30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 KanaiD 23.ool Yapımda, John Huston'm 'Afrika Kraliçesi'nin çekimlerinde yaşadıklan anlatılıyor 'Teke Tek' TV Servisi - Teke Tek"te Fatih Alta>lı, Ozel Harekât Tımı'nde gorevlı A>sun Şahin l nlü'nun 61um olayını aynntılı ola- rak ele alıyor Savcıhğınel kovduğu olayda Unlu'nun aılesı. kızlannın olumünden ayn ı meslekten olan kocası- nı sorumlu tutuvor Fflııı bahanesiyle fil avlaıııak HBB 11.30 'Siyaset 12' T\' Servisi - Osman S. Arolat'ın sunduğu "Siya- set 12"deTurkıye dekı son sıyası gelışmeler tartışıh- yor ProgramaCumhurıyet gazetesı yazan Avdın En- gin. Son Ha\adıs gazetesı yazarları Kurtul AÎtuğ, Js- mct Berkan \ e Mıllı Gaze- te yazan Ekrem Kı/ıltaş katılıyor TRT2 21.25 Cumhuriyete Kanat , Gerenler TV Serv isi - Mengu Er- tel'ın sunduğu "Cumhuri- \ete Kanat Gerenler"de cumhunyetın yetıştırdıgı ılk kadın egıtımcılerden bın olan Halide îsusret Zorlu- runa'nın hayatı anlatılıyor [tS) KanalDOOlO Beyaz Avcı, Kara Yürek - Whıte Hunter Black Heart / Yonetmen Clint Eastvvood / Oyuncular Clint Eastvvood, Jeff Fahey, Charlote Cornvvelt, Norman Lumsden /1990 ABD, 112dakıka SEVİN OKYAY Fılmın adına bakılınca, ın- san Arhka'da geçen bır ma- cera fılmı ızleyeceğını sana- bılır Oysa yapımcıların ka- panış jenenğınde "haval mahsulu" oldugunu ozel- lıkle belırttıklen fılmın en ıl- gınç vanı. ha>al mahsulu ol- mavışı Clint Eastvvood gerçı "gerçek"e bır nebze- "haval" de kanştırmış, ama fılmı aslında Peter \ ier- tel'ın 1953"te yayımlayan aynı adlı kıtabının bır uyar- laması Vıertel bu kıtapta, John Huston'la Afnka'da. "The African Queen"ın çekımı sırasindayaşadıklan- İzlev iciler. filmin ilk yirmi dakikasından sonra Eastvtood'un Huston'ı andırmasına alışıyor ve sanatçının çelişkileri>le varatıcılık siireci iızerinde >oğunluk kazanı>or. na bırıncı elden tanıklık edı- yor "VVhire Hunter Black Heart"ın başında. yonet- men John W ılson (Heming- wa>"ı andıran Huston"ı an- dırmay a çalışan, hay lı de ba- şanlı olan East\\ood) 1951 yılında trlanda'dakı muhte- şem evınde, eskı dostu ya- zar Pete Verreirı (kıtabın yazannın adının ayıp olma- sın dıve bıraz değıştırılmış bır versıvonunda Jeff Fa- hey) kabul eder Bız de olay - ları Verrell'ın gozuvle ızle- rız Fılmekıbı Afnka'yagıt- tığı zaman ıse yonetnıenın asil nıyetının fiİm çekmek- tençok vahşı hayvanları av- lamak, ozellıkle bır fil vur- makoiduguanlaşılır Zaten. adını bıle hatırlamakta guç- luk çektığı son projesını (ikıncı Dunya Sa\aşı'nda Almanlara karşı çıkan yaşlı. ıçkıcı bır kaptanla hanım ha- nımcık. evde kdlmış bır og- retmen) gerçekleşırmek ıs- temesının ıkı esas nedenı ıse Gerflimli ve seyri keyifli HBB 16 00 Mogambo - Mogambo / Yonetmen. John Ford / Oyuncular. Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly, Donald Sinden /1953, Ingıltere. 116 dakıka TV Servisi - Kenyalı be- yaz bır a\cının karargâhına şov duny asından bır Amen- kalı kız \e bır ingılız antro- polog ıle kansı gelır Sonra da hep bırlıkte gonl av ına çı- karlar Vvilson Collison'ın oyunundan uy arlanan. Vic- tor Fleming'ın ve gene Clark Gable'ın oynadıgı "Red Dust"ın se\ımlı, ra- hatlıklaseyredılebılen, aksı- yona kuvvet vermışbırtek- rar-yapınıı Ford'un yonetı- mı fılmın onune çıkmıyor "Mogambo", Ford unsur- lanndan yoksun olmasa da en azından bunlan ınsanın gozune sokmayan bır film Ustad. zaman zaman boyle beklenmedık (ama haylı stı- hze) ışler yapardı Mesele bır aşk uçgenın- den ıbaret Vıctor safarıler duzenleyen bır beyaz avcı "Shovvgil" Eloıse. \'ıctor"u \fnka'dakı ussunde zryaret eder "Mogambo". "Red Dust"ıncınsellığı(odevnn ko^ullarına gore) on plana çıkaran yaklaşımından \ok- sun olsa da genlımlı. seyn keyıflı bır fılm Gable artık genç \e sert plantasyon ne- zaretçısı degıl Grace Kelh (solda) ve Ava Gardner 'Mogambo'da. TRT'nin EBU başarısı ANK.ARA (Cumhurıvet Burosu) - Almanyd'nın Saarbrucken kentmde bu \ıl 22'ncısı duzenlenen \\ rupa \ ay ın Bırlığı'nın (EBL ) "Kucuk Çocuklara V onelik Magazin Programları Se\ır Seçim Toplantısı"nda TRT Istanbul Tele\ ız>onu vocuk \e gençlık programları ba^anlı sonuçlar aldı EBU'nun en ba^arılı etkınlıklennden savılan toplantıva bu >ıl TRT 5 çocuk nıagazını ıle katıldı Toplantı sonunda TRT Istanbul Tele\ız\onu Çocuk \e Gençlık Mudurlugu'nde gore\lı Mustafa Atış ın hazırladığı "Portakal" 7 "Neon Işıklan" 4 ve Belgin Dudsun'un hazırladığı "Makarna" adlı magazın 3 talep aldı -\ynca yıne Mustafa -Mış'ın kurguladığı "Caretta Caretta V a\ruları" adlı magazın 8 ve "Be\az Balina" adlı magazın de 4 talep aldı 250 bın dolara varan borçla- nnı temızlemek ve Afn- ka dabırsafanvapmak Ya- pımcisıvla (Sam SpıegePı "ha>aleden"' bırroldeGe- orge Dzundza) v e potanbiyel fınansorlerle toplantılar va- par Yonetmenlenn, kendıle- nnden başkasını ve fılmle- nnden başka her şe> ı duşun- meven zorbalar oldukları yolunda ya> gın bır kanı v ar- dır. Hatta bunun. ıyı fılm çekmek ıçın neredeyse şart olduğu yolunda bır ızlenım bıle edınır ınsan Clint East- vvood'unovnadığı John W ıl- son da bu kanıy ı yalanlayan bır kı^ı degıl Zaten John Huston'ın da pek başkaları- nı duşunen bır kışı oldugu ıddıaedılemez Evlılıklenn- de. dostluklarında v e sorum- luluklarında ılk plana daıma kendı ısteklen çıkmış Atlar, ıçkı. kumar ve kadınlara olan tutkulannı da gerçek bır Hemıngvvay kahramanı gıbı ve onlar uzerınde ılahı bır hakkı varmışçasına surdur- muş Son yıllannda ıse bıraz daha yumu^adıgı v e ozellık- le çocuklanna meslekı açı- dan vardımcı oldugu >oyle- nebılır Ama John Huston gerçekten de hakıkı olama- vacak kadar abartıh bın. bır efsane En ıvı fılmlen ken- dısıne benzeyen adamlar üzenne. onu en ıy ı yansıtan aktor ıse Humphrev Bo- gart (The Maltese Falcon, Treasure of the Sıerra Mad- re. The Afrıcan Queen) Eastvvood. "Tightro- pe"dan bu yanaovnadığı ılk antıpatık karakter olan John V\ ılson'da. Huston"ın gıvdı- ğı turden gıysıler ıçınde. onun gıbı duruyor. onun gı- bı konuşuyor Fılmın ılk yır- mı dakikasından sonra se- yırcıler Eastvvoodun Hus- ton" ı andırmasına almy or v e bır sanatçının çelıskılen.ya- ratıcılık surecı uzennde yo- ğunlaşıyorlar Eastvvood. belkı de Forester"ın kıtabını. \\ ılson karakten bıraz da kendısının daha once yarat- tıgı karakterlere benzedığı ıçın be>azperdeye uyarla- mıştır Wılsonkafasınaese- nı \apı\or, eskı Eastvvood kahramardan da oy ley dı TRT 2 13 00 Vanya Dayı - Zıo Vanıa - Yonetmen Antonio Salines / Oyuncular Antonio Salines, Francesco Bıanco, Mirina Giulia Cavalli /1991 Italyan, renklı. TN Servisi-RekinTek- soj'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebivat" kuşagında Çehov'un en onemh oyunlarından "V anja Da>ı"nın bır ttal- yan yonetmenın gozunden sinema uyarlaması sunulu- yor Fılmın gostenmınden once Teksoy, Fethi Naci ve Cüne>t Turel ıle Çehov ve "V'anja Da\ı" uzerıne bır soyleşı yapacak Kısa oykulerı ve oyunla- nyla dunya edebıyatına ye- nı bır soluk getıren \nton Pavlovıç Çehov (1860- 1904) ılk oykulenmn gor- dugu ılgı uzerıne doktorlu- gu bırakıp kendını y azarhğa venr Uçvıl sonra daPuşkın EdebıyatOdulu'nukazanır Salines'ten bir Çehov uyarlaması Vanya Dayı'ya İtalyan yorumu Gunluk olaylardan yola çı- karak ışledığı konularda ta>- ralı memurlann. tuccarların, oğretmenlerın rahıplerın dunyasına eğılır ve Çar II. \leksandr*m baskıcı yone- tımını eleştırır Bılımler A.kademısı uyelığını. Mak- sim Gorki'ye bu uyelık ve- nlmedığı ıçın reddeden Çe- hov un ovunları. ıdeal ıle gerçeklıgın çatı^masını sah- neyegetınr Konuağır am<. sureklı bır bıçımde gelı^ır Bu gelısme. bırey sel v e top- lumsal ba^arısızlıklann yol açtıgı ruhbılımsel durumla- rın ızduşumudur Bencıllı- gın tutsağı olan Çehov kı>ı- lerı, y alnızlıga y azgılıdırlar Çehov'u çıkıs, yolu goster- memekle ele>tırenler pozı- tıvıstyazarın ınsanaverdığı değen. daıma ve ısrarla ya- şamaktan y ana olmasını goz ardı etmıs olurlar "Martı" "Lç Kızkar- deş," ve "V işne Bahçesi11 ıle bırlıkte Çehov tıyatrosu- nun temelını oluşturan " \ an\a Da>ı" taşra yaşa- mından portreler çızer Ku- çuk bır çıftlıgı kocasıy la bır- lıkte zıyaret eden guzel Ye- lena. " \ an>a Da_\ı"nın ve bır koy doktorunun kalple- rınde o zamana dek bılme- dıklerı duygular uyandınr \ elena gıttıkten sonra çıft- lıktekıler yıne yazgılarıyla başbaşakalırlar Kaçınlmış fırsatlardan oluşan ya^am- lan eskı tekduzelığıne bu- runur Bildik 'yol öyküleri'nden, ama kahramanlan değişik Bela getiren özgürlük ) ShoH TV 20 30 Thelma ve Louise -Thelma and Louise / Yonetmen Ridley Scott / Oyuncular Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, BradPıtt/1991 ABD yapımı 128 dakıka TV Servisi- Da- ha on yıl once Hollyvvood'daboy- sî herhâlde skandal D a > İ S ( s a İ d a ) > e S a r a n d o n 'Thelma v e Louise'ın kaçaklar' nı bırakıp, ozgurceyaşama- yosu 'feminist" çızgılerta- yakararvenr Louise (Sa- şıyor Benzeroykuyuanla- yaratırdı Duşunun Ikı ka- dın. onlenne gelenı vurup yakarak kaçıyor ve butun bunlar "özgurlıik \e kim- lik arayışı" olarak sunulu- yor Ama sinema endust- nsı. her zaman toplumsal eelışmelerı ızledıgınden. Î99 l'deboyle bır fılm ola- ğan. hatta gereklı hale gel- mıştı Thelma ve Louise. her şeyı, evlennı ve erkeklen- y randon) olgun bır kadın- dır, gerçekçı ve kararlı bı- ndır Genç Thelma (Davis) ıse heyecanlı. dengesiz ve saftır Farklı kışılıktekı bu ıkı kadının ozgurluk arayı- şı. onceden kestıremedıkle- n sorunları da berabennde getırecektır Callie Khouri'nın Os- car'la odullendırılen senar- tan pek çok *>or fılmınde, erkekler yada kaçak çıftler başroldeydı Bakışaçısıde- gısınce. olaylann bambaş- ka bır renge burunduğu go- ruluyor Thelma \e Louı- se'ın. kaçarken geçtıgı cog- rafyalar ve fınaldekı unlu Grand Canyon bıle olaga- nustuyabancı, fantastıkbır nıtelık kazanamamış KENT HABERLERİ Beyoğlu'nun en eski lokantalarmdan Rejans'ın müşteri hizmeti kusursuz Atatürk, en esld müşterilerindendi Konakların tamamı 4 katlı ve deni/ nıanzaralı olacak. (Fotoğraflar SAADET LSLU) Bir koııak alaııa bir BMW bedava • Akşen İnşaat AŞ Yönetım Kurulu Başkanı Fazıl Şengül promosyonun amacını "'Burayı kalkındırmak, ınsanlan buraya çekmek" dıyerek açıkhyor. İstanbul Haber Servisi - Promosvon çılgınlığı konut satı^ına da sıçradı Son zamanlarda yapılan çagdaş ve buy uk y erleşım alanlany la dıkkatlen çeken Buy ukçek- mece. Bevlıkduzu ve Hadımağa bolgelennın ortasına yapılan "Hasbahçe Ko- nakları"ndan alanlara bır de BM\\ marka otomobıl venlı>or Ilketaptayapımı tamamlanan 8 vüla ıçın duşunulen bu promosyo- nun amacını ""Buravı kal- kındırmak. ınsanlan bura- ya çekmek" dıye ozetle- \en Akşen tnşaat AŞ Yo- netım Kurulu Başkanı Fa- zıl Şengül, projenın tama- mını bır y ıl ıçınde bıtırme- yı duşunduklennı soyledı Tamamı denız manzaralı olan 4 katlı konakların ıçınde 5 >atak odası. ço- cuk odası. her kattabanyo. ,, , . ,„„ . . , . sauna.terase,b.mekânlar Konaklar 300 b,n dolar- bulunuyor 300 b,n dolara d a n s a t l « a ««»»>««•- satılacak olan vıllalann bır ozelhgı de şomınenın uze- rınde \e çatıda bulunan, sanatçı Yavuz Plevnelı tarafm- danyapılmış duvar resımlen Şengül, vıllalann toplam 70 tane olacağını. bundan sonrakı etaplarda saglık oca- ğı, okul gıbı tesıslervapmayı duşunduklerını de belırt- tı Akşen inşaat tarafından yapılan konııtların satışı bu- gun duzenlenecek bır kokteylle gerçekleşecek tstanbul Haber Servisi - Sınıler kurulup yer- de yemek yemenın gelenek oldugu donenı alaf- ranga say ılırken fastfood'un alı^kanlık halıne gel- dıgı gunluk y aşamımızda bır Bey oğlu kulturudur Reıans'tavemekvemek Ozellıkle eskı Galatasa- ray lıselılenn bulu>ma noktası olan bu mekan. Kı- nmlı btr aılenın kurdugu Bey oğlu nun en eskı lo- kantası Reıans'ın ortaklanndan Zinnur Hanım hemen eklıvor "Ama en eski esnafı değiliz. En eski- miz avakkabıcı Mahmut Efendi." Rus madamlann hazırladıkları. daha çok Rus v e Fransız mutfagı vemekler kımlerı getırmemıı> kı Reıans'a Kımlenn olduğunu gerçekten merak edersenız gıdıp masalann yanlarına çakılmış ku- çuk plaketlere bakmanız veterlı olacaktır Çunku Rejans severlerın masalan onlara ozel kılınmış Tahmın edebıleceğınız gıbı Ataturk'un de çakılı bır plaketı varburada Ataturk Rejans"ın en eskı muijtenlerınden bın olurken Rejans da. Ata- turk'un Bevoglu'nda zıyaret ettıgı ve gunumuz- de oldugu eıbı korunan ıkı y erden bın Dığen ıse Pera Paîas" Zinnur Hanım, müsterileri ile iyi bir dost, vanında çalışanları ise lokantaya ortak ola- rak değerlendiren ivi bir işletmeci. Zinnur Hanım pohtıka konuşmaktan hoşlan- madığını soy lemesıne karşın, konu zamlara gelın- ce hukumetı eleştırmekten gerı kalmavıp. "Sü- rekli zam gelivor. Ama ben bu zamnıı müşte- Akaretler'deki evler apartotel ve işyeri olarak düzenleniyor Sıra evler turrane kazandırıhyor İ Beşıktaş Serencebey'de sahıbmden satılık daıre Tel:2613750 Nufus cuzdanımı > ıtırdım Hükumsuzdür. RABtAPOLAT İstanbul Haber Servisi - Osmanh Inıparatorluğu'nun ılk toplu konut orneklerınden bın olarak kabul edılen Aka- retler'dekı sıra ev ler, aparto- tel ve îşyen olacak Akarnet Yonetım Kurulu Başkanı Barlas Kuntay proıe ta- mamlandıgında Turkıye'nın en onemh tunzm yanrımla- rından bırının gerçekleşmış olacağını soyledı Proje kap- samında Atatürk'un kıracı olarak oturdugu ev de muze olacak Akaretler'dekı sıra ev lerın restorasyon çalişmalarının başlaması nedenıy le bıtırılen ornek bınada bır basin top lantısi duzenlendı Net Hol- dıng AŞ karuluşlarındat Akamet tarafından yurutulen restorasyon çalışmaları hak- kında bılgı v eren Barlas Kun- tay. proıelennın 1987\ılmda ımzalanan sozleşmev le başladığmı ha- tırlatarak "O zamandan beri çok bu- y ük engellemelerle karşılaştık. Ama bugun imar planı tastik edilmiş, in- şaat ruhsatı alınmış ve restorasvo- na başlanmıştır" dıye konuştu Pro- jenin uç aşamadatamamlanacagını ve ılkaşamanın 18ay ıçınde bıtırılecegı- nı soyleyen Kuntay şoyledevam ettı "Bu proje ofîs, dükkân, lokanta. şergi salonları ve kafeden oluşuvor. İçindeki toplam 127 unitenin 94'ü apartotel. 25'i dükkân ve 6'sı gıda n l n l "< t 0 P ' u konutları, şımdı apartotel olarak turızme hızmet edecek. ilgili ünitelerdir. Projenin top- kıratı olarak oturdugu evın muze ve 35 il d l llam 35 milvon doiara mal olması beklenivor." Ilk yapılan çalışmalarda otel yap- mavı duşunduklerını. ancak Istan- bul'un tunzm ve ış hayatındakı gelış- melerın boyle bır çalışmayı gerektır- dıgını de belırten Kuntay "t'luslara- rası ticaret ve iş dünyasının Islan- bul'daki temsilcilikleri ve voğun işa- damı trafiği, otellerin verdiği hiz- met dışında bir hizmet beklemekte- dir" dedı Kuntav ayrıca, Ataturk'un kutuphane olarak kullanılacağını da sozlenne ekledı Beşıktaş ı mumkunolduguncacan- lardırmayı amaçladıklannı soyleyen Beşıktaş Beledıye Başkanı Ajfer \tav da "Bu projenin dokuz sene- dir başlamamasında Anıtlar V iık- sek Kurulu'nun. beledivenin ve Net Holding'in günahları vardır. Ama hepimiz bunlan bir kenara bırakıp buravı Beşiktaş'a kazandıracağız" dıve konuştu rilerime her an yansıtamam ki... Onlar benim dostlarım" dıyor Hızmetını kusursuz v ermeye ozen gosteren Re- jans'takı yonetım anlayışı gerçekten de muşten- den yana Orneğın sıpanşını verdığınız bır yeme- gın tadına baktıktan sonra begenmemenız halın- de sızın yuz ıfadenızden durumu anlavan garson hemen gelıp başka yemegı tavsıye edıyor Sakın kazıklanıy or muyum duy gusuna kapılmayın. çun- ku beğenmedığınız yemek zaten hesaba yansımı- yor Ancak bunun da bır bedelı vartabu kı Oda Rejans'a dost olmak Topragın, huznun ve sevgılının gozlerı kadar kahv erengı tonlardakı bu mekânı. dıger bırçok lo- kantadan ayıran bır başka ozellık ıse kendıne oz- gu ıçkısınde Kararsız sarı rengı ve ıçınde yuzen ınce soyulmuş lımon kabuklanyla pek bır masum gorunen bu ıçkının adı san votka Mayhoş tadıy- la bır de o kuçucuk ınce bellı kadehlerde onunu- ze gelınce bır tek daha, bır tek daha dememek ım- kânsız bstelık kuralı gereğı 'şerefe' denıldığı an- da tamamını bır dıkışte ıçmek zorundasınız Rejans'ta asla yıkamayacagınız bır kural da bu- lunuyor Pro^kı Oldukça zahmetlı yapılan bu Rus bo- reğınden bır tane daha ye- mekıstesenızvermezler Sa- kın ne dert. dıye duşunme- yın Tadına baktıktan sonra sız de bunun bır an once ço- zumlenmesı gereken bır so- run olduğuna karar v erecek- sınız Rejans'ın ustası olduğu dı- ğer vemekler arasında ıse ta- vuk kıyefskı. mereng. elmalı ordek ya da kremalı kesiane savılabıhr Ozellıkle Rus mutfağının bu nadıde ornek- lennı layıkıvla Turk lokanta- sınataşıyanlar ıse aılenın Kı- nm dan goçu sırasında bera- berlerınde getırdıklerı konak çalışanı Rus madamlarmış Zınnur Hanım. bır dostu- nun soyledıgıne gore 72 ya- şında -\ncak gozlerındekı o muzıp ıfadevı gorunce, bu sozun bır rıvavetten ote ol- madığını duşunmenız olası- dır Zınnur Hanım ıse kendı- smışoyleanlatıvor "Babam bir Makedon goçmeni. an- nemin sovu ise Nevşehirli tbrahim Paşa'dan gelivor. Babam Zıraat Fakultesi muzunuvdu ve \merikan Tutun Kabrikası'nda çalı- şırdı. Çocukluğum İz- mir'de geçmesine karşın ben Bir Istanbul havranı- yımdır. Çocukken çok ha- şarıymışım. \vnıbirerkek çocuğu gibi. Belki biraz hi- zava gelirim dive beni Dame de Sion'a vermişler. Ancak orada bile hep hoca- larımı. arkadaşlarımı gul- dururdum." GEREKLI TELE,TONLAR Bılınmeyen Numaralar 118 Yangın Ihbar: 110 Polıs Imdat: 155 Jandarma-156 Zabıta Mudurluğü 153 ALOlSKİArıza185 • SAĞLIK Hızır Acıl: 112 Sağhk Mudurluğü: 0-212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 MarmaraTıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune 0-216 345 46 80 ŞışlıEtfahO 212 231 22 09 Taksım llkyardım. 0-212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Goztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafık Nobetçı Amırlığı: 0-212 288 72 25 Trafık Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafık Denetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY lçHatlarO-212 663 63 00 DışHatlan 0-212 663 63 00 Rezervasyon- 0-212 663 63 63 • DDY Sırkecı Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehır Hatlan: 0-212 244 42 33 Denız Yollan: 0-212 244 02 07 Denız Otobusu: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Anza: 186 Beyoğlu:0-212 237 23 50 Kadıkoy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefakoy: 0-212 551 15 74 Sanyer. 0-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırkoy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Mudurluğü: (Zıncırlıkuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 P Hava Tahmıni Oğrenme: 0-212 663 0796 Meteorolojı Bolge Mudurluğü: 0-216 355 23 05 OKURMEKTUBU Turistik otelin terasında nişanlılara çirkin saldırı 23 Hazıran 1996 gecesı nıkâh kutlaması ıçın bır grup gençle bırlıkte Merkun Oteh'nın en ust katında bulunan Osmancık ısımh lokantaya gıttık Genç arkadaşlann ne ıçkı. ne uyuşturucu ne de Osmancık ı havaya uçuracak bombaları vardı Bu arada aramızda çok genç nışanlı bır çıft oturuyordu Masada bulunanlardan musaade isteyen nışanlılar. el ele tutuşarak manzarayı ızlemek ıçın terasa gıttiler Aradan yarım saat geçmemıştı kı genç delıkanlı sararmış. genç kız ağlayarak masaya donduler Olayı araştırdığımızda duğunlenne bır ay suresı kalan genç delıkanlı manzaradan duygulanarak nışanlısının omzuna kolunu koymuş ve ne olduysa ondan sonra olmuştu Osmancık ın ıdan ışlerden sorumlu muduru gayet kababırdılle nışanlılann ustune yuruyup kufürler vağdıımış A.yıranlarolmasaymış belkı de daha buyukolaylarçıkacakmış Çocuklar ıçerı geldığınde gozlerınde Turk toplumunu tanıyamamanın verdığı dehşet ve uzuntu vardı En kotusu de, 17 yaştndakı cıcı bır kızımızın gozunden akan gozyaşlarıydı Geçen hafta balayından donerken otobuste el ele tutuştuklan ıçın bıçaklanan çıtt. bugun de tunstık bır otelin terasında çırkın saldırı Bence burada en kotu olay karamsarlığa nefret duymaya ve yılgınlığa ıtılen gençler Yıne de duyguların aşağılanıp oldunılmedığı. hoşgoru tohumlarının ekılıp sulandığı bır Turkıye dıleğıyle Du\arü bir yurttaş
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle