27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
uşu Emlak Bankası însanı zorla ev sahibi yapar!" Cumhuriyet 300-500 milyon önpeşinatla ev Tum jubelerımız ve yurtdıjı temsılcılıklerımız ' satış ıçtn hızmetınızdedır EMLAK BANKASI 7a Y l SAYI25884/ 5OB00 TL (KDVtçmde) KURUCUSU VUNUSIUOİ (1924-1945) BAŞYAZARI NAOİRNADİ (1945-1991) 30HA2RAN1996PAZAR BUGÜN CUMHURIYETLE • MÜZİK FESTİVALİ La Scala Yaylı Çalgılar'dan Vivaldi • 15. Sayfada • TV'DE SİNEMA Bela getiren •• •• • • • • ozgurluk • 77. Sayfada • EURO '96 Avrupa'nın en buyugu belfi oluyor USpor'da IVAKIF ARTIK 'AZİZ AMCA'SIZ 'Nesin cenneti'nin çocukları I Arka Sayfada Soruştumıalardan kaçmak için hükümet kuran Erbakan ve Çiller zorda Güvenoyu sıkıntısıCözler DYP'li muhaliflerde Güvenoylaması açısından kntık bır eşıkte bulunan REFAHYOL koalısyonunun Meclıs'ten güvenoyu alıp alamayacağı. DYP ıçındekı RP karşıtlarının ovlamaya katılmaması ya da "hayır" oyu kullanmalanyla belırlenecek. Necdet Menzır'ın ıstıfasının ardından, muhalıf DYPlılerın, RP- DYP'de retçiler artıyor DYP koahsyonuna güvensızlık oyu vermesı ıçın mılletvekıllerıne çağrı yapmaya hazırlandıkları bıldınldı DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekıncı, güvenoyunun sorun olma>acağını savunarak, "Bızden gırmeyenler olabıhr, ama başka partılerden de gırmeyenler olacak" dedı. MENZİR'DEN A&UTA ELEŞTİRİ DYP'de mafya hesaplaşması• Tansu Çıller'ı, Mehmet Ağar konusunda uyardığını söyleyen Istanbul Mılletvekıh Necdet Menzır. polısın ıçındekı mafya soruşturmasına dıkkat çekerek "Bır sürü ınsanın mahkemeye gıttiğı. soruşturmaların açıldığı böyle bır dönemde bu adamın Içışlen Bakanlığı gıbı bır makama getırılmesrnı kamuoyu değerlendırsın*' ; dedı. Aydm Mılletvekıh Ismet Sezgın de "Mehmet Ağaroraya bellı maksatlarla getınlıyor RP ıçın de Mercümek dosyalan önemlıydı. Pavlaşım sağiandı" dıye konuştu. 08DUN MDOĞAffmtaberi• 5. Sayfada Protokol imzalandı. Anıtkabir'e giden hükümet ilk toplantısını yaptı Erbakan'dan laildiğe çahmOrduya mavi boncuk REFAHYOL protokoiu imzalandı Başbakan Erbakan. Çekıç Guç konusunda, *İlk vazıfemız. Çekıç Guç'le ılgılı olarak kahraman ordumuzun kıymerh komutanlannın fıkırlennı dınleyeceğız" dıyerek, laıklık karşıtı goruslerı nedenıyle partısıne ıhtıyatlı vaklaşan orduya sıcak mesaj \erme\e ozen gosterdı Hukumet uyelerının Amtkabır'ı zıyaretı sırasında ozel deften ımzalayan Erbakan. gelenekJenn aksıne, Turkıye Cumhurıyetı'nın "laık" nıtelığıne değınmedı. ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - RP ve DYP ortaklığıyla kuruJan 54 hukumetın protokolu. dun Başbakan I\ecmettin Erbakan ıle Başbakan "Vardımcısı \e Dışışlen Bakanı Tansu Çiller tara- fından imzalandı İmza torenınde Çekıç Guç'le ıl- gılı bır soruvu yanıtlayan Başbakan Erbakan. la- ık rejım karşıtı goruşlerı nedenıyle partisıne ıhtı- y atlı bakan orduy a sıcak mesaj \ ermeye ozen gos- terdı Erbakan "İlkvazifemiz,Çekiç Guç'le ilgili olarak kahraman ordumuzun kıvmetli komutan- RP-DYP hükümetıne kesınlıkle güvenoyu vermeyeceğını açıklayan Emre Gönensay, Dışışlen Bakanlığı görev ını devrettıkten sonra ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı konutunda zı>aret ettı. Güvenoylamasında, sandalye sayısı 128'e düşen DYP'den Emre Gönensay'ın yanı sıra Ismet Sezgın, Ca\ ıt Çağlar. Rıfat Serdaroğlu, Demır Berberoğlu, Refaıddın Şahın. Mehmet Batalh. Mehmet Kostepen \e Alı Uyar"ın "hayır'" oyu kullanması beklenırken 8 mıllet\ekılının de oylamaya katılmama eğılımınde olduğu belırtıldı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Guveno> laması açısından kntık bır eşıkte bulunan RE- F^HYOL koalısyonunun Mec- lıs'ten guvenoyu alıp alamayaca- ğı, DYP ıçındekı RP karşıtla'nnm oylamava katılmaması ya da "hayır" oyu kullanmalanyla be- lırlenecek Muhalıf DYP'lıler, ~Bu hükumetgıivenovu alamaz" derken Başbakan Necmettin Er- bakan "Hukumetimiz, açık bir farkla TBMM'nin guvenoyuna nıa/har olacaktır. Sorun yokin- şallah"dedı DYP Genel Başkan Sardımcısı Hasan Ekinci de -RP'liler konuşmuş, ANAP'tan katı(ma\acaklar ve guvenov u ve- recekler >ar. Güvenoyu alınz" açıklamasını yaptı NecdetMen- zir'ın ıstıfasının ardından, muha- lıf DYP'lılenn. RP-DYP koalıs- yonuna guvensızlık oyu veıme- sı ıçın mılletvekıllerıne çagrı yapmaya hazıriandıklan bıldınl- dı DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ıle RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan taratından ım- zalanan protokolle kurulan RE- FAHYOL koalısyonunun nsklı guvenoylamasının gelecek hafta sonunda yapılması beklenıyor A.nay asa geregı, 5 temmuz cuma gunune kadar hukumet progra- mını hazırlayarak TBMM'ye sunması gereken REFAHYOL koalısyonunun güvenoylaması. programın okunmasından ıkı tam gun sonra yapılacak DYP ıçındekı RP karşıtlan nedenıyle guvenoyu alamama tehlıkesıyle karşı karşıva bulunan koalısyon \oneticilen. güvenoyu vermeye- ceğı ıfadeedılen mıllervekıllen- • 4rkasıSa.l9,Sü.3'te Erbakan, Çiller ve Bakanlar Kurulu üycleri. koalisyon protokolünun jçıklanmasmdan önce Anıt- kabir'i ziyaretederek \taturk"ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundular. (REUTERS) lannın fıkirlerini dinleyecegiz"dedı Erbakan'ın. hukumet uvelenyle gıttiğı Anıtkabır'de ozel def- ten ımzalarken, geleneklerın aksıne, Turkıye Cumhunyetı'nın "laik" nıtelığıne değınmemeye ozen gostermesı, "laikliğeilkçalım"dıye yorum- landı Erbakan. Bakanlar Kurulu'nun ilk toplan- tısında yenı kabıne uvelerıne "\zkonuşupçokiş yapacağız. Başanlı olmayanın koltuğunu altından MArkasıSa. 19,Sü.4'te • İMZALANAN KOALISYON PROTOKOLU • 7. sayfada • BAYKAL: GERÇEK YÜZLERİ ORTAYA ÇIKACAK4. REFAHYOL'da gizli protokol Soruşturma ve Köşk uzlaşması • RP ve DYP arasında yapılan gızlı protokolde. ortülü ödenek ve Mercümek gıbı dos\a)ann soruşturma ıstemıvle karşılıklı olarak 6 a\ gündeme getınlmemesı öngonildu Ikı partı, Demırel'ın göre\ suresının tartışmaya açılması \e Köşk'ün. Ozal yaşamış olsavdı görev sıiresının bıteceğı tanhte boşalması durumunda Çankaya'ya Çıller'ın çıkanlması konusunu da gündeme getırdıler. • DYP lıden Çiller ıle RP lıden Erbakan. kamuoyuna açıklanan koahsvon protokolünun dı^ında. başbakanlıkta donuşum sürelennı \e karşılıklı olarak uyacaklan ılkelen. gızlı ımzaladıklan bır protokolle kararlaştırdılar İkı genel başkanın başbakanlıktakı dönuşüm surelennın 2'şer yıl olması konusunda ılke anlaşmasına \anldığı belırtıldı • 4. Sayfada 'ORTLLLNUN DİYETİ 3 PUAN' • 4. Sayfada ERBAfCAN. YAŞ'A B\ŞKANLIK EDECEK • 19. Sayfada CumhurİYet unusNadi Odülleri verildi• 1996 \unus Nadı Odullen'nı almaya hak kazanan Erhan Bener ve MahırÖztaş. (roman), Sadık Demıroz (fotoğraf). \leryem Koray (sosyal bılımler araştırması). Hıkmet Cerrah (karıkatur). Hasan Ozturk (uzun metrajlı fılm senaryosu). Ayla Kutlu (oyku), Aydın Afacan \e Sına Akyol (şıır). Fbru Ataman \e Ahmet Nacı Fırat'a (afış) odullen. oncekı gece Ibrahım Paşa Sarayf nda gerçekleştınlen torenle venldı Bırçok sanatçı. >azar \e polıtıkacının da katıldığı odul torenıne Gılda Assa'nın verdıfı konser renk kattı • 7 . Sayfada Mumcu Anıtırun açılışına çok sayıda yurttaş katıldı. Mumcu'ya sevgi seli • Harbıve'dekı torene katılan CHP Genel Başkanı Denız Ba>kal. Uğur Mumcu'vu > ıtırelı uç buçuk yıla yakın bır sure geçmesıne karşın. onun duşuncesının ve mucadelesının bugıın daha sıcak, daha guncel ve yakıcı olduğunu sovledı Mumcu'nun ağabeyı Ceyhan Mumcu da. anıtın açılışına katılanlan Kuvayı Mıllıve ve Kurtuluş Savaşı'nın kalpaksız askerlerıne benzettı * I 6. Sayfada Sıvas'ın üstünden 3 yıl gecti ŞERİATYENİ • I SIVASLARISTIYORv Sıvas'ın üstünden 3 yıl geçtı. Madımak'ın yüzu hâlâ kara s Müsluman ülkelerde laıklık olmaz J Sıvas olaylan nıye çıkmış v Pır Sultan, Mustafa Kemal Atatürk v e devnm şehıtlerı nasıl PKK mılıtanı oldular' 7 v Otel görev Iılen silahla mı oldü. kım öldürdu? v Katıllenn "ses"ten başka sılahlan vokmuş v / Asaf ın annesı Anfe nıne nıçın ağlamiş ' v Neredeyse bız kendı kendımızı yakmışız v "Asılacak adam Azız Nesın" ALİ B / U K f Z ' ı n y a z ı d i z i s i s a 11 g ü n ü Cumhuriyet ' t e Sıvas'ta sıkı giivenlik önlemi • Sıvas"ta 2 Temmuz 1993'te şerıatçıların dın dırı yaktığı 37 kışının olduğu olaylann yıldonumu nedenıyle emnıyette ızınler kaldırıldı 6 ılden kente takvıye polıs ekıplerı getınldı Şehregınş \e çıkislar yaklaşık bır haftadır konrrol altında tutuluyor HATİCE BİÇER SIVA.S - 2 temmuz katlı- amının y ıldonumu nedenıy - le her y ıl olduğu gıbı bu y ıi da kentte genış guvenlık on- lemlen bır hafta oncesınden alınmay a başladı Sıvas Em- nıyet Mudurluğu emrıne Yozgat Corum kırıkkale. Sam;.un, Erzıncan ve kay- serı ıllennden toplam 500 polıs takvıye olarak getınl- dı Hacı Bekta^-ı Velı Ana- MArkasıSo. 19, Sıi. 9'da OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Şahane İkilL. Yeni kurulan bir hükümet. hangi yapıda olursa olsun, solda ya da sağda bııhınsıın, olaylara serinkanlılıkla yak- laşmasım bilenler, bir zaman payıtamrlar. Yenikurulan bir hukumet, daha ilk günden eleştiri oklarına hedef ola- maz; çoğu zaman bekle\ıp goı elım mantığı egemen olur. Çünkü daha ilk günden hiıkümeti eleştirmeyekalkan- lar, sonradan nıahcup olabi- lirler, haksız çıkabilirler. \eyazık ki RP-DYP hükü- nteti için boyle bir zaman pa- yını tanımaya olanak yok. Çünkü hükümetin kurulu- şu, diinyanın hiçbirülkesinde eşine rastlanamayacak birpa- zarlıkla gerçekleşti. İ stelik birisi 4\ rııpa Güm- ı uk Bıılığı ne girmekle övü- nen, ötekiise Isltıın Oıtak Pa- :a? ı nı amaçlayan iki ortağın nelery apabilecekleriya daya- pamayacakları konusunda herkesin bildikleri var. Bu hükümet daha ilk gün- den ve güvenoyu almadan yergiyi hak etmiştir. Mayasında iaıııaj ve ha- murunda şaıbe bulunan bir hükümetin durumunu değer- lendirirken, beklemeye gerek yoktıır. Refah lideri Sayın Eı ba- kan ın uzun siyasalyaşamın- da kişiliği belirginleşmiştir. RP lideri köprüy u geçinceye kadar her şeye katlanabilecek • • • M4rkasıSa. 19, Sü. 9'da GUNDEM MLSTAFABALBAY Hacı-Bacı Sarması Sıyası tanhımızın en uyumlu hukumetlerınden bırıyle kar- şı karşıyayız Ikı taraf da bırbırını tanıyor Bırbırlenne hıç ama hıç gu- venmeyeceklerını bılıyorlar. Taban tabana zıt propaganda- larla oy topladıklarını bılıyorlar Ve bır araya gelıyorlar Bundan daha guzel bır uyum olur ITILP Güvenoyu alsın almasın bır sure ılacımız hacımızla ba- cımız. Önce şu noktanın altını çızelım, Erbakan ın başbakan- lık koltuğunda oturduğu bır hukumet çağdaş laık yaşama MArkasıSo. 19, Sü. Vde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle