27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 1996 PAZAR HABERLER Çiller ve Erbakan, dönüşüm süreleri ve ilkelerini yaptıklan gizli anlaşmayla belirlediler REFAHYOCda gizli protokol• l. yıl sonunda hükümet icraatmın ve siyasal konjonktürün munasebesinin yapılması ve hükümetin başarılı bulunması durumunda Erbakan'ın 2. yıl da başbakanlığa devam etmesi. başanlı bulunmaması durumunda ise Çiller başbakanlığında l yıl sonra erken seçime gi'dilmesi yer aldı. 2'şer yıllık dönüşümlenn gerçekleşmesi durumunda. seçimlerin normal tarihi olan 2000 yılı Aralık ayına kadarki son 6 aylık sürenin 3. ismin başbakanlığında sürdürülmesi kararlaştınldı. OSMAN AYDOĞAN ANKARA - REFAHYOL hükümetini kuran DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çfller ile RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan, başbakanlıkta dönü- şüm sürelerini ve uyacaklan , . ilkeleri, gizlı ımzaladıkları »aşbakan ikinci bir protkolle belirlediler. Cum- hurbaşkanı Süleyman DemirePin görev süresini tartışmav a açılmasının v er aldı- ğı protokolde. iki partı hakkındaki soruşturma dosv alarının altı ay süreyle Meclis'te gündeme getırilmemesi hükmü yer aldı. Erbakan'ın. ilk 2 yıl başbakan- lık yapmasına l. yıl sonunda yapılacak değerlendirmeyle karar \enimesi be- nimsenen gizli protokole. hükümetin ba- şarılı olamaması durumunda l. yıl so- nunda başbakanlıgın Çiller'e devredil- mesı \e I yılın ardından erken seçime gidilmesi hükmü de kondu. lkı parti arasında yapılan gizli proto- kolde. örtülü ödenek \ e Süleyman Mer- cümek gibi dosyaların soruşturma iste- miyle karşılıklı olarak 6 av sürev le Mee- lis gündemine getırilmemesi öngörül- ZORAKİ MKAHTAN NOTLAR DYP; asık suratlı ortak BÜLENTSARIOĞLl Erbakan ile Yardımcısı Çiller, hükümet protokolünü dü/enledikleri ortak basın toplantısıyla açıkladılar. dü. Alınan bılgılere göre iki parti. Cum- hurbaşkanı Sülevman Demirel"in görev süresinin tartışmav a açılması ve Köşk'ün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal yaşa- saydı görev süresinin biteceğı tarihte bo- şalması durumunda. Çankaya'ya Tansu Çiller'in çıkarılması konusunu da gün- deme getirdiler. Protokolde. TBMM Başkanı Musta- fa Kalemli'nın yerine de DYP'den bir ismin seçilmesi planlandı. Gizlı protokole konan bir hükümle de RP'den Rize Milletvekili Şevki Yılmaz gıbı kamuoyunun tepkisini çeken şeri- atçı istmlerın bakan yapılmaması karar- laştınlırken Ayasofya'nın ibadete açıl- ması. cuma günlerinin tatil yapılması gibi konulann Meclis gündemine getı- rilmemesi hükme bağlandı. Erbakan ile Çiller'in. kamuoyuna açıkladıkları koalisyon protokolünün dı- şında gizli bir protokol imzaladıkları öğ- renildi. Gizli protokole. başbakanlıkta dö- nüşüm süreleri. iki liderin \e partilerin birbirlerine karşı tutumları ile laiklik karşıtı girişimlere vönelik önlemlerin yer aldıği öğrenıldi. Erbakan tarafından kamuoyuna açık- lanan koalisyon protokolünde. hüküme- tin seçim hükümeti anlav ışı ile değıl, bir çözüm hükümeti anlayışıyla çalışacağı belirtilerek "Ancak koalisvon ortaklan gerektiğinde ülkev i u> gun bir tarihte se- çime götürecektir. Başbakanlık eşit sü- reli \e dönüşünılii olacaktır" dendi. Ortakların eşit sürelı dönüşümde an- laştıklan. ancak ayrıntıya gırmedikleri dönüşüm sürelermin gizli protokolde belırlendığıbıldirıldi. Alınan bilgiye gö- re. dönüşüm sürelerınin 2'şer yıl olma- sı konusunda ilke anlaşmasına vanldı, an- cak Erbakan'ın 2. yılda da başbakanlı- ğı sürdürmesi. ). v ıl sonunda ortakların hükümet ıcraatının \e siyasal konjonk- türün muhasebesini vapması ve hüküme- tin başanlı bulunması koşuluna bağlan- dı. Ortaklar arasında sorun yaşanması ve hükümetin icraat vapamaması durumun- da. Erbakan. başbakanlığı l. yıl sonun- da Çiller'e devredecek ve eşit yetkili başbakan yardımcısı olarak hükümette görev alacak. Erken seçime vönelik ya- sal düzenlemeleri de gerçekleştirecek olan hükümet. bu durumda. Çiller'in başbakanlığında l yıl sonra erken seçi- me eideeek. ANKARA - Neemettin Erbakan başkanlığındaki koalisyonda sevinen tarafın RP olduğu. Başbakanlık'taki partililerin sevınç gösterilerinde de görüldü. Bakanlar Kurulu salonu, basın toplantısı başlamadan önce birçoğu sakallı olan RP'liler tarafından dolduruldu. Yüzü aşkın basın mensubunun da katılımıyla havasız kalan salonda. partililerle gazeteciler arasında zaman zaman tartışma çıktı. Basın toplantısına. milletvekili olarak katılanların tamamının RP'den olması dikkat çekti. RP lideri Erbakan, alkışlarla salona girerken. basın toplantısı süresince Tansu Çiller ile DYP'li bakanlann morallerinin bozuk olduğu gözlerden kaçmadı. Erbakan. önceki günkü toplantının tersine. açıklamalanna. "Esselamünaleyküm*" demek yerine. "Hepinizi hürmetle selamlıyorum*' sözleriyle başladı. DYP'li bakanlar Ayfer Yılmaz, Nafiz Kurt, Işıla> Sa\gın. Ömer Barutçu ve Turhan Tavan'm katılmadığı toplantıda. Erbakan'ın tek tek tanıttığı kabine üyelerinden RP'liler, basın mensuplannı güler yüzle selamlarken. DYP'lilerin büyük bölümü. koltuklarında hafif şekılde dogrulmakla yetinmeyi tercih ettiler. Erbakan'ın. protokoldeki "Hem Batılı ülkelerle henı de manevi ve tarihi değerlerle bağlı olduğumuz İslam ülkeleri, Orta Asya Türk cumhuriyetteri ve Balkan ülkeleri ile işbiriiği daha da geliştirilecektir" tümcesini okuduğu sırada. oldukça sinirlendiği gözlenen Çiller. bu hükümden haberi yokmuşçasına DYP'li Devlet Bakanı Bekir Aksoy'a dönerek not almasını işaret etti. Aksoy. Çiller'in talinıatı doğrultusunda önündeki protokoldeki tümceyi not aldı. Erbakan-Ciller Ortaklar birbirlerine hakaret yağdırmıştı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ve RP Genel Başkanı Neemettin Erbakan'ın, 24 aralık genel seçimlerinden önce gazetelere verdiği ilanlar ve mitingler ile seçim sonrasında birbirlerine yönelttikleri ağır suçlamalara karşın ortak hükümet kurma kararı almaları tepkilere neden oldu. Tansu Çiller. ''Türk siyasi tarihinin en büyük oportünistTolarak nıtelendırdıği Erbakan'a karşı "göğsünü siper edeceğini" söylevince. RP lideri. u Çiller hasta. Teşhisim: isterik" demişti. Neemettin Erbakan. kendisine *Apo gibi bölücü" dıyen Çiller'e. "Elinin hamurunu bize bulaştırnıa"' mesajı vermıştı. RP'nin girişimiyle hakkında açılan 3 meclis soruştunnası nedeniyle kendisini kurtarmak içın RP Genel Başkanı Erbakan'a başbakanlıkta öncelik veren Çiller'in. seçim öncesı ve sonrasında ağır suçlamalarda bulunduğu bir partıyle nasıl ortak icraat vapacağı tartışılmava başlandı. RP ile"20 Şubat 19% tanhinde koalisyon görüşmelerine başlavan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı "Kişisel hırs uğruna ülkeyi karanüğa gömme" sözlerivle uyaran Çiller. RP ile sonuna kadar mücadele edeceğıni iddiaetmişti. DYP'nin laik cumhuriyetin bekçisı olacağını sav unan Çiller. "Ülkem satüık değildir. Bosna parası, Mercümek olayının takipçisi olacağım" sözlerivle RP'ye savaş açtı. 24 aralık seçimlerinden sonra da. muhalefette kalma pahasına da olsa. RP ile koalisyona aitmeyeceklerini iddia eden Çiller. TOcak 1996 tarihinde Erbakan'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Çiller, "Erbakan bana bizimle anlaşmazsan ANAP'Ia bir olur seni Yüce Di\an'a gönderirim mesajı yolladı. RP ile koalisyon vapınam görüşünden geri adını atmam. Refah'la koalisyon yapmam mümkün değildir. Bu Türkiye'ye ihanettir" dıye konuştu. Çiller. Erbakan hakkında. o tarihte şunları sövledi: "Ydmaz"ın RP kadrolan da. Türk kadınmın kazandığı haklara karşıdır. Yılmaz, vereceğiniz oylar. RP kadrolanna yarayacak unutmayın! Ben size Atatürk"ün kazandırdığı hakları kadınlarımızdan geri almava kalkanlara göğsümü siper etmiştim. Biitün kadınlanmızı Doğru Yol'da birleşmeje çağımorum. DYP'ye verilen her oy Rcfah ile maskeli vandaşı ANAP'a karşı tek \e kesin çözümdür. Halkımızı geçmişin karanuklarına sürüklemeyi amaçlayan bölücü ve sömürücü RP ile maskeli vandaş'ı ANAP'a karşı. hiçbir seçmenin kav ıtsı/lık ve kararsızhk göstermeye hakkı olamaz." 12 K.asım 1995"de Konya'daki Mevlana'yı anma töreninde Erbâkan'ı PKK lideri Abdullah Öcalan'a benzeten Çiller. -RP PKK gibi. EUerinde harita, Türkiye'yi bölmüşler" dedi. Çiller'i "Merih'ten gelen uzay mahluku" diye nitelendiren Erbakan da. DYP liderini yanıtlarken, "Elinin hamurunu bize sürüyor" demişti. 'Merkez sağda birlikşansıyok' CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin solda biıiik > önündeki çabalanna devam edeceğini belirtirken merkez sağda birleşme şansının kalmadığını sövledi. Esenyurt Belediyesi'nin yeni \onetim binası CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. (Fotoeraf: HATİCE TUNCER) CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Adana'da REFAHYOCu değerlendirdi 'Gerçekyüzler ortayaçıkacak' SAMİHAZMİEZER ADANA - CHP liden Deniz Baykal, "sah- te kurtuluş yolu \aat edenlerin" ıç \ üzünün ortaya çıkması açısından DYP-RP koalisyo- nunun yararı olacağını sövledi. Baykal. "CHP'nin kıymeti anlaşılacak" dedi. Adana'ya öncekı gün gelen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. il örgütünde partili- lerle görüştü. Ceyh'an Beledivesi'nde CHP il meclisi toplantısına katıldı. Kürkçüler bel- desinde park. Solaklı beldesinde içme suyu tesisi ve belediye binası. Sofulu beldesinde de belediye hizmet binasının açılışını yaptı. Bavkal. veni hükümetin kurulduöuriu. So- laklı yakınlarında. tarlaların arasında yürür- ken basın mensuplarından öğrendi. Bir fabrikanın temelini atmak için gider- ken parti otobüsünün bozuk yolda durmak zo- runda kalması üzerine yaklaşık iki kilomet- re yürinen ve hem giderken hem dönerken diğeraraçlara binmeönerisini "Yürümekda- ha güzeP de\ ip reddeden Deniz Ba\ kal. Ba- kanlar Kurulu listesiv le ilgili bilgiy i de bu sı- rada aldı. Baykal'a eşlik eden İstanbul Mil- lenekili MehınetSevigeıuceptelefonuyla ile- tilen isimleri tek tek liderine aktardı. D\P'nin "Laikliğin güvencesiviz*' deyıp seçmenlerden oy istediğini ve ardından RP ile hükümet kurduğunu vurgulayan Ba\ kal. *Hal- kı aldatan partiler arasında DYP de yerini al- nııştır. Partiler volsuzluklarını örtmek için si- yasette L dönü'jü' yapmışlardır. Halk verdi- ği ov u onlardan geri isteyecektir" diye konuş- tu. CHP lideri. şunları sövledi: "Onlann tavırlan MC hükümetlerinden beri bellidir. Her konuda taviz vermeve hazır olduklarını göstermişlerdir. NATO'v u, İslam dinannı, her şe>i \erir. Bu hükümetin bir ya- rarı olacak. Halka sahte kurtuluş yolu \aat edenlerin iç vü/iinü ortaya koyacak, gerçeği ortaya çıkaracak. Bu olanlardan sonra CHP nin kıvmeti anlaşılacak. RP'nin iktida- ra geldiği bugünlerde, sosval demokratlan CHP'de. \tatürk*ün parnsinde birleştireceğiz." ANAP 'Çiller siyasi mevtadır' BANU SALMAN ANKARA - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan. hakkında açılan 3 ayrı TBMM soruşturması- nın ardmdan RP ile koalisyon kuran DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in Türkiye'ye ihanet ettiğini v e "siyasi mev- ta olduğunu" sövledi. Okuyan, RP-DYP koaiis- yonuna güvenovu vermeme karannda olan ANAP gru- bundan fire olmavacağını sa- vundu. Okuyan, RP-DYP koalis- vonunun "Örtülü-Mercü- mek" hükümetinin tescili ol- duğunu sövledi. Okuyan, Çil- ler'in. RP'yle hükümet kurul- masını ihanet olarak değer- lendırdiğini anımsatarak. "3 a> önce 'RP ihanettir' diye- bilen Sav ın Çiller, bunun he- sabını kamuov una nasıl vere- cek? Şimdi biz söylüyoruz. Saym Çilkr, Türki>e"\e iha- net etnıiştir. Artık sivasi bir mezarlıktır, bir mevtadır" dedi. Okuvan. RP-DYP koalis- yonunun ülke>e hizmet için kurulmadığını v e başanlı ola- mayacağını savundu. Okuyan. DYP içinde RP'yle koalisyon yapılma- sına karşı olan milletvekille- rini ima ederek. bu aşamada RP-D\P koalisyon hüküme- tinin güv enoyu almasının zor olduûunu sövledi. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Oh be! işte nihayet meslekte keyifli günler başladı. Artık öyle aklına geleni, çalakalem yazmak yok. Sözcükleri tar- ta tarta. yazılanın nereye varacağını öl- çe biçe yazmak gerekiyor. Şu iktidar boşluğunu fırsat bilip hükümetsiz köy- de değneksız dolanan gazeteci tayfası artık aklını başına toplamak zorunda. Bir kere hükümetin en tepesinde ve onun hemen altında "medya vurgunu" yemiş iki siyasetçi var. Ortaklık kurarak Yüce Divan yollannı şimdilik tıkadılar. "Şu badireyi atlattık. Ama bundan sonra dikkatli olalım. Mercümek pişirmekten, taşınmaz mal, çiftlik, pansiyon, villa al- maktan uzak duralım" diyecek, yani ye- ni badirelerden çekinecek kadar tok gözlü olmadıklarından. medyayı dizgin- lemekten. becerebilirlerse dize getir- mekten başka çıkarları yok. Bunu hükümetin başı açıkladı zaten. Medya ile ilgili önlemlerin kapıda oldu- ğunu söyledi. Eh. hükümetin başının bir altındakı sarışın baş da buna itiraz edecek de- ğil. Ustelik yeni hükümette içişleri Ba- kanhğı'na Mehmet Ağar getirildi. Da- ha Adalet Bakanı'yken ülkenin asayişin- den tek sorumlu kendisiymiş gibi dav- ranan Ağar, şımdi gerçekten de ülkenin asayişinden sorumlu. Eh, ülkenin asayişini korumakla gö- revli polis kadrolan bir yandan Söyle- Meslekte Keyifli Günlermez Kardeşler'le iş bağlarken; miting- de, yürüyüşte. demokratik eylemde kıs- tırdıklan gencecik kızlara. yapayalnız delikanlılara sekiz on kişi birden çulla- nıp dövmeyi yiğitlik bellemişken: dört ya- nından kuşatılmış, içeriden dışanya kuş uçmaz hale gelmiş bir evdeki terörısti uykunun, yorgunluğun, açlığın yakala- masını beklemeksizin mermi marifetiy- le ele geçirmek olağanlaşmışken; dili- mize "ölü ele geçirmek'' gibi bir terim armağan edilmişken: büyük kentlerde yurttaşlara (hak arayan öğretmenlere, memurlara, öğrenciiere. annelere. ka- yıp yakınlarına) acımasız bir şiddet uy- gulanınca, "Güneydoğu'dagörevyap- mış polis memurlan, batıya geldiklerin- de daha önce şiddete programlandık- lan için yeni görev bolgelerinde bazı aşmlıklara kaçıyorlar" diye Güneydo- ğu'daki polis yöntemleri dolaylı olarak kabul edilirken, yani şecaat arzedilir- ken ve... ...ve bütün bunları görüntüleyen, iz- leyen, belgeleyen. kanıtlayan ve sergi- leyen gazeteci tayfası Metin Göktepe- lenirken . içişleri Bakanlığı'na eski po- lis şefı Mehmet Ağar getirildi. Gazete- cilerin artık ne kadar keyifli. ne kadar hu- zurlu çalışacağını varın gözünüzün önü- ne serın. • • • Örneğin dün hükümet kurulmamış olaydı, bugünkü Tırmık'Xa HADEP Kong- resı'nin ardından tutuklanan Sım Sakık'a değinilecekti. "Bu satırlann yazan da aynen Sım Sakık gibi düşünüyor" denilecek ve Sa- kık'ın tutuklanmasına yol açan cümle ak- tarılacaktı: Kendi bayrağına saygı gös- terilmesini isteyen, başkalanmn bay- rağına da saygı göstermek zorundadır! Sonra da eklenecek ve "Ne var bun- da? Neresi suç Sırrı Sakık'ın söyledik- lerinin" diye sorulacaktı. Ben isveç halkına saygı duyuyorum. Brezilya halkına da, Vietnam halkına, Moritanya Cumhurıyeti yurttaşlarına, iran halkına ve Monaco Prensliğı uyruk- lularına da saygı duyuyorum. Ulusai bayraklarına saygısızlık edersem, onla- nn ulusai onurlannı çiğnemiş olurum. Ba- na saygı duyulmasını ise elbette isterim. 0 halde onlara ve bayraklarına elbette saygı göstermeliyim. Eğer HADEP Kongresi'nde parti yö- netıcilerine ve açıklamalan içten ve ger- çekse Abdullah Öcalan'a rağmen Türk bayrağını yere atan o ilkel Kürt milliyet- çisi uyarılacak ve kınanacaksa. Sakık'ın sözleri pek yerindedir, içeriğiyle pek doğrudur; kınanmak ne söz, yaygınlaş- tırılmalı. benimsenmeli ve savunulma- lıdır. Evet, Tırmık'a aynen böyle yazılacak- tı. Hattayazının içeriği bahaneedilerek uzun süredir demir parmaklıklar ardın- dayatan eski ve iyi bir dosta, Orhan Do- ğan'a gazete sayfalarından selam yol- lanacaktı. Kürt sorununa doğru çözüm öneren, bunu Türk ve Kürttaraflarından yükselen kaba milliyetçiliğe rağmen inatla yapan, hukuk bilimini özüyle kav- ramış arkadaşımızın, eski DEP Milletve- kili Orhan Doğan'ın içeride, şiddete şid- detle yanıt vererek sorunu çözmek bir yana ülkeyi kan göllerine çeviren bir ka- dmcağızın ise dışanda olmasındaki. hem de hükümetin tepelerinde yer al- masındaki tuhaflığa ve saçmalığa dik- kat çekılecektı. Her şey altust oldu. Ye- minli iki medya düşmanı. üstelik med- ya vurgunu yemiş ve yiyecek iki politi- ka cambazı hükümetin tepesine kurul- dular. Mehmet Ağar içişleri Bakanı ol- du. Tasarlanan Tırmık'm yazılması da zo- runlu olarak bir süre için ertelendi. O yüzden bugün havadan sudan söz eden birTırmıkokuyorsunuz. Lütfen anlayış- la karşılayın e mi? MIKRO DINÇ TAYANÇ Mahpeyker.••• Osmanlı'nın yazgısı, 17. yüzyıl başlanndan ortala- rına dek bir kadının parmağının ve de iki dudağının arasında: Mahpeyker Kösem Sultan Rum ırkından "cariye", önce "ay misali güzelliğin- den" Mahpeyker oluyor, sonra da Sultan Birinci Ah- met'in sevdasıyla "öndegelen" Kösemliği kazanıyor. Sultanlardan Birinci Ahmet'in "hasekj"s\. 'Murad- ı Penc' ile 'Deli' İbrahhn'in"valideleri" ve de Avcı Meh- met'in "büyük validesi" olarak "dediğim dedik, ye- diğim rüşvet, edindiğim servet, çevirdiğim entrika, aldığım kelle" düsturuyla yönetip gidiyor Osman- lı'yı... Murad'ı afyona, içkiye ve de oğlanlara (ya da er- keklere) tutkun ve de muhtaç eyleyen de o, Ibrahim'i önce delirtip ardından koyun boğazlatır gibi 'hal' eden de o, Mehmet'in sünnet bağını çözdürüp kan kaybın- dan ölmesinı sağlamaya çalışan da o... Ama en büyük "has/ef/"rüşvetçilikten kazandığı serveti. Servet deyip de geçmeyin, Osmanlı'dan gü- nümüze "kadınlar saltanatı"n\n geleneğidir... Mah- peyker Kösem Sultan'ın serveti öylesine bir servet ki boynuna alelacele dolanan perde kordonuyla boğul- duğunda ardında bıraktıklannın "çefe/es/n/"çıkarmak, bu işle görevlendirilenlerin aylarını alıyor, gene de içinden çıkılamıyordu. Reşat Ekrem Koçu'nun 'OsmanlıPadişahları'nöa servetin birbölümcüğüşöyleanlatılıyor: (...)kıymet- lerine baha biçilmez antika koleksiyonları ile mücev- herlerinin defterlerini tanzimde muhasipler aciz kal- dı. Çakmakçılaryokuşundaki Şeddadi Han 'daki oda- lannda yirmi adet büyük sandık ağızlanna kadar kor gibi altın doluydu. Altın sırma ve inci işlemeli yorgan- lar, çevreler. altın sofra takımlan, sahanlar, sandıklar dolusu top top kıymetli kumaşlar, kadifeler, kürkler, şallar, muhayyıle hududu dışında tuhafütefarik (...)" (N'eylesin Kösemcik, saraydan taşra çıkamadtğı için ya da tüm hanlar, hamamlar, konaklar ve de saraylar zaten kendinin olduğundan, ayrıca mülk edinme ge- reği duymamış olmalıydı.) Mahpeyker Kösem Sultan, elbette ki bunca yıl bo- yunca işi tek başına becermiyor. Bir de "şeriki" var ki evlere, saraylara şenlik: Cinci Hoca... Doğum tarihi belirsiz olan Cinci'nin atalan hacı ho- ca ve de şeyh makulesinden. Her ne kadar "kadılı- ğa"atandığı için ögrenimini tamamlayamasa da Cin- ci'nin namı, özellikle cahil halk kitleleri arasında üfü- rükçülükten yana bir yayılıyor ki sormayın gitsin... Dönem de denk geliyor mu. yıllarca sarayda ağabe- yi Murad'm öfke ve kuşkusundan nasibini alacağı günü bekleye bekleye "ruhsal bunalıma "girmiş Ibra- him'incülusuna... Kösem, Ibrahim'iazbuçukakıllan- dırsın dıye alıyor Cinci'yi saraya ve de yükseltiveriyor "ilmiye" sınıfına... Yetmıyor Cinci'ye ilmiyelik. padişahı parmağının, va- lide sultanı kendi yediğinin "neması" rüşvetin ucun- da oynatmaya sıvanıyor. Sadrazam kellesi mi düşürt- müyor, mansıp mı dağıtmıyor (elbette tarifesi muci- bince) ve de sonunda bir kazasker kızıyla evlenip ule- maya da karışıveriyor... Sonrası? Sonrası "vah/m/"Rüşvetle kadı atamaya girişiyor... "Devlet ihtiyacıdır, halk ihtiyacıdır" diye topladığı paraları kendi kasasına dolduruyor ve so- nunda ayağı sürçüveriyor. Avcı Mehmet'in yeniçerilere dağıtacağı cülus bah- şişi çıkışmayinca, Cinci'ye başvuruluyor, o da "Almak helal, vermek haram" demeye yeltenince önce mev- kiinden, ardından da kellesinden oluveriyor. Ardından "falan filan duvarın içincjen ve de filan falan merdi- venin altından, on iki güğüm dolusu cümlesi tas gi- bi çukur çil ve berrak halisül ayar altın, nice sandık ve de bohça kıymetli kumaş, mücevher, süs eşyast" çıkıveriyor. Servetinin tutarı (dolaro günlerde bilinme- diğinden) duka altınıyla hesaplandığında iki milyonu buluyor. (Tarihlerde Cinci'nin malvarlığmın altınada- yandığı kayıtlı, ama bu altınlaıia alınmış mülklerden söz yok!) Mahpeyker Kösem Sultan ile Cinci Ho- ca'nın pençesindeki Osmanlı'nın ahvalinden sual eden olursa; içler acısı. Rüşvetten yıkılmış, parası pul, altını bakır olmuş halk, bir de zorba takımının olur olmaz baskı ve ayaklanmalarıyla malından, namusun- dan ve de canından oluyor. Ana fikir: Cariyeden sultan. üfürükçüden ilmi ule- ma çıkartan devlette hayır kalmaz. Ana fıkrin ana fikri: Rüşvet ve yolsuzluğa dayalı ortaklıklar olsa olsa suç ortaklıklarıdır. RP anketi 'Ortüliiniin diyeti 3 puan' ERGÜN AKSOY - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcibi Tansu Çiller hakkın- da. örtülü ödeneği usulsüz kullandıeı gerekçesiyle ve- rilen soruşturma önergesine karşı çıktığı ıçm kamuoyun- da -Çiller'i Yüce DKan'agit- mekten kurtaran parti" ko- numuna düşen RP. puan ka\ - bettıgini kendi anketiyle be- lırledı. RP'lı Ankara Büyük- şehır Belediye Başkanı Me- lih Gökçek tarafından v aptı- nlan ankette. son 10 gün için- de partinin ov lannda yüzde 3"lük bir düşüş görüİdüğü kaydedilirken RP'lilerın. DYP ile ortaklığın partiyi v ıpratmasından kaygı duy- dukları öğrenildi. RP'liler. Erbakan'ın koalisyon pazar- lığı sırasındadevTedışı bırak- tığı partinin ikinci adamı ko- numundaki RP Genel Sek- reteri Oğuzhan Asiltürk'ün kabine>e sokmak istedığı Sı- vas Milletvekili Temel Ka- ramollaoğlu'nun da Çiller tarafından hsteden çıkanl- dığını bildirdiler. Hükümet kurabilmek için örtülü ödeneğin kullanımı ile ilgili Çiller hakkında ve- nlen soruşturma önergesin- de. DYP liderine v erdiği des- tekten sonra. RP'nın kendi kamuov unda puan kav betti- ği bildirildi. Erbakan'ın talimatıyla Gökçek tarafından yaptın- lan bir ankette. 24 aralık se- çımleri ardından yüzde 24'le- re tırmanan oy oranının. son 10 gün içinde yüzde 21 'lere kadar düştüğüsaptandı. An- kete göre ANAP ve DYP'nin oylan vüzde 13-14'lerde sey- rederken. DSP 1.5 puanlık ar- nşlaovlanruvüzde 16'laraçı- kardı. MHP'nin oylannda düşüş kaydedilirken, MHP'den kav an oyların BBP'ye gittıği savımuldu. Anket sonuçlannın Erba- kan'a iletıldiği öğrenilirken RP'liler. partinin ilkelerin- den ödün verildikçe RP'nin oy kav bedeceğini savıındu- lar. RP'liler, şunlan söyledi- ler: "Yblsuzluklardan ve hır- sızlıklardan hesap soracağı- mız için halk bize oy verdi. D\*P ile koalisvonun bedeli Çiller'i kurtarmak olnıama- lı. Partimiz tarafından yap- tınlan ankette de görüİdüğü gibi örtülü soruşturmasına verdiğimiz destekten dolayı ovlarınıızda 3 puanlık dü- şüş var. Şimdi bu partivlc koalisyon kurduk. Çiller hak- kında 3 ayn konuda soruş- turma komisyonu kunıidu. 3-4 ay sonra bu komisyonlar çalışmalarını tamamlaya- cak. Eğer Sayın Çiller, bu soruşturmalardan partimi- zin desteğh lesı> nlırsa bunun altından kalkamayız. Bu ko- alisvonun ömrünün uzun olacağını sanmıyoruz. DYP, SHPvede>amıolanCHP'yi v ıprattığı gibi bizi de > ıpra- tacak."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle