunyet ıçın gerçek bır deprem oluşturduğu behrtılırken kamuoyunun buyuk çoğunluğunun bu yenı ıttıfakı eleştırdığı kaydedıldı Lıberatıon. habenndeyenı koalibyon hukumetının TBMM den guvenoyu alması gerektığıne dıkkat çekerken Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ın tslamcıların hukumete gırmelenne karşı çıkacağı yonundekı sozlennın Erbakan tarafından sert bır dılle eleştınldığı anımsatıldı Yunanıstan'dakı hukumete yakın kaynaklardan basına sızan ılk bılgılere gore Başbakan Erbakan'ın I9"?4"tekı Kıbns Banş Harekâtı ve sonrasındakı tutumu Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'ın Kardak knzı sırasindakı bılınen kararlı tutumu kaygı ıle karşılanıyor Bugune kadar Arap dunyası ıle Turkıye'ye karşı bır pakt ıçınde yer almaya çalışan Atına'nın bır diğer rahatsızlığı ıse Erbakan ın yaklaşımı ıle sozkonusu paktın çozulebıleceğı \tına'da hukumet çevrelennde en çok merak edilen konular arasında Çekıç Guç ve İsraıl'le yapılan anlaşmalar basi çekıyor \unan medyası konuyla ılgılı yorum yapmak ıçın 54 hukumetın ıcraatlannı beklemeyı tercıh edıyor Yunanıstan'da cıddılığı ıle tanınan Kathımennı gazetesı haben "Tiırkiye'de Erbakan, Çiller ile hukumet kurdu" başlığı ıle duyururken \unanıstan Komunist Panısı'nın yayın organı Rızospastıs "Erbakan Başbakan oldu", Av gı "Erbakan ve Çiller rolleri dağıttılar". ıktıdar yanlısı Nıkı gazetesı "Çiller. Erbakan'ın eline düştü1 ", Elefteros gazetesı ıse "Türkiye'de İslam iktidarda" başlıklan ıle haben aktardılar Hukumetın kuruluşu. Rus basın yayın organlan taratından "Laik Turkıye Cumhuriyeti'nin 73 yıllık tarihinde ilk kez İslamcılar iktidarda" şeklındekı ortak yorumla verıldı Moscovv Tımes'ın. "İslanıcılann liderliğindeki koalisyon ona\ landı" başlığı taşiyan haberınde RP nın Batı karşıtı goruşlerı ıle tanındığı belırtılerek "RP'nin yeni hükumette yer alması, Turkiye'nin Batı ile yakın ilişkilerini zedeteyebüir"* goruşu savunuldu Moscovv Tnbune de haberınde. "Başbakan İslamcılardan" başlığını kullandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle