26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 1996 PAZAR HABERLER Bayraga saygı mitingteri • Haber Merkezi- HADEP kongresinde Türk bayragının indirilerek yerine PKK lideri Abdullah Ccalan'm portresinin asılması yurdun çeşitli yerlerinde "Bayrağa Saygı" adıyla düzenlenen gösterilerle protesto edilmeye devam ediyor. Kırklareli'nde Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe örgütlerinin öncülügünde düzenlenen. esnaf ve sendika temsilcilerinden oluşan gnıp, Türk bayraklan ve pankartlarla bir süre slogan atarak yürüdükten sonra Atatürk anıtma çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, belediyenin ve Kocaelfnin Gölcük ilçesinde de MHP'nin öncülügünde düzenlenen mitinglerde de sloganlar atıiarak yalnızca Türk bayrağı ile sokakJarda gösteri yapıldı. Güpcistan'da PKK'ye kınama • TtFLİS(AA)- Gürcistan'dayaşayan Kürt azınlığı temsil eden Gürcistan Kürt Kültür Derneği Genel Başkanı Zaza Kalaşov, HADEP kongresinde Türk bayrağının indirilmesini, bölücü terör örgütü PKK'nin "çirkin bir provokasyonu' olarak niteledi. Kalaşov, bölücü terör örgütünün bu tür provokasyonlarla bütün dünyadak'i Kürtlere zarar verdigini vurgulayarak, 'Kürtler arasmda hiçbir etkisi bulunmayan terör örgütünün Iran ve Suriye tarafından desteklendiğini" söyledi. Gürcistan'daki Kürt Gençlik Örgütü de, bu tür provokasyonlan kınamak üzere, Gürcistan "ın başkenti Tiflis'te "Teröre Son, Yaşasın Banş' konulu bir toplantı düzenleyeceklerini bildirdi. Cenazeye defin sorunu • Istanbul Haber Senisi - Geçen hafta DYP Kâgıthane ilçe binas\na düzenlenen silahlı saldın sonrasında çıkan çatışmada öldürülen yasadışı örgüt üyesi Adalet Yıldınm'ın cenazesinin. yer tayininin yapılamadığından defhedilemedıği bildirildi. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan yazılı açaklamada. Fatih Beledivesi'nden cenazenın defnedileceği yerin tespiti için Aksaray'daki Mezarlıklar Müdürlüğü'ne giden avukat ve cenaze yakınlarının Törörle Mücadele ekiplerince engellendıği ileri sürüldü. Açıklamada, polisin, cenazeyle ilgili işlemlerin yapılması için vekâlet gerekmediği halde "Vekâletı biz anyoruz. Bizim dedigimiz olur" diyerek içerdekileri tartakladıgı ifade edildi. Menderes'in sagfık durumu • CHICAGO(AA)-Felçli olarak ABD'ye gönderilen RP Istanbul Milletvekili Aydın Menderes, tekerlekli koltuğuyla Chicago sokaklannda ve ahşveriş merkezlerinde tur atmaya başladı. Menderes, artık hareket kabihyeti giderek artan sol kolunu büyük bir beceriyle kullanıyor, aküyle çalışan tekerlekli koltuğunu kimsenin yardımı olmaksızın idare edebiliyor. Aktif politika yapmaması için hiçbir neden olmadıgmı belirten Menderes. RP ile DYP arasında kurulan hükümetle ilgili olarak, "Gönül isterdi ki ANAP da bu hükümetin içinde yer alsın" dedi. Menderes, güven oylamasına katılamayacagını, ancak bir arkadaşının kendisinin yerine oy kullanabilecegini söyledi. Afyon'da deprem • Haber Merkezi - Afyon ve çevresinde dün öğle saatlerinde hafif şiddette 2 deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgıye göre Afyon/Sandıklı civannda bugün saat 11.15 ve U.28'de, aletsel büyüklükleri 4.4 ve 3.8 olan iki ayn deprem kaydedildi. Depremler, Dinar, Isparta, Denizli ve Burdur'da da hissedildi. Afyon Valisi Ahmet Özyurt, depremin. ilde can ve mal kaybına yol açmadığını belirtti. Ceyhan Mumcu, törendekileri Kurtuluş Savaşı'nm kalpaksız askerlerine benzetti Uğur Mumcu Aıutı açıldıİstanbul Haber Serv isi - CHP Şışlı İlçe Örgütü'nün yenidendüzenledığı "Lğur Mumcu AnıO'" Harbiye'de Halaskargazi Caddesı ile Valikonağı Caddesi'nin ke- siştigi kavşakta törenle açıl- dı. Törene katılan CHP Ge- nel Başkanı Deniz Baykal. Lğur Mumcu'nun müca- delesinin bugün geçmışe oranla daha güncel ve ya- kıcı ojduğunu vurgulava- rak "Önümüzdeld günler- de Uğur Mumcu'v u seven- lereçok görev düşüyor.Ben bu görevi üstlenmeye hazı- nmrl dedı. Törende konuşan Mum- cu'nun agabeyi Ceyhan Mumcudaanıtımaçıİışına katılanlan Kuvayı Mıllıye ve Kurtuluş Savaşı'mn kal- paksız askerlerine benzet- ti. Geçen dönem Şişli Be- lediyesi tarafından yaptırı- lan. ancak metro çalışma- lan nedeniyle Harbıve'ye kaldınlan ve heykeltıraş Prof. Dr. Tan- kut Öktem tarafından yemden düzen- lenen Ugur Mumcu Anıtı'nınaçılışına. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. ga- zetemiz yazan ve Yay ın Kurulu Başka- nı İlhanSelçuk, Genel Yayın Yönetme- nimızOrhanErinç. CHP İstanbul Mıl- letvekilleri MehmetSevigen. Algan Ha- caloğlu. Ankara Mıllet\ekıli Yılmaz Ateş v e kalabahk bir halk topluluğu ka- tıldı. Heykelin açılışını Deniz Baykal ve llhan Selçuk bırlıkte yaptılar. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. açılış törenmden önce v aptığı konuşma- da, Uğur Mumcu'yu yıtireli üç buçuk yıla yakın bir süre geçmesine karşın. onun düşüncesının ve mücadelesının bugün daha sıcak, daha gün- cel veyakıcı oldugunu söy- ledi. Baykal. önünıüzdekı gün- lerde Mumcu'vu sevenlere büyük ve zor görevler düş- tügünü belirterek kendisi- nin üzerine düşen göre\le- ri yapmaya hazır oldugunu vurguladı. Baykal konuşmasını daha sonra şöyle sürdürdü "Mumcu'nun ölümünün üzerinden üç buçuk yıla yakın bir zaman gecri. O süre içinde Mumcu hiçbiryazı ve kitap yazmadı. Hiçbir panelde. açıkoturum- da konuşmadı. Lğur Mumcu artık ya- şamıyor.yazmıyor. yeni düşünceler üret- miyor. Düşüncelerini duygulannı ilete- miyor. Cç buçuk yıla yakın bir süreden beri L'ğur Mumcu'nun yüreği çarpmı- yor, be>ni ışıldamıvor, l'ğur Mumcu yok. Ama Uğur Mumcu bugün en gün- cet yazar, en güncel düşünür olarak ara- mıidavarlığınısürdürüvor. Keşke Lğur Mumcu bu kadar güncel olmasaydı. Keşke üç buçuk yıl l ğur Mumcu'yu unutturmaya yetseydi. Keşke Uğur Mumcu vicdanımızda bir soru işareti, beynimizde bir neşter gibi bLa zorla- maya devam etmeseydi. Keşke Lğur Mumcu geride kalmış olsavdı ve onu CHP Şişli ilçe örgütü tarafından yeniden düzenlenen anıt. kalabahk bir vurttaş topluluğumın katridığı törenk açıldı. (Fotoğraflar. HATİCE TUNCER) unutsaydık. \e vazık ki Uğur Mumcu bugün dahagüncel. Onun düşüncesi.id- diasL, mücadelesi daha sıcak ve yakıcı. INedir Uğur Mumcu'yu bu kadar gün- cel kılan? Kimdir UğurMumcu? Uğur Mumcu bir gazeteci yazar, bir düşünür, bir bilim adamı. Lğur Mumcu sakın- calı pivade. Uğur Mumcu'yu çiyle. mes- leğiyle anlatmak yetmez. Uğur Mum- cu'yu mesleğiyle sınırlamak onu anla- mamak demektir. Mumcu. bütün bu mesleğinin ötesinde Uğur Mumcu bir siyaset adamıdır, inanç adamıdır. kav- ga adamıdır. Uğur Mumcu neyin mü- cadelesini vapar? Uaik cumhuriyetin mücadelesini vapar. L ğur Mumcu. la- ik cumhuriyet mücadelesiningereği ola- M. örende konuşan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Uğur Mumcu yok. Ama Uğur Mumcu bugün en güncel yazar, en güncel düşünür olarak aramızda varhğını sürdürüyof' dedi. rak ga/etecidir, ya/ardır, hukukçudur. bilim adamıdır. Her işi onun için vapar. Önce inancı \e ilkesi gelir. İnancımn te- mel ilkesi de laik denıokratik cumhuri- vettir. Uğur Mumcu'nun siyasetinin bir boyutu ulusal çerçeveyi aşar. Tüm e/i- len ulusların bağıınsızhk mücadelesi- nin yanındaveralır. Uğur Mumcu her rürlü \olsu/Juğa. mafy aya \e teröre kar- şı bunlann iç ilişkilerini ortaya koya rak yürüten sürdüren bir mücadele adamı- dır. Uğur Mumcu mücadelesinin siya- setinin ilk kökü erdenıe. dürüstlüğe ve volsuzluğa karşı başkaldınya dayanır. Uğur Mumcu ilkesizliğe, tutarsızlığa karşı bir mücadelenin adıdır." Lğur Mumcu'nun sakıncalı piyade oluşunun da bu mançlann ödünsüz mü- cadelesini verdiğı için oldugunu belir- ten Deniz Baykal. sözlerini söyle sür- dürdü: •'Türkiye'de bugün yozlaşmış siyaset ortamına karşı birdayanak noktası ara- nıyorsa. birsimge aranıyorsa, padişah- lığa karşı cumhuriyetin ilkesi aranıyor- sa, hurafeye karşı bilimin simgesi ara- nıvorsa. ke>filiğe karşı hukukun üstün- lüğünün bir simgesi aranıyorsa, Sev r'e karşı Lozan'ın simgesi aranıvorsa şcri- at dü/enine karşı laikliğin bir simgesi ara- nıyorsa, emperyali/me karşı ulusal bi- lincin bir simgesi aranıyorsa. yolsu/Ju- ğa karşı erdemin \e dürüstlüğün bir simgesi aranıvorsa. kay pakltğa karşı tu- tarhlığın bir simgesi aranıv orsa boşuna aranmaya gerek yoktur. l ğur Mumcu ortada dunıyor. Bu mücadelelerin her birisinin simgesi olabilecek ay n a> n çok insan bulunabilir. Ama bunlann riimü- nün birden simgesi olabilecek bir insan anyorsanızişte L ğur Mumcu ortadadır. Önümüz- deki dönemde Uğur Mum- cu') u sevenlere çok büy ük gö- revler düşeceğini görüvoruz. Ben bu göreve hazır olduğumu buradan ilan edivorum." Törende konuşan Lğur Mumcu'nun ağabeyı Ceyhan Mumcu da Mumcu Anıtı'nın kaldırılmaMndan sonra . Şişli Belediye Başkanı Gülay Atıg'ın bu heykelle hıç ılgilenmediğı- nı belirterek şunlan söyledi: " Yaşamını temiz topluma adamış bir yazarın heykelini görmek onu ra- hatsız ediyor. L ğur Mumcu'nun cena- ze namazında mey danlan dolduranlar birgünyönetimegelecek. Bundan kur- kuyor. Hizmet ettiğidüzende şimdi Baş- bakan Erbakan'dır." Tören başlama- dan önce de Uğur Mumcu'nun posteri ve bu posterin üzerinde Muammer Ak- soy. Bahriye Uçok. Abdi İpekçi \ e Me- tinGöktepe'nin resımlerının de bulun- duğu çerçeveyi taşıyan bir genç kız anı- tın önünde nöbet tuttu. Ellerinde kırmı- zı karanfil taşıyan katılımcılarda zaman zaman "Uğur'Iarölmez, umutlartü- kenmez, Türkiye laiktir, laik kala- cak" şeklinde slogan attılar. Anıtın açılışını yazanmız İlhan Setçuk ve CHP Cîenel Başkanı Deniz Baykal birlikte yaptı. Törene katılan Uğur Mumcu sevenkTLonu hiçbirzaman unutmayacaklannıdilegerirdik'r. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 'Haber, Gazeteci ve Polis' paneli gerçekleştirildi 4 Gazetecfler kendi örgütlerine îlgfeiz'İstanbul Haber Senisi - "Haber, Gazete- ci ve Polis" başlığı altındakı panelde, ger- çekleşmesi beklenen ~basın-polis vedevîet'" buluşması. istanbul Emniyet Müdürü Ke- malYazıcıoğluve Dev let Bakanı AliTalipÖz- demir'ın katıimaması nedeniyle gerçekle- şemedı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli panelde. "*Meslek ve can güven- liği haklannı korumaya çalışhğımız arka- daşlanmızı yanımızda görememekten üzün- tü duyuyoruz" derken. a\ukat Fikret llkiz. "Polisingörevini nasd vapüğmı görüntüleme- ye çauşırken dö\ ülen. muhaberatı alınan ga- zeteci. yasal haklannı öğrenmeli \e kullan- mayı bîlmelidir" diye konuştu. Paneli dü- zenleven Çağdaş Gazeteciler Derneği Baş- kanı îsmet Dİemirdöğen ise polısın artık ga- zetecıleri "hasım" gözüyle gördüğünü ve "sindirmeye" çahştığını söyleyerek "Bıra- kınız çalışalnn"" dedi. Çemberlitaş'takı Basin Müzesi'nde ger- çekleşen panelde konuşan TGC Başkanı Na- il Güreli. kendi muhabirlennı. polisin gözal- tına almasından ve dö\mesınden koruya- mayan. hatta buna gazetelennde bıle yer v er- meyen basın patronlannın. RP lideri Erba- kan'ın "Medyamn canını okuyacağız" söz- leri karşısında büyük tepkıvermelenne dık- kat çektı. Güreli, "Gazeteiçin haberyapan- Çembertitaş'tald Basın Mü/esi'ndegerçekleşenpaneleNailCüreli. Kiknt İlkizve İsmet Demirdöğen konuşmacıolarak katıldı. (Fotoğraf: FİLİZGÜMÜŞ) lar ile gazete yönetimi arasında gittikçe ar- tan bir uçurum oluşmaya başladı. Haberin cefasını çekenler henüz beliıieyici değiller. Bu aynlık bizim sorunlanmızı çözmemizi zorlaşflnyor. Biz TGC olarak her zaman v a- liler, lçişleri Bakanlığı ve emniyet nezdinde gazetecilerinçalışmagüvenliklerininkorun- ması için girişimlerde bulunduk. Ama mes- lektaşlanmız kendi örgütlerine karşı ilgisiz" diye konuştu. Avukat Fikret llkiz de kurulan bütün hü- künıetlerin programlarında Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'ne uşgun olarak gaze- tecilerin çalışma koşullan konusundakı ya- T ü r k i y e ' de i l k d e f a MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KİLYOS MSM YAZ KAMPI ııo-iTYaş) Tiyatro Bölümü: Müjdat Gezen yönetiminde Futbol Bölümü: Rıdvan Dilmen yönetiminde Müzik Bölümü: Melih Kibar yönetiminde Tıyatro-Futbol-K.Gitar-Voleybol-Org- Solfej-Basketbol-Satranç-Tenis Resim-Masa Tenisi-Dart ve Hobiler (Her bölüme sadece ZO öğrenci alınacaktır) Cumartesi Pazar dışmda hergün 09.00-18.00 arası kapıdan kapıya teslim. Yemek, kahvaltı, spor çantası ve malzemeler. Adımız Güvencemizdir. Cocuğunuz kisilik kazanıyor. Bizi arayın. Broşür isteyin. Temmuz ve Ağustos kayıtlarımız başladı. Kontenjanımız sınırlıdır. Kayışdağı Cad. Zıverbey Durağı No:48 Kadıköy Tel: 348 80 72/73 - 346 51 09 Faks: 348 80 74 ial \e ıdarı engellenn kaldınlacağının öngö- rülmesiııe karşın bunun hiçbir zaman yerı- ne getınlmediğinı belirtti. llkiz şöyle devam etti: "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gazetecilerin 'canına okumaya" devam edccekler. Eski polis şefini \dalet Bakanlı- ğı'nagetiren mantık.onu İçişleri Bakanlığı'na getirmiştir. Bugün gazeteci habere ulaşmak için polis' engelini aşnıak zoıundadır. Bu- na karşı yapılabilecek sadece örgütlülük ve birtikte hareket etmektir" llkız. PolisTeşkılatı'nınhalen 1934'tenbe- rı. Fransa Paris Emnı^et Müdürlüğü"nün 1800'lü yıllarda görev lennin anlaiıldıgı y ö- netmehkten alınan "Polisler ve Polis \azife veSelahiyetleri Kanunu" ile yürütüldüğünü bildirdi. Xv ukat llkiz. yasanın ek. 6. madde- sınde polisin hangi durumlarda 'zor' kulla- nacağının açıkça belirtildiğıni söyleyerek şöyle de\amettı: "\ani ek 6. madde polislerin. zor kullan- ma eylemleri için hukuki zemindir. OysaAv- rupa'da polisin zor kullanabilmesi için olu- şabilecek bütün koşullar açıkhkla hükme bağlanmıştır. Bunlara göre polis, gazetecile- rin nıuhaberatına el koyamaz ve onu görevi süresince korumak zorundadır. Av rupa İn- san Haklan Sözleşmesi'nin 8. maddesinde de kişilik hakları kapsamında. polislerin buna uymakla zorunlu oldukları Avrupa Konseyi Parlamenter- ler Meclisi'nin. polis hakkın- daki bildiriye ilişkin 690 sayı- lı, 1979 > dında kabul ettiği ka- rannın 12. maddesinde, 'Po- lis. görev lerını \ aptığı sırada. kararlılıkla ve kanunTa zorun- lu kılınmış \eya müsaade edil- miş bir görev i yerine getir- mek ıçın makul olandan faz- la kuvvet kullanmadan hare- ket etmek zorundadır" denil- mektedir. Konseyin direktiflerini dik- kate alan Türkiyc'nin. bu ka- ramameyi de dikkate alması beklenmelidir. Gazetecilerin de bunlann ulusal mevzuata atınmasında öncülük etmesi gerekmektedir." Basının kamu alanı denetim görev ı y aptığını v e demokra- sinin vazgeçılmez bir unsuru olduğunun altını çızen CGD Başkanı tsmet Demirdöğen. bazı olay lardan örnekler vere- rek "Polis, gazetecinin canını bağışlanıakla ona büyük birlü- tufta bulunduğunu düşünü- vor'" dedi. 3 kişi yaşamını yitirmişti 1 Mayıs soruşturması tamamlanamıyor • Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan 1 Mayıs olaylarının soruşturması tamamlanamıyor. Kadıköy Başsavcısı Kenan Altmışdört, delillerin toplanamadığını, bu yüzden soruşrurmanın aylarca sürebileceğini belirtti. • Soruşturmanın tamamlanamamasının Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin 'adil yargılama' ilkesiyle çeliştiğini belirten avukat Eren Keskin, olayla ilgili olarak tutuklanan çok sayıda kişinin ilk duruşmada tahliye edilebilecek konumda oldugunu söyledi. HULYATOPCL Üç kişinin ölümü. yüz- lerce kişinin ıse v aralanma- sı ile sonuçlanan 1 Mayıs olaylarıyla ilgili olarak Ka- dıköy Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın yıl sonuna doğru tamamlanabı- leceği bildirildi. Kadrköy Başsavcısı Kenan Altmış- dört, olay la ilgili olarak de- lillerin toplanamadığını, bu nedenle soruşturmanın av- lar sonra tamamlanabılece- ğını belirtırken avukatlar "Bu durum Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin adil yargılama ilkesine aykın" dediler Hasan Albav rak. Dursun Adabaşve Uevent\alçın'ın ölümüy le sonuçlanan 1 Ma- vıs olayları ile ılgılı olarak Kadıköy Sav cılığı tarafindan yürütülen soruşturma ta- mamlanamıvor. Olav günü ölen üç kişiden yalnız bırı- nin v ücudunda mermı çekır- deûi bulunmaM. balıstik ın- cemelenın yapılamamasına neden olmuştu Olayın ta- nıkları ıse "emnivetten çe- kindikleri için" savcılığa başvurmamışlardı. Olaylar- la ılgılı olarak başlatılan so- ruşturmanın sürdüğünü söy - leyen Kadıköy Başsavcısı Kenan Altmışdört. delille- rin toplanamadığını belirt- ti. Soruşturmanın aylarca sürebileceğini. hatta y ıl so- nuna doğru tamamlanabi- leceğinı v urgulav an Kenan Altmışdört. "Olay önemli ve oldukça kapsamlı. Bu ne- denle delillerin titizlikle ele alınması gerekiyor. Ancak şu ana kadar soruşturma ile ilgili fazla bir gelişme kay de- difcmedi" dedi l Mayıs olayları ile ılgı- li olarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığına \e tu- tuklandığına dikkat çeken av ukat Eren Keskin, soruş- turma tamamlanıp da\ a açı- lıncaya kadar bu kışılenn cezaev ınde kalacağını anım- sattı. Soruşturma ile ilgili olarak bılgi almak için Ka- dıköy Savcılığfnı aradık- lannı söyleyenTCeî.kin, "Ka- lem bize' Bu soruşturma ay- larca surer. Sız bızi üç dört av sonra ara\ ın' dedi.Olay- la ilgili olarak tutuklanan yüzlerce insan, bu süre içe- risinde cezaev inde kalacak" diye konuştu. Soruşturmanın tamamla- namamasının AİHS'nin "adil yargılama" ilkesiyle çeliştiğini vurgulav an Kes- kin, olayla ilgili olarak tu- tuklanan çok say ıda kişinin ilk duruşmada tahliye edi- lebilecek konumda oldugu- nu sav undu. I Mayıs olaylarının ka- muoy una oldukça olumsuz yansıtıldığını. bu durumun soruşturmay a da yansıdıgı- nı belirten Keskin şöyle ko- nuştu • " Bu olay la ilgili olarak tu- tuklanan kişiierin haklannı kimse umursamıy or. Soruş- turmanın tamamlanama- ması dava açılmasını gecik- ririyor. İlkcelsedeserbestbı- rakılabilecek insanlar aylar- ca cezaev inde kalacaklar. Bu durum için Avrupa İn- san Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliriz." Olayları araştırmak için kurulan komısyon da çalış- malarına başladı. Komıs- yon ilk etapta mıtıngi dü- zenleyen komıte ile görü- şecek. lçişleri Bakanı'nın bakanlık bünyesınde yapı- lan mcelemeler ve olay lar sı- rasında tutulan polis kayıt- lanndan oluşan bir dosyayı ko,mıs,>ona sunacaâı.bHd'ir rijdvijanbul Emniyet Mi- dürlüğü ile Jandarma \e Ka- dıköv Savcılığı'nınkaynak- larını da ıncelevecek olan komısyon. lçişleri Bakanı- lığı'ndan gelecek dosyada veralar. bılgı \ebelgeleri in- celedikten sonra görüş- melerebaşlavacak. DISK Cenel Başkanı Budak 'Erbakan'm 30 yıllık hasreti bitti' • Yeni kurulan hükümetin başarısının, ülkenin sorunlannı çözmesiyle belli olacağını söyleyen Budak, yüzde 100"lere \aran entlasyonun yaşandığı bir ülkede demokratik geîişmenin olamavacaöını vursuladı. İstanbul Haber Senisi - DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak RP lıden Nec- mettinErbakan'ın 30 yıllık hasretınin bittığinı \ e ülke- ye başbakan olduöunu be- İirterek DYP \e"RPnm "parlamentoda çıkarları, ayıpian örtmenin üstüne ku- rulu bir hükütnet anlavışı- nı sürdürmeleri halindc" Türkıye'nın bundan yarar görmeyeceûıni söyledi. " DİSK Genel Başkanı Bu- dak. Birleşık Metal-lş Sen- dikası'nın görüşmeleri baş- layacak MESS sözleşmesi öncesindetopladığı temsıl- cilerkurulunda ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdı \e REFAHYOL hiikümetı üze- rine görüşlerini açıkladı. "Bugün bir hükümetku- ruldu.Sayın Erbakan'ın30 yıllık hasreti bitti ve bu ül- keve başbakan oldu" dıyen Rıdvan Budak. yeni kurulan hükümetin başarısının ül- kenın sorunlannı çözmesiy- le belli olacağını sö\ ledi. Yüzde 100'lerevaranenf- lasyonun \ aşandığı bir ülke- de demokratik gelışmenın de olamayacağını vurgula- yan DtSK Genel Başkanı şövle konuştu: " İzley eceğiz v e göreceğiz. Bu ülkede siy asetyapma id- diası olanlar. ülkenin belli başlı sorunlanna çare bul- madıkça. siyaseti ülkenin ve toplumun sorunlannın çö- zümüne yönelik bir güzeüik sanatı olarak değil, kirliliği örtmenin sanatı olarak de- ğeıiendirdikleri sürece çft- zümcü olamayacaklardır. Parlamentoda çıkarların üzerine kurulu. av ıplan ört- menin üstüne kuruiu bir hü- kümet anlay ışını sürdürür- lerse, Türkiye'nin bundan çokyararianacağını düşüıı- müvorunı" Birleşik Metal-lş Sendi- kası Genel Başkanı ,\li Rı- za İkisKri de Türkıyede son giinlerde "toplumsal çatış- malar" sürecını körükleyen yanlışların bırbırini ızledi- ğinı belirterek. "Banşa,bir- lige ve kardeşliğe ihtiyaç var- dır" dedi. Toplumsal hakla- nn kullanım alanının daral- tılmak istendığine dikkat çeken Ikisıvri. "Toplumsal banşa hizmet etmeven bu tavırtann hiç kimseye yarar getirmeveceğini" ^övledı MESS sözleşmesi görüş- melenne başlamadan önce işçi temsilcılerınin konuya ılışkın görüşlerini almak ıs- tedıklerinı dıle getıren İki- sıvrı. endüstrı ılışkilerınde son yıllarda gözlenen deği- şikliklere ilışkın görüşleri- ni aktardı. Sermayenin dün- ya çapındaki bunahmının devam ettiSıne dikkat çe- ken İkisıvn". 199O'lı yıllar- da ulusal \ e uluslararası dü- zeyde dikkati çeken en önemli gelışmenın "endüst- ri ilişkiîerinden kaçış" ol- dugunu sövledı İkisıvn.bu polıtıkanın uygulamadaki karşılığının ıse "yüksek oranlı tcnsikat. taşeronlaş- ma. işyerlerinin küçültül- mesi, kapsam dışı personel sayısının arttırılması. kayıt dışı ekonominin kayıt dışı çalışma hayatına dönüştü- rülmesi" olduöunu vureula- dı. Bırieşik Metal-iş Sendi- kası Genel Başkanı. MESS sözleşmesi görüşmelennde Türk-İş'ebağlı Türk Metal \e Hak-İş'e bağlı Öz Çe- lık-tş Sendikası'nı ortak mü- cadeleye çağınrken ışçı kon- federasvonlan \e KESK'i, sınıfın örgütlü \ arlığını teh- dit eden gelışmelere karşı "güç birliği'" yapmay a davet etti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle