25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Açlık grevleri 38. gününü doldururken cezaevindeki eylemcilerin ölüm sınırına yaklaştığı bildirildi Buca'da gergmlik arbyorİZMIR(Cumhun>et Ege Burosu)- Bu- ca. BergamaOzel Tıpve Aydın ETıpı Ce- zaev ı'nde açlıkgrevlerı 38 gunundoldu- rurker. ey lenıcılenn adım adım olum M- nınna geidığı belırtıldı IHD İzmır Şube Başkanı Ercan Demir eylemcılerden4 u ağır olmak uzere 30 unun hasta olduğu- nuaçıkladı Demır I6yasindakı A.G. 14 yaşındalo M.G. ıleİbrahim Şahin veHul- ya Turunç un saglık durumlannın cıddı oldugunu belırteıck cezae\ı yetkılılerın- den onlem almalarını ısiedı Buca Cezae\ı ndekı gelışmeler Iznıır Barosu'nca ızlenıe\e alındı İzmır Baro- su Cezaev ı komısvonu uyesi Mustafa Lfacık'ın ola\!arla ılaılı olarak onumuz- dekı hafta basında. eylemcılenn avukat- lan \e cezae\ı vonetıcılemle gorusece- ğı açıklandı Ercan Demır 26 hazıranda Buca Ceza- e\ı nde yenıbolumlO koğu^takalanbır tutukluva "aile goruşune çıkmama ceza- sı~ uygulanmasıv la tutukîularla cezae\ ı ıdaresı arasında tartisma çıktığını ve du- rumun gergın oldıığunu soyledı Buta Cezae\ı nde provokasyona açık bır or- tam varatıldığını belırten Demır sozlerı- nı soyle surdurdu "26 haziranda cezaev ı onunde bulunan bir grup a\ukat, durunı hakkında ce/a- evi yetkilileri> !e goruşmuşler. Cezaevi >et- kilıleri arkadaşlarımıza, açlık gre\i ile amaçlanna ulaşama>an ey lemcılerin is- \an çıkaracaklannı ıçeren bir va/ının ken- dilerine ulaştığını belırtmişler. \etkililer buyazıuzenne cezaev lonunetakviyejan- darma getirdiklerını açıklamışlar. Ceza- evi'nde durum gergın olup provokasyona açık bır ortam bulunmaktadır. Cezaevın- de me\dana gelecek olaylann sommlusu bu provokasyon ortamını varatanlardır. IHD İzmır Şubesi olarak kavgı duynıak- tavız." Demır Buca Cezae\fnde açlık grevı- nın 3S gununde dordu ağır olmak uzere 30 e\lemcının hasta oldugunu belırttı Vaklaşık lSOeylemunın beden sağlıkla- rında onarılmaz zararların oluştuğunu vurgulayan Ercan Demır.sunları soyledı **Her geçen gtın, eylemciler olume bir adım dahayaklaşırken.suskunluk perde- sinin hızla yırtılması insanlık gorevidir. Bergama Ozel Tıp ve Aydın E Tıpı Ceza- e\ i'nde de ey lemlenn suruvor. Her iki ce- zaevinde de e> lemcilerden sağlık durum- lan bo/ulanlann oldugunu oğrendik. Haf- ta içinde Bergama ve Aydın Cezaevi'ne giderek av nntılı bilgi almaya çalışacağız." Açlık gre\ı ba^ladığı gunden bugune dek Buca Cezaev ı'nın onunden ayrılma- yantutuklu\akınları "Onlanbizdoğur- duk ölmelerine izin vermeyeceğiz. Çocuk- lanmız ne \aptı. memleketi mi sattılar? Hep yapılan yanlışlıklara karşı çıktıklan için buradalar. Onlann başlattıkian onur- lu mucadeleye olunceve kadar destek \e- receğız.Çocuklarabırşey olursa kendimi- zjyakanz"açıklamalarıylatepkılennıdı- le getırdıler BucaCezaevıyetkılılerı ıse suresız aç- lık gre\ ınde bulunan ey lemcılerin doktor muavenesını \e saglık hızmetı venlmesı- nı kabul etmedıklerını belırttıler Sağlık mudurluğunden 6 doktorun gorevlendı- rıldığını ve gunun 24 saatınde doktorla- rın nobet tuttuklarını belırten vetkılıler, u Eylemciler muavene olmuyorlar. sağlık şikâyetlerini de bildirmıyoıiar. Hastaneve gitmek için başv uruda bulunan olnıadı" dedıler Operasyonlar sürüyor Tunceli'de 5 PKK'li öldürüldü TL\CELI/DI\ ARBAMR(Cumhuri- yet) - Tuncelı merkeze baglı Geyıksuvu me\kıınde PKK lılerle guvenlık guçlerı arasında çıkan çatismada 1 er sehıt oldu 5 terorıst de olduruldu Dıyarbakır'da Al- tındağ Dınlenme Tesıslen ne \oneiık sal- dırıyı gerçeklestırenierı 'lıbar edenlere 1 mılyar lıra odul \enle».egı açıklandı Asken y etkılılerden edmılen bılgıve go- re. merkez Gevıksiıvu beldesı yakınların- da ey lem hazırlıgı ıçınde oldukları sapta- nan 30-40 kisilık bır PKK lı grupla gu- venlık guçlerı arasinda oncekı aksam ça- tısma çıkiı Cenıbere alınan teroristlerle geçsaatlere kadar surençatismada. Dıvar- bakırdoöumlu AliTurk(22) adlı er >ehıt oldu Çatı^malarda 5 PKK. lı de oldurul- du Yetkılıler Geyıksuvukırsalındasıkıs- tınlanteronstlerleçatı^manınındevamet- tığını bıldırdıler Gevıksuyu ndakı çatismada şehıt olan jandarma eı Alı Turk un canazesı Tunce- lı \alisiAnJ Lzelgun \e Tuga\ Komutanı Tuğgenaral Tuncer Akçav ın da katıldığı torenınardındantoprağa\enlmek uzerDı- yarbakır a gonderıldı İhbarcna 1 mihar Geçen cumartesı gunu Dıyarbakırdakı yerel SozT\ \egazetesineyonelık saldı- fıyıgerçekle^tırcnleıı ılıbaredenleıe 1 mıl- yar lıra odul \erıle<.eğı açıklandı Terorıst- lenn 8 ki!;!\ ı oldurduklcn Altındağ Tesıs- len'nın sahıplerı Mehmet Ali \e Mehnıet Akif Altındaö ın sahıbı olduğu Söz gaze- tesının mın-jetınde "Bu>uk i>dıir ba>Iı ğıyla \er alan du\urudi NO\ !e denıldı "Nalanın bolunmesıne kast«den. hain zihnİMlli. elı kanlı canılen. ıınlara \ardım \e yataklık edenlen bızlcre \a da gu\enlik guçlenncbıldırenlerısımlengı/lıtutulacak \e İ nuhar nakıi paraılc udullendınlccck- tir. 1 " Gahttasıınty'daymeengeOemeİSTANBI L/İZMİR (Cumhuriyet) -Ka\ ıp y akın- larının gelenekselle^en Galatasarav oturnıa e\lemı bır avdır polis mudahalesı \e gozaltılarla cngellenı \or Oturma eylemı dun de vakla^ık vuz kışının go- zaltına ahnmasi\la -.onuçlandı Gatata>ara\ da dun geçen uç hattava oranla daha azpotısıyeönlem\'at'dı,ancaksonaçdeğışrrfedı.yak- lavk 100 kı^ı gozaltına alındı Ola\ lar sırasında ba- baM cezae\ ınde açlık gre\ ınde olan tıç vaîindakı E T de anneM Na/Jı Top ıle bırlıkte gozaltına alınanlar arasında\dı Th \D lı (Tutuklu \akınları ıle Yardımla>ma Der- negı) yakla^ık 20 kı^ılık tutuklu vakınının ^aat 12 OO'de "Ağar. Çocuklarımızı Oldurujor" yazılı pankart açarak Ktıklal Caddesı'nın Taksım gırı^ın- den ba^lavan \uru\u^lerı Galatasaray yakınlarında polıstaratındandurduruidu Pankartları alınan tutuk- lu vakınları tartaklanarak gozaltına alındı Otobusle- re zorla \e do\ ulerek bındmlen tutuklu aılelerımn ar- dından İHD a\ ukatlanndan Mercan Polat IHD K.a vıpiara Kar^ı Komısyon üycb\, NimetTannkulu QDP Htanbul İl Sekreten'niiz Koçali ODP MYK uvelerı Filı/ Karakuş. Gulnur Sav ran. sanatçı Zc\ nep Bil- gin \e Meral \ ığit \e gazetecı NeşeOzan da gozal- tına alındı llk olavdan \akJa^ık 1 > dakıka sonra Ga- latasaray'a 50 kı^ılık bır grup genç \urumek ıstedı -\lkı>lar \e "Kavıplarbulunsun hcsapsorubun.Sus- ma sustukça sıra sana gelecek" >loganlany la > uruy en gençler daha sonra tram\ay yolu uzerıne oturdular Polıs kolkola gırerek oturan gençlerı doverek gozal- tına ahrken gençlerın dovulmesi araçlara ta^ınmala- rı sirasında da surdu Gozaltında Kayıplarla Mucadele Platformu"nun konak Alanı'nda yapmak ıstedıklen oturma eylemı- ne polis ızın vefmedı. Konak Atanı'nı çember altına alan çok sa\ ıdtfresmi \e sı\ıl polıs kuşkulu gorduk- lerı kısılenn uzerınde kımlık kontrolu vaptı Polıs evleıne katılmak isteven aılelerı ve destek amacıyla alana gelenlerı dağıttı Polıs, alana gelen IHD Başka- nı av ukat Ercan Demır ıle bırlıkte dort kı»ji> ı polıs oto- busunde bır sure gozaltında tuttuktan sonra serbest bı- raktı Mahkûm yakınlan Erbakan'la görüşmek istedi, 31 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü REFAHYOL'da ük icraat gözalüA.NK.\R\(Cumhumet Burosu)-Bas- bakan Necmettın Erbakanla gorusmek uzere Basbakanlık bınasına gıden tutuk- lu ve hukumlu vakınlanndan olusan 31 kışılık grup gozaltına alındı Bır grup tutuklu ve hukumlu vakını dun oğle saatlerınde RP Genel \lerke- zı'ne giderek cezaev lerınde 2 ayı askın sureden bu vana dcvam eden açlık grev- len ıle ılgılı gorusme ıstemınde bulundu Tutuklu vakınlarının tenısıkisi ıle aoru- senRPWgjt Mılletvekılı AbdullahÖr- Dek.aılelereyaptığı açıklamada yenı hu- kumetın kurulmasinın ardından dev ır tes- lım torenlennın henuz yapıldığını anım- satarak "Buisteklennizi,basta AdaletBa- kanı Şev ket Kazan olmak uzere yetkilile- re en kısa surede ulaşnracağız. Makul olan istıklennız dahüınde. bu konuda gereken çalışnıalar nıutlaka yapılacakhr" dıv e ko- nuştu Ornek le\apılan gorusmenın ardından Basbakanlık bınasına giderek Erbakan a sorunlarını anlatmak ısteven tutuklu ve hukumlu vakınlarının buistemıBakanlar Kurulu toplantısı surduğu gerekçesıyle kabul edılnıedı kamuoyunu duyarlı ol- mava çağıran bazı sloganlaı atan ve do- vızlertasiyan tutuklu ve hukumlu yakın- lan guvenlık gorevhlerının Erbakan ın toplantıda oldugunu belırterek bankat kurmaları uzenne Basbakanlık gırısınde oturma ey lemı vaptılar Aıleler. yetkılıler ıle daha once yaptıkları goru^melerden bırsonuçalamadıklannı vurgulayarakço- cuklarının baslattıkları açlık grevlennde olumsınınnayaklasıldığınıanlattılar Bır sure sonra aılelere mııdahale eden guven- lık guçlerı evlemcılerı gozaltına aldı Go- zaltına alınanlann Ankara Emniyet Mu- durluğuGu\enlıkŞubesı"negoturulduğu oğrenıldı Alınan bılgıye gore gozaltına alınanlann adlan şoyle "Melek Akkava, Gulizar Karahan, Neslihan Turan, Altın Eren, Guzın So> lu. Fatma Şahingoz, Don- du Şahin. Menekşe Şahın. Doğan Zengin, Şerife Zengin. Seçgul Atiş. Şazıye Doğan, Fera\ Ercan, Mahmut Sirkeci,(İonul Sor- nıelı. Kadinıe Gungor, Senem Fırath, llhan Saral. Cemile Atmaca, Ali Rıza Tunç, Hayn>e Ozkan. Nıyazı Han, Zeynep Do- ğan, \eter Gulalp, Fadime Kaya. Şenfe Çakmak \ ıldız S ılnıaz, Makbule Berk- VAŞ, Fatma Şahin, Suley man Gur, Osman \\cı." Emniyet yetkılılerı gozaltına alınanlar hakkında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri \ uruvuşleri ^asas^na muhalefet ettıkle- rı gerekçesıyle ıslem yapılacağını bıldır- dıler TÜRKİYE'DE NÜKLEER SANTRAL KURMAK İÇİN İNANILMAZ AYAK OYUNLARI HADEP KURULTAYI'NDA PATLAYAN BAYRAK OLAYININ ARDINDA ASLINDA NE VAR? ANAFA GEÇEN DYP'Lİ DEDELEKTEN MÜTHİŞ AÇIKLAMALAR SONUÇURI ŞASKINLIK YARATAN ARAŞTIRMA: ANAYASAL HAKLARIMIZI KULLANMADA ÖZÜRLÜYÜZ! ŞİMDİ AMERİKAN TİPİ SOYGUN MODA TÜRKİYE-İSRAİL FLÖRTÜ VE ORTADOĞU KIBRIŞ ÜNİVERSİTELERİNE KAPAĞI ATMANIN YOLLARI • ENOIN GUNER, B1ZIÖZA1M BIR DAHA TOflŞTIMYOR »KUZEY IRAKT\ ARAP MILUYETÇIUĞ1NEISLAM BY PAbS Nokta Dergısı, Internet Web Adresı: htlp »u« nx-didtı\ı tt>m mıkuı Nofcia Dergisı, E-Mal Adresı: nokta^medvate\1 com Bursa Mafya kuşkulu cinayet Bl RSA (Cumhumet) - Bursa da bır Ermenı asıllı bu kişı. faılı meçhul una- vete kurban gıttı Kegorh Tav ran adlı Ermeni asıllı kı- şinin cesedinin unlu tefeci NesimMalki nmolduruldu- ğu bolgede bulunması dık- kat çektı Istanbul-Izmır karavolu- nun baglandıgı Bursa Ya- kın Çev revolu uzennde ov- navan çocuklar oncekı ak- şam Balıklıdeıedebırceset buldular Jandarmanın vap- tığı arastırma sonucunda LC- sedın7 0 y a^lanndakı Eı nıe- nı asıllı Kegoıh Tav ran aaıt olduğu saptandı katasın- danaldıgıbıı daıbeıleoldıı- rulduğu saptanan layran ın uzennden > mılvon lıra pa- ra çıktı Jandarma vetkılıle- rı Kegorh Tav ran ın btıvuk olasılıkla I ^ gun kadaı on- ce başka bır bolgede oldıı- ruldukten sonra Balıklıde- re ve atıldıgını belırttıler kegorh Fayıan ın^esedı- nın tetecı Nesıın Malkı nın olduıuldugu veıe vakın bır bolgede bulunması dıkkat çektı Üniversüeler öğrend arayışında İngiltere, Amerika. Kanada \e Avustraha"dan toplam 13 universite ve 4 dil oğretim kurumunun katılımıvla dıizenlenen l luslararası Eğitim Fuan. Hilton Otelı'nde açıldı. Aralarında. Arizona State Lniversitv. L'niversiu of Colorado-Denver. Lniversitv of Missouri- Rolla. Johnson and \Nales l niversirv gibi dunvaca unlu universitelerin de bulunduğu kurumların eğitim odentileri, butun ıhtivaçlar içinde olmak U7ere 8-10 bin dolar arasında değişivor. Lniversiteler, dekan ve profesorierinin de hazır bulunduğu fuarda, normal sureleri dolmuş olmasına karşın ba^\ uran oğrencileri. ey lul donemi için ka\ ıt vapıvoriar. Hurriyet L luslararası Eğitim Ajansı tarafından duzenlenen fuarda av nca, yaz programlarına henıen kayıt ve profesyonel sertifika eğitim programları veren kurumlar da bulunuvor. Fuar, salı gunıine kadar 09.00-17JO saatleri arasında surecek ve daha sonra İ/nıir ve Ankara'da da devam edecek. (l-otoğrat FILIZGUMLŞ) HAFTAYA BAKIŞ AHMET TAINER KIŞLALI Üç Soru, Üç Yanıt... HADEP kurultayının uzerınden bır hafta geçtı Bır kez daha, kabaran duyguların yerını aklın sennkanlı- lığın almasını bekledım Yanıtlanması gereken uç soru var Ne oldu9 Nıçın oldu'' Ne yapmalı'? • • • "Ne oldu" sorusunu, "Turk bayrağı ınd>rılıp Apo posterı asıldı ve alkışlandı'" dıye yanıtlamak, belkı fazla yalındır Ama gerçegın ozetıdr Pekı Sırrı Sakık, "Kendı degerlerıne saygı goste- rılmesını ısteyenlenn, başkalannın bayrağına saygı gostermesı gerekır1 " dedı mı, demedı mı'' Kendısı "Demedım" dıyor, "Dedı" dıyenler var Sevgılı Uğur Mumcu ve o zaman HEP Genel Baş- kanı olan Sayın Feridun Yazar'ın da katıldığı bır açı- koturumda, şu duşunceyı savunmuştum - Kendı azınlık degerlerıne saygı gostenlmesını ıs- teyenler, çoğunluğun degerlerıne oncelıkle saygı gos- termelıdırler Kımse Atatürk'u sevmek zorunda de- ğıl, ama bu ulkede yaşayan herkes, Ataturk e saygı gostermek zorundadır' Belkı bır dıl surçmesı oldu "Başkalannın" sozcu- ğunu çıkarırsanız, suçlanan tumcedekı ana duşunce doğrudur1 • • • Olay nıçın oldu9 Akıl dışı olasılık boyle bır şeyı HADEP ın kendısının duzenlemış ya da ıstemış olduğudur1 Bınncı olasılık HADEP PKK ve Apo ya rakıptır Sı- lahlı mucadeleyı yasal bır zemıne çekme seçeneğı ol- duğu ıçın "sabote' edılmıştır Amaç yarı-rakıp bıror- gutun kapatılmasını sağlamaktır ikıncı olasılık iç ya da dış bazı guçler, ya HADEP'ın kapatılmasını ya da bır darbeye gerekçe hazırlanma- sını ıstemektedır (700 polısın gorev aldıgı bır toplan- tı salonuna, dev bır Apo posterı ve PKK bayrağı na- sıl sokulabılmıştır9 ) Uçuncu olasılık Olayın gerısınde yatan neden, Kurt kokenlı yurttaşlarımızdan bır bolumunde giderek oluşan bır "tepkı"û\r Apo posterının onceden hazır- lanmış ve salona sokulmuş olması bır "tertıp" esen olabılır Ama salondakılerın bu olaya verdığı destek onemlıdır • • • Ne yapmalı 9 Bır HADEP sadece PKK ve Apo'nun değıl, aynı zamanda RP'nın de rakıbıdır HADEP ın -Kurt koken- lı yurttaşlarımızın yoğun bıçımde yaşadığı- Batı'nın buyuk kentlerınde destek bulamamış oluşu anlamlı- dır Ama Guneydoğu nun bazı yorelerınde cıddı bır desteğe sahıp olduğu da gerçektır RP'yı "sıstem ıçıne çe/<me"stratejısını savunanla- rın HADEP'ı oncelıkle sısteme kazandırma çabası içinde olması gerekır Yasal-barışçı sınırlar içinde "temsıl' nıtelığı kazanmış bır HADEP Apo'ya da RP'ye de darbe olacaktır Turkıye ye ozellıkle AB den gelen baskıları da hafıfletecektır 1 Ikı Yıllardır bu koşede savunuyoruz Azgelışmış demokrasımızın "PKK ızlerınden arınmış" HADEP benzerı bır partıye gereksınmesı vardır Ama HA- DEP'ın de -yaşayabılmek ve ışlevını yerıne getırebıl- mek ıçın- demokrasımıze gereksınmesı vardır O demokrasının yaşayabılmesı ıse, bır "asgan muş- terek"\e buluşulmasına çok yakından bağlıdır Tek yurt, tek bayrak, tek resmı dıl 1 Bu temel çerçeveden odun verılmemelıdır Ama bu çerçeve ıçınde de her türlu çozumun ozgurce tartı- ştlmasına ve uretılmesıne kapılan ardına kadar açma- lıdır 1 • • • Konu boyle bır yazı ıle geçıştırılecek kadar yalın de- ğıi' Ama bazılarının yansıttıgı ya da yansıtmaya çaiıştı- ğı duzeyde de "vahım" değıl 1 "Panık gerektırecek duzeyde hıç değıl 1 HADEP kurultayını ızleyenlerın tepkısınden ne so- nuçlar çıkarmalı'' O tepkmın doğmasına neden olan "temelyanlışlık" nerede 9 Ve o temel yanlışlık nasıl du- zeltılebılır 9 Bu soruların yanıtlarını da gelecek yazıya bırakı- yorum Kayalar'dan 'zam o>ununa' savunma Hazırlıklan bir oy önce bitirdik' ANKARA (Cumhumet Bürosu) - RP-D\ P koafıs- yonunun kurulacağının ke- sınleşmesının ardından on- cekı aksam memur maasla- rına yuzde 40 oranında zam yapılması onensını açıkla- yan 53 hukumetın Malıve Bakanı ANAPlı Lurfullah Kavalar gıderavak yuksek zamaçıklamasinı "haarlık- lann 1 ay önce tamamlan- mısotması" gerekçesine da- yandırdı Kayalar bır hafta once yuzde 30 un uzennde zam verılmesının olanaksız oldugunu belırtmesine kar- şın. yuzde 40"lık zam açık- lamasını sav unurken. "Me- mur maaşları ile ilgilı tum hazırlıklannıı/ı Malıve Ba- kanlığı olarak 1 av once bi- tirdik" dıve konuştu Kayalar dun uorev ını ve- nı Ma'lıye Bakanı RP lı Ab- dullatif Şener e dev reder- ken yenı memur alımı ko- nusunda protokole uygun olarak "ketum" davrandık- larını buna karşın gereksı- nım olması nedenıvle Mıllı Egıtım Bakanlığı na 35 bın oğretmen Dıvanet Islerı Baskanlığı na 5 bın ımam, Sağlık Bakanlığı na 7 bın kadro verıldığını kaydettı Oncekı gun memur maaş- lanna yuzde 40 zam onen- sını açiklayan Kayalar ma- as artışlarını bekletmelerı- nın nedenını siyasi gelı^me- lere ve Bakanlar kuru- lu'ndan karar vikmasinın zorkıüuna davandırdı JJJjJj TUFAM EFSAMESİ Tavfun Cajmaz'ın çalışması Tufan efsanesının kokenı Benzerlıklen ve faıklanyla, Sumer, Babıl, Iran, Hınd, Yunan mıtolojısınde ve kutsal kıtaplarda Tufan Efsanesı Tannlar neden TufaıTa gerek goruyor' 1 Tufan sonrasında ne oluyor1 Tufan gerçekten vaşandı mı9 Mezopotamya ve Doğu Anadolu'da Tufan'la ılgılı arkeolojık buluntular Tufan'ın tarıhlendınlmesı Taş devrı araştırmalarında devrım llk dahı Afrıka'daydı Arkeolojıde uluslararası bır değer Arıf Müfıd Mansel Y a Z l l a r i V İ a E r h a n A c a r Nuri Adıy«k« Şafak Alpay ' Mustafa Altintaş Burcay Angcr Kaan Arslanoğlu Yucel Çağlar Muazzez llmıye Çığ Zakı llker Doğan Şenel Ergın Tolga Ersoy Tahır Hattboğlu Ahmct Inam Arslan Başer Kafaoğlu Sezgın Kmlçelık. John Lawson Alı Nesın Yasemın Oğuz. Dcnız öğüt Abonc kof ullan Yurtıçı 6 aylık 650 000 TL yıllık 1 250 O00TL Avrupa \e Ortadogu yıllık 60 DM Amenkâ ve Uzakdoğu 60 S Abone badeli tçin Endef Helvacıoglu Turkrye I; Bankası Istanbul Kızıltoprak Şubesı Hesap No 1071343539 Posta Cekı No 673654 Yaıışm» Adrati. Yol sokak Polat Celıl Aga Işhanı KarS Mecıdıyeköy/lstanbul T»l (0212)212 10 66 Fax (0212)288 48 05 Teınnuız savısı bavilerde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle