25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Koalis>onortaklanBaşbakanErbakan\e^ardımcısıÇiller, Anıtkabir'imaretedereksajgıduruşundabulundu. EskiBaşbakanMesutVılmazgöre\i\eniBaşbakanErbakan'ade\retti.(TARIK TINAZAY ) Yeni bakanlar, görevlerini devralırken 'inşallah' ve 'Allah razı olsun' dilekleriyle icraatı 'Allah'a emanet' ettiler Erbakan, örtüKi ödeneği de devrafch' A.\KARA(CumhuriyetBurosu)-RE- FAH>OL koalısyonu. ÂVA1 ) OL azınlık hukumetınden "inşallah". "Allah rızası için" sozleriy le, görev i teslim aldı. AN AP CenelBaşkajııMesutYılmaz. ANA\OL lıukumetının bunalıma gırmesıne neden olan ortulu odenek konusunda yenı Ba$- "bakan Necmettin Erbakan a bılgı \erdı RP'nın.basbakanlıkdahıl 11 dev let. 8 ıcracı. D\ P'nın 9 ıcracı. 9 dev let bakan- 1ığı aldığı koalısvon hukumetı. dun ba- İcanlann gore\ lennı teslim al- malanyla ıcraata başladı De- vırteslımtorenlen sırasında eskı bakanlann kısa sure go- rev yapmalarını "kader"ola- rak nıtelendıçen RP'lı yenı bakanlar. konusmalannda ''in- şallah" v e "Allah nzası için" sozlennı kullanarak vaatler- debulundular ANAPIıderıYılmaz. Ba:>- bakanlık'tayakla>ık 1 5 saat suren torenden sonra "Sayın Erbakan'a Başbakanlık do- nemimle ilgili bilgileri tevdi ettim. Ortulu ödenek de da- hiL gerekli bilgileri kendileri- ne ilettim. Bundan sonra, her zaman. ihtiy aç du\ maları ha- linde. gorev donemimle ilgili bilgi \erme>e hazır olduğu- mu ifade ettim" dedı Erbakan. gonışmenın ar- dından. makamında Tansu Çifler ıle bır arava geldı Çiller, bakanının yerine bakan "OVP Genel Başkam Tan- SSı~ÇÜler. Basbakan Yardım- cılığı gorevını Nahit Mente- şe'den torenle de\raldı Menteşe. hukumerın başa- nlı olacağına ınandığını \e buyuk destek olacaklarını kaydederek. "Sayın Genel Başkanım, Başbakan Var- dımcısı olarak gore\e başla- maktadır. Ancak bu. donuşumlu bir hiz- merrir. Sa>ın Genel Başkanımı/in başba- kanlık yapacağı gunu sabırsızlıkla bekli- yoruz" dedı Çiller Dısışlen Bakanlığı gorevını de selefı Emre Gönensay"dan devraldı ÇaüşmaVa ikinci sendikacı 54 hukumetle bırlıkte. Çalışma \e Sos- yal Gu\enlık Bakanlığfnda. "sendika kokenli bakan" geleneğı yerleştı Eskı Turk-İs Genel Sekreterı olan ANAP'lı Çalışma ve Sosyal Gu\enlık Bakanı Emin Kul. gorevı eskı Hak-Iş Genel Ba^kanı. RP'lı NecatiÇelik ede\- rertı Boylece. 48 Çalışma ve Sosyal Gu- venlık Bakanı olan Çelık. Mıllı Selanıet Partısı (MSP) kokenli Şe\ketKa/an. Ah- met Te\fik Paksu ve Eehmi Cumalıoğ- lu"nun ardından. 13 sonra. RP adına ba- kanlık koltuöuna oturdu Gorevı alırken "İnşallah. aşılamaya- cak engelin olmadığını dusunuvorum" dıye koıuıvin Celık kul uıı gorev suıe- sının kisjjığını "Kader.takdirielimizde olınavan nedenler" dıve deüerlendırdı Adalet Bakanı Şe\ ket kazaıı. gorev ı Mehmet Ağardan devraldıktan sonra. "İnşallah, halkımı/ın adliye kapılarında beklenıenıesı, problemlerini suratle ve adaletle halledebilecek şekilde yenne ge- tirehilnıesi ıçin gereken neyse. unu >apa- ÇÎZMEDEN YTKARI MUSA KART Sezgin ve partisinden istifa eden Menzir, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı ağır bir dille suçladı DYP'de mafya hesaplaşması OSMAN AMJOĞAN WkARA-REFAH\OL koalıs- vonunun kurulması \e kabınede yer alfs» bazı ısımler polıs-mafvabaö- lartısını da ortaya koyan son ope- rasyonların ardından D\ P de maf- ya hesaplaşmasını gundeme getır- dı Eskı Istanbul Emnıvet Muduru. Istanbul Mıllervekılı IVecdet Men- zir, Mehmet Ağar'ın. matya ope- rasyonu surerken Tansu ÇUİertara- fından tçışlerı Bakanlığı'nagetırıl- mesıne tepkı göstererek D\ P den ütıfaettı Çiller ı Agarkonusunda uyardığını sovleven Vlenzır maf\a operasvonuna dıkkat çekerek "Bir suru insanın mahkemeyegıttiği. so- nışhırmalann açıld^ı boyle bir dö- nemde İçişleri Bakanhğı gibi bir ma- kamın başına Mehmet Ağar'ın ge- tirilmesinın ne kadardoğru olduğu- nu kamuoyu değerlendirsin" dedı Eskı Içıslerı Bakanı D\ P Aydın Mılletvekılı İsnıer Sezgin de Meh- met Ağar ın "belli amaçlar" nede- nıy le Içı^len Bakanı y apıldıemı sov- ledı AN AYOL hukumetının son done- mınde 1 *Söylemezkardeşler"çete- sının odağında bulunduğu Içıslerı Bakanlığı ve Turk Sılahlı kuvvet- len 'ne uzanan mafya ağına \ onelık operasyonların ardından kurulan REFAHYOL koalısvonunda Içı,le- n Bakanı olarak gorev alan Mehmet Ağar ın mafya operasyonunu en- geliemek ıçıngorevegetınfdığı ıle- rı suruldu Mıllı Istıhbarat Teşkıla- tı (MİT) raporlannda. mafya ıle bağ- lantısı oldıığu ıddıa edılen Mehmet Ağar ın İçişleri Bakanı olduğunun açıklanmasımn hemen ardından D\ P'dekı polıs kokenli ısımler Ağar'a "dikkat edilmesi gerektiği- ni" açıklamava ba^ladılar Hukumetın kurulduğu gun D1 » Pden ıstıfa eden Jstanbul Mıl- letvekılı ve eskı Ktanbul Emnıvet Muduru Necdet Menzir Cumhu- riyet ın sorulannı vanıtlarken. Ağar konusunda Tansu Çıller'ı 2 ay on- ce uyardığını. ancak sonuç alama- dığını bıldırdı "Mehmet Ağar'ın İçLsteri Bakanlığı'na çokdikkatedil- meli" dıven Menzir. hakkında ba- kanlık ıstedıgı yolunda soylentıler çıkmasından endıse etlığını \e ko- nuşinaktan "hicapduyduğunu" be- lırterek sunları soyledı "Son operasyonlar Mehmet Ağar'a sorulmalı. Bir suru adam mahkemeye verildL soruşturmalar var. Bosk'birdonemdebu adamın buraya gelmesine dikkat edilmeli. Oralara dikkat edilmeli.^arın Şu- nun bunun kan>ı!ıgı derlerdiyehi- cap duy uyorum. Tansu Ç iller'e ııya- nlanmıyaphğınızaman. Sakınola kı bu meselevı bakanlık tılan dıve değerlendırme iMen sen ba^bakan olamavacaksın Bana bakanlık tek- lıt etme kamuovu onıınde senı sı- kıntıva sokanm' dedim. Çiller'le 2 ay once konuştum. Her konuda ken- disini uyardım. Bu kadar soruştur- malarınolduğu birdonemde İçişle- ri Bakanhğı gibi bir makamın başı- na Mehmet Ağar'ın getiriJmesinin ne kadardoğru olduğunu kamuoy u takdir etsin." Sezgin de polısle bağlantılı maf- va operasvonu ıle Mehmet Ağar"ın l<,i:jleıı Bakanlığı'na getırılmesıne dikkat eekerek şunlan soyledı "Mehmet Ağaroraya belli mak- satlarla getiriliyor. Soruşturmalar tam başlanıışken. insaniaraçığa abn- mışken, bu koalisvonun kunılmasın- da birisi \dalet, binsı Jçişleri'ni is- tiyordu. İkisi de çok onemlivdi. RP de Merı.umek dosyaları nedeniyle \dalet Bakanlığı'nı istiyordu. Şev- ket kazan da orava getııildi. Istedik- lerini \aptilar. pay laşım sağlandı." cağız. Dun ayrılmış, bugun tekrar donmüş gibiyim" dedı Ağardayargı bağımsizlıgınınonemı- ııe dikkat çekerek. "yargının devletin te- minatı"olduğunu soyledı Eskı Adalet Bakanı Mehmet Ağar. ye- nı gorev yerı olan İçişleri Bakanlığı nda polıs toren mangası taratından karşılan- dı Komıser muav ını olarak gırdığı te^- kılata bakan olarak donmekten tnutlu ol- dıığtıtuı kav deden Aöar. gorev ı "eski bü- yuğum" dedığı l'lku Gu- ney "dendevraldı Mıllı Savun- nu Bakanı Turhan Tayan da gorevı Oltan Sungurlu'dan dev raldı Sungurlu Tavan ınsonde- rece cıddı bır dev let adamı ol- dugunu belırterek "De\letin uygun gorduğu kişiye gorevi ta- bii ki teslim edeceği/. Ama si- /e daha da gonul rahatlığıvla gorevi de\rediyorum" dedı Sungurlu.Genelkurmay Bas- kanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı va da \eda ettı > Tekedesüt\erir' RP'lı kultur Bakanı İsma- il Kahraman gorevı teslim alırken "sahsiyetsiz" bır top- lumolamavacağını belırterek kultıır Bakanlığı nın gorev ı- nın genış bır coğratyay ı kap- sadığını soyledı Mıllı kulturugelıjjtırmenrn gerekli olduğunu kaydeden kahraman Erbakan'a aıt ol- duğunu bıldırdığı "İnançlave inandığı yolda y uruyen, teke- den sut çıkarır" sozlennı ak- tardı \llah nzalı devir RP h Dev let Bakanı Fehim Adak gorev ı Rüştu Saracoğ- lu ndan alırken "Geçen hiz- metlerinden dolavı. daha cv- vvlkilerden Allah nı/ıolsua İle- ride gelecek olanlardan da Al- lah ra/ı olsun. Biz de bir şey yapabilirsek. Allah bizden de razı olsun" dedı RP'lı Dev let Bakanı Giır- can Dağdaş da makama otu- rurkeıı "53. hiikümet uzun (imurtü olacakdeniv ordu. Kı- sa omuıiu oldu. Şinıdi. 54. hu- kumet kısa omuıiu olacak. de- niyor. Rabbim. tersini nasip edecek, hukumetimiz uzun ömiirlu olacak" dıy e konuştu Venı hukumetın en genç ba- kanlarından RP lı Dev let Ba- kanı Teoman RızaGuneri, Ab- dulkadir Aksu dan gorev ı dev - raldı Aksu. kabınenın en genç uyesı ıçın "İnşallah başanlı olur" dedı Dunyadakı mazlum ınsan- ların Turkıye'den beklentıle- n olduğunu ıtadeeden Gune- rı "Hayırlı hizmetleri, Cena- bı Hak nasip etsin diye dua edi>oruz"dedı Dığer bakan- lar da Bakanlar kurulu toplan- tısından once gorev lennı dev - raldılar ı ISTANBUL Artık her Çarşamba akşamı The President Hotel'deyiz Lzeıınızde lacneıdı bu go/a ıızıt aşuğıda tepeden tıınağa Maımaıa \e Istanbul Barbekude kokusmla da\etkât bu lezzet Atdmdan canlı nnızık \e onantal Salata Büfesi Soğuk Mezeler Barbekü Tath-Me>ve Büfesi '- Limitsiz Yerli İçkiler. " 7 TL. 1.450.000.- Canlı Müzik1 t ! Oryantal Rezervasyon: 0.212 • 516 69 80'den 654 _, Tıyatro Caddesı, 25 •> Beyazıt 34490, Istanbul '• Tel 0 212-516 69 80/20 Hat '" ' Faks 0 212-516 69 99 »Pest \Vestern ISJANBüL Nişan, Düğün, Sünnet ve her türlü kutlamalar için FIRSAT TL. 1.2)0.000.- (kişi başı) Her şey dahil Tıyatro Caddesı, 25 34490,Bevazıt-htanbul Tel 0 212-516 69 80 Taks 0 212 - 516 69 99 VVestern DSP ve CHP'li milletvekilleri rejim için uyardı 6 Şeriatçı kadrolar hükiunete taşınıyor' HaberMerkezi-DYP-RPkoalısyonunatep- kılersuruyor DSPveCHPmıllenekılleıı Re- fah ın ıktıdara gelnıesmın ıe|im a(,isindan sa- kıncalı olduğunu belırterek "Refah.kraat hu- kumetı kurmuvor. şeriatçı kadrolannı huku- mete taşıyacak bır ortaklık içıne gıriyor. Çiller ise volsuzlukları hasıraltı peşinde" dedıler MHP Genel Sekreter \ardımt_iM \e partı soz- cusu Abidin Dursun Kaleli ıse "Her ne kadar kuruluşundaki pazarlıklar. tav izler \e bazı şa- ibelerortalıktadolaşsada En kotu karar ka- rarsızlıktan ıvıdıı prensibivlehukumetkurul- muşrur"dıve konuştu Eskı Adalet Bakanı CHP Ankara Mılletve- kılı SevfiOktav D\ P nın hem kendısını hem uîkevı bır maı.erava surukledığıııı vuıgulava- rak şunlan MJV ledı "RP.Turkıve'dedinedava- lı bir dev let vapısı oluştıırnıaM amaçtadığını ifadeedivor. Butun politikasıda bu anlav ışa onıı - muş \a/ıvette. Bunu herhangı bir şekilde sak- lamıyor. gizlenıivor. inkâr etmiyor Açıkça ifa- de edivor. Boy le bir anlav ışıniktıdarolmasımn rejimaçısındansakıncalargctireceğiortadddırr CHP (jeııel Sekreteı Vırdımcisi Bırgen Keleş de Turk kddınınm ı,ağ dışıııa çekılmeMiıe ola- nak verecek gelışınenın onculuğunu vapanla- ra bıı kadın paıtı başkanının hııkumet olana- ğı sağlarnasinı hayıetler ıçıııde ızledığıııı be- lırterek gelışmenın huzun \enci olduğunu be- lırttı Mevcut polıtık vapının topluma guven \ermedıgını belırten CHP Adıvaman Mıllet- vekılı Cclal lopkan 15e O\ P-RP koalısyonu- nun başanlı olma şansını az gorduğunu soy- ledı Retah Partisi nın dev let kadrolannı ımam- hjtıp kokenli kişilerle duldurulacağını belır- ten CHP Erzıncan Mılletvekılı MustafaN ıldız. bupartının daha >onra "Bu hukumetvurıime- yecektirdiyerekseçimegideceğini" one surdu N ıldız "RP'lihukumetıleTurkiye'nin \vru- pa >la ilişkileri açuından >eiç *apısında olum- suzİuklaria karşılacağı kanısınday ını. Turkiye teokratik bir dev let vapısına ozlem duyan ki- şilenn art ııiyeti varsa bizim Cezavir'den far- kımız kalmaz" dedı DSP Tekırdaâ Mılletve- kılı Bayram Fırat Dayanıklı D\ P-^RP koalis- vonunun souışturmaların hasıraltı edilmesi ı<,ın ofuşturulduğunu v urgujavarak şunları soy- ledı ~ ransuÇiller'inağızaalınmayacaklaflar ertiği bir kişiyle bır araya gelmesi başka ruriu açıklanamaz. Laik demokratik Cumhuriyet açısından ciddi tehlikeleıie karşı karşıya kala- bilirız." DSPSaıiKun Mıllet\ekılı ^alçınGur- tan. koalısyonunun ulkevı karanlığa goture- eeûı ınanunda olduğunu belııtırken DSP Iz- mır Mılletvekılı \elı \ksov "Bovlebırkoalis- »onun Turkiye'de cumhuriyetimızle birlikte gelişen laiklık anlayışımıza çok buyuk zarar vereceğı kanısınday ını" dedı POLİTİKA GUNLUGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Haziran... Hazıran başa belaydı haziran, huzunlerın sevday- la buluştuğu sokaklardı Cennet elmaları vardı duşlerınde Jose Gorostiza dedı kı "Esmer yuzlenne konmuştu guneş, gozlerınde ıkı akık ışığı, ballı dudaklannda zehır ' Hugo'nun duasıyla saydam kadeh'er bıçımınde ya- ratmıştı Tanrı onları Kad'nlar daracık kurdelesınden geçıyordu sokak- ların, aşkın ruzgârına karşı Kadınlar ışvelıydı bır so- ğut yapragı gıbı Dık memelerıyle kadınlar oynak ez- gılerle yuruyorlardı Brr opuşun bıtkınlığınde tuz ta- dı vardı Bense onlaraacı getırmıştım vadılerımden, saydam denıze ozlem getırmıştım Tuz tadı vardı tan yerının dudaklarında O guzel coşku, Cordoba çeyız sandığı kadınların, çıçek açan bır nar ağacının salkımsoğut bır kıpırda- nışın ıçınde buyuyordu kımselere gorunmeden Anılar bıtmıştı ve ben anımsamak ıstemıyordum.. Yaşamın sonu yoktu butun gunler bızımdı Salvatore Quasimodo bır ışık çızgısının ardından sevgı dolu baksa da bır genç kadın kımıl kımıl yap- raklar gıbı sevışse de goğun son oyunuydu bu B/çak degıldı avucunda gızledığı sessızce yaklaşan adamın Ya neydı? Tek bır ıtır çıçegı Yıldızlar vardı gokyuzunde denızlerde kuzey kut- buna gıden abanoz ağacından bır gemı Robert Desnos, gızlerle dolu kadına bır şeyter an- latıyordu "O kadar duşundum kı senı' " Bır tavus çığlığı alevler ve opuşler ıçındeydı Bır ka- dın masallar ulkes/nden çıkıp karşıma dıkılıyordu Haziran başa belaydı haziran huzunlerın sevday- la buluştuğu sokaklardı Yedı harıkasıydı dunyanın gece O gece sen vardın yureg/mde Denızler, kuşlar ormanlar ırmaklar yıldızlar Sade sen vardın nefes alıp verırken cığerlenmde • • • Haziran çılgındı, haziran başıma belaydı Dık me- melerıyle kadınlar oynak ezgılerle yuruyorlardı Parıs'te o kalabalık arasında koşuyor belkı Part-Avı- atıon hangarlanna bakıyor belkı de Eskı Yunan da Ro- ma'da yaşıyordum Şımdı ıse kıyısındaydım Akdenız'ın Butun çıçekle- rı açan lımon ağacının altında uyuyordum Guillaume Apollinaire'den şıırler okuyordum Sana seslenıyordum Bursa da bır akşam vaktı, ınan- mazsın ama Roma oykulerını dınlemek ıstıyordum Guluşunun kıvılcımları yıldızla boyuyordu dıbını ya- şamın Oysa sen bunun farkında bıle değıldın Rok kuşu masalcıları ve ozanları dınlemeyı sever- dın Ustelık sen kendınle banşık değıldın Devrım on- cesı devrım sonrası bır yaşamda sılahlarla kuşatılmış meydanları gezerdın Bak sen de gerı gerı gıdıyorsun yaşamdayavaş ya- vaş Ustelık Hradehin'e çıkarak ve akşam dınleyerek Tavernalarda soylenen Çek şarkılarını Işte Marsılya'dasın karpuzların arasında Işte Cob- lence'dasın Geant otelınde Işte Roma'dasın bır Ja- pon muşmulasının altında Işte Saint-lazaregannda- sın Tanrı'ya dua eden goçmenlerle bırlıkte Haziran sevdaya yenık duşurdu hem benı hem se- nı Yıldızın kaygısı, ayışığının gozyaşı Ren Irmağı kıyısında buluşmamızın uzerınden tam on beş yıl geçmıştı • • • Burada uzanmış senı duşunuyorum VVılliam Car- los'u kıskandırarak Sevdanın lekesı yayılmış yeryuzune Yalnız bal ren- gı bır leke Saçlarını okşuyorum uzaklarda Ben tut- kulu tutku veren bır yaratıcı Isyancı duşlerım, sev- dalarım belkı bu yuzden Okşadığım kadın ne Ofelya ne de Jülyet Kırlangıçlara bakıyorum gokyuzune ve bıraz da sa- na Ama sen kendınle kavgalısın 1 Baştan ben bılıyorum haziran huzun, haziran başı- ma bela haziran sevdanın başlayıp ve apansız bıttı- ğı bıraydır Artık uşume bulutunda guzelım Annabel Lee, uşu- me 1 Bır gece bulutunda ruzgânn o çocuksu guluşu. aş- kı ve memleketı hıç unutma 1 Eskı Yunan da, Roma da kalmış bıraşk, dık meme- lerıyle çalgıcı kadınlar Parıs te tek başına kaldığın gunler. Part-Avıatıon hangarlarında yukselen çığlıklar Ben buyum ışte. ben Edgar Allen Poe. ben Miha- il Yuryeviç'ım Suskun ve acılar ıçınde buyuyen kaygılı yıldızlar ara- yan, yıtık sevgılılerle zaman zaman buluşan bınyım ben Bılırım haziran belalım haziran yalancım haziran huz- num, haziran sevdalımdır Bılırım Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hıkmet Cetınkaya " Planet.com. TR Olaylar, anılar, işgaller, boykotlar, grevler, politikacılar H I K M E T ÇETINKAYA SancılıYıllar t 180.000 TLfKDVdahıl) Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caddesı Saitomsoğut Sokak No 9/B CağaioğtuIstanbul Tel 514 01 96/95 Postaçekıno 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle