30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
30 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ALMANYA İngiliz üssüne saldınDış Haberier Servisi - Almanya'nın kuzeyindeki Osnabnıeck kentindeki bir İngiliz askeri üssüne top rnerrnileriyle saldınldığı bıldinldi. Karlsruhe kenti Federal Savcılık sözcüsü, Ingiltere'nin Almanya'daki en büyük askeri üssüne yönelik saldınnın büyük bir olasılıkla Irlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Olen ya da yaralanan bulunmayan saldınyı henüz üstlenen olmadı. Saldınyı kınayan tngiltere Dışişleri Bakanı Makolm Rifkind. G7 Zirvesi'nde yaptıgı konuşmada, saldınnın. terörle mücadeleye yönelik uluslararası girişimlerde ve işbirliğinde bulunmanın gerekli olduğunu gösterdigini söyledi. Irlanda Dışişleri Bakanı Dkrk Spring de olayı kınayarak saldınyı alçakça bir şiddet eylemi olarak nitelendirdi. DAHRAN FBIiz üüsürüyor Dış Haberler Servisi - Dahran'daki Amerikan üssünde patlayan kamyonun şaft ve şasisinin, Amerikalı ve Suudi Arabistanlı uzmanlarca bulundugu açıklandı. Suudi Arabistanlı yeikililer, şasideki seri numarasının yardımıyla kamyonun kökeninin bulunabileceğini belırttiler. Patlayıcı yüklü kamyonu park eden iki kişinin eşkallerinin belirlendigini açıklayan yetkililer, saldırganlann kaçtığı arabanın da beyaz bir Chevrolet Caprice olduğununun saptandığını bildirdiler. Bu arada, Amerikan Savunma Bakanı YVilüam Perrv, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Sultan ile görüşmek ve patlamanın gerçekleştiği Amerikan üssünü ziyaret etmek üzere Suudi Arabistan "a gitti. William Perry, Dahran'daki patiamanın, geçen kasım ayında Riyad'daki bir Amerikan askeri eğitim üssüne yapılan saldınyla ilişkisinin bulunduğundan kuşkulanıldiğını ve Amerika'nın etkin güvenlik önlemleri almayı tasarladığını söyledi. Zenginler zirvesinde, Tel Aviv'in 'banş için toprak' formülünü kabul etmesi istendi G-7'den IsraiPe barış uyarısıİran'a çağrı Fransa'nm Lyon kentinde yapılan toplantıda, iran'a da terörist gruplara destek vermemesi için çağnda bulunuldu LYON (Ajanslar)- Fransa'nın Lyon kentinde sanayileşmiş 7 Ba- tılı ülkeden oluşan G-7 grubu ve Rusya'nın katılımıyla yapılan zir- ve sonunda yayımlanan ortak bil- diride lsrail'e, "banşa karşı top- rak" formülü temelinde Arap ül- keleri ile anlaşması için çağn ya- pıldı. Zirveye katılan ülkeler. iran'a da çağnda bulunarak terö- rist gruplara destek vermesinden kaçınmasını istediler. Israil'de toprak tavizine karşı ol- duğu bilinen Benjamin Netanya- hu'nun iktidara gelmesinden son- ra "biiyükgüçler" in Ortadoğu ba- nş süreci konusunda ilk ortak bil- dirisi niteliğinde olan ortak bildi- ride "Israil Ue Arap ülketeri arasın- daki göriişmelerin en kısa zaman- da yeniden başlaması'" çağnsında bulunuldu. Bildiride. "Netanyahu'nun se- çimleri kazanmasında, İsraillilerin güvenlik kaygısının biiyük rol aş- nadığTbelirtilerek "Nihai olarak. bölgenin tüm haiklannın güvenli- ğinin, ancak kapsamh, eşit ve kalı- cı bir banşın tesisiylesağlanacagı" Fransa'nın ünlü restoranlannda ağırlanan G-7 liderleri, sorunlanndan biraz da olsa uzaklaştılar. vurgulandı. Zirve bildirisinde. ge- lişmiş ülkelerin "Ortadoğu banş sürecinin yeni bir ivme kazanma- sının gerekriği şu anda. ilgili rüm ta- raflan. daha önce imzalanmış an- lasmalar da dahil, yükümlülükle- rini yerine getirmeye \ e banşa kar- şılık toprak Ukesi ile ilgili BM Gü- venlik Konse>i karariarında orta- ya konan diğer ilkeler temelinde, barış çabalannı sürdürmeye de- vam ettiği" bildinldi. Israil'in gü- venlik gereçlennin. anlayışla kar- şılandıgı vurgulanan metinde. bu- nunla birlikte "İsrail'in Filistin halkının mağduriyetine neden olan abluka uygulamasını kaMır- ması" istendi. Zirve bildirisinde Filistin Dev- let Başkanı Yaser Arafat'a da "öz- erk Filistin topraklannda demok- ratik kurumlann.yasal düzenin ve insan hakJarının geliştirilmesi için gerekli adımları atması" çağnsın- da bulunuldu. G-7 zirvesinin ortak bildirisinde iran'a da çağnda bu- lunularak Tahran'ın Ortadoğu'da aşırı örgütlere destek vermekten kaçınması istendi. AFP. İran'a karşı takınılacak tu- tum konusunda G-7 ülkeleri ara- sında derin görüş aynlıklan bu- lunduğunu, tran'laticari ilişkileri- nın bozulmasını istemeyen Avru- palı ülkelerin ABD'nin aksine Tahran'ı kınamaya yanaşmadıkla- nnı bildirdi.Bu durumda ortak bil- diride tran'a yumuşak bir uyarı yapılarak Tahran'ın "Ortadoğu'da aşın örgütlere maddi ve srvasal des- tek vermekten kaçınmasr isten- di. Sırplara ültimatom G-7 bildirisinde Bosnalı SırpJar da uyanlarak Radovan Karadziç, tüm görevlerinden aynlmadığı takdirde Bosnalı Sırplara karşı tekrar yaptınmlannuygulanabile- ceği belirtildi. Bildiride. Karad- zic'in görevlerinden "derhal ve kesin olarak" avnlması istendi. Radovan Karadziç yeniden iktidar partisinin başkanlığına seçildi Bosnalı Sırplar nıeydan okuyor Dış HaberierServisi- Lyon 'da- ki G7 zirvesinde Bosnalı Sırpla- nn lideri Radovan Karadziç'in "derhal" görevden alınması is- tenirken. Karadziç, önceki gece iktidardaki sertlik yanlısı Sırp Demokratik Parti'nin(SDS)ge- nel başkanlığına oy birliğiyle ye- niden seçildi. Pale'de yapılan resmi açıkla- maya göre, partinin önceki ög- leden sonra başlayan kongresin- de gece yansı yapılan gizli oy- lamada. 354 delegeden 353'ünün oylannı alan Karad- ziç, tekrar lider seçildi. Ulusla- rarası camianın Karadziç'in Devlet Başkanlığı görevini bı- rakması yolunda tüm girişimle- rine karşın, Karadziç'in tekrar parti lideri seçilmesine dikkat çekildi. Batı'nın Bosna'daki yüksek temsilcisi Carl Bildt, Karad- ziç'in yanna kadar tüm resmi görevlerinden cekilmemesi ha- linde. ülkeye bir dizi yaptınm uygulanacağını açıklamıştı. Bildt'in sözcüsü Colum Mur- phy, dün bir açıklama yaparak "Bir partinin savaş suçlusu ol- makla suçlanan birisini tekrar başkanlığına seçmesi bizi çokya- kından iigilendirmektedir. Ka- radziç'in devlet başkanlığına aday olmasını yasaklamış bulu- nuyoruz. Önümüzdeki günJerde son gelişmeleri de göz önünde Mostar halkj, savaşın ardından ilk kez bugün belediye meclisini seçmek üzere m kullanıyor. bulundurarak Karadziç'in La- he\'deki Sa\aş Suçlan Mahke- mesi'nde yargılanması için yeni girişimlerde bulunacağız" dedi. Murphy, Bildt'in de birkaç gün içinde konuyla ilgili açıklama- larda bulunacağını belirtti. Öte yandan Karadziç geçen perşembe günü yaptığı açıkla- masında, Bosna Sırp Cumhuri- yeti'ninayn bir devlet olarak ta- nınmaması halinde görevini bı- rakmayacağını ve devlet başkan- lığı seçimlerinde tekrar aday ola- cağını açıklamıştı. Bosna Sırp Cumhuriyeti ve Demokratik Parti'nin 6 yıldır başkanlığını yapan Karadziç. Uluslararası Savaş Suçlan Vlahkemesi'nce (USSM) savaş suçlusu olmakla suçlanıyor. USSM tarafından itham edi- len Karadziç. kamu hizmeri yap- maktan yasaklı bulunuyor. Bos- na'da savaş sonrasında ilk se- çimler bugün Mostar'da gerçek- leştiriliyor. AFP'nin bildirdiğine göre bö- lünmüş Mostar kentinde yaşa- yan Müslüman ve Hırvat halk. şehir meclisi, belediye başkanı ve 6 bölgede oluşturulacak mec- lisler için temsilciler seçmek üzere sandık başına gidiyor. Mostarseçimlerinin. Ûeylül- de ülke genelinde gerçekleştiri- lecek seçimler için bir ön hazır- lık olduğu belirtiliyor. Seçimle- ri düzenleyen Avrupa Birliği (AB). 1994 yıhnın Temmuz ayından beri Mostar'daki düze- ni sağlamaktaydı. Moskova Zyuganov: Yeltsin çok hasta Dış Haberier Servisi - Rusya Dev let Başkanlığı adayı Gennadi Zyuganov'un. rakibi Boris Yehsin'in sağlık durumunun Rusya'yı yönetemeyecek kadar kötü olduğunu öne sürdü. Zyuganov. gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğergerçekten rahatsızlığı yalnızca boğazındaysa, neden kamuovunun karşısına çıkmaktan kaçınıvor. Duma başkanı ile olan göruşmesini biie iptal ediyor" dedi.Yeltsin'in rock konserlerinde kendini zorlayarak, uzun yolculuklara çıkarak artık kısa mesafelere biie gidemeyecek hale geldigini söyleyen Zyuganov, Yeltsin'in son gûnlerde üç toplantısını ertelediğini belirtti. Zyuganov, Yeltsin'in 66 yaşında olduğunu, geçen yıl iki ağır kalp krizi geçirerek 5 ay hastanede kaldığını, son iki yıl içinde on kez tedavi için Soçi kentine girtiğini söyledi. Zyuganov, Yeltsin'in uluslararası yükümlülüklerini de rahatsızlıklan dolayısıyla yerine getiremediğini. bu nedenle Lyon"daki son G7 zirvesine katılmadığını öne sürdü. Önceki giin Kremlin'den yapılan açıklamada. Yeltsin'in yorgun olduğu ve dinlendiği bildirilmişti Aydınlanma Bilgesi i n a r Çınar Yayıntan, Rıtat llgaz Kûttür Merkezi Küçûfcpamıakf<apısc*akNo:23 80060 BeyoğkVİstanbul Tel: 212.293 23 98-99 Fax 212.293 28 96 YATAĞAN ASLİYE HUKUK HÂKEVILİĞİ'NDEN EsasNo: 19X9 1394 KararNo: 1993 144 Davaci Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili tarafından davahlar Bozkurt Inşaat Şirk. Enver Süslü. Hasan Dağ ve Dalsar ln$. Şkt. aleyhlerine mahkememize açılan tazmınat davasının ya- pılan açık yargılaması sonunda verılen karar gereğınce: davalılar Bozkurt Inşaat v e En\ er Süs- İü'ye dava dıîekçesi ve karar tebliğt yapılamadığından ve savcılık araştırmasında da açık ad- resleri tespıt edilemediğinden bu davalılar adına ilanen tebligat yapılmasına karar verılmıştir Mahkememizce bu da\ anın dav alı Dalsar Inşaat yönünden hu.sumet nedenıyle reddınc, diğer davalılar yönündendavanın kısmenkabuJüile 1.572.340 lıra tazminalın 30.01.1987 gelırbağ- lama, onay tahsis ve odeme tarihınden itıbaren % 30 ya.sal faızi ile birlikte davalılar Bozkurt Inşaat, Enver Süslü ve Hasan Dağ'dan müştereken ve müteselsılen tahsili ile davacıya veril- mesıne. 19.000.-lira maktu harç. davacı tarafından yapılan 542.000- lira yargılama giderinden davanın ret-kabul oranına göre takdiren 271.000- lira yargılama gıderi ile I57.234.-Iira nispi vekâlet ücretinin davalılar Bozkurt Inşaat. Enver Süslü ve Hasan Dağ'dan alınıp davacıya veril- mesine, davalı Hasan Dağ'ın yaptıgı 7000- lira masraftan takdiren 3500- lirasının takdiren ! 57.234- lira nispi vekâlet ücretinin de davacıdan alınıp dav alı Hasan Dağ'a ödenmesine karar verildiği ve karar dav acı vekilince temyiz edildiğinden. karar v e temyiz tebliği. dosyanın Yar- gıtay'dan bozuk gelmesı halinde de cevap verilmediği takdirde yokluğunuzda yargılamaya de- vam olunup karar venleceğı ıçin bozulmadan sonraki karar tebliği yerine kaim olmak üzere kevfivet ilanen teblıS olunur. Basın: 76951 FATİH 4. ASLİYE HUKUK MAHKEIVIESİ HAKİMLİĞİ'NDEN 1995/325 Davacı Darüşşafaka Cemiyeti vekili Av. Aytuğ Abacı tarafından (müteveffa Bahire Özgüç) ikameolunan vasi- yatnamenin tenfızi davasında: tstanbul. Eminönü. Nişancı C0024/06. S: 67, K: 523'te nüfusa kayıtlı Bahire Özgüç'ün mirasçılan olup davaya dahil edilen ve tstanbul, Aksaray, Çakıraga Mah. Asım- bey Sk. Dilek Apt. D. 3 adresindebulunduklanbildirilen Tevfik Özgüç. Abdullah Özgüç ve Süleyman Özgüç'ün tebligat ve zabıta tahkikatına rağmen adreslerinin meç- hul olduğu anlaşıldığından, ilanen teblige karar verilmiş olmakla, yargılamanın bırakildığı 17.9.1996 günü saat 10.30'da HL'MK'nin 213 ve 377 maddeleri gereğincedu- ruşma günü hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir ve- kille temsil ettirmediğiniz takdirde yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verilecegi ilanen tebliğ olunur. 19.6.1996 Basın: 94970 BAŞBAKANLIK GÜ>IRÜK Mt'STEŞARLIĞI Gl^VIRÜKLER GENEL MÜDÜRL.CĞC İSTANBUL GÜ.MRÜKLERİ BAŞMÜDÜRÜ Sayı: B.02.1.GÜM.4.06.10. 09. HİK. Konu: 092 10,10077 (92)-5684 Bakırköy I. Asliye Ceza Mahkemesı'nin Esas: 992 1167. Karar: 993 977 savılı. 17.12.1993 günlü kararı uyarınca idaremize 70.000.000- TL para cezası ödemeye yükümlü Mahmut Yiğıt. kararda beİırtilen adresinde bulunamadığmdan mezkür para cezası tahsil edi- lememektedir. Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bilinmediğinden 7201 savılı Tebli- gat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. İstanbul Gümriikleri Başmüdürü AA'edat Gür Gümriik Müdürü Basın: 94935 ADIYAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994-206 Esas Davacı Yusuf Kıran vekili Av. Muzaffer Özbek tarafından davalılar Abdullah Çelik ve ar- kadaşlan alevhine Adıyaman Merkez Eskisaray Mahallesi. 131 ada, 5 parsel nolu taşınmaz hakkında açılan taksim ve izalei şüyu dav asının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğınce: Dav a konusutaşınmazınmaltkleri olup adreslerindebulunmadığı tebliğ zar- fına verilen meşruhatta. yapılan zabıta tahkikatı ve diğer tüm aramalardan anlaşılan Adıya- man Merkez Milli Emlak Şefi Halil Güler yanında. oturduğu bildirilen davalı Abdullah Çe- lik ile Adıyaman Merkez Kapcami Mahallesi. Marangözler çıkmazı. no: 4'te ikamet ettiği bildirilen davalı Hacı Mahmut Gümüş haklarında teblığin ilanen yapılmasına karar verilerek duruşma 31.7.1996 günü saat 09.05'e bırakılmıştır. bızzat duruşmada hazır bulunmanız ve- ya kendinizi temsile yetkili vekil göndermeniz. göndermediğıniz takdirde davanın gıyabınız- da yürütüleceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 12.6.1996 Basın: 94967 ARTEMİS TATİL KOYÜ ÖREN FARKLI BİR ORTAM! * Yüzme havuzu *Özel kumsal plaj (Büyükler ve küçükler için) *Spor aktiviteleri * Disko Odalar deniz-havuz manzarah, direkt telefon, minibar. TV, uydu yayın sistemi, 3 kanal müzik yayın. GÜNLÜK 1 kişi yanm pansiyon (Açık büfe) Haziran-Eylül 2.250.000.- TL Temmuz-Ağustos 2.650.000.- TL Rezervasyon:(0 266) 412 54 20 (8 HATPBX) (0 266)42213 17 (Faks) MERİÇ KADASTRO MAHKE\IESİ'NDEN Esas No: 1995 112 Karar No: 1995 146 Davacı Enver Durmaz v e Zafer Durmaz tarafından Rasım Durmaz v s alevhine mahkememiz- de açılan kadastro tespitinin iptali ve tescil davasının Yargıtay incelemesı sonucunda: Yaraıtay 7HD'sınin 1.4.1996 tarih ve 1996 1878 E. 3203 K. sayıhılamı ile onanarak gelmis. ancak da- valı Rasim Durmaz'a tüm çabalara rağmen tebligat yapılamadığından 7201 sayılı kanunun 28 vd maddesme göre ilanen tebligat yapılmasına karar v erilmiş olup bu Yargıtay onama kararı da- valı Rasım Durmaz'a tebliğ yerine kaim olmak üzere ılan olunur. 11.6.1996 Basın- 94981 BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBLT. GL1VIRÜKLERİ BAŞIMÜDÜRC Sayı: B.02.1.GÜM.4.06.10. 09. HİK.. Konu: 092 107093 (92 )-5682 istanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Esas: 992 '451. Karar: 994 254 sav ılı. 27.4.1994 günlü karan uyannca ida- remize 9.292.000- TL para cezası ödemeye yükümlü Eyüp Kahraman kararda belirtılen adresinde bulunamadığmdan mezkür para cezası tahsil edüememektedir. Tebligata esas olacak başkaca biradresi bilinmediğinden 7201 savılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine gö- re ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur. İstanbul Gümrükleri Başmüdürü A. Vedat Gür Gümrük Müdürü Basın: 94937 TERME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo) 1994387 Davacı Mustafa Keskin tarafından davalı Serpil Keskin aleyhine açıîan boşanma davasında: Davalı Serpil Keskın'in adres yetersizliği neden ile temyiz di- lekçesının kendısine tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen adresi tespıt edilemediğinden temyiz dilekçesinin kendisine ilan yolu ile yapılmasına karar venldığınden; Işbu ilanın gazetede neşir tarihınden itibaren 15 gün içerisinde adı geçen davalı bahse konu temyiz dilekçesine karşı cevaplarını mahkememizin 1994 287 sayılı dosyasına göndermesi aksi halde dosyanın temyize gönderileceği hususu ilan olunur. Basın: 86925 İZMİT GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Gümrügümüzce Özak İth. lhr. Konf. San. Tic. Ltd. Ştı. adına tescilli 497 sayılı 18.3.1993 günlü giriş beyanna- mesi muhtev iyatı eşyadan kaynaklanan gelir eksikliği- nin tahsili nedeniyle tahakkuk kesinleşmiş olup. 3065 sa- ytlı KJDV Kanunu'nun 51. maddesi uyannca müdürlü- ğümüzce düzenlenen 108 sayılı 7.9.1995 günlü ceza ka- ran tutan 4.869.000- TL'nin tahsili gerekrnektedir. Bu ıtıbarla 6183 sa\ılı A.A.T.U.H.K.. ve 1615 sayılı gümrük, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ilgili hüküm- leri uyannca ilanen tebliğ olunur. Basın: 94883 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ABD'nin Körfez'deki Kaleleri SarsılıyorSuudi Arabistan'ın Dahran kentindeki Amerikan üs- süne yapılan bombalı saldın, ABD'nin Körfez'deki en büyük kalesi olan bu ülkedeki kaynaşmayı bir kez da- ha gözler önüne sergiledi. Aslında VVashington'un Körfez'de sarsılan kalesi sadece Suudi Arabistan değil. Bahreyn ve Kuveyt de kaynıyor. Ama dünyadaki petrol rezervlerinin yakla- şık yüzde 25'ine sahip olan Suudi Arabistan'daki hu- zursuzluk kuşkusuz en önemlisi. Petrol fiyatlarının düşmesine ek olarak, hesapsız harcanan paralar, bü- yük savurganlıklar, dış harcamaların üçte birine ula- şan silah alımları, Suudi Arabistan'ın bir dönem göz kamaştıran zenginliğini kurutmuş durumda. Riyad yö- netimi 1994 ve 1995 yıllarında yabancı mali kuruluş- lardan kredi aldı; IMF reçetesi uyarınca kemeıieri sık- ma politikası uyguladı. Kral Fahd 1994'te kamu har- camalarında yüzde 20, geçen yıl da yüzde 6 oranın- dakısıtlamayaptı; bir dizi sübvansiyon kaldırıldı. Ben- zin, su, elektrik, telefona zam yapıldı. Ekonomik kriz kitlelerde huzursuzluğu arttınrken, kraliyet ailesi ve 4-5 bin prensin su gibi para harca- malan, sefahatâlemleri, köktendinciler tarafından sert biçimde eleştiriliyor. Ülkeyi yönetenlerin Batı'nın et- kisi altında kaldığı, Islama ihanet ettiği öne sürülüyor. islamcılar kadar güçlü olmayan liberal muhalefet ise demokrasi istiyor. Bu arada ülkenin doğusunda ya- şayan Şii azınlık arasında huzursuzluk giderek artıyor. ABD, doğal olarak petrol bölgesindeki en büyük ka- lesinde, demokrasi ve insan hakları gibi sözcükleri ağ- zına biie almıyor. Neden alsın ki? Suudi Arabistan, Batı'ya giden ucuz petrolün ga- rantisi olduğu gibi her yıl petrol satışlarından kazan- dığı milyarlarca dolann büyük bölümünü, ABD'den ultra modern silahlann alımına harcıyor. Riyad yöne- timi, Amerikan silah sanayisinin en büyük müşterisi. • • • Bahreyn, ABD'nin, petrol bölgesinde kaynayan di- ğer bir kalesi. Nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i Şiiler- den oluşan Bahreyn, 20 aydır kanlı gösterilere sahne oluyor. Ulkede iki büyük muhalefet grubu var: "Bah- reyn Kurtuluş Hareketi" ve "Bahreyn'in Kurtuluşu İçin Islami Cephe." Muhalefet, Emir El Halife yöne- timi tarafından 1975'te kapatılan parlamentonun tek- rar açılmasını istiyor. El Halife yönetimi İrân'ın Şii hal- kı kışkırttığını, darbe girişiminde bulunduğunu ileri sü- rüyor. VVashington'un Körfez'deki üçüncü kalesi Ku- veyt'te de işler iyi gitmiyor. Emir El Sabah'ın otoriter yönetimine karşı halktatepkiler artıyor. Emir El Sabah, Körfez Savaşı'ndan sonra ülkesine döndüğünde Irak işgali altında perişan olan halkının sorunlarıyla ilgilen- me geregini duymadan, görkemli sarayının onarımı ile uğraşmıştı. • • • Iran'la Irak'ı en büyük düşman ilan ederek "çifteku- şatma" (double containement) altına alan, Körfez'de- ki petrol kaleleri de sarsılmakta olan ABD'nin yörede ayağını yere sağlam basabileceği, enerji kaynakları- nı denetleyeceği bir üsse gereksinimi vardır. Kuzey Irak'ta kurulacak, tümüyle ABD'ye baglı bir Kürt dev- leti bu işlevi yerine getirebilir. Ancak bu noktada ABD'nin ikilemi başlıyor. Kuzey Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulduğu takdirde gü- neydeki Şiilerde Bağdat'tan kopup bağımsızlığa yö- nelecektir. Güney'de kurulacak Şii devletinin gözleri- ni çevireceği ilk ülke ise yanı başındaki Şii iran ola- caktır. Bahreyn'in de nüfusunun yüzde 70'i Şiilerden oluştuğundan, bu durumda petrol bölgesinde denge tümüyle Iran'ın lehine dönecektir. Böyle bir gelişme ise gerek ABD, gerekse Suudi Arabistan ve Kuveyt için bir kâbustur. Ortadoğu'daki yeni kamplaşmalan, Iran-Suriye-lrak grubunun karşısında ABD'nin teşviki ileTürkiye-lsra- il-Ürdün ekseninin kurulmasını ve Türk-israil askeri eğitim anlaşmasını doğru değerlendirebilmek için VVashington'un Körfez'de sarsılan kalelerini gözardı etmemek gerekiyor. CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Özel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaklarıyla aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. 1) Günlük konaklama: Yatak + kahvaltı + akşam yemeği + akşam programlan + özel geceler = 45 DM (KDV dahil) •2) 10 gün-10 gecelik paket tatil programı: Efes - Meryemana - Şirince, Priene - Milet - Didim, Pamukkale, Kuşadası, Mavitur, Milli Park gezileri 10 gün -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemeği + geziler + öze\ geceler + öğle yemekleri (gezilerde)=600 DM (KDV dahil) Telefonla ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKİN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 HOTEL FtESTA •** "Sizlerle en iyisi" HAVUZ BAR • RESTAURANT • MINÎ DÎSCO CumhuriyefOKURLARl İÇİN Temmuz ayında yatak + kahvaltı + akşam yemeği + Cumhurtyel gazetesi kişi başına 1.100.000 TL. Rezervasyon: 0.252 613 28 71 SERPİL ÖZ Üe SELÇUKEROL'a mutluluklar dileriz. V ÇAKIR AİLESİ y 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle