26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 30 HAZİRAN v^36 PAZAR L ŞAMPİYONASI 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile Çek Cumhuriyeti Wembley'de karşılaşıyor Avrupa'nın en büyüğii belli oluyor Onbiri çıkaramama tehlikesi ile karşılaşan Almanlann, iki yeni futbolcu istemine UEFA izin verdi, Çekler ise karara karşı çıktı. LONDRA (Cumhuriyet) - Bu akşam Almanya ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanacak Euro 96 finali. birçok kişiye 1976 yılında eski Yugoslavya'da oynanan tarihi şampiyonluk mücadelesini hatır- latacak. O gün 2-0 mağlubiyetten 2-2 'lik eşitliği yakalayan Federal Almanya, pe- naltılar sonucu kupayı Çekoslovakya'ya kaptırdı. Herkes bu maça 1976 yılının rövanşı gözüylebakarken UEFA'dan gelen açık- lama tüm sporçevrelerini şoke etti. UE- FA. turnuvanın başından bu yana sakat- lıklardolayısıylakadrosıkıntısıçeken Al- manva'va kadrosuna ıki veni ovuncuda- hil etme hakkını tanıdı. Çekler bu olayı skandal olarak nitelendirirken. Alman- lar sessizliklenni sürdürüyor. ÇekCunıhuriyeıi Futbol Federasyonıı Başkanı FrantisekChvalovsky.UEFAya hiçbir resmı protestoda bulunmadıkları- nı söyledi. Chvalovsky. UEFA'nın bu ka- ran kendi başına aldığını belirterek " l E- FA. bu kararı alırken kabul ya da reddet- meşansımızbikolmadı" şckhndcçarc- sizüğini dile getirdi. Çek takımının yıl- dız oyuncusu Patrik Berger ıse olayı tam bir skandal olarak nitelendirirken şöyle konuştu: " Böyle bir karar tamamen an- laşdmaz \e bizim bunu kabul etmemiz mümkiin değiLTurnuva öncesi kurallar beliıienir: turnuva sonuna kadar da uy- gulanır. Gerçek bir skandal." Öte yandan UEFA Genel Sekreteri OrhardAigner. Alman takımının çok zor durumda kaldığını dile getirerek "Böy- le büytik birşampiyonanın nnal maçının maskaralığa dönmesini onkdik" şeklin- de konuşarak UEFA'nın kararını savun- du. Nasıl geldiler? Bu arada saat 21.00 "de Londra'nın ün- lü \\embley Stadı'nda başlayacak müca- delenin tüm biletleri satılmış durumda. Karşılaşmayı ünlü ttalyan hakem Pier- luigi Pairetto yönetecek. lkı takım da şampiyonada C grubun- da mücadele etti ve ilk maçlannı birbi- riyle oynadılar. Bu maç sonunda Alman- ya. Çek Cumhuriyeti'ni Christian Ziege ve Andreas Moller'in golleriyle 2-0 yen- di. Ikinci maçında Rusya'yı da 3-0'la geçen Almanya. gruptaki son maçında Italya'yla 0-0 berabere kaldı ve çeyrek final vizesi aldı. Çeyrek finalde Hırva- tistan'ı zordaolsa2-riik skorla geçen Almanya, yarı finalde ev sahibi Ingilte- re'yi penaltılarla geçerek finale yüksel- di.' Çek Cumhuriyeti. eruptaki ikinci ma- çında zoru başararakîtalya'yı 2-1 "le de- virdi. Son maçında Rusya karşısında al- dığı 3-3'lük beraberlikleçeyrek finale ge- len Çek Cumhuriyeti. bu turda da Por- tekiz"i 1-0 yendi. Çekler. yarı finalde turnuvanın favorılerinden Fransa'yı pe- naltılarla geçerek finale yükseldi. Almanya. Avrupa Şampıyonluğu'nu 1972 ve 1980 yıllarında ıki kez kazan- dı. Almanya 1976 ve 1992 yıllarında oy- nadığı finallenyse kaybetti. Çek Cum- huriyeti. eski adıyla Çekoslovakya. ku- payı 1976 yılında Almanya'yı yenerek kazandı. Almanya - Çek Cumhuriyeti 'i? 30 Haziran / Pazar 21.00 Wembley Suchoparekl, J T • )ÇekCum.P o ö o r s *y % \ Nemec 'çr Nedved -•' Berger /•j, "'Nemecek Bejbl'jk. Kuka IX Hassler Zıege E,its Helmer Babbel •r'^. Sammer mKopke Scholl Strunz | Yenilgiyüzü görmedüer Almanya yenilgisiyle başladılar AFP A | m ~ ^ ! kalesinde sadece 2 gol gördü. Rakip tlleleri 8 kez havalandıran panzerterin bu maçtaki yenilgisiyle başladığı turnuvada rakip kalelere 6 gol gönderirken kalesinde de 6 gol - y --' en büvük kozlanndan biriyse Jurgen klinsmann'ın yokluğunda Stefan Kuntzoldu. gördü \e turnuvada en çok gol yiyen lakımlarından birisi oldu. LONDRA'D AN / ZAFERARAPKİRLÎ Tartışmalarşampiyonaya leke düşürdüLONDRA - Avrupa 96. bundan ön- ceki hiçbir uluslararası turnuvanın fina- linde yaşanmayan tanışmalarla nokta- lanıyor. Bugün \Vemblev de oynanacak Almanya-Çek Cumhuriyeti karşılaşnıa- sının daha başlama düdüğü çalınma- dan başlayan tartışmalar. turnuvaya da. finale de şimdıden gölge düşürdü. Almanya'nınkadrokurmaktagüçlük çekmesi üzenne UEFA'nın gösterdıği ko- laylık ve kurallan değiştirmesi. bilet sa- tışlannda İngiliz organızatörlenn yap- tıklan beceriksizlikler. final maçının hakemiyle ilgili geçmişte yaşanan tar- tışmalar ve maç öncesi bu hakeme yük- lenen suçlamalar. zevkli \ e çekişmeîi ge- çen tumuvanın tatsız bir sonla noktalan- masını berabennde getinyor. 23 günlük turnu\anın en çok tartışı- lan kışilen zaten hakemlerdi. UEFA'nın ve FIFA'nın kurallarını nasıl uygulaya- caklarmı bir türlü kararlaştırama> an ha- kemler. tam 149 san. 7 de kınnızı kan göstererek bütün rekorlan zaten altüst etmişlerdi. Bu kart sayılan, A\rupa Fut- bol Şampiyonasfnın taıihindekı orta- lamalan bile geçiyordu. Ancak finale ge- lirken büyük takımları korumak ama- cıyla bu kartlann hızı biraz yavaşladıy- sa da yine de hakemlerin üzenndeki bu tatsız gölge sonsuza dek kalkmayacak. Futboîun kalitesini düşüren takımlar arasında tatsızlık yaratan \e dünyanın en iyi takımlanndan birinin finale 11 ki- şi çıkaramayacak hale gelmesıne yol açan hakemler. futboîun ilk başta re- forma uğraması gereken müessesesi olarak sırıtıvor. Fınalin hakemi Italyan Pierluigi Pa- iretto, 1967 yılından bu yana hakemlik yapan. asıl meilegi vetenner hekimli- ğı olan bir hakem. Ancak başanlı geç- mişinde birkaç da tartışmalı maç \ar. ABD'de 1994 yılında gerçekleşen Dün- ya Kupası fınallennde. Romanya-Arjan- tin maçını yönettikten sonra FIFA tara- fından e\ine gönderilen Pairetto"nun "standartlannaltındaolduğa" belirtil- miş \e bundan sonra uluslararası önem- li görevler almasmın zor olacağı tahmi- ni yapılmıştı. Ancak bugün gelinen noktada Avru- pa Şampiyonası finali yönetmeye atan- ması. herkesi şaşkına çe\ irdi. Fİatta In- gilız hakemlerden biri. dün bütün bası- nın önünde "Pairetto'dan başkasını bu- lamadılar mı?" diyerek hem hayretinı dile getinyor hem de 30 yıllık bir ha- kenıin kanyerine gölge dü- şürüyordu. Italyan hakeın bu suçlamalan. ".Aptaka" diye reddetse de yine de hem kendısi hem atama\ ı yapan UEFA hem de bu- günkü final nıaçı tartış- malardan kurtulamıyor. Bugünkü maçta. Çek Cumhuriş eti dünyanın en çekinilen \ e en kötü şart- larda bile kazanmayı çok r / . iyi bilen bir ekibe karşı / y __ mücadele edecek. Ancak. I976"da Çekoslovakva adıyla aynı ekibı finalde de\ ırdığinin de bilinciyle büyük bir ola- sılıkla kendine güven ile Almanya'nın üzenne gidecek. Almanya ise elınde kim \arsa. hatta belki de 2 yedek kale- cısini bile for\ete ya da orta sahaya sü- rerek Dünya Şampiyonu un\anını ko- rumaya çalışacak. 23 günlük turnuvada ise geriye ba- kıldıŞında ağızlarda futbol adına iyi bir lezzet bırakacak birkaç golden ve bel- ki 2 adet maçtan başka hıçbir şey hatır- lamadan Avrupa 96'yı noktalıyoruz. Futboîun şu \ eya bu şekilde içinde olan. ilgilenen. yazan-çizen herkesin dileği. 98 Dünya Şampiyonasf nın ve sonr3ki organizasyonlar hakkında yazılacak ya- zılann daha fazla futbol ve futbol kalitesi. daha az tartışma ve şaibe içermesi... G Ö R Ü Ş / HALİT DEKİNGÖR Stefan Kuntz Diye Biri... Alman milli takımının golcüsü. Beşik- taş'a büyük umutlarla getirilmişti. Ama sonuçta. ne Kuntz Beşiktaş'a ne de Be- şiktaş Kuntz'a bir şey verebilmişti. Hat- ta zaman zaman böyle bir oyuncu, na- sıl Alman milli takımında ve de golcü olabilirdiye düşünülüyordu. Beşiktaşta oynamış okjuğu futbolla bizimkilerden bir ayncalığı olmadıgı söyleniyordu. Bunu hep beraber izledik ve dinledik. Şimdi aynı Kuntzu Euro '96'da Alman milli ta- kımında izliyoruz... Kuntz. Beşiktaş'taki oyununun tersine. degişik bir futbol ka- rekteri sergiliyor. Bu durum karşısında. bu maçları izleyenler, "Nerede Beşik- taş 'takı Kuntz, nerede Alman miili takı- mında ki Kuntz" diyerek hayretlerini di- le getiriyorlar. Bana göre, Kuntz'ta bir değişiklik yok. Degişiklik bizim değer yargılarımızda. Yine hepimizin bildiği gi- bi, dünyada bir Alman ekolü var. Bu eko- lün özelliği bir makine ahengi içinde ça- lışmalandır. Futbolcular bir ntim içinde iş- leyen bir fabrikanın parçaları gibidir. Oysa bizim altyapımız, ekolümüzfi- lan diye bir şeyimiz yok. Kimimiz kırdan gelmişiz, kimimiz kentten, kimimiz de gecekondu yörelerinden... Bir anlamda alaylı yetişmişiz. Bazen harikalar yaratır, bazen de sıfıra ineriz. Futbolumuz da alaturkadır, yöneticilerimiz de, düşün- celerimiz de... Işte böyle arabesk bir düzen içine giren yabancı futbolcular bir türlü uyum sağlayamıyorlar. Yalnız Kuntz degil, Tür- kiye'ye gelen nice futbolcular aynı uyum- suzluğu gösterdiler. Atkinson ve Sa- unders da bu düşüncemize birer ör- nektirler. Adamlar, Ingiltere adalarında oynadıkları futbolla, tribünleri ayağa kal- dırıyorlardı. Ama biz onları bir türlü oy- natamadık. sonuçta yedek kulübesine soktuk. Belki Kunti onlardan daha şans- lıydı. Ancak bir türlü başanlı olacak yeri bulamadık. Hatta başansız olacagı yer- leri seçtik. Bütün bu olaylar karşısında yönetici- lerimiz bir türlü ayılmıyorlar... Hepsi ade- ta para harcama sarasına yakalanmış- lar. Heryıl bu hastalıkları depreşiyor. Ba- tılı futbolculara milyarlar akıtıyorlar. Kısa bir süre içinde kuyruklarına teneke bağ- layıp ülkelerine gönderiyorlar. Bir de ba- kıyoruz ki ülkelerine gönderilen adam- lar orada şahane futbol sergiliyorlar. Kuntz'un durumu acaba bizim arabesk yöneticilerimize bir ders olur mu? Yaz spor okulları açıldı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yaz spor okullan törenle açıldı. Ka> ıtları 15 mayıs tarihinde başlayan spor okullan 19 branşta hizmet \erecek. İstanbul genetinde 21 tesiste öğrenim görecek 4000'e yakın nıinik. 100 antrenör tarafından çalıştınlacak. Gençlik \e Spor İl Müdiirü Irfan Karakaş yaptığı açıklamada. amaçlarının geiecegin yıldız sporculannı yetiştirmek olduğunu belirterek şunlan söyledi: "İstanbul genelinde 1986 >ılından beri bu uygulama\ı dcvanı ettirijoruz. Geleceğin sporvuları 15 eylüle kadar eğitim görecek. Kadrolu antrenörlerimiz viineiiminde 4000'e yakın sporcu \azın tadını spor \aparak çıkaracak." "(Fotoğraf: BURAKAK.ÇAY) Uzatmaya yeni öneri Penaltı yerine korner sayısı HASAN CEMALİ LONDR.\ - İngiliz Futbol Federasyo- nu. Tern Venables"i istenmeyen adam ilan etti. Görevi bıraktıktan sonra federas- yonun bazı kademelerinden teklif alma- dığını belirten Venables. "Kazandığın za- man istenen adaınsın. ka> bettiğin zaman kimseyiizünebaknıaAAIfRamse> I966'da başarılndı. I974'te başansız olunca unu- tuldu gitti.Ben kaçınlan bir pcnaltıva" bo- yun eğccek adam değiKm. Yaptığım iş or- tada. Gençlerden ele aldığım Ingiltere ge- lecekte daha da giiçlii olacak. Hoddle'a ba- şarılar dilerim" dedi. Penaltı kaçıran Southgate'e en fazla kızan annesi oldu. "Neden topa sert vu- rup bizi finale taşımadım" di\ e azarladı. Başbakan tarafından (John Nİajor) tesel- li edilen Southgate'in üzüntüvü bir türlü üzerinden atamadığı belirtiliyor. UEFA Başkanı Lennart.lohansson,pe- naltı atışlannın verini alacak alternatifle- re açık olduğunu belirtti. Bu konuda gö- rüşlerin değerlendirileceğini belirten Jo- hansson. futboîun güzel biroyun olduğu- nu ve futbolseverlerin seyir sporundan zev k alnıalan \ e oyunculann bunalıma gir- memelen gerektiğini açıklarken Southga- te'in bir an ev\el kendisini toparlaması- nı ıstedi. Öneri ler arasında kornerlerin bir varsayım olarak penaltılann verini alaca- ğı belirtiliyor. Çeklen büyük finale Nedved'in dışın- da hazırlar. Golcüleri MadimirŞmieer'ın evlenmek için kampı terk edip Prag'a gü- nü birliğine gitmesi Çek kampını kanş- tırdı. Takımdaki verini alıp almayacağı şLipheli. Teknik direktörleri Uhrin, 1976 Avrupa Futbol Şampivonası finalinde yendikleri Almanları bir kez daha dize getirip kupanın sahibi olacaklannı iddia etti. MehmetScholl basın toplantısında yap- tığı açıklamada. "Gerek nıental gerek fi- zik yönünden finali kazanacağımıza ina- nıyorum. İlk turda 2-0 > endiğimiz Çekle- ri gene dize getireceğiz. Koziarımız ilerde gene Kuntz ile Strunz olacak" dedi. Bahar Koşusu Âşıkoğlu 'nun Kadıköv Beiediyesi ile Renault Mais fırması ta- rafından ortaklaşa düzenlenen "Renault Mais Ba- har Koşusu nu. erkeklerde Gazi Âşıkoğlu. bayan- larda ise Dudu Yentür Mcşe kazandı. Kalamış Te- sisleri önünden verilen startla başlayan 10 bin met- relik yanşa. 70'i ba\an. toplam 285 atlet katıldı. Renault Mais Bahar Koşusu'nda erkekler 40-44 yaş grubunda Fikret Aka\. 45-49 \aş grubunda köksal Kayaoğlu.50-54 vaş grubunda Hadi Öztaş. 55 ve üstü yaş grubunda da Ali Güleç birinci oldu. Bayanlarda da 35-39 > aş grubunda Bakiye Duran. 4ft49 yaş grubunda da Keriman Günavdın birin- ci sırada yer aldı. (Fotoğraf: ÖZGÜR ÖZKÜ) İNTER-TOTO KUPASI Kocaeli galibiyeti kaçırdı Strasbourg: 1 Kocaelispor: 1 STAT: Meinau HAKEM: Hıu>e Lıırten (4) (Hollanda) STR\SBOLIRG: Venzel (Xj. Raschke 16). Roıt (6), l'ogel (6). Yalerien (6/, Cullet O). Petit (f>) (Bernard 5ı, Rodrigııe: 16/ (Kourenav 5ı. La- ser (5). Brıım (5). Zitelli 16) KOCAELİSPOR:Stingaciıı (6). Mirkoviç ('). Engin (6). Osman 16). Gökmen (6) (Dobıvu:s- ki 7). Tavfıır (6). Soner (6j (Zeki 5ı. Mosheuıı (7). Yalçın ı6ı. Stıffet 14). Ftınık 17) lErhan 5) GOLLER:DA. 68 ColU-ı. dk. 78 Dohnmski STR\SBOLRG (Cumhuriyet)- İnter- Toto kupası'nda. II. grupta mücadele eden Kocaelispor ikinci maçında Strasbo- urg ile 1 -1 berabere kaldı. Strasbourgönün- de başanlı bir futbol sergileyen Koca- elispor'daSaffet. 5kez girdiği yüzde yüz- lük gol pozisyonundan yararlanamayarak takımını galibiyetten etti. Soner'in bir v uruşunda da top direkten dönerken maçın Hollandalı hakemi Huge Luyton'un ver- diği ters kararlar Kocaelisporlu futbolcu- ları çileden çıkardı. Sonuçta da Kocaelis- por. Strasbourg ile 1-1 berabere kalırken galibiyeti kaçıran taraf oldu. Antalyaspor fark yedi Antalyaspor: 2 Basel: 5 STXT: Alııuirk (hparta) HAKEMLER: Constaıuin Gheorghe (6). löuıı \furvftih (6ı, Constantin Stefan 161 (Romanya) ANTALYASPOR: Ramazan <h (Adnan 4), Ab- Jülkerim (4). Suri (3). O/ımı <3). Burlnın (iı. Bii- lent /3) (Cöksel 2). Mıııvt /3ı (Kona 2), Klmse (5). Cafer l3l. Ali Rıza (5). Ihsan (3) BASEL: Shonmmu (6). Ceccanmi (7), Paulanl ı7). Tabcıkorr'c 161. Salır (7ı. \foser (6/ (Canla- lıifjpi 5). Frick ı7). La'placa (7). Giallarta 18). Smajic (7), Hakan Yakın (7) (Armenlam 5) GOLLER: Dk. I Ali Rıza. dk. 22 Smajic. dk. 24 Sfoseı; dk. 28 Hakan Yakın. dk. 33 Snri. dk. 55 ve 60 Giallarta Bl LENT ECEVİT ISPARTA - Antalyaspor. İnter-To- to'da oynadıgı ilk maçta başarılı olama- dı \e İsviçrc'nin Ba>el lakımıııa 5-2 yenildi. Antalyaspor. sav unmada yap- tığı basit hatalar sonucu kalesinde 5 gol gördü. Maça hızlı giren Antalyas- por. daha 1. dakikada .M\ Rıza ile öne geçmesine rağmen tutunamadı. arka arkaya yediği gollerle dağıldı. Antal- yaspor savunmasının yaptığı büyük ha- talan iyi değerlendiren konuk ekip ilk yarıda 3 gol buldu. 2. yarıda beraber- lik peşinde koşan Antalyaspor. atağa kalktığı anlarda savunmasında açıklar verdi. sonuçta da maçı 5-2 kaybetti. G. Saray Spor Şûrası'nda Faruk Süren 4+1'de ısrar etti: Avrupa koşullarına uymahyız ASLI DLRU Galatasaray Kulübü'nün düzenledi- ği 1. Spor Şûrası dün başladı. Galata- saray Kulübü bünyesinde faaliyet gös- teren spor dallanndan eski sporculann hazırladıklan konuşmaların okunduâu ilk gün. Başkan Faruk Sûren de katı- lımcılara bir konuşma yaptı. Daha son- ra basın mensuplanna da bir açıklama yapan Faruk Süren. yabancı sporcu ko- nusunda ısrarlı olduklarını belirterek "Gerekirse 11 yabancı isteriz. A»TU- padaki rakibimiz istediği kadar a\na- tacak. biz de ovnatmak isteriz. Hakan'ı Nantes Kulübü'nün istediği doğnı, an- cak Hakan'a bizim ihti>acımız \-ar" de- di. Spor Sûrasfnın ilk gününde eski sporculann sunduklan nıetinlerdekı gö- rüşleri şövle: Eski Galatasarav Sporcu- ları Derneği adına futbol dalında konu- şan Samim L'ygun, "Avrupa Futbol Şampiyonası'ran son maçlannın yapıl- dığı bu gunlerde.32 >ıl sonraA milli ta- kımımızın da finallerdc 16takınun için- de >er alması Türki\e için çok önemli bir geüşmedir" dedi. Eski Galatasaray sporculan adına yüzme dalında konuşan Engin İ'nal. "Bu şûranın >apünıası. Galatasara>İı- Cünün icinden • Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Er- zik, FIFA tcra Kurulu üye adaylısma se- çildi. B Atktizmdt Avrupa Uiuslar Kupası Ba- yanlar Bruno Zauli (B) ürubu Yanşmala- n'nın ilk gününde, lOOmetredeAkselGür- can. 11.88lik derecesiyie üçjincü sırada yer alırken 400 metrede de Oznur Dursun 54.34'lük dereceyle yine 3, oldu. • Bursa ve Istanbul'da yaptlacak 3. Av- rupa Cmıtler Basketbol Şampiyonası bu- gün başlıyor. • Fenerbahce, dün de gurbetçi Özkan'la sözleşme ımzaladı. Bayem Leverkuşen'da oynayan ve bir sezonda 22 gol atan Özkan Koçtürk forvette oynuyor. I Uluslararas! Boğaziçi Cniversitesi Spor Festivali'nin ift'ncısı dün yapılan muhte- şem bir açılışia başladı. Açılışta, 13 ülke- den 27 üniversite takımları hazırbulundu. • Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nede- niyle düzenlenen Ataköy Marina Kupası Yat Yanşı. Ataköy"de yapıldı.Yanşta, en iyi zamanı CHS sımfında Orient Fjcpress III ile Biilent Atabay, destek smıfında ise Orsa ile Sürev^a Çetin yaptılar. • Dün koşubuı üt yarışlarında altılı gan- yan 8-7-2-8-7-3/6 kombinesini bilen 395 kişi. 194 nıilyon 504 bin 250'şer lira ik- ramiye kazandı. lığa özgü olan çağı kaçırmamak \e>a ça- ğa a\ak uvdurmak. ileri görüşlülüğiin başka bir göstergesidir''dedi. Sutopu adına konuşan Mehmet Bi- len. "Sutopu ile uğraşan sporculanmı- zın en önemli özelliği, hemen hemen ta- mamının ünhersite eğitimli olmalandır" dedi. Judo adına konuşan .-Mi Demir, -Judo branşının temsilcisi olarak sizle- re.gi>silerinin birbirlerine benzemek- rinden dola\ı karate ve tekvando gibi Lzakdoğu sportanvla hâlâ avıu kabul edilen. ama bu spodardan çok farklı bir müdafaa sporu olan judonun nasıl bir spor olduğunu artık herkesin öğ- renmesilazım'dedı. Atletizm adına konuşan Tür- ker Arslan. "Bilindiği üzere her sporcunıın tenıeldc atletizm yap- ması ve bu sporun tündamental vapısına sahip olması gerefi tartı- şıimaz bir gerçektir" dedı. Basketbol Şube Başkanı Sa\an Zorlu da basketbol şovunun Av ru- pa ve özellikle Amerika'da tüm heybeti iledevam ettiğını veTür- kiye'de de birtakım hareketlenme- ler olduğunu ifade etti. Voleybol Temsilcisi Oral Yılmaz da Gala- tasaray Spor Kulübü'nün her branş- ta olduğtı gibi voleybolda da bir ekol olduğunu belirtti. Galatasa- ray Spor Şûrası. bugün sunulacak önerilerle sonâ erecek. Basketbol Avrupa kupalan kuralan çekildi Spor Senisi - Basketbolda. Av- rupa Ligı ile Avrupa Kupalan ku- ralan. Almanya'nın Münih ken- tinde çekildi. Münih'tekı F1BA Genel Mer- kezi'nde yapılan kura çekimin- de, erkeklerde bu yıl ilk kez uy- gulanacak Avjupa Ligi'nde. Efes Pilsen (D), Ulker ise (A) Gru- bu'nda yer aldı. Efes Pilsen lig- de, Vınus Pall Bologna (halya). Caja San Fernandö D.B. Sevilla (İspanya), Partızan Belgrad(Yu- goslavya). Dinamo Moskova (Rusya) ve Elan Bernais Pau Ort- hez'in (Fransa) bulunduğu ID) Grubu'nda mücadele edecek. Avrupa Liai'ndeki diğer tem- sılcımiz Ülker ıse. CSKA Mos- kova (Rusya I. Panıonios (Yuna- nistan). CSP Lımoges (Fransa). MaceabıTel Av ıv (lsrail) ve Ste- fanel Mılano (İtalya) ile (A) Gru- bu'na düştü. Kura çekımınde. Türkiye'yi Avrupa Kupası'nda temsil edecek takımlardan Fenerbahçe, Scavo- Imi Pesaro (İtalya). Sav injska Pol- zela (Slovenva). WTK Nobiles (Polonya), Godel Rabotniçkı (Ma- kedonya) ve ASK Dauga^a Ri- ga (Letonya) ile (A). PTT ise Ri- ello Basset Verona (italya). Bu- ducnost Titograd (\ugoslavya). MARC Körmend(Macanslan). London Tovvers (İngıltere) \ e Vi- ta Tıflısle (Gürcıstan ı (H) Gru- bu'nda yer aldı. Türkıye'\ı Avnıpa Radıvoj Ko- raç Kupası'nda temsil edecek ve ön eleme maçı ovnamayacak olan Tofaş. Beşiktaş. Galatasarav ve Kayseri Meysuspor'un gruplart ile rakiplen şöyle: To&ş/(T)Gnıbu:Bancodi Ro- ma (İtalya). Spartak Subotica (Yugoslavya)-Chemosvıt Svit (Slovakya) galibı. ZTE Goldsun (Macaristan)-Zito Vardar (Ma- kedonyalgalibi. Beşiktaş / (B) Grubu: Unicaja Poltı Malaga (Ipsanya). Hapoel (lsrail) v e Oueluz (Portekiz )-Re- ne Coltof (Hollanda) aalıbi. Gaiatasara) /(M)Grubu: PA- OK Selanik ('ı'unanistan). Hiefe- nechTelekurs(Lüksemburg)-AD Ovarense (Portekiz) galibı. Fer- ro (Ukrayna)-Astra Sodertalje (İsveç) galibı. Kavseri Meysuspor/(F)Gru- bu: Nancy (Fransa). Erbasu (Ro- manya)-Bipa Moda (Likrayna) galibı ve BK NH Ostrava (Cek Cumhunyeti )-lnterier Krsko (Slo- venva) galibı. Bu kupalarda maçlar. çift dev - reli lıg usulüne göre oynanacak G.Antepspor Vasas önünde Spor Senisi - İnter-Toto'da Gaziantepspor, Vasas karşısın- da. Kırmızı-Siyahlı takım, saat 19.00'da Macaristan'ın Vasas takımıyla Kamil Ocak Sta- dı'nda karşılaşacak. Maç ATV'den naklen ekrana gele- cek. Geçen hafta Hollandâ'nın Groningen takımıyla deplas- manda 1-1 berabere kalarak grupta 1 puan alan ve büyük bir avantaj sağlayan Gazian- tepspor. Antalyaspor gibi ken- di sahasında ilk kez bir ulus- lararası bir maç oynayacak. TRT1 20J0 Avrupa Futbol Şampiyonası. 2l.00Çek Cum- hunyeti Almanya (naklen) TRT3 20.00 Tü'rkiye - Yuaos- lavya (basketbol).'24.00 Çek Cumhunyeti - Almanya (bant) TRT4 15.00 AtYanşlan AT\ 19.00 G.Antepspor-Vasas (naklen). 00.40 Euro'96 l.KOŞL!:F:Turan(5).P:De- ar Elite (8). PP: Argentina 1 (7). S: Kurtbey (4). 2.KOŞU: F: Caş(2). P: Be-^. yefendi (1). P: Yıldızağa (3 K 3. KOŞL: F: Daphne (3)^Rg FairTaıl (4). PP: Chıara(2« S: Babo (1). S 4.KOŞL: F: Kalli (3). P: MoEj Menekşe < 10), PP: Çrand GcçJ la(2). S: Ris. Sprıng(ll). 4 5.KOŞL:F:llyasl(4).P:Me^5 lihcan (1). PP: Sencerbey W (5). S: Sontay (7). ^ 6. KOŞL1 : F: Blo\v Up ^ PP: Lıberty 1 (4). PP: Penk; Henky (8), S: Yörükkızı (3 »• 7.KOŞU: F: Bımba Star(3)& P:Yetim2(10). PP: Sabnyö| K12).S:WellDone(l3),SSS Altınözü 1). 8. KOŞL: F: Banazlı (3). Şentav (11. PP: Pmarcan (10£j S: Ibocan (4). *• Günün İkilisi: 4. Koşu: 3 10 «î Tabela Bahis: 3.10. 12.13. 1 Ş ALTILIGANYAN 1: 3 3 4 7 3 3 Ö 10 1 10 1 2 12 10 13 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle